ارائه یک چارچوب نرم افزاری برای عینیت بخشی به الگوی معماری سرویس غنی

ارائه یک چارچوب نرم افزاری برای عینیت بخشی به الگوی معماری سرویس غنی,دا,دانلود اندروید,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار

دانلود فایل

ارائه یک چارچوب نرم افزاری برای عینیت بخشی به الگوی معماری سرویس غنی دانلود پایان نامه  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار با موضوع: در 58 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc + به همراه فایل pdf چکیده معماری سرویس غنی، یک الگوی طراحی )معماری( برای بکارگیری معماری سرویسگرا )SOA( است. این الگو، امکان تجزیه سلسله مراتبی معماری یک سامانه به دغدغه های مجزا و در نتیجه امکان تسلط بر جنبه های مختلف سامانه، تعامالت آنها و حسابرسی دغدغه های متقاطع را به شکلی دقیق و ملموس فراهم میکند. سرویسهای غنی با بهرهگیری از فناوری گذرگاه سرویس سازمانی )ESB(، امکان نگاشت ساده و مستقیم به شبکه سامانه ای از سامانه ها را نیز فراهم میکنند. هر سرویس غنی، وابستگیها و ارتباطات خود با سایر بخشهای سلسلهمراتب را مدیریت میکند؛ بهعبارت دیگر، سازوکارهایی مانند مسیریابی پیامها در سلسله مراتب، رسیدگی به دغدغه های متقاطع، و پشتیبانی از انواع پروتکل های ارتباطی، درون خود سرویس غنی تعبیه شده است. بدین ترتیب، مساله عینیت بخشی به معماری سرویس غنی از ابعاد مختلف پیچیده است. ما دو راه کار را در این زمینه شناسایی کردهایم. راهکار اول، دید استقرار است که نگاشت معماری سرویس غنی به امکانات نرم افزار Mule ESB میباشد. راهکار دوم، در پروژه OOI مطرح شده است. این راهکارها، بهخوبی از ویژگی های کیفی معماری سرویس غنی مانند سلسله مراتب، فراکتال و تطبیق پذیری پشتیبانی نمیکنند. در این تحقیق، الگوی معماری سرویس غنی را با ارائه یک معماری مبتنی بر الگوهای یکپارچه سازی سازمانی )EIP( عینیت بخشی کردهایم. معماری پیشنهادی، شامل شبکه ای از داللهای پیام است که عملیات پیام رسانی در سلسله مراتب سرویس های غنی را بهصورتی مقیاس پذیر انجام میدهند. بهعالوه، یک زبان توصیف معماری )ADL( برای سرویس های غنی ارائه کردهایم. چارچوب پیشنهادی، شامل زبان توصیف معماری و یک زنجیره ابزاری است که معماری پیشنهادی را عملیاتی میکند. بنابراین، برای استقرار سرویسهای غنی، ابتدا فایلهای پیکربندی سرویسهای غنی بر اساس زبان توصیف معماری نوشته میشوند، سپس با ترجمه و اجرای آنها، سامانه مربوطه راه اندازی میشود. مطالعه موردی، یک سامانه برای دریافت، پردازش و انتشار خودکار اخبار است. نحوه دستیابی به ویژگیهای کیفی معماری سرویس غنی از طریق پیاده سازی این سامانه بررسی شده است. ویژگیهای کیفی اصلی عبارتند از قابلیت یکپارچه سازی )افقی(، سلسله مراتب، فراکتال، تطبیق پذیری و مقیاس پذیری. نتیجه اینکه، چارچوب پیشنهادی، قابلیت یکپارچه سازی و مقیاس پذیری الزم در پیاده سازی سامانهای از سامانه ها را با روشی سریع مبتنی بر فناوری موجود فراهم میکند. واژگان کلیدی: الگوی معماری سرویس غنی معماری سرویسگرا سامانهای از سامانه ها یکپارچه سازی سرویسگرا سرویس وب جداسازی دغدغه ها فهرست مطالب چکیده     فهرست شکلها       فهرست جدولها      فهرست علائم اختصاری       فصل اول مقدمات   -3-3 مقدمه          -9-3 طرح مساله   -1-3 انگیزه و جایگاه تحقیق  -4-3 سواالت تحقیق -5-3 محدوده تحقیق -6-3 مراحل تحقیق -7-3 ساختار پایاننامه          فصل دوم ادبیات موضوع      -3-9 تعریف اصطالحات      -3-3-9 چارچوب نرم افزاری -9-3-9 یکپارچه سازی       -1-3-9 یکپارچه سازی سرویسگرا -3-3-9 دغدغه های متقاطع -9-9 الگوی معماری سرویس غنی      -3-9-9 مقدمه       -3-3-9-9 وضعیت توسعه سرویسهای وب        -9-3-9-9 چالش یکپارچه سازی افقی و عمودی سرویس ها -1-3-9-9 راهکار -9-9-9 معماری منطقی       -1-9-9 فرآیند توسعه سرویس غنی      -4-9-9 کارهای مرتبط با معماری سرویس غنی  -5-9-9 ویژگیهای کیفی معماری سرویس غنی    -3-5-9-9 قابلیت یکپارچه سازی        -9-5-9-9 سلسله مراتب      -1-5-9-9 فراکتال 91 -4-5-9-9 تطبیق پذیری      -5-5-9-9 مقیاس پذیری -1-9 الگوهای یکپارچه سازی سازمانی -3-1-9 نمونه کاربرد الگوهای یکپارچه سازی سازمانی     -9-1-9 الگوهای یکپارچه سازی سازمانی و       ESB -4-9 گذرگاه سرویس سازمانی            -3-4-9 نمونه کاربردESB -9-4-9 معرفی      Mule ESB -3-9-4-9 آشنایی با            Mule Studio -3-3-9-4-9 ویرایشگرها     -9-3-9-4-9 سازه بلوكها -1-3-9-4-9 جریانها          -4-3-9-4-9 نرما فزارهای کاربردی   -5-3-9-4-9 پیام ها           -9-9-4-9 چگونگی عملکرد             Mule -1-4-9 معرفی     JBoss Fuse -3-1-4-9 معرفی Apache Camel -3-3-1-4-9 معماری         Camel -9-3-1-4-9 اصطالحات 11 Camel -1-3-1-4-9 مثال :3 افزودن مسیرها با زبان دامنه خاص جاوا         -4-3-1-4-9 مثال :9 افزودن مسیرها با زبان دامنه خاص   Spring -9-1-4-9 معرفی              Apache ActiveMQ -3-9-1-4-9 دلیل استفاده از              ActiveMQ -9-9-1-4-9 انواع ارتباط در            ActiveMQ -4-4-9 مقایسه Mule ESB و            JBoss Fuse -5-9 معماری سرویس-مولفه -3-5-9 مولفه ها و ترکیبها    -9-5-9 دامنه ها    -1-5-9 شناخت مولفه ها      -4-5-9 مقیدسازی  -5-5-9 سیم و ترقی            -6-9 جمع بندی     فصل سوم معرفی و بازبینی کارهای مرتبط        -3-1 دید استقرار معماری سرویس غنی            -3-3-1 توضیح راهکار       -9-3-1 نمونه استقرار سرویس غنی    -1-3-1 نقد          -3-1-3-1 نمایش معماری با الگوهای یکپارچه سازی سازمانی         -9-1 راهکار         OOI -3-9-1 توضیح راهکار       -9-9-1 نقد          -3-9-9-1 نمایش معماری با الگوهای یکپارچه سازی سازمانی         -1-1 عینیت بخشی با واسطه فناوریهای دیگر     -3-1-1 مثال: عینیت بخشی با واسطه معماری سرویس-مولفه          -3-1-1 نقد          -4-1 جمع بندی و نتیجه گیری           فصل چهارم معماری و چارچوب نرمافزاری پیشنهادی       -3-4 معماری پیشنهادی       -3-3-4 نمایش معماری با الگوهای یکپارچه سازی سازمانی -9-3-4 شبکه داللهای پیام     -1-3-4 نحوه دستیابی به ویژگیهای کیفی معماری -3-1-3-4 قابلیت یکپارچه سازی        -9-1-3-4 سلسله مراتب      -1-1-3-4 فراکتال -4-1-3-4 تطبیق پذیری      -5-1-3-4 مقیاس پذیری      -9-4 چارچوب نرم افزاری   -3-9-4 فایل های پیکربندی سرویسهای غنی -9-9-4 ترجمه فایلهای پیکربندی سرویسهای غنی            -1-9-4 استقرار سرویسهای غنی        -4-9-4 نمایش گرافیکی سلسله مراتب سرویسهای غنی      دید مولفه و متصل کننده       -1-4 زبان توصیف معماری  -3-1-4 سرویس غنی          -9-1-4 نقشها       -1-1-4 تعاملها      -4-1-4 سرویسهای غنی زیرساختی     -5-1-4 سرویسهای غنی کاربردی مرکب          -6-1-4 سرویسهای غنی کاربردی ساده -7-1-4 نکات عمومی درباره اعالنها    -8-9-4 استفاده مجدد از طراحی معماری           -4-4 جمع بندی و نتیجه گیری فصل پنجم مقایسه و ارزیابی  -3-5 مطالعه موردی سامانه انتشار خودکار اخبار -3-3-5 هدف از انجام مطالعه موردی  -9-3-5 معرفی سامانه انتشار اخبار     -1-3-5 پیادهسازی با دید استقرار       -3-1-3-5 پیاده سازی سامانه اخبار با   Mule ESB -3-3-1-3-5 دریافت خبر     -9-3-1-3-5 پردازش و ذخیره خبر     -1-3-1-3-5 انتشار خبر -4-3-1-3-5 رهگیری خطاها -5-3-1-3-5 نمونه اجرا -9-1-3-5 نحوه دستیابی به ویژگیهای کیفی معماری         -3-9-1-3-5 قابلیت یکپارچه سازی     -9-9-1-3-5 سلسله مراتب   -1-9-1-3-5 فراکتال          -4-9-1-3-5 تطبیق پذیری   -5-9-1-3-5 مقیاس پذیری   -4-3-5 پیاده سازی با معماری و چارچوب پیشنهادی         -3-4-3-5 پیکربندی سرویسهای غنی -3-3-4-3-5 پیکربندی سرویس غنی   News System -9-3-4-3-5 پیکربندی سرویس غنی   Feed -1-3-4-3-5 پیکربندی سرویس غنی   Publish -9-4-3-5 ترجمه فایلهای پیکربندی     -1-4-3-5 استقرار سامانه انتشار خودکار اخبار   -4-4-3-5 نحوه دستیابی به ویژگی های کیفی معماری       -3-4-4-3-5 قابلیت یکپارچه سازی     -9-4-4-3-5 سلسله مراتب   -1-4-4-3-5 فراکتال          -4-4-4-3-5 تطبیق پذیری   -5-4-4-3-5 مقیاس پذیری   -9-5 مطالعه موردی           COCOME -3-9-5 هدف از انجام مطالعه موردی  -9-9-5 معرفی مطالعه موردی           -3-9-5 نمونهای از تعاملها در سطح سامانه تجارت          -9-9-5 پیاده سازی با چارچوب پیشنهادی          -1-5 ارزیابی       -3-1-5 مشخصات محیط ارزیابی       -9-1-5 بررسی زمان پاسخ سامانه اخبار           -1-1-5 بررسی تاثیر سلسله مراتب     -4-1-5 بررسی تاثیر مقیاس کردن -4-5 مقایسه روشهای عینیت بخشی به معماری سرویس غنی -5-5 جمع بندی و نتیجه گیری فصل ششم نتیجه گیری و پیشنهاد کارهای آتی -3-6 نتیجه تحقیق -9-6 درسهایی که آموختیم -1-6 مرور سواالت تحقیق    -4-6 پیشنهاد برای ادامه تحقیق -5-6 جمع بندی و نتیجه گیری مراجع فرهنگ واژگان  

 • جایگاه موسیقی سنتی در ایران

  جایگاه موسیقی سنتی در ایران دانلود فایل جایگاه موسیقی سنتی در ایران من با موسیقی زیسته‌ام و عمر خود را در پی‌رمز و راز این لطیفه نهانی طی كرده‌ام، بدان اندیشیده‌ام و دل در گروی آن نهاده‌ام. هنوز هم آن…

 • مقاله تاریچه فیبروز كیستیك (CF)

  مقاله تاریچه فیبروز كیستیك (CF) دانلود فایل [2]

 • مقاله واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود

  مقاله واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود دانلود فایل مقاله واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود فهرست مطالب عنوان                                                                                                 صفحه فصل اول: کلیات تحقیق 1-1- مقدمه. 2 1-2- تشریح وبیان موضوع. 3 1-3- اهمیت وضرورت تحقیق.. 6 1-4- تعریف…

 • پروژة مالی پرورش ماهی

  پروژة مالی پرورش ماهی,دانلود پرورش ماهی,کارآفرینی پرورش ماهی دانلود فایل پروژة مالی پرورش ماهی قسمتی از متن: توضیح: زیربنای مذكور شامل: الف انباری برای نگهداری مواد غذایی و غذای ماهیان قزل آلا در شرایط مطلوب كه عاری از گرما و…

 • پروژه کارآفرینی سنگبری نرم بر

  پروژه کارآفرینی سنگبری نرم بر,پروژه کارافرینی سنگبری نرم بر,توجیه اقتصادی سنگبری نرم بر,دانلود پروژه سنگبری نرم بر,دانلود کارآفرینی سنگبری نرم بر,سنگبری,طرح توجیه فنی سنگبری نرم بر,طرح توجیهی سنگبری نرم بر,کارآفرینی سنگبری نرم بر,نرم بر دانلود فایل کوارتز

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید سفال

  پروژه کارآفرینی کارگاه تولید سفال,پروژه کارافرینی کارگاه تولید سفال,توجیه اقتصادی کارگاه تولید سفال,تولید,دانلود پروژه کارگاه تولید سفال,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید سفال,سفال,طرح توجیه فنی کارگاه تولید سفال,طرح توجیهی کارگاه تولید سفال,کارآفرینی کارگاه تولید سفال,کارگاه دانلود فایل پروژه کارآفرینی کارگاه تولید سفال…

 • شخصیت جمشید در شاهنامه

  شخصیت جمشید در شاهنامه دانلود فایل [4]

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش استرس والدگری

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش استرس والدگری دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش استرس والدگری در 38 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون…

 • پایان نامه تاثیر صنایع آلاینده شهر سیرجان بر آلودگی این شهر

  آلاینده شهر سیرجان بر آلودگی این شهر,پایان نامه تاثیر صنایع آلاینده شهر,پایان نامه تاثیر صنایع آلاینده شهر سیرجان بر آلودگی این شهر,تاثیر صنایع آلاینده دانلود فایل پایان نامه تاثیر صنایع آلاینده شهر سیرجان بر آلودگی این شهر شهرستان سیرجان در…

 • تجربه و سخنان بزرگان جهان

  بزرگان جهان,تجربه و سخنان,تجربه و سخنان بزرگان جهان دانلود فایل تجربه و سخنان  بزرگان جهان تجربه و سخنان بزرگان جهان فصل اول : تجربه و سخنان بزرگان جهان اخلاق ، ادب ، علم ، نیكی ، عقل فصل دوم : امید…

 • دانلود پاورپوینت مفاهیم سود، نگهداشت سرمایه و تئوری های ارزش ویژه

  اندازه گیری سود,اهداف گزا,تعاریف سود و سرمایه از دیدگاههای مختلف,تعریف سرمایه و سود در واحد انتفاعی,تعریف سود از منظرهای گوناگون,دانلود پاورپوینت مفاهیم سود، نگهداشت سرمایه و تئوری های ارزش ویژه,سود حسابداری,مفاهیم سرمایه,مفاهیم سود,مفاهیم سود مبتنی بر حفظ ثروت,مفاهیم نگهداشت سرمایه,نقاط…

 • پروژه کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر

  پایان نامه کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر,پروژه کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر,دانلود کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر,مقاله کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر دانلود فایل پروژه کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر قسمتی از متن: كنترل چیست؟…

 • مقاله بررسی رابطه بین بازده دارایی ها با اهرم مالی مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  مقاله بررسی رابطه بین بازده دارایی ها با اهرم مالی مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود فایل مقاله بررسی رابطه بین بازده دارایی ها با اهرم مالی مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در…

 • پاورپوینت متون روانشناسی به زبان خارجی 1 - 324 اسلاید

  پاورپوینت متون روانشناسی,پاورپوینت متون روانشناسی به زبان خارجی 1 - 324 اسلاید,متون روانشناسی به زبان خارجی,متون روانشناسی به زبان خارجی 1 دانلود فایل پاورپوینت متون روانشناسی به زبان خارجی 1 در 324 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx…

 • مقاله تورم ساختاری و ماهیت آن در اقتصاد

  مقاله تورم ساختاری و ماهیت آن در اقتصاد دانلود فایل مقاله تورم ساختاری و ماهیت آن در اقتصاد فهرست: ماهیت تورم در كشورهای در حال توسعه و ایران تورم ساختاری در اقتصاد ایران ساختار ایجاد بیماری هلندی و نقش آن…

 • تحقیق در مورد تــورم

  تحقیق در مورد تــورم دانلود فایل تحقیق در مورد  تــورم تورم به عنوان یكی از مشكلات موجود در اقتصاد كه همواره موجب نگرانی دولتمردان هر كشوری می باشد، در اقتصاد مطرح است. تورم می تواند هم به عنوان معلول ساز…

 • پایان نامه تعهد سازمانی و كاری

  پایان نامه تعهد سازمانی و كاری,پروژه تعهد سازمانی و كاری,تحقیق تعهد سازمانی و كاری,تعهد سازمانی و كاری,دانلود تعهد سازمانی و كاری دانلود فایل پایان نامه تعهد سازمانی و كاری مقدمه : لزوم توجه به انسان و ابعاد وجودی او در…

 • ترجمه مقاله بررسی های امنیت حافظه و فایل برای سیستمهای شبکه Security Grid

  ترجمه مقاله بررسی های امنیت حافظه و فایل برای سیستمهای شبکه Security Grid دانلود فایل ترجمه مقاله بررسیهای امنیت حافظه و فایل برای سیستمهای شبکه Security Grid چکیده: شبکه امنیت معماری امروزی از دسترسی غیر مجاز به فایلهای مرتبط با…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اخلاق حرفه ای

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش اخلاق حرفه ای دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش اخلاق حرفه ای در 60 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه…

 • پاورپوینت شیر مادر

  پاورپوینت شیر مادر,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت شیر مادر,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پاورپوینت شیر مادر  فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل دانلود…

 • فلسفه زیبایی شناسی طرح نظریه های مختلف

  طرح نظریه های مختلف,فلسفه زیبایی شناسی,فلسفه زیبایی شناسی طرح نظریه های مختلف دانلود فایل [11]

 • مقاله ضرورت توسعه انرژی های پاک

  مقاله انرژی پاک,مقاله ضرورت توسعه انرژی های پاک دانلود فایل انرژی های پاک و ضرورت توسعه آن قسمتهایی از متن: دسترسی كشورهای درحال توسعه به انواع منابع جدید انرژی، برای توسعه اقتصادی آنها اهمیت اساسی دارد و پژوهش های جدید…

 • تحقیق بیماری هلو

  بررسی بیماری هلو,بیماری هلو,پروژه بیماری هلو,تحقیق بیماری هلو,دانلود بیماری هلو دانلود فایل تحقیق بیماری هلو سفیدك پودری هلو و شلیل Peach powdery mildew بیماری سفیدك سطحی یا سفیدك نمدی هلو اولین بار در ایران دراطراف تهران درسال 1326 توسط اسفندیاری…

 • گزارش کاراموزی برق

  برق,دانلود گزارش کارآموزی برق,کاراموزی برق,کارورزی برق,گزارش کاراموزی برق دانلود فایل گزارش کاراموزی برق در 14 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب» آشنایی با مکان کارآموزی  گزارش کار روزانه  پروژه ی ساخت تابلوهای فشار قوی ایستاده  پروژه ی ساخت تابلوهای قطع…

 • تحقیق حاجی علیقلی خان بختیاری سردار اسعد

  تحقیق حاجی علیقلی خان بختیاری سردار اسعد دانلود فایل تحقیق حاجی علیقلی خان بختیاری سردار اسعد بخشهایی از متن حاجی علیقلی خان بختیاری    معروف به سردار اسعد (۱۲۷۴ هجری قمری - ۷ محرم ۱۳۳۶ هجری قمری) از رؤسای ایل بختیاری (و…

 • مدیریت انرژی-مجموعه دوم مقالات

  اتلاف انرژی,اصلاح الگوی مصرف,انتخابات انرژی,انرژی های نو,انرژی و بحران امنیت,بهره وری سبز,بهینه سازی مصرف انرژی,پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی,جایگاه انرژی,دیپلماسی انرژی,سازه سبز,سند ملی راهبرد انرژی کشور,سیستم های کنترل و مدیری,شاخص قابلیت اطمینان LPSP,قیمت گذاری انرژی,مدیریت انرژی در گلخانه,مدیریت انرژی-مجموعه…

 • بررسی تأثیر هدفمندی یارانه ها بر الگوی مصرف و میزان مصرف گاز شهر اردبیل

  بررسی تأثیر هدفمندی یارانه ها بر الگوی مصرف و میزان مصرف گاز شهر اردبیل,پایان نامه كارشناسی ارشد (MA),گرایش مدیریت مالی دانلود فایل پایان نامه كارشناسی ارشد (M.A) گرایش: مدیریت مالی بررسی تأثیر هدفمندی یارانه ها بر الگوی مصرف و میزان…

 • پایان نامه بررسی سیر تحول ستارگان در حوزه علم فیزیک

  پایان نامه بررسی سیر تحول ستارگان در حوزه علم فیزیک,پروژه بررسی سیر تحول ستارگان در حوزه علم فیزیک,تحقیق بررسی سیر تحول ستارگان در حوزه علم فیزیک,تحول ستارگان,دانلود پایان نامه بررسی سیر تحول ستارگان در حوزه علم فیزیک,سیر تحول,علم فیزیک,مقاله بررسی…

 • پایان نامه جایگاه زن در ترانه های محلی

  پایان نامه جایگاه زن در ترانه های محلی,پروژه جایگاه زن در ترانه های محلی,تحقیق جایگاه زن در ترانه های محلی,جایگاه زن در ترانه های محلی,دانلود جایگاه زن در ترانه های محلی دانلود فایل [1]

 • پایان نامه اهمیت گوشت مرغ در تغذیه انسان

  انسان,اهمیت,پایان نامه اهمیت گوشت مرغ در تغذیه انسان,پروژه اهمیت گوشت مرغ در تغذیه انسان,تحقیق اهمیت گوشت مرغ در تغذیه انسان,تغذیه,دانلود پایان نامه اهمیت گوشت مرغ در تغذیه انسان,گوشت مرغ,مقاله اهمیت گوشت مرغ در تغذیه انسان دانلود فایل پایان نامه اهمیت…

 • گزارش کاراموزی دیفرانسیل خودرو

  خودرو,دانلود گزارش کارآموزی دیفرانسیل خودرو,دیفرانسیل,کاراموزی دیفرانسیل خودرو,کارورزی دیفرانسیل خودرو,گزارش کاراموزی دیفرانسیل خودرو دانلود فایل گزارش کاراموزی دیفرانسیل خودرو در 25 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست عنوان                                                                               صفحه تاریخچه تاسیس ایران خودرو                                                               1 ساخت سواری                                                                                    2 دیفرانسیل (خودرو)                                                                            4  ساختمان…

 • مقاله راهکارهای نوین تعلیم و تربیت

  روشهای تربیتی قرآن,مقاله راهکارهای نوین تعلیم و تربیت دانلود فایل راهکارهای نوین تعلیم و تربیت فهرست: مقدمه: طرح مسئله: جمع آوری اطلاعات (شواهد) انتخاب راه های پیشنهادی: برپایی و برگزاری جلسات ادعیه گردآوری اطلاعات (شواهد 2 ) تجزیه و تحلیل…

 • مقاله پدیده زیبا ولی خطرناک آذرخش یا برق

  بررسی پدیده زیبا ولی خطرناک آذرخش یا برق,پدیده زیبا ولی خطرناک آذرخش یا برق,دانلود پدیده زیبا ولی خطرناک آذرخش یا برق,مقاله پدیده زیبا ولی خطرناک آذرخش یا برق دانلود فایل مقاله پدیده زیبا ولی خطرناک آذرخش یا برق تاریخچه تشابه…

 • گزارش کاراموزی شركت لامپ افروغ

  افروغ,دانلود گزارش کارآموزی شركت لامپ افروغ,شركت,کاراموزی شركت لامپ افروغ,کارورزی شركت لامپ افروغ,گزارش کاراموزی شركت لامپ افروغ,لامپ دانلود فایل گزارش کاراموزی شركت لامپ افروغ در 63 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست 1-  معرفی شركت 2-  معرفی محصول 3-  فرایند تولید 4- …

 • گزارش کارآموزی رشته مهندسی مواد و ریخته گری، در شرکت ذوب فلز زندیه

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی رشته مهندسی مواد و ریخته گری، در شرکت ذوب فلز زندیه,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,گزارش کارآموزی رشته مهندسی مواد…