بررسی توزیع فلزات منگنز (mn) و روی (zn) دریاچه شورابیل و خاک اطراف آن

بررسی توزیع فلزات منگنز (mn) و روی (zn) دریاچه شورابیل و خاک اطراف آن

دانلود فایل

بررسی توزیع فلزات منگنز (mn) و روی (zn) دریاچه شورابیل و خاک اطراف آن چکیده فلزات سنگین به دلیل غیر قابل تجزیه بودن و اثرات فیزیولوژیک که بر موجودات زنده در محیط زیست دارند، از اهمیت خاصی برخوردار هستند. همچنین اندازه گیری فلزات سنگین در پهنه های وسیع، به صورت دستی، دشوار و همراه با خطاهای بسیار است. بدین منظور،امروزه، روش سنجش از دور به همراه نقاط نظارت، دانش کاربردی مناسبی می باشد. هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی غلظت فلزات منگنز و روی در آب و خاک اطراف دریاچه­ شورابیل با روش دورکاوی می باشد. ابتدامطالعات اولیه و نمونه برداری از آب و خاک منطقه مورد مطالعه انجام گرفته و تصاویر ماهواره ای landsat8 تهیه شد. سپس تحلیل های آماری، زمین آمار و دور سنجی انجام گرفت. مطابق نتایج بدست آمده از سنجش از دور ترکیب باند (752) و(756) و زمین آمار نشان داد که، غلظت منگنز خاک اطراف دریاچه شورابیل از سال 2002 تا 2013 افزایش یافته است ولی غلظت فلز روی در خاک این منطقه کاهش یافته است. مطابق نتایج زمین آمار،کمترین غلظت فلز روی در آب دریاچه شورابیل،در سمت شمال و شمال غربی دریاچه با غلظت 01/0-007/0 میلی گرم در لیتر و در بقیه نقاط زیاد می باشد.همچنین کمترین غلظت فلز منگنز در آب دریاچه شورابیل در جهت شمال غربی دریاچه با غلظت 03/0-02/0 میلی گرم در لیتر و در سمت جنوب و جنوب شرقی زیاد می باشد. فهرست مطالب عنوان                                                                                                            صفحه چکیده 1 فصل اول کلیات تحقیق و مبانی نظری تحقیق 1-1 مقدمه. 3 1-2 بیان مسأله. 4 1-3 سؤالات تحقیق.. 5 1-4 فرضیه های تحقیق.. 5 1-5 اهداف تحقیق.. 5 1-6 مفهوم آلودگی.. 5 1-7 فلزات سنگین.. 6 1-7-1 منابع و عوامل انتشار فلزات سنگین در محیط.. 7 1-7-2 عوامل انتشار طبیعی.. 7 1-7-4 استخراج معادن. 8 1-7-5 عملیات کشاورزی.. 8 1-7-6 صنایع. 8 1-7-7 وسایل نقلیه. 8 1-8 روش های حذف فلزات سنگین.. 8 1-8-1 روش های فیزیکی.. 9 1-8-3 روش های بیولوژیکی.. 9 1-9 مسمومیت با فلزات سنگین.. 9 1-10 آلودگی خاک به فلزات سنگین.. 9 1-11 روش های مختلف پالایش فلزات سنگین از خاک.. 11 1-11-1 محدود کردن آلاینده ها 11 1-11-2 جامد سازی.. 12 1-11-3 شیشه ای کردن. 12 1-11-4  جداسازی مکانیکی.. 12 1-11-5 کوره حرارتی.. 13 1-11-6 الکتروکینتیک… 13 1-11-7 انتقال آب میان حفره ای خاک.. 13 1-11-8 آبشویی.. 14 1-11-9 روش های شیمیایی.. 14 1-11-10 روش های بیوشیمیایی.. 14 1-12 انواع فلزات سنگین مورد مطالعه ی روی و منگنز. 15 1-12-1 روی.. 15 1-12-1-1 مشخصات روی.. 16 1-12-2 منگنز. 17 فصل دوم پیشینه تحقیق 2-1 تحقیقات داخلی.. 19 2-2 تحقیقات خارجی.. 20 فصل سوم روش شناسی تحقیق 3-1 مقدمه. 24 3-2 روش تحقیق.. 24 3-3 جامعه آماری ، نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری.. 24 3-4 قلمرو تحقیق.. 25 3-4-1 قلمرو زمانی.. 25 3-4-2 قلمرو موضوعی.. 25 3-5 منابع اطلاعاتی.. 25 3-6 آنالیز شیمیایی.. 26 3-7 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات… 26 3-8 روش تعیین محل های مناطق آلاینده با استفاده از google earthe. 26 3-9 آنالیزهای زمین آمار و پهنه بندی.. 27 3-10 تعیین مناسب‌ترین روش درون‌یابی.. 28 3-11 روش تحلیل سنجش از دور. 29 3-12 طبقه بندی بدون نظارت… 30 3-13 طبقه بندی نظارت شده 31 3-14 نمونه گیری تعلیمی.. 31 3-15 الگوریتم های طبقه بندی نظارت شده(Kloer, 1994). 31 3-15-1 الگوریتم برش تراکمی.. 31 3-15-2 الگوریتم متوازی السطوح یا شبکه موازی.. 31 3-15-3 الگوریتم حداقل فاصله از مرکز. 32 3-15-4 الگوریتم حداکثر احتمال. 33 3-16 تنظیمات خروجی.. 33 3-17 قابلیت های سنجش از دور Arc GIS 10. 33 3-17-1 ایجاد نمونه های تعلیمی.. 34 3-17-2 پاک کردن نمونه های تعلیمی.. 35 3-17-3 ذخیره کردن نمونه های تعلیمی.. 35 3-17-4 تبدیل و تقسیم یک نمونه به چند نمونه تعلیمی.. 36 3-17-5 ایجاد یا ذخیره فایل.. 36 3-17-5-1 ترسیم دندوگرام برای آزمون فایل.. 36 3-17-6 طبقه بندی تصویر. 37 3-17-7 پنجره اصلی تحلیل تصاویر ماهواره ای.. 38 3-17-8 فهرست یا لیست لایه ها 38 3-17-9 بخش یا پنل تنظیمات… 38 3-17-10 بخش یا پنل نمایش… 39 3-17-11 روش های  Steretchet 39 3-17-12 روش های  Resample. 39 3-17-13 بخش یا پنل تحلیل.. 40 3-17-14 فرایندهای پس از  طبقه بندی.. 40 3-17-15 فیلتر کردن. 41 3-17-16 صاف کردن لبه های ناصاف تصویر. 41 3-17-17 برداشت مناطق کوچک منفرد. 42 فصل چهارم نتایج 4-1نتایج داده های آنالیز شده در نمونه های خاک منطقه شورابیل.. 46 4-2 داده های آنالیز شده در نمونه های آب منطقه شورابیل.. 47 4-2-1رابطه ی بین فلز روی و منگنز در آب و خاک اطراف دریاچه ی شورابیل.. 48 4-3 نتایج پهنه بندی به روش زمین آمار. 48 4-3-1 بررسی توزیع آماری.. 49 4-3-2 نمودار هیستوگرام بدست آمده از آزمون کریجینگ… 50 4-3-3 normal QQplot بدست آمده از آزمون کریجینگ… 52 4-3-4 نقشه های خروجی روش زمین آمار کریجینگ… 54 4-3-5 نقشه ی خروجی زمین آمار منگنز آب دریاچه ی شورابیل.. 57 4-3-6 پیش بینی غلظت فلزات سنگین از روی نقشه ی درون یابی کریجینگ… 57 4-3-7 رابطه بین درصد منگنز اندازه گیری شده و پیش بینی شده 57 4-3-8 رابطه بین درصد روی اندازه گیری شده و پیش بینی شده 57 4-4 آنالیز همگنی نمونه ها 60 4-5 سنجش از دور. 63 4-6 همبستگی بین درجه روشنایی و غلظت روی آب… 64 4-7 همبستگی بین درجه روشنایی و غلظت  فلز روی آب… 67 4-8 همبستگی بین درجه روشنایی و غلظت منگنز آب… 70 4-9 برآورد فلز روی و منگنز از طریق سنجش از دور. 72 4-10 ترکیب باندی فلزهای منگنز و روی در آب… 102 فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات 5ـ1 نتیجه گیری.. 107 5ـ1ـ1 نتیجه گیری پهنه بندی زمین آمار در آب و خاک اطراف دریاچه ی شورابیل.. 107 5ـ1ـ2 تحلیل سنجش از دور برای بر آورد فلزات سنگین.. 107 5-1-3 بررسی تغییرات زمانی غلظت فلزات سنگین از سال 2002 تا 2013. 107 5-1-4 مقایسه ی نتایج سنجش از دور و زمین آمار. 108 5-2-1  فرض میشود مقادیر منگنز و روی در آب و خاک اطراف دریاچه شورابیل بالاتر از حد استاندارد است. 108 5-2-3 فرض میشود هیچ ارتباطی بین مقادیر منگنز و روی در آب و خاک اطراف دریاچه شورابیل وجود ندارد 108 5-2-4 فرض میشود  مقدار آلودگی فلزات سنگین منگنز و روی در فواصل مختلف از دریاچه تغییر میکند. 109 5-2-5 فرض میشود از سال 2002 تا 2013  تغییر مقدار آلودگی منگنز و روی در آب و خاک اطراف دریاچه معنی دار است   109 5ـ2 پیشنهادات علمی.. 109 5ـ3 پیشنهادات عملی.. 109 منابع. 110   فهرست جداول جدول 1-1 فراوانی برخی فلزات سنگین در پوسته زمین.. 8 جدول 1-2 مقایسه استاندارد فلزات سنگین در کشورهای اروپایی.. 10 جدول 4-1 مقدار روی و منگنز خاک اطراف شورابیل.. 46 جدول 4-2 مقدار روی و منگنز دریاچه ی شورابیل.. 47 جدول4-3 تعیین بهترین مدل برازش برای داده های فلز سنگین روی و منگنز در آب و خاک.. 49 جدول 4-4 آنالیزSPSS رابطه ی بین درصد روی اندازه گیری شده و پیش بینی شده 58 جدول 4-5 آنالیزSPSS رابطه ی بین درصد روی اندازه گیری شده و پیش بینی شده 59 جدول 4-6 همبستگی درجه روشنایی باندها با غلظت فلز منگنزدرآب… 71 جدول 4-7 همبستگی درجه روشنایی باندها با غلظت فلز روی خاک.. 71 جدول 4-8 ترکیب باند تصاویر و غلظت منگنز خاک.. 76 جدول 4-9 ترکیب باند تصاویر و غلظت روی خاک.. 81 جدول 4-10 ترکیب باند تصاویرو غلظت منگنز آب… 85 جدول 4-11 ترکیب باند تصاویر و غلظت روی آب… 91 جدول 4-12ترکیب باندهای تلفیقی تصاویر و غلظت منگنز. 96 جدول4-13ترکیب باند تلفیقی تصاویرو غلظت روی.. 101  فهرست اشکال شکل 3-1 محدوده مورد مطالعه. 25 شکل 3-2 چگونگی طبقه بندی عوارض با روش سلسله مراتبی.. 29 شکل 3-1 چگونگی طبقه بندی عوارض با روش خوشه ای.. 30 شکل 3-2 چگونگی طبقه بندی عوارض با روش خوشه ای ISODATA خود سازمانده تکراری.. 30 شکل 3-3 طبقه بندی عوارض با روش الگوریتم متوازی السطوح.. 32 شکل 3-4 الگوریتم حداقل فاصله از مرکز و فاصله پیکسل مورد نظر از 3 طبقه. 32 شکل 3-5 مسیر فرمان های اصلاح طیفی  و رادیومتریک در Arc ToolBox. 34 شکل 3-6 مسیر فرمان های اصلاح طیفی و مکانی و تحلیل های دیگر در Arc ToolBox. 34 شکل  3-7 نوار ابزار  Image Classificationو معرفی بخش های مختلف (که با راست کلیک در نوار ابزار باز می شود) 35 شکل 3-8  پنجره فرمان مدیریت نمونه های تعلیمی موجود در نوار Image Classification. 35 شکل 3-9 پنجره فرمان دندوگرام برای آزمون فایل Signature. 36 شکل 3-10 دندوگرام فایل آماری نمونه های تعلیمی از تصویر ماهواره ای اردبیل.. 37 شکل 3-11 مسیر فرمان های طبقه بندی و نمونه های تعلیمی آنها در Arc ToolBox. 37 شکل 3-12 فرمان تنظیمات (Option) پنجره اصلی Image Analysis. 39 شکل 3-13 پنجره اصلی تحلیل تصاویر ماهواره ای و معرفی برخی از اجزای مهم آن. 40 شکل 3-14 پنجره فیلتر آماره موضعی.. 41 شکل 3-15 پنجره فرمان صاف کردن لبه های ناصاف… 42 شکل 3-16پنجره فرمان همگن سازی ارزش های پیکسل ها 43 شکل 3-17 پنجره فرمان ایجاد پیکسل ها بدون ارزش رقومی برای مناطق کوچک… 43 شکل 3-18 پنجره فرمان حذف طبقه مناطق کوچک… 44 شکل 4-1 نقشه درون یابی زمین آمار به روش کریجینگ روی آب دریاچه شورابیل.. 55 شکل 4-2 نقشه درون یابی زمین آمار به روش کریجینگ منگنز آب دریاچه شورابیل.. 56 شکل 4-3 فاصله اقلیدسی روی و منگنز. 60 شکل 4-4 فاصله اقلیدسی روی و منگنز. 61 شکل 4-5 فاصله اقلیدسی روی و منگنز. 62 شکل 4-6 فاصله اقلیدسی روی و منگنز. 63 شکل 4-8 طبقه بندی منگنز اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 2. 73 شکل 4-9 طبقه بندی منگنز اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 7. 74 شکل 4-10 طبقه بندی منگنز اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 1. 75 شکل 4-11 طبقه بندی فلز روی اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 2. 77 شکل 4-12 طبقه بندی فلز روی اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 4. 78 شکل 4-13 طبقه بندی فلز روی اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 7. 79 شکل 4-14 طبقه بندی فلز روی اطراف دریاچه شورابیل روی لندست 8- باند 1. 80 شکل 4-15 طبقه بندی منگنز دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 7. 82 شکل 4-16 طبقه بندی منگنز دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 4. 83 شکل 4-17 طبقه بندی منگنز دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 1. 84 شکل 4-18 طبقه بندی منگنز دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8 باند2. 85 شکل 4- 19 طبقه بندی فلز روی دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 7. 87 شکل 4-20 طبقه روی دریاچه شورابیل روی تصویر لندست8- باند 2. 88 شکل 4-21طبقه بندی روی دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 4. 89 شکل 4-22 طبقه فلز روی دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 1. 90 شکل 4-23 طبقه منگنز اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند تلفیقی 4، 5، 6. 92 شکل 4-24طبقه بندی منگنز اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند تلفیقی 1،4،7. 93 شکل 4-25 طبقه بندی منگنز اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باندتلفیقی 6،5،7. 94 شکل 4-26 طبقه بندی منگنز اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 2،5،7. 95 شکل 4-27 طبقه بندی فلز روی اطراف دریاچه شورابیل روی تصویرلندست- باند تلفیقی 2،5،7. 97 شکل 4-28 طبقه بندی فلز روی اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند تلفیقی 1،4،7. 98 شکل 4-29 طبقه بندی روی اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- بند تلفیقی 4،5،6. 99 شکل 4-30طبقه بندی فلز روی اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند تلفیقی 6،5،7. 100 شکل 4-31 طبقه بندی روی دریاچه شورابیل روی لندست 8- باند 2،5،7. 102 شکل 4-32 طبقه بندی روی دریاچه شورابیل روی لندست 8- باند 7،5،6. 103 شکل 4-33 طبقه بندی منگنز دریاچه شورابیل روی لندست 8- باند 6،5،7. 104 شکل 4-34 طبقه بندی منگنز دریاچه شورابیل روی لندست 8- باند 2،5،7. 105 فهرست نمودارها نمودار 4-1 رابطه بین فلز روی و منگنز خاک.. 48 نمودار 4-2 رابطه بین فلز روی و منگنز آب… 48 نمودار 4-3 نمودار هیستوگرام عنصر منگنز در خاک.. 50 نمودار4-4 نمودار هیستوگرام عنصر روی درخاک.. 51 نمودار 4-5 نمودار هیستوگرام عنصر روی در آب… 51 نمودار 4-6 نمودار هیستوگرام عنصر منگنز در آب… 52 نمودار 4-7 نمودار QQplot عنصر روی در آب… 52 نمودار 4-8 نمودار QQplot برای عنصر منگنز در خاک.. 53 نمودار 4-9 نمودار QQplot برای عنصر روی در خاک.. 53 نمودار 4-10 نمودار QQplot برای عنصر منگنز در آب… 54 نمودار 4-11 نمودار رابطه بین درصد منگنز اندازه گیریشده و پیش بینی شده 57 نمودار 4-12 نمودار رابطه بین درصد منگنز اندازه گیریشده و پیش بینی شده 58 نمودار 4-13 نمودار همبستگی درجه روشنایی و غلظت روی در خاک باند 1. 64 نمودار 4-14 نمودار همبستگی درجه روشنایی و غلظت روی در خاک باند 4. 64 نمودار 4-15 نمودار همبستگی درجه روشنایی و غلظت روی در خاک باند 6. 65 نمودار 4-16 نمودار همبستگی درجه روشنایی و غلظت روی در خاک باند 7. 65 نمودار 4-17 نمودار همبستگی درجه روشنایی و غلظت منگنز در خاک باند 4. 66 نمودار 4-18 نمودار همبستگی درجه روشنایی و غلظت منگنز در خاک باند 1. 66 نمودار 4-19 نمودار همبستگی درجه روشنایی و غلظت منگنز در خاک باند 10. 67 نمودار 4-20 نمودار همبستگی درجه روشنایی و غلظت روی در آب باند 5. 67 نمودار 4-21 نمودار همبستگی درجه روشنایی و غلظت روی در آب باند 10. 68 نمودار 4-22 نمودار همبستگی درجه روشنایی و غلظت روی در آب باند 6. 68 نمودار 4-23 نمودار همبستگی درجه روشنایی و غلظت روی در آب باند 7. 69 نمودار 4-24 نمودار همبستگی درجه روشنایی و غلظت روی در آب باند 11. 69

 • پایان نامه بررسی کارکرد خبری اینترنت از نظر دانشجویان

  بررسی کارکرد خبری اینترنت از نظر دانشجویان دانشکده خبر اردبیل,پایان نامه بررسی کارکرد خبری اینترنت از نظر دانشجویان,پایان نامه کاردانی رشته عکاسی خبری دانلود فایل پایان نامه کاردانی رشته عکاسی خبری بررسی کارکرد خبری اینترنت از نظر دانشجویان دانشکده خبر…

 • پایان نامه جهت بررسی رابطه شاخصهای (اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و...) با عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی

  پایان نامه جهت بررسی رابطه شاخصهای (اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و...) با عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی دانلود فایل پایان نامه جهت بررسی رابطه شاخصهای (اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و...) با عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی  روش تحقیق …

 • مقاله روشی موثر و سریع برای نمك زدایی یا تغییر بافر نمونه های بیولوژیكی

  مقاله روشی موثر و سریع برای نمك زدایی یا تغییر بافر نمونه های بیولوژیكی دانلود فایل مقاله روشی موثر و سریع برای نمك زدایی یا تغییر بافر نمونه های بیولوژیكی  روشی موثر و سریع برای نمك زدایی یا تغییر بافر…

 • تحقیق بررسی ویندوز سرور 2003

  تحقیق بررسی ویندوز سرور 2003,دانلود پروژه ویندوز سرور 2003 دانلود فایل بخشهایی از متن: فصل اول : معرفی ویندوز سِرور 2003 ویندوز سرور 2003 نسبت به ویندوز 2000 گام بزرگی به جلو محسوب می‌شود. برای مدیران شبکه‌های ویندوز NT هم…

 • پایان نامه بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران

  بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران,پایان نامه بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران,سیاستهای دولت برای مقابله با بحران دانلود فایل پایان نامه بحران ملی آلودگی منابع آب و…

 • پرسشنامه مقیاس عشق

  پرسشنامه مقیاس عشق,دانلود پرسشنامه مقیاس عشق دانلود فایل پرسشنامه مقیاس عشق به همراه راهنمای اجرا و تفسیر پرسشنامه  مقیاس عشق زیر در دانشگاه نورس ایسترن بوسترن[1] تهیه شده است. این مقیاس در ایران هنجاریابی نشده است. با این حال برای…

 • چگونگی شكل گیری كاراكتر «ژاكلین» در تئاتر «گاهی اوقات برای زنده ماندن باید مرد!»

  چگونگی شكل گیری كاراكتر «ژاكلین» در تئاتر «گاهی اوقات برای زنده ماندن باید مرد!» دانلود فایل چگونگی شكل گیری كاراكتر «ژاكلین» در تئاتر «گاهی اوقات برای زنده ماندن باید مرد!» فهرست مطالب عنوان                                شماره صفحه مقدمه ............................. 1…

 • مقاله اصول طراحی سیستم راهگاهی و تغذیه گذاری در ریخته گری فولاد

  مقاله اصول طراحی سیستم راهگاهی و تغذیه گذاری در ریخته گری فولاد دانلود فایل مقاله اصول طراحی سیستم راهگاهی و تغذیه گذاری در ریخته گری فولاد فهرست مطالب مقدمه ................................................................................................................................................................3 ویژگی های سیستم راهگاهی.....................................................................................................................................3 انواع سیستم های راهگاهی...............................................................................................................................4 مبانی عملی…

 • پروژه کارآفرینی موضوع : طرح پرورش قـارچ خوراكـی

  پرورش قـارچ خوراكـی,پروژه کارآفرینی,پروژه کارآفرینی موضوع : طرح پرورش قـارچ خوراكـی,طرح دانلود فایل ج- برداشت:    پس از دو تا سه هفته قارچ ها با شكل گرفتن خود ، شروع به رشد كرده و پس از چند روز تمام سطح…

 • پرسشنامه پرخاشگری AGQ نواکو (1986)

  پرسشنامه پرخاشگری AGQ نواکو (1986) دانلود فایل پرسشنامه پرخاشگری AGQ نواکو (1986) منبع زاهدی فر، شهین، نجاریان، بهمن و شکرکن، حسین (1379). ساخت و اعتبار یابی مقیاسی برای سنجش پرخاشگری. مجله ی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز.…

 • بررسی جایگاه شاهد و شهادت در حقوق جزایی ایران

  بررسی جایگاه شاهد و شهادت در حقوق جزایی ایران دانلود فایل بررسی جایگاه شاهد و شهادت در حقوق جزایی ایران چکیده  شهادت عبارت است از اخبار صحیح از وقوع امری در دادگاه جهت اثبات آن و از جمله ادله اثباط…

 • پایان نامه میزان اضطراب و افسردگی با زایمان زودرس در مادران وابسته به انسولین

  اضطراب و افسردگی با زایمان زودرس,پایان نامه میزان اضطراب و افسردگی با زایمان زودرس در مادران وابسته به انسولین,پایان نامه میزان اضطراب و افسردگی در مادران وابسته به انسولین دانلود فایل پایان نامه میزان اضطراب و افسردگی با زایمان زودرس…

 • کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم

  کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم دانلود فایل کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی کار تحقیقی…

 • مقاله مرورى بر تاریخ وتمدن اشكانیان

  تاج و تخت اشکانیان,مقاله اشکانیان,مقاله تاریخ اشکانیان,مقاله مرورى بر تاریخ وتمدن اشكانیان,مقاله نظام كیفرى اشکانیان دانلود فایل مقاله مرورى بر تاریخ وتمدن اشكانیان فهرست مطالب :مقدمهتاریخچه اشکانیانتمدن و فرهنگ اشکانیحکومت در دوره اشکانیپایتخت اشکانیانتاج پادشاه اشکانیگاهشمار شاهان اشکانیبازرگانی وراهها درزمان…

 • مقاله بررسی پنیرسازی در اسكاتلند

  پروژه بررسی پنیرسازی در اسكاتلند,تحقیق بررسی پنیرسازی در اسكاتلند,دانلود تحقیق بررسی پنیرسازی در اسكاتلند,مقاله بررسی پنیرسازی در اسكاتلند دانلود فایل مقاله بررسی پنیرسازی در اسكاتلند در 16 صفحه ورد قابل ویرایش  پنیرسازی در اسكاتلند – تاریخچه اولیه ü        مقدمه ü       …

 • پایان نامه بررسی میزان افسردگی در پرسنل بیمارستان شهید مطهری

  افسردگی در پرسنل بیمارستان شهید مطهری,بررسی میزان افسردگی در پرسنل بیمارستان شهید مطهری,پایان نامه بررسی میزان افسردگی در پرسنل بیمارستان شهید مطهری,میزان افسردگی در پرسنل بیمارستان شهید مطهری دانلود فایل پایان نامه بررسی میزان افسردگی در پرسنل بیمارستان شهید مطهری…

 • پایان نامه شبكه های كامپیوتری

  پایان نامه شبكه,پایان نامه شبكه های كامپیوتری,شبكه های كامپیوتری دانلود فایل پایان نامه شبكه های كامپیوتری قسمتی از متن: تلویزیون كابلی ، تنها شبكه شهری نیست . توسعه های اخیر در دستیابی و بی سیم به اینترنت ، شبكه شهری…

 • مقاله زندگینامة امام رضا(ع)

  مقاله زندگینامة امام رضا(ع) دانلود فایل مقاله زندگینامة امام رضا(ع) فهرست: زادگاه كنیه ها لقبها مشهورترین لقب مادر امام زاد روز روز شهادت فرزندان زندگى و شخصیت امامان شیعه حیات اجتماعی امام رضا علیه السلام شخصیت سیاسی امام شخصیت علمى…

 • پایان نامه بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

  پایان نامه بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار,پروژه بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار,تحقیق بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار,دانلود پ,مقاله بررسی…

 • مقاله بررسی علم الكترونیك (تایمرها و …)

  پروژه بررسی علم الكترونیك (تایمرها و …),تحقیق بررسی علم الكترونیك (تایمرها و …),دانلود تحقیق بررسی علم الكترونیك (تایمرها و …),مقاله بررسی علم الكترونیك (تایمرها و …) دانلود فایل مقاله بررسی علم الكترونیك (تایمرها و …)در 67 صفحه ورد قابل ویرایش  …

 • مقاله قابلیت اطمینان / پایایی

  مقاله قابلیت اطمینان / پایایی دانلود فایل مقاله قابلیت اطمینان / پایایی فهرست: كارآئی و اثربخشی كیفیت ؛ پیشران تعالی سازمانی هزینه یابی كیفیت كنترل كیفیت فراگیری (tqc) مهندسی قابلیت اطمینان تولید محصول بی عیب مدیریت كیفیت استراتژیك جمع بندی…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سواد رسانه ای

  فصل دوم پایان نامه,مبانی نظری و پیشینه پژوهش سواد رسانه ای دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش سواد رسانه ای (فصل دوم) در 84 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه…

 • مقاله تاریخچه كامپیوتر

  پروژه تاریخچه كامپیوتر,تاریخچه كامپیوتر,تحقیق تاریخچه كامپیوتر,مقاله تاریخچه كامپیوتر دانلود فایل مقاله تاریخچه كامپیوتر كامپیوتر از ابتدا تاكنون بشر اولیه شمارش را باانگشتان دست و اندازگیری کمیت ها رابا بعضی از اعضای بدن مانند دست و پا انجام میداد و بدین…

 • گزارش کارآموزی از گندم تا ماکارونی-کارخانه ماکارونی زرین گل

  دانلود گزارش کارآموزی از گندم تا ماکارونیکارخانه ماکارونی زرین گل,زرین گل,کاراموزی از گندم تا ماکارونیکارخانه ماکارونی زرین گل,کارخانه,کارورزی از گندم تا ماکارونیکارخانه ماکارونی زرین گل,گزارش کارآموزی از گندم تا ماکارونی-کارخانه ماکارونی زرین گل,گزارش کاراموزی از گندم تا ماکارونیکارخانه ماکارونی زرین…

 • کاراموزی روش تولید بوش سیلندر اتومبیل

  کاراموزی روش تولید بوش سیلندر اتومبیل دانلود فایل کاراموزی روش تولید بوش سیلندر اتومبیل بوش سیلندر  بوش سیلندر از جمله قطعات چدنی است كه نسبت به ساختار زمینه بسیار حساس است  و ویژگی های ساختاری قطعه تعیین كنندة عمر و…

 • مقاله روابط فرهنگی ایران در تاریخ

  مقاله روابط فرهنگی ایران در تاریخ دانلود فایل مقاله روابط فرهنگی ایران در تاریخ بخشهایی از متن مقاله: مقدمه: از ابتدای ظهور آیین اسلامی، مسلمانان عرب و ایرانی سفر به منطقه آسیای جنوب شرقی را شروع كردند. این سفرها كه…

 • دندانپزشكی ترمیمی

  دندانپزشكی ترمیمی دانلود فایل  دندانپزشكی ترمیمی  دندانپزشكی ترمیمی در سالهای اخیر توجه زیادی به زیبایی و كاربرد چسبندگی (adhesion) در مواد دندانی نموده است، به طوریكه بیشتر سازندگان مواد دندانی و دندانپزشكی و حتی محققان نیز تمایل پیدا كرده اند…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید آداپتور

  آداپتور,پروژه کارآفرینی کارگاه تولید آداپتور,پروژه کارافرینی کارگاه تولید آداپتور,توجیه اقتصادی کارگاه تولید آداپتور,تولید,دانلود پروژه کارگاه تولید آداپتور,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید آداپتور,طرح توجیه فنی کارگاه تولید آداپتور,طرح توجیهی کارگاه تولید آداپتور,کارآفرینی کارگاه تولید آداپتور,کارگاه دانلود فایل پروژه کارآفرینی کارگاه تولید آداپتور…

 • مقاله آموزش پرورش در پرتو هوش هیجانی و كاربردهای آن

  پروژه آموزش پرورش در پرتو هوش هیجانی و كاربردهای آن,تحقیق آموزش پرورش در پرتو هوش هیجانی و كاربردهای آن,دانلود تحقیق آموزش پرورش در پرتو هوش هیجانی و كاربردهای آن,مقاله آموزش پرورش در پرتو هوش هیجانی و كاربردهای آن دانلود فایل…

 • مقاله ترجمه خط تلفن قرمز (گیل بلیج)

  پروژه ترجمه خط تلفن قرمز (گیل بلیج),تحقیق ترجمه خط تلفن قرمز (گیل بلیج),ترجمه خط تلفن قرمز (گیل بلیج),دانلود ترجمه خط تلفن قرمز (گیل بلیج),مقاله ترجمه خط تلفن قرمز (گیل بلیج) دانلود فایل مقاله ترجمه خط تلفن قرمز (گیل بلیج) تعریف…

 • پرسشنامه بازارگرایی

  بررسی میزان بازارگرایی در شركت‌های كوچك و متوسط مستقر در شهركهای صنعتی اردبیل,پرسشنامه بازارگرایی دانلود فایل پرسشنامه بازارگرایی پرسشنامه حاضر در راستای انجام طرح تحقیقاتی " بررسی میزان بازارگرایی در شركت‌های كوچك و متوسط مستقر در شهركهای صنعتی اردبیل" طراحی…

 • مطالعه موردی: جایگاه انگیزه درحقوق جزا

  جایگاه انگیزه درحقوق جزا,مطالعه موردی,مطالعه موردی: جایگاه انگیزه درحقوق جزا دانلود فایل مطالعه موردی: جایگاه انگیزه درحقوق جزا فهرست مطالب مقدمه 2 تعریف انگیزه 5 انگیزه در جرایم عمدی 5 انگیزه و تاثیر آن در مسئولیت کیفری 6 انگیزه وعنصر…

 • مقاله پردازشها

  بررسی پردازشها,پایان نامه پردازشها,پردازشها,پروژه پردازشها,تحقیق پردازشها,دانلود پردازشها,مقاله پردازشها دانلود فایل [1]

 • طرح توجیهی مجتمع ورزشی

  طرح توجیهی مجتمع ورزشی دانلود فایل طرح توجیهی  مجتمع ورزشی خلاصه طرح موضوع طرح  مجتمع ورزشی نوع تولیدات ارائه خدمات ورزشی تعدادشاغلین 10نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح ارقام به میلیون ریال سرمایه گذاری کل طرح 4180 سر مایه گذاری ثابت…

 • پایان نامه طراحی و پیاده‌سازی پایگاه داده‌های توزیع شده همگن

  پایان نامه طراحی و پیاده‌سازی پایگاه داده‌های توزیع شده همگن,پروژه طراحی و پیاده‌سازی پایگاه داده‌های توزیع شده همگن,تحقیق طراحی و پیاده‌سازی پایگاه داده‌های توزیع شده همگن,دانلود طراحی و پیاده‌سازی پایگاه داده‌های توزیع شده همگن,طراحی و پیاده‌سازی پایگاه داده‌های توزیع شده…