نمونه سوالات مهندسی ایمنی با پاسخ تشریحی

ایمنی برق,ایمنی جوشكاری,ایمنی حریق,ایمنی ساحتمان و بالا برها,ایمنی ساختمان سازی,ایمنی ماشین آلات,ایمنی معدن,حوادث ناشی از كار,مدیریت ایمنی,نمونه سوالات ایمنی ماشین آلات,نمونه سوالات مهندسی ایمنی با پاسخ تشریحی

دانلود فایل

فصل اول: ایمنی ماشین آلات: ایمنی حریق ایمنی برق ایمنی ساختمان مدیریت ایمنی وسایل حفاظت فردی+ 327 سوال فصل یک فصل دوم: مدیریت ایمنی ایمنی حریق ایمنی جوشكاری ایمنی ساحتمان و بالا برها ایمنی برق ایمنی ماشین آلات حوادث ناشی از كار ایمنی ساختمان سازی ایمنی معدن 265 سوال ======================== توجه ! ممکن است برخی از متون هنگام کپی از فایل بر روی سایت بهم بریزد! نمونه ای از سوالات و پاسخ ها فصل اول: ایمنی ماشین آلات: 1-     بر طبق استاندارد OUSA مفهوم علامت ذیل كدامیك از موارد زیر است؟ (كارشناسی ارشد 79) الف) از لباس بلند استفاده نكنید                  ب) بدون عینك ایمنی كار نكنید. ج) بدون حفاظ از دستگاه استفاده نكنید        د) دست ها خارج از دستگاه باشد. 2- مدت زمان ضربه زدن در دستگاه های پرس نیم دور 333/0 ثانیه اندازه گیری شده است. از نظر ایمنی حداقل فاصله ای كه چشم های الكترونیكی می بایستی قرار گیرند چند اینچ است؟ الف) 25                 ب) 98/19              ج) 98/20              د) 199/0 3- در آسانسور مخصوص حمل افراد در صورتیكه سرعت از 60 متر در دقیقه تجاوز كند باید از كدام ضربه گیر استفاده كرد؟ (كارشناسی ارشد 80) الف) فنری               ب) روغنی               ج) هوایی                 د) توپر 4- در سیستم تهویه صنعتی system Effect factor به كدام مورد مربوط می شود؟ (كارشناسی ارشد 81) الف) نصب فن                    ب) هود                   ج) انشعاب               د) كلكتور 5- برای قاب حفاظ تسمه و یا زنجیر كابل افقی در ارتفاع بیش از ………. متر از یك كارگاه باید از نبشی استفاده كرد؟ (Ph. D 81) الف) 2                   ب) 6/2                            ج) 1                      د) 3 6- ترمزهای حفاظتی در بالابرها باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟ (Ph.D 81) الف) باری معادل با یك برابر و نیم ظرفیت مجاز بالابر را نگهدارد. ب) بار بالابر را نگهدارد ج) باری معادل 2 برابر ظر فیت مجاز بالابر را نگهدارد. د) یك برابر ظرفیت مجاز آن را تحمل كند. 7- حداقل فاصله كنار دیوار كارگاه از ماشین های ابزار چند سانتی متر باید باشد؟ (كارشناسی ارشد 81) الف) 360               ب) 180                 ج) 90                             د) 45 8- سرعت برش سنگ سمباده ای با قطر cm 30 و2000 دور در دقیقه چند متر بر ثانیه است؟ (كارشناسی ارشد 80) الف) 56/12            ب) 28/6                ج) 4/31                 د) 57/1 9- در چه مواقعی تست هیدرواستاتیكی مخازن تحت فشار ضروری است؟ هنگامی كه …………………. ؟ (كارشناسی ارشد 81) الف) بازرسی داخل مخازن به طور دوره ای امكان پذیر باشد. ب) بازرسی داخل مخازن به طور دوره ای امكان پذیر نباشد. ج) گزارش داده ها و دستورات سازنده وجود نداشته باشد. د) انجام آن توسط سازنده توصیه شده باشد. … پاسخنامه تشریحی (فصل اول) 1- گزینه «د» صحیح است. 2- گزینه «ج» صحیح است.  OSHA  استفاده از فرمول زیر را برای تعیین فاصله بین حمل وسیله حفاظتی حس شونده تا بخش عملیاتی ماشین پیشنهاد می نماید. D = فاصله نسبت وسیله حفاظتی حس شونده تا منطقه خطر بر حسب اینچ  T × 63 = D 63= فرض می شود كه سرعت دست انسان 63 in در ثانیه باشد 98/20 = 333/0 × 63 = D = حمل T= زمان توقف دستگاه بر حسب ثانیه کتاب ایمنی و بهداشت برای مهندسین- ترجمه مهندس حلوانی ص 118 3- گزینه «ب» درست است. – اطاقك آسانسور برقی باید از همه طرف به استثناء دهانه های ضروری جهت ورود و خروج و بارگیری بسته باشد. – بدنه چاه آسانسور حداقل تا ارتفاع 20/1 متری به بالا مشبك باشد، مشروط بر اینكه عرض چشمه های روزنه ها از 5/2 سانتی متر تجاوز نكند. – سقف اتاقكهای كاملاً بسته، باید مجهز به دریچه خروجی امدادی بوده و از دو طرف یا لااقل از طرف داخل باز شود. – هر یك دهم متر مربع از هر قسمت سقف اطاقك ها باید تحمل صد كیلوگرم بار متمركز را داشته باشد. – اطاقك یا كابین آسانسور برقی باید دارای در باشد، حذف در كابین موقعی ممكن است كه سطح داخلی چاه یا قفسه آسانسور در مجاورت در اطاقك صاف و بدون منفذ بوده و از طرفی سرعت آسانسور از 5/1 متر در ثانیه تجاوز نكند. – كابین آسانسورهای برقی باید دارای وسیله حفاظتی كه به بدنه ی اطاقك نصب شده باشد. این دستگاه باید قدرت متوقف كردن و نگهداشتن اطاقك را با تمام ظرفیت آن در موارد سرعت غیر عادی یا سقوط آزاد و یا رها شدن كابل ها داشته باشد. – آسانسورهای موتوری باید دارای كلیدهایی در بالاترین و پایین ترین نقطه چاه آسانسور باشند، تا وقتی كابین به اولین یا آخرین طبقه رسید بخودی خود متوقف شود. این كلید باید مستقل بوده و ارتباطی به دستگاه حركت یا فرمان كابین نداشته باشد. – حد متوسط سرعت آسانسورهای موتوری باركش كه مقصدی ندارد نباید از 5/37 متر در دقیقه تجاوز كند مگر در مورد آسانسورهایی كه تحت نظر یك متصدی كار كرده یا عمل آن خودكار باشد. – حد متوسط سرعت آسانسورهای برقی باركش نباید از 45 متر در دقیقه تجاوز كند. – برای آسانسورهای مخصوص حمل افراد كه سرعت آنها از 60 متر در دقیقه كمتر است، می توان ضربه گیرهای روغنی یا فنری یا هوایی بكاربرد ولی اگر سرعت از 60 متر تجاوز كند باید ضربه گیر فقط روغنی باشد. – برای وزنه های تعادلی نیز باید ضربه گیرهایی مشابه ضربه گیر كابین تعبیه شود. وزنه های تعادلی كابین باید روی ریل راهنما یا داخل محفظه محكمی كه عاری از برجستگی باشد حركت كند. ایمنی در صنعت، مهندس رجبی ص 21 و ص 22 4- گزینه «الف» صحیح است. اثر سیستم عبارت است از افت برآورد شده ناشی از كار هواكش در سیستم كه جریان هوای یكنواختی ندارد. تهویه صنعتی، دكتر جعفری بخش 30- 6 5- گزینه «ب» صحیح است. آئین نامه های حفاظت و بهداشت كار ص 2- 14 6- گزینه «الف» صحیح است. آئین نامه های حفاظت و بهداشت كار ص 14- 21 7- گزینه «ج» صحیح است. – اتاق ها و محل كار دائم باید لااقل 3 متر از كف تا سقف ارتفاع داشته و فضای آن برای حداكثر افراد كه به كار مشغولند برای هر نفر كمتر از 12 متر مكعب نباشد. اگر ارتفاع محل كار از 4 متر بیشتر باشد برای محاسبه حجم لازم فقط تا ارتفاع محل كار از 4 متر بیشتر باشد برای محاسبه حجم لازم فقط تا ارتفاع 4 متر منظور می شود. – در فضای كارگاه، نصب ماشین ها و قرار دادن این اشیاء و محصولات نباید مزاحمتی برای عبور افراد ایجاد كند. – در اطراف هر یك از دستگاه ها باید فضای كافی منظور شود تا كارگران بتوانند براحتی برای انجام كار عادی رفت و آمد نموده و اصلاحات و تعمیرات و نقل و انتقال مواد مصرفی و تولیدی را انجام دهند. ایمنی در صنعت مهندس رجبی، ص 9 و 10 – كناره ها یا راهروها می بایستی به اندازه كافی پهن باشند تا بتوان به طور راحت ماشین ها را داخل یا خارج كرد، كناره باید حداقل 90 سانتیمتر پهنا داشته باشند. – محل عبور و حدود و كناره ها خط كشی شود. جزوه درسی ایمنی ماشین های ابزار مهندس حلوانی 8- گزینه «ج» صحیح است. سرعت محیطی سنگ سمباده از روی فرمول زیر بدست می آید: U = سرعت محیطی سنگ سمباده بر حسب متر در ثانیه D= قطر سنگ بر حسب متر m 3/0 = cm 30 = D = حل N= تعداد دور سنگ بر حسب متر 2000 = N 14/3 = ؟ = U ایمنی در صنعت، مهندس رجبی ص 113 9- گزینه «ب» صحیح است. – سیلندرهای خالی را با سیلندرهای پر نباید مخلوط كرد، باید آنها را در دو قسمت مختلف نگهداری كرد. – نباید از واشر چرمی استفاده كرد، یا شیر آنرا روغن كاری نمود. – روی سیلندر نباید اسم یا تاریخ حك كرد. – آب كندانسه شده ته كپسول ها را باید خالی كرد و ذرات زنگ زده را بیرون آورد. – آزمایش هیدرواستاتیک باید هر سال یكبار انجام شود. ایمنی در صنعت مهندس رجبی ص 69 از تست هیدرو استاتیك برای تعیین و سنجش میزان مقاومت بدنه مخازن فشار استفاده می شود. در مخازن تحت فشار به دلایل فشار مداوم روی دیواره مخازن، عواملی چون خستگی فلز، خوردگی فلز و … عارض می شود كه ممكن است این معایب باعث وقوع حوادث ناگوار گردد.

 • پایان نامه عوامل مهم در ایجاد ارتباط روشن، متقاعدسازی، شكستن مقاومت در كودكان خیابانی خانة كودك ناصرخسرو

  پایان نامه عوامل مهم در ایجاد ارتباط روشن، متقاعدسازی، شكستن مقاومت در كودكان خیابانی خانة كودك ناصرخسرو دانلود فایل [1]

 • مقاله رویكردهای بیوتكنولوژی

  پروژه رویكردهای بیوتكنولوژی,تحقیق رویكردهای بیوتكنولوژی,دانلود رویكردهای بیوتكنولوژی,رویكردهای بیوتكنولوژی,مقاله رویكردهای بیوتكنولوژی دانلود فایل مقاله رویكردهای بیوتكنولوژی گفته شده است كه اصطلاح بیوتكنولوژی در سال 1917 توسط مهندس مجارستانی  كولر اریك  برای توصیف یك فرایند ابداع شده است كه او برای مقیاس…

 • مقاله اصول مهندسی اسید

  مقاله اصول مهندسی اسید دانلود فایل مقاله اصول مهندسی اسید قسمتی از متن: رها شدن اسید زمانی كه بخواهد، پایداری، ثبات و زیبایی محیط زیست را حفظ كند كار درستی را انجام داده است. در غیر این صورت عمل اشتباهی…

 • پایان نامه بررسی علل تعالی و سقوط جوامع بشری از دیدگاه قرآن

  پایان نامه بررسی علل تعالی,پایان نامه بررسی علل تعالی و سقوط جوامع بشری از دیدگاه قرآن,دیدگاه قرآن,علل تعالی و سقوط جوامع بشری دانلود فایل پایان نامه بررسی علل تعالی و سقوط جوامع بشری از دیدگاه قرآن چكیده انسان موجودی است…

 • مقاله بررسی تاثیر توزیع درآمد بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه و توسع یافته

  مقاله بررسی تاثیر توزیع درآمد بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه و توسع یافته دانلود فایل مقاله بررسی تاثیر توزیع درآمد بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه و توسع یافته مقاله ای در حوزه اقتصاد که…

 • پروژه کارآفرینی تولید رشته آشی و پلویی

  آشی,پروژه کارآفرینی تولید رشته آشی و پلویی,پروژه کارافرینی تولید رشته آشی و پلویی,پلویی,توجیه اقتصادی تولید رشته آشی و پلویی,تولید,دانلود پروژه تولید رشته آشی و پلویی,دانلود کارآفرینی تولید رشته آشی و پلویی,رشته,طرح توجیه فنی تولید رشته آشی و پلویی,طرح توجیهی تولید…

 • مقالةاندازة فضاهای آموزشی

  مقالةاندازة فضاهای آموزشی دانلود فایل

 • بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

  بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران,بورس اوراق بهادار تهران,رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران,ریسک سیستماتیک,سرمایه فکری,غیر سیستماتیک دانلود فایل بررسی رابطه…

 • مقالةآشنایی با ضمان و احكام آن

  مقالةآشنایی با ضمان و احكام آن دانلود فایل مقالةآشنایی با ضمان و احكام آن فهرست: ماهیت ضمان ناشی از تعدی و تفریط چیست؟ آشنایی با ماهیت ضمان ضمان چیست؟ متلف «كار» كیست؟ ضمانتنامه و ضمان بانكی آشنایی با ضمان قهری در…

 • تحقیق اطلاعات ناتوانی

  تحقیق اطلاعات ناتوانی دانلود فایل تحقیق اطلاعات ناتوانی بخشهایی از متن: اطلاعات ناتوانی: ناتوانی های خواندن و یادگیری (Fs17) Fs17 اطلاعات ناتوانی > انتشارات > NZCHCR انتشارات مركز ترویج بین المللی برای بچه های ناتوان .ناتوانی های خواندن و یادگیری…

 • پایان نامه سبكها و روشهای مدیریت در معدن

  پایان نامه سبكها و روشهای مدیریت در معدن دانلود فایل پایان نامه سبكها و روشهای مدیریت در معدن تاریخچة مدیریت: مدیریت به مفهوم كلی سابقه ای برابر با زندگی اجتماعی انسان دارد. اولین كاربرد مدیریت توسط انسان غارنشین به شكل…

 • بررسی قوم عشایر از دیدگاه جامعه شناسی

  بررسی قوم عشایر از دیدگاه جامعه شناسی دانلود فایل بررسی  قوم عشایر از دیدگاه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی عشایر جوامع مختلف برای ادامه حیات نیاز به ایجاد نهادهای اجتماعی هستند تا با كاركردهای مختلف خود به بقاء و تداوم حیات…

 • مقاله روانشناسی نوجوانان و نیازها و رشد شخصیت و هویت آنان

  ارتباط نقش با رشد در نوجوانی,جامعه ستیزی و بزه كاری,رشد شخصیت نوجوانان,رشد هیجانی یا عاطفی,عوامل مؤثر بر شكل گیری هویت,مقاله روانشناسی نوجوانان و نیازها و رشد شخصیت و هویت آنان,نقش و پایگاه اجتماعی نوجوان,نیازهای اجتماعی نوجوانان دانلود فایل نیازهای اجتماعی…

 • پایان نامه بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی

  اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی,بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی,پایان نامه بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی,سیستم حسابداری مدیریت دانلود فایل پایان نامه بررسی کارائی و اﺛربخشی…

 • تحقیق موقعیت كلی نیروگاه گازی ری

  تحقیق موقعیت كلی نیروگاه گازی ری دانلود فایل موقعیت كلی نیروگاه گازی ری مقدمه نیروگاه گازی ری در زمینی به مساحت 525000 متر مربع در جاده قم ـ شهرك باقرشهر واقع در جنوب پالایشگاه تهران و به فاصلة تقریبی 7…

 • پایان نامه تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته

  آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته,پایان نامه تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته,تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه…

 • طرح توجیهی خدمات مكانیزاسیون كشاورزی به مساحت 1500 هكتار

  دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود طرح توجیهی خدمات مكانیزاسیون كشاورزی به مساحت 1500 هكتار,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه,طرح توجیهی خدمات مكانیزاسیون كشاورزی به…

 • مقاله بررسی بیماری های معده و دئودنوم

  پروژه بررسی بیماری های معده و دئودنوم,تحقیق بررسی بیماری های معده و دئودنوم,دانلود تحقیق بررسی بیماری های معده و دئودنوم,مقاله بررسی بیماری های معده و دئودنوم دانلود فایل مقاله بررسی بیماری های معده و دئودنوم در 29 صفحه ورد قابل…

 • پاورپوینت استفاده از ریز کپسول سازی در مبارزه با کمبود آهن

  پاورپوینت استفاده از ریز کپسول سازی در مبارزه با کمبود آهن دانلود فایل پاورپوینت استفاده از ریز کپسول سازی در مبارزه با کمبود آهن مواد معدنی مواد معدنی در هر سلول، بافت و اندام  زنده ای وجود دارند                          ماکرو…

 • پایان نامه بررسی تأثیر ویژگیهای صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک

  پایان نامه بررسی تأثیر ویژگیهای صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک دانلود فایل پایان نامه بررسی تأثیر ویژگیهای صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک…

 • گزارش کارآموزی شرکت کنسرو کرج

  دانلود گزارش کارآموزی شرکت کنسرو کرج,شرکت,کاراموزی شرکت کنسرو کرج,کارورزی شرکت کنسرو کرج,کرج,کنسرو,گزارش کارآموزی شرکت کنسرو کرج,گزارش کاراموزی شرکت کنسرو کرج دانلود فایل گزارش کارآموزی شرکت کنسرو کرج در40 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمه آدمی در اوایل پیدایش زندگی اجتماعی خود…

 • مقاله ماشین سه فاز

  بررسی ماشین سه فاز,پروژه ماشین سه فاز,تحقیق ماشین سه فاز,ماشین سه فاز,مقاله ماشین سه فاز دانلود فایل مقاله ماشین سه فاز قسمتی از متن: مقدمه بحت انرژی از دو دیدگاه اقتصادی و زیست محیطی حائز اهمیت است . بهینه سازی…

 • مقاله زندگی و تحولات فکری جلال آل احمد

  مقاله زندگی و تحولات فکری جلال آل احمد دانلود فایل 1

 • پاورپوینت پوزیشن مادر در لیبرو زایمان

  پاورپوینت پوزیشن مادر در لیبرو زایمان,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت پوزیشن مادر در لیبرو زایمان,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پاورپوینت پوزیشن مادر در لیبرو زایمان…

 • پایان نامه امنیت و خصوصی سازی RFID

  پایان نامه امنیت و خصوصی سازی RFID دانلود فایل پایان نامه امنیت و خصوصی سازی RFID  چکیده در شناسایی امواج رادیویی RFID از یک متد از انباره های دور افتاده و داده های بازیافتی در برچسب های کوچک و ارزان…

 • کاراموزی ساخت تابلوهای قدرت و شناسایی قطعات و کاربرد آنها در صنعت

  کاراموزی ساخت تابلوهای قدرت و شناسایی قطعات و کاربرد آنها در صنعت دانلود فایل رله راه پله

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خانواده و رضایت زناشویی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش خانواده و رضایت زناشویی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش خانواده و رضایت زناشویی در 70 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری…

 • پایان نامه گنجینه های فراموش شده - مرکز آفرینش های هنری

  پایان نامه گنجینه های فراموش شده - مرکز آفرینش های هنری,پایان نامه گنجینه های فراموش شده مرکز آفرینش های هنری دانلود فایل پایان نامه گنجینه های فراموش شده - مرکز آفرینش های هنری همراه با تصاویر فصل اول: پیشگفتار یكی…

 • پمفلت (بروشور) ضرر و زیان های غذاهای حاضری

  پمفلت (بروشور) ضرر و زیان های غذاهای حاضری,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پمفلت (بروشور) ضرر و زیان های غذاهای حاضری,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پمفلت (بروشور)…

 • پاورپوینت ماتریس نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها (SWOT)

  استراتژی,بررسی عوامل خارجی,بررسی عوامل داخلی,پاورپوینت ماتریس نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها (SWOT),تهدید,دانلود پاورپوینت ماتریس نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها (SWOT),دسته بندی تهدید ها,دسته بندی فرصت ها,دسته بندی نقاط ضعف,دسته بندی نقاط قوت,فرصت,ماتریس استراتژی SWOT,نقاط…

 • تحقیق شاخص های اجتماعی، فرهنگی و بیکاری با عدم استقبال سوادآموزان از کلاس های نهضت سوادآموزی در شهرستان نیشابور

  آموزش بزرگسالان,آموزش سالمندان,آموزش مداوم آموزش پیگیر,اموزش پایه بزرگسالان,بررسی مسائل سوادآموزی ایران قبل از انقلاب اسلامی,تحقیق شاخص های اجتماعی، فرهنگی و بیکاری با عدم استقبال سوادآموزان از کلاس های نهضت سوادآموزی در شهرستان نیشابور,تعلیمات اکابر,سواد آموزی و بیکاری,شاخص های اجتماعی، فرهنگی…

 • بررسی عفونت ریوی مایكوپلاسمایی ناشی از مایكوپلاسما مایكوئیدس واریته مایكوئیدس و مایكوپلاسما كاپری كولوم واریته كاپری كولوم در گوساله‌ها و بزهای كشتار

  بررسی عفونت ریوی مایكوپلاسمایی ناشی از مایكوپلاسما مایكوئیدس واریته مایكوئیدس و مایكوپلاسما كاپری كولوم واریته كاپری كولوم در گوساله‌ها و بزهای كشتار دانلود فایل بررسی عفونت ریوی مایكوپلاسمایی ناشی از مایكوپلاسما مایكوئیدس واریته مایكوئیدس و مایكوپلاسما كاپری كولوم واریته كاپری…

 • پایان نامه رابطه میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی

  پایان نامه رابطه میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی دانلود فایل پایان نامه رابطه میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی چکیده این پژوهش با هدف ارتباط میان فرهنگ…

 • ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ،ﻓﻨﯽ واﻗﺘﺼﺎدﯼ و ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﮑﺎن و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻓﻨﯽ ﻃﺮح ICTSOS

  دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ،ﻓﻨﯽ واﻗﺘﺼﺎدﯼ و ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﮑﺎن و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻓﻨﯽ ﻃﺮح ICTSOS دانلود فایل…

 • دانلود پاورپوینت استراتژیهای تغییر و تحول سازمان

  استراتژی رفتاری,استراتژی وظیفه ای,استراتژیهای 4 گانه تحول,استراتژیهای تحولسطح خرد,استراتژیهای تكنولوژی,استراتژیهای ساختاری,الگوی سه مرحله ای تغییر (كرت لوین),الگوی عمومی تحول,الگوی فرآیند یادگیری (الگوی مراحل تغییر),دانلود پاورپوینت استراتژیهای تغییر و تحول سازمان,شمائی از الگوی غنی كردن شغل,مراحل فرعی فرآیند در,ویژگیهای هر برنامه…