مونوگرافی شهرستان بوکان با تکیه بر آداب و رسوم ازدواج

آداب و رسوم ازدواج,تکیه بر آداب و رسوم ازدواج,شهرستان بوکان با تکیه بر آداب و رسوم ازدواج,مونوگرافی شهرستان بوکان با تکیه بر آداب و رسوم ازدواج

دانلود فایل

مونوگرافی شهرستان بوکان با تکیه بر آداب و رسوم ازدواج چكیده بررسی و شناخت یک فرهنگ در گرو شناخت همه عناصر آن می باشد. در هر حوزه فرهنگی ما شاهد عناصر به هم پیوسته ای در آن حوزه می باشیم. بازی و تفریحات نیز از اجزای و عناصر فرهنگ یک جامعه محسوب می شوند که با توجه به شرایط اکولوژیک و فرهنگی دارای ماهیتی جداگانه و متمایز می باشد. مردم شناسی متناسب با رویکرد علمی خود به مطالعه بازی ها وانواع کارکردهای آن می پردازد مردم شناسی آنرا در قالب «فولکلور» و به عنوان  اجزاء هویت بخشی و کارکرد فرهنگ مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. اهداف: شناخت بازیهای سنتی و معرفی بازیهای سنتی به عنوان جزئی از فرهنگ که دارای کارکردی خاص می باشند. و پی بردن به داشته‌های فرهنگی غنی کشور مان از گذشته تا به حال است. فهرست مطالب    عنوان                                                                                    صفحه فصل اول: كلیات پژوهش مقدمه: ………………………………………………………………………………….. 2 1-1- بیان مسئله ……………………………………………………………………….. 4 1-2- ضرورت و اهمیت موضوع …………………………………………………….. 5 1-3- سوالات تحقیق……………………………………………………………………. 5 1-4- هدف تحقیق………………………………………………………………………. 6 1-5- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………… 6 1-6- روش تحقیق………………………………………………………………………. 7 1-7- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………….. 9 1-8- مفاهیم…………………………………………………………………………….. 9 1-9- زمان و جامعه تحقیق……………………………………………………………. 10 1-10- مكان تحقیق: جغرافیای تاریخی گرمسار……………………………………… 12 1-10-1-حدود و موقعیت ویژگی های طبیعی………………………………………… 13 1-10-2- ویژگی های جمعیتی شهرستان گرمسار……………………………………. 14 1-10-3- وضع سواد و وضعیت اجتماعی …………………………………………… 15 1-10-4- تقسیمات داخلی……………………………………………………………… 17 1-10-5- نژاد مردم گرمسار………………………………………………………….. 17 1-10-6- زبان و لهجه های محلی گرمساری ………………………………………… 18 1-10-7- مذهب مردم گرمسار……………………………………………………….. 19 1-10-8- آداب و اخلاق – عقاید و افكار……………………………………………… 19 1 – 10-9- سرگرمیها ،‌جشنها و همگروهی ها………………………………………. 20 1 – 10 – 10 – آب و هوا…………………………………………………………… 23 1 – 10 – 11 – رودها……………………………………………………………….. 24 1 – 10 – 12 – پستی و بلندی……………………………………………………….. 26 1 – 10 – 13 – زندگی كشاورزی…………………………………………………… 29 1 – 10 – 14 – محصولات كشاورزی………………………………………………. 29 1 – 10 – 15 – درختان میوه گرمسار (‌باغدار ی)‌………………………………….. 33 1 – 10 – 16 – پوشش گیاهی……………………………………………………….. 37 1 – 10 – 17 – حیوانات وحشی…………………………………………………….. 38 1 – 10 – 18 – زندگی دامپروری…………………………………………………… 38 1 – 10 – 19 – صنایع دستی………………………………………………………… 40 فصل دوم : ادبیات پژوهش مقدمه…………………………………………………………………………………… 43 2 – 1 – تعریف بازی از دیدگاه صاحب نظران……………………………………… 44 2 – 2 – بازیهای كهن………………………………………………………………… 45 2 – 3- بازیهای ایرانی………………………………………………………………… 46 2 – 4 – طبقه بندی بازیهای سنتی……………………………………………………. 48 2 – 5 – برخی ویژگی های بازیهای سنتی…………………………………………… 50 2 – 6 – انواع بازی…………………………………………………………………… 53 2 – 7 – ریشه های بازیهای كودكانه…………………………………………………. 55 2 – 7 – 1 – عناصر بنیادین زندگی به ویژه خاك و آب…………………………….. 55 2 – 7 – 2 – پدیده های طبیعی………………………………………………………. 57 2 – 7 – 3 – پیوند انسان  با جانوران………………………………………………… 57 2 – 7 – 4 – كار گروهی…………………………………………………………….. 58 2 – 7 – 5 – آیین های اسطوره ای و جادویی……………………………………….. 59 2 – 7 – 6 – سنت ها و آیین های ملی و دینی و اجتماعی كه ریشه های چندگانه دارند 61 2 – 7 – 7 – جنگ ها و تمرین های جنگی از بن مایه های مهم در تقلید بازی كودكان 62 2 – 7 – 8 – حركت و كنش های بدنی………………………………………………. 63 2 – 7 – 9 – بازیهایی كه ریشه در اصل لذت جویی دارند………………………….. 64 2 – 7 – 10 – زبان و  نیاز به پیوند اجتماعی………………………………………. 67 فصل سوم : دیدگاه صاحب نظران در زمینه بازی مقدمه…………………………………………………………………………………… 71 3 – 1 – نظریات پیشوایان و بزرگان اسلامی………………………………………… 72 3 – 2 – نظریه های دانشمندان……………………………………………………….. 74 3 – 2 – 1 – نظریه كارایی یا انرژی اضافی………………………………………… 74 3 – 2 – 2 – نظریه استراحت یا رفع خستگی ………………………………………. 74 3 – 2 – 3 – نظریه اجمال فعالیت های اجدادی……………………………………… 75 3 – 2 – 4 – نظریه پیش تمرین……………………………………………………… 75 3 – 2 – 5 – نظریه پویای دوران كودكی……………………………………………. 76 3 – 2 – 6 – نظریه پیاژه…………………………………………………………….. 76 3 – 2 – 7 – نظریه تصفیه و پالایش………………………………………………… 78 3 – 2 – 8  -نظریه اجتماعی شدن……………………………………………………. 78 3 – 2- 9 – نظریه تكوین شخصیت………………………………………………….. 79 فصل چهارم : چارچوب نظری مقدمه…………………………………………………………………………………… 81 4 – 1 – كاركرد………………………………………………………………………. 82 4 – 2 – مكتب كاركردگرایی…………………………………………………………. 82 4 – 3- كاركرد اجتماعی بازی ها…………………………………………………….. 84 4 – 4 – بازی و فرایند جامعه پذیری…………………………………………………. 86 4 – 5 – كاركرد جسمی و ذهنی بازی ها…………………………………………….. 89 4 – 6 – كاركرد بازی در رشد عاطفی……………………………………………….. 90 4 – 7 – مكتب اشارعه گرایی………………………………………………………… 90 4 – 8 – مكاتب اشاعه گرا……………………………………………………………. 91 4 – 8 – 1 – مكتب اشاعه آلمان……………………………………………………… 91 4 – 8 – 2 – مكتب اشاعه انگلیس…………………………………………………… 91 4 – 8 – 3 – مكتب  اشاعه آمریكا…………………………………………………… 91 4 – 8 – 4 – نقطه محوری نظریه اشاعه گرایی…………………………………….. 92 فصل پنجم : یافته های تحقیق مقدمه :…………………………………………………………………………………. 94 5 – 1 – مراحل بازی های سنتی…………………………………………………….. 95 5 – 2 – نحوه یارگیری……………………………………………………………….. 96 5 – 3- بازیهای پیش دبستانی…………………………………………………………. 97 1 – زنگوله پا…………………………………………………………………………. 97 2 – دالی بازی…………………………………………………………………………. 98 3 – دسی دسی…………………………………………………………………………. 98 4 – اتل متل توتوله……………………………………………………………………. 98 5 – عروسك بازی…………………………………………………………………….. 99 6 – كلاغ پر………………………………………………………………………….. 100 7 – لیلی لیلی حوضك………………………………………………………………… 100 8 – سایه بازی………………………………………………………………………… 101 5 – 4 – بازیها و سرگرمی هایی كه در دوران دبستان مرسوم می باشد …………… 101 1 – قایم باشك…………………………………………………………………………. 101 2 – هفت سنگ بالا…………………………………………………………………… 102 3 – بازی چال گردو………………………………………………………………….. 103 4 – گل بازی یا خاك بازی…………………………………………………………… 104 5 – بازی جور كن……………………………………………………………………. 104 6 – نخ بازی………………………………………………………………………….. 105 7 – بازی كله شیطان…………………………………………………………………. 106 8 – بادبادك بازی……………………………………………………………………… 106 9 – فرفروك بازی……………………………………………………………………. 107 10 – شمشیر بازی…………………………………………………………………… 107 11 – الك دلك…………………………………………………………………………. 107 12 – بازی لپ پره…………………………………………………………………… 109 13 – چارقد بازی…………………………………………………………………….. 109 14 – آسیا به چرخ……………………………………………………………………. 110 15 – بالابلندی………………………………………………………………………… 111 16 – بازی گرگ آمده گله ببره………………………………………………………. 111 17- بازی اوستا بدو…………………………………………………………………… 112 18 – بازی سك سك………………………………………………………………….. 112 19 – بازی جفتك چاركش……………………………………………………………. 112 5 – 5 – بازی های نوجوانی و جوانی………………………………………………. 113 1 – بازی وسطی……………………………………………………………………… 113 2 – كشتی یا زورآزمایی……………………………………………………………… 114 3 – طناب كشی………………………………………………………………………. 114 4 – ملق بازی………………………………………………………………………… 115 5 – قلاب سنگ بازی………………………………………………………………… 115 6 – بازی عروس و داماد…………………………………………………………….. 116 7 – سوار سوار یا پیاده سوار………………………………………………………… 116 8 – آقاج توپی………………………………………………………………………… 117 9 – اسب سواری……………………………………………………………………… 117 10 – تیراندازی………………………………………………………………………. 118 11 – او بازی………………………………………………………………………… 118 5 – 6 – بازیهای عمومی : مخصوص تمام شرایط سنی ( بازیهای فكری )،‌به استثناء كودكان  119 5 – 7 – تحلیل كلی………………………………………………………………….. 121 5 – 8 – نتیجه گیری…………………………………………………………………. 122 پیوست………………………………………………………………………………… 126 فهرست مصاحبه شوندگان……………………………………………………………. 127 منابع…………………………………………………………………………………… 132

 • حق حقوق زن -نکاح - طلاق 130 ص

  حق حقوق زن,حق حقوق زن -نکاح - طلاق 130 ص,حق حقوق زن نکاح طلاق,طلاق,نکاح دانلود فایل حق حقوق زن -نکاح - طلاق 130 ص فهرست مطالب 1. خلاصه تحقیق............................. 2. مقدمه.................................. 3. بخش اول: کلیات......................... الف) فصل اول: حقوق زن................…

 • پژوهش بررسی صندوق حمایت از فرصتهای شغلی

  پروژه بررسی صندوق حمایت از فرصتهای شغلی,پژوهش بررسی صندوق حمایت از فرصتهای شغلی,تحقیق بررسی صندوق حمایت از فرصتهای شغلی,دانلود پایان نامه بررسی صندوق حمایت از فرصتهای شغلی,مقاله بررسی صندوق حمایت از فرصتهای شغلی دانلود فایل پژوهش بررسی صندوق حمایت از…

 • مقاله بررسی ورزش یوگا

  پروژه بررسی ورزش یوگا,تحقیق بررسی ورزش یوگا,دانلود تحقیق بررسی ورزش یوگا,مقاله بررسی ورزش یوگا دانلود فایل مقاله بررسی ورزش یوگا در 44 صفحه ورد قابل ویرایش  مقدمه : سپاس مرخدای را كه از بیرنگی رنگ آفرید و از رنگ نور…

 • 12 مقاله تحقیقی برای رشته های مدیریت 1

  12 مقاله تحقیقی برای رشته های مدیریت 1,دانلود 12 مقاله تحقیقی برای رشته های مدیریت 1,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل 12- نظامهای کنترل…

 • پژوهش کشاورزی کشت بافت گیاهی

  اجزای غذایی تشكیل دهنده مدیوم كشت بافتهای گیاهی,استفاده از تنوع سوماكلو نال در اصلاح,انواع كشت درون شیشه ای,پژوهش کشاورزی کشت بافت گیاهی,حوه تاثیر حرارت های بالا بر روی اجزای مدیوم كشت,روش استریلیزاسیون شیمیایی,روشهای سترون سازی,كاربردهای كشت بافت گیاهی,منشاء ماهیت و…

 • دانلود تحقیق آماده با عنوان "یادگیری فردی"

  انواع تقویت,تعریف یادگیری,تقویت مثبت,تقویت منفی,تنبیه,خاموش سازی,دانلود تحقیق آماده با عنوان "یادگیری فردی",فرایند یادگیری,کاربرد یادگیری در مدیریت رفتار سازمانی,مکاتب یادگیری,مکتب رفتاری,مکتب شناختی,نظریه شرطی سازی عاملاسکینر,نظریه شرطی سازی کلاسیکپاولف,نظریه یادگیری اجتماعیباندورا دانلود فایل عنوان: دانلود تحقیق آماده با عنوان "یادگیری فردی" دسته:…

 • سمینار برق انتخاب ساختار کنترل برای موج های تقطیر

  سمینار برق انتخاب ساختار کنترل برای موج های تقطیر دانلود فایل سمینار برق انتخاب ساختار کنترل برای موج های تقطیر

 • تحقیق آشنایی با انجمن روانشناسی ایران

  تحقیق آشنایی با انجمن روانشناسی ایران دانلود فایل تحقیق آشنایی با انجمن روانشناسی ایران فهرست مطالب : عنوان صفحه اساسنامه 2 موسسان 10 اعضای انجمن روانشناسی ایران 11 فرم عضویت در انجمن 13 گروههای تخصصی 14 آیین نامه شعبه ها…

 • تحقیق راجع به معماری معاصر ایران بعد از انقلاب

  تحقیق راجع به معماری معاصر ایران بعد از انقلاب دانلود فایل تحقیق راجع به معماری معاصر ایران بعد از انقلاب بخشهایی از متن: کامران دیبا، معمارِ موزه هنرهای معاصر تهران، فرهنگ‌سرای نیاوران، شهرک نوین شوشتر و پروژه‌های مختلف دیگر است.…

 • پاورپوینت فصل دوم درس اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای

  پاورپوینت فصل دوم درس اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای دانلود فایل پاورپوینت فصل دوم  درس اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای در 26 اسلاید  به همراه فایل ورد در 17 صفحه فصل دوم نقش جریانهای فلسفی و…

 • پاورپوینت بهایابی کیفیت و مدیریت کیفیت جامع

  انواع هزینه های کیفیت,پاورپوینت بهایابی کیفیت و مدیریت کیفیت جامع,تعریف کیفیت,چارچوب جامع مدیریت و کنترل,خصوصیات مدیریت کیفیت جامع,دانلود پاورپوینت بهایابی کیفیت و مدیریت کیفیت جامع,گزارش هزینه های کیفیت,ماتریس هزینه های کیفیت,مدل اقتصادی هزینه های کیفیت با توجه به دیدگاه معاصر,مدل…

 • مقاله علل موثر بر کاهش ضایعات آرد و نان

  بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر كاهش ضایعات گندم آرد و نان,مقاله علل موثر بر کاهش ضایعات آرد و نان دانلود فایل بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر كاهش ضایعات گندم آرد و نان قسمتهایی از متن: چكیده…

 • پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسكاپن در سلولهای مجزای كبد موش

  بررسی متابولیسم داروی نوسكاپن در سلولهای مجزای كبد موش,پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسكاپن در سلولهای مجزای كبد موش,پروژه متابولیسم داروی نوسكاپن در سلولهای مجزای كبد موش,دانلود متابولیسم داروی نوسكاپن در سلولهای مجزای كبد موش,متابولیسم داروی نوسكاپن در سلولهای مجزای…

 • پایان نامه بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و میزان خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان

  پایان نامه بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و میزان خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان دانلود فایل [6]

 • مقالةآشنایی با مباحث برق كشی و كابل كشی در شبكه های كامپیوتری

  مقالةآشنایی با مباحث برق كشی و كابل كشی در شبكه های كامپیوتری دانلود فایل مقالةآشنایی با مباحث برق كشی و كابل كشی در شبكه های كامپیوتری فهرست: الکتریسیته (برق) چیست ؟ آشنایی با جریان منفی و مثبت بارها پیدایش الكتریسیته…

 • بررسی استفاده كنندگان نهایی از پایگاه اطلاعاتی مدلاین (جدول )

  بررسی استفاده كنندگان نهایی از پایگاه اطلاعاتی مدلاین (جدول ) دانلود فایل بررسی استفاده كنندگان نهایی از پایگاه اطلاعاتی مدلاین (جدول ) چکیده هدف این پژوهش بررسی نقش متغیرهایی مانند رشته و مقطع تحصیلی در نتایج كاوش استفاده‎كنندگان نهایی از…

 • گزارش کارآموزی حسابداری مرکز مخابرات استان فارس

  استان فارس,حسابداری,دانلود گزارش کارآموزی حسابداری مرکز مخابرات استان فارس,کاراموزی حسابداری مرکز مخابرات استان فارس,کارورزی حسابداری مرکز مخابرات استان فارس,گزارش کارآموزی حسابداری مرکز مخابرات استان فارس,گزارش کاراموزی حسابداری مرکز مخابرات استان فارس,مخابرات,مرکز دانلود فایل گزارش کارآموزی حسابداری مرکز مخابرات استان فارس…

 • پروژه مالی شركت سابین خودرو

  پروژه مالی شركت سابین خودرو دانلود فایل پروژه مالی شركت سابین خودرو مقدمه و تاریخچه شركت سابین خودرو این شركت در سال 1381 تحت اسم شركت نوسازان قوای محركه كه وابسته به شركت جیالینگ چین بود آغاز بكار كرد و…

 • پایان نامه بررسی روشهای آماری برای احتمال پذیری سیستم های تعمیرشدنی

  پایان نامه بررسی روشهای آماری برای احتمال پذیری سیستم های تعمیرشدنی,پروژه بررسی روشهای آماری برای احتمال پذیری سیستم های تعمیرشدنی,تحقیق بررسی روشهای آماری برای احتمال پذیری سیستم های تعمیرشدنی,دانلود پایان نامه بررسی روشهای آماری برای احتمال پذیری سیستم های تعمیرشدنی,روشهای…

 • نمونه سوال ریاضیات مقدماتی

  توابع یک به یک,حدو پیوستگی,مجموعه,معادله خطی,نامعادله,نمونه سوال ریاضیات مقدماتی دانلود فایل نمونه سوال ریاضیات مقدماتی مربوط به رشته های تحصیلی اب وهواشناسی جغرافیا برنامه ریزی روستایی برنامه ریزی شهری (جدید و ژئو مرفولوژی  دانشگاه پیام نور 9

 • ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺎن اﻓﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﯽ درﻧﮓ ﺗﻮﮐﺎر

  ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺎن اﻓﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﯽ درﻧﮓ ﺗﻮﮐﺎر,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود ﺳﻤﯿﻨﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺮم اﻓﺰار,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار…

 • تحقیقات بازاریابی و سیستم های اطلاعاتی

  پاورپوینت تحقیقات بازاریابی و سیستم های اطلاعاتی,تحقیقات بازاریابی و سیستم های اطلاعاتی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پاورپوینت تحقیقات بازاریابی و سیستم های…

 • طرح کارافرینی تولید کیسه های پلاستیکی

  پلاستیک,تولید پلاستیک,دانلود طرح اشتغال زایی پلاستیک,دانلود طرح توجیهی پلاستیک,دانلود طرح کارآفرینی پلاستیک,طرح اشتغال زایی,طرح توجیهی,طرح کارآفرینی,طرح کارافرینی تولید کیسه های پلاستیکی,کارافرینی پلاستیک دانلود فایل طرح تولید کیسه های پلاستیکی پروژه کار آفرینی فهرست 2 2 2 2 2 3 3…

 • دانلود پاورپوینت ماهیت و مفاهیم تئوری

  اهداف نظریه پردازی,پیشینه نظریه,تعریف نظریه تئوری,تله های موجود در تئوری پردازی,چرخه نظر – عمل,دانلود پاورپوینت ماهیت و مفاهیم تئوری,دسته بندی اصول بنیادین (کانت),سه دیدگاه مختلف نسبت به نظریه,مبانی نظریه,مراحل ایجاد تئوری,منابع استخراج نظریه ها,نظریه,ویژگی های اصول بنیادین,ویژگی های تفکر تئوریک,ویژگی…

 • پاورپوینت بیمه و ریسک

  احتمال وقوع خسارت قابل اندازه گیری,انتخاب نامناسب و بیمه,انتقال ریسک,انواع بیمه,انواع پوشش های بیمه ای,بیمه اشخاص (بیمه عمر),بیمه اموال و مسؤلیت,بیمه چیست؟,پاورپوینت بیمه و ریسک,پو,خسارت اتفاقی و غیر عمدی,خسارت غیر فاجعه آمیز,خسارت قابل تعیین و اندازه گیری,دانلود پاورپوینت بیمه و…

 • پایان نامه بررسی میزان افسردگی امدادگران مرد جمعیت هلال احمر

  پایان نامه بررسی میزان افسردگی امدادگران مرد جمعیت هلال احمر دانلود فایل پایان نامه بررسی میزان افسردگی امدادگران مرد جمعیت هلال احمر فصل اول1 مقدمه2 بیان مسئله4 اهمیت و ضرورت كار5 فرضیه تحقیق5 تعریف نظری6 تعریف عملیاتی7 فصل دوم :…

 • پروژه کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس

  پروژه کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس,پروژه کارافرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس,توجیه اقتصادی کارخانه تولید روغن موتور و گریس,تولید,دانلود پروژه کارخانه تولید روغن موتور و گریس,دانلود کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس,روغن,طرح توجیه فنی کارخانه تولید…

 • پاورپوینت ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE)

  پاورپوینت ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE),تجزیه و تحلیل و تشكیل ماتریس SPACE برای شناخت استراتژی كلی,دانلود پاورپوینت ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE),ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE),نمونه استراتژی ها ماتریس SPACE دانلود فایل عنوان: پاورپوینت…

 • پایان نامه نسل جدید شبکه های پر سرعت

  پایان نامه نسل جدید شبکه ها,پایان نامه نسل جدید شبکه های پر سرعت,شبکه های پر سرعت,نسل جدید شبکه های پر سرعت دانلود فایل پایان نامه نسل جدید شبکه های پر سرعت چکیده اینترنت سامانه‌ای جهانی از شبکه‌های رایانه‌ای بهم پیوسته‌است…

 • مقاله ایران یکی از منابع مالی جهاد اسلامی

  مقاله ایران یکی از منابع مالی جهاد اسلامی دانلود فایل مقاله ایران یکی از منابع مالی جهاد اسلامی  ما از نظر تاریخی جنبشی فقیر با موارد و امكانات مادی محدودی می باشیم. به همین خاطر موارد پرداختی و فعالیت های…

 • مقاله جرائم كامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

  پروژه جرائم كامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری,تحقیق جرائم كامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری,جرائم كامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری,دانلود جرائم كامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری,مقاله جرائم كامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری دانلود فایل مقاله جرائم كامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری قسمتی…

 • مقاله بررسی میزان مشاركت و محرومیت زنان به نحو تاریخی و با توجه به تعالیم و فرصت‌های موجود در حوزة هنرهای مختلف

  مقاله بررسی میزان مشاركت و محرومیت زنان به نحو تاریخی و با توجه به تعالیم و فرصت‌های موجود در حوزة هنرهای مختلف دانلود فایل [13]

 • درباره سیستم انتقال نیروی خودرو كلاچ – گیربكس و...

  درباره سیستم انتقال نیروی خودرو كلاچ – گیربكس و... دانلود فایل درباره سیستم انتقال نیروی خودرو كلاچ – گیربكس و... انتقال نیرو موتور اتومبیل به تنهایی قادر نیست در تمام شرایط رانندگی نیرو و سرعت لازم را برای چرخها فراهم…

 • بررسی ارتباط مهارت اجتماعی با عزت نفس کودکان مقطع ابتدایی

  ارتباط مهارت اجتماعی با عزت نفس کودکان,بررسی ارتباط مهارت اجتماعی با عزت نفس کودکان مقطع ابتدایی,عزت نفس,عزت نفس کودکان,مهارت اجتماعی با عزت نفس دانلود فایل [7]

 • بررسی میزان تاثیر محیط آموزشی بر میزان یادگیری دانش آموزان

  بررسی میزان تاثیر محیط آموزشی بر میزان یادگیری دانش آموزان,تاثیر محیط آموزشی,یادگیری دانش آموزان دانلود فایل بررسی میزان تاثیر محیط آموزشی بر میزان یادگیری دانش آموزان مقدمه كسب اطلاعات  یكی از ویژگی های بارز انسانی است  و انسان  به طور…