مقاله آیات الاحکام شرب خمر

مقاله آیات الاحکام شرب خمر

دانلود فایل

مقاله آیات الاحکام شرب خمر فهرست مطالب عنوان                                                                                                                      صفحه چکیده. 1 مقدمه. 2 ‌الف: بیان مساله. 3 ب: سؤالات تحقیق: 5 ج: پیشینه‌ی تحقیق: 5 د: فرضیّه ها 8 هـ: اهداف پژوهش…. 8 اهداف کاربردی: 8 و: روش کار: 9 – روش پژوهش : 9 –روش گردآوری اطلاعات : 9 –ابزارگردآوری اطلاعات: 9 –  روش تجزیه وتحلیل اطلاعات : 9 – روش ساماندهی.. 9 فصل اول: کلیات ومفاهیم.. 10 1-1- مفهوم شناسی.. 11 1-1-1- تعریف آیات الاحکام. 11 1-1-1-1- آیات… 13 الف: آیه درلغت… 13 1-1-2- زمینه های کاربردی شناخت آیه در فقه. 19 1-1-2-1- محدوده آیه. 20 الف. نقد و بررسی نظرات… 25 1-1-3- احكام. 28 1-1-3-1- حكم در لغت… 28 1-1-3-2- حكم در اصطلاح.. 29 1-1-3-3- اقسام حكم.. 32 1-1-3-4- مراتب حكم.. 32 1-1-4- جمع‌بندی.. 34 1-2- تاریخچه وتهیه مصرف شراب… 35 1-2-1- انواع مشروبات الکلی.. 35 1-2-3-  سم بودن الکل.. 36 1-2-4- راههای جذب ورفع الکل.. 37 1-2-5- اثرات الکلروی برخی دستگاههای بدن. 39 1-2-6-1- مرحله تحریک…. 39 1-2-6-2- مرحله بیتعادلیواغماء. 40 1-2-7- راههایتشخیصمصرفالکل.. 41 1-2-7-1- استفادهازعلائمبالینی.. 41 1-2-7-2- اندازهگیریالکلخون. 41 1-2-8- تعریفوانواعالکلیسموعوارضناشیازاعتیادنبهالکل.. 44 1-2-8-1- تعریفالکلیسم.. 44 1-2-8-2- انواعالکلیسم.. 46 الف –  الکلیسمحاد. 46 ب –  الکلیسممزمن.. 46 1-2-8-3- عوارضروانیناشیازاعتیادبهالکل.. 47 1-2-8-4- معیارواستانداردجنونعارضی.. 49 1-2-8-5- تشخیصجنونعارضی.. 49 1-2-8-6- معیارجنونعارضی.. 50 1-2-8-7- آزمایشوضرورتکارشناسی.. 52 فصلدوم:تحریمونجاستخمردرآیاتالاحکامقرآن.. 54 2-1- تحریمخمر. 55 2-1-1- « قُلْإِنَّمَاحَرَّمَرَبِّیالْفَوَاحِشَمَاظَهَرَمِنْهَاوَمَابَطَنَوَالْإِثْمَوَالْبَغْیبِغَیرِالْحَقِّ» 58 2-1-2- «وَمِنْثَمَرَاتِالنَّخِیلِوَالْأَعْنَابِتَتَّخِذُونَمِنْهُسَكَرًا» 60 2-1-3- «یسْأَلُونَكَعَنِالْخَمْرِوَالْمَیسِرِقُلْفِیهِمَاإِثْمٌكَبِیرٌوَمَنَافِعُلِلنَّاسِوَإِثْمُهُمَاأَكْبَرُمِنْنَفْعِهِمَا» 61 2-1-4- «یاأَیهَاالَّذِینَآمَنُواإِنَّمَاالْخَمْرُوَالْمَیسِرُوَالْأَنْصَابُوَالْأَزْلَامُرِجْسٌمِنْعَمَلِالشَّیطَانِ». 66 2-2- نجاستخمرودیگرمشروباتالکلی.. 79 2-2-1- نجاستخمر. 79 2-2-1-1- دلایلنظریهنجاستخمروارزیابیآنها 80 الف:اجماع. 80 ب:کتابمجید. 83 ج: سنت (دلیلروایی) 85 2-2-2-  دلایلطهارتخمروارزیابیآنها 88 2-2-2-1- راههایحلتعارضمیانروایات… 90 الف: جمععرفی.. 90 ب: اعراضمشهورازروایاتطهارت… 92 ج: مخالفبودنروایاتطهارتباکتابمجید. 93 د: وجودتقیهدرروایاتطهارت (مرجحعلاجی) 94 هـ:  حکومتمکاتبهعلیبنمهزیار. 96 و: وجودعامفوقدرروایاتنجاست… 102 2-2-3- الکلوکاربردهایآنازنظرشرع. 107 2-2-3-1- تولید،فروشومصرفالکلازنظرشرع. 108 الف. تولیدوخریدوفروشخمرجهتساختالکل.. 108 ب. استفادهازالکلدرضدعفونیکردنپوست… 110 ج. استنشاقبخاراتالکلدرآزمایشگاه. 111 د. مخلوطکردنالکلباآب… 112 فصلسوم:آثارشربخمر. 114 3-1- آثاراجتماعیشربخمر. 115 3-1-1- براندازی‌نظامخانواده: 116 3-1-2- طردشدنفردالکلیکازجامعه: 117 3-1-3- عدمامنیتدرجامعه: 118 3-2- آثارسوءالکلبراخلاقومعنویت: 119 3-2-1- مانعیادخداونماز: 119 3-2-2- توسعهراهدینگریزی،لاابالی‌گریوجنایت: 121 3-2- زیانهایاقتصادی.. 123 3-2-1- ازبـینرفـتنسرمایه‌هایملیونیرویانسانی.. 123 3-2-2- شیوعفقروفلاکت: 125 3-2-3- عوارضسوء‌بـهداشتیشرب‌خمر: 126 3-2-3-1- اختلالاتروانی.. 128 3-2-4- بیماری‌هایجسمی.. 130 نتیجه‌گیری… 135 فهرست منابع ومآخذ.. 137 الف: فارسی.. 137 ب: منابع عربی.. 139 چکیده خمر مهمترین این مشروبات بوده که نجس و نوشیدن آن حرام است. شناخت احکام مربوط به سایر مشروبات الکلی نیاز به شناخت حکم خمر دارد، از این رو عموم مردم مسلمان و همه کسانی که به نحوی با این مواد سر و کار دارند، نیازمند شناخت احکام شرعی مربوط به خمر می باشند، لذا هدف این تحقیق«آیات الاحکام شرب خمر»  بیان ادله فقهی حکم حرمت و نجاست مسکرات بوده، در این راستا ابتدا در فصل اول به مفهوم شناسی آیات الاحکام پرداخته سپس با استفاده از منابع موجود، به تحقیق در این مورد پرداختیم و معلوم گردید که یكى از معجزات علمى قرآن،تحریم شرب خـمر اسـت.بررسى آثار عظیم تحول‌هاى مذهبى موجود در جوامع انسانى نشان مى‌دهد كه هیچ قدرتى‌ به‌ اندازه دین و مذهب نتوانسته است در جامعه تحول و دگرگونى پدید آورد.همان‌طور كه امام على(ع)درباره این تأثیر مى‌فرماید: «دین نیرومندترین نگهبان و قوى‌ترین تـكیه‌گاه اسـت.آثار و پیامدهای نوشابه‌های الکلی را می‌توان در‌ جنبه‌های مختلف اجتماعی، اخـلاقی،فرهنگی،اقتصادی،بهداشتی،سیاسی و…مـورد بـررسی قرار داد.پدیده‌هایی چون تزلزل نظام خانواده،عدم امنیت‌ و آرامش در جامعه،دوری‌ از‌ یاد خدا و نماز،رکود عقل،از بین رفـتن سرمایه‌های ملی و نیروی انسانی،فقر،خودکشی،اختلالات روانی و جسمی،ضعف حکومتی و هزاران پیامد دیگر.تحقیقات انجام‌شده در جوامع‌ غربى‌ نیز‌ مؤید این نكته است كه‌ هرچه‌ دستورات‌ مذهبى قوى‌ترى در جامعه وجود داشته باشد،احتمال گرایش به مصرف مواد مخدر كمتر مى‌شود. در عصر حاضر كه معضل مـواد‌ مـخدر‌ و مسكرات‌ دامنگیر بشریت شده،با كمك دستورات دین اسلام‌ و بازخوانى‌ مدارك اسلامى-مبنى بر تحریم مسكرات-براساس باورهاى جامعه مى‌توان پایگاه عظیمى در مقابل این مشكل بشرى فراهم كرد‌. واژگان کلیدی: شرب، خمر، تحریم، آیات الاحکام مقدمه مسئله حرمت خمر و شراب، در همه ادیان الهی حرام بوده، و هیچ آیینی كه از تحریف بشر مصون مانده باشد، شرب خمر را جایز نمی‌داند.شراب به خاطر زیان‌های گوناگون و عواقب شوم تحریم گردیده است و آثار شوم شراب از نظر روحی و روانی و جسمی و… اصلاً قابل مقایسه با منافع ناچیز اقتصاد و احیاناً جسمی (در معالجه برخی امراض) نمی‌باشد. ملاک امتیاز آدمی بر سایر جانداران عقل او است و به خاطر عقل است که انسان علم و دانش می‌اندوزد. همه ترقیات و پیشرفت‌های جوامع بشری ثمره علم و دانش بشری است و شراب عقل را گرچه در مدت محدود زایل می‌کند. قرآن کریم می‌فرماید: «درباره شراب و قمار از تو سؤالمی‌کنند،بگو: در آن‌ها گناه بزرگی است، و منافعی (از نظر مادی) برای مردم در بردارند (ولی) گناه (و مفسده) آن‌ها از نفع آن‌ها بیشتر است».[1] موضوع این تحقیق «آیات الاحکام شرب خمر» بوده، قرآن منبع اولیه شناخت معارف دینی، احکام فقهی، حقوقی و  مناسبات فردی و اجتماعی و در عین حال متقن‏ترین منبع نیز است.قرآن از جهت صدور قطعی است و اصولیون برای ظواهر کتاب حجیّت قائل شده‏اند. بخش مهم و عمده‏ای از آیات قرآن بیان کننده اصول اعتقادی اسلام بوده و بخشی دیگر در مورد حرام و حلال می‌باشد. ‌ الف: بیان مساله یکی از گناهان کبیره از نظر دین اسلام خوردن مشروبات الکلی مییاشد. علاوه بر آیات و روایات امروزه از نظر علمى نیز مضرات مصرف مواد الکلى به اثبات رسیده است. دانشمندان به این واقعیت اعتراف داشته‏اند که از جمله آثار زیان بخش شراب، پیامد سویى است که روى مغز و عقل مى‏گذارد و آن را از کار مى‏اندازد. روشن است که با از بین رفتن عقل، پرده شرم و حیا دریده مى‏شود. در نتیجه میدان به دست غرایز حیوانى مى‏افتد. انسان به صورت حیوانى وحشى و لجام گسیخته درمى‏آید. در قرآن کریم آیات فراوانى وجود دارد که حرمت مشروبات الکلى را به زبان کنایه و یا موردى بیان مى کند که این آیات معمولا به آیات، آیات الاحکام مشهور است.  آیات قرآنی که حـکم فقهی در آن آمـده را آیــات الاحـکام گویند[2] به عبـارت دیگر آیـه­های مـربوط به فقه در قـرآن کریم را آیات الأحکام گوینـد و حـدود 500 آیه به بیـان احـکام عبــادات، معاملات و غیره تعلق دارد .[3] منظـور از تـدریجی بودن، تشـریع مرحلـه ­ای و انـدک انـدک احـکام و تکـالیف در موضوعات گوناگون بلکه در یک موضوع است . موارد نسخ احـکام و تشریع حکم موقت را نیز میتوان در همین راستا دانست.[4]البته باید توجه داشت که آیات منسوخ و ناسخ و احـکام دارای حکم موقت و دائم اگر چه از نظر تشـریع دارای ترتیب زمانی بوده و یکی پس از دیگری نازل شده اند و لیکن تفاوت عمده ای که با تشریع تدریجی دارند این است که در آنها نزول حـکم بعدی، احکام قبلی را باطل کرده و از گـردونه‌ی عمـل خـارج می کند در حالیکه در تشـریع تدریجی، احـکام بعدی مؤید و مؤکِّد حکم قبـلی می باشند؛ واین تحقیق به دنبال بیان چنین احـکامی در آیات الاحکام قرآن است . [1]. بقره/ 219. [2]. انصاری، محمدعلی، الموسعه الفقهیه المیسره، ج1، ص 131. [3]. حریری، محمدیوسف، فرهنگ اصطلاحات قرآن، ص 10. [4]. میبدی، محمد فاکر، بازپژوهی آیات فقهی قرآن، ص 44.

  • پاور پوینت هوش در مدیریت آموزش عالی

    پاور پوینت هوش در مدیریت آموزش عالی,هوش,هوش بدنی,هوش بین فردی,هوش چندگانه,هوش سازمانی,هوش موسیقی دانلود فایل ممکنست انسانها خیلی باهوش باشند و خیلی توانا برای انجام دادن کارهای بزرگ، اما نیروی تجمعی مغزی آنها به هدر میرود. بیائید به آن اینگونه…

  • گزارش کاراموزی روشی برای مكان یابی عیب یابی كابل های برق قدرت

    دانلود گزارش کارآموزی روشی برای مكان یابی عیب یابی كابل های برق قدرت,عیب یابی,كابل های برق قدرت,کاراموزی روشی برای مكان یابی عیب یابی كابل های برق قدرت,کارورزی روشی برای مكان یابی عیب یابی كابل های برق قدرت,گزارش کاراموزی روشی برای…

  • پایان نامه نگاه هستان شناسانه بر معماری نرم افزار

    پایان نامه نگاه هستان شناسانه بر معماری نرم افزار دانلود فایل پایان نامه نگاه هستان شناسانه بر معماری نرم افزار چکیده فناوری وب معنایی ریشه در مهندسی دانش دارد. از سویی ، کاربرد مهندسی دانش در مهندسی نرم افزار، رویکردی…

  • تاثیر پارامترهای گوناگون و خصوصیات انتقال حرارت خارجی اجزاء توربین

    تاثیر پارامترهای گوناگون و خصوصیات انتقال حرارت خارجی اجزاء توربین دانلود فایل پژوهش تاثیر پارامترهای گوناگون و خصوصیات انتقال حرارت خارجی اجزاء توربین - مقدمه در این فصل ما بر روی تاثیر پارامترهای گوناگون و خصوصیات انتقال حرارت خارجی اجزاء…

  • گزارش کار آز مدارهای الکتریکی

    گزارش کار آز مدارهای الکتریکی دانلود فایل گزارش کار آز مدارهای الکتریکی آزمایش شماره :1 موضوع آزمایش: بررسی قانون اهم ، قوانین ولتاژها وجریانهای کرشهف ، قوانین تقسیم ولتاژوتقسیم جریان 1-1: بررسی قانون اهم مدارشکل 1-1 را روی برد بسته…

  • پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمان های باقاب خمشی فولادی به منظور جلوگیری از برخورد حین زلزله

    پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمان های باقاب خمشی فولادی به منظور جلوگیری از برخورد حین زلزله دانلود فایل پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمان های باقاب خمشی فولادی به منظور جلوگیری از برخورد حین زلزله چکیده در هنگام زلزله…

  • پژوهش بررسی طاوس آبی هندی

    پروژه بررسی طاوس آبی هندی,پژوهش بررسی طاوس آبی هندی,تحقیق بررسی طاوس آبی هندی,دانلود پایان نامه بررسی طاوس آبی هندی,طاوس آبی هندی,مقاله بررسی طاوس آبی هندی دانلود فایل پژوهش بررسی طاوس آبی هندی در 38 صفحه ورد قابل ویرایش  طاووس آبی…

  • مقاله (بررسی آئین دادرسی کار مصوب 1391)

    مقاله (بررسی آئین دادرسی کار مصوب 1391) دانلود فایل مقاله (بررسی آئین دادرسی کار مصوب 1391 فهرست مطالب عنوان                                                                                                           صفحه مقدمه. 1 فصل اول: کلیات 1-1- تعاریف... 4 1-1-1- آئین دادرسی کار. 4 1-1-2- مراجع حل اختلاف کار. 4…

  • ترجمه سیگنال های مغز ، تولید، استفاده و خواص

    ترجمه سیگنال های مغز ، تولید، استفاده و خواص,دانلود ترجمه سیگنالهای مغز ، تولید، استفاده و خواص دانلود فایل نمونه ترجمه 1.1مقدمهمغز بخش شگفت­آور و پیچیده بدن انسان است و به طور طبیعی مسئول کنترل تمام اندامهای دیگر است. فعالیت…

  • مقاله بیماری های جنسی و مقاربتی یا STDs

    مقاله بیماری های جنسی و مقاربتی یا STDs دانلود فایل STDs چیست؟ بیماریهای جنسی یا STDs عبارتند از بیماری مقاربتی كه از شخصی به شخص دیگر در طی تماس دستگاه ژنیتال یك پارتنر با ژنیتال -مقعد- دهان یا حلق پارتنر…

  • پایان نامه جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

    پایان نامه جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال دانلود فایل پایان نامه جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال اسناد هویتی مداركی هستند كه برای احراز هویت و شناسائی افراد به كار می…

  • مقاله بررسی پایگاه داده

    پروژه بررسی پایگاه داده,تحقیق بررسی پایگاه داده,دانلود تحقیق بررسی پایگاه داده,مقاله بررسی پایگاه داده دانلود فایل مقاله بررسی پایگاه داده در 82 صفحه ورد قابل ویرایش  فهرست عنوان                                                                                                       صفحه چكیده مقدمه فصل1: پایگاه داده چیست؟.............................................................................................. 1 یك مجموعه سازماندهی…

  • طرح توجیهی تولید سرکه صنعتی با ظرفیت 1500

    طرح توجیهی تولید سرکه صنعتی با ظرفیت 1500 دانلود فایل بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح وبرنامه دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانكی طرح توجیهی تولید سركه صنعتی باظرفیت 1500 تن تهیه شده در سال 1385 1 خلاصه طرح : موضوع…

  • آموزه‌ های تربیتی در مثنوی و تطبیق آن با روانشناسی نوین و معاصر

    آموزه‌ های تربیتی در مثنوی و تطبیق آن با روانشناسی نوین و معاصر,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه آموزه‌ های تربیتی در مثنوی و تطبیق آن با روانشناسی نوین و معاصر,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود…

  • تاثیر یارانه ها بر اقتصاد

    تاثیر یارانه ها بر اقتصاد دانلود فایل تاثیر یارانه ها بر اقتصاد  مقدّمه : یکی از تدابیر مهم اسلام برای تأمین زندگی و جلوگیری از فقر ارائه الگوی صحیح است. فرهنگ صحیح مصرف را علاوه بر اینکه از آیاتی که…

  • هنرمند كیست؟ بحثی در خلاقیت

    بحثی در خلاقیت,هنرمند كیست؟,هنرمند كیست؟ بحثی در خلاقیت دانلود فایل هنرمند كیست؟ بحثی در خلاقیت هنرمند كیست؟بحثی در خلاقیت به نظر می‌رسد كوشش برای پیدا كردن جامعی مشترك برای انواع بسیار گوناگون هنرمند، همان اندازه بی‌نتیجه است كه كوشش برای…

  • دانلود پاورپوینت ارزشهای کار

    ارزشهای کار نسبی مشترک در آمریکا ، چین و مکزیک,ارزشهای کاری,ارزشهای کاری اسلام و مقایسه آنها,برخی از آثار و نتایج کار برای افراد,برخی از آثار ونتایج کار برای جامعه,تعاریف ارزشهای کار,دانلود پاورپوینت ارزشهای کار,فهرست ارزش های کاری,کایزن ، روح کیفیت…

  • پایان نامه تاثیر کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه برند

    پایان نامه تاثیر کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه برند دانلود فایل پایان نامه تاثیر کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه برند چکیده پژوهش حاضر به بررسی تاثیر كشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه برند:مطالعه موردی صنعت…

  • پایان نامه طراحی وساخت دستگاه ثبت كننده سیگنال الكترومایوگرام دو كاناله

    پایان نامه طراحی وساخت دستگاه ثبت كننده سیگنال الكترومایوگرام دو كاناله دانلود فایل پایان نامه طراحی وساخت دستگاه ثبت كننده سیگنال الكترومایوگرام دو كاناله چكیده هدف از این پروژه ساخت امپلی فایر دو كاناله EMG و مدلسازی فعالیت ایزومتریك ساعد…

  • تحقیق در مورد کومارین

    تحقیق در مورد کومارین دانلود فایل تحقیق در مورد کومارین كومارین[1] یك تركیب شیمیایی است كه سمی و دارای یك  بوی شیرین است كه در بسیاری از گیاهان وجود دارد. نام شیمیایی  آن 1,2-Benzopyrone-2- H-1-Benzopyran-2-one است و دارای ساختار شیمیایی…

  • پاورپوینت آموزش مقدمه ای بر کلاسها و اشیاء ++c

    پاورپوینت آموزش مقدمه ای بر کلاسها و اشیاء ++c دانلود فایل  پاورپوینت آموزش مقدمه ای بر کلاسها و اشیاء ++c همراه با اسلاید متن اصلی و ترجمه این موضوع §در این بخش شما خواهید آموخت : §کلاس ها ، اشیاء…

  • بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 / 177 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 / 177 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری,پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 177هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دانلود فایل پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی بررسی…

  • پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه

    پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه دانلود فایل پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه  تاریخچه قدمت مدیریت پروژه ها بدون توجه به دانش مدیرت پروژه به حداقل 4500 سال پیش بر میگردد. پیدایش مدیریت پروژه به عنوان یک علم از جنگ جهانی…

  • کار تحقیقی کفالت در حقوق ایران

    بررسی حقوق کفالت,پایان نامه حقوق کفالت,تحقیق در مورد حقوق کفالت,تحقیق و بررسی حقوق کفالت,کار تحقیقی کفالت,کار تحقیقی کفالت در حقوق,کار تحقیقی کفالت در حقوق ایران,کار تحقیقی کفالت در حقوق ایران 50 ص دانلود فایل کار تحقیقی کفالت در حقوق ایران…

  • پایان نامه بررسی تطبیقی عکس های خبری چاپ شده در صفحه اول روزنامه های شرق ، صاحب قلم ، جمهوری اسلامی و رسالت از بعد روزنامه نگاری به مدت یکماه

    پایان نامه بررسی تطبیقی عکس های خبری چاپ شده در صفحه اول روزنامه های شرق ، صاحب قلم ، جمهوری اسلامی و رسالت از بعد روزنامه نگاری به مدت یکماه دانلود فایل پایان نامه بررسی تطبیقی عکس های خبری چاپ…

  • پایان نامه بررسی تأثیر نگرشهای صمیمانه والدین بر تأئید و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر

    پایان نامه بررسی تأثیر نگرشهای صمیمانه والدین بر تأیید و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبیرستان شهرستان رشت دانلود فایل پایان نامه بررسی تأثیر نگرشهای صمیمانه والدین بر تأئید و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر مقدمه :…

  • گزارش دفاعیه کارآموزی کارخانجات ریسندگی و بافندگی واحد برق

    گزارش دفاعیه کارآموزی کارخانجات ریسندگی و بافندگی واحد برق دانلود فایل گزارش دفاعیه کارآموزی کارخانجات ریسندگی و بافندگی واحد برق مقدمه: انسان از زمان های بسیار دور ، علاوه بر اینكه با شكار حیوانات می توانست مواد غذایی خود را…

  • کار با ISO9001:2000

    ISO90012000,خدمات,کار با ISO9001:2000,مدیریت کیفیت دانلود فایل

  • تجزیه و تحلیل صنعت (فصل سیزدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)

    تجزیه و تحلیل صنعت (فصل سیزدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش),دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل صنعت (فصل سیزدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش),دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود…

  • تحقیق ضایعات گندم از تولید تا مصرف و نقش سیاستهای دولت

    بررسی ضایعات گندم از تولید تا مصرف و نقش سیاستهای دولت,پایان نامه ضایعات گندم از تولید تا مصرف و نقش سیاستهای دولت,پروژه ضایعات گندم از تولید تا مصرف و نقش سیاستهای دولت,تحقیق ضایعات گندم از تولید تا مصرف و نقش…

  • كارآموزی شركت ویتانا

    كارآموزی شركت ویتانا دانلود فایل كارآموزی شركت ویتانا فهرست مطالب عنوان                                                                                                                     صفحه 1- تاریخچه ....................................................................................................................................................................................................................... 2- خط تولید ................................................................................................................................................................................................................... 3- سیلوی آرد ............................................................................................................................................................................................................... 4- آسیا كردن ضایعات ............................................................................................................................................................................................. 5- شكر ............................................................................................................................................................................................................................... 6- روغن ............................................................................................................................................................................................................................. 7- بیسكویت .................................................................................................................................................................................................................... 8- سالن…

  • بررسی رابطه تاب آوری روانشناختی و کیفیت زندگی با شادکامی

    بررسی رابطه تاب آوری روانشناختی,بررسی رابطه تاب آوری روانشناختی و کیفیت زندگی با شادکامی,پایان نامه کارشناسی روانشناسی عمومی,کیفیت زندگی با شادکامی دانلود فایل پایان نامه کارشناسی روانشناسی عمومی بررسی رابطه تاب آوری روانشناختی و کیفیت زندگی با شادکامی  مقدمه روان…

  • بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بررضایت زناشویی،تاب آوری وخود پنداره مراجعین به مرکز مشاوره

    اثربخشی آموزش مهارت های زندگی,بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بررضایت زناشویی،تاب آوری وخود پنداره مراجعین به مرکز مشاوره,تاب آوری,خود پنداره مراجعین به مرکز مشاوره,رضایت زناشویی دانلود فایل اطلاعات تحقیق: در 107 صفحه ورد قابل ویرایش دارای 5 فصل  :…

  • پاورپوینت مفهوم و فلسفه مدیریت فراگیر بهره وری(فصل سوم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها تألیف شهنام طاهری)

    پاورپوینت مفهوم و فلسفه مدیریت فراگیر بهره وری(فصل سوم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها تألیف شهنام طاهری),خصوصیات منحصر به فرد(یگان,دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی فصل سوم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها…

  • گزارش کارآموزی بررسی ارقام مختلف پنبه

    دانلود گزارش کارآموزی بررسی ارقام مختلف پنبه,کاراموزی بررسی ارقام مختلف پنبه,کارورزی بررسی ارقام مختلف پنبه,گزارش کارآموزی بررسی ارقام مختلف پنبه,گزارش کاراموزی بررسی ارقام مختلف پنبه دانلود فایل گزارش کارآموزی بررسی ارقام مختلف پنبه در 64 صفحه ورد قابل ویرایش  فهرست…