ارزیابی کیفیت زندگی شهری ( مطالعه ی موردی : نواحی شهری منطقه 1 اردبیل )

ارزیابی کیفیت زندگی شهری ( مطالعه ی موردی : نواحی شهری منطقه 1 اردبیل ),پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق,دانل,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار

دانلود فایل

پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد  رشته تحصیلی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری               گرایش: آمایش سرزمین عنوان: ارزیابی کیفیت زندگی شهری ( مطالعه ی موردی : نواحی شهری منطقه 1 اردبیل )  مقدمه همزمان باافزایش جمعیت،رشد شهرنشینی ونیاز به توسعه شهری وهمچنین تحت تاثیرتحولات مدرنیسم در عرصه شهرسازی ، جامعه شهری با مشکلات ومسایل متعدی درعرصه اجتماعی وفرهنگی و… مواجه شدند که به طور کلی کاهش کیفیت زندگی شهری را در آن ها موجب شده است . اکنون دردوره ای به سر می بریم که مسائل شهرسازی ونیزمفاهیم شهری وشهروندی به مهمترین مسائل موثر بر ابعاد کمی وکیفی زندگی انسان مبدل شده است پیش از این دوره نیز شهر در مفهوم عام آن اهمیت داشته اما در دوران معاصر این اهمیت توسط طیف وسیع تری از مردم ونیز طیف فراتری از متخصصان ادراک شده است . از اینرو پرداختن به تئوری های جدید شهرسازی که هریک با هدف حل مشکلات شهری وپیشبرد شهر به سوی مطلوبتر شدن، مطرح شدهاند، بیش ازبیش مهم است .(بندرآباد،1390،13) کیفیت محیط شهری را می توان تامین وارضای توأمان نیازهای مادی ومعنوی ساکنین منطقه با محل تعریف نمود . پرداختن به مسائلی همچون مسکن،کار، اشتغال، حمل ونقل، امنیت، ارامش خاطر ، شادی وسرزندگی ومسائل اجتماعی و فرهنگی می تواند افق های روشنی برای محیط زندگی را به همراه خود داشته باشد . بیان مسأله مفهوم کیفیت زندگی از اواخر قرن بیستم مورد توجه جامعه شناسان قرار گرفته است ، اما ریشه های آن رادرجامعه شناسی می توان تا اواسط قرن بیستم پی گرفت ، توجه به کیفیت زندگی ومفاهیم مربوط به آن به اواخردهه، 1960 برمی گردد . ذیوید اسمیت اولین جغرافیدانی بودکه درباره کیفیت زندگی، رفاه وعدالت اجتماعی درجغرافیا صحبت کرد. توجه به کیفیت زندگی در جغرافیاکه توسط جغرافیدانانی نظیر اسمیت وهاروی وارد این علم گردیده اند ، طی سالهای اخیر اهمیت زیادی یافته است ، این مفهوم که در ابتدا به رعایت حداقل استاندارد ممکن جهت زندگی ودر واقع حق داشتن زندگی معطوف بود ، با گذشت زمان ، پیشرفت تکنولوژی ، بالا رفتن معلومات وتحصیلات اجتماعی ، مباحث مربوط به اصالت فرد وبالا رفتن سطح توقعات و خواسته های فردی واجتماعی شامل دایره تمامی انسان ها وتمامی تمایلات بشر برای داشتن حداکثر آسایش در زندگی گردید .(سودا کوهی ، بنابر تعریف سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی درک افراد از موقعیت خود در زندگی از نظر فرهنگ، سیستم ارزشی که درآن زندگی می کنند، اهداف، انتظارات، استانداردها واولویت هایشان است. پس موضوعی کاملا ذهنی بوده وتوسط دیگران قابل مشاهده نیست وبردری افراد از جنبه های مختلف زندگی استوار است(بونومی، پاتریک وبوشنل،2000، سازمان جهانی بهداشت،1996). مفهوم کیفیت زندگی از ابتدای دهه ی 1960 میلادی در کشورهای اروپایی رواج یافت. در برخی از جوامع پیشرفته این واژه همراه وگاهی مترادف با واژههای دیگری مانند، بهزیستی همگان، رفاه اجتماعی، تامین اجتماعی ومانند آن به کارگرفته می شد(حاج یوسفی، 1385). بنابراین می توان گفت کیفیت زندگی مفهومی است که برای ترسیم توسعه ورفاه جامعه به کار می رود، به عبارت دیگر این مفهوم منعکس کننده ی شرایط زندگی ورفاه افراد است. در واقع کیفیت زندگی ترویج وتوسعه ی مفاهیم کیفیت محیط زندگی مردم است تا بهترین شیوه های زیستی برای آن ها فراهم شود(پارکرومور، 2008). بهبود کیفیت زندگی در هر جامعه ای، یکی از مهم ترین اهداف سیاست های عمومی آن جامعه است. در طول سه دهه اخیر، کیفیت زندگی، به عنوان جانشینی برای رفاه مادی، به اصلی ترین هدف اجتماعی کشورهای مختلف تبدیل شده است(Schmitt,2002). امروزه مطالعات کیفیت زندگی عمدتا بر محیط شهری وکیفیت زندگی شهری کانون اصلی توجه برنامه ریزان بوده است(لطفی، 1388،ص 65). براین اساس، تمایل جمعیت در سرتاسر جهان (ص43) که به صورت قابل ملاحظه ای این مطالعات در کشورهای توسعه یافه، در حال توسعه ودر صنعتی شدن جدید از دهه 1970 به بعد مورد توجه جدی قرار گرفت (شیخ الاسلامی وخوشبین،1391،ص100). در واقع مفهوم کیفیت زندگی یک متغیر مرکب می باشد که از چندین متغیر متاثر می گردد. تغییر در سطح در آمد مردم، شرایط زندگی،سلامت، محیط، فشار روحی روانی، فراغت، شادمانی خانوادگی، روابط اجتماعی وچندین متغیر دیگر نظیر آن به شکل مرکب کیفیت زندگی وتغییرات آن را تعیین می کند(جاجرمی، کهتر، 1385: ج). رشد شتابان شهرنشینی در ایران طی دوسال اخیر(1385-1365) تاثیرات ناشی از رشد شاخص ها برارتقا کیفیت زندگی را کاهش داده یا بی اثر کرده است. این بدان معنی است که رشد شهرنشینی (رشد تقاضا) با سرعتی به مراتب بیشتر از شاخص های کیفیت زندگی شهری (رشد عرضه) در حال افزایش است(علی اکبری وهمکاران،1381: 234). دراین راستا شهر اردبیل به دلیل مهاجرت های بی رویه وبه تبع آن رشد فزآینده جمعیت شهری، تغییرات توسعه شهری به طرف سکونتگاهای پیرامون یعنی روستاهای بلافاصل، سوء مدیریت، وجود خرده فرهنگ های متنوع و… محلات را از تنوع اجتماعی، پویایی وسرزندگی ومشارکت ساکنان بازداشته است. واینکه رسیدن به توسعه پایدار شهری، نظارت از بالا ودر پیش گرفتن سیاست محله محوری (پایین به بالا ومشارکت مردمی، را می طلبد محله محوری می تواند راه حل مناسبی باری حل بسیاری از مسائل ازجمله افزایش کیفیت زندگی وافزایش اجتماعی شدن ساکنان محله باشد( علیرضا محمدی 2002و1393). بدیهی است این افزایش سریع با توسعه بی رویه فضاهای کالبدی روبرو شده وعلاوه برگسترش ناموزون شهر باعث کاهش سطح کیفیت زندگی شهروندان خواهد شد. توزیع تسهیلات وخدمات وکیفیت آنها به طور تفکیک ناپذیربا رفاه اجتماعی پیوند دارد. به بیان دیگر حتی زیباترین مکانها وبهترین آنها از لحاظ موقعیت دسترسی وزندگی اگر با فقدان یا ضعف دسترسی به منافع وامکانات مواجه باشد، نمی تواند برای رفاه ساکنان نوتبخش و مفید باشد(طبیبیان، فریادی، 1384: 124). شهرنشینی در کشور مانیز به سرعت در حال افزایش است به طوری که براساس آخرین سرشماری جمعیت در سال 1390،71/0 جمعیت در شهرها زندگی می کنند. تعداد شهرهای کشورنیز از 210 شهر در سال 1335 به1331 شهر در سال 1390 رسده است(مرکز آمار ایران، 1390) .باتوجه به مطالب عنوان شده، هدف اصلی تحقیق حاضر تبیین سطوح کیفیت زندگی در بافت های مختلف (قدیم وجدید شهری) ونواحی شهری منطقه 1 شهر اردبیل برمبنای 4 شاخص اقتصادی، اجتماعی، کالبدی- محیطی وروانی یا ذهنی است).

 • مقاله بررسی ریاضی(سیستم اعداد مانده‌ای)

  پروژه بررسی ریاضی(سیستم اعداد مانده‌ای),تحقیق بررسی ریاضی(سیستم اعداد مانده‌ای),دانلود تحقیق بررسی ریاضی(سیستم اعداد مانده‌ای),مقاله بررسی ریاضی(سیستم اعداد مانده‌ای) دانلود فایل مقاله بررسی ریاضی(سیستم اعداد مانده‌ای)در 19 صفحه ورد قابل ویرایش  فهرست عنوان                                                                                         صفحه 1-1) مقدمه...................................................................................................... 2 2-1) عملیات ریاضی........................................................................................…

 • تحقیق واقعیت افزوده (augment reality)

  تحقیق واقعیت افزوده (augment reality) دانلود فایل

 • سمینار برق امنیت در شبکه های نسل آینده (IPsec)

  سمینار برق امنیت در شبکه های نسل آینده (IPsec) دانلود فایل سمینار برق امنیت در شبکه های نسل آینده (IPsec) لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده نمایید. چکیده: …

 • پرسشنامه بازنگری شده مقیاس دلبستگی بزرگسال كولینزورید (1990)

  پرسشنامه بازنگری شده مقیاس دلبستگی بزرگسال كولینزورید (1990) دانلود فایل پرسشنامه بازنگری شده مقیاس دلبستگی بزرگسال كولینزورید (1990) مقیاس دلبستگی بزرگسال كولینزورید (1990)

 • دانلود پاورپوینت مدیریت خطوط کالا، نام های تجاری و بسته بندی (فصل پانزدهم كتاب اصول بازاریابی كاتلر )

  تجزیه و تحلیل خط کالا,تصمیمات درباره ترکیب کالاها,تصمیمات درباره خط کالا,دانلود پاورپوینت مدیریت خطوط کالا، نام های تجاری و بسته بندی (فصل پانزدهم كتاب اصول بازاریابی كاتلر ),دانلود پاورپوینتهای کتاب اصول بازاریابی کاتلر,سطوح پنج گانه یک کالا,سلسه مراتب کالا,طبقه بندی…

 • آسیب های اجتماعی 13 ص

  آسیب های اجتماعی,آسیب های اجتماعی 13 ص,بررسی آسیب های اجتماعی,تحقیق و بررسی در مورد آسیب های اجتماعی دانلود فایل آسیب های اجتماعی 13 ص مقدمه آسیبهای اجتماعی به عنوان اموری که نظم عمومی جامعه را به هم می زنند و…

 • مبانی نظری و پیشینه یادگیری خودتنظیمی (خود نظم داده شده)

  مبانی نظری و پیشینه یادگیری خودتنظیمی (خود نظم داده شده) دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه یادگیری خودتنظیمی (خود نظم داده شده) در 80 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه (پیشینه و مبانی نظری…

 • پایان نامه سرقفلی حق کسب وپیشه

  پایان نامه سرقفلی حق کسب وپیشه دانلود فایل پایان نامه سرقفلی حق کسب وپیشه مقدمه :                                                                              به نظر می رسد در اماكن تجاری  در بسیاری ازشغلها محل كار برای شخص اهمیت زیادی دارد. به این صورت كه وقتی…

 • انسان شناسی 45 ص

  انسان شناسی,انسان شناسی 45 ص,تحقیق در موردانسان شناسی,تحقیق و بررسی در موردانسان شناسی دانلود فایل انسان شناسی 45 ص مقدمه انسان همواره با انبوهی از گزینه‌های رفتاری رو به دوست كه فقط می‌تواند از شمار محدودی از آن‌ها برگزینند: چشم…

 • پاورپوینت زندگی نامه وآثارخانم معمار زاها حدید

  پاورپوینت زندگی نامه وآثارخانم معمار زاها حدید دانلود فایل پاورپوینت زندگی نامه وآثارخانم معمار زاها حدید پاورپوینت زندگی نامه وآثارخانم معمار زاها حدید بخشهایی از فایل: زاها حدید در سال ۱۹۵۰ در بغداد در خانواده‌ای روشنفکر و مسلمان متولد شد.…

 • پایان نامه عوامل مهم در ایجاد ارتباط روشن، متقاعدسازی، شكستن مقاومت در كودكان خیابانی خانة كودك ناصرخسرو

  پایان نامه عوامل مهم در ایجاد ارتباط روشن، متقاعدسازی، شكستن مقاومت در كودكان خیابانی خانة كودك ناصرخسرو دانلود فایل [1]

 • طرح توجیهی تولید مخازن و سازه های فلزی

  طرح توجیهی تولید مخازن و سازه های فلزی دانلود فایل طرح توجیهی تولید مخازن و سازه های فلزی – معرفی کامل محصول  – روش و فرآیند تولید  – ابزار و مواد مورد نیاز  – محاسبه هزینه ها و جداول مربوطه …

 • گزارش کاراموزی ماشین های تراش و تراشكاری

  تراش,تراشكاری,دانلود گزارش کارآموزی ماشین های تراش و تراشكاری,کاراموزی ماشین های تراش و تراشكاری,کارورزی ماشین های تراش و تراشكاری,گزارش کاراموزی ماشین های تراش و تراشكاری,ماشین دانلود فایل گزارش کاراموزی ماشین های تراش و تراشكاری در 67 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست…

 • تحقیق بررسی انرژی صوت

  پروژه بررسی انرژی صوت,تحقیق بررسی انرژی صوت,دانلود تحقیق بررسی انرژی صوت,مقاله بررسی انرژی صوت دانلود فایل تحقیق بررسی انرژی صوت در 55 صفحه ورد قابل ویرایش  ماوراء صوت (Ultrasound) پرتو X از لحظه كشف به استفاده عملی گذاشته شد, و…

 • تحلیل گردشگری ورزشی در شهر اصفهان بر اساس مدل SWOT از دیدگاه کارشناسان

  تحلیل گردشگری ورزشی در شهر اصفهان بر اساس مدل SWOT از دیدگاه کارشناسان دانلود فایل تحلیل گردشگری ورزشی در شهر اصفهان بر اساس مدل SWOT از دیدگاه کارشناسان چكیده هدف پژوهش حاضر، تحلیل گردشگری ورزشی در شهر اصفهان بر اساس…

 • بررسی تأثیر قطره داخل بینی آمفوتریسین B در بهبود علایم بالینی مبتلایان به رینوسینوزیت مزمن

  آمفوتریسین B در بهبود علایم بالینیB,بررسی تأثیر قطره داخل بینی آمفوتریسین B در بهبود علایم بالینی مبتلایان به رینوسینوزیت مزمن,بهبود علایم بالینی مبتلایان به رینوسینوزیت مزمن,تأثیر قطره داخل بینی آمفوتریسین B در بهبود علایم بالینی مبتلایان به رینوسینوزیت مزمن,قطره داخل…

 • «اینترنت و وب جهانی» «پیمایشگر وب

  «اینترنت و وب جهانی»,«اینترنت و وب جهانی» «پیمایشگر وب,«پیمایشگر وب دانلود فایل http://intermal

 • تحقیق طیف سنجی نشری قوس و جرقه

  تحقیق طیف سنجی نشری قوس و جرقه دانلود فایل تحقیق طیف سنجی نشری قوس و جرقه بخشهایی از متن: در منابع قوس و جرقه تقریباً امكان برانگیختن همه عناصر پایدار در جدول تناوبی وجود دارد. تخلیه قوس و جرقه به…

 • پایان نامه درباره جزای اسلامی

  پایان نامه درباره جزای اسلامی دانلود فایل پایان نامه درباره جزای اسلامی مقدمه: در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود كه نه تنها در آن ایام بلكه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یكی…

 • تحقیق چگونگی ترسیم چارتهای سازمانی

  تحقیق چگونگی ترسیم چارتهای سازمانی دانلود فایل تحقیق چگونگی ترسیم چارتهای سازمانی مطالب: چارت سازمانی چیست؟ویژگی مدیریت  چارت سازمانی در Pars CMSEXCELچگونگی ترسیم چارتهای سازمانی دربرناممثال هایی ازچارتهای سازمانیمنابع................................................................ بخشهایی از متن: چارت سازمانی چیست؟ هر ارگان ، اداره ،…

 • پایان نامه با موضوع مجتمع مسکونی

  پایان نامه با موضوع مجتمع مسکونی دانلود فایل پایان نامه با موضوع مجتمع مسکونی به همراه فایل اماده برای ارائه 35 اسلایدی و 8 تصویر پلان و نقشه های مورد نیاز فهرست عنوان                                                                                                          صفحه چكیده ‌ فصل اول: شناخت موضوع…

 • طرح درس اجرا و ارزشیابی یادگیری

  طرح درس اجرا و ارزشیابی یادگیری دانلود فایل طرح درس اجرا و ارزشیابی یادگیری انتخاب و اجرای فعالیت های یادگیری كمك های سمعی و بصری آموزش به كمك كامپیوتر (رایانه) تشریح (اثبات) تكنیك های مناسب برای حیطه های  متفاوت یادگیری…

 • گزارش کارآموزی حسابداری اداره پست

  اداره پست,حسابداری,دانلود گزارش کارآموزی حسابداری اداره كار و امور اجتماعی شهرستان میانه,کاراموزی حسابداری اداره پست,کارورزی حسابداری اداره پست,گزارش کارآموزی حسابداری اداره پست,گزارش کاراموزی حسابداری اداره پست دانلود فایل گزارش کارآموزی حسابداری اداره پست در 30 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمه…

 • تحقیق بررسی تهویه مطبوع

  تحقیق بررسی تهویه مطبوع دانلود فایل تهویه مطبوع قسمتهایی از متن: شرایط محیط زیست انسان تأثیر مستقیمی برچگونگی حالات روانی ، وضعیت فیزیكی ، نحوة‌ انجام كار و بطور كلی تمام شئون زندگی او دارد . از آنجائیكه بخش عمدة‌…

 • پاورپوینت تأثیر فن آوری نوین بر اقتصاد

  پاورپوینت تأثیر فن آوری نوین بر اقتصاد,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل پاورپوینت تأثیر فن آوری نوین بر اقتصاد تعداد اسلاید…

 • پایان نامه روش شناسی تعیین هزینه چرخه عمر(lcca)در جاده ها

  پایان نامه روش شناسی تعیین هزینه چرخه عمر(lcca)در جاده ها دانلود فایل پایان نامه روش شناسی تعیین هزینه چرخه عمر(lcca)در جاده ها مقدمه : روش تحلیل هزینه دوره عمر١یکی ازابزارهای مدیریتی است که می تواند برای ارزیابی ومقایـسه پـروژه هابـه…

 • یعقوب و چگونگی تشكیل دولت صفاری

  یعقوب و چگونگی تشكیل دولت صفاری دانلود فایل یعقوب و چگونگی تشكیل دولت صفاری تاریخ صفاریان زمان و مكان محدودی از تاریخ پرفراز و نشیب ایران دوره اسلامی را در بر می گیرد یعقوب لیث صفاری در نزد ایرانیان همواره…

 • كاربرد سنجش از دور و اطلاعات ماهواره ای در معادن

  كاربرد سنجش از دور و اطلاعات ماهواره ای در معادن دانلود فایل كاربرد سنجش از دور و اطلاعات ماهواره ای در معاد شرح مختصر: این گزارش بر مبنای بررسی های زمین شناسی معدنی در منطقه ای در حدود 50 كیلومتری…

 • گزارش کارورزی پیکربندی سخت افزار وشبکه های کامپیوتری

  گزارش کارورزی پیکربندی سخت افزار وشبکه های کامپیوتری دانلود فایل گزارش کارورزی  پیکربندی سخت افزار وشبکه های کامپیوتری پیشگفتار     کامپیوتر در عصر حاضر و در آغاز قرن بیست و یكم الفبای زندگی صنعتی¸ مدرن و متمدن،  جوامع  مترقی  این…

 • تحقیق منشآت خاقانی

  تحقیق منشآت خاقانی,منشآت خاقانی دانلود فایل تحقیق منشآت خاقانی مقدمه اگر چه خاقانی شاعری است قصیده سرا و بیشتر به سرودن شعر پرداخته است اما، نوشتن نامه ها با عنوان منشأت چیره دستی خویش را در هنر نویسندگی بر همعصران…

 • تدوین استراتژی-مجموعه کل مقالات

  CSF,آینده نگری,استراتژی,استراتژی تحقیق و توسعه,استراتژی تهاجمی,استراتژی سه جانبه,تحلیل عاملی,تدوین استراتژی,تدوین استراتژی-مجموعه کل مقالات,تفکر راهبردی,راهبرد دلفینی,راهبرد رقابتی,رویکرد کشش بازار,سرمایه اجتماعی,عوامل کلیدی موفقیت,گرایش راهبردی,ماتریس بررسی رقابت,ماتریس مقایسات زوجی,مدیریت دانش,مزیت رقابتی,مهندسی مجدد فرایندها,هوشمندی رقابتی دانلود فایل مجموعه مناسب کسانی است که در حال…

 • پروژه کارآفرینی تولید کمپوت کنسانتره

  پروژه کارآفرینی تولید کمپوت کنسانتره,پروژه کارافرینی تولید کمپوت کنسانتره,توجیه اقتصادی تولید کمپوت کنسانتره,تولید,دانلود پروژه تولید کمپوت کنسانتره,دانلود کارآفرینی تولید کمپوت کنسانتره,طرح توجیه فنی تولید کمپوت کنسانتره,طرح توجیهی تولید کمپوت کنسانتره,کارآفرینی تولید کمپوت کنسانتره,کمپوت,کنسانتره دانلود فایل پروژه کارآفرینی تولید کمپوت کنسانتره…

 • تحقیق میز هیدرولیکی و كاربرد آن

  تحقیق میز هیدرولیکی و كاربرد آن دانلود فایل تحقیق میز هیدرولیکی و كاربرد آن فهرست مطالب فصل اول : آشنایی با میز هیدرولیکی....... 3 فصل دوم : جریان عبوری از ونتوری متر..... 9 فصل سوم : جریان عبوری از اوریفیس........…

 • مقایسه باورهای فراشناختی و تعلل ورزی در بین بیماران مبتلا به صرع و میگرن

  دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پایان نامه مقایسه باورهای فراشناختی و تعلل ورزی در بین بیماران مبتلا به صرع و میگرن,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,مقایسه…

 • مقاله ساپورت بازیابی اطلاعات در مورد استفاده وساخت آنتولوژی (antology)

  پایان نامه ساپورت بازیابی اطلاعات در مورد استفاده وساخت آنتولوژی (a,پروژه ساپورت بازیابی اطلاعات در مورد استفاده وساخت آنتولوژی (antology),تحقیق ساپورت بازیابی اطلاعات در مورد استفاده وساخت آنتولوژی (antology),ساپورت بازیابی اطلاعات در مورد استفاده وساخت آنتولوژی (antology),مقاله ساپورت بازیابی اطلاعات…