مقاله در مورد فتوسنتز

مقاله در مورد فتوسنتز

دانلود فایل

مقاله در مورد فتوسنتز بخشهایی از متن: مقدمه: فتوسنتزنیروی محرک تولیدات گیاهی است واساسا توانایی برای حفظ دی اکسیدکربن فتوسنتزی واسیمیلاسیون نیترات تحت استرسهای محیطی برای حفاظت رشد وتولیدگیاه است. این موضوع خصوصا باعث شده است که کمبود آب بشدت تولید جهانی را محدود کند.بنابراین , بهبودپایداری فتوسنتزتحت استرس برای توانایی مکانیسمهای فتوسنتزی موجودبرای عمل پتانسیلشان تحت منابع محدود, دربرهم , ثابت شده است. انتخاب محصولات برای افزایش عملکرد, ممکن است برای بهبودظرفیت ومقاومت به استرس فتوسنتزی موردانتظارباشد. بنابراین دسترسی به گیاهان اصلاح شده قدیمی مقاومت فرایندهای محسوس را بهبود نبخشیده اندونه حقیقتامیزان فتوسنتزراتابحال در موفقیتهایی که بدست آمده , افزایش داده اند. امروزه امیدهای زیادی وجوددارد. تکنیکهای مهندسی ژنتیک به بیوشیمی گیاهان برای اصلاح وبرای سازگاری بهترآنهابه شرایط استرس اجازه خواهداد.متابولیسمهای فتوسنتزی یک کاندیداولیه است. بنابراین محدودیت برای انتخاب موفقیت آمیزو بویژه  مهندسی گیاهان برای تحمل استرس آب, فهم ناکافی ازمکانیسمهایی که به فتوسنتزپاسخ میدهندوبه شرایط محیطی سازگارشده اند ,است. باوجودپیشرفتهای بزرگی که درفهم متابولیسم فتوسنتزو فیزیولوژی , با ادبیات گسترده دراین موضوع شرح داده شده, افزایش درک اثرات استرس آب روی فرایندهای اصلی فتوسنتزواثرمتقابل آنها بادیگرفا کتورهای محیطی نظیرنورواکسیژن ومفهوم غیریکنواختی یا مدل رویداد کاهش ضریب فتوسنتزتحت شرایط استرس مورد توجه بوده است. درواقع تضادزیاد اهمیت محدودیت انتشاردی اکسیدکربن بوسیله روزنه ها درمقابل تنظیمات متابولیک یا صدمات درهرصورت قویتراست. نبودمدلهای قابل قبول ازاثرات استرس روی فیزیولوژی ومتابولیسم درنتیجه یک سیستم بسیارپیچیده آنالیزشده,است.تغییرات گونه ها (امکانپذیربامکانیسمهای مختلف)وفقدان استاندارددرموادگیاهی و شرایط محیطی است. باوجودتلاشهای زیادی برای فهمیدن علت حساسیت به استرس آبی, هیچ فاکتوری به تنهایی به عنوان فاکتورمحدودکننده همه تغییرات استرس پذیرفته نشده است.تلاش برای تهیه یک مدل فتوسنتزی تحت شرایط استرس,براساس اطلاعات موجوداحتمالا نابهنگام است. باوجوداین یک مدل هرچند ناقص, بعنوان یک فرضیه برای تست شدن بایدانجام شود. واضح است که اگرچه تجزیه تمام قسمتهای سیستم فتوسنتزی ,اطلاعات اساسی برای فهم همه سیستم بوجودمیاورد, دانستن اینکه چگونه سیستمهای فرعی تحت تاثیرهم هستند ضروری است. درمورداسترس آبی برای مثال, ارتباط بین گرفتن واستفاده ازانرژی واسیمیلاسیون دی اکسیدکربن بصورت مکمل است واین فاکتورها بایدباهم موردرسیدگی قرارگیرند.نتیجه تغییریک قسمت ازمکانیسم فتوسنتز, نمیتواند با آسانی ازلحاظ میزان فتوسنتزوتولیدگیاه پیش بینی شود.یک هدف ازتحقیق این است که چگونگی توسعه کمبودآب درمیزانهای مختف وشدت مختلف وطول اثرمتابولیسم را تعیین کند. … استرس آبی qp را در لوبیا كاهش میدهد اما در آفتابگردان در 0.2molmol(-1) اکسیژن( تحت شرایط تنفس نوری) افزایش یافته است اما با استرس در  2molmol(-1) 0.0اکسیژن (تنفس نوری پایین ) كاهش یافته است . اختلافاتی را درپاسخ به تنفس نوری وسطوحQ  نشان میدهد .Stcheuerman et al 1991 stulhlfauth et al 1988)) . همچنین qp و  qNp با استرس بر روی رنج تغییرات آب  -0.7- -2.5 mpa در طی فتوسنتز ثابتlanata digitalis تاثیر نگذاشته است اگرچه در تغییر تاریكی به روشنایی qNp  با استرس زیاد میشود نشان میدهد كه انرژی غشایی تیلاكویید ها احتمالا درنتیجه بازدارندگی تولید ATP زیاد میشود .  مطالعات دیگر نشان میدهد كه qNP اساسا بااسترس شدید در نقطه كاهش تورگر و پایین تر افزایش می یابد هدر رفتن انرژی بوسیله qNP چندین جز دارد . خاموش شدن انرژی ناشناخته به بازدارندگی نوری مربوط میشود . (این موضوع در اینجا مورد توجه نیست اگرچه تحت شرایط استرس دارای اهمیت است ). انرژی مرتبط با خاموشی qe بوسیله تغییرات شیب پروتون تیلاكویید است . این برگشت پذیر است و با تعادل بین تولید و مصرف ATP همبستگی دارد . مصرف ATP  احیا شده شیب را زیاد میكند و باعث برگشت الكترونها در سیستم انتقال الكترون و انرژی برای تجمع در گیرنده ها  میشود. برای جلوگیری از این عمل الكترونها در واكنش Proxsidas- Mehler )  (به  O2  انتقال یافته اند كه NADP استفاده میشود نه ATP . (بخش 8.5.4 و مقاله 12). افزایش تغییرات  PH احتمالا تغییراتی درغشای تیلاكویید ها ایجاد میكند . شاید بوسیله تغییرنظم رنگدانه هایی نظیر كلروفیل و كارتنویید ها خسارت انرژی مانند گرما افزایش یابد .این مسیر اولیه كم شدن انرژی بوسیله qE است . كارتنوییدها هم دراتلاف انرژی و هم سمیت زدایی Triplet chlorophyll وSinglet chlorophyllنقش دارند. گزانتوفیل ها كارتنویید های محتوی اكسیژن برای بازی كردن نقش اصلی در تنظیم انرژی درون چرخه زانتوفیل یا (ارتباط با كمپلكس های دریافت كننده نوردرتیلاكوییدها مورد توجه قرارگرفته اند ). چرخه زانتوفیل شامل تبدیل دیولاگزانتین از طریق آنتراگزانتین به زئاگزانتین بوسیله فعالیت دیوگزانتین داپوگزاید میباشد كه به شرایط اسیدی( PH=5.3) در لومن تیلاكویید نیاز دارد و بنابر این در روشنایی فعال است . این حذف اكسیژن تعدادباندهای دوگانه را از9 به 11 افزایش داده میدهد. Owens 1994 پیشنهاد میكند كه پروتونه شدن تیلاكویید Porotonation)  (و كمپلكس های جذب كننده نور ممكن است محیط را تغییر دهند و بین كلروفیل و زیاگزانتین ارتباط برقرارکنند. بنابراین میزان انتقال انرژی راازكلروفیل به زئاگزانتین افزایش میدهند . خصوصا تغییرات PH میزان اولیه انرژی الكتریكی آزاد زئازانتین را برای كم كردن میزان  singlet chlorophyllپایین می آورد  . بنابراین این مسیرهای جدید به اتلاف انرژی اجازه میدهند. میزان اتلاف حرارتی از زئانتین از نظر بزرگی 2 بار سریعتراز كلرو فیل است بنابراین میتواند كلرو فیل تحریك شده را فرو نشاند .  تحریك شدن باا كسیژن در استرومای تیلاكویید  PH=7.2 اتفاق میافتد و در نور ضعیف تحریك میشود . epoxidation  و  Depoxidation  همزمان اما در میزانهای مختلف پیش میروند .   رویهمرفته آنها مصرف چرخه ای الكترون ها وپروتون را باعث میشوند بنابراین یك فلوساانس وابسته به , PH  مكانیسم را بی اثر مبنماید .   وقتی نیاز به سنتز  NADPH  زیاد میشود و ATP محدود است بنابراین زاانتوفیل كه ممكن است تعادل را تنظیم كند بوسیله تغییرات PH  شروع میشود .  یك همبستگی قوی بین افزایش سنتز زئانتین و qnp در شرایط درجه حرارت زیاد و جریان فوتون وجود دارد و بیشترین ظرفیت برای qnp به میزان كل زئازانتین و آنترازئازانتین و ذخیره دیولازانتین مربوط است .  در روشنایی زئازانتین افزایش می یابد و یولاگزانتین كاهش می یابد  . پروسه معمولا درتاریكی معكوس میشود . در گیاهان خشكی زانتوفیل افزایش می یابد و استرس باعث میشود زئازانتین نسبت به به ویولازانتین افزایش یابد .  احتمالا تحت چنین شرایطی ظرفیت سیستم برای حذف انرژی بوسیله میزان انتقال و تعداد مولكولها قابل دسترس زئازانتین محدود خواهد شد . عموما qnp  و بویژه اجزاء qe بطوراساسی با استرس افزایش می یابد . پتانسیل آب (1.2- به -1.5mpa وRWC  زیر 85%), با فقدان اسمیلاسیون co2  همبستگی دارد. افزایش qnp و qe سیستم فتوسنتزیرا علیه صدمات نوری حفاظت خواهد كرد اما درمدت زیادی بار انرژی کمترازظرفیت چرخه زانتوفیل است . اگر تجزیه زانتوفیل به عنوان نتیجه انرژی زیاد اتفاق بیفتدبنابراین نیازمند re-synthesis است . به نظر میرسد هیچ اطلاعاتی درباره این برگهای استرس یافته نباشد . آشكارا اگر فتو فسفوریلاسیون باز داشته شود یا حقیقتا هر فرایند دیگری كه از مصرف انرژی تیلاكویید جلوگیری میكند سیكل زانوفتیل ممكن است تنها محافظت جزیی در برابر آسیب ها را فراهم آورد .

 • نمونه سوال مبانی امور مالی و تنظیم بودجه کد درس : 1221016- 1211358

  نمونه سوال مبانی امور مالی و تنظیم بودجه کد درس : 1221016- 1211358 دانلود فایل فراموش نکنید که سایت ما را به دوستان خود معرفی کنید( گنجینه الکترونیکی سوالات پیام نور )با تشکر از حسن انتخاب شمامدیریت فروشگاه پاسخنامه تابستان…

 • پاورپوننت پمپ هیدرولیکی

  پاورپوننت پمپ هیدرولیکی دانلود فایل پاورپوننت پمپ هیدرولیکی •توجه به نفوذ روز افزون سیستم های هیدرولیکی در صنایع مختلف وجود پمپ هایی با توان و فشار های مختلف بیش از پیش مورد نیاز است . پمپ به عنوان قلب سیستم…

 • مونوگرافی گناباد

  پایان نامه مونوگرافی گناباد,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود جزوه آموزشی,دانلود ط,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,مونوگرافی گناباد دانلود فایل پایان نامه مونوگرافی  گناباد…

 • بازاریابی؛ مدیریت رابطه سودمند با مشتری( فصل اول كتاب اصول بازاریابی كاتلر و آرمسترانگ ترجمه بهمن فروزنده)

  بازاریابی؛ مدیریت رابطه سودمند با مشتری( فصل اول كتاب اصول بازاریابی كاتلر و آرمسترانگ ترجمه بهمن فروزنده),دانلود اندروید,دانلود پاورپوین,دانلود پاورپوینت بازاریابی؛ مدیریت رابطه سودمند با مشتری( فصل اول كتاب اصول بازاریابی كاتلر و آرمسترانگ ترجمه بهمن فروزنده),دانلود پایان نامه,دانلود پایان…

 • پاورپوینت حسابداری انحلال شركتهای تضامنی، تركیب فروش و تبدیل آنها به شركتهای سهامی (همراه با مثالهای تشریحی)

  پاورپوینت حسابداری انحلال شركتهای تضامنی، تركیب فروش و تبدیل آنها به شركتهای سهامی (همراه با مثالهای تشریحی),تصفیه امور شركت,تهیه سود و زیان تصفیه,حساب صندوق و سرمایه شركا,دانلود پاورپوینت حسابداری انحلال شركتهای تضامنی، تركیب فروش و تبدیل آنها به شركتهای سهامی,روشهای…

 • پایان نامه صنعت مسافرت و جهانگردی

  پایان نامه صنعت مسافرت و جهانگردی,پروژه صنعت مسافرت و جهانگردی,پژوهش صنعت مسافرت و جهانگردی,تحقیق صنعت مسافرت و جهانگردی,دانلود صنعت مسافرت و جهانگردی,صنعت مسافرت و جهانگردی دانلود فایل [2]

 • مقاله جایگاه حقوق گردشگران خارجی از نگاه اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران

  حقوق گردشگران خارجی از نگاه اسلام,مقاله جایگاه حقوق گردشگران خارجی,مقاله جایگاه حقوق گردشگران خارجی از نگاه اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران دانلود فایل مقاله جایگاه حقوق گردشگران خارجی از نگاه اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران        چکیده:…

 • پایان نامه بررسی تأثیر فعالیت هوازی معین بر روی سطوح لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال

  بررسی تأثیر فعالیت هوازی معین بر روی سطوح لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال,پایان نامه بررسی تأثیر فعالیت هوازی معین بر روی سطوح لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال,پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی…

 • پاورپوینت ریسک های مسئولیت

  اقسام مسئولیت مدنی,انواع مسئولیت مدنی,پاورپوینت ریسک های مسئولیت,تعریف مسئولیت مدنی,دانلود پاورپوینت ریسک های مسئولیت,مسئولیت حقوقی,مسئولیت کیفری,مسئولیت مدنی,مسئولیت مدنی دولت و کارمندان دولت و شهرداری ها,مسئولیت مدنی کارفرمایان,مسئولیت مدنی مالکان وسایل نقلیه موتوری زمینی,مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل,مسئولیت مدنی متصدیان…

 • پایان نامه مدیریت پروژه

  پایان نامه مدیریت پروژه دانلود فایل پایان نامه  مدیریت پروژه «فهرست مطالب»      عنوان                                                                   صفحه ·       فصل اول:                                                      7 تاریخچه مدیریت پروژه                                                        8 تعاریف مدیریت پروژه                                                         9 ·       فصل دوم:                                                      14 دلایل استفاده ازمدیریت پروژه                                                  15 اقدامات مدیریتی                                                                 15 وظایف…

 • پایان نامه بررسی کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر

  پایان نامه بررسی کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر,پروژه بررسی کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر,تحقیق بررسی کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر,دانلود پایان نامه بررسی کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر,مقاله بررسی کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر دانلود…

 • گزارش کار آزمایشگاه مبانی برق

  دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آزمایشگاه مبانی برق,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,گزارش کار آزمایشگاه مبانی برق دانلود فایل دانلود گزارش کار آزمایشگاه مبانی برق

 • پایان نامه تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

  افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی,پایان نامه تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی,تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی…

 • مقاله بررسی كاربرد كدینگ در مخابرات

  پروژه بررسی كاربرد كدینگ در مخابرات,تحقیق بررسی كاربرد كدینگ در مخابرات,دانلود تحقیق بررسی كاربرد كدینگ در مخابرات,مقاله بررسی كاربرد كدینگ در مخابرات دانلود فایل [4]

 • تحقیق در مورد تــورم

  تحقیق در مورد تــورم دانلود فایل تحقیق در مورد  تــورم تورم به عنوان یكی از مشكلات موجود در اقتصاد كه همواره موجب نگرانی دولتمردان هر كشوری می باشد، در اقتصاد مطرح است. تورم می تواند هم به عنوان معلول ساز…

 • پایان نامه بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی

  پایان نامه بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی دانلود فایل پایان نامه بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی…

 • طرح توجیهی تولید کنسروهای رژیمی

  طرح توجیهی تولید کنسروهای رژیمی دانلود فایل طرح توجیهی تولید کنسروهای رژیمی فهرست مطالب  مقدمه بخش اول : معرفی محصول -۱ نام و کد محصولات -۱-۲ شماره تعرفه گمرکی -۱-۳ شرایط واردات محصول -۱-۴ بررسی و ارائه استانداردهای موجود در…

 • آنتاگونیسم لاكتیكی و افزایش عمر ماندگاری گوشت تازة‌خرد شدة شتر در درجه حرارت محیط بوسیله لاكتوباسیلوس دلبروكی زیرگونة دلبروكی

  آنتاگونیسم لاكتیكی و افزایش عمر ماندگاری گوشت تازة‌خرد شدة شتر در درجه حرارت محیط بوسیله لاكتوباسیلوس دلبروكی زیرگونة دلبروكی دانلود فایل آنتاگونیسم لاكتیكی و افزایش عمر ماندگاری گوشت تازة‌خرد شدة شتر در درجه حرارت محیط بوسیله لاكتوباسیلوس دلبروكی زیرگونة دلبروكی…

 • ویژگی های زیست اقلیمی منطقه ی كرخه

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت ویژگی های زیست اقلیمی منطقه ی كرخه,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,ویژگی های زیست اقلیمی منطقه ی كرخه دانلود فایل دانلود پاورپوینت ویژگی های…

 • زندگانی حضرت محمد (ص)

  زندگانی حضرت محمد (ص) دانلود فایل زندگانی حضرت محمد (ص) ازدواج عبدالله با آمنه در چهارده قرن پیش تولد حضرت محمد ( ص) تاریخ تولد حضرت محمد (ص) نسبت محمد (ص) مدفن عبدالله خواب دیدن آمنه به دایه سپردن محمد…

 • پاورپوینت افشای اختیاری

  ادبیات افشای اختیاری,اعتبار افـشای اختیاری,انگیزه‌های افـشای‌ اختیاری,اهمیت شفافیت و افشای داوطلبانه,پاورپوینت افشای اختیاری,دانلود پاورپوینت افشای اختیاری,مزایای افشای داوطلبانه,مسائل اصلی در افشای داوطلبانه,مهمترین مزایای افشای کامل و گزارشگری بهتر,نقش افشا در بـازارهای سرمایه دانلود فایل عنوان: پاورپوینت افشای اختیاری دسته: حسابداری…

 • طرح توجیهی مخزن CNG موتورسیکلت

  طرح توجیهی مخزن CNG موتورسیکلت دانلود فایل طرح توجیهی مخزن CNG موتورسیکلت فهرست مطالب معرفی محصول -۱ نام و کد محصول -۱-۲ شماره تعرفه گمرکی -۱ شرایط واردات -۱-۴ بررسی و ارائه استاندارد ملی -۱-۵ بررسی و ارئه اطلاعات لازم…

 • پاورپوینت بررسی اثرات تغذیه‌ای مطلوب و نامطلوب واکنش مایلارد

  پاورپوینت بررسی اثرات تغذیه‌ای مطلوب و نامطلوب واکنش مایلارد,سمینار درس شیمی مواد تکمیلی ارشد صنایع غذایی با موضوع اثرات مطلوب تغذیه ای میلارد دانلود فایل پاورپوینت بررسی اثرات تغذیه‌ای مطلوب و نامطلوب واکنش مایلارد با ارائه مقدمه و رفرنسها به…

 • پایان نامه بررسی تأثیر آموزش روش گام به گام حل مسأله ریاضی جورج پولیا

  پایان نامه بررسی تأثیر آموزش روش گام به گام حل مسأله ریاضی جورج پولیا دانلود فایل پایان نامه بررسی تأثیر آموزش روش گام به گام حل مسأله ریاضی جورج پولیا فهرست مقدمه فصل اول : طرح تحقیق بیان مسأله ضرورت…

 • بررسی اهمیت رضایت مشتری و تاثیر آن در بازار رقابتی

  اهمیت رضایت مشتری و تاثیر آن در بازار رقابتی,بازار رقابتی,بررسی اهمیت رضایت مشتری و تاثیر آن در بازار رقابتی,پایان نامه بررسی اهمیت رضایت مشتری و تاثیر آن در بازار رقابتی,رضایت مشتری,رضایت مشتری و تاثیر آن در بازار رقابتی دانلود فایل…

 • تحقیق کلی افت تحصیلی

  تحقیق کلی افت تحصیلی دانلود فایل بخشهایی از متن: افت تحصیلی موضوعی غیرقابل حل نیست، اما حل آن هم یك‌باره و ناگهانی و با شیوه‌های آنی میسر نیست. برای مقابله با این پدیده، به برنامه‌ریزی‌های درازمدت و زیربنایی احتیاج است…

 • ترجمه نگرش کارشناسان اتحادیه اروپا نسبت به استفاده از GMO در غذا و تغذیه و صنایع دیگر

  ترجمه نگرش کارشناسان اتحادیه اروپا نسبت به استفاده از GMO در غذا و تغذیه و صنایع دیگر,دانلود مقاله نگرش کارشناسان اتحادیه اروپا نسبت به استفاده از GMO در غذا و تغذیه و صنایع دیگر دانلود فایل نمونه ترجمه این مقاله…

 • تحقیق اطلاعات ناتوانی

  تحقیق اطلاعات ناتوانی دانلود فایل تحقیق اطلاعات ناتوانی بخشهایی از متن: اطلاعات ناتوانی: ناتوانی های خواندن و یادگیری (Fs17) Fs17 اطلاعات ناتوانی > انتشارات > NZCHCR انتشارات مركز ترویج بین المللی برای بچه های ناتوان .ناتوانی های خواندن و یادگیری…

 • پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی

  پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی دانلود فایل پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص…

 • پروژه کارآفرینی اکتشاف سنگ های تزئینی(با ظرفیت استخراج 100000 تن در سال)

  پروژه کارآفرینی اکتشاف سنگ های تزئینی(با ظرفیت استخراج 100000 تن در سال),پروژه کارافرینی اکتشاف سنگ های تزئینی(با ظرفیت استخراج 100000 تن در سال),دانلود پروژه اکتشاف سنگ های تزئینی(با ظرفیت استخراج 100000 تن در سال),دانلود کارآفرینی اکتشاف سنگ های تزئینی(با ظرفیت…

 • تحقیق تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد

  تحقیق تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد دانلود فایل تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد چكیده: تحقیق فوق در خیابان مسجد جامع انجام شد و هدف كلی آن شناخت تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد بود و…

 • مقاله آشنایی با حقوق تجارت الكترونیک

  آشنایی با حقوق تجارت الكترونیک,تجارت الكترونیک,مقاله آشنایی با حقوق تجارت الكترونیک دانلود فایل مقاله :آشنایی با حقوق تجارت الكترونیک در روزگاران قدیم مردم برای برطرف ساختن نیازهای خود از مبادله کالا با کالا استفاده می کردند. شیوه معمول این گونه…

 • مقاله آسیب شناسی مطالعه

  مقاله آسیب شناسی مطالعه دانلود فایل مقاله آسیب شناسی مطالعه مقدمه : مطالعه ، امری بسیار مهم است و یکی از عواملی است که باعث می شود دانش آموزان دچار افت تحصیلی شوند، مشکلاتی است که در امر مطالعه دارند…

 • پایان نامه بررسی کیفیت خدمات دوسویه بین تولیدکننده و تأمین کننده در شرکت روغن نباتی نرگس شیراز

  پایان نامه بررسی کیفیت خدمات دوسویه بین تولیدکننده و تأمین کننده در شرکت روغن نباتی نرگس شیراز دانلود فایل پایان نامه بررسی کیفیت خدمات دوسویه بین تولیدکننده و تأمین کننده در شرکت روغن نباتی نرگس شیراز چکیده هدف از این…

 • پایان نامه كابلها و عیب یابی كابلها

  پایان نامه كابلها و عیب یابی كابلها دانلود فایل [4]