مجموعه گزارشهای دوره كارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وكالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی

مجموعه گزارشهای دوره كارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وكالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی,موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی

دانلود فایل

فهرست عنوان                                 صفحه مفدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 فصل اول: دفتر دادگاه……………………………………………………………………………………………………… 4 الف) مدیر دفتر………………………………………………………………………………………………………………….. 5 فصل اول: وظایف مدیر دفتر در دادگاه بدوی……………………………………………………………. 5 مبحث اول: وظایف مدیر دفتر در باب دادخواست……………………………………………………. 5 مبحث دوم: وظایف مدیر دفتر در باب ابلاغ دادخواست…………………………………………. 9 مبحث سوم: وظایف مدیر دفتر در باب تأمین خواسته……………………………………………. 11 مبحث چهارم: وظایف مدیر دفتر در باب تأمین دلیل و اظهارنامه……………………….. 12 مبحث پنجم: وظایف مدیر دفتر در باب اسناد………………………………………………………….. 13 مبحث ششم: وظایف مدیر دفتر در باب رجوع به كارشناس…………………………………. 14 مبحث هفتم: وظایف مدیر دفتر در باب رأی…………………………………………………………….. 15 فصل دوم: تجدید نظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسی…………………………………………. 16 مبحث اول: وظایف مدیر دفتر در باب درخواست تجدید نظر……………………………….. 16 مبحث دوم: وظایف مدیر دفتر در باب فرجام خواهی……………………………………………… 18 مبحث سوم: وظایف مدیر دفتر در باب اعاده دادرسی…………………………………………….. 20 فصل سوم: وظایف نامعین مدیران دفتر………………………………………………………………………. 20 ب) متصدی امور دفتر یا ثبات………………………………………………………………………………………. 20 مبحث اول: وظایف متصدی دفتر…………………………………………………………………………………. 20 مبحث دوم: دفاتری كه در شعب دادگاه برای امور دفتری استفاده می‌شود……… 21 فصل دوم: دادگاه كیفری………………………………………………………………………………………………… 30 انتقال منافع مال به غیر…………………………………………………………………………………………………… 31 فروش بلیط دست برگشت……………………………………………………………………………………………… 34 ایراد صدمه عمدی……………………………………………………………………………………………………………. 37   صدور چك بلامحل…………………………………………………………………………………………………………. 40 صدور چك بلامحل…………………………………………………………………………………………………………. 44 خیانت در امانت و جعل امضاء……………………………………………………………………………………… 47 ایراد خسارت و صدمه در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی…………………………………………….. 51 تصرف عدوانی……………………………………………………………………………………………………………………. 54 افترا………………………………………………………………………………………………………………………………………. 59 جیب‌بری…………………………………………………………………………………………………………………………….. 65 ترك انفاق…………………………………………………………………………………………………………………………… 68 كلاهبرداری……………………………………………………………………………………………………………………….. 72 افترا و فحاشی و توهین…………………………………………………………………………………………………… 75 خیانت در امانت و كلاهبرداری…………………………………………………………………………………….. 79 شرب خمر و تهدید………………………………………………………………………………………………………….. 87 ضرب و جرح و فحاشی…………………………………………………………………………………………………… 90 سرقت………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92 ضرب و جرح……………………………………………………………………………………………………………………… 94 فصل سوم: دادگاه حقوقی………………………………………………………………………………………………. 96 تأمین خواسته…………………………………………………………………………………………………………………… 97   خلع ید از مشاعات و هزینه دادرسی…………………………………………………………………………… 102 تغییر نام………………………………………………………………………………………………………………………………. 108 تخلیه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 112 تأمین خواسته…………………………………………………………………………………………………………………… 119 تخلیه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 121 تأمین دلیل………………………………………………………………………………………………………………………… 125 تأمین خواسته…………………………………………………………………………………………………………………… 127 تخلیه و اجور معوقه…………………………………………………………………………………………………………. 129 اعسار از هزینه دادرسی…………………………………………………………………………………………………… 135 دستور موقت……………………………………………………………………………………………………………………… 138 خسارت دیركرد و مطالبه وجه سفته………………………………………………………………………….. 141 تعدیل مال الاجاره……………………………………………………………………………………………………………. 150 فصل چهارم: اجرای احكام كیفری……………………………………………………………………………….. 155 جعل و استفاده از سند معجول…………………………………………………………………………………….. 156 تحریق عمدی و تهدید به تحریق…………………………………………………………………………………. 161 قتل شبه عمد به علت تخلف در رانندگی…………………………………………………………………… 164 رابطه نامشروع و ارتكاب فعل حرام………………………………………………………………………………. 170 اغفال……………………………………………………………………………………………………………………………………. 176 مزاحمت تلفنی………………………………………………………………………………………………………………….. 181 فریب در ازدواج………………………………………………………………………………………………………………… 185 ضرب و جرح و تحریق……………………………………………………………………………………………………. 189 رابطه نامشروع…………………………………………………………………………………………………………………… 193 پرداخت رشوه…………………………………………………………………………………………………………………… 196 كلاهبرداری……………………………………………………………………………………………………………………….. 199 فصل پنجم: دادگاه تجدید نظر……………………………………………………………………………………… 202 مشاركت در سرقت مستوجب تعزیر……………………………………………………………………………. 203 تقلب در انجام پروژه………………………………………………………………………………………………………… 206 انتقال مال به غیر به قصد فرار از دین…………………………………………………………………………. 212 بی‌احتیاطی در رانندگی…………………………………………………………………………………………………… 217 رابطه نامشروع…………………………………………………………………………………………………………………… 220 ساخت و تهیه و توزیع تجهیزات ماهواره……………………………………………………………………. 225 فك پملپ…………………………………………………………………………………………………………………………… 230 سرقت مقرون به آزار……………………………………………………………………………………………………….. 236 ایراد ضرب و جرح عمدی………………………………………………………………………………………………. 245 خیانت در امانت و رابطه نامشروع………………………………………………………………………………… 248 مساعدت در فرار متهم……………………………………………………………………………………………………. 256 سهل‌انگاری در نگهداری متهم……………………………………………………………………………………… 261 مشاركت در سرقت و خرید مال مسروقه…………………………………………………………………… 265 اخلال در نظم و آسایش عمومی…………………………………………………………………………………… 269 قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی………………………………………………………….. 275 قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی………………………………………………………….. 280 اختلاس………………………………………………………………………………………………………………………………. 284 ایراد ضرب و جرح……………………………………………………………………………………………………………. 290 ممانعت از حق و مزاحمت ملكی………………………………………………………………………………….. 294 تصرف عدوانی……………………………………………………………………………………………………………………. 300 رابطه نامشروع…………………………………………………………………………………………………………………… 305 خیانت در امانت………………………………………………………………………………………………………………… 309 ربودن مال غیر………………………………………………………………………………………………………………….. 316 جعل و استفاده از سند معجول…………………………………………………………………………………….. 321 توهین و ایراد ضرب و جرح……………………………………………………………………………………………. 328 ایراد ضرب و جرح عمدی………………………………………………………………………………………………. 333 صدور چك بلامحل…………………………………………………………………………………………………………. 337 تخلف از مقررات ماده 179 قانون كار…………………………………………………………………………. 341 جعل و كلاهبرداری…………………………………………………………………………………………………………. 345 جعل عنوان………………………………………………………………………………………………………………………… 350 ایراد صدمه بدنی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی………………………………………………………. 355 تظاهر به وكالت و كلاهبرداری……………………………………………………………………………………… 359 تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی و مزاحمت برای بانوان……………………………….. 363 ضرب جرح…………………………………………………………………………………………………………………………. 367 فصل ششم: دادگاه خانواده……………………………………………………………………………………………. 371 تمكین…………………………………………………………………………………………………………………………………. 372 وصول مهریه و تأمین آن……………………………………………………………………………………………….. 379 تعیین و تكلیف حضانت فرزند……………………………………………………………………………………….. 383 دستور موقت تقاضای ملاقات فرزند…………………………………………………………………………….. 386 اثبات زوجیت…………………………………………………………………………………………………………………….. 390 تعدیل و افزایش نفقه………………………………………………………………………………………………………. 397 مطالبه مهریه…………………………………………………………………………………………………………………….. 400 تقاضای عدم اشتغال همسر به شغل منافی با شئونات خانوادگی………………………….. 403 تمكین…………………………………………………………………………………………………………………………………. 407 طلاق توافقی………………………………………………………………………………………………………………………. 411 اجازه ازدواج به علت مجهول المكان بودن ولی………………………………………………………… 415 مطالبه نفقه معوقه……………………………………………………………………………………………………………. 419 طلاق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 422 طلاق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 428 مطالبه مهریه…………………………………………………………………………………………………………………….. 432 طلاق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 436 طلاق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 440 فصل هفتم: دادگاه اطفال……………………………………………………………………………………………….. 445 حمل و نگهداری مشروبات الكلی…………………………………………………………………………………. 446 سرقت………………………………………………………………………………………………………………………………….. 450 ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو…………………………………………………………………………………. 454 مزاحمت تلفنی………………………………………………………………………………………………………………….. 460 بی‌احتیاطی در رانندگی بدون پروانه……………………………………………………………………………. 465 سرقت………………………………………………………………………………………………………………………………….. 470 نگهداری چهار گرم تریاك……………………………………………………………………………………………… 475 مشاركت در خرید مواد مخدر………………………………………………………………………………………. 480 بسمه تعالی نام و نام خانوادگی كار آموز: منصور عباسی وركی شماره پرونده آموزش : 1109 دادگستری: شعبه 1186 مجتمع قضایی شهید فهمیده الف) كلاسه: 1604/83       ب) شاكی: گزارش مأمورین انتظامی متهم: امید         ج) موضوع: مشاركت در خرید و نگهداری سه سانت حشیش د) گردشكار: به حكایت پرونده كلاسه فوق مأمورین محترم نیروی انتظامی در حین گشت‌زنی در تاریخ 17/9/83 به سه نفر كه در كنار ساختمانی نشسته بودند مشكوك شده و آنها را مورد بازرسی بدنی قرار می‌دهند كه در بازرسی صورت گرفته حدود سه سانت حشیش از آنها بدست می‌آید. مأمورین محترم جهت روشن شدن و پیگیری موضوع هر سه نفر را به كلانتری منتقل می‌نمایند كه در كلانتری یكی از متهمین به نام امیر اقرار می‌نماید كه مواد مخدر را باری مصرف خودش خریداری كرده است. پس از انجام تحقیقات مقدماتی در پایگاه چهارم مبارزه با مواد مخدر، پرونده جهت رسیدگی قضایی به دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع می‌گردد كه شعبه دوم دادیاری با توجه به اقرار صریح متهم و برگه توزین مواد مخدر كیفر خواست به شرح ذیل صادر می نماید؛ «در خصوص پرونده كلاسه 83/275101 اتهامی آقای امیر متهم به داشتن و خرید سه سانت حشیش بنا به دلایل ذیل 1- گزارش مأمورین انتظامی 2- اقرار متهم 3- مجموعه محتویات پرونده بزهكاری وی محرز و به استناد بند اول ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر از آن دادگاه محترم تقاضای تعیین مجازات طبق مقررات قانونی را دارد.» پس از صدور كیفر  خواست از سوی دادسرا، پرونده به دادگاه انقلاب ارجاع می‌گردد كه پرس شعبه 28 دادگاه انقلاب به استناد اینكه متهم كمتر از هیجده سال است قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاكم اطفال صادر می نماید. لذا پرونده جهت رسیدگی به شعبه 1186 دادگاه اطفال ارجاع می گردد. دادگاه محترم شعبه 1186 پس از برگزاری چندین جلسه رسیدگی و كسب آخرین دفاع از متهم رأی خود را در خصوص پرونده طی شماره 1861 به شرح زیر صادر می‌نماید؛ «در خصوص اتهام آقای امیر فرزند عباس هفده ساله دایر بر مشاركت در خرید و نگهداری سه سانت حشیش با توجه به گزارش مأمورین انتظامی و محتویات پرونده و اقرار صریح متهم در مراحل تحقیق و كیفرخواست صادره و برگه توزین مواد مكشوفه مجرمیت نامبرده به نظر دادگاه محرز است لذا دادگاه به استناد بند یك ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 مجتمع تشخیص مصلحت نظام آقای امید را به یكصد هزار ریال جزای نقدی و تحمل ده ضربه شلاق تعزیری محكوم می‌نماید. این رأی غیابی است و ظرف ده روز بعد از ابلاغ قابل واخوهی در این دادگاه می‌باشد. نتیجه‌گیری: 1) بر اساس تبصره سوم الحاقی به ماده سوم از اصلاحیه قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب كه مقرر می‌دارد: «پرونده‌هائی كه موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است، همچنین جرائمی كه مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یك میلیون ریال می‌باشد و  جرائم اطفال مستقیماً در دادگاههای مربوط مطرح می‌شود، مگر آنكه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.» رسیدگی به جرائم اطفال در دادگاه اطفال خواهد بود. 2) بر اساس ماده پنج قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، هر گاه كسی تریاك یا مواد مخدر مندرج در ماده چهار همان قانون را نگهداری كند یا حمل یا مخفی نماید تا پنجاه گرم به دویست هزار ریال جریمه نقدی و تا سی ضربه شلاق محكوم خواهد شد و از پنجاه گرم تا پانصد گرم به سه تا هفت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا شصت ضربه شلاق و شش ماه حبس محكوم خواهد شد

 • پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی 2001

  پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی 2001 دانلود فایل پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی 2001 هدف: ارزیابی ابعاد صمیمیت زناشویی (صمیمیت عاطفی، صمیمت روانشناختی، صمیمت عقلانی، صمیمت جنسی، صمیمت بدنی، صمیمت معنوی، صمیمت زیباشناختی، صمیمت اجتماعی- تفریحی)

 • نقش GIS در توسعه توریسم

  GIS,GIS Web,Internets role in tourism development,Tourism Data,TOURISM development,نقش GIS در توسعه توریسم دانلود فایل

 • بررسی میزان اثربخشی محتوای درس بینش اسلامی در جهت تحقق اهداف

  اثربخشی محتوای,بررسی میزان اثربخشی محتوای درس بینش اسلامی در جهت تحقق اهداف,پژوهش بررسی میزان اثربخشی محتوای درس بینش اسلامی در جهت تحقق اهداف,تحقیق اثربخشی محتوای درس بینش اسلامی در جهت تحقق اهداف,تحقیق بررسی میزان اثربخشی محتوای درس بینش اسلامی در…

 • پایان نامه درباره یتیم

  پایان نامه درباره یتیم دانلود فایل

 • گزارش کاراموزی كارخانه كفش

  دانلود گزارش کارآموزی كارخانه كفش,کاراموزی كارخانه كفش,کارورزی كارخانه كفش,گزارش کاراموزی كارخانه كفش دانلود فایل گزارش کاراموزی كارخانه كفش در 33 صفحه ورد قابل ویرایش فصل اول مشخصات عمومی كارخانه شركت كفش طوفان در سال 1372 در شهر هیدج توسط چهار…

 • مقاله بررسی علت قرمز بودن رنگ خون برای بیشتر جانداران

  پروژه بررسی علت قرمز بودن رنگ خون برای بیشتر جانداران,تحقیق بررسی علت قرمز بودن رنگ خون برای بیشتر جانداران,دانلود تحقیق بررسی علت قرمز بودن رنگ خون برای بیشتر جانداران,مقاله بررسی علت قرمز بودن رنگ خون برای بیشتر جانداران دانلود فایل…

 • مقاله نگرشی بر اقلیم كشاورزی سیب‌زمینی

  بررسی نگرشی بر اقلیم كشاورزی سیب‌زمینی,پایان نامه نگرشی بر اقلیم كشاورزی سیب‌زمینی,پروژه نگرشی بر اقلیم كشاورزی سیب‌زمینی,تحقیق نگرشی بر اقلیم كشاورزی سیب‌زمینی,درباره نگرشی بر اقلیم كشاورزی سیب‌زمینی,مقاله نگرشی بر اقلیم كشاورزی سیب‌زمینی,نگرشی بر اقلیم كشاورزی سیب‌زمینی دانلود فایل مقاله نگرشی…

 • بررسی رابطه اختلالات رفتاری كودكان با بهداشت روانی والدین

  بررسی رابطه اختلالات رفتاری كودكان با بهداشت روانی والدین,پرخاشگری,تعریف عملیاتی اختلال سلوك,تعریف عملیاتی افسردگی,تعریف عملیاتی پرخاشگری,تعریف عملیاتی روا,تعریف عملیاتی لجبازی,تعریف مفهومی اختلال سلوک,تعریف مفهومی اضطراب,تعریف مفهومی افسردگی,تعریف مفهومی پرخاشگری,تعریف مفهومی روان پریشی,تعریف مفهومی فوبی,تعریف مفهومی لجبازی دانلود فایل بررسی رابطه…

 • دانلود مثال درس نظریه صف بهینه سازی سیستم صف

  بهینه سازی سیستم صف,دانلود مثال درس نظریه صف بهینه سازی سیستم صف,نظریه ی صف دانلود فایل 7 مثال با پاسخ تشریحی درس نظریه ی صف بخش بهینه سازی سیستم صف در 6 صفحه ی PDF

 • بررسی منابع هارمونیك در سیستم های فشار قوی و روشهای كاهش آن

  بررسی منابع هارمونیك در سیستم های,بررسی منابع هارمونیك در سیستم های فشار قوی و روشهای كاهش آن,فشار قوی و روشهای كاهش آن دانلود فایل بررسی منابع هارمونیك در سیستم های فشار قوی و روشهای كاهش آن فهرست عنوان صفحه چكیده...................................…

 • انگیزش 19 ص

  انگیزش,انگیزش 19 ص,تحقیق در مورد انگیزش,تحقیق و بررسی در مورد انگیزش دانلود فایل انگیزش 19 ص تعریف انگیزش : روانشناسان انگیزش را فرآیند هایی می دانند كه در برانگیختن ، جهت دادن و پایایی رفتار نقش آفرین هستند. در واقع…

 • پرورش نشاء جعبه ای و مدیریت خزانه

  پرورش نشاء جعبه ای و مدیریت خزانه,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پرورش نشاء جعبه ای ومدیریت خزانه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پرورش نشاء جعبه ای و…

 • مقاله سیستم تعلیق فعال اتوبوس

  مقاله سیستم تعلیق فعال اتوبوس دانلود فایل مقاله سیستم تعلیق فعال اتوبوس  شکل زیرسیستم  تعلیق فعال یک اتوبوس را نشان می دهد که به مدل یک چهارم  سیستم  تعلیق خودرو مشهور است .  تنها حرکت عمودی خودرو  و با جرم…

 • گزارش کارآموزی مدیریت امور مالی شهرداری

  امور مالی,دانلود گزارش کارآموزی مدیریت امور مالی شهرداری,شهرداری,کاراموزی مدیریت امور مالی شهرداری,کارورزی مدیریت امور مالی شهرداری,گزارش کارآموزی مدیریت امور مالی شهرداری,گزارش کاراموزی مدیریت امور مالی شهرداری,مدیریت دانلود فایل گزارش کارآموزی مدیریت امور مالی شهرداری در 23 صفحه ورد قابل ویرایش…

 • مقاله نقش اقتصادی گردشگری

  مقاله اقتصادی گردشگری,مقاله نقش اقتصادی گردشگری,نقش گردشگری در اقتصاد دانلود فایل مقاله نقش اقتصادی گردشگری سرآغاز: گردشگری، یكی از پویاترین فعالیت‌های اقتصادی عصر حاضر است كه نقش مهمی در توسعه پایدار محلی ایفا می‌كند. این صنعت از طریق تركیب و…

 • طرح توجیهی تولید پلاستوفوم

  طرح توجیهی تولید پلاستوفوم دانلود فایل طرح توجیهی تولید پلاستوفوم این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفیت سرمایه گذاری كل سهم آورده متقاضی…

 • پایان نامه دیه

  پایان نامه دیه دانلود فایل [3]

 • گزارش كارآموزی آب و فاضلاب-مخزن آب 14000 متر مكعبی نیمه مدفون

  آب و فاضلاب,دانلود گزارش کارآموزی آب و فاضلابمخزن آب 14000 متر مكعبی نیمه مدفون,کاراموزی آب و فاضلابمخزن آب 14000 متر مكعبی نیمه مدفون,کارورزی آب و فاضلابمخزن آب 14000 متر مكعبی نیمه مدفون,گزارش كارآموزی آب و فاضلاب-مخزن آب 14000 متر مكعبی…

 • پاورپوینت تأمین رضایت مشتری از طریق کیفیت، خدمات و فایده

  ابزار پیگیری و اندازه گیری رضایت مشتریان,پاورپوینت تأمین رضایت مشتری از طریق کیفیت، خدمات و فایده,تعریف رضایتمندی,تعریف فایده مورد نظر از نظر مشتری,دانلود پاورپوینت تأمین رضایت مشتری از طریق کیفیت، خدمات و فایده,دو روش حفظ مشتریان,زنجیره فایده مایکل پورتر,عوامل تعیین…

 • پاور پوینت استاندارد های scsi ata ide و ابزار انها

  ultra ata رابط ها,انواع رابط های استاندارد,پاور پوینت استاندارد های scsi ata ide و ابزار انها,پایان نامه,پروژه,پژوهش,تحقیق,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,رابط fast ata,رابط ide,مقاله دانلود فایل پاور پوینت استاندارد های scsi  ata   ide   و ابزار انها فهرست موضوعات…

 • طرح توجیهی تولید صنایع غذایی بر پایه بیوتکنولوژی

  طرح توجیهی تولید صنایع غذایی بر پایه بیوتکنولوژی دانلود فایل طرح توجیهی تولید صنایع غذایی بر پایه بیوتکنولوژی چکیده امروزه کمتر کسی در جوامع علمی وجود دارد که به اهمیت بیوتکنولوژی و تأثیر آن بر روی زمینه های مختلف آگاهی نداشته…

 • بررسی رابطه بین متغیرهای اقلیمی با بیماری های عفونی کودکان

  بررسی رابطه بین متغیرهای اقلیمی با بیماری های عفونی کودکان,رابطه متغیرهای اقلیمی با بیماری عفونی کودکان دانلود فایل عنوان                                              صفحهبررسی رابطه بین متغیرهای اقلیمی با بیماری های عفونی کودکان  …

 • پاورپوینت صندوق های سرمایه گذاری

  انواع صندوق های سرمایه گذاری,بازده سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری,پاورپوینت صندوق های سرمایه گذاری,تعریف صندوق های سرمایه گذاری,دانلود پاورپوینت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و دیگر شرکت های سرمایه گذاری,ریسک سرمایه گذاری در صندوق,ریسک کاهش ارزش دارایی های,ساختار…

 • سمینار بررسی روشهای بیولوژیکی برای حذف آلاینده ها

  بررسی روشهای بیولوژیکی برای حذف آلاینده ها,پروژه بررسی روشهای بیولوژیکی برای حذف آلاینده ها,تحقیق بررسی روشهای بیولوژیکی برای حذف آلاینده ها,سمینار بررسی روشهای بیولوژیکی برای حذف آلاینده ها دانلود فایل سمینار بررسی روشهای بیولوژیکی برای حذف آلاینده ها فایل بصورت…

 • تحقیق با موضوع آموزش گام به گام بورس

  تحقیق با موضوع آموزش گام به گام بورس دانلود فایل تحقیق با موضوع آموزش گام به گام بورس تاریخچه: حدود 500 سال پیش در یكی ازشهرهای بلژیك درمقابل منزل فردی به نام (واندر بورس) صرافان گرد هم آمده اوراق بهاداردادوستد…

 • تحقیق مشخصات و ویژگیهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سكونتگاههای خودرو

  تحقیق مشخصات و ویژگیهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سكونتگاههای خودرو,مقاله مشخصات و ویژگیهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سكونتگاههای خودرو دانلود فایل مشخصات و ویژگیهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سكونتگاههای خودرو بر خلاف دیدگاهها و نظریات اولیه كه سكونتگاههای حاشیه ای…

 • مقاله وسایل حفاظتی اضافه ولتاژ

  مقاله وسایل حفاظتی اضافه ولتاژ دانلود فایل مقاله وسایل حفاظتی اضافه ولتاژ بخشهایی از متن: برقگیرها نسبت به سایر وسایل حفاظتی بهترین حفاظت را انجام می دهند و بیشترین مقدار حذف امواج گزرا را فراهم می كند. برقیگرها به صورت…

 • پروژه حریق در ساختمان

  پروژه حریق در ساختمان دانلود فایل پروژه حریق در ساختمان بخشهایی از متن: 1- ایمنی از حریق در ساختمان 1-1.   كلیات ایمنی از حریق در ساختمان به كمك تحقیق، طراحی و مدیریت می گردد. دامنه مطالعاتی آن بسیار وسیع و…

 • تحقیق افات گلخانه ای

  تحقیق افات گلخانه ای,راسته جوربالان,راسته ناجوربالان,روشهای پیشگیری ازخسارت آفات,ضدعفونی بسترکشت,مدیریت تلفیقی آفات دانلود فایل تحقیق افات گلخانه ای چكیده: برای داشتن محصول خوب در یك گلخانه باید علاوه بر روشهای صحیح كشت و انتخاب محصول مقاوم باید آفات شایع در…

 • پایان نامه بررسی تاثیر سبک های فرزند پروری والدین بر میزان خلاقیت كودكان

  بررسی تاثیر سبک های فرزند پروری,پایان نامه بررسی تاثیر سبک های فرزند پروری والدین بر میزان خلاقیت كودكان,فرزند پروری والدین,والدین بر میزان خلاقیت كودكان دانلود فایل پایان نامه بررسی تاثیر سبک های فرزند پروری والدین بر میزان خلاقیت كودكان  به…

 • پایان نامه بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی

  اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی,بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی,پایان نامه بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی,سیستم حسابداری مدیریت دانلود فایل پایان نامه بررسی کارائی و اﺛربخشی…

 • مقاله بیماریهای ناشی ازقارچهایoomycetes

  بررسی بیماریهای ناشی ازقارچهایoomycetes,بیماریهای ناشی ازقارچهایoomycetes,پایان نامه بیماریهای ناشی ازقارچهایoomycetes,پروژه بیماریهای ناشی ازقارچهایoomycetes,تحقیق بیماریهای ناشی ازقارچهایoomycetes,دانلود بیماریهای ناشی ازقارچهایoomycetes,مقاله بیماریهای ناشی ازقارچهایoomycetes دانلود فایل مقاله بیماریهای ناشی ازقارچهایoomycetes قسمتی از متن: اوومیستها قارچهائی هستند كه دارای مسیلیوم بدون دیواه عرضی‌اند،…

 • پایان نامه نهضت سواد اموزی

  پایان نامه نهضت سواد اموزی دانلود فایل پایان نامه نهضت سواد اموزی مقدمه توفیق بزرگی برای مراکز فرهنگی آسیا /اقیانوسیه یونسکو(Accu)ودفتر منطقه ای آسیا واقیانوسیه یونسکو(PROAP)است که راهنمایی برای تهیه مواد یادگیری بزرگسالان در سطح محلی تهیه نموده اند این…

 • مقاله درآمدی بر طنز در ادبیات فارسی

  مقاله درآمدی بر طنز در ادبیات فارسی دانلود فایل مقاله درآمدی بر طنز در ادبیات فارسی فهرست: طنز ادبی چیست؟ مؤلفه های طنزپردازی در ادبیات فارسی طنز در مطبوعات ایران پاستوریزه شده است هدف از طنز پردازی آشنایی با یكی…

 • پایان نامه بررسی پایداری عملکرد ارقام مختلف گندم تحت شرایط متغیر رطوبتی

  بررسی پایداری عملکرد ارقام مختلف گندم تحت شرایط متغیر رطوبتی,پایان نامه بررسی پایداری عملکرد ارقام مختلف گندم تحت شرایط متغیر رطوبتی,پروژه بررسی پایداری عملکرد ارقام مختلف گندم تحت شرایط متغیر رطوبتی,تحقیق بررسی پایداری عملکرد ارقام مختلف گندم تحت شرایط متغیر…