مقاله بررسی اثرات فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبك رهبری بر بهبود ارتباطات سازمانی (مطالعه موردی : شعب بانك كشاورزی شهرستان شیراز )

(مطالعه موردی شعب بانك كشاورزی شهرستان شیراز ),مقاله بررسی اثرات فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبك رهبری بر بهبود ارتباطات سازمانی (مطالعه موردی : شعب بانك كشاورزی شهرستان شیراز )

دانلود فایل

مقاله بررسی اثرات فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبك رهبری بر بهبود ارتباطات سازمانی (مطالعه موردی : شعب بانك كشاورزی شهرستان شیراز ) فهرست مطالب عنوان                                                                                                                 صفحه چکیده …………………………………………………………………………………………………….1 فصل اول : كلیات تحقیق مقدمه …………………………………………………………………………………………… ..3 1-1- تعریف و بیان مسأله …………………………………………………………………….. ..4 1-2- اهمیت تحقیق ……………………………………………………………………………. ..4 1-3- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………. ..5 1-4- فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………. ..5 1-5- متغیر های تحقیق ……………………………………………………………………….. ..5 1-6- قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………….. ..6 1-7- محدودیت ها……………………………………………………………………………………….6 1-8 – واژگان كلیدی ………………………………………………………………………….. …6 فصل دوم : ادبیات موضوع، مباحث نظری و پیشینه تحقیق مقدمه …………………………………………………………………………………………… …9 2-1- فن آوری اطلاعات و ارتباطات …………………………………………………………. ..10 2-1-1- تعریف فن آوری اطلاعات و ارتباطات ……………………………………………… ..10 2-1-2- فرآیند تكوین فن آوری اطلاعات و ارتباطات ………………………………………… ..11 2-1-3- انقلاب فن آوری اطلاعات و ارتباطات……………………………………………….. ..11 2-1-4- تاریخچه فن آوری اطلاعات…………………………………………………………………..12 الف- رایانه های نسل اول……………………………………………………………………… ..14 ب- رایانه های نسل دوم………………………………………………………………………… ..14 پ- رایانه های نسل سوم……………………………………………………………………….. ..14 ج- رایانه های نسل چهارم …………………………………………………………………….. ..15 2-1-5- سیستم های اطلاعاتی و انواع آن …………………………………………………….. ..15 الف- سیستم پردازش داد و ستد (TPS)………………………………………………………………..16 ب- سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)…………………………………………………………………..16 ج- سیستم های حمایت از تصمیم .(DSS)……………………………………………………………..17 د- سیستم های حمایت از مدیران ارشد ( ESS)……………………………………………………….17 هـ – سیستم های حمایت از گروه كار (WGSS)……………………………………………………..18 و- سیستم های اطلاعاتی خبره…………………………………………………………………………18 2-1-6- مؤلفه های فن آوری اطلاعات………………………………………………………… 18 2-1-7- انواع فن آوریهای ارتباط سازمانی …………………………………………………… 19 2-1-8- فن آوریهای كلیدی مؤثر بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات ………………………… 20 الف- فن آوریهای سخت افزاری ………………………………………………………………. 21 ب-  فن آوریهای  نرم افزاری …………………………………………………………………. 21 ج- فن آوریهای شبكه سازی …………………………………………………………………… 21 د- فن آوریهای  مخابراتی ……………………………………………………………………… 21 و- فن آوریهای مهندسی دانش …………………………………………………………………. 21 هـ- فن آوریهای واسط انسان و ماشین ………………………………………………………… 21 2-1-9- كاربرد های فن آوری اطلاعات در سازمانها ………………………………………… 22 2-1-10- مراحل رشد فن آوری اطلاعات و ارتباطات و سیستم اطلاعاتی در سازمانها ………..23 2-1-11- انقلاب ارتباطات از راه دور(مخابرات) ……………………………………………. 23 2-1-12- فن آوری اطلاعات و مدیران……………………………………………………….. 24 2-1-13- مزایای فن آوری اطلاعات و ارتباطات…………………………………………….. 24 2-1-14- نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانها………………………………….. 25 2-1-15- نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در ارتباطات سازمانی……………………….. 25 2-1-16- اثر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر الگوی ارتباط …………………………………..26 2-1-17- اثرات فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر پیامدهای ارتباط………………………… 26 2-1-18 – توانمند سازی كاركنان و فن آوری اطلاعات ……………………………………… 26 2-1-19- چشم انداز فن آوری اطلاعات در جهان…………………………………………….. 27 2-2- ساختار سازمانی ………………………………………………………………………… 27 2-2-1- سازمان و سازماندهی ………………………………………………………………… 27 2-2-2- اهمیت مطالعه سازمان ……………………………………………………………… 29 2-2-3- سازمان رسمی ……………………………………………………………………….. 30 2-2-4- سازمان غیر رسمی ………………………………………………………………….. 30 2-2-5- سازماندهی ……………………………………………………………………………. 31 2-2-6- نمودار سازمانی ………………………………………………………………………. 31 2-2-7- تعریف ساختار ……………………………………………………………………….. 32 2-2-8- ساختار سازمان ………………………………………………………………………. 32 2-2-9- تقسیم کار ( تخصصی کردن کار ) …………………………………………………… 33 2-2-10- محدودیتهای ساختارهای سنتی سازمان …………………………………………….. 34 2-2-11- ابعاد ساختار سازمانی ………………………………………………………………. 35 2-2-12- تعریف پیچیدگی ……………………………………………………………………. 36 2-2-13-تفکیک افقی…………………………………………………………………………………..36 2-2-14- گروه بندی کارها ( تشکیل دوایر سازمانی ) ………………………………………. 36 2-2-15- تخصص گرائی …………………………………………………………………….. 37 2-2-16- زنجیره فرماندهی ………………………………………………………………….. 38 2-2-17- حوزة کنترل ………………………………………………………………………… 39 2-2-18- تمرکز وعدم تمرکز ………………………………………………………………… 39 2-2-19- رسمیت ……………………………………………………………………………… 41 2-2-20- دامنة‌ رسمیت………………………………………………………………………………..42 2-2-21- چرا پیچیدگی مهم است ؟……………………………………………………………. 43 2-2-22- چرا رسمیت مهم است …………………………………………………………………….43 2-2-23- چرا تمركز مهم است ؟……………………………………………………………… 44 2-2-24- ارتباط تمركز،‌ پیچیدگی و رسمیت ………………………………………………… 45 2-2-24-1- تمركز و پیچیدگی………………………………………………………………… 45 2-2-24-2 – تمركز و رسمیت ……………………………………………………………….. 46 2-2-24-3- رابطه بین رسمیت وپیچیدگی ……………………………………………………. 46 2-2-25- طرحهای سازمانی ………………………………………………………………….. 46 2-2-25-1- ساختار ساده ……………………………………………………………………… 46 2-2-25-2- دیوانسالاری ( بوروکراسی ) ……………………………………………………. 47 2-2-25-3- ساختار ماتریسی …………………………………………………………………. 48 2-2-26- راههای جدید ……………………………………………………………………….. 48 2-2-26-1- ساختار تیمی …………………………………………………………………….. 48 2-2-26-2 – سازمانهای مجازی ……………………………………………………………… 49 2-2-26-3- سازمانهای بدون مرز ……………………………………………………………. .49 2-2-27- عوامل موثر و تعیین كننده ساختار سازمانی ………………………………………. .50 الف- استراتژی………………………………………………………………………………………….50 ب- اندازه سازمان……………………………………………………………………………………….51 ج- تكنولوژی…………………………………………………………………………………………….51 د- محیط………………………………………………………………………………………………….52 هـ قدرت – کنترل………………………………………………………………………………………..53 2-2-28- رابطه ساختار و اثر بخشی سازمانی………………………………………………… ..54 2-3- رهبری ………………………………………………………………………………….. ..56 2-3-1- تعریف رهبری ……………………………………………………………………….. ..56 2-3-2- اهمیت رهبری مدیران ……………………………………………………………….. ..58 2-3-3- سبك رهبری مدیران………………………………………………………………….. ..59 2-3-4- عوامل درونی شكل دهنده سبك رهبری مدیران……………………………………………..59 2-3- 5 – اثر بخشی سبك رهبری مدیران …………………………………………………….. ..60 2-3-6- تمایز مدیریت ورهبری……………………………………………………………….. ..61 2-3-7- نظریه های سبك رهبری …………………………………………………………….. ..62 2-3-7-1-  نظریه صفت رهبری …………………………………………………………….. ..62 2-3-7- 2- نظریه های رفتاری رهبری……………………………………………………………….63 2-3-7-2-1-  نظریه های x و y رهبری …………………………………………………….. ..63 2-3-7-2-2- سبكهای اساسی رهبری ………………………………………………………… ..64 2-3-8- شبكه مدیریتی ………………………………………………………………………… ..65 2-3-9-  دیدگاههای معاصر در نظریه رفتاری ………………………………………………. ..66 2-3-10- مطالعات دانشگاه آیووا………………………………………………………………. ..68 2-3-11- رهبری وضعی در سازمان های چند فرهنگی …………………………………….. ..68 2-3-12- تئوری مسیر – هدف………………………………………………………………… ..72 2-3-13- مدل اقتضایی «سبک – ساختار- توان »…………………………………………… ..73 2-3-14- قدرت و رهبری……………………………………………………………………… ..73 2-3-15- دیدگاههای در حال ظهور در رهبری……………………………………………….. 74 2-3-15-1- جایگزینی رهبری………………………………………………………………… 74 2-3-16- دیدگاههای موافق ومخالف رهبری کاریزماتیک……………………………………. 75 2-3-17- اداره امور عمومی در روم باستان………………………………………………….. 77 2-3-18- رهبری سازمانهای عمومی واداره امور دولتی در ایران باستان…………………… 77 2-3-19- مدیریت ورهبری سازمانهای اداری در قرون وسطی………………………………. 77 2-3 -20- شیوه های رهبری و اداره امور دولتی در اسلام…………………………………… 78 2-3-21- دیدگاه های معاصر در رهبری……………………………………………………… 80 2-3-21-1- هوش هیجانی و اثربخشی رهبری……………………………………………….. 80 2-3-21-2- رهبری اخلاقی……………………………………………………………………. 80 2-3-21-3- رهبری میان فرهنگی ……………………………………………………………. 81 2-3-22- ارتباط اعتماد و رهبری…………………………………………………………….. 81 2-3-23- آیا رهبران زن با رهبران مرد متفاوت اند ؟……………………………………….. 83 2-3-24- نقش جدید مدیران ورهبران سازمانها در قرن بیست ویکم…………………………. 85 2-3-24-1- نگاه خوشبینانه …………………………………………………………………… 85 2-3-24-2- نگاه انتقادی……………………………………………………………………….. 86 2-4- ارتباطات ………………………………………………………………………………… 87 2-4-1- تعریف ارتباطات …………………………………………………………………….. 87 2-4-3- عناصر فراگرد ارتباطات …………………………………………………………….. 89 2-4-4- ارتباطات در سازمانها ………………………………………………………………………90 2-4-5- فرایند ارتباطات………………………………………………………………………………90 2-4-6- ارتباطات یک جانبه و دو جانبه ……………………………………………………… 91 2-4-7- انواع مسیر های ارتباطی……………………………………………………………………92 2-4-7-1- ارتباطات افقی……………………………………………………………………… 93 2-4-7-2- ارتباطات عمودی………………………………………………………………………….93 2-4-7-3- ارتباطات مورب…………………………………………………………………………..93 2-4-8- منبع«فرستنده »………………………………………………………………………………93 2-4-9- به رمز درآوردن……………………………………………………………………………..93 2-4-10- گیرنده پیام (پاسخ دهنده )………………………………………………………………….93 2-4-11- بازخور……………………………………………………………………………………..94 2-4-12- شبکه های ارتباطی در گروههای غیر رسمی…………………………………………….94 2-4-12-1- ارتباطات در سطح افقی …………………………………………………………. 94 2-4-13- ارتباطات در سطح سازمان ………………………………………………………… 94 2-4-14- فرآیند انتقال ………………………………………………………………………… 95 2-4-15- کشف کردن (از رمز خارج شدن)………………………………………………….. 95 2-4-16- اختلالات پارازیت…………………………………………………………………… 95 2-4-17- سیستمهای ارتباطات غیررسمی ……………………………………………………. 95 2-4-18- سیستمهای ارتباطات رسمی ………………………………………………………… 96 2-4-19- شبکه های ارتباطی………………………………………………………………….. 96 2-4-19-1- شبکه های ارتباطی گروههای کوچک…………………………………………… 97 2-4-19-2- شبکه های ارتباط سازمانی ……………………………………………………… 98 2-4-20- موانعی که بر سر راه ارتباطات اثر بخش قرار دارد…………………………………….99 2-4-20-1- از صافی گذرانیدن اطلاعات……………………………………………………………99 2-4-20-2- ویژگیهای شخصی ………………………………………………………………. 99 2-4-20-3- جنسیت……………………………………………………………………………. 99 2-4-20-4- عواطف…………………………………………………………………………… 99 2-4-20-5- زبان ……………………………………………………………………………… 100 2-4-21- توصیه هایی برای بهبود فراگرد ارتباطات……………………………………………….100 2-4-22- ارتباطات بین فرهنگها………………………………………………………………. 100 2-4-23- سبکهای ارتباطات ………………………………………………………………….. 101 2-4-24- شیوه های ارتبا ط……………………………………………………………………. 101 2-4-24-1- ارتباط مکاتبه ای…………………………………………………………………………101 2-4-24-2- ارتباط کلامی ……………………………………………………………………. 102 2-4-24-3- ارتباط غیر کلامی ……………………………………………………………….. 102 2-4-25- روشهای بهبود ارتباطات (تنش زدایی در مدیریت )……………………………………..102 2-4-25-1- خود گشودگی…………………………………………………………………………….103 2-4-25-2- ادراک مدیر از خودش و سبک…………………………………………………………103 2-4-26- مدیریت ارتباطات سازمانی ………………………………………………………… 103 2-4-27- بهسازی فرایند ارتباطات …………………………………………………………… 104 2-4-28- ارتباطات راغبانه ………………………………………………………………….. 104 2-4-29- فراگرد ارتباطات راغبانه……………………………………………………………. 105 2-4-30- پرورش اطلاعات الکترونیکی و ارتباطات راه دور ………………………………. 105 2-4-31- ارتباطات از منظر ارزشهای اسلامی ……………………………………………… 106 2-4-32- نقش ادراک در ارتباطات ………………………………………………………….. 107 2-4-33- ارتباطات به کمک کامپیوتر ……………………………………………………….. 108 2-4-33-1- پست الکترونیکی………………………………………………………………………..108 2-4-33-2- پیام های فوری…………………………………………………………………………..109 2-4-33-3- اینترانت و اکسترانت……………………………………………………………………109 2-4-33-4- ویدئو کنفرانس…………………………………………………………………………..109 2-4-34-  مـؤلفه های ارتباطات ……………………………………………………………… 109 2-4-35- مدیریت دانش ………………………………………………………………………. .110 2-4-36- منظور از ارتباطات مدیریت منابع انسانی ………………………………………… 110 2-4-37- اخلاق در ارتباطات :دروغ گفتن بد است؟………………………………………….. 110 2-4-38- خصیصه های ارتباطات اثر بخش………………………………………………….. 111 2-4-39- اثرات فن آوری ارتباطی روی الگوهای ارتباط ……………………………………. 112 2-5- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………..113 فصل سوم : روش تحقیق مقدمه …………………………………………………………………………………………… 120 3-1- روش تحقیق …………………………………………………………………………….. 121 3-2- جامعه آماری ……………………………………………………………………………. 121 3-3- حجم نمونه و شیوه نمونه گیری …………………………………………………………. 121 3-4- روش ها و ابزارهای جمع آوری اطلاعات …………………………………………….. 122 3-5- قابلیت اعتماد و اعتبار تحقیق (روایی و پایایی) ………………………………………… 124 3-6- روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………….. 124 3-7- متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………… 125 3-8- شاخص سازی …………………………………………………………………………… 125 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها مقدمه …………………………………………………………………………………………… 128 الف- تحلیل توصیفی – جداول فراوانی و خلاصه نتایج  ……………………………………… 129 ب- تحلیل استنباطی – آزمون فرضیه ها و خلاصه نتایج …………………………………….. 136 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات مقدمه ………………………………………………………………………………………….. .145 یافته های پژوهش ……………………………………………………………………………… .146 پیشنهادات ……………………………………………………………………………………… .148 منابع و مآخذ  ………………………………………………………………………………….. .150 ضمائم ………………………………………………………………………………………….. .157 فهرست جداول عنوان                                                                                                          صفحه جدول (2-2) : نمونه هایی از فن آوریهای ارتباط سازمانی…………………………………………..20 جدول( 2- 4) مقایسه مفروضات نظریه های x و y……………………………………………………….64 جدول ( 3-1) فرضیه ها و سوالات تحقیق………………………………………………………………….123 جدول (3-2) ضرایب پایایی پرسشنامه تحقیق……………………………………………………………..124 جدول (3-3 ) فرضیه ها و شاخص های تحقیق……………………………………………………………126 جدول (4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت……………………………………………….129 جدول (4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن…………………………………………………..130 جدول (4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مدرك تحصیلی………………………………………131 جدول (4-4) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه كار…………………………………………….132 جدول ( 4-5) توزیع فراوانی پاسخگویی به سوالات پرسشنامه تحقیق………………………………….133 جدول ( 4-6) آماره های توصیفی سوالات پرسشنامه تحقیق…………………………………………….135 جدول (4-7) خلاصه نتایج آزمون t تك نمونه ای فرضیه اول تحقیق……………………………………136 جدول (4-8) خلاصه نتایج آزمون t تك نمونه ای فرضیه دوم……………………………………………136 جدول (4-9) خلاصه نتایج آزمون t تك نمونه ای فرضیه سوم…………………………………………..136 جدول ( 4-10) آماره های توصیفی آزمون غیر پارامتریك فریدمن برای فرضیه های تحقیق…………137 جدول (4-11) خلاصه نتایج آزمون غیر پارامتریك فریدمن فرضیه های تحقیق……………………….137 جدول (4-12) خلاصه آزمون t با واریانس های برابر فرضیه اول بر حسب جنسیت…………………137 جدول (4-13) خلاصه آزمون t با واریانس های برابر فرضیه دوم  بر حسب جنسیت………………..138 جدول (4-14) خلاصه آزمون t با واریانس های برابر فرضیه سوم  بر حسب جنسیت………………138 جدول (4-15) خلاصه نتایج تحلیل واریانس متغیر فرضیه اول بر حسب سن…………………………138 جدول (4-16) خلاصه نتایج تحلیل واریانس متغیر  فرضیه دوم  بر حسب سن………………………..139 جدول (4-17) خلاصه نتایج تحلیل واریانس متغیر  فرضیه سوم   بر حسب سن پاسخگویان………..139 جدول (4-18) خلاصه نتایج تحلیل واریانس متغیر  فرضیه اول بر حسب تحصیلات پاسخگویان…….139  جدول (4-19) خلاصه نتایج تحلیل واریانس متغیر  فرضیه دوم  بر حسب تحصیلات پاسخگویان……140 جدول (4-20) خلاصه نتایج تحلیل واریانس متغیر  فرضیه سوم  بر حسب تحصیلات پاسخگویان …..140 جدول (4-21) خلاصه نتایج تحلیل واریانس متغیر  فرضیه های تحقیق  بر حسب سابه كار پاسخگویان141 جدول (4-22) خلاصه نتایج آزمون t تك نمونه ای سوال های پرسشنامه تحقیق………………………142 فهرست نمودارها عنوان                                                                                                                  صفحه نمودار 2-7- تاثیر انواع قدرت بر سطوح گوناگون…………………………………………………..74                   نمودار 2-8- فراگرد ارتباطات و منشأهای احتمالی اختلال…………………………………………..91 نمودار (4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت……………………………………….. 129 نمودار (4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن……………………………………………..130 نمودار (4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مدرك تحصیلی…………………………………131 نمودار (4-4) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه كار………………………………………132 فهرست اشكال عنوان                                                                                                            صفحه شكل ( 2- 1 ) تاریخچه فن آوری اطلاعات و سیستم ها………………………………………………….. 13 شکل ( 2-3) نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان…………………………………………….25 شكل (2-5) شبكه رهبری……………………………………………………………………………………..66 شكل( 2-6) رهبری وضعی پاول هرسی و كنت پلانچارد……………………………………………………70         چكیده انسان موجودی اجتماعی است و همین ماهیت اجتماعی بودن آدمی را به برقراری رابطه و ایجاد ارتباطات با وجوه گوناگون اجتماعی رهنمون می سازد.رفع نیازهای آدمی جز از طریق ارتباطات صورت نمی گیرد. سازمان به عنوان یك نهاد اجتماعی به دلیل اهداف بنیادین فراتر از ارتباطی مؤثر در میان واحدهای گوناگون سازمان از وظایف مهم مدیران است. برقراری ارتباط مؤثر با كاركنان موجب آشنائی با نیازها و خواسته ها و درك بهتر انگیزه آنها می شود. پویا شدن اقتصاد جهانی، رفاه، رقابت و حدود جغرافیائی را دستخوش تغییر كرده است. دوران جدید كه به عصر اطلاعات معروف شده، نوید دهنده ی جهانی نو با شیوه های نوین به كارگیری اطلاعات است. با توجه به گستردگی حوزه مسایل ارتباطی در سازمان و مدیریت می توان ادعا كرد كه بسیاری از مشكلات سازمانی و اجتماعی ناشی از ضعف ارتباطات است. با توجه به حیاتی بودن ارتباط بین افراد و گروه ها در سازمان و تحقق اهداف سازمانی، این پژوهش با هدف شناسائی تأثیر عواملی همچون فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبك رهبری در ایجاد و بهبود ارتباطات سازمانی صورت گرفته است. جامعه آماری كلیه كاركنان شعب بانك كشاورزی شهرستان شیراز بوده كه برای تعیین حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده شده است. روش و ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق روش کتابخانه ای و میدانی با پرسشنامه بر مبنای طیف لیكرت بوده است. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها در 2 سطح توصیفی شامل فراوانی، درصد فراوانی و میانگین و سطح استنباطی از آزمون t تك نمونه ای، آزمون غیر پارامتریك فریدمن، آزمون t مستقل و آزمون تحلیل واریانس یك طرفه استفاده گردیده است. متغیرهای مستقل عبارتند از: فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبك رهبری و متغیر وابسته، بهبود ارتباطات سازمانی . نتایج تحقیق مؤثر بودن فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبك رهبری را بر بهبود ارتباطات سازمانی نشان می دهد. فصل اول كلیات تحقیق مقدمه استقرار شبكه های ارتباطی مؤثر و توسعه مجاری ارتباطی در میان واحدهای گوناگون سازمان وظایف مهم مدیران است. اهمیت ارتباطات به حدی است كه بخش عمده ای از اوقات كار مدیران و رهبری به خود اختصاص می دهد. بطور كلی بندرت امكان دارد كه یك مدیر عالی بتواند بدون ارتباط با دیگر مشغول كار باشد و حتی هنگامی كه به تنهایی در اتاق خود مشغول تفكر است نیز ممكن است به دلیل برقراری یك ارتباط تلفنی یا حضوری، رشته افكارش گسسته شود. نگرش جدیدی كه در پیش روست می رساند كه خواسته های اقتصاد پویا مستلزم ایجاد ساختارهای جدید اجتماعی،‌ سبك های جدید مدیریتی و رهیافتهای نوین در خلاقیتهای سازمانی است و اینها همگی ناشی از سیل عظیم تولید و گسترش اطلاعات در عصر حاضر است كه سازمان ها را مجبور به نگرش مجدد در عملكرد و فعالیته های خود می كند. سازمانها پدیده های اجتماعی اند، لذا الگوهای تعاملی اعضاء آنها بایستی موزون وهماهنگ باشند تا ابهام و سردرگمی حداقل گردد و در نتیجه اطمینان حاصل شود که وظایف مهم سازمانی انجام می پذیرند. نتیجه آنکه، تعریف ما از سازمان بطور صریحی نیاز به هماهنگی در الگوهای تعاملی بین افرادرا مسلم می داند. یک سازمان مرزهای نسبتاً مشخصی دارد . این مرزها به مرور زمان، می توانند تغییر کنند و ممکن است کاملاً واضح و روشن نباشند. اما به هرحال باید مرزهای مشخصی وجود داشته باشد تا بتوان اعضاء سازمان را از غیر اعضاء بازشناخت. هدایت، بر تلاش مدیر برای انگیزش کارکنان به منظور نیل به اهداف سازمانی، دلالت دارد .این تلاش به سه طریق صورت می گیرد : رهبری، انگیزش و برقراری ارتباطات. امروزه این واقعیت پذیرفته شده که در تجارت و کار، دولت، وسازمانها وگروههای بی شماری که در آنها کار می کنیم و آنها چگونگی زندگی ما را شکل می دهند، رهبری خوب عنصری بسیار اساسی است. 1-1- تعریف و بیان مسأله سازمان به عنوان یك نهاد اجتماعی به دلیل اهداف بنیانی فراتر از ارتباطات روزمره، نوعی ارتباطات سازمانی بین افراد برقرار می سازد مدیران دریافته اند ارتباطات مؤثربا كاركنان ودرك انگیزه های ارتباطی آنان در توفیق مدیران در دستیابی به اهداف طراحی شده سازمان عامل مؤثری است. در پگاه هزاره سوم ودر سپیده دم قرن21 دانش ارتباطات و اطلاعات  انقلابی عظیم در عرصه گیتی بوجود آورده است از طرفی ارتباطات سازمانی یكی از مهمترین موضوعات سازمانی می باشد كه با ظهور فن آوری های جدید اطلاعاتی ارتباطاتی به كلی دستخوش تغیر و تحول گردیده است. موج روزافزون بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، طی سالیان اخیر كشور ایران را نیز در بر گرفته و بسیاری از سازمان ها تمایل زیادی برای بهره گیری و استفاده از فناوری اطلاعات نشان می دهد تحول عظیمی كه در شرف وقوع است، نتیجه پیشرفتهای سریع و بی سابقه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سالهای اخیر است و وسایل ارتباط جمعی، ارتباطات از راه دور و فناوری كامپیوتری در ایجاد این تغییر نقشی بسزا داشته اند در این میان توان دستیابی سریع و به موقع به اطلاعات مورد نیاز، یك برتری رقابتی محسوب می گردد. از آنجا كه فناوری اطلاعات روش انجام كارها را دگرگون ساخته است، امور اقتصادی، اجتماعی و حتی طرز تفكرها را تغییر داده است. فناوری  اطلاعات و ارتباطات موجب عمل و عكس العمل مؤثر و كاراتر امور می شود، بدین سبب است كه امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یك ابزار استراتژیك مطرح است. با استفاده از این ابزار استراتژیك، مسئله سرعت انتقال اطلاعات حل می شود ولی آنچه كه می ماند این است كه از این اطلاعات چه كسانی استفاده كنند.بهبود مستمر فن آوری اطلاعات واستفاده از ارتباطات مؤثر سازمانی تاًثیر قابل توجهی بر محیط كاری داشته و اثر بخشی عملكرد مدیران برای كنترل امور را به طور چشمگیری افزایش می دهد.با توجه به حیاتی بودن وجود ارتباط بین افراد و گروه ها درسازمان و تحقق اهداف سازمانی محقق برآن است كه تاًثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات شناسایی نموده و تأثیر ساختارسازمانی را بر ارتباطات سازمانی و عناصر تشكیل دهنده آن و سبك های رهبری را در برقراری و ایجاد ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی مورد بررسی قرار داده و بهترین سبك رهبری و نوع ساختار سازمانی را كه تاًثیر مثبت بر ارتباطات اثر بخش سازمانی دارد معرفی نماید.ساختار سازمانی به عنوان یك بحث اساسی در موفقیت و شكست سازمانها مطرح است. این بحث همواره مورد توجه محققان و پژوهشگران بوده است. تناسب و هماهنگی سبك رهبری مدیران با ساختار یك سازمان منجر به اثربخشی و كارایی آن سازمان خواهد شد. سازمان ها باید به این واقعیت تن در دهند كه مدیران در همه سطوح سازمانی، سبك های رهبری متفاوتی دارند و دارای رفتاری هستند كه تغییر دادن آنها دشوار است. شناسایی این رفتارها و سبك های رهبری می تواند ساختار سازمانی متناسب با آنها را نمایان سازد. تضاد بین سبك رهبری مدیران و الزامات ساختار سازمانی می تواند موجب تنیدگی مدیر یا عدول وی از مناسبات ساختاری سازمان شود. از این رو برای سازمان حائز اهمیت است كه در انتصاب مدیران، سبك رهبری آنها را مدنظر قرار دهند. 

 • پاورپوینت کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی بر اساس کتاب کاربرد نرم افزارهای تخصصی در اقتصاد کشاورزی

  پاورپوینت کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی بر اساس کتاب کاربرد نرم افزارهای تخصصی در اقتصاد کشاورزی دانلود فایل پاورپوینت کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی بر اساس کتاب  کاربرد نرم افزارهای تخصصی در اقتصاد کشاورزی تالیف : دکتر یاوری – قوامی…

 • ادبیات و مبانی نظری قیمت تمام شده

  ادبیات و مبانی نظری قیمت تمام شده,پژوهش و تحقیق,پژوهش و تحقیق ک,جزوه آموزشی قیمت تمام شده,دانلود ادبیات قیمت تمام شده,دانلود ادبیات و تاریخچه قیمت تمام شده,دانلود پایان نامه قیمت تمام شده,دانلود پروژه ارشد قیمت تمام شده,دانلود پروژه کارشناسی ارشد حسابداری,دانلود…

 • پاورپوینت مدیریت پورتفولیو(پورتفوی)

  بازده مورد انتظار پورتفوی,پاورپوینت مدیریت پورتفولیو(پورتفوی),پورتفوی کارآ,تعریف مدیریت پورتفوی,دانلود پاورپوینت مدیریت پورتفولیو(پورتفوی),ریسک پورتفوی,متنوع سازی,مدل انتخاب مدیریت پورتفوی مارکویتز,مدل تک شاخصی,مدل های چندشاخصی,مرز کارآ,مفروضات مدل مارکویتز,مفروضات نظریه بازار سرمایه,نظریه بازار سرمایه دانلود فایل عنوان: پاورپوینت مدیریت پورتفولیو(پورتفوی) دسته: حسابداری- مدیریت مالی…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش تحلیل رفتار متقابل ( فصل دوم پایان نامه )

  پیشینه پژوهش تحلیل رفتار متقابل,فصل دوم پایان نامه تحلیل رفتار متقابل,مبانی نظری تحلیل رفتار متقابل,مبانی نظری و پیشینه پژوهش تحلیل رفتار متقابل ( فصل دوم پایان نامه ) دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش تحلیل رفتار متقابل ( فصل…

 • پروژه کارآفرینی کشت صیفی جات و سبزی جات

  پروژه کارآفرینی کشت صیفی جات و سبزی جات,طرح توجیهی کشت صیفی و سبزی جات با فرمت ورد,کارافرینی کشت سبزی جات و صیفی جات,کارافرینی کشت سبزی و صیفی جات,کارافرینی کشت سبزی و صیفی جات با فرمت ورد,کارافرینی کشت صیفی جات و…

 • پژوهش نابرابری شهادت زن و مرد

  پژوهش نابرابری شهادت زن و مرد دانلود فایل پژوهش نابرابری شهادت زن و مرد چكیده : شهادت ، در لغت معنای مختلفی دارد از جمله كلمه شهادت در لغت از فعل ثلاثی مجرد شهد ، یشهد، شهوداً و شهاد گرفته…

 • پایان نامه بررسی زراعت

  پایان نامه بررسی زراعت,پروژه بررسی زراعت,تحقیق بررسی زراعت,دانلود پایان نامه بررسی زراعت,مقاله بررسی زراعت دانلود فایل پایان نامه بررسی زراعت فهرست مطالب : مقدمه ………………………………………………………………………………………………..A  انواع كشت درون شیشه ای ……………………………………………………………………….C  كاربردهای كشت بافت گیاهی …………………………………………………………………….D روشهای سترون سازی …………………………………………………………………………...1…

 • سمینار مواد نانولوله های کربنی روش های تولید خواص و کاربردها

  سمینار مواد نانولوله های کربنی روش های تولید خواص و کاربردها دانلود فایل سمینار مواد نانولوله های کربنی روش های تولید خواص و کاربردها چکیده: نانولوله های کربنی از انواع آلوتروپهای کربن بوده و دارای ابعادی در اندازه نانو متر…

 • پمفلت (بروشور) بیماری اسهال

  پمفلت (بروشور) بیماری اسهال,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پمفلت (بروشور) بیماری اسهال تعریف اسهال اختلالات مختلفی ماننداختلال در هضم ، جذب ، و…

 • مقاله گچبری خانه های كاشان در دوره قاجار

  پایان نامه گچبری خانه های كاشان در دوره قاجار,پروژه گچبری خانه های كاشان در دوره قاجار,تحقیق گچبری خانه های كاشان در دوره قاجار,دانلود گچبری خانه های كاشان در دوره قاجار,گچبری خانه های كاشان در دوره قاجار,مقاله گچبری خانه های كاشان…

 • گزراش کاراموزی عدم استقبال از صنعت بیمه عمر در کشور،شاخص رضایتمندی مشتری در صنعت بیمه

  دانلود گزارش کارآموزی عدم استقبال از صنعت بیمه عمر در کشور،شاخص رضایتمندی مشتری در صنعت بیمه,صنعت ب,کاراموزی عدم استقبال از صنعت بیمه عمر در کشور،شاخص رضایتمندی مشتری در صنعت بیمه,کارورزی عدم استقبال از صنعت بیمه عمر در کشور،شاخص رضایتمندی مشتری…

 • زندگی و آثار معماری تویو ایتو

  آثار تویو ایتو,آثار معماری تویو ایتو,پروژه رشته معماری,تحقیق رشته معماری,دانلود پروژه معماری,دانلود تحقیق معماری,دانلود مقاله معماری,زندگی و آثار معماری تویو ایتو,مقاله رشته معماری دانلود فایل زندگی و آثار معماری تویو ایتو مروری بر زندگی و آثار معماری تویو ایتو معمار…

 • گزارش كارآموزی شن و ماسه شركت خانمان

  خانمان,دانلود گزارش کارآموزی شن و ماسه شركت خانمان,شركت,شن,کاراموزی شن و ماسه شركت خانمان,کارورزی شن و ماسه شركت خانمان,گزارش كارآموزی شن و ماسه شركت خانمان,گزارش کاراموزی شن و ماسه شركت خانمان,ماسه دانلود فایل گزارش كارآموزی شن و ماسه شركت خانمان در…

 • پایان نامه بررسی تعارض وماهیت آن

  پایان نامه,پایان نامه بررسی تعارض وماهیت آن,پروژه,تحقیق,دانلود پایان نامه,مقاله دانلود فایل

 • بچه ها و دنیای مجازی اینترنت

  بچه ها و دنیای مجازی اینترنت,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب بچه ها و دنیای مجازی اینترنت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود کتاب بچه ها و دنیای…

 • پاورپوینت دستگاه برداشت هندوانه

  پاورپوینت دستگاه برداشت هندوانه دانلود فایل پاورپوینت دستگاه برداشت هندوانه فهرست 1تاریخچه هندوانه 2کشت هندوانه در شرایط دیم 3زمان برداشت 4برداشت به روش سنتی و معایب 5روش ماشینی ( معایب و مزایا آن )  6معرفی دستگاه 7توصیه اقتصادی و قیمت…

 • طرح توجیهی تولید ژل وپودر آلوئه ورا

  پودر آلوئه ورا,ژل,طرح توجیهی تولید ژل وپودر آلوئه ورا دانلود فایل طرح توجیهی تولید ژل وپودر آلوئه ورا معرفی و  بازاریابی محصول   شرح فرآیند • برنامه کنترل کیفیت  • برآورد فضای مورد نیاز طرح  ساختمانها • برآورد نیروی انسانی مورد…

 • تحقیق مراحل ساخت فنداسیون ساختمانهای اسكلت فلزی

  تحقیق مراحل ساخت فنداسیون ساختمانهای اسكلت فلزی دانلود فایل مراحل ساخت فنداسیون ساختمانهای اسكلت فلزی قسمتهایی از متن: اجرای فونداسیون ساختمان باید به طور كاملا فنی و دقیق روی زمین با مقاومت كافی و كنترل شده، باخاك كاملا متراكم و…

 • بررسی گیاه سویا به صورت لاتین

  بررسی گیاه سویا به صورت لاتین,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل Soybean, Glycine max, is an herbaceous annual plant in the family Fabaceae grown…

 • مقاله برنامه راهبردی سرمایه انسانی NSF

  مقاله برنامه راهبردی سرمایه انسانی NSF دانلود فایل مقاله برنامه راهبردی  سرمایه انسانی NSF فهرست : هدف سیستم مدیریت سرمایه انسانی NSF سرمایه  انسانی در طول قرن نیروی كار NSF اهداف سرمایه انسانی NSF برنامه نیروی كار NSF برنامه توالی…

 • چهره پردازی و صحنه آرایی از دیدگاه هنر گرافیك در شاهنامه ( هفت خوان رستم )‌

  چهره پردازی,چهره پردازی و صحنه آرایی از دیدگاه هنر گرافیك در شاهنامه ( هفت خوان رستم )‌,شاهنامه,صحنه آرایی,هفت خوان رستم,هنر گرافیك دانلود فایل چهره پردازی و صحنه آرایی از دیدگاه هنر گرافیك در شاهنامه  ( هفت خوان رستم )‌ اولین…

 • رموز خانه داری

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب رموز خانه داری,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,رموز خانه داری,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل این کتاب شامل 7 فصل به شرح زیر می باشد نویسنده  سیداسماعیل…

 • دانلود پاورپوینت خلاقیت و نوآوری (فصل سوم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان)

  ارتباط خلاقیت و برنامه ریزی,تعریف خلاقیت,دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی فصل سوم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها تألیف شهنام طاهری با عنوان مفهوم و فلسفه مدیریت فراگیر بهره وری,دانلود پاورپوینت خلاقیت و نوآوری (فصل سوم کتاب…

 • پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی 2001

  پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی 2001 دانلود فایل پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی 2001 هدف: ارزیابی ابعاد صمیمیت زناشویی (صمیمیت عاطفی، صمیمت روانشناختی، صمیمت عقلانی، صمیمت جنسی، صمیمت بدنی، صمیمت معنوی، صمیمت زیباشناختی، صمیمت اجتماعی- تفریحی)

 • تحقیق گزارش و افشاء كنندگان گزارش

  تحقیق گزارش و افشاء كنندگان گزارش,دانلود گزارش و افشاء كنندگان گزارش,گزارش و افشاء كنندگان گزارش,متن گزارش و افشاء كنندگان گزارش,مقاله گزارش و افشاء كنندگان گزارش دانلود فایل تحقیق گزارش و افشاء كنندگان گزارش گزارش های حسابرسی ممكن است تفسیر كند…

 • تحقیق کلی در مورد گل رز

  تحقیق کلی در مورد گل رز دانلود فایل بخشهایی از متن: گل رز بعنوان ملكه گلها از زمان عهد باستان مورد توجه بشر بوده است. در آن موقع استفاده های داروئی آن بیشتر مورد توجه بوده ولی بتدریج كشت و…

 • آشنایی با وسایل اندازه گیری ولتاژ

  آشنایی با وسایل اندازه گیری ولتاژ دانلود فایل آشنایی با وسایل اندازه گیری ولتاژ هدف : آشنایی با مولتی متر عقربه ای ( آنالوگ ) و طریقه اندازه گیری چند كمیت با آن , همچنین آشنایی با گالوانومتر و چگونگی…

 • سمینار ارزیابی كارایی شبكه های كامپیوتری و بررسی آن در Grid

  سمینار ارزیابی كارایی شبكه های كامپیوتری و بررسی آن در Grid دانلود فایل سمینار ارزیابی كارایی شبكه های كامپیوتری و بررسی آن در Grid چکیده شبکه های Grid از لحاظ معنایی و ساختار از سیستم های توزیع شده متفاوت می…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید صابون بهداشتی

  بهداشتی,پروژه کارآفرینی کارگاه تولید صابون بهداشتی,پروژه کارافرینی کارگاه تولید صابون بهداشتی,توجیه اقتصادی کارگاه تولید صابون بهداشتی,تولید,دانلود پروژه کارگاه تولید صابون بهداشتی,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید صابون بهداشتی,صابون,طرح توجیه فنی کارگاه تولید صابون بهداشتی,طرح توجیهی کارگاه تولید صابون بهداشتی,کارآفرینی کارگاه تولید صابون…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش شیوه های حل تعارض (بین فردی)

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش شیوه های حل تعارض (بین فردی) دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش شیوه های حل تعارض (بین فردی) در 29 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد…

 • پایان نامه مقایسه بین اضطراب کودکان بی سرپرست با گروه کنترل

  اضطراب کودکان بی سرپرست با گروه کنترل,پایان نامه مقایسه بین اضطراب کودکان بی سرپرست با گروه کنترل,مقایسه بین اضطراب کودکان بی سرپرست با گروه کنترل دانلود فایل پایان نامه مقایسه بین اضطراب کودکان بی سرپرست با گروه کنترل مقدمه  بهداشت…

 • مقاله ارزشیابی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

  مقاله ارزشیابی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانلود فایل مقاله ارزشیابی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی فهرست مطالب عنوان                                صفحه مقدمه ............................... هدفهای ارزشیابی و امتحان ............ تهیه بانك سوالات استاندارد ........... بارم بندی سوالها .................... تجزیه…

 • ترجمه مقاله ژنوتوکسیک بودن آفت کشها: یک بازبینی از مطالعات نظارت زیستی انسان

  بازبینی مطالعات نظارت زیستی انسان,ترجمه مقاله ژنوتوکسیک بودن آفت کشها: یک بازبینی از مطالعات نظارت زیستی انسان,دانلود مقاله ژنوتوکسیک آفت کشها دانلود فایل ترجمه مقاله ژنوتوکسیک بودن آفت کشها: یک بازبینی از مطالعات نظارت زیستی انسان اصل مقاله معتبر السیویر…

 • گزارش کارآموزی شركت برق منطقه ای باختر

  برق,دانلود گزارش کارآموزی شركت برق منطقه ای باختر,شركت,کاراموزی شركت برق منطقه ای باختر,کارورزی شركت برق منطقه ای باختر,گزارش کارآموزی شركت برق منطقه ای باختر,گزارش کاراموزی شركت برق منطقه ای باختر,منطقه ای باختر دانلود فایل گزارش کارآموزی شركت برق منطقه ای…

 • پایان نامه قارچ

  پایان نامه قارچ دانلود فایل پایان نامه قارچ مقدمه مصرف قارچ به عنوان غذای بشر به روزگار باستان باز می گردد.در فرهنگ های قدیمی چون هند ، یونان و روم ، قارچ به عنوان یك غذای لذیذ در رده های…