تحلیل رابطه عوامل شغلی با تعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی

تحلیل رابطه عوامل شغلی با تعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحلیل رابطة عوامل شغلی باتعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی

دانلود فایل

تحلیل رابطه عوامل شغلی باتعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی فهرست مطالب عنوان                                                                                                                         صفحه فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  1 بیان موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  2 اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………7 فرضیه ها یا سوالهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..8 هدف اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..10 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….10 جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه………………………………………………………………………………………………11 قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..11 منابع گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………12 سوابق مربوط……………………………………………………………………………………………………………………………………………………12 روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………..13 مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….14 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح…………………………………………………………………………………………………………14 منابع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….16 فصل دوم: ادبیات موضوع مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  18 تعهد سازمانی: ابعاد و تعاریف تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………. 19      تعهد عاطفی……………………………………………………………………………………………………………………………………………  19                                                  تعهد مستمر………………………………………………………………………………………………………………………………………….   21      تعهد هنجاری………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 عوامل موثر بر تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………. 25      عوامل موثر بر تعهد عاطفی…………………………………………………………………………………………………………………….. 26      عوامل موثر بر تعهد مستمر…………………………………………………………………………………………………………………….. 29       عوامل موثر بر تعهد هنجاری………………………………………………………………………………………………………………….  33 انواع تعهد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 35 دیدگاه های نوین درباره تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………… 38      دیدگاههایی در مورد کانون های تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………….. 39      تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی……………………………………………………………………………………….. 40      الگوهای چند بعدی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 41      سایر دیدگاهها درباره تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………. 41 راه کارهایی برای افزایش تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………….. 46 رابطه میان تعهد حرفه ای و سازمانی…………………………………………………………………………………………………………… 47      مفهوم تعهد حرفه ای……………………………………………………………………………………………………………………………… 49      دیدگاههای ناظر بر تعارض تعهد حرفه ای و سازمانی…………………………………………………………………………… 49      دیدگاهای ناظر بر سازگاری تعهد حرفه ای و سازمانی …………………………………………………………………………..51 فرایند ایجاد تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………. 52 نتایج مطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………. 53      تعهد سازمانی و عملکرد شغلی……………………………………………………………………………………………………………….. 56      تعهد سازمانی و رفتارهای مبتنی بر تابعیت سازمانی…………………………………………………………………………….. 57         تعهد سازمانی و ماهیت شغل…………………………………………………………………………………………………………………. 58      تعهد سازمانی و تاخیر کارکنان………………………………………………………………………………………………………………. 58      تعهد سازمانی و غیبت کارکنان………………………………………………………………………………………………………………. 60      تعهد سازمانی و ترک خدمت………………………………………………………………………………………………………………….. 60 نتایج نا مطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………. 63 ارائه مفهومی جدید در تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………… 66 تعهد به عنوان یک مفهوم دوبعدی: زمان و طبیعت……………………………………………………………………………………… 68      زمان و تعهد: تعهد قبل از ورود در مقابل تعهد بعد از ورود به سازمان…………………………………………………. 68      طبیعت تعهد: تعهد ابزاری در مقابل تعهد عاطفی…………………………………………………………………………………. 69 شکلهای تعهد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..70      تمایل به تعهد: تمایلات ابزاری و هنجاری……………………………………………………………………………………………… 70      تعهد عاطفی و ابزاری……………………………………………………………………………………………………………………………… 72 مدل مطرح شده از توسعه تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………… 73 فرایند قبل از ورود (به سازمان) تعهد……………………………………………………………………………………………………………..73 توسعه تعهد سازمانی منتج شده……………………………………………………………………………………………………………………. 75 دلایل نظری وعملی مدل………………………………………………………………………………………………………………………………. 78 استنتاج عملی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 78 ویژگی های شغلی: نظریه های مرتبط با ویژگی های شغلی……………………………………………………………………………………………………….. 80      مدل خصوصیات ویژه شغل…………………………………………………………………………………………………………………….. 80      تئوری ویژگی های شغل…………………………………………………………………………………………………………………………. 81      نظریه ویژگی های ضروری شغل……………………………………………………………………………………………………………. 82      الگوی ویژگی های شغلی………………………………………………………………………………………………………………………… 83 طراحی مجدد مشخصه های شغل………………………………………………………………………………………………………………… 84 ایجاد شرایط لازم جهت انگیزش درونی……………………………………………………………………………………………………….. 85 مشخصه ها یا ابعاد مختلف شغلی…………………………………………………………………………………………………………………. 85      با معنی تلقی نمودن کار…………………………………………………………………………………………………………………………. 86       احساس مسئولیت………………………………………………………………………………………………………………………………….. 89      آگاهی از نتایج انجام کار…………………………………………………………………………………………………………………………. 89 توان انگیزشی شغل یا  MPS ………………………………………………………………………………………………………………………90 عوامل و عناصر تعدیل کننده…………………………………………………………………………………………………………………………..91      دانش و مهارت………………………………………………………………………………………………………………………………………… 92      شدت نیاز به رشد……………………………………………………………………………………………………………………………………. 93      رضایت ناشی از عوامل مربوط به زمینه شغل…………………………………………………………………………………………..95 نتایج وپیامدهای طراحی مجدد شغل…………………………………………………………………………………………………………… 98      اثر بخشی کار……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 100      کاهش نسبت غیبت و ترک خدمت…………………………………………………………………………………………………….. 100 اقدامات موثر جهت ارتقا ابعاد پنج گانه شغلی…………………………………………………………………………………………… 101  ترکیب وظایف……………………………………………………………………………………………………………………………………………….102      تشکیل واحد های طبیعی کار……………………………………………………………………………………………………………….102      برقراری ارتباط با ارباب رجوع یا مشتری……………………………………………………………………………………………….103      گسترش عمودی مشاغل………………………………………………………………………………………………………………………..103      باز نمودن کانالهای بازخورد……………………………………………………………………………………………………………………104 منابع تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….107  فصل سوم : روش تحقیق مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………109 معرفی سازمان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 109 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 110 جامعه آماری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 110 اندازه نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………. 111 روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 112 روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………….. 113 ابزار اندازه گیری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 115 روایی و پایایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 115 آزمون پایایی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 117 منابع تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….121 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 122 بررسی توصیفی اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………. 123 بررسی استنباطی اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………………….125    فرضیه اصلی: بین ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی فرد رابطه معنی دار وجود دارد……………………….. 125    فرضیه فرعی 1: بین ویژگی های شغلی و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد……………………… 125        بین هویت وظیفه و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد……………………………………………………. 126        بین اهمیت وظیفه و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد……………………………………………………126        بین تنوع وظیفه و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد……………………………………………………….127        بین استقلال و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد…………………………………………………………… 127        بین دریافت بازخورد و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد………………………………………………. 128    فرضیه فرعی 2: بین ویژگی های شغلی و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد……………………… 128        بین هویت وظیفه و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد……………………………………………………. 129        بین اهمیت وظیفه و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد……………………………………………………129        بین تنوع وظیفه و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد……………………………………………………… 130        بین استقلال و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد…………………………………………………………… 130        بین دریافت بازخورد و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد………………………………………………. 131    فرضیه فرعی 3: بین ویژگی های شغلی و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد…………………… 131        بین هویت وظیفه و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد…………………………………………………. 132        بین اهمیت وظیفه و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد………………………………………………….132        بین تنوع وظیفه و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد……………………………………………………..133        بین استقلال و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد…………………………………………………………. 133        بین دریافت بازخورد و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد…………………………………………….. 134 بررسی تاثیر جنسیت به عنوان متغییر مداخله گر بر تعهد سازمانی…………………………………………………………. 136 بررسی تاثیر تحصیلات به عنوان متغیر مداخله گر بر تعهد سازمانی………………………………………………………… 138 رگرسیون و مدل سازی خطی…………………………………………………………………………………………………………………….. 140 تعین مدل رگرسیونی ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی کارکنان………………………………………………………….. 141 بررسی صحت معادله رگرسیون……………………………………………………………………………………………………………………143 فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 147 نتیجه گیری : نتیجه گیری میدانی از بررسی رابطه ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی………………………………………………… 148 پیشنهادات:  پیشنهاداتی به مدیران سازمان…………………………………………………………………………………………………………………….152 پیشنهاداتی به سایر پژوهشگران…………………………………………………………………………………………………………………..155 پیوستها: پرسشنامه تحقیق تجزیه و تحلیل کامپیوتری یافته ها فهرست جداول عنوان                                                                                                                         صفحه فصل دوم: ادبیات موضوع جدول 2-1: چهار دیدگاه مختلف تعهد……………………………………………………………………………………………………….. 40 جدول 2-2: نتایج مثبت تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………….56 جدول 2-3: نتایج منفی تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………….65 جدول 2-4: مدل چهار بخشی تعهد………………………………………………………………………………………………………………66 فصل سوم: روش تحقیق جدول 3-1: توزیع فراوانی سوالات پرسشنامه تحقیق حاضر………………………………………………………………………114 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات جدول 4-1: توزیع فراوانی کارکنان بر حسب جنس…………………………………………………………………………………..123 جدول 4-2: توزیع فراوانی کارکنان بر حسب تحصیلات…………………………………………………………………………….124 جدول 4-3: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد و ویژگی های شغلی………………………………..125 جدول 4-4: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و ویژگی های شغلی……………………125 جدول 4-5: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و هویت وظیفه……………………………126 جدول 4-6: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و اهمیت شغلی…………………………..126 جدول 4-7: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و تنوع مهارت……………………………..127 جدول 4-8: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و استقلال شغلی…………………………127 جدول 4-9: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و دریافت بازخورد……………………….128 جدول 4-10: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و ویژگی های شغلی…………………128 جدول 4-11: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و هویت وظیفه…………………………129 جدول 4-12: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و اهمیت شغلی………………………..129 جدول 4-13: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و تنوع مهارت…………………………..130 جدول 4-14: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و استقلال شغلی………………………130 جدول 4-15: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و دریافت بازخورد…………………….131 جدول 4-16: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و ویژگی های شغلی………………131 جدول 4-17: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و هویت وظیفه……………………….132 جدول 4-18: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و اهمیت شغلی………………………132 جدول 4-19: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و تنوع مهارت…………………………133 جدول 4-20: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و استقلال شغلی…………………….133 جدول 4-21: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و دریافت بازخورد…………………..134 جدول 4-22: خلاصه نتایج آزمون همبستگی پیرسون………………………………………………………………………………135 جدول 4-23: جدول توافقی بین جنس و ویژگی های شغلی…………………………………………………………………….136 جدول4-24: نتایج آنالیز واریانس………………………………………………………………………………………………………………..136 جدول 4-25: جدول توافقی بین تحصیلات و ویژگی های شغلی………………………………………………………………138 جدول4-26: نتایج آنالیز واریانس………………………………………………………………………………………………………………..138 جدول 4-27: نتایج متغییرهای ورودی وخروجی در  مدل رگرسیون چندگانه…………………………………………141 جدول 4-28: نتایج ضرایب همبستگی چندگانه در مدل رگرسیونی…………………………………………………………142 جدول 4-29: نتایج آنالیز واریانس……………………………………………………………………………………………………………….142 جدول 4-30: نتایج ضرایب مدل رگرسیونی……………………………………………………………………………………………….143 جدول 4-31: نتایج خروج قدم به قدم متغییرهای مستقل تحقیق از مدل رگرسیونی……………………………..143 جدول 4-32: نتایج آزمون K-S  جهت بررسی نرمال بودن توزیع باقیمانده های مدل…………………………..144 جدول 4-33: نتایج آزمون استقلال جهت بررسی مستقل بودن توزیع باقیمانده های مدل…………………….. فهرست نمودار ها عنوان                                                                                                                         صفحه فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها نمودار 4-1: میانگین پاسخ ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی با متغییر مداخله گر جنس…………………….137 نمودار 4-2: میانگین پاسخ ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی با متغییر مداخله گرتحصیلات………………..139 نمودار4-3: نمودار احتمال نرمال…………………………………………………………………………………………………………………144 نمودار 4-4: نمودار پراکنش مانده ها در برابر زمان…………………………………………………………………………………….145 نمودار 4-5: نمودار پراکنس مانده ها در برابر yi ها……………………………………………………………………………………146 فهرست اشکال فصل دوم: ادبیات موضوع شکل 2-1: مدل سه بخشی تعهد سازمانی ……………………………………………………………………………………………………34 شکل 2-2: هرم سطوح تعهد در سازمان ها……………………………………………………………………………………………………53 شکل 2-3: مدل مشخصه های شغلی هاکمن و الدهام………………………………………………………………………………….59 شکل 2-4: مدل پیشنهادی توسعه تعهد………………………………………………………………………………………………………..75 شکل 2-5: نتایج توان انگیزشی شغل بعنوان تابعی از مهارت و دانش کارکنان……………………………………………92 شکل 2-6: اثر تعدیل کنندگی شدت نیاز به رشد…………………………………………………………………………………………94 شکل 2-7: روابط موجود بین رضایت ناشی از عوامل زمینه ای شغل و شدت نیاز به رشد………………………….97 شکل 2-8: مدل مشخصه های شغلی هاکمن و الدهام………………………………………………………………………………….99 شکل 2-9: مدل کامل مشخصه های شغلی………………………………………………………………………………………………..105 شکل 2-10: مدل مفهومی تعهد سازمانی و ویژگی های شغلی…………………………………………………………………106

 • پایان نامه تأثیر ورزش در كاهش افسردگی جوانان حدود سنی 18 ساله شهرستان ابهر

  پایان نامه تأثیر ورزش در كاهش افسردگی جوانان حدود سنی 18 ساله شهرستان ابهر دانلود فایل پایان نامه تأثیر ورزش در كاهش افسردگی جوانان حدود سنی 18 ساله شهرستان ابهر چکیده هدف از تحقیق حاضر بررسی مقایسه افسردگی در بین…

 • مقاله ازدواج موقت (نکاح منقطع)

  مقاله ازدواج موقت (نکاح منقطع) دانلود فایل ازدواج موقت عناوین: 1- مقدمه 2- زندگی امروز و ازدواج موقت 3- جوان امروز و دوره بلوغ و بحران جنسی 4- رهبانیت موقت ، كمونیسم جنسی یا ازدواج موقت؟؟ 5- ازدواج آزمایشی 6-…

 • تحقیق بررسی علل عقب ماندگی دانش آموزان ناشنوا

  تحقیق بررسی علل عقب ماندگی دانش آموزان ناشنوا دانلود فایل تحقیق بررسی علل عقب ماندگی دانش آموزان ناشنوا چكیده تحقیق حاضر به منظور بررسی علل عقب ماندگی دانش آموزان ناشنوا صورت گرفته است. در فرضیه های ارائه شده است علت…

 • پروژه استفاده از کنترلهای دیجیتالی در سیستمهای الکتریکی

  اهداف سیستم های كنترل,پروژه استفاده از کنترلهای دیجیتالی در سیستمهای الکتریکی,تحقیق استفاده از کنترلهای دیجیتالی در سیستمهای الکتریکی,سیستم كنترل موتور الكترونیكی,سیستم های آینده ترمزگیری خودروها,كنترل موتور,موتورهای احتراق تراكمی دانلود فایل پروژه استفاده از کنترلهای دیجیتالی در سیستمهای الکتریکی سیستم كنترل…

 • دانلود پاورپوینت جبران خدمت کارکنان

  برخی از قوانین مهم مربوط به جبران خدمت کارکنان,برنامه های پرداخت ان,تاثیر اتحادیه های کار گری بر جبران خدمت کارکنان,دانلود پاورپوینت جبران خدمت کارکنان,رعایت اصل برابری و اثرات آن بر میزان پرداخت,روند کنونی در جبران خدمت کارکنان,سیاست های جبران خدمت,عوامل…

 • طرح توجیهی استخراج کافئین از ضایعات چای

  طرح توجیهی استخراج کافئین از ضایعات چای دانلود فایل طرح توجیهی استخراج کافئین از ضایعات چای این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :  معرفی محصول مشخصات کلی محصول شماره تعرفه گمرکی شرایط واردات استانداردهای ملی وجهانی قیمت تولید داخلی…

 • گزارش کارآموزی کامپیوتر اداره فن آوری و اطلاعات راه آهن خراسان

  اداره فن آوری و اطلاعات,خراسان,دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر اداره فن آوری و اطلاعات راه آهن خراسان,راه آهن,کاراموزی کامپیوتر اداره فن آوری و اطلاعات راه آهن خراسان,کارورزی کامپیوتر اداره فن آوری و اطلاعات راه آهن خراسان,کامپیوتر,گزارش کارآموزی کامپیوتر اداره فن آوری…

 • مقاله همه چیز در مورد Disk Defragmenter

  مقاله همه چیز در مورد Disk Defragmenter دانلود فایل مقاله همه چیز در مورد Disk Defragmenter بی شک تاکنون به برنامه Disk Defragmenter که در ابزارهای سیستمی ویندوز خودنمایی می کند، برخورد کرده اید. اما این که این برنامه به…

 • کاراموزی رنگ و تركیبها در گرافیک

  کاراموزی رنگ و تركیبها در گرافیک دانلود فایل کاراموزی رنگ و تركیبها در گرافیک مقدمه: دنیائی كه ما آن را نظاره می‌كنیم از دو عنصر مهم تجسمی تشكیل شده است. این دو عنصر عبارتند از: فرم‌ «شكل» و رنگ، كه…

 • طرح توجیهی تولید آنزیم سلولاز برای تجزیه سلولز دورریز صنایع سلولزی برای استفاده در تولید خوراک دام

  طرح توجیهی تولید آنزیم سلولاز برای تجزیه سلولز دورریز صنایع سلولزی برای استفاده در تولید خوراک دام دانلود فایل طرح توجیهی تولید آنزیم سلولاز برای تجزیه سلولز دورریز صنایع سلولزی برای استفاده در تولید خوراک دام مناسب برای اخذ وام…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش راهبردهای شناختی تنظیم هیجان ( فصل دوم پایان نامه )

  پیشینه پژوهش راهبردهای شناختی تنظیم هیجان,فصل دوم پایان نامه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان,مبانی نظری پژوهش راهبردهای شناختی تنظیم هیجان,مبانی نظری و پیشینه پژوهش راهبردهای شناختی تنظیم هیجان ( فصل دوم پایان نامه ) دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش…

 • اثر بخشی مداخله گروهی شناختی _رفتاری بر ابعاد سرشت و منش و پردازش و تنظیم هیجانی در زنان چاق افسرده

  اثر بخشی مداخله گروهی شناختی _رفتاری بر ابعاد سرشت و منش و پردازش و تنظیم هیجانی در زنان چاق افسرده,دانلود اندروید,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پروپوزال,دانلود پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد اثر بخشی مداخله گروهی…

 • طرح دعاوی طاری در داوری (کار تحقیقی کارشناسی ارشد)

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود طرح دعاوی طاری در داوری (کار تحقیقی کارشناسی ارشد),دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,طرح دعاوی طاری در داوری (کار تحقیقی کارشناسی ارشد),کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی…

 • پروژه بررسی CD مولتی مدیا از آموزشکده سما

  CD,آموزشکده,پایان نامه بررسی CD مولتی مدیا از آموزشکده سما,پروژه بررسی CD مولتی مدیا از آموزشکده سما,تحقیق بررسی CD مولتی مدیا از آموزشکده سما,دانلود پایان نامه بررسی CD مولتی مدیا از آموزشکده سما,سما,مقاله بررسی CD مولتی مدیا از آموزشکده سما,مولتی مدیا…

 • پایان نامه بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

  پایان نامه بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دانلود فایل پایان نامه بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان…

 • کارآفرینی طرح كارگاه كابینت سازی

  طرح كارگاه كابینت سازی,كارگاه كابینت سازی,کارآفرینی طرح كارگاه كابینت سازی دانلود فایل کارآفرینی طرح كارگاه كابینت سازی پیشگفتار از روزگاران قدیم طبقات چوبی و سنگی در محیط خانه و محل كار جهت استفاده از فضا وجود داشته و  مورد استفاده…

 • پاورپوینت مقایسه آمار طول راهها و تصادفات جاده ای ایران با سایر کشورها

  پاورپوینت مقایسه آمار طول راهها و تصادفات جاده ای ایران با سایر کشورها,مقایسه تصادفات جاده ای و راهها در ایران و سایر نقاط دانلود فایل پاورپوینت مقایسه آمار طول راهها و تصادفات جاده ای ایران با سایر کشورها تفكیك راهها…

 • مقاله بررسی مشکلات قیمت گذاری در صنعت پرس سازی سفارشی

  دانلود مقاله بررسی مشکلات قیمت گذاری در صنعت پرس سازی سفارشی,مقاله بررسی مشکلات قیمت گذاری در صنعت پرس سازی سفارشی دانلود فایل مقاله بررسی مشکلات قیمت گذاری در صنعت پرس سازی سفارشی چکیده تحقیقی که گزارش نهائی آن در صفحات…

 • نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی زراعی-باغبانی

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رسته شغلی IT شبکه,نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی هنر,نمونه سوالات اختصاصی,نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی با پاسخ دانلود فایل نمونه سوالات آزمون استخدامی  اموزش و پرورش تفکیک رسته…

 • پایان نامه مطالعه و شبیه سازی آنتنهای تلفن همراه

  پایان نامه مطالعه و شبیه سازی آنتنهای تلفن همراه دانلود فایل پایان نامه مطالعه و شبیه سازی آنتنهای تلفن همراه مشخصات تشعشعی یک آنتن مقدمه انتقال امواج الکترومغناطیسی می تواند توسط نوعی از ساختارهای هدایت کننده امواج (مانند یک خط…

 • تحقیق بررسی كتاب سوزی ایران و مصر به وسیله مسلمانان

  پروژه بررسی كتاب سوزی ایران و مصر به وسیله مسلمانان,تحقیق بررسی كتاب سوزی ایران و مصر به وسیله مسلمانان,دانلود تحقیق بررسی كتاب سوزی ایران و مصر به وسیله مسلمانان,مقاله بررسی كتاب سوزی ایران و مصر به وسیله مسلمانان دانلود فایل…

 • پیشگیری از خودکشی برای بهورزان

  بهورزان,پیشگیری,پیشگیری از خودکشی برای بهورزان,خودکشی دانلود فایل پیشگیری از خودکشی برای بهورزان خودکشی به معنای خاتمه زندگی به دست خود فرد است. اگر کسی دست به خودکشی بزند ولی زنده بماند به این رفتار اقدام به خودکشی می گوییم. پدیده…

 • مقاله نگاهی برساختمان فرهنگسرای نیاوران

  مقاله نگاهی برساختمان فرهنگسرای نیاوران دانلود فایل مقاله نگاهی برساختمان فرهنگسرای نیاوران فهرست: فرهنگسرای نیاوران  معماری فرهنگسرای نیاوران کتابخانه تخصصی هنر نیاوران از اجزای ساختمان فرهنگسرا ادغام فرهنگسراى نیاوران، زمین فوتبال، كاخ و پارك نیاوران بازگشایى كوشك احمدشاهى در كاخ…

 • گزارش کاراموزی کارگاه شرکت زیمنس قسمت روتور

  بلید,دانلود گزارش کارآموزی کارگاه شرکت زیمنس قسمت روتور,روتور,زیمنس,شرکت,کاراموزی کارگاه شرکت زیمنس قسمت روتور,کارگاه,کارورزی کارگاه شرکت زیمنس قسمت روتور,گزارش کاراموزی کارگاه شرکت زیمنس قسمت روتور دانلود فایل گزارش کاراموزی کارگاه شرکت زیمنس قسمت روتور در 60 صفحه ورد قابل ویرایش به…

 • تحقیق چاپ و انتشار یک مقاله

  تحقیق چاپ و انتشار یک مقاله دانلود فایل تحقیق چاپ و انتشار یک مقاله یک جدول نویس معروف عادت داشت عمدا اشتباهاتی را در جدولش بگذارد تا درصورتی که دیگران بدون اجازه کارش را دوباره تولید میکردند بتواند آن را…

 • تحقیق «تأثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی كشور

  تحقیق «تأثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی كشور دانلود فایل تحقیق «تاثیر  تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی كشور فهرست موضوعی مطالب مقدمه 1 چارچوبی نظری تحقیق3 فرضیه‌ها  4 روش تحقیق  5 مشكلات و موانع 5 اصطلاحات و واژه‌های كلیدی 6 (1)…

 • دانلود پایان نامه: ارتباط سبک رهبری مربیان با اهداف پیشرفت و اضطراب رقابتی ورزشکاران مرد نخبه

  اضطراب رقابتی,اهداف پیشرفت,دانلود پایان نامه: ارتباط سبک رهبری مربیان با اهداف پیشرفت و اضطراب رقابتی ورزشکاران مرد نخبه,رهبری,سبک های مربی,مدیریت ورزشی,ورزشکار نخبه دانلود فایل چکیده هدف از این پژوهش بررسی ارتباط سبک رهبری مربیان با اهداف پیشرفت و اضطراب رقابتی…

 • كارآموزی بانك رفاه

  كارآموزی بانك رفاه دانلود فایل كارآموزی بانك رفاه فهرست مطالب عنوان صفحه تاریخچة بانكداری در ایران ................. 2 تاریخچة بانك رفاه كارگران ................. 3 معرفی بانك رفاه كارگران ................... 3 بانك استقراضی ایران ....................... 5 چارت سازمانی .............................. 6 موقعیت…

 • پایان نامه کاهش پاسخهای پیچشی ساختمانهای نامتقارن با استفاده از میراگرهای جرمی تنظیمی

  پایان نامه کاهش پاسخهای پیچشی ساختمانهای نامتقارن با استفاده از میراگرهای جرمی تنظیمی دانلود فایل پایان نامه کاهش پاسخهای پیچشی ساختمانهای نامتقارن با استفاده از میراگرهای جرمی تنظیمی چکیده  یکی از اثرات زلزله بر ساختمانها پدیده پیچش است . تاکنون…

 • پایان نامه انعطاف پذیری و تمرینات كششی - تربیت بدنی

  پایان نامه انعطاف پذیری و تمرینات كششی - تربیت بدنی دانلود فایل [10]

 • پایان نامه طراحی یك وب سایت

  پایان نامه طراحی,پایان نامه طراحی یك وب سایت,طراحی یك وب سایت,وب سایت دانلود فایل پایان نامه طراحی یك وب سایت چكیده: این پروژه طراحی سایت را با استفاده از نرم افزار قدرتمند و ساده ای فرانت پیچ انجام داده است.…

 • پایان نامه تاثیر كاربرد روش المان مرزی درتركیب با روش المان محدود در تحلیل مسائل اندر كنش آب وسازه

  پایان نامه تاثیر كاربرد روش المان مرزی درتركیب با روش المان محدود در تحلیل مسائل اندر كنش آب وسازه دانلود فایل پایان نامه تاثیر كاربرد روش المان مرزی درتركیب با روش المان محدود در تحلیل مسائل اندر كنش آب وسازه…

 • تحقیق كمپوست كردن

  بررسی كمپوست كردن,پروژه كمپوست كردن,تحقیق كمپوست كردن,درباره كمپوست كردن,كمپوست كردن,مقاله كمپوست كردن دانلود فایل تحقیق كمپوست كردن مقدمه استفاده از سموم و كودهای شیمیای در مزارع، علیرغم بازدهی اولیه خوبی كه دارند، عملاً در درازمدت اثرات سوئی برجا می گذارند.…

 • اصول ترویج و آموزش کشاورزی پاورپینت

  اصول ترویج و آموزش کشاورزی,اصول ترویج و آموزش کشاورزی پاورپینت,پروژه ترویج و آموزش کشاورزی,تحقیق ترویج و آموزش کشاورزی,ترویج و آموزش کشاورزی,ترویج و آموزش کشاورزی پاورپینت دانلود فایل اصول ترویج و آموزش کشاورزی پاورپینت مقدمه ترویج كشاورزی بعنوان یك نظام، رهیافتهای…

 • دانلود فایل اکسل داده های شاخص صنعت بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95

  دانلود داده های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,دانلود فایل اکسل داده های شاخص صنعت بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95 دانلود فایل عنوان: دانلود فایل اکسل داده های شاخص صنعت بازار…