تحقیق بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر

بررسی چالش ها و زمینه های واگرایی در روایط ایران و روسیه,بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه,بررسی همکاری ایران و روسیه در مقابله با امریکا,پیچیدگی های رژیم حقوقی دریای خزر,تحقیق بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر,تحقیق پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر,تحقیق توافق ایران و روسیه درباره ی رژیم حقوقی دریای خزر,زمینه توافق حقوقی دریای خزر بین روسیه و ایران,مبحث رژیم حقوقی در

دانلود فایل

چکیده             با فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی دریای خزر كه مرز بین خاك دو كشور ایران وشوروی سابق بود بین پنج كشور ساحلی قرار گرفته. وكشورهای استقلال یافته هركدام خواهان سهم مناسبی از منابع معدنی و آبزیان دریا هستند از آنجائیكه مطابق توافقهای گذشته بین ایران وشوروی سابق (عهد نامه مودت 1921 وقرارداد تجارت وبحرپیمایی 1940) توافقات بین این دوكشور بوده و دریای خزر از نظر حقوقی مشترك میان دوكشور بوده وحالت مشاعی داشته است وقراردادهای گذشته نیز به روشنی نحوه بهره برداری ازبستر وزیر بستر دریا را ومنابع وذخایر معدنی این دریا را مشخص ننموده است وبهره برداری از منابع زمینی آن در خارج از منطقه انحصاری 10 مایلی نیزوضعیت روشنی ندارد لذا به منظور جلوگیری از اقدامات دو جانبه و چند جانبه كشورهای ساحلی برای بهره برداری از این دریا كه مشكلات سیاسی وزیست محیطی غیر قابل جبرانی را بوجود خواهد آوردلازم است همه كشورهای ساحلی با توجه به اینكه دریای خزر یك دریای بسته است و وضعیت حقوقی این دریا بایستی توسط كشورهای ساحلی وبا یك توافق همه جانبه مشخص شود با در نظر گرفتن همه جوانب امر اقدام به تدوین رژیم حقوقی این دریا بنمایند.         و چون كشورهای ایران وروسیه ازمهمترین كشورهای منطقه بوده كه در گذشته نیز این دریا در ما لكیت این دوكشور بوده می توانند سهم بسزایی در ایجاد توافق كشورها داشته با شند.         بررسی ریشه های همگرایی و واگرایی دو كشور ایران وروسیه در عرصه سیاست خارجی نشان می دهد كه روزبه روز دیدگاههای این دو كشور به هم نزدیك شده و باحضور كشورهای غربی وشركتهای چند ملیتی در منطقه دریای خزر وتهدید بالقوه غربیها برای ایران وروسیه بخاطر جلوگیری از غیر قابل كنترل شدن دریای خزر این دوكشور مجبور هستند تا دراسرع وقت وضعیت حقوقی این دریا را مشخص تا از ملاحضه سایر كشورها و بهره برداریهای خودسرانه كه مشكلات متعدد امنیتی و زیست محیطی را بوجود خواهدآورد جلوگیری نماید.        سازمان همكاری كشورهای ساحلی دریای خزر و اجلاسهای متعدد سران كشورهای ساحلی كه آخرین اجلاس آن مهرماه سال 1386 در تهران برگزار شد نشان دهنده عزم كشورهای ساحلی علی الخصوص ایران وروسیه برای حل مشكلات فی مابین و تدوین رژیم حقوقی این دریا است.   فهرست مطالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               صفحه كلیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………               1 1. طرح مسا له  ……………………………………………………………………………………………           1 2. فرضیه ها     ……………………………………………………………………………………………           2 3. پرسش اصلی پژوهش ……………………………………………………………………………..           3 4. پرسش های فرعی پژوهش …………………………………………………………………….           3 5. فرضیه اصلی  …………………………………………………………………………………………..           3 6. فرضیه های فرعی  …………………………………………………………………………………            3 7. متغیر مستقل ووابسته ………………………………………………………………………….             4 8.روش پژوهش  ……………………………………………………………………………………….             4 9. هدف پژوهش  ……………………………………………………………………………………..             4 10.سازماندهی پژوهش ……………………………………………………………………………              4 11. سابقه علمی ومنابع اصلی پژوهش ……………………………………………………             5 فصل اول: اهمیت دریای خزر و موقعیت جغرافیایی اقتصادی ، ژئوپلتیكی و زیست محیطی ……………………………………………………………………              7 1. موقعیت جغرافیایی  ……………………………………………………………………………            8 2. آب وهوا …………………………………………………………………………………………….             9 3. اقتصاد ………………………………………………………………………………………………             9   1-3 . ماهیگیری …………………………………………………………………………………               9 2-3 . نفت وگاز …………………………………………………………………………………..            10   3-3. بازر گانی …………………………………………………………………………………….              11  4-3. حمل ونقل ………………………………………………………………………………..              11 4. ژئوپلتیك دریای خزر ……………………………………………………………………..           12                                                                                                                                                                      صقحه                                                                                                                   5. محیط زیست دریای خزر ………………………………………………………………                  14    فصل دوم: چالشها وزمینه های واگرایی در روابط ایران وروسیه از دوره قاچار تاكنون ………………………………………………………………………… بخش اول: بررسی چا لشهای موجود در روابط ایران وروسیه از ابتدا تا فرو پاشی شوروی ……………………………………………………………..                  16 1.چالشهای موجود در روابط ایران وروسیه در دوران تزارها …………………………………………………………………                        19 1-1. تصرف سرزمین هر جا كه ممكن باشد ………………….                       19 2-1. جلوگیری از نفوذ كشور های مخالف منافع روسیه در سرزمین ایران……………………………………………………                       19 3-1. كسب سیطره بر سیاستهای داخلی و خارجی ایران به منظور به حداقل رساندن نفوذ…………………………..                        20 4-1. كسب حد اكثر منافع اقتصادی وسیاسی در ایران…..                    21   2. چالشها در مناسبات ایران وروسیه پی از انقلاب  اكتبر 197 روسیه تا پیروزی انقلاب اسلامی ………………..                        21 1-2.نگاه به ایران به عنوان كشوری كه از آن طریق می توان  انقلاب سوسیالیستی را به سایر كشور ها منتقل نمود……….                    21 2-2.كسب حداكثر منافع سیاسی واقتصادی  به عنوان یك ابر قدرت ………………………………………………….                        22 3-2. دسترسی به آبهای گرم خلیج فارس و اقیانوس هند…..                  23  4-2. تغییرات در سیاست شوروی نسبت به ایران ……………..                   23    5-2. تلاش برای جذب ایران به اردوگاه كمونیست ……………                   23   3.چالشهای بین دو كشور در دوره زمانی بین وقوع  انقلاب اسلامی ایران و فروپاشی شوروی …………………                                            24   1-3. تهدید منافع شوروی توسط ایران با توجه به شعار نه شرقی            24                                                                                                                                                               صفحه  نه غربی ………………………………………..                                                     24 2-3. توجه به انقلاب ایران به عنوان یك جنبش رهایی بخش                    25  3-3. سطح پایین مبادلات اقتصادی ………………………………                          26 4-3. كمك تسلیحاتی به عراق در جریان جنگ تحمیلی                          26   بخش دوم:و عوامل واگرایی درروابط ایران وروسیه پی از فوپاشی شوروی………………………………..                                      27 1. نگرش به غرب وكمیت سرمایه داری………………………                            27 2..ایفای نقش برتر در معادلات جهانی ………………………                            27 3. گسترش فروش تسلیحات روسی به ایران و ضعف تكنولوژی …………………………………………………………..                             27 4. افزایش هزینه های امنیتی به نفع روسیه وبه ضرر ایران                      28 5. سكوت روسیه در مقابل بهره برداری از نفت دریای خزر توسط كشورهای آذر بایجان و قزاقستان …..                            29   6. تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر كشورهای آسیای میانه                          30 7. تغییر در ژئوپلتیك منطقه پی از فروپاشی شوروی …                          30   8. بی اعتمادی نسبت به اهداف روسیه در گسترش …..                           32 9. استفاده از ایران براب وحدت آسیای مركزی و قفقاز ………………………………………………………………                                      33   10. توافقات پشت پرده روسها …………………………                                   33 11. نگاه ابزاری به ایران برای گرفتن امتیازات  بیشتر از كشورهای غربی ………………………………..                                      33                                                                                             صفحه  12. محافظ تاریخی ملت ایران ……………………………..                                35 13. ناهمخوانی سیاستهای روسیه در حوزه خزر  با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران……………………                                  35 14. ناهمگونی ایدئولوژیك فرهنگی دو كشور                                                                                                                                                           صفحه ایران وروسیه………………………………………………………….                                  36 15. اختلاف در منافع دراز مدت ایران وروسیه در خصوص مسیر انتقال انرژی حوزه خزر……………                                 36 16. روابط اقتصادی چالشی برانگیز…………………….                                 36 17. انعطاف روسیه در مقابل حضور كشورهای غربی                            37 18. مشكلات زیست محیطی دریای خزر بخاطر حضور كشورهای بیگانه و اقدامات خودسرانه برخی  كشورهای ساحلی ……………………………………………….                               37 1-18. راهكارهی دستیابی به امنیت زیست محیطی در منطقه………………………………………………………………                               38 فصل سوم: دیدگاههای كشورهای ساحلی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر ……………..                                           41 بخش اول: رژیم حقوقی دریای خزر …………………                                     44 1.رژیم حقوقی دریاها ودریاچه ها از دیدگاه  حقوق بین الملل……………………………………………….                                44 2. وضعیت دریاچه خزر با توجه به كنوانسیون حقوق دریا ها وتعیین رژیم حقوقی آن…………….                                46 1-2. معاهدات مربوط به دریاچه خزر ……………                               47 2-2. علل ناكارآمدی معاهدات سابق …………….                               49 3-2. فروپاشی وجانشینی دولتهای تازه استقلال یافته …………………………………………………                                50                                                                                    بخش دوم:نارسایی رژیم حقوقی گذشته  دریای خزر و پیچیدگی وضع رژیم حقوقی جدید                                    52    بخش سوم: مواضع كشورهای ساحلی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر……………                              53 1. مواضع قزاقستان …………………………………………                             53 2. مواضع آذربایجان ……………………………………….                            53                                                                                                                                               صفحه  3. مواضع تركمنستان ……………………………………                             54 4. مواضع روسیه ……………………………………………                             55   5. مواضع جمهوری اسلامی ایران ………………..                             57      فصل چهارم: زمینه های اشتراك منافع وهمگرایی ایران وروسیه در عرصه سیاست خارجی                                                                                         63 بخش اول: سطح سه گانه همكاریهای جمهوری  اسلامی ایران وروسیه پی ازفروپاشی…………                                      64  1. همكاریهای دوجانبه …………………………….. ………                       64 2. همكاریهای منطقه ای ایران وروسیه ……………                        67 1-2.همكاری برای حل بحران های منطقه ای ……                     67 2-2. سازمان همكاریهای دریای خزر………………….                      68 3-2. بهره برداری از منافع انرژی دریای حزر……..                      68 4-2. همكاری در خصوص انتقال انرژی ازحوزه  دریای خزر …………………………………………………………                        68 5-2. ارتباط كشورهای آسیای مركزی وقفقاز  با اقتصاد جهانی………………………………………………….                        69 3.همكاریهای ایران وروسیه در سطح بین المللی……..                  69 بخش دوم: عوامل موثر در همگرایی جمهوری اسلامی ایران وروسیه………………… 70                                                 1 .منافع روسیه در خصوص گسترش همكاریه با ایران                70 1-1. جلب حمایت ایران برای مقابله با نفوذ قدرتهای بیگانه در منطقه ………………………………………                     70 2-1. نزدیكی به ایران برای نفوذ به خاورمیانه ، خلیج فارس وكشورهای اسلامی…………………………….                      71                                                                                   صفحه 3 -1. گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران  به منظور گرفتن امتیاز از غرب…………………………….                       71 4-1. همكاری با ایران برای جلوگیری از افراط گرایی قومی  ونژادی وبی ثباتی در منطقه…. ……………                                    72 5-1. جلب حمایت ایران برای مخالفت با توسعه  ناتو به شرق……………………………………………………………                       72 2. منافع ایران در گسترش همكاریهای خود با روسیه…                73 1-2. نگاه به روسیه به عنوان تامین كننده  تسلیحات و تكنولوژی جدید………………………………..                        73 2-2. همكاری با روسیه برای جلوگیری از سلطه  شركتهای خارجی وفراملیتی بر منلفع انرژی منطقه………                          73 3-2. جلب حمایت روسیه در مقابل نفوذ كشورهای  مخالف جمهوری اسلامی ایران در منطقه خزر……………….                      73 4-2. همكاری باروسیه به منظور مقابله با فشارهای آمریكا وغرب ………………………………………….                          74        فصل پنجم: نتیجه گیری…………………………………………………………………………..            76       منابع مآ خذ………………………………………………………………. ……………                      82

 • نقشه زمین شناسی استان کهگیلویه و بویراحمد

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,نقشه GIS,نقشه زمین شناسی استان کهگیلویه و بویراحمد دانلود فایل نقشه زمین شناسی استان کهگیلویه و بویراحمد

 • تحقیق آفات گلخانه ای خیار

  آفات گلخانه ای خیار,پروژه آفات گلخانه ای خیار,تحقیق آفات گلخانه ای خیار,دانلود آفات گلخانه ای خیار,مقاله آفات گلخانه ای خیار دانلود فایل تحقیق آفات گلخانه ای خیار مقدمه با افزایش جمعیت ، بازار مصرف بزرگی  برای محصولات كشاورزی فراهم شده…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش فراشناخت (فصل دوم)

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش فراشناخت,مبانی نظری و پیشینه پژوهش فراشناخت (فصل دوم) دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش فراشناخت (فصل دوم) در 78 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه…

 • پروژه طراحی و پیاده سازی روبات پرنده عمود پرواز

  پایان نامه روبات پرنده عمود پرواز,پروژه طراحی و پیاده سازی,پروژه طراحی و پیاده سازی روبات پرنده عمود پرواز,روبات پرنده عمود پرواز,طراحی و پیاده سازی روبات دانلود فایل پروژه طراحی و پیاده سازی روبات پرنده عمود پرواز در این پروژه ابتدا…

 • پایان نامه بررسی مشکلات آموزشی رشته مددکاری در دانشگاه پیام نور اردبیل

  پایان نامه بررسی مشکلات آموزشی رشته مددکاری در دانشگاه پیام نور اردبیل دانلود فایل پایان نامه بررسی مشکلات آموزشی رشته مددکاری در دانشگاه پیام نور اردبیل مقدمه وقتی سخن از مددكاری می‌شود بسیاری از افراد به یاد زندان‌ها یا پرورشگاه‌ها…

 • نقش رادیو و تلویزیون و صدا و سیما اردبیل در ارتقاء فرهنگ شهرنشینی

  نقش رادیو و تلویزیون و صدا و سیما اردبیل در ارتقاء فرهنگ شهرنشینی دانلود فایل نقش رادیو و تلویزیون و صدا و سیما اردبیل در ارتقاء فرهنگ شهرنشینی 1ـ بیان مسئله رسانه ها با توجه به اهمیت و دامنه تأثیری…

 • مقاله در مورد تجارت الکترونیک

  مقاله در مورد تجارت الکترونیک دانلود فایل مقاله در مورد تجارت الکترونیک تعریف تاریخچه تجارت الکترونیک و فن آوری سطوح تجارت الکترونیک تاثیرگذاری تجارت الکترونیک بر سطوح مختلف تجارت ویژگی های تجارت الکترونیک در برابر تجارت سنتی جایگاه تجارت الکترونیک…

 • تجربیات مدون تدریس جهت ارتقا رتبه شغلی معلمین با عنوان :راه های برطرف کردن پرخاشگری دانش آموزان

  تجربیات مدون تدریس جهت ارتقا رتبه شغلی معلمین با عنوان :راه های برطرف کردن پرخاشگری دانش آموزان,دانلود,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,راه های برطرف کردن پرخاشگری دانش آموزان,کار…

 • تحقیق تصفیه و باز یافت پساب نساجی مطالعه و توسعه مفهوم بازیافت

  تحقیق تصفیه و باز یافت پساب نساجی مطالعه و توسعه مفهوم بازیافت دانلود فایل تحقیق تصفیه و باز یافت پساب نساجی مطالعه و توسعه مفهوم بازیافت فهرست مطالب 1- معرفی................................ 1    1-1- پیش زمینه....................... 1    2-1- جستجوی پردازش…

 • تجربیات مدون دبیر حرفه و فن

  تجربیات مدون دبیر حرفه و فن,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل تجربیات مدون دبیر حرفه و فن در 34 صفحه ورد…

 • بررسی مقایسه ای سیستم های مغزی - رفتاری در دانش آموزان دارای اختلالات رفتاری با دانش آموزان عادی

  بررسی مقایسه ای سیستم های مغزی,بررسی مقایسه ای سیستم های مغزی - رفتاری در دانش آموزان دارای اختلالات رفتاری با دانش آموزان عادی,بررسی مقایسه ای سیستم های مغزی رفتاری در دانش آموزان دارای اختلالات رفتاری با دانش آموزان عادی,پایان نامه…

 • مسئولیت مدنی وکلا و مشاوران قوه قضاییه

  مسئولیت مدنی وکلا و مشاوران قوه قضاییه دانلود فایل مسئولیت مدنی وکلا و مشاوران قوه قضاییه چکیده زندگی (جان، مال و آبروی) بشر همواره در طول تاریخ با زیان های گوناگونی تهدید شده است که دست کم بخش مهمی از…

 • پایان نامه بررسی رایانش در شبكه های ابری

  پایان نامه بررسی رایانش در شبكه های ابری دانلود فایل پایان نامه بررسی رایانش در شبكه های ابری چكیده Cloud Computing که در فارسی، به «محاسبات ابری»، «رایانش ابری» و «کامپیوتر ابری» برگردانده شده، به‌ معنی بکارگیری قابلیت‌های کامپیوتری بر مبنای…

 • جهانگردی در جهان

  جهانگردی,جهانگردی در جهان دانلود فایل پیشگفتار  در سالهای  اخیر  در ایران  مجموعه  های بسیار  متشكل  ازمجموعه های  فرهنگی – ورزشی  - تجاری  مخصوص  محصولات  ودستاوردهای  محلی  و فروش  مستقیم  آنان به مردم  ساخته  و یا در دست  اجراست،  ولی  در …

 • پاورپوینت بررسی آمار تحلیلی

  آمار تحلیلی,بررسی آمار تحلیلی,پاورپوینت بررسی آمار تحلیلی,تحقیق بررسی آمار تحلیلی,دانلود پاورپوینت بررسی آمار تحلیلی,مقاله بررسی آمار تحلیلی دانلود فایل پاورپوینت بررسی آمار تحلیلی در 41  اسلاید قابل ویرایش مقدمه    آمار تحلیلی (آنالیز) در مقابل آمار توصیفی    مفاهیم اولیه در آمار…

 • پایان نامه بررسی تأثیر معلولیت جسمی – حركتی نوجوانان دختر

  بررسی تأثیر معلولیت جسمی – حركتی نوجوانان دختر,پایان نامه بررسی تأثیر معلولیت جسمی – حركتی نوجوانان دختر دانلود فایل پایان نامه بررسی تأثیر معلولیت جسمی – حركتی نوجوانان دختر چكیدة تحقیق تحقیق حاضر بررسی تأثیر معلولیت جسمی- حركتی نوجوانان دختر…

 • پایان نامه بررسی رفتار لرزه ای ستونهای مشبک با بست افقی در کنار مهاربند همگرا

  پایان نامه بررسی رفتار لرزه ای ستونهای مشبک با بست افقی در کنار مهاربند همگرا دانلود فایل پایان نامه بررسی رفتار لرزه ای ستونهای مشبک با بست افقی در کنار مهاربند همگرا چکیده  به  دلیل  عدم   وجود نیمرخهای قوی مناسب …

 • ربا و شرایط تحقق آن

  بررسی در مورد ربا و شرایط تحقق آن,بررسی ربا,تحقیق و بررسی ربا و شرایط تحقق آن,ربا,ربا و شرایط تحقق آن,ربا و شرایط تحقق آن 22 ص,مقاله ربا و شرایط تحقق آن دانلود فایل ربا و شرایط تحقق آن  مقدمه :…

 • مقاله بررسی افسردگی شغلی

  پروژه بررسی افسردگی شغلی,تحقیق بررسی افسردگی شغلی,دانلود تحقیق بررسی افسردگی شغلی,مقاله بررسی افسردگی شغلی دانلود فایل [3]

 • پایان نامه بررسی سیره اخلاقی و سیاسی امام سجاد(ع)

  پایان نامه بررسی سیره اخلاقی و سیاسی امام سجاد(ع),پروژه بررسی سیره اخلاقی و سیاسی امام سجاد(ع),تحقیق بررسی سیره اخلاقی و سیاسی امام سجاد(ع),دانلود پایان نامه بررسی سیره اخلاقی و سیاسی امام سجاد(ع),سیاسی امام سجاد,سیره اخلاقی,مقاله بررسی سیره اخلاقی و سیاسی…

 • مقایسه احساس تنهایی و افسردگی در بین کاربران عادی و پرخطر اینترنت

  احساس تنهایی و افسردگی,احساس تنهایی و افسردگی در بین کاربران عادی و پرخطر اینترنت,اینترنت,کاربران عادی و پرخطر اینترنت,مقایسه احساس تنهایی و افسردگی در بین کاربران عادی و پرخطر اینترنت دانلود فایل مقایسه احساس تنهایی و افسردگی در بین کاربران عادی…

 • پایان نامه مطالعه شخصیت

  پایان نامه مطالعه شخصیت دانلود فایل پایان نامه مطالعه شخصیت  نظریه های شخصیت ، نقشه های ذهن هستند . هاروی مایندس فهرست کل بخش یک مقدمه _ بخش دو روان کاوی(نگاهت را متوجه درون كن، به اعماق وجودت بنگر، یادبگیر اول…

 • مقاله بررسی وظایف اجتماعی جوانان

  پروژه بررسی وظایف اجتماعی جوانان,تحقیق بررسی وظایف اجتماعی جوانان,دانلود تحقیق بررسی وظایف اجتماعی جوانان,مقاله بررسی وظایف اجتماعی جوانان دانلود فایل مقاله بررسی وظایف اجتماعی جوانان در 25 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمه از جمله وظایف مهم رهبران دینی، مسئولان نظام…

 • مقاله آینده دیجیتال چاپ

  آینده دیجیتال چاپ,پایان نامه آینده دیجیتال چاپ,پروژه آینده دیجیتال چاپ,تحقیق آینده دیجیتال چاپ,مقاله آینده دیجیتال چاپ دانلود فایل مقاله آینده دیجیتال چاپ قسمتی از متن: مقدمه تغییرات تكنولوژیك اصلی‌ترین عامل تغییر در ساختار صنعت چاپ است. این تغییرات بر نیروهای…

 • کارآفرینی مركز اصناف و بازرگانان ایران

  کارآفرینی مركز اصناف و بازرگانان ایران دانلود فایل کارآفرینی مركز اصناف و بازرگانان ایران مقدمه مركز اصناف و بازرگانان ایران كه از این پس مركز نامیده می شود، یك مرکز دولتی وابسته به وزارت بازرگانی است كه بر اساس ضوابط…

 • پایان نامه بررسی مجموعه (آموزشی- فرهنگی- تفریحی) شهرداری منطقه 22 تهران

  آم,پایان نامه بررسی مجموعه (آموزشی- فرهنگی- تفریحی) شهرداری منطقه 22 تهران,پروژه بررسی مجموعه (آموزشی فرهنگی تفریحی) شهرداری منطقه 22 تهران,تحقیق بررسی مجموعه (آموزشی فرهنگی تفریحی) شهرداری منطقه 22 تهران,دانلود پایان نامه بررسی مجموعه (آموزشی فرهنگی تفریحی) شهرداری منطقه 22 تهران,مقاله…

 • پایان نامه حقوق كودك در قرآن و سنت

  پایان نامه حقوق كودك در قرآن و سنت,پروژه حقوق كودك در قرآن و سنت,دانلود حقوق كودك در قرآن و سنت,مقاله حقوق كودك در قرآن و سنت دانلود فایل [2]

 • پایان نامه هوش معنوی و سلامت روان با آزمون اضطراب بارداری

  اضطراب بارداری,پایان نامه اضطراب بارداری,پایان نامه هوش معنوی و سلامت روان با آزمون اضطراب بارداری دانلود فایل فصل یكم مقدمه پژوهش مقدمه           موضوع معنویت[1]، دل مشغولی همیشگی انسان است. هر چند پس از انقلاب های علمی و صنعتی در غرب،…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش برنامه‌ریزی استراتژیک

  ادبیات تحقیق برنامه‌ریزی استراتژیک,پیشینه پژوهش برنامه‌ریزی استراتژیک,پیشینه تحقیق برنامه‌ریزی استراتژیک,مبانی نظری برنامه‌ریزی استراتژیک,مبانی نظری و پیشینه پژوهش برنامه‌ریزی استراتژیک,مبانی نظری و پیشینه تحقیق برنامه‌ریزی استراتژیک دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش برنامه‌ریزی استراتژیک دارای 49 صفحه word قابل ویرایش…

 • مقاله محصولات كشاورزی و روستایی فرصتها، چالشها و راهكارهای تجاری

  بررسی محصولات كشاورزی و روستایی فرصتها، چالشها و راهكارهای تجاری,پروژه محصولات كشاورزی و روستایی فرصتها، چالشها و راهكارهای تجاری,تحقیق محصولات كشاورزی و روستایی فرصتها، چالشها و راهكارهای تجاری,محصولات كشاورزی و روستایی فرصتها، چالشها و راهكارهای تجاری,مقاله محصولات كشاورزی و روستایی…

 • پاورپوینت دستیابی و به کار گیری تکنولوژی

  اکتساب و بکارگیری تکنولوژی,بهره برداری از تکنولوژی,پاورپوینت دستیابی و به کار گیری تکنولوژی,پورتفوی تکنولوژی وتحقیق و توسعه صنعتی,خلق تکنولوژی از طریق تحقیق و توسعه,دانلود پاورپوینت دستیابی و به کار گیری تکنولوژی,روشهای دستیابی به تکنولوژی,عوامل موثر برتصمیمات مربوط به روش دستیابی…

 • مقاله بررسی آموزش تجارت الکترونیک

  آموزش تجارت الکترونیک,تاریخچه پیدایش وپیشرفت اینترنت,تجارت الکترونیک,تحقیق آموزش تجارت الکترونیک,مقاله آموزش تجارت الکترونیک,مقاله بررسی آموزش تجارت الکترونیک دانلود فایل مقاله بررسی آموزش تجارت الکترونیک در 118 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc تعاریف تجارت الکترونیک سازمانها وموسسات علمی و…

 • پروژه ریخته گری فلزات بازاریابی و اجرا

  پروژه ریخته گری فلزات بازاریابی و اجرا دانلود فایل پروژه ریخته گری فلزات بازاریابی و اجرا فهرست: فصل اول كلیاتی درباب ریخته گری  فلزات فصل دوم تحقیقات بازاریابی فصل سوم مراحل اجرای پروژه ================== خلاصه و چكیده همان طور كه…

 • نمونه قرارداد واگذاری امور آزمایشگاه رازی

  نمونه قرارداد واگذاری امور آزمایشگاه رازی دانلود فایل نمونه قرارداد واگذاری امور آزمایشگاه رازی قررداد مشارکت مدنی ذیل بر مبنای ماده 10 قانون مدنی بنا به توافق و تفاهم کامل طرفین و ضمن عقد لازم خارج فی ما بین طرف…

 • گزارش کارآموزی مخابرات دكتر حسابی

  دانلود گزارش کارآموزی مخابرات دكتر حسابی,دكتر حسابی,کاراموزی مخابرات دكتر حسابی,کارورزی مخابرات دكتر حسابی,گزارش کارآموزی مخابرات دكتر حسابی,گزارش کاراموزی مخابرات دكتر حسابی,مخابرات دانلود فایل گزارش کارآموزی مخابرات دكتر حسابی در 73 صفحه ورد قابل ویرایش فصل اول اداره مالی اداری اداره…