پاورپوینت بررسی اثرات تاریخ کاشت ,تراکم بوته و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره دراراک

اثرات تاریخ کاشت تراکم بوته و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره دراراک,بررسی اثرات تاریخ کاشت تراکم بوته و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره دراراک,پاورپوینت بررسی اثرات تاریخ کاشت,پاورپوینت بررسی اثرات تاریخ کاشت تراکم بوته و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره دراراک,تاریخ کاشت تراکم بوته و سطوح مختل,تراکم بوته و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره دراراک

دانلود فایل

پاورپوینت بررسی اثرات تاریخ کاشت ,تراکم بوته و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره دراراک مقدمه     افزایش روز افزون جمعیت جهان در چند دهه اخیر ، محدودیت شدید منابع انرژی غذایی را به دنبال داشته است ، اگرچه ذخایر غذا معمولاً با تکیه بر حبوبات ، گندم ، برنج و ذرت به عنوان غذاهای اصلی ، مورد بحث قرار می گیرند ، اما دانه های روغنی در مقام دوم منابع .مهم انرژی غذایی برای انسان به شمار می آیند.  ایران از جمله کشورهایی است که کاشت برخی از دانه های روغنی مثل کنجد ، کرچک ، گلرنگ ، آفتابگردان و پنبه در آن قدمت فراوان دارد .  زراعت گلرنگ به منظور استفاده از روغن دانه آن سابقه زیادی ندارد ، به همین دلیل در اغلب نوشته ها از این گیاه به عنوان یک گیاه زراعی نسبتاً جدید یاد شده است .  از بین کشورهای تولید کننده آن هندوستان با داشتن حدود ۶۰ درصد سطح زیر کشت جهانی ( ۸۳۱ هزار تن ) را به خود اختصاص داده است . ایالات متحده آمریکا با عملکرد ۱۴۸۵ کیلوگرم در هکتار بیشترین متوسط عملکرد جهانی را در بین کشورهای تولید کننده گلرنگ داراست . اسلاید ۲ : هدف از مطالعه و تحقیق حاضر ۱- تعیین مناسب ترین مقادیر مصرف کود نیتروژن و رسیدن به حداکثر عملکرد کمی و کیفی ۲- تعیین بهترین آرایش  کاشت برای دستیابی به عملکرد بالا ۳- تعیین بهترین تاریخ کاشت برای رسیدن به حداکثر عملکرد کمی و کیفی در استان مرکزی   ۴  – بررسی شاخص های رشد و تعیین ارتباط آنها با عملکرد دانه با توجه به  تراکم- کود نیتروژن و تاریخ کاشت اسلاید ۳ : گیاه شناسی ¨گلرنگ (Carthamus tinctorius) ¨خانواده composite ¨سه ناحیه را به عنوان مبدا، برای گونه زراعی گلرنگ پیشنهادشده است که اولی در هند، دومی در افغانستان وسومی در اتیوپی می باشد. ¨ ¨دانه فندقه ¨به طور کلی دانه گلرنگ متشکل از ۴۰-۲۵ درصد روغن و در ارقام جدید تا ۴۵ درصد روغن، ۵۵-۳۰ درصد پوسته، ۲۲-۱۲ درصد پروتئین و ۱۰-۳ درصد رطوبت می باشد. ¨ اسلاید ۴ : مزایای زراعت گونه های گلرنگ ¨   الف) دانه گونه های گلرنگ دارای ۴۰-۳۰ درصد روغن، ۲۰-۱۲ درصد پروتئین و ۸-۵ درصد رطوبت بوده و روغن آن برای آشپزی و مصارف دارویی مناسب است. ¨ ¨  ب) زراعت آن آسان بوده و می توان آن را کاملاً مکانیزه کشت کرد و به کارگر کمی نیاز دارد. ¨   د) جوانه گلرنگ بسیار قوی بوده و می تواند سله های سنگین را شکافته و بیرون بیاید. ¨     ه) دوره زراعت این گیاه کوتاه بوده و محصول آن در تابستان می رسد و به همین دلیل بعد از برداشت، وقت کافی برای تهیه زمین کشت گندم وجود خواهد داشت. اسلاید ۵ : بررسی منابع   (۱۹۹۶   Williams)   نتایج این آزمایش نشان داد که تراکم بر هر سه جزء عملکرد بوته (تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق و وزن دانه) موثر است. ¨     (۱۹۷۸ Able) طی بررسی ۳ ساله به این نتیجه رسید:       در تراکم کمتر تعداد دانه در طبق، وزن دانه و تعداد طبق در هر بوته بیشتر از تراکم زیاد بود در حالی که تراکم بیشتر (کشت به روش جفت-ردیف) تعداد بوته بیشتری در واحد سطح داشته است، به طوری که درنهایت عملکرد مشابهی از دو روش کاشت به دست آمد. بنابراین یافته های این آزمایش از نظر  تاثیر تراکم بر اجزای عملکرد با نتایج آزمایش هاج و همکاران (۱۹۶۸) مطابقت دارد. اسلاید ۶ :       (عمارت پرداز ۱۳۶۷) در یک بررسی، اثر تراکم بوته بر زمان وقوع جوانه زنی،         ساقه دهی، تکمه دهی، را فاقد اثر معنی دار دانست. در حالی که این اثر بر         وقوع مرحله گل دهی و رسیدگی فیزیولوژیک در سطح احتمال یک درصد        معنی دار بود. وی همچنین عنوان کرد که گل دهی و رسیدگی در تراکم ۲۵۰       هزار بوته در هکتار زودتر از تراکم های بوته دیگر رخ می دهد.     (۱۹۷۸ Able) تراکم مطلوب بوته را می توان با تغییر فاصله ردیف های کاشت و یا فاصله بوته در روی ردیف کاشت (آرایش کاشت) بدست آورد.      (نصر و همکاران) اثر سه تراکم ۵۳۳،۲۶۶،۱۳۳ هزار بوته در هکتار را بر روی رقمی بهاره بررسی کردند و اظهار داشتند که با افزایش تراکم بوته عملکرد دانه افزایش می یابد. آنها حد مطلوب تراکم گیاهی را در فواصل ۱۰*۵/۳۷ سانتی متر (۲۶۶ هزار بوته در هکتار) توصیه کردند. اسلاید ۷ :     (سینگ )در مطالعه ای در هندوستان چنین عنوان کرد که با کاهش فاصله ردیف ها از ۷۵ سانتی متر به ۶۰ سانتی متر، عملکرد دانه گلرنگ افزایش می یابد، ولی پس از آن با کاهش فاصله ردیف ها تا ۴۵ سانتی متر ، تفاوت معنی داری پیدا نمی کند.     (هواگ و همکارانش) در مطالعه اثر تیمارهای کودی و فواصل ردیف ها بر عملکرد دانه گلرنگ، بیان کرد که عملکرد دانه در فواصل ۱۵ و ۵۳ سانتی متر بیشتر از فاصله ردیف ۹۱ سانتی متر(۲۴ بوته در متر مربع) بود.       ( محمدی نیکپور)اثر سه تراکم ۱۶/۷و۲۵و۵۰بوته در متر مربع را بر روی رقم پاییزه ورامین ۲۹۵ بررسی کرد و اظهار داشت که تراکم بوته اثر معنی داری بر عملکرد  دانه دارد و عملکرد دانه در تراکم ۵۰ بوته در مترمربع بیشتر از تراکم ۱۶/۷ بوته در متر مربع می باشد. اسلاید ۸ : (۱۹۷۸ Able)     با افزایش تراکم بوته، ارتفاع محل انشعاب اولین شاخه از زمین افزایش یافته و زاویه بین شاخه و ساقه‌ها نیز کمتر شده است.    (۱۹۹۰ Katal) تراکم بوته از طریق تاثیر بر عملکرد دانه تک بوته بر عملکرد دانه در واحد سطح تاثیر می گذارد. چنانچه کاهش عملکرد دانه در اثر رقابت پایین باشد، وجود تعداد زیادی بوته در تراکم های بالا می تواند کمبود عملکرد دانه تک بوته را جبران کند و عملکرد دانه در واحد سطح را افزایش دهد. اسلاید ۹ :     )احمدی ۱۳۸۰) کاربرد تاریخ های کاشت سبب برخورد مراحل رشد و رویش و زایش گیاه با دما ،تشعشع خورشیدی و طول روز متفاوت می گردد و از این طریق بر رشد ، نمو و عملکرد گیاهان  تأثیر     می گذارد . تأثیر در کاشت بهاره گلرنگ غالباً با افزایش دما و طول روز طی دوران رشد رویش و زایش گیاه و در نتیجه با سریع نمو همراه می باشد.     (اسمی ۱۳۷۶)در بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد دانه ارقام گلرنگ بهاره، بیان کرد که تعداد دانه در طبق مهمترین جزء عملکرد دانه است. در این مطالعه تعداد طبق در گیاه و تعداد دانه در طبق با عملکرد دانه همبستگی مثبت و معنی داری داشتند. اسلاید ۱۰ :      (میرزاخانی ۱۳۸۱ ) تعداد کمتر غوزه در گیاه در تاریخ کاشت های دیرتر منجر به افزایش اندکی ، در تعداد دانه در هر غوزه گردیده است .      (میرزاخانی ۱۳۸۱ ) تعداد غوزه در گیاه در تاریخ کاشت اول معادل ۱۵٫۹۱ غوزه در گیاه بوده است که نسبت به دو تاریخ کاشت بعدی از برتری محسوسی برخوردار بود . همچنین میانگین تعداد غوزه در گیاه در تاریخ دوم و سوم نیز دراای اختلاف آماری بودند . به نظر می رسد که در تاریخ کاشت اول گیاهان توانسته اند با استفاده مطلوب از عوامل طبیعی تعداد غوزه بیشتری به وجود آورند     (میرزاخانی ۱۳۸۱ ) بیشترین تعداد دانه در غوزه (۳۴٫۱۲ عدد ) مربوط به تاریخ کاشت اول است که نسبت به دو تاریخ کاشت بعدی دارای اختلاف معنی داری است . در تاریخ کاشت دوم و سوم اختلاف معنی داری مشاهده نمی شود زیرا تفاوت چشمگیری در شرایط محیطی ( مخصوصاً درجه حرارت ) بین این دو تاریخ کاشت وجود نداشته است تا بتواند اختلاف معنی داری را بوجود آورد .

 • مقاله حسابرسی بر مبنای خطر

  مقاله حسابرسی بر مبنای خطر دانلود فایل مقاله حسابرسی بر مبنای خطر  مقاله ترجمه شده همراه متن اصلی حسابرسی بر مبنای خطر یك روش جدید كه توسط توماس بایر گردآوری شده است . حریفان در بازی شطرنج هر كسی زمین…

 • مبانی نظری رویکردهای معرفت شناسی و باورهای معرفت شناختی

  پیشینه پژوهش,فصل دوم پایان نامه,مبانی نظری رویکردهای معرفت شناسی و باورهای معرفت شناختی دانلود فایل مبانی نظری رویکردهای معرفت شناسی و باورهای معرفت شناختی در 57 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد…

 • پایان نامه اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

  پایان نامه اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران دانلود فایل پایان نامه اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران چکیده: دادرسی با تقدیم دادخواست آغاز می شود و تا زمان اجرای رای ادامه خواهد داشت، این پروسه مجموعه ای از اصول…

 • مقاله وضعیت اشتغال در جهان سوم

  بررسی وضعیت اشتغال در جهان سوم,مقاله وضعیت اشتغال در جهان سوم دانلود فایل بررسی وضعیت اشتغال در جهان سوم مقدمه نرخ بیكاری بهترین راه شناخته شده در ارزیابی بازار كار و یكی از مواردی است كه در بسیاری از كشورها…

 • بررسی رابطه میزان اعتقادات مذهبی و سلامت روانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد

  بررسی رابطه میزان اعتقادات مذهبی,بررسی رابطه میزان اعتقادات مذهبی و سلامت روانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد,پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی,میزان اعتقادات مذهبی و سلامت روانی در بین دانشجویان دانلود فایل پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی بررسی رابطه میزان اعتقادات…

 • پژوهش بررسی عوامل موثر در مشاركت سیاسی

  پروژه بررسی عوامل موثر در مشاركت سیاسی,پژوهش بررسی عوامل موثر در مشاركت سیاسی,تحقیق بررسی عوامل موثر در مشاركت سیاسی,دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر در مشاركت سیاسی,سیاسی,عوامل موثر,مشاركت,مقاله بررسی عوامل موثر در مشاركت سیاسی دانلود فایل پژوهش بررسی عوامل موثر…

 • تحقیق پدیده شهرنشینی و مدیریت آن

  تحقیق پدیده شهرنشینی و مدیریت آن دانلود فایل پدیده شهرنشینی و مدیریت آن 1-1- طرح مسأله  باتوجه به فرآیند شهر نشینی جدید در ایران و روند رو به رشد حرکت به سمت تجدد و مدرنیسم ، شهر گرایی و شهر…

 • مبانی نظری و پیشینه درمان فراشناخت

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش درمان فراشناخت,مبانی نظری و پیشینه درمان فراشناخت دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش درمان فراشناخت در 39 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی…

 • پایان نامه بررسی مشکلات فرهنگی و اجتماعی آپارتمان نشینی

  بررسی مشکلات فرهنگی و اجتماعی آپارتمان نشینی در بین ساکنین شهر اردبیل,پایان نامه بررسی مشکلات فرهنگی و اجتماعی آپارتمان نشینی,پایان نامه کارشناسی دانلود فایل پایان نامه کارشناسی بررسی مشکلات فرهنگی و اجتماعی آپارتمان نشینی در بین ساکنین شهر اردبیل *ضمیمه پرسشنامه…

 • عوامل موثر در ایجاد عفونت وعواقب آن

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله عوامل موثر در ایجاد عفونت وعواقب آن,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,عوامل موثر در ایجاد عفونت وعواقب آن,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود مقاله عوامل موثر…

 • اصول حسابداری درشركتها و ادارات مختلف

  اصول حسابداری درشركتها و ادارات مختلف,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود مقاله اصول حسابداری درشركتها و ادارات مختلف,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود مقاله اصول…

 • مقاله در مورد آفات مرکبات

  پروانه برگخوار مرکبات,پروانه مینوز مرکبات,دانلود مقاله رشته کشاورزی,دانلود مقاله زراعت,دفع آفات مرکبات,سپر دار زرد شرقی,سپر دار قرمز مرکبات,مر کبات سپر دار زرد مرکبات,مقاله ای در مورد آفات مرکبات,مقاله در مورد آفات مرکبات,مقاله رشته کشاورزی,مقاله مهندسی کشاورزی دانلود فایل مقاله در…

 • پمفلت (بروشور)آموزش شیر دهی به مادران

  پمفلت (بروشور)آموزش شیر دهی به مادران,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پمفلت (بروشور)آموزش شیر دهی به مادران,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پمفلت (بروشور)آموزش شیر دهی به مادران…

 • پروژه کارآفرینی بسته بندی و توزیع تخم مرغ

  بسته بندی,پروژه کارآفرینی بسته بندی و توزیع تخم مرغ,پروژه کارافرینی بسته بندی و توزیع تخم مرغ,توجیه اقتصادی بسته بندی و توزیع تخم مرغ,توزیع تخم مرغ,دانلود پروژه بسته بندی و توزیع تخم مرغ,دانلود کارآفرینی بسته بندی و توزیع تخم مرغ,طرح توجیه…

 • تحقیق تاثیر قرآن و حدیث در ادبیات فارسی

  تحقیق ادبیات فارسی و تاثیر قرآن و حدیث در آن,تحقیق تاثیر قرآن و حدیث در ادبیات فارسی,تحقیق قران و حدیث در ادبیات فارسی,خرید پژوهش تاثیر قران و حدیث در ادبیات فارسی,خرید تحقیق تاثیر قرآن و حدیث در ادبیات فارسی,دانلود پژوهش…

 • گزارش کارآموزی مکانیک خودرو

  خودرو,دانلود گزارش کارآموزی مکانیک خودرو,کاراموزی مکانیک خودرو,کارورزی مکانیک خودرو,گزارش کارآموزی مکانیک خودرو,گزارش کاراموزی مکانیک خودرو,مکانیک دانلود فایل گزارش کارآموزی مکانیک خودرو در 78 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمه نظر به این که علم مکانیک رونق خوبی در کشور داشته است…

 • بررسی و شناخت میزان سنت پذیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به منظور شناخت چگونگی پذیرش و درونی کردن سنت ها در نزد آنها

  بررسی و شناخت میزان سنت پذیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به منظور شناخت چگونگی پذیرش و درونی کردن سنت ها در نزد آنها,پایان نامه بررسی و شناخت میزان سنت پذیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به منظور شناخت چگونگی پذیرش و…

 • پایان نامه بررسی مرکز همایشهای مشهد با اصول معماری

  اصول معماری,پایان نامه بررسی مرکز همایشهای مشهد با اصول معماری,پروژه بررسی مرکز همایشهای مشهد با اصول معماری,تحقیق بررسی مرکز همایشهای مشهد با اصول معماری,دانلود پایان نامه بررسی مرکز همایشهای مشهد با اصول معماری,مرکز همایش,مقاله بررسی مرکز همایشهای مشهد با اصول…

 • گزارش کاراموزی آزمایشگاه الكتریكی

  آزمایشگاه,الكتریكی,دانلود گزارش کارآموزی آزمایشگاه الكترونیك 1,کاراموزی آزمایشگاه الكتریكی,کارورزی آزمایشگاه الكتریكی,گزارش کاراموزی آزمایشگاه الكتریكی دانلود فایل گزارش کاراموزی آزمایشگاه الكتریكی در 13 صفحه ورد قابل ویرایش گزارش کار:آزمایشگاه مدار های الکتریکی استاد:جناب آقای ترکی ساعت کلاس:14 تا 16 آزمایش شماره :1…

 • پایان نامه بررسی علل و عوامل حجاب زدگی دانشجویان جوان دختردانشگاه آزاد مجمتع ولی عصر تهران و گناباد

  پایان نامه بررسی علل و عوامل حجاب زدگی دانشجویان جوان دختردانشگاه آزاد مجمتع ولی عصر تهران و گناباد,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه بررسی علل و عوامل حجاب زدگی دانشجویان جوان دختردانشگاه آزاد مجمتع ولی عصر تهران و…

 • پاورپوینت موتور های پله ای

  پاورپوینت موتور های پله ای دانلود فایل پاورپوینت موتور های پله ای ( Stepper Motors ) رشته : مهندسی کامپوتر این پاورپوینت در 71 اسلاید اماده ارائه می باشد  موتور پله ای چیست و مشخصه های اساسی آن کدامند؟ •موتور…

 • پایان نامه بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود,بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,بورس,پایان نامه بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد…

 • گزارش كارآموزی تأمین اجتماعی

  تأمین اجتماعی,دانلود گزارش کارآموزی تأمین اجتماعی,کاراموزی تأمین اجتماعی,کارورزی تأمین اجتماعی,گزارش كارآموزی تأمین اجتماعی,گزارش کاراموزی تأمین اجتماعی دانلود فایل گزارش كارآموزی تأمین اجتماعی در 35 صفحه ورد قابل ویرایش قبل از اینكه به موضوع اصلی بپردازیم، لازم می دانم بخشی از…

 • طرح توجیهی مجتمع ورزشی

  طرح توجیهی مجتمع ورزشی دانلود فایل طرح توجیهی  مجتمع ورزشی خلاصه طرح موضوع طرح  مجتمع ورزشی نوع تولیدات ارائه خدمات ورزشی تعدادشاغلین 10نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح ارقام به میلیون ریال سرمایه گذاری کل طرح 4180 سر مایه گذاری ثابت…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی كارگاه تزئینات چینی ،بلور و كاشی

  پروژه کارآفرینی كارگاه تزئینات چینی ،بلور و كاشی,طرح توجیهی كارگاه تزئینات چینی ،بلور و كاشی,طرح توجیهی و کارآفرینی كارگاه تزئینات چینی ،بلور و كاشی,کارآفرینی كارگاه تزئینات چینی ،بلور و كاشی دانلود فایل طرح توجیهی و کارآفرینی كارگاه تزئینات چینی ،بلور…

 • پاورپوینت راهنمای استفاده از دوربین توتال استیشن

  پاورپوینت راهنمای استفاده از دوربین توتال استیشن دانلود فایل پاورپوینت راهنمای استفاده از دوربین توتال استیشن این فایل در 36 صفحه شامل آموزش کافی برای کار با دوربین نقشه برداری توتال می باشد . بخشهای از این فایل اموزشی: توتال…

 • دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر در شبکه بهداشت و درمان

  دانلود گزارش کارآموزی,دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر,دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر,دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر در شبکه بهداشت و درمان,دانلود گزارش کارآموزی مهندسی کامپیوتر,گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر,گزارش کارآموزی کامپیوتر,گزارش کارآموزی کامپیوتر در شبکه بهداشت و درمان,گزارش کارآموزی مهندسی کامپیوتر دانلود فایل…

 • پروژه کارآفرینی خشک کردن ذرت

  پروژه کارآفرینی خشک کردن ذرت,پروژه کارافرینی خشک کردن ذرت,توجیه اقتصادی خشک کردن ذرت,خشک کردن,دانلود پروژه خشک کردن ذرت,دانلود کارآفرینی خشک کردن ذرت,ذرت,طرح توجیه فنی خشک کردن ذرت,طرح توجیهی خشک کردن ذرت,کارآفرینی خشک کردن ذرت دانلود فایل برنج

 • مکانیزم شکست در اثر انفجار

  مکانیزم شکست در اثر انفجار دانلود فایل مکانیزم شکست در اثر انفجار عبور امواج حاصل از انفجار باعث ایجاد تنش های کششی و فشاری در سنگ شده و توده سنگ را از لحاظ رفتار مکانیکی و دینامیکی تحریک می نماید…

 • شخصیت جمشید در شاهنامه

  شخصیت جمشید در شاهنامه دانلود فایل [4]

 • پرسشنامه سبک دلبستگی کولینز و رید (RAAS)1990

  پرسشنامه سبک دلبستگی کولینز و رید (RAAS)1990 دانلود فایل پرسشنامه سبک دلبستگی کولینز و رید (RAAS)1990 توضیح : معرفی پرسشنامه سبک دلبستگی کولینز و رید   (RAAS) نظریه سبک‌های دلبستگی توسط جان بالبی مطرح شد. این نظریه بیان می‌دارد که روابط…

 • پروژه طرح کارآفرینی بازیافت فیلترهای روغنی خودرو

  بازیافت,پروژه طرح کارآفرینی بازیافت فیلترهای روغنی خودرو,پروژه کارافرینی بازیافت فیلترهای روغنی خودرو,توجیه اقتصادی بازیافت فیلترهای روغنی خودرو,خودرو,دانلود پروژه بازیافت فیلترهای روغنی خودرو,دانلود کارآفرینی بازیافت فیلترهای روغنی خودرو,روغن,طرح توجیه فنی بازیافت فیلترهای روغنی خودرو,طرح توجیهی بازیافت فیلترهای روغنی خودرو,فیلتر,کارآفرینی بازیافت فیلترهای…

 • پایان نامه بررسی حقوق و دستمزد اداره آموزش و پرورش رشته حسابداری

  بررسی حقوق و دستمزد اداره آموزش و پرورش,پایان نامه بررسی حقوق و دستمزد اداره آموزش و پرورش رشته حسابداری,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه بررسی حقوق و دستمزد اداره آموزش و پرورش رشته حسابداری,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود…

 • پایان نامه سموم سیانوباكتریایی

  پایان نامه سموم,پایان نامه سموم سیانوباكتریایی,سموم سیانوباكتریایی,سیانوباكتریایی دانلود فایل پایان نامه سموم سیانوباكتریایی مقدمه بعضی از جلبك‎های سبز ‎- آبی سمومی تولید می‎كنند كه وجود این سموم و افزایش آنها در آب آشامیدنی باعث ایجاد اثرات حاد و مزمن می‎گردد…

 • پایان نامه کارشناسی کاربردهای فرآیند اتصال فاز مایع گذرا TLP

  پایان نامه کارشناسی کاربردهای فرآیند اتصال فاز مایع گذرا TLP,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل پایان نامه کارشناسی  کاربردهای فرآیند اتصال فاز مایع گذرا…