مقاله تأثیر مدیریت دانش و توانمند سازی کارکنان در سازمان (مطالعه ی موردی منطقه ی آزاد تجاری و صنعتی ارس خدا آفرین)

مقاله تأثیر مدیریت دانش و توانمند سازی کارکنان در سازمان (مطالعه ی موردی منطقه ی آزاد تجاری و صنعتی ارس خدا آفرین)

دانلود فایل

مقاله تأثیر مدیریت دانش و توانمند سازی کارکنان در سازمان (مطالعه ی موردی منطقه ی آزاد تجاری و صنعتی ارس خدا آفرین) مقاله حاضر در 115 صفحه تهیه و تنظیم شده است . فهرست مطالب عنوان صفحه چكیده 1 فصـل اول: كلیـات تحقیـق                             1ـ1) مقدمه. 2 1-2) بیان مساله. 4 1ـ3) اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5 1ـ4) اهداف تحقیق.. 6 1ـ5) سؤالات تحقیق.. 6 1 ـ 6) فرضیه‌های تحقیق.. 6 1 ـ 7) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و واژه‌های كلیدی.. 7 1- 8) قلمرو تحقیق.. 9 1ـ8ـ1) قلمرو زمانی تحقیق.. 9 1ـ8ـ2) قلمرو موضوعی تحقیق.. 9 1ـ8ـ3) قلمرو مكانی تحقیق.. 9 فصل دوم: مروری بر ادبیات نظری و پیشینه تحقیق 2ـ1) مقدمه. 11 2-2) مدیریت دانش… 12 2-2-1) داده، اطلاعات، دانش و خرد. 12 2-2-2) انواع دانش… 14 2-2-2-1) انواع دانش از نظر نوناکا 14 2-2-2-2) انواع دانش از نظر ماشلوپ… 15 2-2-3) تعاریف مدیریت دانش… 16 2-2-4) اهداف مدیریت دانش… 18 2-2-5) راهبردهای مدیریت دانش… 18 2-2-6) ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ… 19 2-2-7) الزامات اجرایی مدیریت دانش… 19 2-2-8) کارایی مدیریت دانش… 21 2-2-9) فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش… 22 2-2-10) اهمیت نیاز به مدیریت دانش در سازمان های دولتی.. 22 2-2-11) عناصر مهم در چارچوب مدیریت دانش در بخش دولتی.. 23 2-2-12) چرخة مدیریت دانش… 24 2-2-12-1) خلق دانش… 24 2-2-12-2) ذخیره دانش… 27 2-2-12-3) تسهیم دانش… 27 2-2-12-4) کاربرد دانش… 28 2-2-13) اصول و فرایندها مدیریت دانش… 28 2-2-14) مدلهای مدیریت دانش… 35 2-2-14-1) فرآیندهای مدیریت دانش نوناکا 35 2-2-14-2) مدل تلفیقی فرایندهای مدیریت دانش دالکیر. 36 2-2-14-3) مدل پایه‌های ساختمان مدیریت دانش پروبست و همکاران. 36 2-2-14-4) مدل گاپا و لایر. 38 2-2-14-5) مدل گالاگان. 39 2-2-14-6) مدل جاشاپارا 39 2-2-14-7) مدل زعفریان و همکاران. 39 2-2-14-8) مدل پک من.. 40 2-2-15) فرایندهای مدیریت دانش مورد استفاده در این تحقیق.. 41 2-2-15-1) دانش‌آفرینی.. 41 2-2-15-2) جذب دانش… 42 2-2-15-3) سازماندهی دانش… 42 2-2-15-4) انتشار دانش… 42 2-2-15-5) ذخیره و نگهداری دانش… 42 2-2-15-6) کاربرد و بهره‌گیری دانش… 42 2-2-16) سرمایة فرهنگی.. 43 2-2-17) مدیریت دانش در منابع انسانی.. 44 2-2-18) مدیریت دانش در مقابل مدیریت اطلاعات… 44 2-3) توانمندسازی.. 46 2-3-1) ضرورت توانمندسازی نیروی انسانی در سازمان ها 47 2-3-2) اهداف توانمندسازی کارکنان. 48 2-3-3) رویکردهای توانمندسازی.. 49 2-3-3-1) رویکرد ساختاری.. 49 2-3-3-2) رویکرد روانشناختی.. 49 2-3-4) متغیرهای مرتبط با توانمندسازی روانشناختی.. 51 2-3-5) عوامل مؤثر بر توانمندسازی.. 51 2-3-6) ابعاد توانمندسازی روانشناختی.. 52 2-3-7) مدل توانمندسازی گائو. 56 2-3-8) مدل توانمندسازی مگ لاگان و نل.. 56 2-3-9) مدل توانمندسازی نولر. 56 2-3-10) استراتژیهای توانمندسازی.. 57 2-3-10-1) استراتژی افزایش آگاهی جمعی از طریق داستان گویی.. 57 2-3-10-2) استراتژی آموزش مهارتهای حل مساله. 57 2-3-10-3) استراتژی آموزشهای مهارتهای پشتیبانی و تجهیز منابع. 58 2-4) پیشینة تحقیق.. 58 2-4-1) تحقیقات انجام شده در داخل كشور. 58 2-4-2) تحقیقات انجام شده در خارج از كشور. 64 فصل سوم: روش تحـقیـق 3ـ1) مقدمه. 67 3-2) روش تحقیق.. 67 3 ـ3) جامعه و نمونة آماری.. 68 3ـ4) ابزار گردآوری داده‌ها 68 3-5) روائی و پایائی ابزار سنجش… 72 3-5-1) روائی ابزار سنجش… 72 3-5-2) پایائی ابزار سنجش… 72 3ـ6) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 73 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق 4ـ1) مقدمه. 74 4-2) توصـیف آماری شاخصهای جمعیت شناختی پرسشنامه. 76 4 ـ3) توصـیف آماری شاخصهای مركزی و پراكندگی متغیرهای تحقیق.. 78 4-3-1) توصیف آماری شاخصهای مركزی و پراكندگی متغیر توانمندسازی.. 78 4-3-2) توصیف آماری شاخصهای مركزی و پراكندگی متغیر مدیریت دانش… 78 4-3-3) توصیف آماری شاخصهای مركزی و پراكندگی متغیر تفویض اختیار. 79 4-3-4) توصیف آماری شاخصهای مركزی و پراكندگی متغیر تشویق و اعطاء پاداش… 79 4-3-5) توصیف آماری شاخصهای مركزی و پراكندگی متغیر اجرای نظام پیشنهادات… 79 4-3-6) توصیف آماری شاخصهای مركزی و پراكندگی متغیر بهبود عملكرد كاركنان. 80 4-4) تجـزیه و تحلیل استنباطی داده‌های آماری (آزمون فرضیه‌های تحقیق) 81 فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 5ـ1) مقدمه. 86 5 ـ2) بحث و نتیـجه‌گیری.. 86 5ـ3) پیشنهادها 87 5 ـ 4) محدودیت‌ها و مشكلات تحقیق.. 89 منابع. 90 پیوست… 95 فهرست جداول عنوان صفحه جدول (2-1): تعاریف مختلف دانش… 13 جدول (2-2): چهار نوع تعامل بین دانش… 25 جدول (2-3): حالتهای چهارگانة تبدیل دانش در مدل نوناكا 26 جدول (2-4): انواع فرآیندهای مدیریت دانش… 34 جدول (2-5): تفاوت بین مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش… 45 جدول (2-6): مقایسه رویكرد ساختاری توانمندسازی با رویكرد روانشناختی.. 50 جدول (2-7): نظرات مختلف درباره ابعاد توانمندسازی.. 52 جدول (2-8): مدل توانمندسازی نولر. 57 جدول (3-1): پایایی متغیرهای تحقیق.. 72 جدول ( 4-1): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونة آماری به سؤال جنسیت… 76 جدول (4-2): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونة آماری به سؤال میزان تحصیلات… 77 جدول (4-3): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر توانمندسازی.. 78 جدول (4-4): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر مدیریت دانش… 78 جدول (4-5): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر تفویض اختیار. 79 جدول (4-6): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر تشویق و اعطاء پاداش… 79 جدول (4-7): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر اجرای نظام پیشنهادات… 79 جدول (4-8): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر بهبود عملكرد كاركنان. 80 جدول (4- 9): نتایج آزمون كولموگوروف – اسمیرنوف… 80 جدول (4-10): آزمون فرضیة اصلی.. 81 جدول (4-11): آزمون فرضیة اصلی.. 82 جدول (4-12): آزمون فرضیة فرعی.. 82 جدول (4-13): آزمون فرضیة فرعی.. 83 جدول (4-14): آزمون فرضیة فرعی.. 84 فهرست نمودارها عنوان صفحه نمودار (4‌- 1): درصد پاسخهای نمونة آماری به سؤال جنسیت… 76 نمودار (4‌-2): درصد پاسخهای نمونة آماری به سؤال میزان تحصیلات… 77 فهرست اشکال عنوان صفحه شکل (2-1): سلسله مراتب دانش… 14 شکل (2-2): فرآیندهای مدیریت دانش… 35 شکل (2-3): مدل تلفیقی فرایندهای مدیریت دانش… 36 شکل (2-4): مدل پایه‌های ساختمان مدیریت دانش… 38 شکل (2-5): ابعاد توانمندسازی.. 53 چكیده امروزه سازمانها دریافته‌اند كه هیچ چیز بــــه اندازه دانایی نمی‌تواند آنها را در دنیای رقابتی امروز پایدار نگه دارد، لذا بیش از هر چیز كاركنان سازمان به عنوان صاحبان دانایی و مهمترین سرمایة سازمان مورد توجه قرار گرفته‌ و مدیریت دانش بعنوان ابزاری كه می‌تواند دانایی موجود را گردآوری و نظم و پویایی بخشیده و در كل سازمان اشاعه دهد، اهمیت یافته است. لذا تحقیق حاضر كه با هدف بررسی تأثیر مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان در منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس خداآفرین انجام گرفته است، به دنبال یافتن پاسخی مناسب برای این سؤال است که بکارگیری مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان در منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس خداآفرین چه تأثیری بر عمكرد كاركنان خواهد داشت؟ به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آمارة آزمون t، برای هر یك از متغیرهای تحقیق پرسشنامه‌های استاندارد لاوسون (ستجش شاخصهای مدیریت دانش)، اسپریتزر (سنجش شاخصهای توانمندسازی) و آزاده‌دل و همكاران (سنجش شاخصهای بهبود عملكرد كاركنان) و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده در اختیار کلیة كاركنان و مدیران سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس خدا آفرین به تعداد 140 نفر قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان داد كه؛ فرضیه اصلی 1: توانمندسازی موجب بهبود عملكرد كاركنان گردیده است. فرضیه اصلی 2: مدیریت دانش موجب بهبود عملكرد كاركنان گردیده است. فرضیه فرعی 1: تفویض اختیار موجب بهبود عملكرد كاركنان گردیده است. فرضیه فرعی 2 : تشویق و اعطاء پاداش موجب بهبود عملكرد كاركنان گردیده است. فرضیه فرعی 3 : اجرای نظام پیشنهادات موجب بهبود عملكرد كاركنان گردیده است. واژه‌های كلیدی: مدیریت دانش، توانمندسازی، بهبود عملكرد كاركنان، اقتصاد دانایی محور

 • پایان نامه بررسی عكاسی تبلیغاتی

  پایان نامه بررسی عكاسی تبلیغاتی,پروژه بررسی عكاسی تبلیغاتی,تبلیغاتی,تحقیق بررسی عكاسی تبلیغاتی,دانلود پایان نامه بررسی عكاسی تبلیغاتی,عكاسی,مقاله بررسی عكاسی تبلیغاتی دانلود فایل پایان نامه بررسی عكاسی تبلیغاتی در 78 صفحه ورد قابل ویرایش  فهرست مطالب عنوان                                                                                                          صفحه  تاریخچه فصل اول:…

 • تحقیق د رمورد قتل در حكم شبه و ضرب و جرح

  تحقیق د رمورد قتل در حكم شبه و ضرب و جرح,دانلود تحقیق د رمورد قتل در حكم شبه و ضرب و جرح,قتل در حكم شبه و ضرب و جرح دانلود فایل تحقیق د رمورد قتل در حكم شبه و ضرب…

 • پایان نامه بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون

  بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون,پایان نامه بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون,توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون,میزان…

 • مقاله تغییرات نقش زن در سینمای ایران

  مقاله تغییرات نقش زن در سینمای ایران دانلود فایل مقاله تغییرات نقش زن در سینمای ایران فهرست مطالب: چکیده مقدمه ارزیابی نظری تغییرات نقش زن در سینما پیشینة تجربی موضوع كاربرد رویكرد روش شناسی تحلیل اسنادی جامعة آماری ژانرشناسی بازنمایی…

 • پایان نامه بررسی مجموعه (آموزشی- فرهنگی- تفریحی) شهرداری منطقه 22 تهران

  آم,پایان نامه بررسی مجموعه (آموزشی- فرهنگی- تفریحی) شهرداری منطقه 22 تهران,پروژه بررسی مجموعه (آموزشی فرهنگی تفریحی) شهرداری منطقه 22 تهران,تحقیق بررسی مجموعه (آموزشی فرهنگی تفریحی) شهرداری منطقه 22 تهران,دانلود پایان نامه بررسی مجموعه (آموزشی فرهنگی تفریحی) شهرداری منطقه 22 تهران,مقاله…

 • Proxy Server چیست؟

  Proxy Server چیست؟,پروکسی سرور,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق Proxy Server چیست؟,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود تحقیق  Proxy Server چیست؟ Proxy Server نرم افزاری…

 • مقاله سرریز شدن بافر

  مقاله سرریز شدن بافر دانلود فایل مقاله سرریز شدن بافر حملات و دفاعهایی برای اسیب پذیری دهه اخیر چکیده سرریزهای بافمتدلترین شکل اسیب امنیتی در طی ده سال گذشته است. ضمنا، شدن  حوزۀ آسیب های نفوذ شبکه از راه دور…

 • دانلود خلاصه جامع کتاب مدیریت اسلامی تألیف دکتر سید علی اکبر افجه ای

  خلاصه کتاب مدیریت اسلامی افجه ای,دانلود خلاصه جامع کتاب مدیریت اسلامی تألیف دکتر سید علی اکبر افجه ای,دانلود خلاصه کتاب مدیریت اسلامی,دانلود خلاصه کتاب مدیریت اسلامی تألیف دکتر سید علی اکبر افجه ای (ویژه داوطلبین آزمون و ارشد دکتری مدیریت),دانلود…

 • هواپیمای سم پاش

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق در مورد هواپیمای سم پاش,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,هواپیمای سم پاش دانلود فایل برای اولین بار در سال 1300 هجری شمسی اولین آزمایش…

 • ایجاد و راه اندازی یك باشگاه پرورش اندام

  ایجاد و راه اندازی یك باشگاه پرورش اندام,باشگاه پرورش اندام,راه اندازی یك باشگاه پرورش اندام,کارآفرینی راه اندازی یك باشگاه پرورش اندام دانلود فایل ایجاد و راه اندازی یك باشگاه پرورش اندام قسمتی از متن: فصل اول: شناخت اولیه و كلی…

 • بررسی میزان آگاهی و عملكرد دبیران زن دبیرستانهای منطقة 2 شهر زنجان در زمینة خود آزمایی سینه

  بررسی میزان آگاهی و عملكرد دبیران زن دبیرستانهای منطقة 2 شهر زنجان در زمینة خود آزمایی سینه دانلود فایل بررسی میزان  آگاهی و عملكرد دبیران زن دبیرستانهای منطقة 2 شهر زنجان در زمینة خود آزمایی سینه فهرست: چكیده ............................... فصل…

 • سمینار برق بررسی مدولاسیون های CPM چند شاخصی (multi-h) و چند دامنه ای (multi-amplitude)

  سمینار برق بررسی مدولاسیون های CPM چند شاخصی (multi-h) و چند دامنه ای (multi-amplitude) دانلود فایل سمینار برق بررسی مدولاسیون های CPM چند شاخصی (multi-h) و چند دامنه ای (multi-amplitude) لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و…

 • بررسی یک نقش روان سنجی مثبت برای معیار های اجرایی دیوید هارگینسون ، لوری مکالی ، ملوین رش ، تونی و زیج

  بررسی یک نقش روان سنجی مثبت برای معیار های اجرایی دیوید هارگینسون ، لوری مکالی ، ملوین رش ، تونی و زیج,دانلود,دانلود ( تحقیق حسابداری مدیریت1 ),دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود…

 • آمد و شد با جهانگرد غیر مسلمان

  آمد و شد با جهانگرد غیر مسلمان,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله آمد و شد با جهانگرد غیر مسلمان,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود مقاله آمد و…

 • گزارش کاراموزی اداره برق منطقه ورامین پیشوا

  اداره برق,پیشوا,دانلود گزارش کارآموزی اداره برق منطقه ورامین پیشوا,کاراموزی اداره برق منطقه ورامین پیشوا,کارورزی اداره برق منطقه ورامین پیشوا,گزارش کاراموزی اداره برق منطقه ورامین پیشوا,منطقه ورامین دانلود فایل گزارش کاراموزی اداره برق منطقه ورامین پیشوا در 44 صفحه ورد قابل…

 • مقاله بررسی تفسیر آیات سوره بروج از تفاسیر مختلف

  پروژه بررسی تفسیر آیات سوره بروج از تفاسیر مختلف,تحقیق بررسی تفسیر آیات سوره بروج از تفاسیر مختلف,دانلود تحقیق بررسی تفسیر آیات سوره بروج از تفاسیر مختلف,مقاله بررسی تفسیر آیات سوره بروج از تفاسیر مختلف دانلود فایل [9]

 • مقاله حقوق زندانی در مقررات کیفری ایران

  مقاله حقوق زندانی در مقررات کیفری ایران دانلود فایل مقاله حقوق زندانی در مقررات کیفری ایران چکیده: زندانی کردن انسانها امریست که ازقدیم‌الایام در جوامع بشری رواج داشته امادراثر پیدایش فکر اصلاح مجرمین و نفی مجازاتهای بدنی، روزبه روز بر…

 • پایان نامه بررسی محاسبات گریدی

  Grid computing,پایان نامه بررسی محاسبات گریدی,پروژه بررسی محاسبات گریدی,تحقیق بررسی محاسبات گریدی,دانلود پایان نامه بررسی محاسبات گریدی,محاسبات گریدی,مقاله بررسی محاسبات گریدی دانلود فایل پایان نامه بررسی محاسبات گریدی در 101 صفحه ورد قابل ویرایش  فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه ....................................................…

 • دانلود مقاله ترجمه شده تحقق سود و جدائی از سرمایه به همراه متن انگلیسی

  پروژه دانشجویی,تحقیق در مورد دانلود مقاله ترجمه شده تحلیل گران تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی ),خرید مقاله دانلود پروژه,دانلود مقاله,دانلود مقاله ترجمه شده تحقق سود و جدائی از سرمایه به همراه متن انگلیسی,دانلود مقاله دانلود مقاله ترجمه شده تحلیل گران…

 • پایان نامه بررسی تاثیر معلولیتهای جسمی- حركتی بر میزان هوشبهر كودكان

  پایان نامه بررسی تاثیر معلولیتهای جسمی- حركتی بر میزان هوشبهر كودكان دانلود فایل پایان نامه بررسی تاثیر معلولیتهای جسمی- حركتی بر میزان هوشبهر كودكان پیشگفتار انسان با قبول اینکه پریشانی براو مقدر بوده است به حیات خویش ادامه می دهد…

 • بررسی سیر تاریخی زبان و ادبیات عرب در ایران از دوره صفویه تا قاجاریه

  بررسی سیر تاریخی زبان و ادبیات عرب در ایران از دوره صفویه تا قاجاریه,پایان نامه ارشد بررسی سیر تاریخی زبان و ادبیات عرب در ایران از دوره صفویه تا قاجاریه,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود…

 • مقاله احتیاجات روحی كارگر

  مقاله احتیاجات روحی كارگر دانلود فایل مقاله احتیاجات روحی كارگر احتیاجات روحی كارگر مقدمه روان‌شناسی صنعتی دانش بررسی رفتار انسان در محیط کار است. این دانش می‌کوشد تا با به اجرا گذاشتن نتایج و روش‌های روان‌شناختی به کارگران و سازمان‌ها…

 • طرح توجیهی لوله های PVC

  طرح توجیهی لوله های PVC دانلود فایل طرح توجیهی لوله های PVC مناسب برای اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا ارائه طرح به منظور استفاده…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید ظروف شیشه ای

  پروژه کارآفرینی کارگاه تولید ظروف شیشه ای,پروژه کارافرینی کارگاه تولید ظروف شیشه ای,توجیه اقتصادی کارگاه تولید ظروف شیشه ای,تولید,دانلود پروژه کارگاه تولید ظروف شیشه ای,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید ظروف شیشه ای,شیشه,طرح توجیه فنی کارگاه تولید ظروف شیشه ای,طرح توجیهی کارگاه…

 • سمینار برق آرایه های میكروفنی

  سمینار برق آرایه های میكروفنی دانلود فایل سمینار برق آرایه های میكروفنی لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده نمایید. چکیده: مطالعه و استفاده از آرایه های میکروفنی از…

 • تحقیق سیستم های رادیویی موبایل

  تحقیق سیستم های رادیویی موبایل دانلود فایل سیستم های رادیویی موبایل در اوایل دهه 70، اندیشه سیستمهای رادیویی موبایل مبتنی بر سلول (Cell) در “آزمایشگاههای بل” آمریكا شكل گرفت. اما چنین سیستمهایی تا یك دهه بعد برای استفاده تجاری عرضه…

 • پایان نامه آنالیز جریان برروی سرریز اوجی براساس (CFD)

  CFD,آنالیز,پایان نامه آنالیز جریان برروی سرریز اوجی براساس (CFD),پروژه آنالیز جریان برروی سرریز اوجی براساس (CFD),تحقیق آنالیز جریان برروی سرریز اوجی براساس (CFD),جریان,دانلود پایان نامه آنالیز جریان برروی سرریز اوجی براساس (CFD),سرریز اوجی براساس,مقاله آنالیز جریان برروی سرریز اوجی براساس…

 • کاربردهای منطق فازی و هوش مصنوعی در زندگی روزمره

  کاربردهای منطق فازی,کاربردهای منطق فازی و هوش مصنوعی در زندگی روزمره,منطق فازی,هوش مصنوعی دانلود فایل فرمت فایل پی دی اف بوده و دارای 6 صفحه می باشد (بدون منابع) بخشی از متن: استفاده از منطق فازی: از منطق فازی برای…

 • مقدمة تاریخی بر انرژی هسته ای

  مقدمة تاریخی بر انرژی هسته ای دانلود فایل مقدمة تاریخی بر انرژی هسته ای  داستان كشف و گسترش انرژی هسته‌ای، كه در مفهوم این پژوهش انرژی‌ای است كه در اثر شكافت اوارنیم و احتمالاً عناصر سنگین دیگر آزاد می‌شود، به…

 • ترجمه بهینه سازی شرایط کشت برای تولید مواد ضد میکروبی توسط لاکتوباسیلوس

  ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش,ترجمه بهینه سازی شرایط کشت برای تولید مواد ضد میکروبی توسط لاکتوباسیلوس,مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش دانلود فایل چکیده افزایش تقاضای مصرف کنندگان برای مواد ضد میکروبی طبیعی وجود…

 • آنلاک بوتلودر و نصب ریکاوری گوشی های هواوی

  RK FB TOOLS,آنلاک بوتلودر گوشی های هواوی,آنلاک بوتلودر و نصب ریکاوری گوشی های هواوی,برنامه نصب ریکاوری بر روی گوشی های هواوی,نصب ریکاوری در گوشی های هواوی,نصب ریکاوری گوشی های هواوی دانلود فایل آموزش استفاده : معرفی و آموزش استفاده از…

 • پاورپوینت کشاورزی علف هرز تلخه

  بررسی علف هرز تلخه,پاورپوینت علف هرز تلخه,پاورپوینت علف هرز تلخه 64 اسلاید,پاورپوینت کشاورزی علف هرز تلخه,پروژه علف هرز تلخه,تحقیق در مورد علف هرز تلخه,دانلود پاورپوینت علف هرز تلخه,دانلود رایگان پاورپوینت علف هرز تلخه,علف هرز تلخه دانلود فایل پاورپوینت علف هرز…

 • فایل برش لیزر جا كلیدی طرح ابر

  برش لیزر جا كلیدی,جا كلیدی,جا كلیدی پایه دار,جا كلیدی طرح ابر,دانلود,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود فایل,دانلود فایل برش لیزر جا كلیدی طرح ابر,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,فایل برش لیزر,فایل برش لیزر جا كلیدی,فایل برش لیزر جا…

 • پروژه کارآفرینی تولید و مونتاژ برد های الکترونیکی

  پروژه کارآفرینی تولید و مونتاژ برد های الکترونیکی,پروژه کارافرینی تولید و مونتاژ برد های الکترونیکی,تو,توجیه اقتصادی تولید و مونتاژ برد های الکترونیکی,دانلود پروژه تولید و مونتاژ برد های الکترونیکی,دانلود کارآفرینی تولید و مونتاژ برد های الکترونیکی,طرح توجیه فنی تولید و…

 • تحقیق كاربرد فیوزهای الكترونیك

  تحقیق كاربرد فیوزهای الكترونیك دانلود فایل كاربرد فیوزهای الكترونیك فیوز الكترونیك هماهنگی و حفاظت را ارتقاء می بخشد. بسیاری از مصارف برقی مستلزم كاربرهای قدرت صنعتی و تجاری هستند تا حفاظت در نقاط اصلی ورودی سرویس فراهم شود بنابراین سیستم…