هیدروژئومورفولوژی حوضه آبریز رودخانه شاندیز با تأكید بر تغذیه دشت مشهد

با تأكید بر تغذیه دشت مشهد,پایان نامه هیدروژئومورفولوژی حوضه آبریز رودخانه شاندیز با تأكید بر تغذیه دشت مشهد,هیدروژئومورفولوژی حوضه آبریز,هیدروژئومورفولوژی حوضه آبریز رودخانه شاندیز با تأكید بر تغذیه دشت مشهد

دانلود فایل

پایان نامه هیدروژئومورفولوژی حوضه آبریز رودخانه شاندیز با تأكید بر تغذیه دشت مشهد+جداول ونمودار ها آپدیت جدید خلاصه حوضه آبریز رودخانه شاندیز (زیر حوضه كشف رود در حوضه آبی قره قوم) بین عرض جغرافیایی 28 52 36- 14 36 و طول جغرافیایی 50 27 59- 4 59 در دامنه شمالی ارتفاعات بینالود واقع شده است این منطقه از لحاظ سیاسی جزء بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی است. آب وهوای محدوده مورد مطالعه نیمه خشك سرد با متوسط درجه حرارت بالاتر از8/8 درجه سانتیگراد با میانگین بارش بیشتر از 356 میلیمتر بوده و پراكنش بارندگی در منطقه  زمستانه- بهاره می باشد. حوضه مورد مطالعه جز زون بینالود می باشد كه بیشترین وسعت آن از سازنده های فیلیت،شیل،ماسه سنگ سبز تا سیاه رنگ سری مایان كه متعلق به تریاس فوقانی و ژوراسیك زیرین است تشكیل شده و از لحاظ تنوع لیتولوژیك انواع مختلف آذرین، دگرگونی و رسوبی در آن حضور دارد. حوضه مورد مطالعه جز حوضه های كشیده می باشد با متوسط ارتفاع 2114 متراست رژیم آبدهی آن تا حدود زیادی از جریان بارندگی تبعیت می كند كه حجم رواناب سالانه آن16/40 میلیون متر مكعب است. این حجم قابل ملاحظه رواناب با حمل مواد رسوبی موجود در حوضه باعث به وجود آمدن پدیده های هیدروژئومورفیك از جمله مخروطه افكنه شده است كه به عنوان مهمترین پدیده های فرسایشی به شمار می آید كه از لحاظ آب زیرزمینی حائز اهمیت است رسوبات آن از راس مخروطه افكنه كه درشت دانه است به سمت قاعده ریزتر می شود. رودخانه شاندیز مهمترین منبع تغذیه كننده مخروطه افكنه می باشد. از پدیده های دیگر هیدروژئومورفولوژی می توان ازتراس آبرفتی و مآندر یاد كرد. در این منطقه بعد خانوار حدود 4 نفر و تراكم نسبی78 نفر در هر كیلومتر مربع است. محصولات آن بیشتر گندم، جو، حبوبات، سیب زمینی، گوجه فرنگی، خیار و محصولات باغی آن سیب (زرد، قرمز) گلابی، گیلاس، آلبالو، زردالو، گردو و هلو می باشد. دامداری آن بیشتر سنتی كه دامهای از قبیل گاوشیرده، گوسفند و بز را نگهداری می‌كند. به دلیل داشتن تعداد زیاد رستورانها كه به خصوص در فصل تابستان مورد توجه انبوهی از توریست واقع می شود دارای آلودگی های مختلفی می باشد.  مقدمه  آب منشأ حیات وتداوم بخش آن بوده وبدون آن هر حرکت و تلاش درهرزمینه ای برای موجودات زنده عقیم خواهد ماند.در حال حاضر کمبود آب ومنابع آبی از اساسی ترین مسائلی است که مسئولین و برنامه ریزان را به یافتن راه حلهایی برای رفع کمبود آن واداشته است. ازآنجا که کشورما ایران با وسعتی معادل000 /648/1 درنیمه جنوبی منطقه معتدله شمالی درمحدوده کمربند بیابانی جهان واقع شده واز لحاظ ریزشهای جوی وضعیت چندان مطلوبی ندارد لذا آب ازاهمیت ویژه ایی بهره منداست. از سوی دیگربا توجه به این که تولیدات کشاورزی نیاز به آب کافی داشته و بجزدرمناطق سلسله جبال البرز(کرانه های دریای مازندران)ودامنه غربی سلسله جبال زاگرس(مناطقی در غرب وشمال غربی)کشور که دارای بارندگی نسبتاً زیادی است،دربقیه قسمتهای کشوربارندگی اندک است،لذابخش اعظم کشورهمواره با کمبود آب مواجه بوده واین کمبود به صورت مانع بزرگی بر سرراه برنامه ریزهای عمرانی قرار دارد.مضافاً این که همین بارش کم درفصولی نازل می شود(زمستان وبهار)که به آب نیازی چندان نمی باشد. درچنین شرایطی برای جبران این کاستی ها به بهره برداری هرچه بیشترازمنابع آب زیرزمینی پرداخته می شود.دراین زمینه نیزدراثراضافه برداشتهای مکرر، منابع آب زیرزمینی با عدم تعادل وبحران مواجه شده است.این شرایط بحرانی زنگ خطری است برای ما تا نحوه مدیریت آب را ازوضع کنونی آن تغییر دارد وبا برقراری انقلابی نوین درمدیریت منابع وذخایر آب،بدون آسیب رسانی به محیط زیست ویا کاهش میزان تولیدات کشاورزی، با تلاش توام با فکرواندیشه وهمکاری وهمفکری صادقانه،برنامه ریزی جدیدی را پایه گذاری نمائیم تامشکل حیاتی آب کشاورزی، صنعت وشرب جمعیتهای شهری و روستائی به صورت اصولی و مدبرانه حل گردد. در مناطق خشک ونیمه خشک جهان،مانند منطقه تحت مطالعه به دلیل قلّت پوشش گیاهی،وبارانهای پر شدت ونیز وجود مواد هوازده زیاد،طغیان رودها همواره مقادیرزیادی ازرسوبات هوازده را با خود تا پای دامنه حمل نموده وبه صورت مخروطه افکنه رسوب می دهند.در فضاهای خالی بین دانه ایی این رسوبات منفصل مقدار قابل توجهی آب به صورت آب زیرزمینی باقی می ماند.به این ترتیب مخروطه افکنه ها جزو آن دسته ازپدیده های ژئومورفیک به شمار می آیند که حاوی آب زیرزمینی بوده و درمناطق خشک ونیمه خشک جهان حایز اهمیت اند. دراین پژوهش برای ملموس ترنمودن نقش مخروطه افکنه شاندیز و حوضه مولد آن تاکید می شود تا بتوان به قابلیتهای آن که ازجمله تامین آب نیز می باشد،دست یافت وراهی دربرابرمدیران و برنامه ریزی کشور گشود. 1-1بیان مسئله تحقیق (طرح مسئله) : از آنجایی که مخروطه افکنه شاندیز به شهر مشهد نزدیک است ودارای آب زیرزمینی قابل توجهی بوده ودر تامین آب شرب دومین کلان شهر مذهبی جهان،یعنی مشهد مقدس نقش داشته است دراثراضافه برداشت های مکررازآب زیرزمینی با افت سطح آب وکسری مخزن شده وهمچنین بهره برداری چند جانبه از برخی پدیده های هیدروژئومورفولوژی،مانند تراس رودخانه ها در نتیجه مسائل و مشکلاتی را به وجود آورده است که مورد توجه این تحقیق می باشد. فهرست مطالب عنوان     صفحه فصل اول  كلیات                                        مقدمه     3                      1-1 بیان مسئله تحقیق (طرح مسئله)    4                                                                                                                                                          2-1 ادبیات وسابقه تحقیق     4                      3-1 اهداف تحقیق  5 4-1 فرضیه های تحقیق       5 5-1 روش وفرآیند تحقیق      6 6-1 منابع گردآوری اطلاعات            6 7-1 بیان محدودیتهای عمده تحقیق       7 8-1 موقعیت منطقه تحت مطالعه        7 1-8-1 موقع ریاضی           7 2-8-1 موقع نسبی  7 3-8-1 موقع سیاسی            7 4-8-1 موقع زمین شناسی     7 5-8-1 موقع اقلیمی 7 6-8-1 موقع آب شناسی       7 فصل دوم  ویژگى هاى اقلیمى مقدمه     13 1-2 جبهه های مختلف آب وهوایی تاثیر گذار بر منطقه      13 2-2 داده ها وایستگاهها        14 3-2 دما وتغییرات آن          16 1-3-2 گرادیان حرارتی       17 2-3-2 درجه حرارت ماهانه  17 4-2 بارندگی        19 1-4-2 برآورد بارندگی سالانه حوضه مورد مطالعه          19 2-4-2 رابطه بین ارتفاع و بارندگی     19 3-4-2 تغییرات ماهانه وفصلی بارندگی حوضه   20 5-2 برآورد تبخیر  24 6-2 طبقه بندی اقلیمی منطقه مورد بررسی        25 1-6-2 ضریب خشکی د ومارتن         26 2-6-2 اقلیم نمای آمبرژه      27 فصل سوم  زمین شناسى-  ژئومورفولوژى 1-3 کلیات زمین شناسی       30 1-1-3 زمین شناسی زون بینالود         31 2-1-3 سازنده های منطقه تحت مطالعه 35 2-3 کلیات ژئومورفولوژی    38 1-2-3 مورفوتکتونیک ودینامیک درونی           38 1-1-2-3 تکامل تکتونیکی؛زمین ساخت ورقی وچین خوردگی         39 2-1-2-3 شکستیگیها وگسیختگیها       39 1-2-1-2-3 تراس ها(راندگی ها)        40 2-2-1-2-3 چین ها وگسله ها            42 2-2-3 مورفوکلیماتیک ودینامیک بیرونی          42 1-2-2-3 دینامیک ها ومواریث اقلیمی پلیئستوسن 43 2-2-2-3 مورفودینامیسم هولوسن        46 3-2-3 لیتومورفولوژی بینالود 47 فصل چهارم  خاک و پوشش گیاهى مقدمه     51 1-4 تیپ بندی خاک حوضه  51 2-4 پوشش گیاهی  55 3-4 کاربری اراضی           57 1-3-4 اراضی زراعی        57 فصل پنجم  ویژگیهاى هیدروژئومورفولوژى مقدمه     61 1-5 منابع آب سطحی          61 1-1-5 کلیات حوضه آبریز رودخانه شاندیز        61 2-1-5 ویژگی های هندسی و ژئومتریک حوضه  62 1-2-1-5 محیط حوضه       62 2-2-1-5 مساحت حوضه     62 3-2-1-5 طول حوضه        63 4-2-1-5 عرض حوضه      63 5-2-1-5 ارتفاع حوضه (پستی و بلندی)           67 6-2-1-5 شکل حوضه        71 7-2-1-5 شیب حوضه        74 8-2-1-5 تراکم زهکشی      74 9-2-1-5 زمان تمرکز         74 10-2-1-5 آبراهه ها          75 3-1-5 رژیم رودخانه          77 4-1-5 برآورد وحجم رواناب(آورد سالانه)         78 2-5 منابع آب زیر زمینی     80 فصل ششم  پدیده هاى هیدروژئومورفولوژیکى حوضه آبریز رودخانه شاندیز  مقدمه    82 1-6 مخروطه افکنه            82 1-1-6 موقعیت مخروطه افکنه           82 2-1-6 مساحت ومحیط        82 3-1-6 توزیع ارتفاعی         82 4-1-6 شیب         83 5-1-6 گرانولومتری ومورفوسکوپی رسوبات مخروطه افکنه ها        83 6-1-6 منحنی های گرانولومتری مخروطه افکنه  84 7-1-6 جنس رسوبات مخروطه افکنه   84 2-6 تراسها          87 3-6 مآندر            88 فصل هفتم  نقش مخروطه افکنه در ایجاد پتانسیل آبى(کمى وکیفى) و تاثیر پذیرى آن از رودخانه شاندیز 1-7 آب سطحی در محدوده مخروطه افکنه         91 2-7 آب زیرزمینی در مخروطه افکنه(کمی وکیفی)           91 1-2-7 قنات         91 2-2-7 چاه           91 1-2-2-7 دبی ویژه مخروطه افکنه      94 2-2-2-7 هیدروشیمی وکیفیت آب       94 1-2-2-2-7 طبقه بندی آب از نظر شرب          94 2-2-2-2-7 طبقه بندی آب از نظر کشاورزی     96 3-2-2-2-7 کنداکتیویته       97 4-2-2-2-7 کلر    97 5-2-2-2-7 نقشه ایزوپیز     99 6-2-2-2-7 هیدروگراف چاه وارزیابی آن          101 فصل هشتم  وضعیت اقتصادى- اجتماعى حوضه مقدمه     105 1-8 وضعیت اجتماعی         105 1-1-8 تعداد وتوزیع جمعیت  105 2-1-8 خانوار وخانواده        106 3-1-8 تراکم جمعیت           107 1-3-1-8 تراکم نسبی          108 2-3-1-8 تراکم بیولوژیکی   108 4-1-8 ترکیب جمعیت         108 5-1-8 سواد و آموزش         108 6-1-8 مهاجرت وعلل آن     109 2-8 وضعیت کشاورزی حوضه          109 1-2-8 دامداری     110 3-8 صنعت         110 4-8 خدمات          111 فصل نهم  نتیجه گیری و پیشنهادات -نتیجه گیری و اثبات فرضیه 114 -اثبات فرضیه ها    115 پیشنهادات            116 منابع      117 فهرست جداول       صفحه 1-2 ایستگاههاى باران سنجى 15 2-2 درجه حرارت ماهانه درطی دوره شاخص آماری (51-1350 الی 85-1384 در ایستگاه زشك)            18 3-2 پراکندگى ماهانه بارندگى ایستگاه سرآسیاب شاندیز      21 4-2 پراکندگى فصلى بارندگى ایستگاه سرآسیاب شاندیز      22 5-2 پراکندگى ماهانه بارندگى حوضه مورد مطالعه شاندیز  22 6-2 پراکندگى فصلى بارندگى حوضه مورد مطالعه شاندیز  23 5-2 مقدار ماهانه و سالانه تبخیر از تشت و سطح آزاد آب ایستگاه زشک         25 6-2 دومارتن        27 1-4 تیپهاى خاک منطقه تحت مطالعه   52 2-4 پوشش گیاهى  55 1-5 مشخصات ارتفاعى       65 2-5 فرکانس آلتى مترى       66 3-5 هیپسومترى کلاسیک     67 4-5 ویژگى هاى فیزیو گرافى 68 5-5 شاخص های ارتفاعی حوضه       69 6-5 ضرایب شکل حوضه شاندیز       71 7-5 رواناب ماهانه و سالانه حوضه     78 8-5 آمار آبدهى متوسط سالانه و دبى ویژه         79 1-6 گرانولومترى نمونه هاى رسوب مخروطه افکنه شاندیز 86 1-7 خصوصیات مصرفى و حجمى چاه 92 2-7 آنالیز شیمیایى چاههاى واقع در مخروطه افکنه شاندیز  94 3-7 چاه پیزومترى مخروطه افكنه شاندیز          103 1-8 جمعیت روستاهای شاندیز           106 2-8  تعداد وبعد خانوار        107 3-8جمعیت با سواد درحوضه شاندیزسا ل 1385 109 4-8انواع محصولات كشاورزی در حوضه شاندیز            110 فهرست شکل        صفحه 1-2       خطوط جریانى هوا 14 2-2       موقعیت ایستگاههاى انتخابى در منطقه  16 3-2       توزیع ماهانه دماى ایستگاه زشک        18 4-2       پراکندگى ماهانه بارندگى در حوضه شاندیز        23 5-2       پراکندگى فصلى بارندگى در حوضه شاندیز        24 6-2       اقلیم نماى دومارتن  27 7-2       اقلیم نماى آمبرژه    28 1-3       واحدهاى ساختمانى- رسوبى ایران       31 2-3       نقشه واحدهاى ساختمانى رشته کوه بینالود          41 3-3       قلمرو  و عوامل فرسایش ایران و(بینالود) در دوره هاى یخچالى         45 4-3       قلمرو وعوامل فرسایش ایران و(بینالود) در دوره هاى بین یخچالى و(عصر حاضر)         45 1-5     فرکانس آلتى مترى حوضه      68 2-5     همبستگى بین بارندگى و رواناب در حوضه شاندیز 79 1-6    فرکانس آلتى مترى مخروطه افکنه شاندیز 83 2-6   منحنی های گرانولومتری مخروطه افكنه شاندیز       85 1-7     درصد دبی مصارف مختلف چاه های شاندیز         92 2-7    دیاگرام طبقه بندى آب از نظر آشامیدن(شولر)        95 3-7  دیاگرام طبقه بندی آب از نظر كشاورزی(ویلكوكس)   96 4-7  هیدروگراف چاه پیزومتری مخروطه افكنه شاندیز      102 فهرست نقشه ها     صفحه 1-1تقسیمات سیاسی جمهورﯼ اسلامی ایران       2-1 موقعیت دشت مشهد در استان خراسان رضوی                                                                3-1موقعیت رودخانه شاندیز                                                       1-3 زمین شناسی حوضه آبریز شاندیز 34 2-3 ژئومورفولوژی            37 1-4 خاﮎ شناسی حوضه آبریز شاندیز  54 2-4 پوشش گیاهی حوضه آبریز شاندیز 56 3-4 كاربری اراضی حوضه آبریز شاندیز          59 1-5 سه بعدی حوضه          64 2-5 توپوگرافی حوضه آبریز شاندیز    70 3-5 شیب حوضه   73 4-5 هیدروگرافی   76 1-7 منابع آب زیرزمینی  مخروطه افكنه شاندیز(چاه)        93 2-7 هم كنداكتیویته 1381 در محدوده مخروطه افكنه شاندیز           98 3-7 منحنی های ایزوپیز مخروطه افكنه شاندیز   100 فهرست عكس ها    صفحه 1-4 مرتع            57 1-6 تراس           87 2-6 مآندر            88 3-6 تخریب باغات توسط مآندر          89

 • پایان نامه بررسی کمرویی

  پایان نامه بررسی کمرویی,پروژه بررسی کمرویی,تحقیق بررسی کمرویی,دانلود پایان نامه بررسی کمرویی,مقاله بررسی کمرویی دانلود فایل تحلیل داده های تلویحی: از آنجایی که کمرویی یک نقیصه جدی در زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی است و مانع از ظهور استعدادهای…

 • تاثیرروش های تدریس و فناوری های جدید در آموزش و پرورش کشورهای مختلف جهان

  بررسی تاثیرروش های تدریس و فناوری های جدید در آموزش و پرورش کشورهای مختلف جهان در قرن معاصر و آینده,تاثیرروش های تدریس و فناوری های جدید در آموزش و پرورش کشورهای مختلف جهان,تدریس و فناوری های جدید در آموزش و…

 • مقاله نقش عدل در اسلام

  بررسی نقش عدل در اسلام,مقاله نقش عدل در اسلام دانلود فایل بررسی نقش عدل در اسلام دومین اصل از اصول دین مبین اسلام، « عدل» است. برای عدل، چندین معنی ذكر شده است كه در ذیل، فهرست وار، بیان می…

 • طرح توجیهی تولید مواد موثره دارویی

  طرح توجیهی تولید مواد موثره دارویی دانلود فایل طرح توجیهی تولید مواد موثره دارویی معرفی مواد موثره دارویی مشخصات کلی محصول شماره تعرفه گمرکی شرایط واردات استانداردهای ملی وجهانی قیمت تولید داخلی و جهانی محصول موارد مصرف و کاربرد کالاهای…

 • پایان نامه رابطه سندرم پیش از قاعدگی با پرخاشگری در دانشجویان دختر رشته زبان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار

  پایان نامه رابطه سندرم پیش از قاعدگی با پرخاشگری در دانشجویان دختر رشته زبان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار دانلود فایل [1]

 • مقاله برقگیرها و اصول کار

  پروژه شناخت و اصول كار برقگیرها,مقاله برقگیرها و اصول کار دانلود فایل شناخت و اصول كار برقگیرها قسمتهایی از متن: سیستم برقگیر میله ای سیستم برقگیر میله ای از روشهای سنتی برای مقابله با صاعقه است كه از زمان فرانكلین…

 • مقاله پایش مشتری

  مقاله پایش مشتری دانلود فایل مقاله پایش مشتری 1- مقدمه : صرف نظر از اینكه كدام یك از روش های اندازه گیری رضایت مشتری را برگزینیم ، چندین گام مشترك را در استفاده از روش های گوناگون باید طی كنیم.…

 • تاریخ مطبوعات و سانسور در ایران

  تاریخ مطبوعات,تاریخ مطبوعات و سانسور در ایران دانلود فایل مقدمه: تاریخ مطبوعات عهد ناصری آغاز تاریخ مطبوعات به معنای اعم را در ایران، باید از سال 1232 هـ .ق که نخستین اثر چاپی از کتاب در تبریز پدید آمد و…

 • مجموعه چهاردهم مقالات مدیریت مالی ، سود

  آزادی اقتصادی,ارتباط با ارزش,ارتباط با پیش بینی,ارزش افزوده اقتصادی,ارزش افزوده بازار,اقلام تعهدی اختیاری,بازده حقوق صاحبان سهام,بازده دارایی,جزء غیرعملیاتی سود,حاکمیت شرکتی,داده های پانل,رشد اقتصادی,سهامداران نهادی,سود غیرعادی,سود مشمول مالیا,عدم اطمینان اطلاعاتی,عدم شفافیت سود،,مجموعه چهاردهم مقالات مدیریت مالی ، سود,نقش ترکیبی مدیر عامل,هموارسازی…

 • پایان نامه جمعیت

  پایان نامه جمعیت دانلود فایل پایان نامه جمعیت چكیده تحقیق : بالا بودن جمعیت جوان كشور این واقعیت مهم  را  گوشزد می كند كه برای فراهم آوردن اثری مناسب جهت رشد این گروه سنی در همه جهات زندگی همه ما…

 • پروژه شبیه سازی تغییرات ارتفاع پتوی لجن در راکتور UASB در شرایط مختلف راهبری

  پروژه شبیه سازی تغییرات ارتفاع پتوی لجن در راکتور UASB در شرایط مختلف راهبری,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه شبیه سازی تغییرات ارتفاع پتوی لجن در راکتور UASB در شرایط مختلف راهبری,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود…

 • عنوان : بررسی رابطه میان موضوع و نوع تركیب‌بندی و فام‌های رنگی مطابق با آنها در آثار نگارگری ایرانی- اسلامی

  عنوان : بررسی رابطه میان موضوع و نوع تركیب‌بندی و فام‌های رنگی مطابق با آنها در آثار نگارگری ایرانی- اسلامی,عنوان بررسی رابطه میان موضوع و نوع تركیب‌بندی و فام‌های رنگی مطابق با آنها در آثار نگارگری ایرانی اسلامی دانلود فایل…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش شکاف دیجیتالی

  فصل دوم پایان نامه,مبانی نظری و پیشینه پژوهش شکاف دیجیتالی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش شکاف دیجیتالی در 26 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)…

 • مقاله آشنایی با چوبها و چوب جوان

  مقاله آشنایی با چوبها و چوب جوان دانلود فایل مقاله آشنایی با چوبها و چوب جوان فهرست: وزن مخصوص چوبهای جوان دید کلی به چوبهای جوان تقسیم بندی چوب‌ها ریز ساختار چوب تبدیل شیمیایی چوب کاربردهای چوب جوان ویژگی های…

 • ترجمه مقاله مسائل روش شناختی در پژوهش برنامه درسی

  ترجمه مقاله مسائل روش شناختی در پژوهش برنامه درسی دانلود فایل ترجمه مقاله مسائل روش شناختی در پژوهش برنامه درسی یک نتیجۀ روش شناختی فراگیر، اختراع وسیله ای برای تفکیک اعتبار از قابلیت اعتماد و اطمینان است . کار ایجاد…

 • پایان نامه تحقیق در مورد جنگ نرم و عملیات روانی

  پایان نامه تحقیق در مورد جنگ نرم,پایان نامه تحقیق در مورد جنگ نرم و عملیات روانی,جنگ روانی,جنگ نرم,جنگ نرم و عملیات روانی,دانلود جنگ نرم دانلود فایل پایان نامه تحقیق در مورد جنگ نرم و عملیات روانی چکیده: در تحقیق حاضر…

 • پاورپوینت موانع اجرای استراتژیهای سازمانها

  اجرای استراتژی,بررسی موانع اجرای برنامه‌های استراتژیک,پاورپوینت موانع اجرای استراتژیهای سازمانها,دانلود پاورپوینت موانع اجرای استراتژیهای سازمانها,عدم تشخیص موانع ازمخاطرات اجرای استراتژی,فرآیند مدیریت استراتژیک,موانع و مشکلات طراحی برنامه‌های استراتژیک دانلود فایل عنوان: پاورپوینت موانع اجرای استراتژیهای سازمانها فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش) تعداد اسلاید:…

 • مقاله چگونگی ارائه مقالات و سمینارها

  پروژه چگونگی ارائه مقالات و سمینارها,تحقیق چگونگی ارائه مقالات و سمینارها,دانلود تحقیق چگونگی ارائه مقالات و سمینارها,مقاله چگونگی ارائه مقالات و سمینارها دانلود فایل مقاله چگونگی ارائه مقالات و سمینارها در 17 صفحه ورد قابل ویرایش چگونگی ارائه مقالات و…

 • مقاله فتوتروپیسم ریشه، اثر نور و جاذبه بر شکل گیاه

  مقاله فتوتروپیسم ریشه، اثر نور و جاذبه بر شکل گیاه دانلود فایل فتوتروپیسم ریشه چگونگی تاثیر نور و جاذبه بر شکل گیاه بخشهایی از متن: خلاصه: تعامل عوامل تروپیسم می تواند در تعیین شکل نهایی گیاه و ارگانهایش اهمیت زیادی…

 • ترجمه مهارت سیاسی

  ترجمه مهارت سیاسی,دانلود ترجمه مهارت سیاسی دانلود فایل نمونه ترجمه مهارت سیاسی، به «توانایی برای درک دیگران در محل کار و استفاده از دانش برای نفوذ به دیگران برای عمل کردن در راهی که موجب بهبود اهداف سازمانی و تک…

 • پرسشنامه مقیاس هوش هیجانی شات

  پرسشنامه مقیاس هوش هیجانی شات دانلود فایل مقیاس هوش هیجانی شات این مقیاس به وسیله شات[1] و همکاران(1988) بر اساس مدل هوش هیجانی مایر و سالووی(1997) ساخته شده است. ایم مقیاس دارای 33 سوال می‌باشد، سوالات این آزمون  در روی…

 • پروژه پایدار سازی و تثبیت خاک زیر پی

  پروژه پایدار سازی و تثبیت خاک زیر پی دانلود فایل پروژه پایدار سازی و تثبیت خاک زیر پی فهرست سرفصلها: فصل اول - تزریق پر کنندگی به منظور پایدار سازی خاک های غیر چسبیده فصل دوم - استفاده از روش…

 • جزوه درس طراحی اجزاه 2

  جزوه درس طراحی اجزاه 2,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل جزوه درس طراحی اجزاه 2 همراه با نمونه سوال های حل…

 • مقاله بیمارهای پوستی

  مقاله بیمارهای پوستی دانلود فایل مقاله بیمارهای پوستی فهرست: استخر و بیماریهای پوستی قارچها در محیط مرطوب مستعد نمایان شدن هستند برنزه كردن پوست و افزایش احتمال سرطانهای پوستی هپاتیت A می‌تواند از طریق استخرهای آلوده به افراد منتقل شود…

 • پاورپوینت اندازه سازمان (فصل ششم کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی نوشته رابینز ترجمه الوانی و دانایی فرد- ویرایش جدید)

  انتقاداتی بر تعیین کننده بودن ان,پاورپوینت اندازه سازمان (فصل ششم کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی نوشته رابینز ترجمه الوانی و دانایی فرد- ویرایش جدید),پاورپوینت اندازه سازمان(فصل ششم کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی نوشته رابینز ترجمه الوانی…

 • مبانی نظری و پیشینه بازاریابی داخلی

  مبانی نظری و پیشینه بازاریابی داخلی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش بازاریابی داخلی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش بازاریابی داخلی (فصل دوم) در 54 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه…

 • پاورپوینت تراتریوم

  پاورپوینت تراتریوم دانلود فایل پاورپوینت تراریوم تراریوم از نظر معنی، باغ مینیاتوری در یک جام می باشد. تراریوم کلکسیونی از گیاهان کوچک است که در ظرفهای محدود و شفاف رشد می کنند. به عبارت دیگر، تراریوم باغ کوچک و خانگی…

 • پایان نامه جوانان

  پایان نامه جوانان دانلود فایل پایان نامه جوانان مقدمه  هویت یابی              (یكی ازوظایف مهم درتعلیم وتربیت یك نسل، یاری دادن آن برای یافتن هویت خویش است . روان شناسان، دوره نوجوانی یعنی حد فاصل بین 13 تا 18…

 • پاورپوینت حسابداری کمکهای بلاعوض دولت( استانداردهای حسابداری شماره 10)

  پاورپوینت حسابداری کمکهای بلاعوض دولت( استانداردهای حسابداری شماره 10),دانلود پاورپوینت آماده ارائه کلاسی درس تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی,دانلود پاورپوینت حسابداری کمکهای بلاعوض دولت( استانداردهای حسابداری شماره 10),شناخت کمکهای بلاعوض دولت,کمکهای بلاعوض دولت و نحوه حسابداری آن,کمکهای بلاعوض…

 • پروپوزال طراحی وب سایت باشگاه مجازی

  اینترنت,برنامه نویسی تحت وب,پروپوزال طراحی وب سایت باشگاه مجازی,پروتکل شبکه دانلود فایل مطالب : مقدمههدف کلیهدف اختصاصیپیشینه تحقیقچکیده تحقیق فرمت فایل pdf

 • مبانی و پیشینه نظری ارزیابی عملكرد

  مبانی و پیشینه نظری ارزیابی عملكرد دانلود فایل مبانی و پیشینه نظری ارزیابی عملكرد در 55 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون…

 • مقاله مدیریت ریسک در مزارع کشاورزی

  بررسی مدیریت ریسک در مزارع کشاورزی,پروژه مدیریت ریسک در مزارع کشاورزی,تحقیق مدیریت ریسک در مزارع کشاورزی,مدیریت ریسک در مزارع کشاورزی,مقاله مدیریت ریسک در مزارع کشاورزی دانلود فایل مقاله مدیریت ریسک در مزارع کشاورزی  بی‌گمان‌، هیچ چیزی به اندازه داشتن احساس…

 • پیشینه نظری پایان نامه هوش هیجانی

  پیشینه نظری پایان نامه هوش هیجانی,فصل دوم پایان نامه دانلود فایل در 26 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه…

 • جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر

  جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر,حقوق بشر,معاهده بین المللی,نظام حقوقی حق شرط دانلود فایل مقدمهحق شروطاعتبار و آیین پذیرش یا مخالفت با شرط شرطنظام سنتی حق شرطشروط اعتبار حق شرطنظام حقوقی پذیرش یا مخالفت…

 • پایان نامه بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران

  اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران,بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران,پایان نامه بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران,میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران دانلود…