مقاله سیاهک

بررسی سیاهک,پروژه سیاهک,دانلود سیاهک,سیاهک,مقاله سیاهک

دانلود فایل

مقاله سیاهک سیاهک پنهان یا سیاهک بدبوی گندم BUNT OR STINKING SMUT OF WHEAT سیاهک پنهان در تمام نقاط دنیا وجود دارد. این بیماری یکی از شدیدترین بیماری های قرون وسطی و همچنین از نخستین بیماری های گیاهی بود که به تفصیل مورد مطالعه قرار گرفت. تیلت Tillet (1755) اولین فردی بود که متوجه فرق بین سیاهکهای پنهان و آشکار شد. او همچنین طبیعت مسری بودن بیماری را ثابت نمود. پروست Prevost (1807) ارتباط بین میکروارگانیسم و بیماری را تعیین نمود. گیاهان میزبان شامل تمام گونه های گندم می باشد. گونه های معدود دیگری از خانواده علف ها (گرامینه) نیز مورد حمله قرار می گیرد. پراکنش جغرافیائی: بیماری به وسیله دو گونه از جنس Tilletia ایجاد می شود. در ایالات متحده گونه T.caries بیشتر در نواحی غربی است، در حالیکه در مناطق شمالی، مرکزی و شرقی گونه T.foetida فراوان است. اهمیت اقتصادی: خسارت سیاهک پنهان عمدتاً تقلیل در مقدار و کیفیت محصول است. گندم های برداشت شده که آلوده به اسپور قارچ می باشند، ممکن است “سیاهک زده” محسوب شده و قیمت آنها شدیداً تنزل یابد. علائم بیماری: علائم بیماری قبل از به خوشه رفتن گیاه مشهود نیست. گیاهان آلوده عموماً کوتاه مانده و اغلب به رنگ سبز مایل به آبی در می آیند. در گلها، مادگی بزرگ شده و تخمدان طویل تر و پهن تر می شود. خوشه های بیمار معمولاً باریک تر از خوشه های سالم بوده و رنگ سبز خود را حفظ می نمایند. دانه های آلوده اغلب به رنگ قهوه ای مایل به خاکستری در می آیند و رنگ قهوه ای روشن دانه های سالم را از دست می دهند. بوی نامطبوعی شبیه به بوی ماهی گندیده، در اثر تولید تری متیل آمین، از زمان تشکیل اسپورها تا هنگام رسیدن آنها کاملاً قابل تشخیص است. پودر سیاهرنگ که از توده تلیوسپورها (کلامیدسپورها) تشکیل شده است تمام محتویات داخل پوست دانه را در بر می گیرد. دانه های سیاهک زده ممکن است در سنبله های آلوده نمایان باشند. دانه های آلوده هنگام برداشت و خرمن کوبی شکسته شده و توده تلیوسپورها که آزاد و پراکنده می شوند به دانه های سالم می چسبند. عوامل بیماری: Tilletia foetida (Wallr.) Liro. Tilletia caries (DC.) Tul. این قارچها متعلق به رده بازیدیومیست و زیررده هتروبازیدیومیست و خانواده تیله تیا سه (Tilletiaceae) هستند. در گونه T.caries تلیوسپورها مشبک و به رنگ قهوه ای روشن تا تیره در T.foetida تیلوسپورها با سطح صاف و رنگ روشن تا قهوه ای تیره می باشند. تلیوسپورهای نازا در هر دو قارچ در بین تلیوسپورهای زایا یافت می شوند. اسپورهای نازا به رنگ روشن با دیواره نازک هستند. در تلیوسپورهای دیکاریوتیک (دو هسته ای) عمل ترکیب هسته ها و تقسیم با کاهش کروموزومی (میوز) صورت می گیرد. تلیوسپورها با جوانه زدن تولید بازیدیوم (پرومیسلیوم) را می نمایند که در انتهای آن 8 تا 16 بازیدیوسپور (اسپوریدی) دراز، نازک و شفاف تشکیل می شود. بازیدیوسپورهای هاپلوئید در حالیکه به بازیدیوم متصلند، جفتهایی که سازگاری جنسی دارند با هم جفت شده و به شکل حرف H در می آیند. بازیدیوسپورهای جفت شده دیکاریوتیک هستند که جوانه زده و تولید رشته های میسلیوم ثانویه را که دیکاریوتیک و بیماری زا هستند می نمایند و یا بازیدیوسپورهای ثانویه را ایجاد می کنند که اینها نیز دیکاریوتیک می باشند. بازیدیوسپورهای ثانویه نیز ممکن است جوانه زده و تولید رشته های میسلیوم ثانویه را که دیکاریوتیک و قادر به ایجاد آلودگی هستند نمایند. تعدادی نژاد فیزیولوژیکی در این قارچها شناخته شده است. سیکل بیماری: ماده مولد آلودگی اولیه، به استثنای نواحی شمال غربی سواحل اقیانوس کبیر و مناطق خشک تر دنیا که گندم زمستانه کاشته می شود از تلیوسپورهائی است که در سطح بذر قراردارند. درمناطق فوق تلیوسپورها می توانند از زمان برداشت محصول تا هنگام کشت پائیزه گندم های زمستانه زنده مانده و ماده مولد آلودگی اولیه در این نواحی، تلیوسپورهای روی بذر و داخل خاک است. اسپورهای داخل خاک در موقعی که درجه حرارت خاک پائین (اپتیموم 9-12 درجه سانتیگراد) و رطوبت آن زیاد است جوانه می زنند. هنگامیکه این شرایط فراهم باشد، اسپورها جوانه زده و در نبودن گیاه حساس بزودی می میرند. بنابراین در گندم زارهائی که بارانهای تابستانه و پائیزه متداول است اسپورهای خاک زی معمولاً منبع ماده مولد آلودگی نمی باشند. زمستان گذرانی پاتوژن بصورت تلیوسپور روی بذر گندمهای بهاره و در گیاهچه های گندمهای زمستانه می باشد. هیف آلوده کننده که از جفت شدن دو بازیدیوسپور به وجود می آید با کلوئوپتیل (coleptile) گیاهچه های جوان تماس پیدا می کند. هیف آلوده کننده مستقیماً به داخل کلئوپتیل نفوذ نموده و به طریق بین سلولی و درون سلولی در آن وارد می شود. گاهی هیف آلوده کننده در امتداد محور کلئوپتیل قرار گرفته و رشته هایی به داخل آن می فرستد. کلئوپتیل احتمالاً تا موقعی که شروع به از بین رفتن نکرده به آلودگی حساس است، که این دوره تقریباً به مدت دو هفته بعد از جوانه زدن بذر است. رشته های هیف، با رشد بین سلولی و درون سلولی خود، گیاه را اشغال نموده و از طریق کلئوپتیل به قاعده برگهای اولیه (برگهای خارجی) نفوذ می نماید. رشته های هیف سپس از طریق قاعده برگهای متوالی به ناحیه زیر نقطه رویشی و سپس به طرف بالا به داخل نقطه رویشی نفوذ می کند. هیف ها با رشد خود از قاعده برگهائی که در زیر جوانه های پنجه قرار دارند به این جوانه ها می رسند. در یک بوته گندم، گره بالغ و رشد یافته طوقه دارای تمام بافتهایی است که در یک گیاه بالغ یافت می شود. رشد بعدی گیاه در اثر طویل شدن فاصله میان گره ها و بزرگ شدن سلولها است. هنگامیکه رشته های هیف به نقطه رویشی برسد آلودگی خوشه حتمی است. زیرا این رشته ها با طویل شدن فاصله میان گره ها به طرف بالا منتقل می گردد. اگر قبل از اینکه رشته های هیف به قاعده برگهای جوانتر (برگهای داخلی) برسند، با طویل شدن میان گره این برگها به طرف بالا و دورتر از برگهای مسن و آلوده منتقل شوند، در این صورت بقیه گیاه از آلودگی رهائی جسته و سالم می ماند. بدین ترتیب در یک گیاه آلوده خوشه های برخی از پنجه ها از آلوده شدن گریخته و سالم می مانند. رشته های هیف در بافتهای بالغ رشد خوبی ندارند، بنابراین به نظر می رسد که پاتوژن بعد از طویل شدن فاصله “میان گره ای” قادر به رسیدن به نقطه رویشی نباشد. هنگامیکه خوشه های آلوده بزرگ و به بلوغ خود نزدیک می شوند، رشته های میسلیوم تمام محتویات داخلی دانه را به استثنای پوست خارجی آن (پریکارپ) که تا موقع خرمن کوبی معمولاً سالم می ماند مورد استفاده قرار می دهد. در انشعابات دیکاریوتیک هیف که داخل دانه ها را اشغال کرده سلولها گرد شده و تلیوسپورهائی را که دیکاریوتیک و دیواره ضخیم دارند تشکیل می دهند، در بین توده اسپوری، سلولهای عقیمی که دیواره نازک و رنگ روشنی دارند دیده می شوند. تلیوسپورها هنگام برداشت و یا خرمن کوبی آزاد شده و موجب آلودگی بذرهای سالم می گردند. کنترل: ضدعفونی بذر و استفاده از واریته های مقاوم به سیاهک، دو راه اصلی کنترل هستند. در گذشته در نواحی مرطوب برای ضدعفونی بذر از قارچ کشهای آلی جیوه ای مایع استفاده می شد که در از بین بردن اسپورهای روی بذر بسیار موثر بود. در نواحی خشک تر کنترل بهتر با استفاده از هکزاکلروبنزن (HCB) یا پنتاکلرونتیروبنزن (PCNB) میسر است. این قارچ کش ها تأثیر کمتری در کشتن اسپورهای بذرزاد (روی بذر) داشته ولی با ایجاد بخار سمی در اطراف بذر در داخل خاک باعث کنترل موثر اسپورهای خاک زی می گردند. در حال حاضر هیچ نوع قارچ کش جیوه ای آلی مشخصی وجود ندارد که جای قارچ کشهای جیوه ای را که در گذشته در ضدعفونی بذر به کار میرفته اند بگیرد.

 • تجربیات تدریس هنر، مشكلات و راهكارها

  تجربیات تدریس هنر، مشكلات و راهكارها,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تجربیات تدریس هنر، مشكلات و راهكارها,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود تجربیات تدریس هنر، مشكلات و…

 • پایان نامه بررسی مردم شناسی سیر تحولی ازدواج از دوره قاجاریه تا ایران فعلی ازدیدگاه اجتماعی

  پایان نامه بررسی مردم شناسی سیر تحولی ازدواج از دوره قاجاریه تا ایران فعلی ازدیدگاه اجتماعی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه بررسی مردم شناسی سیر تحولی ازدواج از دوره قاجاریه تا ایران فعلی ازدیدگاه اجتماعی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود…

 • پاورپوینت بودجه ریزی استراتژیک

  انواع شیوه بودجه ریزی,اهداف اصلی بودجه ریزی,بــودجه ریزی بـــرنامه ای,بودجه ریزی,بودجه ریزی افزایشی,بودجه ریزی بر مبنای صفر,بودجه ریزی عملیاتی,بودجه و بودجه ریزی,پاورپوینت بودجه ریزی استراتژیک,تعریف بودجه,دانلود پاورپوینت بودجه ریزی استراتژیک,ضرورت بودجه ریزی در سازمان ها,فرایند بودجه بندی,فواید بودجه ریزی,مدیریت استرات,مراحل…

 • مقایسه تحریف های شناختی و طرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم

  مقایسه تحریف های شناختی و طرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم دانلود فایل مقایسه تحریف های شناختی و طرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم هدف از انجام این پژوهش مقایسه…

 • پایان نامه ویروس شناسی و بیماری انفلوانزای طیور

  پایان نامه ویروس شناسی و بیماری انفلوانزای طیور دانلود فایل پایان نامه ویروس شناسی و بیماری انفلوانزای طیور مقدمه ارتومیسکوویروس ها یاویروس های آنفلونزاحامل نوعی بیماری بسیارواگیر هستند که دردستگاههای تنفس،گوارش واعصاب جایگزین می شوندوگاهی درطیورمرگ ومیربسیارشدیدی ایجادمی نمایند. این…

 • مقاله معرفی یك تابع مطلوبیت برای دستیابی به كیفیت Six sigma

  بهینه‌سازی چند معیاری,روش سطحی جواب,طراحی نیرومند ـ طراحی درست و صحیح,معرفی یك تابع مطلوبیت برای دستیابی به كیفیت Six sigma,مقاله,مقاله معرفی یك تابع مطلوبیت برای دستیابی به كیفیت Six sigma دانلود فایل [1]

 • پروژه کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس

  پروژه کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس,پروژه کارافرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس,توجیه اقتصادی کارخانه تولید روغن موتور و گریس,تولید,دانلود پروژه کارخانه تولید روغن موتور و گریس,دانلود کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس,روغن,طرح توجیه فنی کارخانه تولید…

 • کارآموزی حسابداری برق

  کارآموزی حسابداری برق دانلود فایل کارآموزی حسابداری برق مقدمه استانداردهای حسابداری بر مبنای مفاهیم نظری گزارشگری مالی تدوین گردیده است. مفاهیم نظری مزبور توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری با هدف تدوین استانداردهای حسابداری هماهنگ تهیه و به پیوست این مجموعه…

 • مبانی نظری و پیشینه ارزیابی عملکرد

  پیشینه پژوهش,فصل دوم پایان نامه,مبانی نظری و پیشینه ارزیابی عملکرد دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه ارزیابی عملکرد در 27 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه…

 • دانلود پاورپوینت انتظارعدالت و عدالت در سازمان (کتاب انتظار عدالت و عدالت در سازمان رضائیان)

  انواع عدالت سازمانی,اهمیت رعایت عدالت,تصمیمات و رفتارهای مدیریت باید با رعایت حقوق موارد زیر باشد,تعریف عدالت رویه ای,چهار معنی یا چهار کاربرد برای کلمه عدل عبارت است از,دانلود پاورپوینت انتظارعدالت و عدالت در سازمان (کتاب انتظار عدالت و عدالت در…

 • گزارش کارآموزی آزمایشگاه كنترل كیفی اداره آبفا برازجان

  آزمایشگاه,اداره آبفا,استریل كردن,برازجان,دانلود گزارش کارآموزی آزمایشگاه كنترل كیفی اداره آبفا برازجان,كنترل كیفی,کاراموزی آزمایشگاه كنترل كیفی اداره آبفا برازجان,کارورزی آزمایشگاه كنترل كیفی اداره آبفا برازجان,گزارش کارآموزی آزمایشگاه كنترل كیفی اداره آبفا برازجان,گزارش کاراموزی آزمایشگاه كنترل كیفی اداره آبفا برازجان دانلود فایل…

 • ترجمه مقاله طراحی سیستم ترمز ضد قفل بر اساس کنترلر حالت اسلایدی بر پایه تطبیقی مرتبه دوم

  ترجمه مقاله طراحی سیستم ترمز ضد قفل بر اساس کنترلر حالت اسلایدی بر پایه تطبیقی مرتبه دوم دانلود فایل ترجمه مقاله طراحی سیستم ترمز ضد قفل بر اساس کنترلر حالت اسلایدی بر پایه تطبیقی مرتبه دوم طراحی سیستم ترمز ضد…

 • بمب هسته ای

  بمب هسته ای,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود مقاله بمب هسته ای,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود مقاله بمب هسته ای این مقاله با فرمت…

 • پایان نامه بررسی آداب و احكام ازدواج در دین‌های مزدایی و مسیحیت و اسلام

  بررسی آداب و احكام ازدواج در دین‌های مزدایی و مسیحیت و اسلام,پایان نامه بررسی آداب و احكام ازدواج در دین‌های مزدایی و مسیحیت و اسلام,پروژه بررسی آداب و احكام ازدواج در دین‌های مزدایی و مسیحیت و اسلام,تحقیق بررسی آداب و…

 • مبانی نظری و پیشینه بازاریابی داخلی

  مبانی نظری و پیشینه بازاریابی داخلی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش بازاریابی داخلی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش بازاریابی داخلی (فصل دوم) در 54 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه…

 • گزارش کارآموزی اجرای پروژه مسكونی

  اجرا,پروژه مسكونی,دانلود گزارش کارآموزی اجرای پروژه مسكونی,کاراموزی اجرای پروژه مسكونی,کارورزی اجرای پروژه مسكونی,گزارش کارآموزی اجرای پروژه مسكونی,گزارش کاراموزی اجرای پروژه مسكونی دانلود فایل گزارش کارآموزی اجرای  پروژه مسكونی در 32 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                                                                                             صفحه…

 • مقاله مصرف آنتی بیوتیک ها در تغذیه دام

  مقاله مصرف آنتی بیوتیک ها در تغذیه دام دانلود فایل مقاله مصرف آنتی بیوتیک ها در تغذیه دام آنتی بیوتیک ها سالهاست که برای مقاصد دامپزشکی در حیوانات مزرعه مورد استفاده قرار می گیرند. بعضی از آنان بخصوص ترکیباتی که…

 • بررسی عوامل موثر درجذب دانش آموزان به قرآن درمدرسه راهنمایی آزادگان سامیان

  بررسی عوامل موثر درجذب دانش آموزان به قرآن درمدرسه راهنمایی آزادگان سامیان,پایان نامه کارشناسی زبان و ادبیات فارسی,جذب دانش آموزان به قرآن درمدرسه دانلود فایل پایان نامه کارشناسی زبان و ادبیات فارسی بررسی عوامل موثر درجذب دانش آموزان به قرآن…

 • دانلود پاورپوینت پارادوکس و تضاد

  پارادوكس ترس و امنیت,پارادوکس انقلاب و تکامل تدریجی,پارادوکس چیست,پارادوکس رقابت و همکاری,پارادوکس کنترل و آشوب,ت,تضاد و ناسازگاری منافع در سازمان,چند نمونه پارادوکس سازمانی,دانلود پاورپوینت پارادوکس و تضاد,شناخت پارادوکس و دقت در آن,شیوه درک زبان پارادوکس,معنی لغت پارادوکس,ناسازنما، پارادوکس یا متناقض‌نما,یک…

 • مقاله نقد اشعار شاملو

  مقاله نقد اشعار شاملو,نقدی بر آثار احمد شاملو دانلود فایل نقدی بر آثار احمد شاملو قسمتهایی از متن: دیباچه در ارتباط با اشعار شاملو می توان  گفت که او توانسته اندیشه ها و دانش خود را در قالب اشعارش ارائه…

 • پایان نامه معماری دوره سامانی

  پایان نامه معماری دوره سامانی دانلود فایل پایان نامه معماری دوره سامانی مقدمه در تاریخ هر كشوری، با گذشت زمان و برخوردار با آداب و رسوم، فرهنگها و هنرهای گوناگون همواره سبكهای خاصی از هنر و بخصوص معماری بوجود می…

 • پروژه علمیات برداشت یونجه

  پروژه علمیات برداشت یونجه دانلود فایل پروژه علمیات برداشت یونجه  کارشناسی در رشته تولید دانه های روغنی  موضوع پروژه : علمیات برداشت یونجه پروژه حاضر در 45 صفحه در رشته های کشاورزی با وسواس تمام برای ارائه در مقاطع ارشد…

 • تحقیق مردم شناسی قوم بختیاری

  تحقیق مردم شناسی قوم بختیاری دانلود فایل تحقیق مردم شناسی قوم بختیاری  فهرست: تاریخ قوم بختیاری ویژگی‌های فرهنگی زبان مردم بختیاری اعیاد ملی و مذهبی موسیقی بومی منابع ////////////////////////////// بخشهایی از متن: تاریخ قوم بختیاری تاریخ بختیاری به قرن چهاردهم…

 • پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی بلوغ و سن مسئولیت کیفری

  بررسی فقهی و حقوقی بلوغ و سن مسئولیت کیفری,پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی بلوغ و سن مسئولیت کیفری,پایان نامه کارشناسی ارشد (MA),رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانلود فایل  پایان نامه کارشناسی ارشد «M.A» رشته: فقه و مبانی حقوق…

 • دانلود مثال درس نظریه صف احتمالات حدی زنجیره های مارکوف

  آهنگ گذار و نمودار,احتمالات حدی زنجیره های مارکوف,دانلود مثال درس نظریه صف احتمالات حدی زنجیره های مارکوف,زنجیره مارکوف دوره ای و نا دوره ای,زنجیره های مارکوف با زمان پیوسته,نظریه ی صف دانلود فایل 5 مثال درس نظریه ی صف بخش…

 • پروژه مالی شركت كالای پزشكی شیراز

  پروژه مالی شركت كالای پزشكی شیراز دانلود فایل پروژه مالی شركت كالای پزشكی شیراز مقدمه حسابداری عبارت است از: شناسائی، اندازه گیری، ثبت و گزارش اطلاعات اقتصادی برای استفاده كنندگان به گونه ای كه امكان قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه…

 • شناخت ویژگی های طبیعی و جغرافیایی روستای چاه ملک و نائین

  شناخت ویژگی های طبیعی و جغرافیایی روستای چاه ملک و نائین دانلود فایل شناخت ویژگی های طبیعی و جغرافیایی  روستای چاه ملک  و نائین مقدمه طبق ماده 2 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری روستا واحد مبدأ تقسیمات کشوری است…

 • دانلود پاورپوینت طوفان فکری، ساختاردهی و ارزیابی ایده ها، انتخاب

  ایده اصلی,چگونه انجام می شود؟,خلاقیت (creativity) قواعد و تكنیكها,دانلود پاورپوینت طوفان فکری، ساختاردهی و ارزیابی ایده ها، انتخاب,درجه بندی,دسته بندی (categorizing) و ترکیب (combining),رأی گیری (Voting),رای گیری چندگزینه ای,زمان جلسه,شیوه انجام,ک ایده یا ایده های متعدد؟,محدود کردن تعداد ایده ها,مراحل…

 • سمینار برق بررسی یك مخلوط كننده ی فركانسی(میكسر) در باند فركانسی خیلی وسیع

  سمینار برق بررسی یك مخلوط كننده ی فركانسی(میكسر) در باند فركانسی خیلی وسیع دانلود فایل سمینار برق بررسی یك مخلوط كننده ی فركانسی(میكسر) در باند فركانسی خیلی وسیع چکیده:  امروزه به کار بردن میکسرهای فرکانس بالا در سیستم های ارتباطاتی…

 • بررسی سیستم های ردیابی مسیر خورشید (SOLAR TRACKING) و پتانسیل استفاده از آنها در پنل های خورشیدی

  بررسی سیستم های ردیابی مسیر خورشید (SOLAR TRACKING) و پتانسیل استفاده از آنها در پنل های خورشیدی دانلود فایل بررسی سیستم های ردیابی مسیر خورشید (SOLAR TRACKING) و پتانسیل استفاده از آنها در پنل های خورشیدی هدف از این مطلب…

 • بروشور (پمفلت) مشاور و شما

  بروشور (پمفلت) مشاور و شما,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود بروشور (پمفلت) مشاور و شما,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل از مشاور خود چه انتظاری می توانید داشته باشید…

 • پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی ایچیو (2001)

  پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی ایچیو (2001) دانلود فایل پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی ایچیو (2001) منبع: مقیمی، سیدمحمد، (۱۳۸۸)، سازمان و مدیریت: رویکردی پژوهشی، چاپ دوم، تهران، انتشارات ترمه منبع: ولی بیگی، نورالله، (۱۹۱)، مقایسه ابعاد سازمانی در سازمان های دولیت…

 • طراحی و عملکرد سیستم ترمز

  طراحی و عملکرد سیستم ترمز دانلود فایل مقدمه. 4 انواع ترمزها 5 ترمز دیسکی. 6 کالیپر چهار پیستونی. 7 ترمز کاسه ای.. 8 استقرار ترمز کاسه ای.. 9 انواع ترمز کاسه ای.. 10 ترمز کاسه ای خود تنظیم. 11 فواصل…

 • ترجمه کاربرد تجربی: واکسن تب برفکی در آمریکای جنوبی مدل سنجی

  ترجمه کاربرد تجربی: واکسن تب برفکی در آمریکای جنوبی مدل سنجی دانلود فایل نمونه ترجمه کاربرد چارچوب بازی نظریه برای آمریکای جنوبی، یک قاره که مدام با تب برفکی مبارزه می­کند،  بینشی را فراهم می­سازد که چرا ریشه­کنی این بیماری…

 • پاورپوینت ماشین آلات ساختمانی و عمرانی

  پاورپوینت ماشین آلات ساختمانی و عمرانی دانلود فایل پاورپوینت ماشین آلات ساختمانی و عمرانی پاورپوینت ماشین آلات ساختمانی و عمرانیاین پاورپوینت در 54 اسلاید به همراه تصاویر مختلف می باشد. فهرست مطالب : مقدمه ماشین آلات ساختمانی ماشین آلات خاکبرداری و…