مقاله بررسی نظریه فیلسوفان درباره حدوث یا قدم نفس

مقاله بررسی نظریه فیلسوفان درباره حدوث یا قدم نفس

دانلود فایل

مقاله بررسی نظریه فیلسوفان درباره حدوث یا قدم نفس چكیده: یكی از مباحث مهم معرفت نفس مربوط است به حدوث یا قدم نفس بدین معنا كه آیا نفس از لحاظ زمانی حادث است یا قدیم؛ در پاسخ به این سؤال، فلاسفه راههای مختلفی را در پیش گرفته‏اند.نظرات مهم و مشهور پیرامون حدوث یا قدم نفس سه نظریه است یكی نظریه منسوب به افلاطون، دیگری نظریه فلاسفه مشاء و سوم نظریه ملاصدرا. بقیه نظرات یا تأویل و توجیهی است از نظرات دیگران و یا از دیدگاه حكما چندان اهمیتی نداشته و بطلان آن واضح بوده است.حكیم سبزواری تمام نظرات ارائه شده در اینباره را بدینگونه آورده است:اقوال راجع به حدوث و قدم نفس را می‏توان اینچنین استیفا نمود كه نفس را یا حادث می‏دانند یا قدیم، و قائل به حدوث نفس یا معتقد است كه نفس «مدت زمان محدودی» بر بدن تقدم دارد تا اعتقاد به عالم ذرّ و عهد و میثاق «انسان با خداوند» محفوظ بماند، یا معتقد است كه حدوث نفس همراه است با حدوث بلكه عین حدوث بدن است، این قول از طرف مصنف (ملاصدرا) اظهار گردیده است. و یا معتقد به قدم نفس یا حتی معتقد به قدم ذاتی1 نفس است.همانگونه كه ابن‏سینا در ذكر اقوال قدما حول نفس چنین عقیده‏ای را آورده است كه عده‏ای نفس را همان خدا می‏دانسته‏اند (تعالی اللّه‏ عن ذلك) كه این مذهب غلّو كنندگان است و یا معتقد است به قدم زمانی نفس كه منظور از این قدم نیز یا قدمی است در سلسله عرضیه (و این قول تناسخیه است) و یا منظور قدمی است در سلسله طولیه؛ در این قول هم یا گفته می‏شود نفس قدیم است از آن جهت كه نفس جزئیه است و یا گفته می‏شود نفس قدیم است از آن جهت كه نفس عقل كلی است، این نظر اخیر، اعتقاد فیلسوف اعظم افلاطون الهی است2. كلیدواژه: نفس؛حدوث؛قدم؛ارسطو؛افلاطون؛ابن‏سینا؛ابن‏سینا؛سهروردی؛ملاصدرا؛ انتساب نظریه قدم نفس به افلاطون و ادله اثبات قدم نفس نظریه‏ای كه راجع به حدوث یا قدم نفس به افلاطون نسبت داده می‏شود این است كه نفس انسان قدیم است و قبل از حدوث بدن بطور مجرد و بسیط موجود بوده است و بعد از حدوث بدن هر نفسی از عالم مجردات نزول كرده و به یك بدن تعلق گرفته است. فلاسفه‏ای مانند ملاصدرا كوشیده‏اند نظر افلاطون را اینگونه، تفسیر نمایند كه قدیم بودن «نفس بماهی نفس» مراد او نبوده، بلكه قدم نفس از جهت وجود عقلی و وجود معلول نزد علت منظور وی بوده است.3لكن آنچه بیشتر مشهور می‏باشد این است كه افلاطون معتقد به قدم «نفس بماهی نفس» بوده است. بعبارت دیگر هر نفسی بطور مستقل و نفوس بطور متكثر قبل از بدنها موجود بوده‏اند. افلاطون در رساله تیمائوس تصریح می‏كند كه:صانع جهان روح را چنان آفریده كه خواه از حیث زمان پیدایش و خواه از حیث كمال مقدم بر تن باشد و در برابر تن از شأن و مقامی كه كهن‏تر در برابر جوانتر از خود دارد برخوردار باشد زیرا قرار بر این بود كه روح سرور تن باشد و به آن فرمان براند.4و در جای دیگر همین رساله می‏گوید: «ما موجود ذاتی زمینی نیستیم بكله اصل و مایه ما آسمانی است و هنگام پیدایش ما روح ما كه در آنجا بوده از آنجا آمده و به ما پیوسته است»5…. همانگونه كه می‏دانیم چنین نیست كه نفوس همه بدنها تنها یك نفس باشد و تعدد فقط از طریق اضافه به بدنها حاصل گردیده باشد چه اینكه در اینصورت لازم می‏آمد كه نفس واحد در همه بدنها یا عالم باشد یا جاهل و یا آنچه كه مثلاً فردی مانند عمرو به آن دارد از فرد دیگری مانند زید مخفی نباشد زیرا واحدی كه به كثیرین اضافه شد اختلاف بحسب اضافه جایز است اما اموری كه در ذات اوست در كثیرین اختلافی پیدا * فلاسفه‏ای مانند ملاصدرا كوشیده‏اند نظر افلاطون را اینگونه، تفسیر نمایند كه قدیم بودن «نفس بماهی نفس» مراد او نبوده، بلكه قدم نفس از جهت وجود عقلی و وجود معلول نزد علت منظور وی بوده است. نمی‏كند مثلاً فرد جوانی كه پدر چند اولاد است جوان بودن او در نسبت با همه اولادهاست چون جوان بودنش فی نفسه است لذا در همه اضافه‏ها داخل می‏شود. علم وجهل و ظن و موارد مشابه كه در ذات نفس می‏باشد.13 نیز همینگونه است و با هر اضافه‏ای داخل نفس می‏گردد.لذا نفس‏واحد نیست‏بلكه بالعدد كثیر است و نوع آن واحد می‏باشد و همانگونه كه بیان شد حادث است. پس شكی نیست كه تشخص نفس بوسیله امری است كه آن امر انطباع در ماده نیست چرا كه بطلان انطباع در ماده را قبلاً اثبات كردیم بلكه آن امر (سبب تشخّص نفس) هیأتی از هیأتها و قوه‏ای از قوا و عَرَضی از اعراض روحانیه یا جمله‏ای از آنها كه تشخص نفس به اجتماع آنهاست، می‏باشد ولو اینكه ما بدانها علم نداشته باشیم. پس از آنكه نفس تشخص فردی یافت یك نفس با نفس دیگر نمی‏تواند وحدت عددی داشته باشد. ابطال این مسئله هم قبلاً آمده است لكن ما یقین داریم كه جایز است نفسی كه با حدوث مزاجی حادث گردید هیأت و حالتی برایش حاصل شود كه او را برای افعال نطقیه و انفعالات نطقیه آماده كند. این هیأت هم بگونه‏ای باشد كه از هیئت مربوط به نفس دیگر متمایز باشد مانند تمیز دو مزاج در دو بدن. و نیز جایز است هیأت مكتسبه‏ای كه عقل بالفعل نامیده می‏شود باعث تمیز هر نفسی نسبت به نفس دیگر گردد. كما اینكه تمایز هر نفسی نسبت به نفس دیگر میتواند از طریق علم و شعور هر نفس به ذات جزئی خود حاصل گردد. همچنین ممكن است از لحاظ قوای بدنی برای نفس هیأتی حادث شود كه مربوط باشد به هیأتها خلقیه باشد و تمیز نفوس از این راه بوجود آید و نیز جایز است كه خصوصیات دیگری وجود داشته باشد كه بر ما پوشیده باشد و آنها لازمه نفوس در هنگام حدوثشان و بعد از حدوثشان بوده باشند چنانكه امثال آن خصوصیات لازمه اشخاص جسمانی انواع می‏گردد و تا این اشخاص جسمانی باقی هستند تمایز هم باقی است.14 … بررسی نظریه عارفان درباره حدوث یا قدم روح عرفا روح را هم حادث می‏دانند و هم قدیم، لكن قدیم بودن روح از جهت وجود اجمالی همه ارواح بنحو وحدت در نزد علت آنهاست بنابرین اگر جایی از كتب عرفا سخن از قدم روح بمیان آمده است، مراد وجود مستقل و منفصل ارواح انسانی از یكدیگر نمی‏باشد. ابن‏عربی در این خصوص می‏گوید: مسلكهای مختلف در زمینه حدوث یاقدم روح اختلاف نظر دارند، بعقیده ما ارواح مدّبر بدنها قبل از تعلّق به بدن موجود بوده‏اند اما وجود آنها در حضرت اجمال و از لحاظ وجود عینی خودشان بنحو غیر مفصّل بوده‏اند اگر چه در عالم الهی و نزد خداوند بنحو مفصل بوده‏اند، بنابرین وجود اجمالی آنها مانند وجود حروف بوده است كه بنحو واحد و اجمالی و بالقوه در مركّب قلم تحقق دارند، حروف بعد از نوشته شدن در روی لوح وجود متمیز و مستقل و مفصل می‏یابند و می‏توان گفت آن «الف» است و این «باء» است. ارواح انسانها نیز چنین هستند كه قبل دمیده شدن در اجساد تمیزی از یكدریگری ندارند بلكه بعد از نفخ آنها در اجساد می‏توان گفت آن «زید» است و این «عمرو» است.33 ابن‏عربی در فصّ آدمی فصوص الحكم نیز می‏گوید: «پس انسان حادثی ازلی و ایجاد شده‏ای دائم و ابدی و كلمه فاصله (ممیز حقایق) جامعه است (برای عموم نشئه‏اش).»34 در شرح این قسمت علامه قیصری می‏گوید: منظور از حادث بودن انسان یا حدوث ذاتی اوست چرا كه ممكن الوجود است و یا حدوث زمانی اوست چرا كه نشئه عنصری او مسبوق به عدم زمانی می‏باشد. و منظور از ازلی بودن وجود او، وجود علمی او نزد خداوند است.35

 • پروپوزال مجرمین پر خطر وراهکارهای پیشگیری از آسیب های آنان

  پروپوزال مجرمین پر خطر,پروپوزال مجرمین پر خطر وراهکارهای پیشگیری از آسیب های آنان,راهکارهای پیشگیری از آسیب های آنان,مجرمین پر خطر وراهکارهای پیشگیری از آسیب های آنان دانلود فایل پروپوزال مجرمین پر خطر وراهکارهای پیشگیری از آسیب های آنان -  عنوان…

 • پروژه تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی شركت مانی لذیذ و ارائه تحلیل‌های مدیریتی

  پایان نامه تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی شركت مانی لذیذ و ارائه تحلیل‌های مدیریتی,پروژه تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی شركت مانی لذیذ و ارائه تحلیل‌های مدیریتی,تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی شركت مانی لذیذ و ارائه تحلیل‌های مدیریتی,تحقیق تجزیه و تحلیل…

 • مقاله محصولات كشاورزی و روستایی فرصتها، چالشها و راهكارهای تجاری

  بررسی محصولات كشاورزی و روستایی فرصتها، چالشها و راهكارهای تجاری,پروژه محصولات كشاورزی و روستایی فرصتها، چالشها و راهكارهای تجاری,تحقیق محصولات كشاورزی و روستایی فرصتها، چالشها و راهكارهای تجاری,محصولات كشاورزی و روستایی فرصتها، چالشها و راهكارهای تجاری,مقاله محصولات كشاورزی و روستایی…

 • مقاله مکتب فرایند مدیریت

  مقاله مکتب فرایند مدیریت دانلود فایل مقاله مکتب فرایند مدیریت Whether under the banner of community participation, decentralization or teacher empowerment, school-based management has been on the educational reform agenda for decades. Now it is gaining support as a means…

 • پایان نامه بررسی اصول طراحی روشنایی ایستگاه مترو پانزده خرداد

  اصول طراحی روشنایی ایستگاه مترو پانزده,بررسی اصول طراحی روشنایی ایستگاه مترو پانزده خرداد,پایان نامه بررسی اصول طراحی روشنایی ایستگاه مترو پانزده خرداد,دانلود بررسی اصول طراحی روشنایی ایستگاه مترو پانزده خرداد,مقاله بررسی اصول طراحی روشنایی ایستگاه مترو پانزده خرداد دانلود فایل…

 • پرسشنامه پرخاشگری AGQ نواکو (1986)

  پرسشنامه پرخاشگری AGQ نواکو (1986) دانلود فایل پرسشنامه پرخاشگری AGQ نواکو (1986) منبع زاهدی فر، شهین، نجاریان، بهمن و شکرکن، حسین (1379). ساخت و اعتبار یابی مقیاسی برای سنجش پرخاشگری. مجله ی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز.…

 • پایان نامه بررسی مواد رادیو اكتیو، استخراج و آماده سازی جهت استفاده در راكتورها و تولید برق

  پایان نامه بررسی مواد رادیو اكتیو، استخراج و آماده سازی جهت استفاده در راكتورها و تولید برق,پروژه بررسی مواد رادیو اكتیو، استخراج و آماده سازی جهت استفاده در راكتورها و تولید برق,تحقیق بررسی مواد رادیو اكتیو، استخراج و آماده سازی…

 • دانلود مقاله تبلیغات

  اهمیت تبلیغات در اینترنت,تبلیغات اینترنتی,دانلود مقاله تبلیغات,روش هاى عمومى در تبلیغات,ساختار تبلیغات در ایران دانلود فایل دانلود مقاله تبلیغات عنوان تبلیغات چیست؟ تبلیغات از کجا آمده است؟ روش هاى عمومى در تبلیغات چگونه یک آگهی خوب بسازیم ساختار تبلیغات در…

 • جوشكاری الكتروفیوژن

  جوشكاری الكتروفیوژن دانلود فایل نكاتی مهم در مورد جوشكاری الكتروفیوژن اصول كلی انبار‌داری، نگهداری، حمل و نقل اجناس پلی اتیلن بازرسی و كیفیت جوشكاری طریقة تعمیر و جمع‌آوری علمك‌های پلی اتیلن نحوه تعمیرات شبكه‌های پلی اتیلن اصول كلی انبار‌داری، نگهداری،…

 • پروژه بررسی رابطه بین اضطراب و یادگیری و اجرای مهارت های ورزشی

  اجرای مهارت های ورزشی,پروژه بررسی رابطه بین اضطراب و یادگیری و اجرای مهارت های ورزشی,رابطه بین اضطراب و اجرای مهارت های ورزشی,رابطه بین اضطراب و یادگیری,رابطه بین یادگیری و اجرای مهارت های ورزشی دانلود فایل پروژه بررسی رابطه بین اضطراب…

 • آموزش بدمینتون

  آموزش بدمینتون,پاورپوینت آموزش بدمینتون,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت آموزش بدمینتون,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل بدمینتون بازی است كه با راكت توپ پردار یا پلاستیكی…

 • پایان نامه عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی اداره کل مالیاتی

  اداره کل مالیاتی,پایان نامه عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی اداره کل مالیاتی استان مرکزی,عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکین دانلود فایل [6]

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید شیلنگ های فشار قوی

  پروژه کارآفرینی کارگاه تولید شیلنگ های فشار قوی,پروژه کارافرینی کارگاه تولید شیلنگ های فشار قوی,توجیه اقتصادی کارگاه تولید شیلنگ های فشار قوی,تولید,دانلود پروژه کارگاه تولید شیلنگ های فشار قوی,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید شیلنگ های فشار قوی,شیلنگ,طرح توجیه فنی کارگاه تولید…

 • طراحی جیگ و فیکسچرهای پنوماتیکی

  طراحی جیگ و فیکسچرهای پنوماتیکی,فیکسچرها دانلود فایل مقدمه............................................................................................................................................................................. 1 فصل اول:تاریخچه....................................................................................................................................................... 2 خلاصه تاریخچه.......................................................................................................................................................... 3 سالنامه........................................................................................................................................................................... 4 آرشیو............................................................................................................................................................................. 6 توان تولید.................................................................................................................................................................. 10 شرکتهای تجاری...................................................................................................................................................... 11 انتقال تکنولوژی....................................................................................................................................................... 11 فصل دوم:آشنایی با قیدوبندها............................................................................................................................. 25 مقدمه.......................................................................................................................................................................... 26 تعریف جیگ و فیکسچرها.................................................................................................................................... 27…

 • مقاله بررسی وضعیت ایمنی فضاهای ورزشی روباز مدارس راهنمایی دولتی استان اردبیل

  مقاله بررسی وضعیت ایمنی فضاهای ورزشی روباز مدارس راهنمایی دولتی استان اردبیل دانلود فایل مقاله بررسی وضعیت ایمنی فضاهای ورزشی روباز مدارس راهنمایی دولتی استان اردبیل چکیده مدرسه به عنوان مکانی مطمئن در پرورش دانش­آموزان نقش بسیار سازنده­ای را ایفا…

 • گزارش کاراموزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر بخش امور پژوهشی

  بخش امور پژوهشی,دانشگاه آزاد اسلامی,دانلود گزارش کارآموزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاء,کاراموزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر بخش امور پژوهشی,کارورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر بخش امور پژوهشی,گزارش کاراموزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاء,واحد ابهر دانلود فایل گزارش کاراموزی دانشگاه…

 • جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

  جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن (1),دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های…

 • مقاله درآمدی بر كاربرد آرمیچر

  مقاله درآمدی بر كاربرد آرمیچر دانلود فایل مقاله درآمدی بر كاربرد آرمیچر چگونگی پیدایش جریان برق از زمانهای بسیار قدیم بشر با آهن ربا های طبیعی آشنا بوده ، نیروهای جاذبه و دافعه بین قطعات مختلف این آهن ربا ها…

 • مقاله تأثیر هنر بر امور تربیتی ( تعلیم و تربیت)

  مقاله تأثیر هنر بر امور تربیتی ( تعلیم و تربیت) دانلود فایل مقاله تأثیر هنر بر امور تربیتی ( تعلیم و تربیت) فهرست: تاریخچه هنر در ایران نقش هنر در امور تربیتی (تعلیم و تربیت ) نقش تربیتى هنر نقش…

 • پروپوزال بررسی نقش سبک‌های دلبستگی، کمال گرایی و سبک های اسناد در پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان دارای اختلال افسردگی

  پروپوزال بررسی نقش سبک‌های دلبستگی، کمال گرایی و سبک های اسناد در پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان دارای اختلال افسردگی دانلود فایل [3]

 • نگرشی بر اقتصاد روستایی ایران

  پایان نامه نگرشی بر اقتصاد روستایی ایران,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود جزوه آموز,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,نگرشی بر اقتصاد روستایی ایران دانلود…

 • فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پزوهش بهزیستی روان شناختی

  فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پزوهش بهزیستی روان شناختی دانلود فایل فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پزوهش بهزیستی روان شناختی در  25 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و…

 • پایان نامه بررسی رابطه منبع كنترل (درونی- برونی) با عزت نفس

  پایان نامه بررسی رابطه منبع كنترل (درونی برونی) با عزت نفس,پایان نامه بررسی رابطه منبع كنترل (درونی- برونی) با عزت نفس دانلود فایل پایان نامه  بررسی رابطه  منبع كنترل (درونی- برونی) با عزت نفس فهرست مطالب چكیده تحقیق    …

 • پروژه کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو

  باتری,پروژه کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو,پروژه کارافرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو,توجیه اقتصادی کارخانه مونتاژ باتری خودرو,خودرو,دانلود پروژه کارخانه مونتاژ باتری خودرو,دانلود کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو,طرح توجیه فنی کارخانه مونتاژ باتری خودرو,طرح توجیهی کارخانه مونتاژ باتری خودرو,کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری…

 • پرسشنامه سبکهای دفاعی(DSQ) اندروز و همکاران 1993

  پرسشنامه سبکهای دفاعی(DSQ) اندروز و همکاران 1993 دانلود فایل پرسشنامه سبکهای دفاعی(DSQ) اندروز و همکاران 1993 توضیح : ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) : تعداد گویه ها : تعداد مولفه :   روایی و پایایی :   نحوه نمره گذاری :…

 • پایان نامه بررسی كاربردی مدل های داده چند بعدی(OLAP) واستفاده از الگوهای آماری

  پایان نامه بررسی كاربردی مدل های داده چند بعدی(OLAP) واستفاده از الگوهای آماری دانلود فایل [8]

 • طرح توجیهی تولید فیلترهای از بین برنده بوهای نامطبوع و باکتریها در محیط شهری

  طرح توجیهی تولید فیلترهای از بین برنده بوهای نامطبوع و باکتریها در محیط شهری دانلود فایل طرح توجیهی تولید فیلترهای از بین برنده بوهای نامطبوع و باکتریها در محیط شهری خلاصه طرح نام محصول تولید فیلترهای نانویی موارد کاربرد از…

 • گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای

  گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای دانلود فایل گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای پیشگفتار به نام خداوند جان و خرد            کزین برتر اندیشه برنگذرد در سیر تاریخ تکامل زندگی بشری وضع کار همراه با سایر شئون انسانی همواره در تغییر بوده…

 • آشنایی با پرسها و نحوه عملكرد آنها

  آشنایی با پرسها و نحوه عملكرد آنها دانلود فایل آشنایی با پرسها و نحوه عملكرد آنها فهرست مطالب عنوان مطلب                                                                                                   صفحه فصل اول : معرفی كارخانة برش و پرس ایران خودرو............................................................... 6 فصل دوم : طراحی قالبهای پرس ..................................................................................................…

 • کارآفرینی كشاورزی

  کارآفرینی كشاورزی دانلود فایل کارآفرینی كشاورزی قسمتی از متن: مقدمه فرایند تدوین استاندارد های حسابداری فرایندی مستمر و پویاست كه در واكنش به تغییر تغییر شرایط وتحولات محیط داخلی وبین المللی با هدف ارتقای شفافیت گزارشگری مالی تغببر و تجدید…

 • پژوهش بررسی علل فرار دختران و پسران از خانه

  پایان نامه بررسی علل فرار دختران و پسران از خانه,پروژه بررسی علل فرار دختران و پسران از خانه,پژوهش بررسی علل فرار دختران و پسران از خانه,تحقیق بررسی علل فرار دختران و پسران از خانه,دانلود پایان نامه بررسی علل فرار دختران…

 • پایان نامه بررسی مدیریت بازاریابی و سرویس دهی به مشتریان

  پایان نامه بررسی مدیریت بازاریابی و سرویس دهی به مشتریان,پروژه بررسی مدیریت بازاریابی و سرویس دهی به مشتریان,تحقیق بررسی مدیریت بازاریابی و سرویس دهی به مشتریان,دانلود پایان نامه بررسی مدیریت بازاریابی و سرویس دهی به مشتریان,مقاله بررسی مدیریت بازاریابی و…

 • پایان نامه بررسی تطبیقی عکس های خبری چاپ شده در صفحه اول روزنامه های شرق ، صاحب قلم ، جمهوری اسلامی و رسالت از بعد روزنامه نگاری به مدت یکماه

  پایان نامه بررسی تطبیقی عکس های خبری چاپ شده در صفحه اول روزنامه های شرق ، صاحب قلم ، جمهوری اسلامی و رسالت از بعد روزنامه نگاری به مدت یکماه دانلود فایل پایان نامه بررسی تطبیقی عکس های خبری چاپ…

 • پروپوزال وروش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی با موضوع قیمت تمام شده

  بهای‌ تمام‌ شده‌,پروپوزال بهای تمام شده,پروپوزال قیمت تمام شده,پروپوزال وروش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی با موضوع قیمت تمام شده,تحق,دانلود پروپوزال ارشد مدیریت,دانلود پروپوزال بهای تمام شده,دانلود پروپوزال فوق لیسانس مدیریت,دانلود پروپوزال قیمت تمام شده,دانلود پروپوزال مدیریت,روش تحقیق…

 • طرح توجیهی تجهیزات آسانسور

  طرح توجیهی تجهیزات آسانسور دانلود فایل طرح توجیهی تجهیزات آسانسور موضوع : تولید تجهیزات آسانسور ظرفیت : ۱۶۰۰ دستگاه اشتغال زایی : ۲۶ نفر  – معرفی کامل محصول – روش و فرآیند تولید – ابزار و مواد مورد نیاز –…