بهینه سازی تقاضا تحت رتبه بندی در سیستم های توزیع شده

بهینه سازی تقاضا تحت رتبه بندی در سیستم های توزیع شده,پایان نامه و پروژه پایانی کارشناسی ارشد,رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار

دانلود فایل

پایان نامه و پروژه پایانی  کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار بهینه سازی تقاضا تحت رتبه بندی در سیستم های توزیع شده *به همراه فایل پاورپوینت در 27 اسلاید فهرست عنوان                                           صفحه فهرست مطالب                                                                                                             و فهرست شکلها                                                                                                            ط فصل اول: مقدمه                                                                                                         1   1: تشریح مسئله                                                                              3   2: چالشها                                                                                                                   5 فصل دوم: مفاهیم اولیه و کار های پیشین                                                                            6   1: پردازش تقاضا                                                                                                          7 1-1      : تجزیه تقاضا                                                              7 1-2      :  بهینه سازی تقاضا                                                            7 1-3      : اجرای تقاضا                                                                                                         8 2            : روشهای بهینه سازی تقاضا                                                  9 3            : تقاضای  تحت رتبه ‌بندی                                                   11 4            : کارهای پیشین                                                              12 4-1      : یک دستاورد مبتنی بر هرس کردن برای پشتیبانی اتصال تقاضاها یی با K جواب بهتر                 12     4-1-1: مساله مورد بررسی                                                                                                    12     4-1-2: معماری کلی روش                                                                                                    14 4-2      : بهینه سازی تقاضای تحت رتبه بندی                                                                            15 عنوان                                                                                         صفحه     4-2-1: رتبه بندی تجمعی                                                                                                     16     4-2-2: عملگرهای تقاضای اتصال رتبه بندی                                    16     4-2-3: بهینه سازی تقاضا بر پایه هزینه                                        17     4-2-4: طرح شمارش با استفاده از برنامه نویسی پویا                                17     4-2-5: توسعه فضای شمارشی                                                18     4-2-6: طرح های هرس                                                 19 4-3      : بهینه سازی تطبیقی تقاضا های تحت رتبه بندی در پایگاه داده های رابطه ای                   22           4-3-1: اجرای تطبیقی تقاضای رتبه‌بندی                                                  23               4-3-2: اصلاح و استفاده‌ی مجدد طرح‌های رتبه‌بندی                                         23                 4-3-3: تغییر طرح بر اساس بهینه‌ساز:                                              25               4-3-4: شیوه طرح اكتشافی تغییر برای تاخیرهای غیرمنتظره                                                  25 4-4      : بهینه سازی تقاضای محدود شده بهK                                                                            26              4-4-1: استنتاج فضای وضعیت ایندکس                                                                                  28              4-4-2: وضعیت  هدف                                                          29              4-4-3: الگوریتم *OPT                                                            32 فصل سوم: روش پیشنهادی                                                                                                          34   1: بیان برخی از نقصهای کارهای پیشین                                   35   2: تجزیه کننده تقاضا                                                     36   3: بهینه سازی تقاضای تحت رتبه بندی در سیستم متمرکز                            37   3-1: بهینه سازی تقاضای تحت رتبه بندی در سیستم متمرکز مبتنی بر هرس کردن ورودی رابطه ها                38              3-1-1: ساختار کلی الگوریتم                                                    40    3-2: بهینه سازی تقاضای تحت رتبه بندی در سیستم متمرکز با الهام گرفتن از جستجوی آگاهانه              48   4: بهینه سازی تقاضای تحت رتبه بندی در سیستم توزیع شده                             57   4-1: بهینه سازی تقاضای تحت رتبه بندی در سیستم توزیع شده مبتنی بر هرس کردن ورودی رابطه ها                61   4-2: بهینه سازی تقاضای تحت رتبه بندی در سیستم توزیع شده با الهام گرفتن از جستجوی آگاهانه                  72 فصل چهارم: پیاده سازی و آزمایشها                                                                                                         74 عنوان                                                                              صفحه   1: پیاده سازی های انجام شده                                              75   2: پایگاه داده های نمونه                                             77   3: پارامترهای مورد نظر برای مقایسه روشها                                 79   4: آزمایشهای انجام شده                                               80 فصل پنجم: نتایج و پیشنهادها                                                                                                          91   1: نتایج                                                   92   2: پیشنهادها                                                                                                           92 مراجع                                                                                                                   94 فهرست شکلها عنوان                                                                                                                                                                                                                صفحه فصل اول   شکل 1-1: تقاضای نمونه                                                                                             4 فصل دوم   شكل2-1: مراحل پردازش تقاضا                                                                                    7   شكل2-2: مقایسه کلی ساختار بهینه سازی تقاضا سنتی و تطبیقی                                             10   شكل2-3: ارزیابی هزینه I/O دو طرح مرتب سازی و اتصال رتبه بندی                                     12   شکل 2-4: مثالی از روش هرس کردن برای تقاضاها یی با K جواب بهتر                                  13   شکل 2-5: معماری کلی روش                                                                                     15   شکل2-6 : الگوریتم برای انتخاب K چند تایی بهتر                                                             15   شكل 2-7 : شمارش طرح تقاضای تحت رتبه بندی                                                             19   شكل2-8: دو طرح شمارش                                                                                         20   شكل2-9: نمایش دو طرحpold, pnew                                                                                          24   شکل 2-10 : الگوریتم جستجوی OPT*                                                                         31 فصل سوم   شکل 3-1: تعیین ورودی های مورد نیاز برای بدست آوردن K جواب بهتر در دو رابطه R2 , R1       38   شکل 3-2: انواع ساختار درخت اتصال                                                                            39   شکل3-3: درخت خطی                                                                                             39   شکل 3-4: ساختار سلسله مراتبی بالا – پایین، تعیین اندازه ورودی رابطه ها                                 40   شکل 3-5: ایجاد شاخص                                                                                            41   شکل3-6: جزئیات تابع Prepare_Input_Size                                                                  42   شکل3-7: جزئیات تابع Min_Item                                                                               42   شکل3-8: جزئیات رویه Prepare_Left_Deep_Tree                                                         43   شکل3-9: جابجایی و انتخاب مقادیر بدست آمده در مرحله جاری برای استفاده مرحله بعدی             45   شکل3-10: زیر برنامه Swap_Item                                                                              46 عنوان                                                                                             صفحه   شکل3-11 : جزئیات تابع بهبود یافته Prepare_Input_Size                                                 46   شکل3-12: جزئیات تابع بهبود یافته Min_Item                                                                47   شکل3-13: جزئیات رویه بهبود یافته Prepare_Left_Deep_Tree                                         47   شکل3-14: زیر برنامه Compute_Bounds                                                                     50   شکل3-15: ساختار داخلی هر گره                                                                                50   شکل3-16: جزئیات تابع Create_Tree                                                                          51   شکل3-17: جزئیات زیر برنامه Create_Interleaving                                                        52   شکل3-18: جزئیات زیر برنامه Assign_Tuples_To_Leaf                                                 52   شکل3-19: جزئیات تابع Create_Gneral_Tree                                                               53   شکل3-20: جزئیات زیربرنامه Create_Neighbors_in_Leafs                                              54   شکل3-21: جزئیات زیربرنامه Achieve_TOPK_Result                                                    56   شکل3-22: طرح های پایگاه داده توزیع شده                                                                   57   شکل3-23: نحوه محاسبه تاخیر انتها به انتها                                                                      58   شکل 3-24: جزئیات زیربرنامه Recognize_Location_for_Relations                                  60   شکل 3-25: جزئیات زیربرنامه هایی برای انجام عملهای انتخاب، پرتو و مرتب سازی                    62   شکل 3-26: جزئیات تابع Prepare_Input_Size1                                                             64   شکل 3-27: جزئیات تابع Prepare_Input_size_In_Relation                                             65   شکل 3-28: جزئیات زیربرنامه Prepare_Input_size_In_Relations                                     65   شکل 3-29: جزئیات زیربرنامه Prepare_Input_sizeCommand                                          66   شکل 3-30: جزئیات زیربرنامه Prepare_Left_Deep_Tree                                                67   شکل 3-31: جزئیات ارسال اطلاعات اندازه ورودی و خروجی مورد نیاز رابطه ها به سیستمهای دیگر  68   شکل 3-32: جزئیات تابع Obtain_Transfer_cost                                                           68   شکل 3-33: جزئیات زیربرنامه های Obtain_Transfer_cost_In_SystemsوObtain_Transfer_costCommand  69   شکل 3-34: جزئیات زیر برنامه Send_Structure_Local_Tables                                         70   شکل 3-35: جزئیات زیر برنامه Structure_Table_for_CreateCommand                              70   شکل 3-36: جزئیات زیربرنامه Save_Relation_To_File                                                   71 عنوان                                                                                                                                                                                                                صفحه   شکل 3-37: جزئیات زیربرنامه Receive_Data                                                                71   شکل 3-38: جزئیات زیربرنامه Get_FileCommand                                                         72   شکل 3-39: کلیات زیربرنامه Select_TOPK                                                                  72 فصل چهارم   شکل 4-1: نمایی از سیستم طراحی شده                                                                           77   شکل 4-2: تنظیمات آدرس IP سیستم ها                                                                        77   شکل 4-3: جزئیات رابطه های پایگاه داده NGDB2                                                           79   شکل 4-4: سه تقاضای نمونه از پایگاه داده سیستم تولیدکننده                                                81   شکل 4-5: هزینه زمانی اجرای تقاضای 1 در سیستم متمرکز                                                 82   شکل 4-6: هزینه زمانی اجرای تقاضای 1 در سیستم توزیع شده                                              83   شکل 4-7: میزان اطلاعات ارسالی تقاضای 1 در سیستم توزیع شده                                          83   شکل 4-8: نسبت اندازه ورودی تعیین شده به اندازه ورودی مورد نیاز واقعی برای تقاضای1              84   شکل 4-9: هزینه زمانی اجرای تقاضای 2 را در سیستم متمرکز                                               85   شکل 4-10: هزینه زمانی اجرای تقاضای 2 را در سیستم توزیع شده                                           85   شکل 4-11: میزان اطلاعات ارسالی تقاضای 2 در سیستم توزیع شده                                         86   شکل 4-12: نسبت اندازه ورودی تعیین شده به اندازه ورودی مورد نیاز واقعی برای تقاضای2            86   شکل 4-13: هزینه زمانی اجرای تقاضای 3 را در سیستم متمرکز                                             87   شکل 4-14: هزینه زمانی اجرای تقاضای 3 را در سیستم توزیع شده                                         87   شکل 4-15: میزان اطلاعات ارسالی تقاضای 3 در سیستم توزیع شده                                         88   شکل 4-16: نسبت اندازه ورودی تعیین شده به اندازه ورودی مورد نیاز واقعی برای تقاضای3            88   شکل 4-17: یک تقاضای نمونه از پایگاه داده NGDB2                                                      89   شکل 4-18: هزینه زمانی اجرای تقاضای 4 را در سیستم متمرکز                                            89   شکل 4-19: هزینه زمانی اجرای تقاضای 4 را در سیستم توزیع شده                                         90   شکل 4-20: میزان اطلاعات ارسالی تقاضای 4 در سیستم توزیع شده                                         90   شکل 4-21: نسبت اندازه ورودی تعیین شده به اندازه ورودی مورد نیاز واقعی برای تقاضای4           91

 • پروژه بررسی و تشخیص حملات DOS

  پروژه بررسی و تشخیص حملات DOS,تشخیص حملات DOS,حملات DOS دانلود فایل پروژه بررسی و تشخیص حملات DOS چکیده: این پروژه تحقیقی از خصوص حملات موسوم به داس در مقطع کارشناسی است. هر فن آوری به ناچار با یک سری تهدیدهایی…

 • پایان نامه بررسی طراحی وب سرویس

  پایان نامه بررسی طراحی وب سرویس,پروژه بررسی طراحی وب سرویس,تحقیق بررسی طراحی وب سرویس,دانلود پایان نامه بررسی طراحی وب سرویس,سرویس,طراحی,مقاله بررسی طراحی وب سرویس,وب دانلود فایل پایان نامه بررسی طراحی وب سرویس فهرست فصل اول ( مقدمه )   web…

 • مقاله بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی

  مقاله بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی دانلود فایل [3]

 • پروپوزال و روش تحقیق فرهنگ سازمانی

  proposal,پایایی و روایی,پروپوزال,پروپوزال فرهنگ سازمانی,پروپوزال و روش تحقیق فرهنگ سازمانی,پژوهش کارشناسی ارشد,پورپوزال,تحقیق و پژوهش فرهنگ سازمانی,دانلود پروپوزال ارشد مدیریت,دانلود پروپوزال فرهنگ سازمانی,دانلود پروپوزال فوق لیسانس مدیریت,دانلود پروپوزال مدیریت,روش تحقیق فرهنگ سازمانی,فرهنگ سازمانی,متدولوژی تحقیق فرهنگ سازمانی,منابع و مواخذ فرهنگ سازمانی دانلود…

 • بررسی گیاه گشنیز به صورت لاتین

  بررسی گیاه گشنیز به صورت لاتین,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل Coriander, Coriandrum sativum, is an erect annual herb in the family Apiaceae. The…

 • پایان نامه بررسی جریان های هجومی در ترانس ها و مدلسازی نمودار هیسترزیس

  پایان نامه بررسی جریان های هجومی در ترانس ها و مدلسازی نمودار هیسترزیس دانلود فایل پایان نامه بررسی جریان های هجومی در ترانس ها و مدلسازی نمودار هیسترزیس جریان هجومی مغناطیس کننده ترانسفورماتور : Transformer magnetizing inrush current  درشرایط معمولی…

 • پروپوزال بررسی میزان رضایت معلمان از فعالیت های فوق برنامه درسی و اثرات آن بر عملکرد اجتماعی – تحصیلی – عاطفی دانش آموزان ابتدایی

  پروپوزال بررسی میزان رضایت معلمان از فعالیت های فوق برنامه درسی و اثرات آن بر عملکرد اجتماعی – تحصیلی – عاطفی دانش آموزان ابتدایی دانلود فایل پروپوزال بررسی میزان رضایت معلمان از فعالیت های فوق برنامه درسی و اثرات آن…

 • مقاله فیزیک پایه های منطقی نظریه سی پی اچ

  پایه های منطقی نظریه سی پی اچ,دانلود مقاله نظریه سی پی اچ,مقاله فیزیک پایه های منطقی نظریه سی پی اچ دانلود فایل پایه های منطقی نظریه سی.پی.اچ مطالب: مقدمه مشكلات قوانین نیوتن نسبیت خاص نسبیت عام: اصل هم ارزی: مشکلات…

 • مقاله ارزش زن در اسلام

  مقاله ارزش زن در اسلام دانلود فایل مقاله ارزش زن در اسلام  مطالب: آفرینش زن در قرآن و ادیان الهى نگاهى کوتاه به شخصیت زن از دیدگاه اسلام تاثیر اسلام بر موقعیت زن مقام زن در اسلام و در آئین‏هاى…

 • بررسی حسابداری سنجش مسئولیت

  بررسی حسابداری سنجش مسئولیت دانلود فایل بررسی حسابداری سنجش مسئولیت مقدمه  یکی از مهم ترین اهداف بنگاه های اقتصادی، کسب انتفاع و افزایش ثروت صاحبان سهام (مالکان) در دراز مدت است. سهامداران، اعتبار دهندگان و دیگر گروههای مرتبط با بنگاه…

 • پاور پوینت و پروژه کامل در مورد ترافیک (شیراز)

  انواع ترافیک,پاور پوینت و پروژه کامل در مورد ترافیک (شیراز),پایان نامه,پروژه,پژوهش,تحقیق,ترافیک,ترافیک شیراز,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,مقاله دانلود فایل پاور پوینت و پروژه کامل در مورد ترافیک (شیراز) برخی از مطالب پاورپوینتمحدوده ی مورد مطالعه و ناحیه بندی آنمرز…

 • دانلود پاورپوینت هماهنگی (فصل نهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان)

  اصول ایجاد هماهنگی,ترکیب,تعریف هماهنگی,تفکیک,دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان با عنوان هماهنگی,دانلود پاورپوینت هماهنگی (فصل نهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان),سازو کارهای ایجاد هماهنگی و نحوه استفاده از آنها,عوامل تعیین کننده حیطه نظارت,عوامل…

 • تحقیق بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی با ساخت دستگاه آنالایزر (VCA005)

  بهینه سازی مصرف انرژی برق با ساخت دستگاه آنالایزر (VCA005),بهینه سازی مصرف برق با ساخت دستگاه آنالایزر (VCA005),پروژه بهینه ساز ی استفاده از برق با دستگاه ان,پروژه بهینه سازی مصرف برق صنایع,تحقیق بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی با ساخت دستگاه…

 • پایان نامه بررسی تاثیر توانمندسازی ضابطین در رعایت حقوق متهمین

  پایان نامه بررسی تاثیر توانمندسازی ضابطین در رعایت حقوق متهمین دانلود فایل پایان نامه بررسی تاثیر توانمندسازی ضابطین در رعایت حقوق متهمین چكیده امروزه رعایت حقوق متهمین یكی از مباحث بسیار مهم حقوق شهروندی است. حفظ حقوق متهمین ارتباط تنگاتنگی…

 • ترجمه مقاله توسعه روش هزینه یابی بر منبای فعالیت : مقایسه بین فرانسه و چین.

  ترجمه مقاله توسعه روش هزینه یابی بر منبای فعالیت : مقایسه بین فرانسه و چین. دانلود فایل ترجمه مقاله توسعه روش هزینه یابی بر منبای فعالیت : مقایسه بین فرانسه و چین. چکیده: در فرانسه هم مانند آمریکا، ABC به…

 • پایان نامه بررسی مشکلات یادگیری خط بریل از دیدگاه معلمان دانش آموزان نابینای دوره ی ابتدایی استان خوزستان سال 1389

  پایان نامه بررسی مشکلات یادگیری خط بریل از دیدگاه معلمان دانش آموزان نابینای دوره ی ابتدایی استان خوزستان سال 1389,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود ک,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی…

 • بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

  بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران,بورس اوراق بهادار تهران,رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران,ریسک سیستماتیک,سرمایه فکری,غیر سیستماتیک دانلود فایل بررسی رابطه…

 • مقاله در مورد جو سازمانی

  مقاله در مورد جو سازمانی دانلود فایل مقاله در مورد جو سازمانی بحشهایی از متن: تعریف: بطور كلی مفهوم جو  سازمان به عنوان یك استعاره مجازی كه معرف یك یا چند ویژگی متمایز سازمانی است بكار برده می شود. نوانكر:…

 • ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ها

  قوانین,ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ها دانلود فایل قرن در ایران می‌گذرد، اما همچنان نمی‌توان ادعا کرد که نظام مالیات‌گیری در ایران حتی شبیه کشورهای تقریبائ  در حـال تـوسعه است. در هر صورت پایبندی به اصول و روش‌های نوین…

 • خلاقیت در كودكان بررسی نیازها و خصوصیات كودكان 4 تا 6 ساله و طراحی مبلمان كار هنری برای آنان

  بررسی نیازها و خصوصیات كودكان 4 تا 6 ساله,خلاقیت در كودكان,خلاقیت در كودكان بررسی نیازها و خصوصیات كودكان 4 تا 6 ساله و طراحی مبلمان كار هنری برای آنان,و طراحی مبلمان كار هنری برای آنان دانلود فایل خلاقیت در كودكان…

 • پایان نامه بررسی مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری

  پایان نامه بررسی مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری,پروژه بررسی مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری,تحقیق بررسی مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری,دانلود پایان نامه بررسی مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری,شبکه‌,کامپیوتر,محافظت,مدیریت,مقاله بررسی مدیریت و محافظت…

 • جزوه زبانشناسی

  جزوه,جزوه زبانشناسی,زبانشناسی دانلود فایل جزوه زبانشناسی زبانشناسی مطالعه علمی زبان است. این علم در وهله اول به زبان در مفهوم عام آن می نگرد یعنی از یک سو همه زبانها و از سوی دیگر آن خصوصیت انسان که او را…

 • ترجمه مقاله جذب کارمندان با استعداد در شرکت ها:آیا نیاز به استراتژی نام تجاری کارفرمای مختلف در فرهنگ های مختلف وجود دارد.

  ترجمه مقاله جذب کارمندان با استعداد در شرکت ها:آیا نیاز به استراتژی نام تجاری کارفرمای مختلف در فرهنگ های مختلف وجود دارد. دانلود فایل ترجمه مقاله جذب کارمندان با استعداد در شرکت ها:آیا نیاز به استراتژی نام تجاری کارفرمای مختلف…

 • آرام کردن و تصور هدایت شده در زمینه توانبخشی (بازسازی) ورزشی

  آرام کردن و تصور هدایت شده در زمینه توانبخشی (بازسازی) ورزشی,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت آرام کردن و تصور هدایت شده در زمینه توانبخشی (بازسازی) ورزشی,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود…

 • بررسی اثربخشی روش حساسیت زدایی با حرکت چشم و بازپردازش در کاهش افسردگی، اضطراب و خستگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

  بررسی اثربخشی روش حساسیت زدایی با حرکت چشم و بازپردازش در کاهش افسردگی، اضطراب و خستگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود…

 • دانلود بانک اطلاعاتی تجهیزات آزمایشگاه کنترل نیروگاه طوس

  بانک اطلاعاتی,بانک اطلاعاتی تجهیزات آزمایشگاه کنترل نیروگاه طوس,بانک اطلاعاتی نیروگاه,پایان نامه بانک اطلاعاتی تحهیزات آزمایشگاهی کنترل نیروگاه,پژوهش بانک اطلاعاتی,تحقیق بانک اطلاعاتی نیروگاه توس,دانلود بانک اطلاعات نیروگاه طوس,دانلود بانک اطلاعاتی تجهیزات آزمایشگاه کنترل نیروگاه طوس دانلود فایل ا

 • مقاله بررسی پروفیل‌های قائم سرعت صوت و تشكیل كانال صوتی در منطقه خلیج فارس

  پروژه بررسی پروفیل‌های قائم سرعت صوت و تشكیل كانال صوتی در منطقه خلیج فارس,تحقیق بررسی پروفیل‌های قائم سرعت صوت و تشكیل كانال صوتی در منطقه خلیج فارس,دانلود تحقیق بررسی پروفیل‌های قائم سرعت صوت و تشكیل كانال صوتی در منطقه خلیج…

 • ترجمه گوشت گاو در رژیم غذایی آمریکا

  ترجمه گوشت گاو در رژیم غذایی آمریکا دانلود فایل نمونه ترجمه گوشت گاو در رژیم غذایی آمریکا آمریکایی­ها یک ملت خورنده گوشت گاو می­باشند. در هر سال یک فرد به طور متوسط ​​در این کشور 67.5 پوند گوشت گاو و…

 • مقاله جنگ الکترونیک

  مقاله جنگ الکترونیک دانلود فایل [2]

 • پروژه كارآفرینی كارخانه تولید كنسانتره میوه

  پروژه كارآفرینی كارخانه تولید كنسانتره میوه,پروژه کارافرینی كارخانه تولید كنسانتره میوه,توجیه اقتصادی كارخانه تولید كنسانتره میوه,تولید,دانلود پروژه كارخانه تولید كنسانتره میوه,دانلود کارآفرینی كارخانه تولید كنسانتره میوه,طرح توجیه فنی كارخانه تولید كنسانتره میوه,طرح توجیهی كارخانه تولید كنسانتره میوه,كارخانه,كنسانتره,کارآفرینی كارخانه تولید كنسانتره…

 • مقاله با موضوع کمر درد 2

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله با موضوع کمر درد 2,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مقاله با موضوع کمر درد 2 دانلود فایل دانلود مقاله با موضوع کمر درد 2…

 • پروژه کارآفرینی طرح تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی

  پروژه کارآفرینی طرح تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی,پروژه کارافرینی طرح تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی,توجی,دانلود پروژه طرح تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی,دانلود کارآفرینی طرح تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی,طرح توجیه فنی طرح تأسیس شرکت تولید نرم…

 • گزارش کار کارگاه جوشکاری

  آزمایش های غیرمخرب,آزمون ذرات مغناطیسی,آزمون فراصوتی,جوشكاری برنج,جوشكاری چدن,گزارش کار کارگاه جوشکاری,لحیم كاری دانلود فایل گزارش كار جوشكاری برنج لحیم كاری: جوشكاری برق: جوشكاری چدن:  آزمایش های غیرمخرب آزمون ذرات مغناطیسی (MT) 8-5-2- آزمون پرتونگاری بازرسی با مواد نافذ آزمون با…

 • مدیریت اتفاقات در شبکه توزیع

  شبکه‌,شبکه توزیع,کنترل شبکه,مدیریت اتفاقات,مدیریت اتفاقات در شبکه توزیع دانلود فایل از آنجائیكه بكارگیری روش های اصولی و علمی مانور در شبكه های فشار متوسط ، تأثیر بسزایی در كاهش زمان خاموشی دارد ، وجود یك دستورالعمل مدون برای مدیریت اتفاقات…

 • پایان نامه خیارات در مذاهب اسلامی

  پایان نامه خیارات در مذاهب اسلامی دانلود فایل پایان نامه خیارات در مذاهب اسلامی مقدمه حمد و سپاس خدای را که ما را به حقانیّت اسلام آشنا کرد وبه صراط مستقیم هدایت نمود ودرود بر حضرت خاتم المرسلین صلی الله…