جرائم علیه اموال و امنیت

بررسی جرائم علیه اموال و امنیت دولت,تحقیق و بررسی جرائم علیه اموال و امنیت دولت,جرائم علیه اموال و امنیت,جرائم علیه اموال و امنیت دولت,دانلود مقاله جرائم علیه اموال و امنیت دولت,مقاله جرائم علیه اموال و امنیت دولت

دانلود فایل

جرائم علیه اموال و امنیت دولت 4 – هر گروه یا جمعیت متشكل كه در برابر حكومت اسلامی قیام مسلحانه كند مادام كه مركزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن كه موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شركت نداشته باشند . تبصره – جبهه متحدی كه از گروهها و اشخاص مختلف تشكیل شود در حكم یك واحد است ” با عنایت به این ماده اولا گروه و جمعیت می بایست دربرابر حكومت اسلامی قیام مسلحانه نماید ثانیا گروه و جمعیت می بایست متشكل باشد ثالثا می بایست مركزیت آن باقی باشد تا شامل مدلول حكم قرار گیرد رابعا هم اعضا گروه و هم هواداران آن شامل حكم می شوند منتها اعضا و هواداران می بایست عالم به موضع گروه باشند و بعلاوه در پیشبرد اهداف گروه فعالیت و تلاش نمایند و این تلاش و فعالیت هم موثر باشد خامسا لازم نیست اعضا و هواداران كه تمام شرایط قبل را دارند در شاخه نظامی شركت داشته باشند به این ترتیب در صورتی كه گروهی وجود داشته باشد كه قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی نكرده باشد شامل ماده نمی شود همچنین هواداری كه تنها گروه مزبور را تشویق می كند شامل ماده نمی شود زیرا وی فعالیت و تلاش موثر برای پیشبرد اهداف گروه نكرده است ملاك تشخیص تاثیر و عدم تاثیر با دادرس می باشد به این ترتیب در صورتی كه گروه مزبور دارای شبكه تلوزیونی رادیویی باشند نیز عضویت و فعالیت در آن نیز شامل ماده می شود منتها مشروط به اینكه شرایط ماده را كامل داشته باشند كمك مالی نیز به گروه مزبور از جمله موارد قابل مجازات می باشد منتها به شرطی كه كمك مالی در پیشبرد اهداف گروه به نحو موثر واقع شود لذا كمك ده سنتی به چنین گروهی نمی تواند موثر باشد زیرا درست است كه ملاك تشخیص قاضی است لاكن در مواردی كه به حكم عقل و منطق اقدامی موثر واقع نمی شود قاضی حق ندارد از اصول عقل و منطق خارج شود در ثانی ملاك تشخیص قاضی نیز می بایست مدلل و مستند به قرائن منطقی و عقلانی باشد مجازات در نظر گرفته شده اعدام می باشد 5 – ماده 187 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : ” هر فرد یا گروه كه طرح براندازی حكومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه كند و نیز كسانی كه با آگاهی و اختیار امكانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب كار و سلاح در اختیار آنها بگذارد محارب و مفسد فی الارض می باشند ” اولا ملاك ماده برای مجازات نمودن شامل دو دسته می شود كسانی كه در ریختن طرح براندازی حكومت و تهیه نمودن اسلحه و مواد منفجره برای آن اقدام می نمایند و نیز كسانی كه با علم و عمد كمك مالی موثر به گروه یا افراد مزبور می نمایند و یا اینكه وسایل و اسباب كار و سلاح در اختیار گروه می گذارند ثانیا در خصوص گروه اول دو شرط لازم است هم طرح ریزی براندازی و هم تهیه نمودن اسلحه و مواد منفجره ولی لازم نیست هیچ اقدام دیگری نموده باشند در خصوص دسته دوم مقنن با آوردن ” یا ” در مقام تفكیك بوده لذا یا كمك مالی موثر و یا در اختیار نهادن وسایل و اساباب كار و سلاح برای مجازات نمودن كفایت می كند نكته در خصوص قسمت اخیر اینكه لازم نیست هم وسایل در اختیار گذارده شود و هم سلاح و هم اسباب كار در واقع بهتر می بود مقنن همان اصطلاح عام وسایل را به كار می برد نكته دیگر اینكه كمك مالی می بایست موثر باشد ملاك تشخیص قاضی است كه با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قضیه و تشخیص منطقی و عقلانی آن را تشخیص می دهد نكته آخر اینكه مقنن مجددا دو عنوان مفسد فی الارض و محارب را در كنار هم اورده كه در این خصوص قبلا بیان شد تنها یك نكته بیان می شود : هر چند در خصوص این دو عنوان ماده 183 یك تعریف بیان نموده و لذا در تمامی مواردی كه نیاز به تبیین عنصر قانونی جرم می باشد می بایست به همین ماده برگشت نمود و مفسد فی الارض یا محارب را با همین ماده تعریف نمود لاكن این تعریف هم نمی تواند ما را در اثبات اینكه مقنن به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها توجه داشته كمك نماید زیرا در مواد 186 و 187 و نیز 188 – چنانكه خواهد آمد – عنصر مادی جرم به اقداماتی اشاره نموده كه در دایره تعریف محارب و مفسد فی الارض مندرج در ماده 183 نمی گنجد ممكن است گفته شود مواد یاد شده از آنجایی كه به اقداماتی اشاره نموده است و برای آن اقدامات هم مجازات در نظر گرفته است كلیه عناصر خود را دارا است و در واقع مقنن در مواد 183 به بعد مصادیق محارب و مفسد فی الارض را طی موادی بیان نموده است این نظریه با دو اشكال اساسی مواجه است : اولا اینكه ماده 183 در مقام تعریف محارب و مفسد فی الارض می باشد و هیچ مجازاتی را بیان ننموده اقدام مقنن به این معنی است كه تعریف قانونی محاربه را بیان نموده و هر جا نیاز به تعریف محاربه بود می بایست به ماده 183 رجوع نمود و هم اینكه اگر مقنن می خواست می توانست در ماده 183 مصادیق دیگر را به عنوان تعریف بیان دارد و از جمله اقدام علیه حكومت اسلامی ثانیا تعریف محاربه در ماده 183 با فقه نیز هماهنگ می باشد در حالی كه با در نظر گرفتن پیشینه فقهی جایی برای دخول مصداقی دیگر وجود ندارد لذا مقنن با در نظر گرفتن تعریف فقهی ماده 183 را وضع نموده است لذا این تعریف در تمام مواردی كه در مصداق محاربه و افساد فی الارض دچار اشكال می شویم می بایست كارگشا باشد لذا در صورتی كه مقنن ماده 183 را بیان نمی نمود در آن صورت می توانستیم با این استدلال كه تعریفی قانونی در خصوص محاربه وجود ندارد مساله را به نحوی توجیه نماییم كه البته در آن صورت هم با عنایت به قانون اساسی به فقه رجوع می نمودیم و در آن صورت هم تعریف فقهی با ماده 183 هماهنگ می شد به هر حال آنچه اصل می باشد این است كه با وجود تعریف ماده 183 از محاربه و افساد فی الارض جایی برای قراردادن مصداقی دیگر نمی بایست وجود داشته باشد البته در صورتی كه مقنن ماده 183 را برای محاربه بیان می نمود می توانست مصادیق دیگر را افساد فی الارض تلقی نماید اما این اقدام صورت نگرفته است با این حال یك توجیه برای مواد 186 و 187 و 188 وجود دارد و آن اینكه آنها را در حكم محاربه و افساد فی الارض تلقی نماییم یعنی به حكومت حق دهیم اقداماتی دیگر را كه با تعریف فقهی هماهنگ نیست به عنوان محاربه حكمی در نظر گیرد این نظر دو اشكال دارد اولا مقنن از كلمه در حكم استفاده ننموده است ثانیا اینكه می بایست بررسی شود – توسط فقها – كه آیا حكومت می تواند برخی مصادیق دیگر خارج از تعریف فقهی را در حكم محارب تلقی نماید و حد محاربه را بر آن اعمال دارد یا خیر ؟ به بیان دیگر آیا حد محاربه آنقدر قابل تفسیر می باشد كه برخی مصادیق دیگر را هم داخل در آن نماییم منتها مجازات آن را حكمی تلقی نماییم 6 – ماده 188 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: ” هر كس در طرح براندازی حكومت اسلامی خود را نامزد یكی از پستهای حساس حكومت كودتا نماید و نامزدی او در تحقق كودتا به نحوی موثر باشد محارب و مفسد فی الارض است . ” در این ماده نامزد پست حساس شدن و موثر واقع شدن نامزدی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض دانسته شده است

 • پایان نامه جو خانوادگی و افت تحصیلی دانش آموزان

  افت تحصیلی دانش آموزان,پایان نامه جو خانوادگی و افت تحصیلی,پایان نامه جو خانوادگی و افت تحصیلی دانش آموزان,جو خانوادگی و افت تحصیلی دانش آموزان دانلود فایل [8]

 • پایان نامه مقایسه ویژگی های شخصیتی «شخصیت ضد اجتماعی و انحرافات اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر»

  پایان نامه مقایسه ویژگی های شخصیتی «شخصیت ضد اجتماعی و انحرافات اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر» دانلود فایل پایان نامه مقایسه ویژگی های شخصیتی «شخصیت ضد اجتماعی و انحرافات اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر» مقدمه: نیازهای…

 • آزمایش های مکانیک خاک

  آزمایش های مکانیک خاک,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه آزمایش های مکانیک خاک,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود جزوه آموزشی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات دانلود فایل آزمایش…

 • پاورپوینت با موضوع امار

  پاورپوینت با موضوع امار دانلود فایل پاورپوینت با موضوع امار فهرست مطالب :  آمار چیست؟ تعریف آمار: نقش آمار در زندگی روزمره:   ارتباط متقابل آمار و سایر رشته ها: عمل آماری زنده یاد دكتر عباسعلی خواجه نوری پدر آمار…

 • پاورپوینت معماری ارگانیک و تحلیل گرافیکی خانه آبشار

  پاورپوینت معماری ارگانیک و تحلیل گرافیکی خانه آبشار دانلود فایل پاورپوینت معماری ارگانیک و تحلیل گرافیکی خانه آبشار معماری ارگانیک و تحلیل گرافیکی خانه آبشارشامل 3 پاورپوینت 39 و 65 و 96 اسلایدی              …

 • گزارش كارآموزی (تعمیرات اساسی موتور پراید – نمایندگی سایپا)

  گزارش كارآموزی (تعمیرات اساسی موتور پراید – نمایندگی سایپا) دانلود فایل گزارش كارآموزی (تعمیرات اساسی موتور پراید – نمایندگی سایپا) مقدمه: تصور کنید که روزی برایتان فرا رسیده ( و شاید امروز همان روز باشد ) که بخواهید یک خودرو…

 • پایان نامه بررسی علل گریز از پرداخت حق بیمه واقعی توسط كارفرمایان

  پایان نامه بررسی علل گریز از پرداخت حق بیمه واقعی توسط كارفرمایان,پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی علل گریز از پرداخت حق بیمه واقعی توسط كارفرمایان دانلود فایل 2-5-3-تفاوت تحقیق حاضر با پیشینه های تجربی مذکور: 91

 • فصل دوم پایان نامه مربوط به عملکرد تحصیلی

  فصل دوم پایان نامه مربوط به عملکرد تحصیلی دانلود فایل فصل دوم پایان نامه مربوط به عملکرد تحصیلی در 53  صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه…

 • پاورپوینت آب پنیر محصول جانبی فراورده‌های لبنی

  پاورپوینت آب پنیر محصول جانبی فراورده‌های لبنی,پروژه پاورپوینت آب پنیر محصول جانبی فراورده‌های لبنی,تحقیق پاورپوینت آب پنیر محصول جانبی فراورده‌های لبنی,دانلودپاورپوینت آب پنیر محصول جانبی فراورده‌های لبنی,درباره پاورپوینت آب پنیر محصول جانبی فراورده‌های لبنی دانلود فایل پاورپوینت آب پنیر محصول…

 • مقاله جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده (NGN)

  پایان نامه جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده (NGN),جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده (NGN),مقاله جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده (NGN) دانلود فایل جایگاه فیبر و ادوات…

 • نقش رادیو و تلویزیون و صدا و سیما اردبیل در ارتقاء فرهنگ شهرنشینی

  نقش رادیو و تلویزیون و صدا و سیما اردبیل در ارتقاء فرهنگ شهرنشینی دانلود فایل نقش رادیو و تلویزیون و صدا و سیما اردبیل در ارتقاء فرهنگ شهرنشینی 1ـ بیان مسئله رسانه ها با توجه به اهمیت و دامنه تأثیری…

 • وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی

  پایان نامه وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی,وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی دانلود فایل  پایان نامه وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی  فهرست مطالب بررسی وضعیت حقوقی کشتی ها در آب های داخلی به صورت زیر می باشد :…

 • مقاله درباره سلول های بنیادی

  مقاله درباره سلول های بنیادی دانلود فایل مقاله درباره سلول های بنیادی مقدمه با بیش از نیم قرن تحقیق، امروزه مطالعه سلول های بنیادی یكی از هیجان انگیزترین و سریع الرشدترین مباحث زیست شناسی می باشد كه كشفیات كلیدی در…

 • جایگاه انرژی در سیاست خارجی چین در قبال جمهوری اسلامی ایران

  انرژی,ایران,جایگاه انرژی,جایگاه انرژی در سیاست خارجی چین در قبال جمهوری اسلامی ایران,جمهوری اسلامی ایران,چین,سیاست خارجی,سیاست خارجی چین دانلود فایل جایگاه انرژی در سیاست خارجی چین در قبال جمهوری اسلامی ایران هدف ازاین پژوهش بررسی جایگاه انرژی درسیاست خارجی چین در…

 • گزارش کاراموزی نیروی برش

  برش,دانلود گزارش کارآموزی نیروی برش,کاراموزی نیروی برش,کارورزی نیروی برش,گزارش کاراموزی نیروی برش,نیرو دانلود فایل گزارش کاراموزی نیروی برش در 23 صفحه ورد قابل ویرایش نیروی برش / Trim  Force : 1- نیروی لازم برای برش خطوط بدون زاویه لبه برش…

 • تحقیق پدیده شهرنشینی و مدیریت آن

  تحقیق پدیده شهرنشینی و مدیریت آن دانلود فایل پدیده شهرنشینی و مدیریت آن 1-1- طرح مسأله  باتوجه به فرآیند شهر نشینی جدید در ایران و روند رو به رشد حرکت به سمت تجدد و مدرنیسم ، شهر گرایی و شهر…

 • پرسشنامه قضاوت اخلاقی (MJT)

  پرسشنامه قضاوت اخلاقی (MJT) دانلود فایل پرسشنامه قضاوت اخلاقی (MJT) به همراه تحلیل و راهنمای پرسشنامهآزمون قضاوت اخلاقی (MJT)تالیف دکتر دورگانداسینها دکتر میراوارما آخرین تجدید تجدید نظر 1998مقدمه:کلمه «اخلاقی»از کلمه لاتین mos می آید که ،  به معنای عمل به…

 • سمینار برق تشخیص عابرین پیاده توسط تصاویر مادون

  سمینار برق تشخیص عابرین پیاده توسط تصاویر مادون دانلود فایل سمینار برق تشخیص عابرین پیاده توسط تصاویر مادون لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده نمایید. چکیده  در سال…

 • پایان نامه امنیت و خصوصی سازی RFID

  پایان نامه امنیت و خصوصی سازی RFID دانلود فایل پایان نامه امنیت و خصوصی سازی RFID  چکیده در شناسایی امواج رادیویی RFID از یک متد از انباره های دور افتاده و داده های بازیافتی در برچسب های کوچک و ارزان…

 • تاثیر محیط بر خلاقیت كودكان

  تاثیر محیط بر خلاقیت كودكان دانلود فایل تاثیر محیط بر خلاقیت كودكان فهرست  تشریح خصوصیات محیط استفاده دستهای آلودة كودك تاثیرات محصول بر محیط عملكرد ارگونومیكی رنگ گشتالت در محصول انرژی تصویری محصول عملكرد ساختاری رنگ بررسی تاثیرات بصری رنگ…

 • بررسی رابطه بین عملکرد خانواده با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پردیس علامه طباطبایی اردبیل در سال 93-94

  بررسی رابطه بین عملکرد خانواده,بررسی رابطه بین عملکرد خانواده با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پردیس علامه طباطبایی اردبیل در سال 93-94,پایان نامه بررسی رابطه بین عملکرد خانواده با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پردیس علامه طباطبایی اردبیل در سال 9394,رابطه بین عملکرد خانواده…

 • پروژه اوپك

  اطلاعات اوپك,پایان نامه اوپك,پروژه اوپك,پژوهش اوپك,دانلود اوپك,مقاله اوپك دانلود فایل پروژه اوپك قسمتی از متن: علل مستقیم و غیرمستقیم اتحاد اوپك تشكیل شد تا منافع كشورهای صادر كننده نفت را در مقابل كمپانی ها كه قمیت ها را كنترل می…

 • ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺳﺒﻚ

  دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود سمینار,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش سمینار کارشناسی ارشد با موضوع ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺳﺒﻚ,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود نرم افزار,ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻧﺮﻡ…

 • مقاله بررسی پول و بانكداری

  پروژه بررسی پول و بانكداری,تحقیق بررسی پول و بانكداری,دانلود تحقیق بررسی پول و بانكداری,مقاله بررسی پول و بانكداری دانلود فایل مقاله بررسی پول و بانكداری در 22 صفحه ورد قابل ویرایش  پول و مبادله از دیدگاه اقتصاد خرد به دنبال…

 • شماره گیر TON بوسیله avr

  شماره گیر TON بوسیله avr دانلود فایل شماره گیر TON بوسیله avr چكیده: DTMF یا  Dual Tone Multiple Frequecies روشی است برای تولید سیگنالهای Tone به منظور استفاده در سیستمهای تلفن، مودم، كارتهای صوتی و غیره. این روش با توجه…

 • فرایندمقاله تربیت فرزندان دراندیشه دینی

  فرایندمقاله تربیت فرزندان دراندیشه دینی,مقاله فرایند تربیت فرزندان دراندیشه دینی دانلود فایل مقاله فرایند تربیت فرزندان دراندیشه دینی فهرست مطالب: چکیده واژگان کلیدی زمینه‌سازی تربیت دینی پیش از تولد زمینه‌سازی تربیت دینی در آغاز تولد پیشگیری از تحریكات جنسی كودكان…

 • سمینار برق آشنایی با IPv6

  سمینار برق آشنایی با IPv6 دانلود فایل سمینار برق آشنایی با IPv6 لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده نمایید. چکیده  IPv6 را بعضی وقتها تولید بعدی IP هم…

 • مقاله شهرسازی در عصر صفوی

  مقاله شهرسازی در عصر صفوی دانلود فایل بخشهایی از متن: مقدمه: در تاریخ ایران پس از اسلام ظهور سلسله صفویه نقطه عطفی است مهم؛ زیرا که پس از قرنها ، ایران توانست با دستیابی مجدد به هویت ملی ،‌ به…

 • پاورپوینت رفتار شناسی اسب

  پاورپوینت رفتار شناسی اسب دانلود فایل پاورپوینت رفتار شناسی اسب پاورپوینت رفتار شناسی اسب ( 48 اسلاید ) اسلاید ۱ : رفتار شناسی در پرورش اسب به نظر می رسد گله های رمیده ویا درحال چرای اسب نقاشی شده در دشتهای…

 • پایان نامه بررسی رابطه نگرش مذهبی با رضایت از زندگی زناشویی در شهرستان ابهر

  پایان نامه بررسی رابطه نگرش مذهبی با رضایت از زندگی زناشویی در شهرستان ابهر دانلود فایل پایان نامه بررسی رابطه نگرش مذهبی با رضایت از زندگی زناشویی در شهرستان ابهر چکیده در پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین نگرش مذهبی…

 • ﻳﻚ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻬﺎﻱ ﺟﻨﺒﻪﮔﺮﺍ An Approach for Aspect-Oriented Requirements Engineering

  دانلود اندروید,دانلود ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺭﺷﺘﻪ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ (MSc),دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پروپ,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,ﻳﻚ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻬﺎﻱ ﺟﻨﺒﻪﮔﺮﺍ An Approach for Aspect-Oriented Requirements Engineering دانلود فایل ﻳﻚ ﺭﻭﺵ…

 • گزارش کاراموزی تولیدات صنایع پلاستیكی قالب سازی

  پلاستیك,تولیدات,دانلود گزارش کارآموزی تولیدات صنایع پلاستیكی قالب سازی,صنایع,قالب سازی,کاراموزی تولیدات صنایع پلاستیكی قالب سازی,کارورزی تولیدات صنایع پلاستیكی قالب سازی,گزارش کاراموزی تولیدات صنایع پلاستیكی قالب سازی دانلود فایل گزارش کاراموزی تولیدات صنایع پلاستیكی  قالب سازی در 52 صفحه ورد قابل ویرایش…

 • پایان نامه تأثیرات سیاسی و اجتماعی نفت در خوزستان از كشف آن تا پایان حكومت پهلوی اول

  پایان نامه تأثیرات سیاسی و اجتماعی نفت در خوزستان از كشف آن تا پایان حكومت پهلوی اول,دا,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه تأثیرات سیاسی و اجتماعی نفت در خوزستان از كشف آن تا پایان حكومت پهلوی اول,دانلود پرسشنامه,دانلود…

 • دانلود فایل اکسل داده های شاخص قیمت وزنی ارزشی بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی خردادماه 95

  دانلود داده های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,دانلود فایل اکسل داده های شاخص قیمت وزنی ارزشی بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی خردادماه 95 دانلود فایل عنوان: دانلود فایل اکسل داده های شاخص…

 • تجربیات مدون تدریس دبیر زبان انگلیسی نمونه 2

  تجربیات مدون تدریس دبیر زبان انگلیسی نمونه 2,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تجربیات مدون تدریس دبیر زبان انگلیسی نمونه 2,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود تجربیات…