بررسی میزان توجه دانشجویان نسبت به تبلیغات بازرگانی پخش شده از شبک پنج سیما

بررسی میزان توجه دانشجویان نسبت به تبلیغات بازرگانی پخش شده از شبک پنج سیما,پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (MA),گرایش تحقیق در ارتباطات

دانلود فایل

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (MA) گرایش: تحقیق در ارتباطات بررسی میزان توجه دانشجویان نسبت به تبلیغات بازرگانی  پخش شده از شبکه پنج سیما فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه  …………………………………………………………………………………… ۲ ۱-۱ بیان مسئله………………………………………………………………………… ۳ ۱-۲اهداف تحقیق ……………………………………………………………………….. ۵ ۱-۳ ضرورت و اهمیت موضوع …………………………………………………….. ۶ ۱-۴ سوالات و فرضیه های تحقیق……………………………………………… ۷ – سوالات تحقیق…………………………………………………………………… ۷ – فرضیه های تحقیق………………………………………………………….. ۸ ۱-۵ مدل تحقیق …………………………………………………………………………… ۹ ۱-۶تعریف مفاهیم…………………………………………………………………………. ۹ ۱-۷روش تحقیق …………………………………………………………………. ۱۰ ۱-۸ قلمرو تحقیق  ………………………………………………………….. ۱۰ ۱-۹ جامعه آماری و حجم نمونه ………………………………………………… ۱۰ ۱-۱۰ محدودیت ها و مشکلات تحقیق …………………………………………. ۱۱ فصل دوم: ادبیات تحقیق مقدمه …………………………. ۱۴ ۲-۱مفهوم و تاریخچه تبلیغات …………………………………………….. ۱۵ ۲-۱-۱ تبلیغ چیست………………………………………………………. ۱۵ ۲-۱-۲ تاریخچه تبلیغات در جهان و ایران……………………………… ۱۷ – نشانه های تبلیغات در آثار باستانی ……………………………………….. ۱۷ – تبلیغات بازرگانی در جهان……………………………………………….. ۱۹ ۲-۱-۳ تاریخچه تبلیغات در ایران ……………………………………. ۲۰ عنوان صفحه – تبلیغات فروشندگان سیار تبلیغ در بازارهای محلی  ………. ۲۰ – اجرای آگهی های تجاری در جراید و توزیع اوراق چاپی  ……………. ۲۰ – شروع تبلیغات به معنای واقعی  ………………………………. ۲۱ – سالهای ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۷  ……………………………………………. ۲۲ – وضعیت تبلیغات تجاری ایران از سال ۱۳۳۵ به بعد ……………. ۲۲ -وضعیت­تبلیغات­تجاری در ایران پس­از انقلاب­تا پایان­جنگ­ایران­وعراق ۱۳۵۷-۱۳۶۷ ۲۳ – وضعیت تجاری پس از جنگ  ……………………………………………. ۲۳ ۲-۲ اهداف و انواع تبلیغات …………………………………………. ۲۶ ۲-۲-۱ اهداف تبلیغ  ………………………………………………………… ۲۶ – آگهی اطلاع دهنده …………………………………………………………….. ۲۶ – آگهی متقاعد کننده……………………………………………………………. ۲۶ – آگهی یادآوری کننده…………………………………………………….. ۲۶ ۲-۲-۲ تمهیدات تبلیغ  …………………………………………………. ۲۸ ۲-۲-۳ انواع تبلیغ   …………………………………………………………….. ۳۳ – انواع تبلیغات براساس منبع   …………………………………………… ۳۳ – انواع تبلیغ براساس اثر و نتیجه آن   ……………………………….. ۳۷ – انواع تبلیغ براساس محدوده و تحت پوشش  ……………………………. ۳۸ ۲-۳ فنون تبلیغات و جاذبه­های آن  …………………………………………. ۴۳ ۲-۳-۱فنون تبلیغات  ………………………………………………………… ۴۳ – فن حیثیت   …………………………………………………………… ۴۴ – فن تحریف   ……………………………………………………. ۴۴ – فن ناامنی (نا ایمنی)  ………………………………………… ۴۵ ۲-۳-۲ انواع جاذبه های تبلیغ …………………………………….. ۴۶ – جاذبه منطقی ……………………………………………………………….. ۴۶ عنوان صفحه – جاذبه احساسی …………………………………………………… ۴۶ – جاذبه خنده و طنز ……………………………………………………………… ۴۷ – جاذبه ترس ………………………………………………………………………. ۴۹ –        جاذبه اخلاقی ……………………………………………………………… ۵۱ – جاذبه یک جنبه ای و دو جنبه ای ……………………………………… ۵۱ ۲-۴  شیوه ها و عناصر تبلیغات …………………………………………….. ۵۴ ۲-۴-۱شیوه های اجرایی تبلیغات بازرگانی  ………………………………. ۵۴ – موزیکال ………………………………………………………………………….. ۵۴ – ارائه تاییدیه …………………………………………………………………. ۵۴ – داستان­گویی ……………………………………………………….. ۵۴ – مستندات علمی …………………………………………………………… ۵۴ – تبلیغ دو تکه ……………………………………………………….. ۵۵ – شایستگی فنی ……………………………………………………. ۵۵ – نمای نزدیک  ………………………………………………………………. ۵۵ – رتوسکوپ  ………………………………………………………………….. ۵۵ – مقایسه …………………………………………………………………… ۵۵ – حل مشکل  ………………………………………………………….. ۵۵ – فرد سخنگو …………………………………………………………….. ۵۶ – سبک زندگی ………………………………………………………………. ۵۶ – برش از زندگی روزمره ………………………………………………. ۵۶ – انیمیشن  …………………………………………………………………… ۵۶ – مصاحبه با مشتری ……………………………………………………… ۵۶ – سریالی  ………………………………………………………………….. ۵۷ – خیال پردازی  …………………………………………………………… ۵۷ ۲-۴-۲ عناصر موجود در تبلیغات بازرگانی  ………………………………. ۵۷ – موسیقی …………………………………………………………………. ۵۷ – رنگ  …………………………… ۵۷ ۲-۵ ابزارهای تبلیغاتی  ……………………………………………….. ۶۰ ۲-۵-۱ طبقه بندی ابزار تبلیغاتی……………………………………….. ۶۰ – ابزار انسانی ………………………………………………………………. ۶۰ – ابزار غیر انسانی ………………………………………………….. ۶۰ – ابزار انسانی-غیرانسانی ………………………………….. ۶۰ ۲-۵-۲ نوع دیگر طبقه بندی ……………………………………….. ۶۱ – ابزار تبلیغی چاپ شونده ………………………………………. ۶۱ – ابزار تبلیغی برقی و فرستنده ای ……………………………………………….. ۶۱ – ابزار تبلیغی نصبی-ثابت و متحرک  …………… ۶۱ ۲-۵-۳ تفکیک انواع ابزارهای تبلیعاتی ……………………. ۶۱ – نامه های پستی   ………………………………… ۶۱ – پوستر، تراکت، کاتولوگ  ………………………. ۶۱ – روزنامه­ها   …………………………………………. ۶۲ – مجله­ها ۶۲ – کتابهای اطلاعاتی  ……………………………. ۶۲ – رادیو   ……………………………………………….. ۶۳ – تلویزیون   ………………………………………………. ۶۳ – تلویزیون در ایران   ……………………………………………… ۶۴ – فیلمهای ویدئویی و دیسکتهای کامپیوتری  ………………………… ۶۵ – سینما   …………………………………………………………. ۶۵ – شبکه های ماهواره ای  ……………………………………………………………. ۶۵ – اینترنت   …………………………………………………………….. ۶۶ ۲-۵-۴- ابزارهای تبلیغی نصبی – ثابت و متحرک  ………………… ۶۶ – آگهی های نصبی ثابت   ……………………………………… ۶۶ – تبلیغ در ایستگاههای قطار، مترو، فرودگاهها و ورزشگاهها ……… ۶۷ – تبلیغ در تابلوهای سوپرمارکتها ……………………………. ۶۷ – دیوارنویسی یا نقاشی روی دیوار ………………………………………………………………….. ۶۷ – تابلوهای پشت بامی  ……………….. ۶۸ –        آگهی های نصبی متحرک  ……………………………………… ۶۸ –        آگهی در هوا ………………………………………………….. ۶۸ ۲-۵-۵  تبلیغ در مسابقات ورزشی توسط ورزشکاران و در کناز زمین های ورزشی ۶۹ ۲-۶ شناخت مخاطب  ………………………………………………… ۷۱ ۲-۶-۱ اهمیت و ضرورت شناخت مخاطب …………………………… ۷۱ ۲-۶-۲دسته بندی مخاطبان ………………………………… ۷۲ – دسته بندی مخاطبان بر مبنای ویژگی­های زیستی- اجتماعی  …. ۷۲ – دسته بندی مخاطبان بر حسب باورها و اعتقادات  ……………….. ۷۲ – دسته بندی مخاطبان براساس نگرش و طرز تلقی  …………. ۷۳ ۲-۶-۳ دسته بندی مخاطبان از لحاظ پذیرش پیامهای ارتباطی …………… ۷۳ ۲-۷  چارچوب نظری  ………………………………………………………………. ۷۷ ۲-۷-۱تئوری­های مطرح شده پیرامون رسانه و تبلیغات بازرگانی ۷۷ – تئوری رسانه  ………………………………………………. ۷۷ – تئوری تبلیغات  ………………………………………………………….. ۷۹ ۲-۸ مطالعات پیشین  ……………………………………….. ۸۳ فصل سوم- روش شناسی تحقیق مقدمه  …………………………………….. ۸۶ ۳-۱ روش تحقیق ………………………………………………………………… ۸۶ ۳-۲ جامعه آماری و حجم نمونه ……………………………………………… ۸۷ ۳-۳ ابزار جمع آوری اطلاعات  …………………………………………….. ۸۷ ۳-۴ روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………… ۸۷ فصل چهارم- یافته های تحقیق مقدمه  ………………………….. ۸۹ ۴-۱ تجزیه و تحلیل توصیفی…………………………………… ۹۲ – جداول یک بعدی …………………………………………………. ۹۲ ۴-۲ تجزیه و تحلیل استنباطی ……………………………………….. ۱۱۵ – جداول دو بعدی………………………………………………………………… ۱۱۵ فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادها مقدمه …………………………………………………………………………….. ۱۲۱ ۵-۱خلاصه یافته ها و نتیجه گیری ………………………………………………. ۱۲۱ ۵-۲ پیشنهادها ………………………………………………………………. ۱۲۶ ضمائم  ……………………………………………………………………. ۱۲۷ فهرست منابع و ماخذ ………………………………………………………………… ۱۳۳ چکیده انگلیسی فهرست جدول­ها عنوان صفحه تجزیه و تحلیل توصیفی – جداول یک بعدی ۴-۱-۱جدول توزیع فراوانی و درصد جنس پاسخگویان  …………………………………….. ۹۲ ۴-۱-۲ جدول توزیع فراوانی و درصد گرایش تحصیلی پاسخگویان ……………………….. ۹۳ ۴-۱-۳ جدول توزیع فراوانی و درصد میزان شغل پاسخگویان ……………………………….. ۹۴ ۴-۱-۴ جدول توزیع فراوانی و درصد وضعیت تاهل پاسخگویان …………………………… ۹۵ ۴-۱-۵ جدول توزیع فراوانی و درصد میزان تماشای برنامه های شبکه پنج ……………… ۹۶ ۴-۱-۶ جدول توزیع فراوانی و درصد مدت زمان تماشای شبکه پنج ………………………. ۹۷ ۴-۱-۷ جدول توزیع فراوانی و درصد تماشای تبلیغات شبکه پنج …………………………… ۹۸ ۴-۱-۸ جدول توزیع فراوانی و درصد کارآمدی شیوه های ارائه تبلیغات …………………. ۹۹ ۴-۱-۹ جدول توزیع فراوانی و درصد  کارآمدی شیوه های بصری تبلیغات ……………… ۱۰۰ ۴-۱-۱۰ جدول توزیع فراوانی و درصد  کارآمدی شیوه های کلامی ……………………….. ۱۰۱ ۴-۱-۱۱ جدول توزیع فراوانی و درصد دنبال کردن تبلیغات به علت گیرایی برنامه ها .. ۱۰۲ ۴-۱-۱۲ جدول توزیع فراوانی و درصد تماشای برنامه های پربیننده ……………………….. ۱۰۳ ۴-۱-۱۳ جدول توزیع فراوانی و درصد خرید کالاها بعلت تکرار تبلیغات ……………….. ۱۰۴ ۴-۱-۱۴جدول توزیع فراوانی و درصد  میزان اعتماد به محتوای پیام ها …………………… ۱۰۵ ۴-۱-۱۵جدول­توزیع فراوانی­و درصد­ میزان اعتماد مخاطبان به­علت معتبربودن پیام تبلیغ ۱۰۶ ۴-۱-۱۶جدول توزیع فراوانی و درصد ارائه اطلاعات کافی در مورد کالاها و خدمات . ۱۰۷ ۴-۱-۱۷ جدول­توزیـع فراوانی و درصـد  میزان آگاهی تهیه کنندگان تبلیغات از شیوهای ارائه تبلیغ…………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸ ۴-۱-۱۸ جدول­توزیع­فراوانی­و­درصد­علاقه­مندی­به خرید کالاهای تبلیغ شده از تلویزیون ۱۰۹ ۴-۱-۱۹ جدول توزیع فراوانی و درصد  مطلوبیت ساختار پیام های تبلیغی ……………… ۱۱۰ ۴-۱-۲۰ جدول توزیع فراوانی و درصد  تغییر کانال در زمان پخش آگهی ……………….. ۱۱۱ ۴-۱-۲۱ جدول توزیع فراوانی و درصد  کارآمدی شیوه های اجرای تبلیغ ……………….. ۱۱۲ ۴-۱-۲۲ جدول توزیع فراوانی و درصد عوامل توجه به پیا م های تبلیغی ………………… ۱۱۳ عنوان صفحه تجزیه و تحلیل استنباطی – جداول دو بعدی ۴-۲-۱ جدول توزیع دو بعدی متغیرهای فرضیه ۱ ………………………………………………. ۱۱۵ ۴-۲-۲ جدول نتایج آزمون خی دو برای بررسی فرضیه ۱……………………………………… ۱۱۵ ۴-۲-۳ جدول دو بعدی متغیر های فرضیه ۲ ……………………………………………………. ۱۱۶ ۴-۲-۴ جدول نتایج آزمون خی دو برای فرضیه ۲  …………………………………………….. ۱۱۶ ۴-۲-۵ جدول توزیع دو بعدی متغیر های فرضیه ۳  …………………………………………… ۱۱۷ ۴-۲-۶ جدول نتایج آزمون خی دو برای بررسی فرضیه ۳   ……………………………………. ۱۱۷ ۴-۲-۷ جدول توزیع دو بعدی متغیر های فرضیه ۴  ……………………………………………… ۱۱۸ ۴-۲-۸ جدول  نتایج آزمون خی دو بررسی فرضیه ۴  …………………………………………… ۱۱۸ ۴-۲-۹  جدول توزیع دو بعدی متغیرهای فرضیه ۵  ……………………………………………… ۱۱۹ ۴-۲-۱۰ جدول نتایج آزمون خی دو برای بررسی فرضیه ۵  …………………………………… ۱۱۹ مقدمه رسانه­های جمعی به شکل­ها و چهره های متفاوتی با گروههای مختلف اجتماعی، قومی، شغلی و سنی ارتباط برقرار می­کنند و به ایفای نقش های متفاوتی در سطح جوامع می­پردازند. با گسترده­تر شدن رسانه­ها دامنه­ی وظایف آنها نیز گسترش یافته است. در هر دوره­ای متناسب با فعالیت و وسایل ارتباط جمعی برای آنها نقش­هایی را قائل بوده­اند فرضا” هارولد لاسول سه نقش خبری، همبستگی اجتماعی و انتقال میراث فرهنگی را برای رسانه­ها در نظر می­گیرد. کمی بعد چارلز رایت نقش سرگرمی را نیز به آن اضافه می­کند. یکی از انواع بسیار مطرح تبلیغات، تبلیغات بازرگانی است که با آگاهی دهی به مردم ضمن یاری رساندن به آنها در تصمیم­گیری و انتخاب باعث ایجاد رقابت سالم بین تولید کنندگان شده و چرخش اقتصادی را تسهیل می کند. باید به خاطر داشت که تبلیغات عنصر مهمی از فرهنگ ما است زیرا زندگی روزمره ما در اجتماع یا خانواده را منعکس می کند و سعی در تغییر آن دارد. تبلیغات بازرگانی در هر رسانه ای ، بیانگر اوضاع و شرایط اقتصادی سیاسی و فرهنگی و الگوی مصرف ، رونق تولیدات داخلی ، سمت سوی روابط و تجارت خارجی و نیز تحولات تکنولوژیک جهانی و داخل است . لذا به راحتی می توان دریافت معنایی که در تبلیغات گنجانده می شود به طور ضمنی بیانگر ساختار بازار ، ارزش های فرهنگی و باورهای اجتماعی هر جامعه و تحولات آن است. بدون شک تصور دنیای بدون تبلیغات ممکن نیست. در شرایطی که جهان با تولید انبوه و روز افزون کالاها و عرضه نامحدود خدمات روبروست، تولید کنندگان ناگزیرند برای تداوم حیات خود و برای رقابت با سایرین، به انواع شیوه­ها متوسل شوند و موثر­ترین شگردها تبلیغات تجاری است. در دنیایی که نیروهای عظیم اقتصادی در صدد هستند تا بازارهای کوچک را ببلعند و سیطره خود را فراتر از مرزها بگسترانند، در دورانی که پیام های بازرگانی ، مرزهای سیاسی را پشت سر می­گذارند و تولیدات و خدمات داخلی کشورها را کم رنگ جلوه می­دهد، آیا می توان به تبلیغـــات بازرگانی پشت کرد؟ اندکی تدبیر و دور اندیشی به ما یاد آور می­شود که راه حل چیزی جزء « شناخت» و« درک بهتر» تبلیغات نیست و این امر جز با پژوهش و جز با بازنگری حاصل نمی شود.

 • پایان نامه بررسی رابطه بین كیفیت زندگی كاری و فرهنگ مطالعاتی با عملكرد آموزشی دبیران راهنمایی شهرستان شاوور

  پایان نامه بررسی رابطه بین كیفیت زندگی كاری و فرهنگ مطالعاتی با عملكرد آموزشی دبیران راهنمایی شهرستان شاوور,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,کیفیت‌زندگی کاری فرهنگ…

 • طرح احداث گاوداری

  طرح احداث گاوداری دانلود فایل طرح احداث گاوداری  مقدمه درشرایط طبیعی تولید شیرپستانداران به اندازه استكه می توان احتیاجات غذایی نوزادشان را تامین می كند.باوجوداین ازسالهاپیش ازتاریخ افرادبشری دریافته بودند كه شیرحیوانات غذای خوبی جهت تغذیه انسان می باشد.درنتیجه تأمین…

 • پاورپوینت بیماری های مهم گیاهی 39 اسلاید

  بیماری های مهم گیاهی,پاورپوینت بیماری های مهم گیاهی,پاورپوینت بیماری های مهم گیاهی 39 اسلاید,دانلود پاورپوینت بیماری های مهم گیاهی,دانلود پاورپوینت بیماری های مهم گیاهی 39 اسلاید,یماری های گیاهی دانلود فایل پاورپوینت بیماری های مهم گیاهی 39 اسلاید بلاست مركبات:                            …

 • مقاله طـراحی اجــزاء مــاشیــن

  پروژه طـراحی اجــزاء مــاشیــن,مقاله طـراحی اجــزاء مــاشیــن دانلود فایل مقاله طـراحی اجــزاء مــاشیــن فهرست مطالب : عنوان                                          صفحه سر سیلندر                                       1 ساختمان سر سیلندر                               1 قطعات سر سیلندر                                 2 تسمه…

 • پروژه شبکه و نیروگاه های فشار قوی

  پروژه شبکه و نیروگاه های فشار قوی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه شبکه و نیروگاه های فشار قوی,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پروژه شبکه و نیروگاه…

 • پاورپوینت عوامل موثر بر تصمیم گیری در مورد خرید یا اجاره

  اثرات مالیاتی تصمیمات اجاره یا خرید,اجاره خدماتی,اجاره دارایی در مقایسه با خرید آن,اجاره سرمایه ای,اجاره عملیاتی,اجاره مالی,اجاره های اهرمی,انواع اجاره,پاورپوینت عوامل موثر بر تصمیم گیری در مورد خرید یا اجاره,تاریخچه اجاره,تعریف اجاره,دانلود پاورپوینت عوامل موثر بر تصمیم گیری درمورد خرید…

 • تحقیق جامع و کامل حقوق بیمه های دریایی

  ارزیابی خسارات,اموال ومنافع قابل بیمه,انواع بیمه نامه های دریایی,تحقیق جامع و کامل حقوق بیمه های دریایی,تعریف بیمه دریایی,حقوق بیمه گران,دانلود تحقیق حقوق بیمه های دریایی,دلالان بیمه ای,ماهیت بیمه دریایی,محتوی بیمه نامه دریایی دانلود فایل عنوان:  تحقیق جامع و کامل حقوق…

 • تعاریف و اصطلاحات و مفاهیم شهری

  تعاریف و اصطلاحات و مفاهیم شهری دانلود فایل تعاریف و اصطلاحات و مفاهیم شهری شهر : تا کنون تعریف جامعی برای شهر که دربرگیرنده همه یا بیشتر ویژگیهای آن باشد بیان نشده است یا اگر هم بیان گردیده مورد خرده…

 • بررسی قوم عشایر از دیدگاه جامعه شناسی

  بررسی قوم عشایر از دیدگاه جامعه شناسی دانلود فایل بررسی  قوم عشایر از دیدگاه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی عشایر جوامع مختلف برای ادامه حیات نیاز به ایجاد نهادهای اجتماعی هستند تا با كاركردهای مختلف خود به بقاء و تداوم حیات…

 • مقاله دکتر مصطفی چمران

  مقاله دکتر مصطفی چمران دانلود فایل مقاله دکتر مصطفی چمران قسمتهایی از متن: دكتر مصطفی چمران در سال 1311 در تهران، خیابان پانزده خرداد، بازار آهنگرها، سرپولك متولد شد. تحصیـلات: وی تحصیلات خود را در مدرسه انتصاریه، نزدیك پامنار، آغاز…

 • پروژه هزینه یابی بر مبنای فعالیت

  پروژه هزینه یابی بر مبنای فعالیت,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مالی,مدیریت دانلود فایل دانلود پروژه هزینه یابی بر مبنای فعالیت گر چه تعیین قیمت تمام شده…

 • تمرین طراحی سیستم های صنعتی

  تخصیص,تمرین طراحی سیستم های صنعتی,طراحی سیستم های صنعتی,مکان یابی تک تسهیلی,مکان یابی چند تسهیلی,مکان یابی مرکز دانلود فایل تمرین طراحی سیستم های صنعتی 7 تمرین درباره مکان یابی تک تسهیلی FLP و چند تسهیلی MFLP و4 تمرین درباره مکان یابی…

 • دانلود مقاله اعتماد به نفس و افزایش آن

  دانلود مقاله اعتماد به نفس و افزایش آن,مقاله بررسی اعتماد بنفس دانلود فایل قسمتهایی از متن: مقدمه اعتماد به نفس با احساس ارزشمند بودن احساسی شکننده و قابل نوسان است که از یک روزبه روز دیگر در تغییراست . از…

 • پاورپوینت سرطان پوست

  پاورپوینت سرطان پوست دانلود فایل پاورپوینت سرطان پوست تشریح سرطان به رشد نابهنجار، غیر عادی و کنترل نشده سلول های بدن سرطان اطلاق میشود که در صورت درمان نشدن منجر به مرگ بیمار می شود. بیشتر سرطان ها به صورت…

 • قاتلین کربلا و سرنوشت آنها

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق قاتلین کربلا و سرنوشت آنها,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,قاتلین کربلا و سرنوشت آنها,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود تحقیق قاتلین کربلا و سرنوشت آنها…

 • طرح توجیهی پرورش شتر مرغ

  طرح توجیهی پرورش شتر مرغ دانلود فایل طرح توجیهی پرورش شتر مرغ بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح وبرنامه دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانكی طرح توجیهی پرورش شتر مرغ خلاصه طرح : موضوع طرح : پرورش شترمرغ نوع تولیدات :…

 • مقاله بررسی تفسیر آیات سوره بروج از تفاسیر مختلف

  پروژه بررسی تفسیر آیات سوره بروج از تفاسیر مختلف,تحقیق بررسی تفسیر آیات سوره بروج از تفاسیر مختلف,دانلود تحقیق بررسی تفسیر آیات سوره بروج از تفاسیر مختلف,مقاله بررسی تفسیر آیات سوره بروج از تفاسیر مختلف دانلود فایل [9]

 • مقاله مهندسی مجازی

  مقاله مهندسی مجازی دانلود فایل مقاله مهندسی مجازی فهرست: دومین كنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش از اقتصاد صنعتی تا اقتصاد اطلاعاتی علل شكست پروژه های IT اندازه گیری حجم تجارت الكترونیك سازماندهی شبكه همكاریهای مجازی چالشهای ایجاد پرونده…

 • تحقیق جامع در مورد كاربرد سی تی اسكن ها در علم پزشكی و سیرتكاملی آنها

  تحقیق جامع در مورد كاربرد سی تی اسكن ها در علم پزشكی و سیرتكاملی آنها دانلود فایل تحقیق جامع در مورد كاربرد سی تی اسكن ها در علم پزشكی و سیرتكاملی آنها بخشهایی از متن: (ELECTRON Beam Computed Tomography (…

 • پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH

  پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH,دانلود پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH دانلود فایل این پرسشنامه شامل جملاتی درباره جنبه های مختلف زندگی شماست كه ممكن است با آن موافق یا مخالف باشید. هر جمله را با دقت بخوانید و سپس میزان موافقت یا…

 • تحقیق تأثیر نور بر روی گلهای شمعدانی

  تحقیق تأثیر نور بر روی گلهای شمعدانی دانلود فایل بخشهایی از متن: قدمت کشت و کار و نگداری گلها در ایران شاید همزمان با شروع کشاورزی بوده است . با نگاهی به تاریخ و فرهنگ ایران به نظر می آید…

 • پاورپوینت مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در Robotics

  پاورپوینت مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در Robotics,منطق فازی در رباتیک دانلود فایل پاورپوینت مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در Robotics تاریخچه منطق فازی اولین با در سال 1965 توسط دکتر لطفی زاده مطرح گردید. برای…

 • صنعت كاشی

  صنعت كاشی دانلود فایل صنعت كاشی فهرست  مقدمه دپوی مواد اولیه مواد اولیه مراحل تولید كاشی و سرامیك لعاب ها انواع كوره مورد استفاده در مقیاس صنعتی عیوب مربوطه مقدمه : كاشی قطعه سنگی است مصنوعی به ابعاد مختلف و…

 • پایان نامه بیانگر رابطه فرهنگ سازمانی و بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

  پایان نامه بیانگر رابطه فرهنگ سازمانی و بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات دانلود فایل پایان نامه بیانگر رابطه فرهنگ سازمانی و بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات فهرست مطالب                                     فصل اول: كلیات تحقیق 1-1 مقدمه : 1 2-1 بیان مسأله 2…

 • پایان نامه تولید برق با استفاده از جزر و مد دریاها

  پایان نامه تولید برق با استفاده از جزر و مد دریاها,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل دانلود فایل  پایان نامه تولید برق با استفاده از جزر…

 • پروژه كنترل اتوماتیك دما با استفاده از میكروكنترلر

  پروژه كنترل اتوماتیك دما با استفاده از میكروكنترلر دانلود فایل طراحی و ساخت دستگاه كنترل اتوماتیك دمای ترانسهای صنعتی و كوره ها فهرست مطالب عنوان صفحه پروژه....................................... 1 میكروكنترلر در برابر میكروپروسسورهای همه منظوره   2 میكروكنترلر AT89C51........................... 3 توصیف پایه…

 • سمینار برق روشهای مدل سازی نور و فازی سیستم با تقریب خطی و محلی

  سمینار برق روشهای مدل سازی نور و فازی سیستم با تقریب خطی و محلی دانلود فایل سمینار برق روشهای مدل سازی نور و فازی سیستم با تقریب خطی و محلی لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و…

 • ترجمه مقاله استدلال مدیران

  ترجمه مقاله استدلال مدیران,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود ترجمه مقاله استدلال مدیران,دانلود جزوه آموزشی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات دانلود فایل ترجمه مقاله…

 • بررسی گیاه خردل به صورت لاتین

  بررسی گیاه خردل به صورت لاتین,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل Black mustard, Brassica nigra, is an herbaceous annual plant in the family Brassicaceae…

 • مقاله نگاهی برساختمان فرهنگسرای نیاوران

  مقاله نگاهی برساختمان فرهنگسرای نیاوران دانلود فایل مقاله نگاهی برساختمان فرهنگسرای نیاوران فهرست: فرهنگسرای نیاوران  معماری فرهنگسرای نیاوران کتابخانه تخصصی هنر نیاوران از اجزای ساختمان فرهنگسرا ادغام فرهنگسراى نیاوران، زمین فوتبال، كاخ و پارك نیاوران بازگشایى كوشك احمدشاهى در كاخ…

 • بررسی تأثیر استفاده از فضای مجازی( وایبر و اینترنت ) بر یادگیری مهارت های اجتماعی دانش آموزان از دیدگاه معلمان مقطع متوسطه دوم

  بررسی تأثیر استفاده از فضای مجازی( وایبر و اینترنت ) بر یادگیری مهارت های اجتماعی دانش آموزان از دیدگاه معلمان مقطع متوسطه دوم,تأثیر استفاده از فضای مجازی,وایبر و اینترنت,یادگیری مهارت های اجتماعی دانش آموزان دانلود فایل اطلاعات تحقیق: در 94…

 • مقاله عایق های حرارتی

  مقاله عایق های حرارتی دانلود فایل مقاله عایق های حرارتی فهرست: عایقکاری حرارتی تا 50 درصد هزینه سوخت خانه ها را کاهش می دهد. روش های پیشنهادی برای بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان عایق‌كاری حرارتی در ساختمانها و نقش…

 • تحقیق كاربرد میكروكنترلرها در وسایل الكترونیكی و كامپیوترها

  تحقیق كاربرد میكروكنترلرها در وسایل الكترونیكی و كامپیوترها دانلود فایل تحقیق كاربرد میكروكنترلرها در وسایل الكترونیكی و كامپیوترها 1-1- مقدمه گر چه كامپیوترها تنها چند دهه ای است كه با ما همراهند، با این حال تأثیر عمیق آنها بر زندگی…

 • پرسشنامه ی سبک یادگیری واک

  پرسشنامه ی سبک یادگیری واک دانلود فایل پرسشنامه ی سبک یادگیری واک

 • مبانی نظری و پیشینه تعامل والدین و فرزندان

  مبانی نظری و پیشینه تعامل والدین و فرزندان دانلود فایل در 64 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA…