بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با تکن-7X_1T-MK

بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با تکن-7X_1T-MK

دانلود فایل

بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با تکن-7X_1T-MK چکیده:  آزوسپریلوم به دلیل توان تثبیت نیتروژن مولکولی در ارتباط همیاری با گیاهان مهم زراعی مانند انواع غلات و همینطور تولید هورمونهای محرک رشد گیاه در سالهای اخیر به عنوان یک کود بیولوژیک مورد توجه قرار گرفته است.به همین دلیل تحقیق در مورد میزان فعالیت سویه های باکتری با ارقام مختلف گندم هدف این بررسی قرار گرفت: به منظور تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر همیاری سویه های آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم،دو آزمایش در سه بخش آزمایشگاه، گلخانه و مزرعه طی مدت دو سال پژوهش انجام گردید الف)جداسازی،تکثیرو تولید مایه تلقیح سویه های آزوسپریلوم در شرایط آزمایشگاه ب)بررسی کارایی تعدادی از سویه های باکتری آزوسپریلوم با ارقام طبسی،مهدوی و لاین موتانت طبسی گندم با استفاده از تکنیکN15 ج) بررسی کارایی تعدادی از سویه های باکتری آزوسپریلوم و تاثیر کاربرد آنها بر عملکرد و برخی صفات زراعی در سه رقم طبسی،مهدوی و لاین موتانت طبسی گندم. الف)در این تحقیق 80 نمونه خاک ریزوسفری و غیر ریزوسفری  ار اراضی تحت کشت گیاهان مختلف زراعی تهیه گردید و برای جداسازی آزوسپریلوم ابتدا رقتهای خاک در محیط نیمه جامد اکن کشت داده شدند و بر روی محیط RC کلونیهای ریز قرمز رنگ به عنوان آزوسپریلوم خالص سازی  شده اند و تحت آزمایشهای  ترشح هورمون اکسین و توان حل کنندگی فسفر آلی و معدنی قرار گرفتند. ب) دو فاکتور،آزوسپریلوم در 5 سطح شامل یک سطح عدم کاربرد باکتری و 4 سطح کاربرد سویه های مختلف Az.21 ,Az.31 ,Az.52 ,Az.54    و گندم در سه سطح بومی،اصلاح شده و لاین موتانت بر اساس آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کرتهای کاملا تصادفی در 4 تکرار در شرایط گلخانه بررسی گردید. به منظور بررسی تثبیت نیتروژن از ایزوتوپ پایدار 15N استفاده شد. نتایج حاصله نشان داد که بین سویه های مختلف آزوسپریلوم و هم بین ارقام مختلف گندم از نظر تاثیر بر سطح برگ پرچم.وزن خشک اندام هوایی،تعداد سنبله ،طول سنبله و Ndfa اختلاف معنی داری در سطح 1% وجود دارد.در بین ازقام مختلف گندم ارتفاع گیاه در سطح 5%معنی دار و تعداد پنجه معنی دار نشده است و همچنین در بین سویه های آزوسپریلومی ارتفاع گیاه معنی دار نگردیده است. ارقام گندم به دلیل اختلاف فاحش ژنتیکی و نیز سویه های آزوسپریلومی به دلیل تفاوتهای برقراری همیاری با هم اختلافاتی را دارند. بهترین رقم و بهترین باکتری در اکثر صفات مورد بررسی  لاین موتانت و Az.21    بوده است. ج) دو فاکتور،آزوسپریلوم در 5 سطح شامل یک سطح عدم کاربرد باکتری و 4 سطح کاربرد سویه های مختلف Az.21 ,Az.31 ,Az.52 ,Az.54    و گندم در سه سطح بومی،اصلاح شده و لاین موتانت بر اساس آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کرتهای کامل تصادفی در 4 تکرار در شرایط گلخانه بررسی گردید. بین کاربرد ارقام مختلف گندم و سویه های مختلف آزوسپریلوم در تمامی صفات زراعی بجز تعداد پنجه در سطح 1% اختلاف معنی داری مشاهده شد. بهترین رقم و بهترین باکتری در اکثر صفات مورد بررسی  لاین موتانت و AZ.21    بوده است. بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده از کلیه آزمایشات انجام شده فوق می توان چنین اظهار داشت که کاربرد آزوسپریلوم می تواند بسیار مفید در عملکرد و جذب عناصر غذایی و نیز نقش مهمی در کاهش کودهای شیمیایی داشته باشد.البته باید در گزینش سویه های آزوسپریلوم دقت لازم مبذول شود زیرا بین سوشها اختلاف معنی داری از نظر برقراری همیاری وجود دارد. چکیده……………………………………………………..10        مقدمه ……………………………………………………….13                                                                            فصل اول:کلیات            ……………………………………………………………15                                                                     1-كشاورزی پایدار                   .         ………………………………..16 1-1كودهای بیولوژیك………………………………………………………18 1-2استفاده از میكرو‌ارگانیزم‌ها به عنوان كود بیولوژیك………………..19 1-3-انواع كودهای بیولوژیك………………………………………………20 2-اهمیت گندم………………………………………………………………..20 2-1-تاریخچه و پیدایش گندم………………………………………………..22 2-2-وضعیت كشت گندم در جهان…………………………………………..22 2-3-وضعیت كشت گندم در ایران……………………………………………24 2-4-وضعیت كشت گندم در استان تهران……………………………………25 2-5-شرایط آب‌وهوایی گندم………………………………………………….26 2-6-مرفولوژی گندم………………………………………………………….27 2-6-1-ریشه………………………………………………………………….27 2-6-2-ساقه………………………………………………………………….28 2-6-3-پنجه…………………………………………………………………..29 2-6-4-برگ………………………………………………………………….30 2-6-5-گل‌آذین……………………………………………………………….31 2-6-6-دانه…………………………………………………………………..32 2-7-عوامل محیطی مؤثر بر رشدونمو گندم……………………………….33 2-7-1خاك…………………………………………………………………….33 2-7-2-رطوبت……………………………………………………………….34 2-7-3-حرارت……………………………………………………………….35 2-7-4-نور………………………………………………………………….36 2-7-4-1-طول روز…………………………………………………………36 2-7-4-2-شدت نور…………………………………………………………36 2-8-عملكرد دانه گندم و عوامل مؤثر بر آن………………………………36 فصل دوم:بررسی منابع………………………………………………………42 1-نیتروژن در طبیعت…………………………………………………………43 2-شکلهای نیتروژن در خاک………………………………………………..44 2-1-نیتروژن معدنی خاک……………………………………………………45 2-2-  نیتروژن آلی خاک…………………………………………………….45 3-نقش نیتروژن در گیاه……………………………………………………..45 4-چرخه نیتروژن…………………………………………………………….46 4-1راههایی كه نیتروژن در دسترس گیاه قرار می‌گیرد  و یا به خاك اضافه می‌شود. …………………………………………………47 4-1-1معدنی شدن نیتروژن خاك…………………………………………….47 4-1-2وارد شدن نیتروژن از اتمسفر به خاك……………………………….48 4-1-3-كاربرد كودهای شیمیایی ازته………………………………………..49 4-1-4-تثبیت نیتروژن به روش بیولوژیك……………………………………50 4-2-راههایی كه نیتروژن از دسترس گیاه و یا از خاك خارج می‌شود……..51 4-2-1-غیر متحرك شدن (متوقف شدن یا آلی شدن ) نیتروژن…………….51 4-2-2-نیترات زدایی……………………………………………………………52 4-2-3-جذب نیتروژن بوسیله گیاهان………………………………………….54 4-2-4-آبشویی نیتروژن………………………………………………………..55 4-2-5-تلفات نیتروژن به صورت آمونیاك…………………………………….55 4-2-6-تلفات نیتروژن از طریق فرسایش…………………………………….56 5-سیستمهای بیولوژیك تثبیت كننده نیتروژن……………………………….56 5-1تثبیت نیتروژن به روش همزیستی………………………………………57 5-1-1همزیستی باكتریهای ریزوبیوم و گیاهان خانواده لگومینوز………..57 5-1-2-همزیستی ریزوبیوم با گیاهان غیر لگوم…………………………….59 5-1-3-همزیستی اكتینوریزی…………………………………………………59 5-1-4-همزیستی سیانوباكتریها و گیاهان…………………………………..60 5-1-4-1-همزیستی سیانوباكتری آنابنا و آزولا…………………………….61 5-1-4-2-همزیستی نوسترك و آنابنا باسیكادها……………………………..62 5-1-4-3-همزیستی سیانوباكتری نوسترك و گانرا………………………….62 5-1-5-همزیستی سیانوباكتریها و دیاتومه‌ها………………………………..63 5-1-6-همزیستی سیانوباكتریها و بریوفیتها………………………………..63 5-1-7-همزیستی سیانوباكترها و قارچها (تشكیل گلسنگ)………………..65 5-2-تثبیت نیتروژن به روش آزاد…………………………………………….65 5-2-1-باكتریهای هتروتروف باكتریهای بیهوازی………………………….66 5-2-1-1-باکتریهای بی هوازی………………………………………………66 5-2-1-2-باكتریهای بیهوازی اختیاری………………………………………67 5-2-1-3-باكتریهای هوازی…………………………………………………..67 5-2-1-4-سیانوباكتریها……………………………………………………….68 5-2-2-فتواتوتروف‌های آزادزی………………………………………………69 5-2-2-1-باكتریهای فتوسنتز كننده…………………………………………..69 5-3-تثبیت نیتروژن به روش همیاری……………………………………….71 5-3-1-تعریف همیاری……………………………………………………….71 5-3-2-دلایل تثبیت نیتروژن به روش همیاری……………………………..72 5-3-3-همیاریهای فیلوسفری………………………………………………..72 5-3-4-همیاریهای ریزوسفری…………………………………………………………..73 6-بیوشیمی تثبیت نیتروژن مولكولی……………………………………………………..73 6-1ساختار آنزیم نیتروژناز و نحوه تامین انرژی  مورد نیاز برای تثبیت ازت مولكولی……………………………………………………….74 6-2كارایی………………………………………………………………………………………..77 6-3-تولید هیدروژن و خروج آن……………………………………………………………..81 7-همیاری باكتریهای جنس آزوسپیریلوم  با گیاهان………………………………………..83 7-1اكولوژی آزوسپیریلوم……………………………………………………………………..83 7-2گیاهان میزبان………………………………………………………………………………84 7-3-طبقه‌بندی………………………………………………………………………………….84 7-4-مشخصات باکتری…………………………………………………………………………85 7-5-تثبیت نیتروژن وابسته به هیدروژن……………………………………………………..88 7-6-احیای نیترات (نیترات زدایی)……………………………………………………………88 7-7-عوامل موثر در اشغال ریشه توسط آزوسپیریلوم و تاثیر آن بر رشد گیاه……………89 7-8-تولید ساخت.مان كیست مانند…………………………………………………………….90 7-9-تولید سیدروفور…………………………………………………………………………..91 7-10تولید مواد كشنده باكتریها………………………………………………………………92 7-11جذب سطحی باكتریها به ذرات خاك……………………………………………………92 7-12-تولید فیتوهورمونها و دیگر مواد تحریك كننده رشد گیاه……………………………93 7-13-تغییر در فیزیولوژی و موروفولوژی ریشه…………………………………………..93 7-14-نقشهای احتمالی موسیژل……………………………………………………………..94 7-15-مكانیزمهای جذب آزوسپیریلوم بطرف ریشه…………………………………………94 7-16-شیمیوتاكتیك  (كموتاكتیك )…………………………………………………………….95 7-17مراحل اشغال ریشه توسط آزوسپیریلوم……………………………………………….97 7-17-1-اتصال باكتریها به پوست ریشه……………………………………………………97 7-17-2-اشغال بافت ریشه…………………………………………………………………..98 7-18-تاثیر آزوسپیریلوم در عملكرد گیاهان مختلف……………………………………….98 8-نیتروژن -15………………………………………………………………………………105 فصل سوم:موادو روشها……………………………………………………………………..110 1-مواد مورد آزمایش…………………………………………………………………………111 1-1تهیه ماده تلقیح…………………………………………………………………………..111 1-2-بررسی روابط همزیستی سویه‌های مخالف باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با استفاده از ایزوتوپ15N در شرایط گلخانه………………………………………………..112 1-2-1-زمان و محل اجرای آزمایش……………………………………………………….112 1-2-2-خصوصیات فیزیكی و شیمیایی خاك مورد استفاده………………………………112 1-2-3-دمای گلخانه………………………………………………………………………..113 1-2-4-مشخصات ارقام گندم مورد استفاده………………………………………………114 1-2-4-1-رقم طبسی……………………………………………………………………….114 1-2-4-2-رقم مهدوی………………………………………………………………………114 1-2-4-3-رقم موتانت طبسی……………………………………………………………….115 1-2-5-مشخصات طرح آزمایشی……………………………………………………………116 1-2-6-مشخصات فاكتورهای آزمایش……………………………………………………..116 1-2-7-عملیات كاشت و داشت……………………………………………………………..116 1-2-8-كاربرد ایزوتوپ پایدار نیتروژن-15………………………………………………117 1-2-9-صفات اندازه‌گیری شده…………………………………………………………….120 1-2-10-محاسبات آماری…………………………………………………………………..121 1-3-ارزیابی كارآیی سویه‌های باکتری آزوسپریلوم با  ارقام بومی، اصلاح شده و لاین موتانت گندم و تأثیر كاربرد آنها بر عملكرد و برخی از صفات زراعی گندم در شرایط آب‌وهوایی كرج……………………………………………………………………………….121 1-3-1-خصوصیات اقلیمی منطقه………………………………………………………….121 1-3-2-مشخصات اقلیمی محل اجرای آزمایش در سال زراعی 83-1382…………….122 1-3-3-خصوصیات. فیزیكی و شیمیایی خاك محل آزمایش………………………………123 1-3-4-مشخصات ارقام مورد استفاده …………………………………………………….123 1-3-5-مشخصات طرح آزمایشی………………………………………………………….123 1-3-6- مشخصات فاكتورهای آزمایش…………………………………………………..123 1-3-6-1-آزوسپریلوم…………………………………………………………………….123 1-3-7-عملیات زراعی……………………………………………………………………124 1-3-7-1-عملیات كاشت………………………………………………………………….124 1-3-7-2-علمیات داشت………………………………………………………………….125 1-3-7-3-عملیات برداشت………………………………………………………………..125 1-3-7-4-صفات اندازه‌گیری شده………………………………………………………..126 فصل چهارم:نتایج و بحث…………………………………………………………………130 گلخانه……………………………………………………………………………………….131 1-ارتفاع گیاه……………………………………………………………………………….132 2-طول سنبله……………………………………………………………………………….135 3-تعداد پنجه گیاه……………………………………………………………………………138 4-سطح برگ پرچم…………………………………………………………………………141 5-وزن خشك اندام هوایی………………………………………………………………….144 6-تعداد سنبله در گیاه………………………………………………………………………147 7-درصد تثبیت بیولوژیک نیتروژن……………………………………………………….151 مزرعه………………………………………………………………………………….154 8-ارتفاع گیاه…………………………………………………………………………..155 9-طول سنبله…………………………………………………………………………..158 10تعداد پنجه در گیاه………………………………………………………………….161 11-سطح برگ پرچم…………………………………………………………………..163 12-تعداد سنبله درواحد سطح…………………………………………………………167 13-تعداد دانه در سنبله…………………………………………………………………170 14-عملكرد دانه…………………………………………………………………………173 15-بیوماس………………………………………………………………………………177 16-شاخص برداشت…………………………………………………………………….181 17-وزن هزاردانه……………………………………………………………………….184 18-جذب نیتروژن………………………………………………………………………..186 پیوست……………………………………………………………………………………..190 منابع……………………………………………………………………………………….191

 • پاورپوینت سیستم آبیاری سنتر پیوت

  آبیاری,بررسی در مورد سیستم آبیاری سنتر پیوت,پاورپوینت سیستم آبیاری سنتر پیوت,پاورپوینت سیستم آبیاری سنتر پیوت 14 اسلاید,پروژه در مورد پاورپوینت سیستم آبیاری سنتر پیوت,دانلود پاورپوینت سیستم آبیاری سنتر پیوت,دانلود سیستم آبیاری سنتر پیوت,سیستم آبیاری سنتر پیوت,مقاله در مورد سیستم آبیاری…

 • پژوهش در عملیات روش پژوهش

  پروژه در عملیات روش پژوهش,پژوهش در عملیات روش پژوهش,تحقیق در عملیات روش پژوهش,دانلود پایان نامه در عملیات روش پژوهش,مقاله در عملیات روش پژوهش دانلود فایل پژوهش در عملیات روش پژوهش در 65 صفحه ورد قابل ویرایش  پژوهش در عملیات روش…

 • پاورپوینت کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی بر اساس کتاب کاربرد نرم افزارهای تخصصی در اقتصاد کشاورزی

  پاورپوینت کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی بر اساس کتاب کاربرد نرم افزارهای تخصصی در اقتصاد کشاورزی دانلود فایل پاورپوینت کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی بر اساس کتاب  کاربرد نرم افزارهای تخصصی در اقتصاد کشاورزی تالیف : دکتر یاوری – قوامی…

 • تحقیق کامل در زمینه مبانی رفتارهای گروهی

  تحقیق کامل در زمینه مبانی رفتارهای گروهی دانلود فایل تحقیق کامل در زمینه مبانی رفتارهای گروهی دسته: مدیریت  فرمت فایل: doc حجم فایل: 135 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 ● مبانی رفتارهای گروهی ● مبانی رفتار گروهی فهرست مطالب فهرست…

 • مقاله شرح و توصیف انواع ابرها

  پروژه شرح و توصیف انواع ابرها,تحقیق شرح و توصیف انواع ابرها,دانلود تحقیق شرح و توصیف انواع ابرها,مقاله شرح و توصیف انواع ابرها دانلود فایل مقاله شرح و توصیف انواع ابرها در 28 صفحه ورد قابل ویرایش  شرح و توصیف انواع…

 • مراحل ساخت مترو تهران و موانع پیش رو

  مراحل ساخت مترو تهران,مراحل ساخت مترو تهران و موانع پیش رو,و موانع پیش رو دانلود فایل مراحل ساخت مترو تهران  و موانع پیش رو مراحل ساخت مترو تهران و موانع پیش رو مراحل ساخت مترو تهران و موانع پیش رو تاریخچه…

 • چادر مشکی و تکنیک های تولید

  چادر مشکی و تکنیک های تولید دانلود فایل بخشهایی از متن و فهرست: مقدمه: الحمد لله رب الرض و السماء و صلوات الله و سلامه علی محمد و آل محمد و عجل الله تعالی فی فرجهم. هدف اولیه این تحقیق…

 • پروژه کارآفرینی تولید کمپوت و کنسرو(با ظرفیت 1000 تن در سال)

  پروژه کارآفرینی تولید کمپوت و کنسرو(با ظرفیت 1000 تن در سال),پروژه کارافرینی تولید کمپوت و کنسرو(با ظرفیت 1000 تن در سال),دانلود پروژه تولید کمپوت و کنسرو(با ظرفیت 1000 تن در سال),دانلود کارآفرینی تولید کمپوت و کنسرو(با ظرفیت 1000 تن در…

 • مقاله سیستم پرداخت حقوق در یک ارگان دولتی

  مقاله سیستم پرداخت حقوق در یک ارگان دولتی دانلود فایل مقاله سیستم پرداخت حقوق در یک ارگان دولتی  مقدمه: هر فرد حسابدار یا کسی که در واحد حقوق  و دستمزد کار می کند نیاز به داشتن دانش تخصصی در این…

 • مقاله نقد شعر تولدی دیگر فروغ فرخزاد

  مقاله نقد شعر تولدی دیگر فروغ فرخزاد دانلود فایل نقد شعر تولدی دیگر فروغ فرخزاد  قسمتهایی از متن: بدون شک ما در تولدی دیگر، با تولد سر و کار داریم. اما تولد چیست؟ آیا تولد چارچوب است، وهم است، امید…

 • مقاله تناسب بین حق و تکلیف

  مقاله تناسب بین حق و تکلیف,مقاله حقوق دانلود فایل مقاله تناسب بین حق و تکلیف قسمتهایی از متن: وقتی درباره نظام حق و نظام تکلیف بحث می‏شود، مراد از حق، حق واجب است؛ یعنی هر انسانی حقوقی دارد که عقل…

 • پیشینه پژوهش و مبانی نظری اضطراب امتحان (فصل دو)

  پیشینه پژوهش و مبانی نظری اضطراب امتحان (فصل دو) دانلود فایل پیشینه پژوهش و مبانی نظری اضطراب امتحان (فصل دو) در 35صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)…

 • پرسشنامه شکیبایی

  پرسشنامه شکیبایی دانلود فایل پرسشنامه شکیبایی به همراه تحلیل و راهنمای پرسشنامه مقدمه:همۀ ما دوست داریم فکر کنیم فردی صبور و بردبارهستیم . اما تعریف بردباری آسان نیست : نه می توان گفت موضوع انعطاف پذیری است ، نه صرفاً…

 • پروژه کارآفرینی سنگ معدن تراورتن

  پروژه کارآفرینی سنگ معدن تراورتن,پروژه کارافرینی سنگ معدن تراورتن,تراورتن,توجیه اقتصادی سنگ معدن تراورتن,دانلود پروژه سنگ معدن تراورتن,دانلود کارآفرینی سنگ معدن تراورتن,سنگ,طرح توجیه فنی سنگ معدن تراورتن,طرح توجیهی سنگ معدن تراورتن,کارآفرینی سنگ معدن تراورتن,معدن دانلود فایل سیمانی

 • ترجمه مقاله چگونگی شناسایی رهبری بالقوه: توسعه و تست از یک الگوی توافقی عمومی

  ترجمه مقاله چگونگی شناسایی رهبری بالقوه: توسعه و تست از یک الگوی توافقی عمومی دانلود فایل ترجمه مقاله چگونگی شناسایی رهبری بالقوه: توسعه و تست از یک الگوی توافقی عمومی چکیده: بررسی در دومطالعه در مقاله حاضر به دنبال پاسخ…

 • ترجمه کمّی سازی سویا RR (مقاوم در برابر رانداپ) در غذای مشتق شده از سویا با روش PCR زمان واقعی

  ترجمه کمّی سازی سویا RR (مقاوم در برابر رانداپ) در غذای مشتق شده از سویا با روش PCR زمان واقعی دانلود فایل نمونه ترجمه خلاصه افزایش قابل توجهی در رشد موجودات اصلاح شده ژنتیکی در سال­های اخیر مشاهده شده است.…

 • طرح توجیهی احداث واحد تولید سبزی خشک کنی (برگی و غده ای)

  طرح توجیهی احداث واحد تولید سبزی خشک کنی (برگی و غده ای) دانلود فایل طرح توجیهی احداث واحد تولید سبزی خشک کنی (برگی و غده ای) خشک کردن سبزیجات، یکی از قدیمی ترین روش های نگهداری طولانی مدت مواد غذایی…

 • طرح توجیهی پارچه خود تمیزکن و ضدباکتری

  طرح توجیهی پارچه خود تمیزکن و ضدباکتری دانلود فایل طرح توجیهی پارچه خود تمیزکن و ضدباکتری فهرست مطالب مقدمه معرفی محصول ۱-۱ نام و کد محصول (آیسیک) ۲-۱ شماره تعرفه گمرکی ۳-۱ شرایط واردات ۴-۱ بررسی و ارائه استاندارد ۵-۱…

 • پایان نامه طراحی و شبیه سازی سیستم تشخیص تهاجم به رایانه ها به كمك شبكه های عصبی مصنوعی

  پایان نامه طراحی و شبیه سازی سیستم تشخیص تهاجم به رایانه ها به كمك شبكه های عصبی مصنوعی دانلود فایل پایان نامه طراحی و شبیه سازی سیستم تشخیص تهاجم به رایانه ها به كمك شبكه های عصبی مصنوعی چکیده در…

 • بررسی رابطه بین درجه مربی گری و مهارت های ارتباطی مربیان فوتبال دارای مدرك مربی گری (C,B,A)كنفدراسیون فوتبال آسیا

  A)كنفدراسیون فوتبال آسیا,B,بررسی رابطه بین درجه مربی گری و مهارت های ارتباطی مربیان فوتبال دارای مدرك مربی گری (C,پایان نامه رشته تربیت بدنی,پایان نامه سطح مربی گری,پژوهش رابطه بین درجه مربی گری و مهارت های ارتباطی مربیان فوتبال,دانلود پایان نامه…

 • شباهت ها و تفاوت های آثار معماری ایرانی قبل و بعد از اسلام

  دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,شباهت ها و تفاوت معماری اسلامی,شباهت ها و تفاوت های آثار معماری ایرانی قبل و بعد از اسلام,کار د,کسب درآمد اینترنتی,معماری قبل و…

 • بررسی ارتباط بین سبک شخصیت واثر بخشی مدیریت در مدیران سازمانهای دولتی

  بررسی ارتباط بین سبک شخصیت واثر بخشی مدیریت در مدیران سازمانهای دولتی دانلود فایل فهرست مطالب صفحه                                                    عنوان فصل اول: كلیات تحقیق مقدمه 2 بیان مسأله 3 اهداف تحقیق 3 هدف کلی 3 اهداف فرعی 3 جامعه و نمونه…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نودل

  پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نودل,پروژه کارافرینی کارگاه تولید نودل,توجیه اقتصادی کارگاه تولید نودل,تولید,دانلود پروژه کارگاه تولید نودل,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید نودل,طرح توجیه فنی کارگاه تولید نودل,طرح توجیهی کارگاه تولید نودل,کارآفرینی کارگاه تولید نودل,کارگاه,نودل دانلود فایل پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نودل…

 • مقاله کلر زنی

  پایان نامه کلر زنی,پروژه کلر زنی,تحقیق کلر زنی,دانلود کلر زنی,درباره کلر زنی,کلر زنی,مقاله کلر زنی دانلود فایل مقاله کلر زنی مقدمه : امروزه حفظ منابع آب ، یعنی حیاتی ترین ماده ای که بشر به آن نیاز دارد بطور فزاینده…

 • تحقیق اختلالات زبانی

  تحقیق اختلالات زبانی دانلود فایل تحقیق اختلالات زبانی عنوان:اختلالات زباناختلالات گفتار و زبانتکلملکنت زبانمنابعاختلالات زبان..............................................بخشهایی از متن: نگاه اجمالیزبان وسیله بیان عقاید و نظرات است که به کمک علایم و بر طبق قواعد و دستور زبان و علم معنی بکار…

 • دانلود پاورپوینت صورت سود و زیان، درآمد ، هـزینه

  تعا,تعاریف درآمد و سود غیرعملیاتی,دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی درس تئوری های حسابداری,دانلود پاورپوینت صورت سود و زیان، درآمد ، هـزینه,دیدگاههای مطرح شده درباره شناسایی (ثبت ) درآمد,دیدگاه‌هایی در مورد تفکیک درآمد از سود غیر عملیاتی,شناسایی هزینه,صورت سود و زیان,گونه های…

 • پایان نامه مالکیت معنوی با رویکرد مالکیت صنعتی در حقوق ایران

  الکیت صنعتی در حقوق ایران,پایان نامه مالکیت معنوی,پایان نامه مالکیت معنوی با رویکرد مالکیت صنعتی در حقوق ایران,رویکرد مالکیت صنعتی دانلود فایل پایان نامه مالکیت معنوی با رویکرد مالکیت صنعتی در حقوق ایران چکیده : درعالم حقوق به چیزی مال…

 • گزارش کارآموزی شركت تراشكاری مجد

  گزارش کارآموزی شركت تراشكاری مجد دانلود فایل گرفته است . در این نوع ماشین برای تعویض چرخ دنده های متفاوت جهت پیچ تراشی پیچهای مختلف پیش بینی شده است .

 • ارزیابی تاثیر سولفات منیزیم وریدی در میزان بهبود کلینیکی بیماران با استروک

  ارزیابی تاثیر سولفات منیزیم وریدی در میزان بهبود کلینیکی بیماران با استروک,پایان نامه دکترای حرفه ای,دانلود اندروید,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود گ,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار دانلود فایل پایان نامه  دکترای حرفه ای…

 • سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران

  سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران دانلود فایل سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران آزادی مشروط سقوط دعوامی عمومی اعادة دادرسی فصل دوم علل مشترك سقوط قصاص عفو مجنی علیه بررسی عفو به عنوان مهم ترین…

 • مقاله بررسی ارتباط بین اضطراب و ورزش

  مقاله بررسی ارتباط بین اضطراب و ورزش دانلود فایل مقاله بررسی ارتباط بین اضطراب و ورزش فهرست: نقش ورزش در کاهش اضطراب تاثیر اضطراب‌ بر عملكرد ورزشی‌ ملاحظات‌ بنیادی‌    روانشناسی ورزشی اثرات ورزش بر سلامت روان ================= نقش ورزش…

 • پروپوزال کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بررسی مسایل و مشکلات روانی-اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده

  اجتماعی,ارشد,بررسی,بهزیستی,بیان مسئله,پایان نامه,پروپوزال,پروپوزال کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بررسی مسایل و مشکلات روانی-اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده,پژوهش,پیشنهادات,پیشینه تحقیق,تحت,تعاریف,خانواده,رشته,روانشناسی,روانی,سرپرستی,ضرورت تحقیق,عنوان,فرضیه,کارشناسی,کلیات,متغییر,محدودیت‌,مساله,مسایل,مشکلات,مفاهیم,مقایسه,نوجوانان دانلود فایل پروپوزال کارشناسی ارشد رشته روانشناسی با عنوان پایان نامه بررسی مسایل و مشکلات…

 • مقاله ادبیات داستانی معاصر

  مقاله ادبیات داستانی معاصر دانلود فایل مقاله ادبیات داستانی معاصر فهرست: ادبیات داستانی معاصر ...............................1درس پنجم...............................................6محمّد علی جمالزاده....................................7معنی کلمات.............................................8خودآزمایی...............................................11بیاموزیم................................................  12منابع و مأخذ............................................13 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: قسمتهایی از متن:ادبیات داستانی معاصر         آثاری که در زمینه ی بررسی تاریخی ادبیات داستانی ایران منتشر شده…

 • پروژه کارآفرینی تولید و مونتاژ کامپیوتر

  پروژه کارآفرینی تولید و مونتاژ کامپیوتر,پروژه کارافرینی تولید و مونتاژ کامپیوتر,توجیه اقتصادی تولید و مونتاژ کامپیوتر,تولید,دانلود پروژه تولید و مونتاژ کامپیوتر,دانلود کارآفرینی تولید و مونتاژ کامپیوتر,طرح توجیه فنی تولید و مونتاژ کامپیوتر,طرح توجیهی تولید و مونتاژ کامپیوتر,کارآفرینی تولید و مونتاژ…

 • پاورپوینت مدیریت استراتژیک منابع انسانی در عمل

  استتراتژی کلان,استراتژی منابع انسانی,پاورپوینت مدیریت استراتژیک منابع انسانی در عمل,دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک منابع انسانی در عمل,دستیابی به انسجام,فلسفه مدیریت کارکنان,محتوای استراتژیک,مسائلی که استراتژی منابع انسانی می تواند به آنها بپردازد دانلود فایل عنوان: پاورپوینت مدیریت استراتژیک منابع انسانی در…