مقاله تشكیل شركتهای خدمات كشاورزی،در راستای كاهش تصدی گری دولت

بررسی تشكیل شركتهای خدمات كشاورزی،در راستای كاهش تصدی گری دولت,پروژه تشكیل شركتهای خدمات كشاورزی،در راستای كاهش تصدی گری دولت,تحقیق تشكیل شركتهای خدمات كشاورزی،,تشكیل شركتهای خدمات كشاورزی،در راستای كاهش تصدی گری دولت,دانلود تشكیل شركتهای خدمات كشاورزی،در راستای كاهش تصدی گری دولت,مقاله تشكیل شركتهای خدمات كشاورزی،در راستای كاهش تصدی گری دولت

دانلود فایل

مقاله تشكیل شركتهای خدمات كشاورزی،در راستای كاهش تصدی گری دولت الف) اهمیت بخش كشاورزی بخش كشاورزی جایگاه مهمی در اقتصاد كشور دارد، حدود 15 درصد از تولید ناخالص داخلی دراین بخش تولید میشود، همچنین بخش كشاورزی حدود 25 درصد اشتغال، 92 درصد نیاز غذایی، حدود20 درصد صادرات غیرنفتی و حدود 90 دصد مواد خام مورد نیاز صنایع تبدیلی كشور به محصولات كشاورزی را تامین كرده است. بطور كلی اهمیت بخش كشاورزی را میتوان بشرح ذیل عنوان كرد : 1- تامین كننده غذا 2- تامین كننده مواد اولیه صنایع غذایی 3- تامین كننده ارز از طریق توسعه و گسترش صادرات 4- ایجاد بازار برای كالاهای صنعتی 5- اشتغال زایی بخش كشاورزی موضوع مهم اینكه 98درصد از امورات بخش كشاورزی توسط خود تولیدكنندگان انجام میشود و این موضوع از خصوصیات بارز و اساسی بخش كشاورزی است كه كمترین وابستگی را به مجموعه دستگاههای اجرایی دولتی دارند. ب) اهمیت سرمایه گذاری در بخش كشاورزی سرمایه گذاری در بخش كشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از جنبه های مختلف میتواند باعت تسریع رشد و توسعه اقتصادی در كشور گردد. برخی از این جنبه ها عبارتند از: 1-      سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های تولیدی در بخش كشاورزی به علت كاربر بودن فعالیت های كشاورزی باعث ایجاد فرصت های شغلی جدید می گردد و بدین وسیله مشكل بیكاری را كه در سالهای اخیر بصورت حادی بروز نموده، كاهش می دهد، همچنین با توجه به استقرار اغلب فعالیت های كشاورزی در مناطق روستایی از مهاجرت روستائیان به شهرها می كاهد یا دست كم رشد مهاجرت از روستاها به شهر را كاهش میدهد. 2-   با وجه به تغییرات در نرخ مبادله كالاهای كشاورزی و تفاوت سطح زندگی در مناطق شهری و روستایی كه نتیجه آن پایین آمدن سطح درآمد كشاورزان است، از طریق افزایش سرمایه گذاری در بخش كشاورزی میتوان به افزایش درآمد كشاورزان و بهبود توزیع درآمد در كشور كمك کرد. 3-  سرمایه گذاری دربخش كشاورزی باعث افزایش تولید محصولات كشاورزی میشود و به دنبال آن منجر به افزایش صادرات محصولات كشاورزی می گردد و این مسئله به افزایش صادرات غیرنفتی و رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی كمك شایانی می کند.  سرمایه گذاری در بخش كشاورزی به رشد سایر بخش های اقتصادی كمك می كند، با توجه به ارتباط قوی, بخصوص قسمت پسین بخش كشاورزی با بخش های دیگر، افزایش سرمایه گذاری در بخش كشاورزی باعث تسریع رشد اقتصادی در بخش های دیگر می گردد. پ) اهداف دولت از ایجاد صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش كشاورزی 1- تجمیع، مدیریت و تخصیص بهینه منابع مالی در بخش كشاورزی با توجه به 18.000 میلیارد تومان ارزش افزوده سالیانه بخش كشاورزی, ایجاد یك زیرساخت مالی و اعتباری كه باعث نگهداشت و تجمیع منابع مالی و تخصیص بهینه آن گردد یك ضرورت اجتناب ناپذیر است. لذا ایجاد صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش كشاورزی بعنوان یك زیرساخت مالی و اعتباری علاوه بر تجمیع و تخصیص بهینه منابع مالی معضل نظام تامین مالی و اعتباری تولیدكنندگان بخش كشاورزی را نیز مرتفع خواهد کرد. 3-               ارتقاء نرخ رشد سرمایه گذاری در برنامه چهارم توسعه، نرخ رشد ارزش افزوده بخش كشاورزی 5/6 درصد پیش بینی شده است ولی در طول سالهای 84 و 85 این نرخ به ترتیب به 7 و 1/7 درصد رسیده است و از سویی نرخ رشد سرمایه گذاری نیز از 7 درصد درسالهای 84 به 10درصد در سال 85 افزایش یافته است . با تشكیل صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش كشاورزی علاوه بر تجمیع منابع مالی ارتقاء نرخ رشد سرمایه گذاری را به همراه خواهد شد كه به تبعه آن افزایش نرخ رشد سرمایه گذاری باعث افزایش سطح كمی و كیفی تولید و به تبعه آن افزایش ارزش افزوده بخش كشاورزی و نهایتاً باعث رشد و توسعه در بخش كشاورزی خواهد بود. 4-               واگذاری وظایف تصدی گری به بخش غیردولتی و انجام خدمات اجرایی بخش كشاورزی توسط خود تولیدكنندگان با توجه به اینكه 98درصد از امورات بخش كشاورزی توسط خود تولیدكنندگان انجام میشود لذا باید ترتیبی اتخاذ کرد كه كلیه فعالیت های اجرایی بخش كشاورزی از مرحله قبل از تولید، حین تولید و بعد از تولید به خود مردم واگذار گردد. لذا صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش كشاورزی صرفاً یك نهاد مالی و اعتباری نیستند، بلكه بدلیل ظرفیت های پیش بینی شده از سوی قانونگذار و دولت محترم این صندوق ها زیرساختی هستند كه میتواند كلیه خدمات اجرایی بخش كشاورزی را ساماندهی نمایند لذا برای تحقق این سه مقوله مهم و برای تحقق ارتقاء نرخ رشد سرمایه گذاری و انجام خدمات اجرایی توسط صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش كشاورزی در چارچوب یك مدل پیشنهادی مصوب كه متعاقباً توضیح داده خواهد شد اقدام خواهیم نمود. ت) مدل پیشنهادی برای تحقق توسعه سرمایه گذاری و انجام خدمات اجرایی برای توسعه بخش كشاورزی مدل و برنامه اجرایی كه طراحی شده است در چهار مرحله قابل اجراء می باشد. مرحله اول : تشكیل صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش كشاورزی صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش كشاورزی بعنوان زیرساخت توسعه بخش كشاورزی هر استان می بایستی ایجاد گردد كه این صندوق ها با مشاركت تشكلهای تولیدكنندگان در زیربخش كشاورزی استانها بر اساس نقش در تولید ایجاد خواهد شد. كه در حال حاضر 21 صندوق غیردولتی حمایت از توسعه بخش كشاورزی استانی و ملی ایجاد شده است كه از این تعداد صندوق ها صندوق استانی در سال 1385 و 10 صندوق تا سال 1384 ایجاد شده است. برای تشكیل 14 صندوق مانده استانی با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته و با ابلاغیه وزیر محترم جهاد كشاورزی در نظرداریم 14 صندوق باقی مانده استانی را در صورت تامین منابع مالی حداكثر تا نیمه اول سال جاری با مشاركت تشكلهای تولیدكنندگان بخش كشاورزی تشكیل دهیم. مرحله دوم : ایجاد شركتهای خدمات كشاورزی در راستای محول نمودن كلیه خدمات اجرایی بخش كشاورزی به تولیدكنندگان و در جهت سیاستهای دولت نهم مبنی بر واگذاری كار مردم به خود مردم و تحقق اصل 44 قانون اساسی در بخش كشاورزی، با برنامه ریزی صورت گرفته مقرر گردید در كنار صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش كشاورزی استانی، یك شركت خدمات كشاورزی استانی غیردولتی تشكیل گردد و كلیه خدمات اجرایی بخش كشاورزی شامل: – تامین و توزیع نهاده های كشاورزی – بازاریابی و بازاررسانی محصولات كشاورز ی – خدمات ترویجی و انتقال یافته ها –  خدمات بیمه ای و… كلیه خدمات اجرایی قبل از تولید، حین تولید و بعد از تولید را در بخش كشاورزی با تاكید بر صندوقهای غیردولتی به بخش غیر دولتی واگذار گردد. برای تحقق این مهم طرح توجیهی تشكیل و اساسنامه نمونه شركت خدمات كشاورزی با انجام كار علمی و كاربردی در اتاق فكر شركت از 6 ماه قبل در دست بررسی بوده است كه این موضوع نهایی شده است و در نظر است تا نیمه اول سال 86 شركت خدمات كشاورزی صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش كشاورزی در استانهای كرمانشاه، اصفهان، فارس و همدان بصورت آزمایشی تشكیل گردد. در حال حاضر با توجه به ضرورت بخش كشاورزی مقرر است شركت های مزبور در حوزه تامین و توزیع نهاده های كشاورزی و بازاریابی و بازاررسانی محصولات كشاورزی فعالیت نمایند و پس از دریافت نتایج موفق و مورد نظر از تشكیل شركتهای خدمات كشاورزی (غیردولتی) استانی، این مهم به همه استانهای كشور تعمیم داده شود. پس از تشكیل شركت خدمات كشاورزی در همه استانهای كشور بدلیل برنامه ریزی متمركز فعالیت شركتهای مزبور و بخصوص حمایت از بخش كشاورزی در حوزه واردات و صادرات مقرر شد شركت هلدینگ خدمات كشاورزی در مركز تشكیل گردد. مرحله سوم : ایجاد موسسه مالی و اعتباری صندوق های توسعه بخش كشاورزی پس از بررسی های كارشناسی، به این نتیجه رسیدیم كه یك موسسه مالی و اعتباری جهت تامین و تجهیز منابع، ارائه خدمات سهل و آسان، سازمان دهی نظام تامین مالی و اعتباری تولیدكنندگان لازم و ضروری است. در واقع این موسسه هم جذب سرمایه گذاری و هم تجهیز منابع برای تولیدكنندگان انجام می دهد. لذا در نظر است پس از اجرای مراحل اول و دوم یك موسسه مالی و اعتباری ملی با عنوان «موسسه مالی و اعتباری صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش كشاورزی» ایجاد گردد مرحله چهارم : شركت سرمایه گذاری و تامین سرمایه برای تامین منابع مالی از سایر بخش های اقتصادی كشور و فراهم نمودن شرایط ورود منابع مالی سایر بخش ها به بخش كشاورزی، حضور در بازار سرمایه برای جذب منابع مالی و بهره مندی از منابع خارجی قابل دسترس, ضروری است شركت سرمایه گذاری و تامین سرمایه صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش كشاورزی ایجاد گردد. كه این مهم از برنامه های آینده شركت مادر تخصصی و صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش كشاورزی می باشد. ث) منابع مالی دراختیار شركت قانونگذار در ماده 12 قانون تشكیل مقرر نموده است مبلغ 1000 میلیارد ریال از محل فروش اموال و امكانات مازاد وزارت جهاد كشاورزی در اختیار این شركت قرارگیرد. در بند (د) قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده است سالیانه مبلغ 200 میلیارد ریال بعنوان افزایش سرمایه به این شركت پرداخت گردد و همچنین در بند چهارم مصوبه مورخ 26/12/81 هیئت محترم وزیران مقرر شده است سالیانه مبالغی را بعنوان كمك برای تجهیز منابع صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش كشاورز ی در اختیار این شركت قرارگیرد ج) سرمایه اولیه صندوق های غیردولتی در شروع کار شرکت, 10 صندوق غیردولتی شروع به فعالیت کردند که سرمایه اولیه آنها حدود 45 میلیارد ریال بود كه اكنون این رقم به حدود 310 میلیارد ریال افزایش یافته است، افزایشی در حدود 700 درصد كه این افزایش نشان از این موضوع است كه این صندوق ها در حد مقدورات و توان مالی خود و با ارائه خدمات مطلوب و اثر بخش به سهامداران، زمینه جلب مشاركت سایر تولیدكنندگان را فراهم كرده اند و همچنین 11 صندوق تشکیل شده در سال 1385 نیز با سرمایه اولیه حدود 100 میلیارد ریال تشکیل شده اند.

 • تحقیق سبك معماری در مجموعه سرای گلشن و تیمچه پوستی

  تحقیق سبك معماری در مجموعه سرای گلشن و تیمچه پوستی دانلود فایل تحقیق سبك معماری در مجموعه سرای گلشن و تیمچه پوستی بخشهایی از متن: مصرفی واژه ها: قبل از اینكه به مصرفی و بررسی بناهای مورد بحث بپردازیم، لازم…

 • پروژه کارشناسی رشته کامپیوتر پیرامون ISDN

  پروژه کارشناسی ISDN,پروژه کارشناسی رشته کامپیوتر,پروژه کارشناسی رشته کامپیوتر پیرامون ISDN,دانلود پروژه کارشناسی رشته کامپیوتر پیرامون ISDN,طراحی تکنولوژی ISDN دانلود فایل  پروژه کارشناسی رشته کامپیوتر پیرامون ISDN در 45 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc ییشگفتار در…

 • کاراموزی بررسی مدار برق سیستم مكش دستگاه اكسترودر كارخانه كیسه بافی خورجین گستر

  کاراموزی بررسی مدار برق سیستم مكش دستگاه اكسترودر كارخانه كیسه بافی خورجین گستر دانلود فایل کاراموزی بررسی مدار برق سیستم مكش دستگاه اكسترودر كارخانه كیسه بافی خورجین گستر مقدمه : هیچ ایده تازه‌ای به یكباره از هیچ به وجود نمی‌آید…

 • پاورپوینت تاثیر فناوری بر تبلیغات

  پاورپوینت تاثیر فناوری بر تبلیغات,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل پاورپوینت تاثیر فناوری بر تبلیغات ویژگی تبلیغات اینترنتی بطور کلی می…

 • پایان نامه شناخت وطراحی تونل آب

  پایان نامه شناخت وطراحی تونل آب دانلود فایل پایان نامه شناخت وطراحی تونل آب در قالب پی دی اف فهرست مطالب : مقدمهفصل اول/ کلیاتی در مورد تونل آب کلیاتی در مورد تونل آب و انواع آن. ۱مقدمه. ۲۱-۱ انواع…

 • ترجمه مقاله تغییرات رنگ و محوسازی در آسفالت از طریق متد آنالیز تصویر محدود شده است

  ترجمه مقاله تغییرات رنگ و محوسازی در آسفالت از طریق متد آنالیز تصویر محدود شده است,دان,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود ترجمه مقاله تغییرات رنگ و محوسازی در آسفالت…

 • مقاله کاهش سرمایه اجتماعی

  بررسی روند روبه کاهش سرمایه اجتماعی,مقاله کاهش سرمایه اجتماعی دانلود فایل بررسی روند روبه کاهش سرمایه اجتماعی قسمتهایی از متن: بررسی روند روبه کاهش سرمایه اجتماعی بیان مسئله : سرمایه اجتماعی واژه ای است که به تازگی وارد حوزه علوم…

 • گزارش کارآموزی قولنامه

  گزارش کارآموزی قولنامه دانلود فایل گزارش کارآموزی قولنامه چکیده: با عنایت به ماهیت عمل حقوقی که دو طرف انجام می‌دهند و با تفسیر صحیح از قصد مشترک طرفین و شروط ضمنی اصولا ماهیت قولنامه «سند عادی تعهد به انتقال مال…

 • طرح توجیهی بره پرواری به ظرفیت 750 راس در هر دوره

  طرح توجیهی بره پرواری به ظرفیت 750 راس در هر دوره دانلود فایل طرح توجیهی بره پرواری به ظرفیت 750 راس در هر دوره طرح توجیهی پرورش بره پرواری به ظرفیت 750 راس در هر دوره  خلاصه طرح  مقدمه  سرمایه…

 • مقاله سفیدکهای پودری

  پایان نامه سفیدکهای پودری,پروژه سفیدکهای پودری,تحقیق سفیدکهای پودری,دانلود سفیدکهای پودری,سفیدکهای پودری,مقاله سفیدکهای پودری دانلود فایل مقاله سفیدکهای پودری سفیدكهای پودری   The powdery mildews سفیدكهای پودری احتمالاً متداول‌ترین، برجسته‌ترین و وسیع‌الانتشارترین بیماریهای گیاهی هستند كه به سادگی قابل تشخیص می‌باشند و…

 • پاورپوینت معماری بیمارستان

  پاورپوینت معماری بیمارستان,پاورپوینت معماری بیمارستان در 74 اسلاید,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل پاورپوینت معماری بیمارستان در 74 اسلاید قسمت بندی…

 • تحلیل كمانش ورقهای مدورمركب ارتوتروپ با استفاده از نرم افزار المان محدود

  ارتوتروپ,تحلیل كمانش,تحلیل كمانش ورقهای مدورمركب ارتوتروپ با استفاده از نرم افزار المان محدود,کامپوزیت,کمانش,نرم افزار المان محدود,ورقهای مدورمركب ارتوتروپ دانلود فایل در این پایان نامه رفتار كمانش ورق های دایره ای شكل مركب با استفاده از تئوری المان محدود و نرم…

 • کارآفرینی طرح احداث گلخانه برای تولید محصولات گلخانه ای

  تولید محصولات گلخانه ای,طرح احداث گلخانه,کارآفرینی طرح احداث گلخانه,کارآفرینی طرح احداث گلخانه برای تولید محصولات گلخانه ای دانلود فایل کارآفرینی طرح احداث گلخانه برای تولید محصولات گلخانه ای مقدمه با مهاجرت سریع روستائیان به شهرها و افزایش پدیده شهرنشینی، در…

 • عوامل شیمیایی مورد استفاده در صنعت و بیماریها

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود تحقیق عوامل شیمیایی مورد استفاده در صنعت و بیماریها,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,عوامل شیمیایی مورد استفاده در صنعت و بیماریها,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود…

 • طرح تو جیهی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی به مساحت 4000 هکتار

  خدمات مکانیزاسیون کشاورزی,طرح تو جیهی,طرح تو جیهی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی به مساحت 3500 هکتار,مساحت 4000 هکتار دانلود فایل طرح تو جیهی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی به مساحت 4000 هکتار دستگاه صادر کننده مجوز وزارت جهاد کشاورزی ظرفیت اسمی تولیدات 4000 هکتار…

 • سیری كوتاه در تاریخ عربستان

  سیری كوتاه در تاریخ عربستان دانلود فایل سیری كوتاه در تاریخ عربستان بخشهایی از متن: عربستان یا شبة جزیرة عربستان سرزمینی است در منتهی الیه جنوب غربی آسیا به شكل مربع مستطیل با ضلعهای نامتساوی كه بین 12 و 22…

 • پرسشنامه میزان بی ثباتی ازدواج (احتمال طلاق)

  پرسشنامه میزان بی ثباتی ازدواج (احتمال طلاق) دانلود فایل پرسشنامه میزان بی ثباتی ازدواج (احتمال طلاق) منابع : ثنایی­ذاکر، باقر (1379). مقیاس­های خانواده و ازدواج. تهران: بعثت. جعفری، اصغر، ثنایی­ذاکر، باقر، پاشا شریفی، حسن و کرمی، ابوالفضل 01389). اسنادهای ارتباطی…

 • تحقیق آبگرمكن خانگی خورشیدی

  تحقیق آبگرمكن خانگی خورشیدی دانلود فایل بخشهایی از متن: جالب است بدانید كه گرمایش آب و فضا مجموعاً بیش از 80% انرژی را در ساختمان‌ها مصرف می‌كند و بنابراین بیش از یك سوم كل انرژی مصرفی جهان در جهت گرمایش…

 • مبانی نظری پیشینه اموزش کارکنان (فصل دو)

  مبانی نظری پیشینه اموزش کارکنان (فصل دو) دانلود فایل مبانی نظری پیشینه اموزش کارکنان (فصل دو) در 31صفحه ورد قابل ویرایش با فرم docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی…

 • ترجمه مقاله روشی جایگزین برای تخمین حالت دینامیک سیستم قدرت مبتنی بر تبدیل بدون بو

  ترجمه مقاله روشی جایگزین برای تخمین حالت دینامیک سیستم قدرت مبتنی بر تبدیل بدون بو دانلود فایل ترجمه مقاله روشی جایگزین برای تخمین  حالت دینامیک سیستم قدرت مبتنی بر تبدیل بدون بو چکیده: تخمین حالت کارآمد، آنی، و دقیق شرطی…

 • گزارش كارآموزی احداث واحد ساختمانی

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,ساختمان مسکونی,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,گزارش كارآموزی احداث واحد ساختمانی دانلود فایل دانلود گزارش كارآموزی احداث واحد ساختمانی    دانشجویان رشته عمران در دوره كاردانی…

 • گزارش کاراموزی تعمیر دستگاه صوتی و تصویری

  تعمیر,دانلود گزارش کارآموزی تعمیر دستگاه صوتی و تصویری,دستگاه صوتی و تصویری,کاراموزی تعمیر دستگاه صوتی و تصویری,کارورزی تعمیر دستگاه صوتی و تصویری,گزارش کاراموزی تعمیر دستگاه صوتی و تصویری دانلود فایل گزارش کاراموزی تعمیر دستگاه صوتی و تصویری در 65 صفحه ورد…

 • پایان نامه طراحی کنترلر PID برای سیستمهای چند متغیره غیرخطی به روش فازی

  پایان نامه طراحی کنترلر PID برای سیستمهای چند متغیره غیرخطی به روش فازی دانلود فایل پایان نامه طراحی کنترلر PID برای سیستمهای چند متغیره غیرخطی به روش فازی چکیده در این پایان نامه یک نوع کنترلکننده فازی PID معرفی شده…

 • بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

  بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری,دانل,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه کارشناسی بررسی رابطه ی هوش هیجانی با عزت نفس در افراد مبتلا به اعتیاد در بین زنان و مردان…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک هویت

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک هویت دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک هویت در  25 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • طرح توجیهی وپروژه کارآفرینی احداث کارخانه ی روغن نباتی

  احداث کارخانه ی روغن نباتی,پروژه کارآفرینی احداث کارخانه ی روغن نباتی,طرح توجیهی احداث کارخانه ی روغن نباتی,طرح توجیهی وپروژه کارآفرینی احداث کارخانه ی روغن نباتی دانلود فایل طرح توجیهی وپروژه کارآفرینی احداث کارخانه ی روغن نباتی در 41 صفحه ورد…

 • پایان نامه تاریخچه ریخته گری و متالوژی (فنون فروشندگی)

  پایان نامه تاریخچه ریخته گری و متالوژی (فنون فروشندگی) دانلود فایل پایان نامه تاریخچه ریخته گری و متالوژی (فنون فروشندگی) مقدمه: نقش اساسی و اهمیت صنایع ریخته گری که تولید کننده قطعات برای صنایع هستند در خودکفایی کشور بر هیچکس…

 • تحقیق بررسی مشکلات تولید و توزیع داخلی و خارجی پسته ایران وارائه راهکارهای توسعه صادرات

  آفات انباری پسته,بررسی مشكلات تولید و توزیع داخلی و خارجی پسته ایران وارائه راهكارهای توسعه صادرات,تحقیق بررسی مشكلات تولید و توزیع داخلی وخارجی پسته ایران وارائه راهكارهای توسعه,تحقیق بررسی مشکلات تولید و توزیع داخلی و خارجی پسته ایران وارائه راهکارهای…

 • مقاله حسن نیت در مباحث حقوقی

  پروژه حسن نیت در مباحث حقوقی,تحقیق حسن نیت در مباحث حقوقی,دانلود تحقیق حسن نیت در مباحث حقوقی,مقاله حسن نیت در مباحث حقوقی دانلود فایل [12]

 • مقاله تجهیز منابع بانكى

  مقاله تجهیز منابع بانكى دانلود فایل مقاله تجهیز منابع بانكى چکیده: نرخ سود 10 درصد برای تسهیلات بانك ها مسلما هجوم تقاضای وام در بانك ها را به همراه خواهد داشت و با توجه به كمبود منابع بانك ها، نتیجه…

 • مقاله مطالعه اجتماعی ورزش

  بعد اجتماعی بازی,پیدایش جامعه شناسی ورزش,پیدایش و تكامل مسائل اجتماعی ورزش,رویكردهای تحقیق و كوشش برای نظریه سازی,رویكردی اجتماعی به مطالعه ورزش,شكلهای اجتماعی فعالیت بدنی,طبیعت اجتماعی ورزش,عوامل ظهور دیر هنگام پژوهش اجتماعی در ورزش,گیمها و س,گیمها یا بازیهای ورزشی (Games),مقاله مطالعه…

 • پروژه کارآفرینی تولید گل های زینتی

  پروژه کارآفرینی تولید گل های زینتی,پروژه کارافرینی تولید گل های زینتی,توجیه اقتصادی تولید گل های زینتی,تولید,دانلود پروژه تولید گل های زینتی,دانلود کارآفرینی تولید گل های زینتی,زینتی,طرح توجیه فنی تولید گل های زینتی,طرح توجیهی تولید گل های زینتی,کارآفرینی تولید گل های…

 • تحقیق و بررسی در مورد بروات واگذاری

  بررسی بروات واگذاری,بروات,بروات واگذاری 56 ص,تحقیق در مورد بروات واگذاری,تحقیق و بررسی بروات واگذاری,تحقیق و بررسی در باره بروات واگذاری,تحقیق و بررسی در مورد بروات واگذاری دانلود فایل تحقیق و بررسی در مورد بروات واگذاری بصورت پی دی اف

 • مقاله بررسی نظریات هانتینگتون در مورد انقلاب‌ها

  انقلاب‌,پروژه بررسی نظریات هانتینگتون در مورد انقلاب‌ها,تحقیق بررسی نظریات هانتینگتون در مورد انقلاب‌ها,دانلود تحقیق بررسی نظریات هانتینگتون در مورد انقلاب‌ها,مقاله بررسی نظریات هانتینگتون در مورد انقلاب‌ها,هانتینگتون دانلود فایل مقاله بررسی نظریات هانتینگتون در مورد انقلاب‌ها در 40 صفحه ورد قابل…

 • مبانی نظری و پیشینه سبک های هویتی (فصل دوم پژوهش)

  مبانی نظری و پیشینه سبک های هویتی (فصل دوم پژوهش) دانلود فایل مبانی نظری سبک های هویتی (فصل دوم پژوهش) در 50 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری…