مقاله بررسی اثر پیش كاهش كاتالیزور بروی هیدروژاناسیون ایزوبوتان بر كروم و آلومینیوم

پروژه بررسی اثر پیش كاهش كاتالیزور بروی هیدروژاناسیون ایزوبوتان بر كروم و آلومینیوم,تحقیق بررسی اثر پیش كاهش كاتالیزور بروی هیدروژاناسیون ایزوبوتان بر كروم و آلومینیوم,دانلود تحقیق بررسی اثر پیش كاهش كاتالیزور بروی هیدروژاناسیون ایزوبوتان بر كروم و آلومینیوم,مقاله بررسی اثر پیش كاهش كاتالیزور بروی هیدروژاناسیون ایزوبوتان بر كروم و آلومینیوم

دانلود فایل

مقاله بررسی اثر پیش كاهش كاتالیزور بروی هیدروژاناسیون ایزوبوتان بر كروم و آلومینیوم در 21 صفحه ورد قابل ویرایش   اثر پیش كاهش كاتالیزور بر دی هیدروژناسیون ایزوبوتان بر كروم / آلومینیوم اثر پیش كاهش مونوكسید كربن و هیدروژن بر فعالیت اولیه و غیرفعال كردن آلومینیوم/ كروم در روند دی هیدروژناسیون ایزوبوتان بررسی شد، ارزیابی ها در 58 درجه در یك واكنشگر با سطح ثابت شده انجام شده و با پخش در محل x اشعه مادون قرمز اسپكتروسكوپی انتقال (DRIFTS) Fourier با اسپكترومتری انبوه تركیب شد. پیش كاهش با هیدروژن فعالیت دی هیدروژناسیون را در مقایسه با یك كاتالیزور با ایزو بوتان كاهش یافته، كم كرده و پیش كاهش توسط مونوكسید كربن فعالیت شكاف گذاری را افزایش داد كاتالیزور با زمان در جریان و به دلیل شكل گیری رسوبات حاوی كربن غیرفعال شد. كربوكسیلاتها و آلیفاتیك و گونه های هیدروكربن خوشبو/ غیراشباع شده اثرات مشاهده شده عمدتاً به گروههای هیدروكسیل شكل گرفته در طول پیش كاهش هیدروژن و برای كربنات و شكل دادن گونه ها در طول كربن پیش كاهش مونوكسید نسبت داده شد. به علاوه سطح مونوكسید پیش كاهش یافته كربن احتمالاً تعداد بیشتری از محل‌های كرومیم فعال انتخاب شده برای دی هیدروژناسیون را شامل می شد. مقدمه كرومیوم حمایت شده در آلومینیوم یك كاتالیزور فعال در دی هیدروژناسیون آلكانهای سبك در آلكن ها است. آلومینیوم/ كروم اكسید شده عمدتاً كرومیوم Cr6+ , Cr3+ و در مقادیر كم Cr5+ را شامل می‎شود. مقادیر نسبی و ساختارهای Cr3+ و اكسیدهای Cr6+ به مقدار كرومیوم كاتالیزور بستگی دارد. در بارهای كرومیوم كم زیر حدود %4-8wt) 5atcm2 بسته به سطح محل كاتالیزور)، Cr6+ غالب شده و مونو و پلی كرومات ها را شكل می‎دهد. با مقدار فزاینده كرومیم، مقدار Cr6- ثابت می‎شود. در حالیكه مقدار Cr3+ اضافه می‎شود. مرحله اكسید Cr3+ ابتدا نامنظم است، كریستال Cr2O3 شناسایی شده، مثلاً پخش اشعه ایكس بالای حدود 10-8 است. در شرایط هیدروژناسیون، وضعیت اكسیداسیون بالا و گونه های كرومیوم توسط آلكان با آزادسازی اكسید كربن و آب كاهش یافته است. سپس محصولات دی هیدروژناسیون شكل می گیرند. یونهای مرتبط اشباع نشده و شكل گرفته در كاهش یا موجود در كاتالیزور اكسید شده به طور كل به عنوان محل های فعال در هیدروژناسیون بررسی شده اند. دوره اولیه احتراق غیرانتخابی را می‎توان توسط پیش كاهش كاتالیزور مثلاً با هیدروژن یا مونوكسید كربن جلوگیری كرد. اما این گازها بر فعالیت دی هیدروژناسیون در مقایسه با كاهش با تغذیه آلكان اثرگذار هستند. پیش كاهش با هیدروژن كاهش دهنده فعالیت دی هیدروژناسیون و پیش كاهش توسط مونوكسید كربن افزایش دهنده واكنش های فرعی است. مثل شكاف پیدا كردن و شكل گیری كك در طول دی هیدروژناسیون است. این اثرات توسط شكل گیری گونه های سطح جذب شده متفاوت یا وضعیتهای اكسیداسیون كرومیوم در طول كاهش با گازهای مختلف دیده شده است. قبلاً ما با اسپكتروسكوپی انتقال fouried اشعه قرمز و انعكاس پخش در محل (DRIFTS)، خصوصیت گونه های سطح شكل گرفته در طول كاهش كرومیوم آلومینیوم توسط مونوكسید كربن، هیدروژن، پروپان، ایزوبوتان را بررسی كردیم- گروههای هیدروكسیل در كاهش توسط هیدروژن یا آلكان ها شكل گرفتند و گونه های كربن حاوی اكسیژن در كاهش توسط مونوكسید كربن یا آلكانها شكل گرفتند- هدف این مطالعه ارزیابی اثر این گونه ها بر فعالیت اولیه كرومیم/ آلومینیوم در دی هیدروژناسیون ایزوبوتان است. هدف دیگر این مطالعه تعیین اثر پیش تولید مونوكسید كربن بر غیرفعال كردن آلومینیوم/ كرومیوم بود. كربن حاوی رسوبات در طول دی هیدروژناسیون شكل گرفته كه كاهش دهنده فعالیت كاتالیزوری و بازتولید دوره ای ضروری كاتالیزور است- قبلاً ما انحلال كك در كاتالیزورهای آلومینیوم/ كرومیوم با هیدروژن پیش تولید شده پروپان و دی هیدروژناسیون ایزوبوتان در محل DRIFT و اسپكتروسكوپی های Raman را بررسی كردیم- این 2 روش مكمل اطلاعاتی را در مورد انواع گوناگون رسوبات كربن به دست می‎دهد- اسپكتروسكوپی دارای اشعه مادون قرمز را می‎توان برای پیگیری در شكل گیری گوشه های هیدروكربن معطر و آلیفاتیك و رسوبات اكسیژن (مثل كربنات ها و كربوكسیلات ها) و نمونه های اكسید به كار برد. ارزیابی های اسپكتروسكوپی شاید نشان دهنده گونه های هیدروكربن معطر و رسوبات مشابه گرافیت باشد. ارزیابی های DRIFT ما نشان داد كه بر آلومینیوم / كرومیوم ابتدا كربوكسیلاتها و رسوبات هیدروكربن و سپس با افزایش زمان بر جریان گونه های معطر/ اشباع شده شكل گرفتند. به علاوه، ارزیابی های اسپكتروسكوپیك شكل گیری رسوبات مشابه گرافیت در زمان طولانی تر در جریان را نشان داد. پیش كاهش هیدروژن، كاهش دهنده نسبت رسوب كك بوده اما بر خصوصیت رسوبات اثری نتایج: ارزیابی‌های فعالیت دی‌هیدروژناسیون ایزوبوتان فعالیت دی‌هیدروژناسیون كاتالیزور 5/13 در یك واكنشگر بستر ثابت شده پس از كلسیناسیون و پس از پیش كاهش توسط هیدروژن یا مونوكسید كربن ارزیابی شدند این نمونه برای آزمایش نزدیك‌تر انتخاب شده بود چون بالترین مقدار كرومیم را داشته و بنابراین مشاركت توسط حمایت آلومینیوم كمترین بود. كاهش كاتالیزور توسط ایزوبوتان اكسیدهای كربن آزاد كرده و هیدروژن آب را آزاد كرده و توسط مونوكسیدكربن به دی‌اكسید كربن آزاد شد. كاهش سریع بود. محصولات و كاهش گازی برای كمتر از 1 دقیقه در جریان شناسایی شدند. همانطور كه قبلاً بررسی شده بود، هیچ آبی از ایزوبوتان آزاد نشد، اگر چه شكل‌گیری آن را انتظار داشتیم و مقدار هیدروژن كمتر از مقدار پیش‌بینی شده براساس مقدار ارزیابی شده Cr6+ قابل كاهش در كاتالیزور بود. برآورد شده بود كه حدود 50-30% از مقدار تئوری آب شكل گرفته از هیدروژن در كاتالیزور باقی بماند. حفظ هیدروژن یا گونه‌های حاوی كربن از پیش كاهش گازها توسط باز تولید نمونه‌ها توسط هوا مستقیماً پس از پیش كاهش تائید شدند آب از كاتالیزور پیش‌كاهش یافته هیدروژن آزاد شده و دی‌اكسید كربن از مورد مونوكسید پیش‌كاهش یافته آزاد شد. وضعیت متوسط اكسیداسیون (aos) از كرومیوم كاهش یافته براساس مقدار Cr6+ در كاتالیزور جدید و مقادیر ارزیابی شده محصولات كاهش گازی ارزیابی شدند. در محاسبه فرض شد كه 50% از آب شكل گرفته در پیش كاهش توسط هیدروژن در كاتالیزور باقی بماند- aos در نزدیكی به +3 پس از كاهش توسط ایزوبوتان، هیدروژن، یا مونوكسید كربن محاسبه شد. هیچ تفاوت واضحی میان سه گاز دیده نشد. این بر طبق ارزیابی‌های جداگانه xps است: كه نشان داد (r3+) عمدتاً پس از كاهش‌ها موجود بوده و نیز با نتایج دیگران مرتبط است. تصویر 1 نشاندهنده تبدیل ایزوبوتان و انتخاب كرده آن در ایزوبوتان به دست آمده باكاتالیزور 13.5 پس از پیش آزمایشاتمتفاوت است. نتایج ارائه شده از 1 دقیقه در جریان شروع می‌شوند چون قبل از این اكسیدهای كربن در كاتالیزورهای كلسین شده به دلیل كاهش وسط تغذیه ایزوبوتان شكل گرفتند. محصول اصلی در كاتالیزورهای كاهش یافته ایزوبوتان بود. شكاف هیدروكربنهای C4 به هیدروكربن‌های C1-C3 به عنوان واكنش فرعی شكل گرفت. محصولات ایزوبوتان و هیدروكربنهای C1-C3 در تصویر 2 ارائه شده‌اند.

 • انواع آفات در مرکبات

  انواع آفات در مرکبات دانلود فایل سرفصلهای مطالب : شپشک آرد آلود جنوب سپر دار زرد شرقی مر کبات سپر دار قهوه ای مرکبات سپر دار قرمز مرکبات سپر دار واوی مرکبات شپشک نرم تن قهوه ای سپر دار زرد…

 • مقاله قوای باطنی نفس از دیدگاه فارابی

  مقاله قوای باطنی نفس از دیدگاه فارابی دانلود فایل مقاله قوای باطنی نفس از دیدگاه فارابی فهرست: آشنایی با فارابی نظری بردیدگاه فارابی بر عقل و نفوس عالم‌ علوی‌ یا جهان‌ بالا جوهر فلسفه‌ فارابی‌ نوآوری‌ فارابی‌ درباب‌ نفس‌ و…

 • تحقیق در مورد پیدایش علم شیمی و بعضی اصطلاحات آن

  تحقیق در مورد پیدایش علم شیمی و بعضی اصطلاحات آن دانلود فایل تحقیق در مورد پیدایش علم شیمی و بعضی اصطلاحات آن فهرست مطالب مقدمه: علم شیمی شیمی آلی نظریه اتمی مواد پیشرفتهای شیمی بعضی اصطلاحات شیمی ماده در آغاز…

 • تحقیق عوامل مفاسد اجتماعی

  تحقیق علل فساد اجتماعی,تحقیق عوامل مفاسد اجتماعی,مقاله علل مفاسد اجتماعی دانلود فایل علل مفاسد اجتماعی قسمتهایی از متن تحقیق: چكیده تحقیق به اعتقاد ما اساسی ترین و زیربنایی ترین عنصر یك جامعه فرهنگ آن است چرا كه سایر شئون سیاسی،…

 • طرح توجیهی تولید حوله به ظرفیت 120 تن در سال

  طرح توجیهی تولید حوله به ظرفیت 120 تن در سال دانلود فایل تهیه شده در سال 1385 بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح و برنامه دفتر امور اقتصادی و تسهیلات بانكی طرح توجیهی تولید حوله به ظرفیت 120 تن در…

 • گزارش کاراموزی نقش کارآفرینان زن

  دانلود گزارش کارآموزی نقش کارآفرینان زن,کاراموزی نقش کارآفرینان زن,کارورزی نقش کارآفرینان زن,گزارش کاراموزی نقش کارآفرینان زن دانلود فایل گزارش کاراموزی نقش کارآفرینان زن در 32 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطال                                         ب عنوان                                          صفحه مقدمه                                       1 نقش كار آفرینان…

 • سقف های مجوف بادکنکی

  پروژه معماری سقفهای مجوف,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه سقف های مجوف پروژ سقف های بادکنکی,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,سقف های مجوف بادکنکی,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پروژه سقف…

 • مدیریت اطلاعات بازاریابی (فصل چهارم كتاب اصول بازاریابی كاتلر و آرمسترانگ ترجمه فروزنده)

  دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت مدیریت اطلاعات بازاریابی (فصل چهارم كتاب اصول بازاریابی كاتلر و آرمسترانگ ترجمه فروزنده),دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,مدیریت اطلاعات بازاریابی (فصل…

 • پایان نامه کارتهای CRC در معماری نرم افزار

  پایان نامه کارتهای CRC در معماری نرم افزار دانلود فایل پایان نامه کارتهای CRC در معماری نرم افزار معماری نرم افزار نرم افزارهای درخواستی با پیشرفت در سایر علوم روز به روز پیچیده تر می شوند و با افزایش پیچیدگی…

 • پاورپوینت سیستمهای دودویی

  پاورپوینت سیستمهای دودویی دانلود فایل پاورپوینت سیستمهای دودویی ( ۳۰۲ اسلاید ) سیستمهای دودویی : دستگاه اعداد دودویی یا دستگاه اعداد باینری (به انگلیسی: Binary) هر عدد را به‌وسیله دو رقم ۰ و ۱ نشان می‌دهند. این حالت نمایش اعداد را «نمایش  اعداد در مبنای دو» نیز…

 • طرح توجیهی تولید چرم و سالمبور به ظرفیت 400000 فوت مربع

  400000 فوت مربع,به ظرفیت,طرح توجیهی تولید چرم و سالمبور,طرح توجیهی تولید چرم و سالمبور به ظرفیت 400000 فوت مربع دانلود فایل طرح توجیهی تولید چرم و سالمبور به ظرفیت 400000 فوت مربع طرح توجیهی تولید چرم و سالمبوربه ظرفیت400000 فوت…

 • مجموعه اول مقالات مدیریت مالی -سود

  دقت پیش بینی سود ، چرخش مدیران ارشد،بازده سهام ،,مجموعه اول مقالات مدیریت مالی -سود,محیط اقتصادی،محافظه کاری حسابداری ، سویه ی پیش بینی سود مدیران ،,مدل کوتاری ، مدل کازنیک و مدل دیچو و دچوو مک نیکولز،سودآوری,مدیریت سود ، استراتژی…

 • انواع سیستم های انژكتور

  انواع سیستم های انژكتور دانلود فایل انواع سیستم های انژكتور انواع سیستم های انژكتور طریقه تجدید حافظه در پژو 206 تجدید حافظه Ecu  ( MM8P  ، پرشیا ) نكات ایمنی در مورد واحد كنترل الكتریكی             :Ecu انواع سنسورها رگلاتور فشار…

 • مقاله آزمایشات بالینی در زمینه بهبود درد: ده چالش

  مقاله آزمایشات بالینی در زمینه بهبود درد: ده چالش دانلود فایل [7]

 • آشنایی با دستگاه اسپکتروفوتومتر uv-vis مدل 6305

  آشنایی با دستگاه اسپکتروفوتومتر uv-vis مدل 6305,آشنایی با دستگاه اسپکتروفوتومتر uvvis مدل 6305,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل آشنایی با دستگاه…

 • پایان نامه عدالت چیست ؟ چه نقشی در پیشرفت كشور دارد؟

  پایان نامه عدالت چیست ؟ چه نقشی در پیشرفت كشور دارد؟,پروژه عدالت چیست ؟ چه نقشی در پیشرفت كشور دارد؟,پیشرفت,تحقیق عدالت چیست ؟ چه نقشی در پیشرفت كشور دارد؟,دانلود پایان نامه عدالت چیست ؟ چه نقشی در پیشرفت كشور دارد؟,عدالت,مقاله…

 • مقاله تكوین یك روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیك

  مقاله تكوین یك روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیك دانلود فایل مقاله تكوین یك روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیك چكیده در این تحقیق یك روش ساده و كم هزینه…

 • پروژه کارآفرینی شركت تولیدی بافت آزادی

  آزادی,بافت,پروژه کارآفرینی شركت تولیدی بافت آزادی,پروژه کارافرینی شركت تولیدی بافت آزادی,توجیه اقتصادی شركت تولیدی بافت آزادی,تولیدی,دانلود پروژه شركت تولیدی بافت آزادی,دانلود کارآفرینی شركت تولیدی بافت آزادی,شركت,طرح توجیه فنی شركت تولیدی بافت آزادی,طرح توجیهی شركت تولیدی بافت آزادی,کارآفرینی شركت تولیدی بافت…

 • فصل دوم پژوهش رضایت زناشویی

  پیشینه پژوهش,فصل دو پایان نامه,فصل دوم پژوهش رضایت زناشویی,مبانی نظری دانلود فایل مبانی نظری و فصل دوم پژوهش رضایت زناشویی در 13 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری…

 • پرسشنامه یادگیری مؤثر از تجربه

  پرسشنامه یادگیری مؤثر از تجربه,دانلود پرسشنامه یادگیری مؤثر از تجربه دانلود فایل پرسشنامه یادگیری مؤثر از تجربه عنوان: دانلود پرسشنامه یادگیری مؤثر از تجربه دسته: مدیریت- روان شناسی فرمت PDF: تعداد صفحات: 14 صفحه این فایل شامل پرسشنامه ای است…

 • دانلود تحقیق تصادفات جاده ای

  دانلود تحقیق تصادفات جاده ای دانلود فایل دانلود تحقیق تصادفات جاده ای فهرست مندرحات: ارابه مرگ " همچنان در جاده های کشور به پیش می رود . علل وقوع تصادفات جاده ای در کشور140 هزار کشته و 12 میلیون مصدوم…

 • پاورپوینت شناخت ، ارزیابی و انتخاب منابع عرضه كننده كالاها و نكات اختصاصی در مورد خریدهای دولتی و تعاونی در مدیریت خرید(فصل چهارم کتاب سیستمهای خرید

  پاورپوینت شناخت ، ارزیابی و انتخاب منابع عرضه كننده كالاها و نكات اختصاصی در مورد خریدهای دولتی و تعاونی در مدیریت خرید(فصل چهارم کتاب سیستمهای خرید,دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی درس سیستمهای خرید و انبارداری,نلود پاورپوینت ارائه کلاسی فصل چهارم کتاب…

 • تحقیق بررسی پمپ های حرارتی سازگار با محیط زیست

  پروژه بررسی پمپ های حرارتی سازگار با محیط زیست,تحقیق بررسی پمپ های حرارتی سازگار با محیط زیست,دانلود تحقیق بررسی پمپ های حرارتی سازگار با محیط زیست,مقاله بررسی پمپ های حرارتی سازگار با محیط زیست دانلود فایل تحقیق بررسی پمپ های…

 • پروژه ای براساس ویژوال بیسیك

  پایان نامه ای براساس ویژوال بیسیك,پروژه ای براساس ویژوال بیسیك,تحقیق ای براساس ویژوال بیسیك,دانلود پروژه ای براساس ویژوال بیسیك,مقاله ای براساس ویژوال بیسیك دانلود فایل پروژه ای براساس ویژوال بیسیك در 11 صفحه ورد قابل ویرایش  چكیده : این پروژه…

 • ترجمه مقاله مشخصات زمانی فرکانسی حالات گذرای ناشی از سوئیچینگ در پست های 400 کیلولوت با عایق هوایی: جریان های باس بار

  ترجمه مقاله مشخصات زمانی فرکانسی حالات گذرای ناشی از سوئیچینگ در پست های 400 کیلولوت با عایق هوایی: جریان های باس بار دانلود فایل ترجمه مقاله مشخصات زمانی فرکانسی حالات گذرای ناشی از سوئیچینگ در پست های 400 کیلولوت با…

 • مقاله چاپ دیجیتالی منسوجات

  پایان نامه چاپ دیجیتالی منسوجات,پروژه چاپ دیجیتالی منسوجات,تحقیق چاپ دیجیتالی منسوجات,چاپ دیجیتالی منسوجات,مقاله چاپ دیجیتالی منسوجات دانلود فایل مقاله چاپ دیجیتالی منسوجات قسمتی از متن: برطبق گزارش مجلهٔ بین‌المللی ”تکستایل اوت لوک“ فرآیند چاپ دیجیتالی منسوجات در چند سال اخیر…

 • بررسی تاثیر سبک های دلبستگی در طرح واره های ناسازگار اولیه در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور

  بررسی تاثیر سبک های دلبستگی,بررسی تاثیر سبک های دلبستگی در طرح واره های ناسازگار اولیه در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور,پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر سبک های دلبستگی در طرح واره های ناسازگار اولیه در بین دانشجویان دانشگاه پیام…

 • رسم ابزارهای هفت گانه کنترل کیفیت آماری

  پروژه کارشناسی صنایع,دانلود پروژه رسم ابزارهای هفت گانه کنترل کیفیت آماری,رسم ابزارهای هفت گانه کنترل کیفیت آماری دانلود فایل دانلود پروژه رسم ابزارهای هفت گانه کنترل کیفیت آماری در کارخانه کاشی فیروزه مشهد ابزارهای هفت گانه SPC: ابزار های هفت گانه…

 • گزارش كارآموزی در راه آهن(تعمیرات و نگهداری)

  تعمیرات و نگهداری,راه آهن,گزارش كارآموزی,گزارش كارآموزی در راه آهن(تعمیرات و نگهداری) دانلود فایل گزارش كارآموزی در راه آهن(تعمیرات و نگهداری) کارآموزی یک نوع نظام آموزشی است که در آن به کارآموزان با توجه به مهارت‌های مورد نیازشان، آموزش داده می‌شود.…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش نو آوری سازمانی

  فصل دوم نوآوری سازمانی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش نو آوری سازمانی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش نو آوری سازمانی در 70 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی…

 • پایان نامه عوامل بزهکاری جوانان

  پایان نامه عوامل بزهکاری جوانان دانلود فایل پایان نامه عوامل بزهکاری جوانان مسئله بررسی علمی بزهكاری سالهاست مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. متخصصان رشته‌های مختلف خاصه روانشناسان، جامعه‌شناسان، پزشكان، حقوقدانان و مربیان هر یك از دریچه‌ای به بررسی این…

 • مراحل ساخت مترو تهران و موانع پیش رو

  مراحل ساخت مترو تهران,مراحل ساخت مترو تهران و موانع پیش رو,و موانع پیش رو دانلود فایل مراحل ساخت مترو تهران  و موانع پیش رو مراحل ساخت مترو تهران و موانع پیش رو مراحل ساخت مترو تهران و موانع پیش رو تاریخچه…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید کاسه نمد

  پروژه کارآفرینی کارگاه تولید کاسه نمد,پروژه کارافرینی کارگاه تولید کاسه نمد,توجیه اقتصادی کارگاه تولید کاسه نمد,تولید,دانلود پروژه کارگاه تولید کاسه نمد,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید کاسه نمد,طرح توجیه فنی کارگاه تولید کاسه نمد,طرح توجیهی کارگاه تولید کاسه نمد,کارآفرینی کارگاه تولید کاسه…

 • مقاله دین یهود و جرائم کیفری در آن

  مقاله دین یهود و جرائم کیفری در آن دانلود فایل مقاله دین یهود و جرائم کیفری در آن چکیده: در نظام‏هاى حقوقى غیردینى «جرم» و «گناه» دو مقوله جدا از هم‏اند و بین این دو هیچ ربط و نسبت مستقیمى…

 • مقاله ارتباط تست تحمل گلوكز در حاملگی و فشار خون دوران بارداری

  مقاله ارتباط تست تحمل گلوكز در حاملگی و فشار خون دوران بارداری دانلود فایل بخشی از متن: خلاصه ما ارتباط  بین تحمل گلوكز حاملگی و افزایش فشار خون ایجاد شده حاملگی را مورد ارزیابی قرار دادیم همچنین ارتباط  فشار خون…