بررسی ارتباط بین کم رویی و عزت نفس دانش آموزان دختر و پسر در مدارس متوسطه شهرستان پارس آباد مغان

بررسی ارتباط بین کم رویی و عزت نفس دانش آموزان دختر و پسر در مدارس متوسطه شهرستان پارس آباد مغان,پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی عمومی,د,دانلود اندروید,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار

دانلود فایل

پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی عمومی بررسی ارتباط بین کم رویی و عزت نفس دانش آموزان دختر و پسر در مدارس متوسطه شهرستان پارس آباد مغان  چکیده تحقیق:       تحقیق انجام شده با هدف بررسی رابطه کمرویی با عزت نفس در بین دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان پارس آباد مغان صورت گرفته و روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد که با اسفاده از پرسشنامه ابراز وجود (هرزبرگر وتتز،1984،به نقل از شهبازی، 1384)و آزمون عزت نفس کوپر اسمیت (1967)انجام شده است جامعه آماری این تحقیبق را دانش آموزان به تعداد 49 نفر پسر و 51 نفر دختر تشکیل می دهند همچنین برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده شد. و برای تعیین ارتباط متغییر مستقل(کمرویی)و متغییر وابسته (عزت نفس) از ترکیب همبستگی پیرسون و برای تعیین جنسیت بین دانش آموزان از آزمون Tمستقل استفاده شده است. نتایج یافته های تحقیق عبارتند از : –           بین کم رویی و عزت نفس در دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان پارس آباد مغان رابطه معنی دار وجود دارد. –           میانگین عزت نفس  بین دانش آموزان دختر و پسر متوسطه شهرستان پارس آباد مغان تفاوت معنادار وجود ندارد. –           میزان کمرویی بین دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه شهرستان پارس آبادمغان تفاوت معنا داری وجود دارد. مقدمه کمرویی یکی از مسائل مبتلا به جوانان و نوجوانان در جوامع کنونی است . مساله ای که حتی آن را عامل عمده ی عقب ماندگی و شکست و ناکامی ایشان در مراحل مختلف زندگی بشمار آورده اند . هر کس ممکن است با موقعیتهای ناخواسته و ناخوشایندی روبرو شود و آن گونه که باید و شاید نتواند با آنها مقابله کند و در نتیجه از نشان دادن واکنش مناسب و شایسته عاجز بماند . یا به سبب گرفتار شدن در هول و هراسی به دلیل قادر به دفاع از حقوق فردی و اجتماعی خویش نشود و به سهولت در برابر حریف و مدعی سر تسلیم فرود آورد و در آوردگاه حیات مغلوب و سرشکسته ، سر هم بر حق خویش را به رقیبان بسپارد . آیا بارها اتفاق نیفتاده که به خود گفته باشید : ” اگر جرات داشتم چنین و چنان می کردم و حقش را کف دستش می گذاشتم که دیگر به من توهین نکند ولی حیف ” آری ، صد حیف که کمرویی و حجب و حیا و یا بهتر بگوئیم ترس و تشویش بیهوده امکان هر تلاش و تقلائی را از شخص سلب می کند و وی را به نوعی فلج روحی و جسمی دچار می سازد . کمرویی را نمی توان یک عارضه ساز روانی قلمداد کرد زیرا از مجموعه ای از اختلالات و نابهنجاریهائی تشکیل می شود که گاهی ریشه و منشآ آن به دوران کودکی و تعلیم و تربیت غلط والدین و مربیان که هر گونه اعتماد به نفس را در فرزند و شاگرد خود از بین می برند ، می رسد . (ژان شارتیه ؛تالهوبراینه، 1369) .  عزت نفس از طرفی برای تمام افراد یکی از بزرگترین فضائل و سجایای انسانی است و از طرف دیگر محرک آدمی در اجرای سایر برنامه های اخلاقی و وظیفه شناسی نسبت به دیگران است .امروزه در اصلاح و درمان بسیاری از اختلالات شخصیتی و رفتاری کودکان نظیر کمرویی و لجبازی و پرخاشگری به عنوان اولین یا مهمترین گام به ارزیابی و پرورش احساس عزت نفس ، تقویت اعتماد به نفس و مهارت های فردی و اجتماعی آنان می پردازند . اعتماد به نفس رویکرد و یا نگرشی است که به فرد اجازه میدهد تا برداشت های واقعی و در عین حال مثبتی از خود و موقعیت های خود داشته باشند . (علیخانی 1383) . فهرست مطالب عنوان                 صفحه                                                                                                                  فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 1 بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………………. 2 ضرورت و اهمیت پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 3 اهداف پژوهش و فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………. 5 واژه ها و اصطلاحات …………………………………………………………………………………………………………….. تعاریف مفهومی………………………………………………………………………………………………………………………          کم رویی …………………………………………………………………………………………………………………….          عزت نفس …………………………………………………………………………………………………………………. تعاریف عملیاتی …………………………………………………………………………………………………………………….           کم رویی …………………………………………………………………………………………………………………..           عزت نفس ………………………………………………………………………………………………………………..  6 فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه پژوهش            بخش اول: مبانی نظری پژوهش ……………………………………………………………………………. 8 تعاریف کم رویی …………………………………………………………………………………………………………………… 8 علل کمرویی …………………………………………………………………………………………………………………………. 9 کمروی واقعی کیست؟ …………………………………………………………………………………………………………. 13 کمرویی چگونه بر افراد تاثیر می گذارد؟ …………………………………………………………………………….. 14 ویژگیهای افراد کمرو ……………………………………………………………………………………………………………. 16 مفهوم کمرویی در بین روانشناسان و جامعه شناسان …………………………………………………………. 18 راه های پیشگیری از کمرویی در کودکان …………………………………………………………………………… 20 پیشنهادات برای کمک به کودکان کمرو و گوشه گیر ………………………………………………………… 25 عزت نفس …………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 نظریه روانشناسان و جامعه شناسان درباره عزت نفس ……………………………………………………….. 27 نظریه سالیوان ………………………………………………………………………………………………………………………. 28 نظریه آدلر …………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 نظریه راجرز ………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 نظریه آلپورت ……………………………………………………………………………………………………………………….. 33 نظریات دیگر روانشناسان در ارتباط با عزت نفس ………………………………………………………………. 33 عزت نفس بالا و پایین ………………………………………………………………………………………………………….. 35 نقش خانواده در شکل گیری عزت نفس ……………………………………………………………………………… 39 نقش پدر خانواده و تاثیر آن بر عزت نفس کودکان …………………………………………………………….. 41 کمک تخصصی برای افزایش عزت نفس ……………………………………………………………………………… 42                بخش دوم : ادبیات پژوهش……………………………………………………………………………….. 43 تحقیقات در زمینه کمرویی …………………………………………………………………………………………………. 43 تحقیقات در زمینه عزت نفس………………………………………………………………………………………………. تلفیق نتایج تحقیقات داخلی وخارجی 45 46 فصل سوم: روش پژوهش روش اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… 48 جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه  ………………………………………………………………… 48 ابزار های اندازه گیری در پژوهش ………………………………………………………………………………………… 48 روش اجرا و جمع آوری داده ها …………………………………………………………………………………………… 51 روش تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………….. 51 فصل چهارم : یافته ها و نتایج مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………………………. 53 توصیف ویژگی‏های فردی دانش آموزان ……………………………………………………………………………. 53 آزمون فرضیه ها  ………………………………………………………………………………………………………………….. 58 فرضیه 1: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 58 فرضیه 2: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 59 فرضیه 3: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 60 فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 62 نتایج پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………… 62 پیشنهادهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………. 64 محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 65 منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 66

 • مقاله بررسی نقش سبک بدبینانه در پیش بینی اضطراب امتحان و رضایت از زندگی دانش آموزان دوره راهنمایی

  مقاله بررسی نقش سبک بدبینانه در پیش بینی اضطراب امتحان و رضایت از زندگی دانش آموزان دوره راهنمایی دانلود فایل [1]

 • مقاله ping چیست ؟

  مقاله ping چیست ؟ دانلود فایل مقاله ping چیست ؟ قسمتی از متن: ping دستوری است که مشخص می‌کند که آیا یک کامپیوتر خاص که ما ip یا domain آن را می‌دانیم، روشن و فعال (Active) هست یا نه. و…

 • طرح توجیهی پنبه هیدروفیل

  طرح توجیهی پنبه هیدروفیل دانلود فایل طرح توجیهی پنبه هیدروفیل این طرح توجیهی شامل موارد زیر است : معرفی محصول مشخصات کلی محصول شماره تعرفه گمرکی شرایط واردات استانداردهای ملی وجهانی قیمت تولید داخلی و جهانی محصول موارد مصرف و…

 • ارزیابی اثرات ساخت و ساز در منطقه توریستی گردنه حیران و آلودگی های منطقه حیران و توسعه گردشگری و جذب توریست با محوریت توسعه پایدار با استفاده از (swo

  ارزیابی اثرات ساخت و ساز در منطقه توریستی گردنه حیران و آلودگی های منطقه حیران و توسعه گردشگری و جذب توریست با محوریت توسعه پایدار با استفاده از (swo,دانلود اندروید,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود…

 • بررسی ارتباط مهارت اجتماعی با عزت نفس کودکان مقطع ابتدایی

  ارتباط مهارت اجتماعی با عزت نفس کودکان,بررسی ارتباط مهارت اجتماعی با عزت نفس کودکان مقطع ابتدایی,عزت نفس,عزت نفس کودکان,مهارت اجتماعی با عزت نفس دانلود فایل [7]

 • پایگاه داده ابری

  پایگاه داده ابری,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایگاه داده ابری,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پروژه پایگاه داده ابری این پروژه با فرمت…

 • زندگی نامه استیو جابز

  زندگی نامه استیو جابز دانلود فایل سرطان لوزالمعده

 • پایان نامه هوش معنوی و رابطه آن با بهزیستی روانشناختی بیماران میگرنی

  پایان نامه هوش معنوی و رابطه آن با بهزیستی روانشناختی بیماران میگرنی,روانشناختی بیماران میگرنی,هوش معنوی و رابطه آن با بهزیستی دانلود فایل پایان نامه هوش معنوی و رابطه آن با بهزیستی روانشناختی بیماران میگرنی مقدمه: بدون شك در زندگی خود…

 • مقاله امپریالیسم ونقش آن در جهان

  مقاله امپریالیسم ونقش آن در جهان دانلود فایل مقاله امپریالیسم ونقش آن در جهان بخشهایی از متن مقاله: مقاله حاضر از یادداشتهایی كه برای سخنرانی در اجلاس عمومی مسائل اجتماعی جهان در پورتره الگره برزیل به تاریخ ژانویه 2001 ،…

 • بررسی آموزش های فراشناختی بر هوش هیجانی

  بررسی آموزش های فراشناختی بر هوش هیجانی,پایان نامه کارشناسی بررسی آموزش های فراشناختی بر هوش هیجانی,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود…

 • بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی كتابفروشی

  بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی كتابفروشی و لوازم التحریر دانلود فایل بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی كتابفروشی طرحی كه برای ارائه تهیه شده در رابطه با یك مغازه لوازم التحریر می‌باشد كه مالكیت آن شخصی می‌باشد…

 • نقش خط در ایجاد فضای تجسمی

  نقش خط در ایجاد فضای تجسمی دانلود فایل نقش خط در ایجاد فضای تجسمی كیفیت خط پدیداری حركت بصری به كمك خطوط بررسی روابط خط و سطح در جهت آفریدن فضایی تجسمی و مطالعه روابط مستقیم خط و تركیب بندی…

 • پروژه سیستم برنامه ریزی و سفارشات شركت مهندسی دسكو

  پروژه سیستم برنامه ریزی و سفارشات شركت مهندسی دسكو دانلود فایل پروژه سیستم برنامه ریزی و سفارشات شركت مهندسی دسكو 1-مقدمه  2-تاریخچه شركت 3-موضوع فعالیتهای شرکت 4-وظایف مدیریت برنامه ریزی و كنترل عملیات فصل دوم 1-برنامه ریزی مواد مورد نیاز…

 • مقاله روانشناسی نظریه های شخصیت

  مقاله روانشناسی نظریه های شخصیت دانلود فایل مقاله روانشناسی نظریه های شخصیت قسمتهایی از متن: مقدمه: چنانچه در مورد ونت  و روان شناسی آزمایشی او صادق بود، تسلط انحصاری فروید بر روانکاوی نیز دیری نپایید. هنوز بیست سالی از بنیانگذاری…

 • پروژه کارآفرینی بهره برداری از معدن سولفات سدیم

  بهره برداری,پروژه کارآفرینی بهره برداری از معدن سولفات سدیم,پروژه کارافرینی بهره برداری از معدن سولفات سدیم,توجیه اقتصادی بهره برداری از معدن سولفات سدیم,دانلود پروژه بهره برداری از معدن سولفات سدیم,دانلود کارآفرینی بهره برداری از معدن سولفات سدیم,سو,طرح توجیه فنی بهره…

 • پایان نامه اشتغال زنان

  پایان نامه اشتغال زنان,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه اشتغال زنان,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پایان نامه اشتغال زنان مقدمه  تاریخچه  طرح مسئله هدف و…

 • مقاله HFCS وكاربرد آن در صنایع غذایی

  HFCS وكاربرد آن در صنایع غذایی,بررسی HFCS وكاربرد آن در صنایع غذایی,پایان نامه HFCS وكاربرد آن در صنایع غذایی,پروژه HFCS وكاربرد آن در صنایع غذایی,تحقیق HFCS وكاربرد آن در صنایع غذایی,دانلود HFCS وكاربرد آن در صنایع غذایی,مقاله HFCS وكاربرد آن…

 • مقاله علل و عوامل فرار از خانه نوجوانان و پیامدهای آن

  دانلود مقاله فرار از خانه,مقاله علل فرار نوجوانان از خانه,مقاله علل و عوامل فرار از خانه نوجوانان و پیامدهای آن دانلود فایل مقدمه : تعریف نوجوان : اهمیت خانواده : تاثیر خانواده : ضعف خانواده و تبهكاری : ضرورت بازسازی…

 • پایان نامه طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ 1KW پالسی با فرکانس 100KHZ جهت تولید پلاسما در راکتور GTL

  پایان نامه طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ 1KW پالسی با فرکانس 100KHZ جهت تولید پلاسما در راکتور GTL دانلود فایل پایان نامه طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ 1KW پالسی با فرکانس 100KHZ جهت تولید پلاسما در راکتور GTL…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی تاسیس شرکت تولید خیارشور ، ترشیجات و مربا

  دانلود طرح توجیهی کارافرینی تاسیس شرکت تولید خیار شور و ترشی جات,دانلود طرح کارافرینی تاسیس شرکت تولید خیارشور ، تریشجات ومربا,طرح توجیه مالی و فنی تولید خیار شور و ترشی جات و مربا,طرح توجیهی و کارآفرینی تاسیس شرکت تولید خیارشور…

 • پروژه کارآفرینی تولید طناب نایلونی

  پروژه کارآفرینی تولید طناب نایلونی,پروژه کارافرینی تولید طناب نایلونی,توجیه اقتصادی تولید طناب نایلونی,تولید,دانلود پروژه تولید طناب نایلونی,دانلود کارآفرینی تولید طناب نایلونی,طرح توجیه فنی تولید طناب نایلونی,طرح توجیهی تولید طناب نایلونی,طناب,کارآفرینی تولید طناب نایلونی,نایلون دانلود فایل پروژه کارآفرینی تولید طناب نایلونی…

 • مقاله جنگ الکترونیک

  مقاله جنگ الکترونیک دانلود فایل [2]

 • پایان نامه تاثیر مکان زهکش بال دست بر پایداری شیب بالا دست سد خاکی در حالت تخلیه سریع مخزن

  پایان نامه تاثیر مکان زهکش بال دست بر پایداری شیب بالا دست سد خاکی در حالت تخلیه سریع مخزن دانلود فایل پایان نامه تاثیر مکان زهکش بال دست بر پایداری شیب بالا دست سد خاکی در حالت تخلیه سریع مخزن…

 • مقاله تكوین یك روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیك

  مقاله تكوین یك روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیك دانلود فایل مقاله تكوین یك روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیك چكیده در این تحقیق یك روش ساده و كم هزینه…

 • مقاله فلزکاری (سوهان كاری ، اره كاری ، سوراخكاری (مته زدن ))

  تحقیق سوراخکاری,تحقیق فلزکاری,سوهان كاری,مقاله اره کاری,مقاله فلزکاری (سوهان كاری ، اره كاری ، سوراخكاری (مته زدن )) دانلود فایل تحقیق حاضر همراه با تمامی تصاویر مربوطه بصورت مرتب می باشد. بخش هایی از متن: سوهان كاری -        معرفی سوهان -       …

 • دانلود پاورپوینت تأمین مالی خارج از ترازنامه

  ابزارهای تامین مالی خارج از ترازنامه,اجاره های عملیاتی,پاورپوینت ارائه کلاسی درس بررسی موارد خاص در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد,تاثیر اجاره عملیاتی,تاثیر اجاره عملیاتی بربازده,تامین مالی برون ترازنامه ای,تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییها,تعریف تامین مالی خارج از ترازنامه,دانلود…

 • تحقیق بررسی انرژی گرمایی

  پروژه بررسی انرژی گرمایی,تحقیق بررسی انرژی گرمایی,دانلود تحقیق بررسی انرژی گرمایی,مقاله بررسی انرژی گرمایی دانلود فایل تحقیق بررسی انرژی گرمایی در 11 صفحه ورد قابل ویرایش  چرا آموزش گرما برای ما جالب است ؟ نگاهی به رشد جمعیت نشان می…

 • پاورپوینت میدان فرهنگ یوسف آباد

  پاورپوینت میدان فرهنگ یوسف آباد دانلود فایل پاورپوینت میدان فرهنگ یوسف آباد ( پروژه مبانی شهرسازی ) این پاورپوینت در 16 اسلاید می باشد. مطالب اسلاید ها شامل : نوع اسکلت بندی / کیفیت بنا / المان های شهری /…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید قطعات بتن سبک پیش ساخته

  پروژه کارآفرینی کارگاه تولید قطعات بتن سبک پیش ساخته,پروژه کارافرینی کارگاه تولید قطعات بتن سبک پیش ساخته,توجیه اقتصادی کارگاه تولید قطعات ب,دانلود پروژه کارگاه تولید قطعات بتن سبک پیش ساخته,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید قطعات بتن سبک پیش ساخته,طرح توجیه فنی…

 • کیفیت ارائه خدمات بر روی پروتکل های مسیریابی در شبکه های اقتضایی متحرک

  پروتکل های مسیریابی,شبکه های اقتضایی متحرک,کیفیت ارائه خدمات,کیفیت ارائه خدمات بر روی پروتکل های مسیریابی در شبکه های اقتضایی متحرک دانلود فایل شبكه های اقتضایی ( Ad Hoc ) نمونه ی نوینی از شبكه های مخابراتی بی سیم هستند كه…

 • مقاله طرحی نو در تدریس قران

  مقاله طرحی نو در تدریس قران دانلود فایل مقاله طرحی نو در تدریس قران  مقدمه تحقیق و پژوهش یك معلم از مسائل كلاس و دغدغه‌هایش در سر كلاس درس ناشی می‌شود و در این راستا مسائل و مشكلاتی همواره در…

 • پایان نامه طراحی کنترلر PID برای سیستمهای چند متغیره غیرخطی به روش فازی

  پایان نامه طراحی کنترلر PID برای سیستمهای چند متغیره غیرخطی به روش فازی دانلود فایل پایان نامه طراحی کنترلر PID برای سیستمهای چند متغیره غیرخطی به روش فازی چکیده در این پایان نامه یک نوع کنترلکننده فازی PID معرفی شده…

 • پایان نامه بررسی فلزات سنگین

  پایان نامه بررسی فلزات سنگین,پروژه بررسی فلزات سنگین,تحقیق بررسی فلزات سنگین,دانلود پایان نامه بررسی فلزات سنگین,سنگین,فلزات,مقاله بررسی فلزات سنگین دانلود فایل

 • پروژه کارآفرینی طرح ظروف یکبار مصرف

  پروژه کارآفرینی طرح ظروف یکبار مصرف,پروژه کارافرینی طرح ظروف یکبار مصرف,توجیه اقتصادی طرح ظروف یکبار مصرف,دانلود پروژه طرح ظروف یکبار مصرف,دانلود کارآفرینی طرح ظروف یکبار مصرف,طرح,طرح توجیه فنی طرح ظروف یکبار مصرف,طرح توجیهی طرح ظروف یکبار مصرف,ظروف,کارآفرینی طرح ظروف یکبار…

 • پژوهش تأثیر سیستمهای انفورماتیک در عملکرد شرکت تعمیرات انتقال (اختر برق)

  پژوهش تأثیر سیستمهای انفورماتیک در عملکرد شرکت تعمیرات انتقال (اختر برق) دانلود فایل پژوهش تأثیر سیستمهای انفورماتیک در عملکرد شرکت تعمیرات انتقال (اختر برق) ( به همراه پرسشنامه مربوطه («پرسشنامه تاثیر سیستم‌های انفورماتیک در عملکرد شرکت اختر برق اصفهان»)) چکیده…