پایان نامه اختلاط بتن خود تراکم با استفاده ازنانوسیلیس و مقایسه مقاومت فشاری-کششی

پایان نامه اختلاط بتن خود تراکم با استفاده ازنانوسیلیس و مقایسه مقاومت فشاری-کششی

دانلود فایل

پایان نامه اختلاط بتن خود تراکم با استفاده ازنانوسیلیس و مقایسه مقاومت فشاری-کششی چکیده : بتن  پدیده  ای است  که  در محدوده  وسیعی از انـواع  و انـدازه  سـازه  هـا کـاربرد دارد . باتوجـه  بـه  پیشرفت  علم  و تکنولـوژی در قـرن  اخیـر، علـم   شـناخت   انـواع  بـتن  و خـواص  آن هـا نیـز توسـعه  قابـل  ملاحظه  ای داشته  است . امروزه انواع  مختلف  بتن  با مصـالح  مختلـف  تولیـد و اسـتفاده  مـی شـود و هـر یک خـواص  و کـاربری مخصـوص  بـه  خـود را داراسـت  کـه  یکـی از انـواع  آن  بـتن  خـودتراکم  حـاوی نانوسیلیس  می باشد. نانوسیلیس  به  صورت  ذرات  خشک  پودر و یا به  صورت  معلق  در مایع  محلـول  قابل  انتشار می باشند. ذرات  نانوسیلیس  بـا جایگـذار ی  در حفـرات  ریـز سـیمان   بـا ایجـاد ژل  سیل یس ـی حاصل  از هیدراتاسیون  می توانند ساختار آن  را به  عنوان  فیلرهایی در ابعاد نانو بهبود بخشند. در ایـن  تحقیـق  بـه  بررسـی تـأثیر نانوسـیلیس  و میکروسـیلیس  در خـواص  فیزیکـی و مکـانیکی بتن  ها ی خودتراکم  از طریق  آزمایش  مقاومت  های فشاری و کششی غیر مسـتقیم ، مـدول  الاستیسـیته  و آزمایشـات  کنتـرل  کیفیـت  بـر روی خـواص  بـتن  خـودتراکم  تـازه  (L-Box  ,  V-Fannel  ,  J-Ring)  مقدمه در سال  های اخیر نیاز به  احداث  ساختمانهائی که  حجم  زیادی دارند مانند سدها، پل  های بلند و  …  روز  به  روز بیشتر می  شود.  بتن  یکی  از  معمولی  ترین  مصالحی  است  که  در  این  نوع  ساختارها مورد استفاده  قرار می گیرد. با گسترش  استفاده  از بتن ، ویژگی هایی همچون  پایداری و دوام ، کیفیت ، تراکم  و بهینه  سازی آن  از اهمیت  ویژه  ای برخوردار می شوند. ایجاد ساختار پایدار در بتن  نیاز به  تراکم  کافی توسط  کارگر ماهر و استفاده  از لرزاننده  دارد. کمبود کارگر ماهر در کشورها اغلب  موجب  نقص  و خطا در اجرای سازه  های مختلف  بویژه  سازه  های بتنی شده  است . مطالعات  زیادی به  منظور استفاده  بهتر از ویژگی های بتن  در صنعت  ساختمان  در بسیاری از کشورهای جهان  صورت  گرفته  است  و یکی از راه  حل  های مناسب  برای کاهش  دخالت  نیروی انسانی  در  ساختمان  جهت  دستیابی  به  پایداری  و  قوام  مناسب  که  سبب  افزایش  کیفیت  وسرعت  کارسازه  ای می شود را بکارگیری بتن  خودتراکم  معرفی کرده  اند. بتن  خود تراکم  (Concrete Compacting Self) به  بتنی اطلاق  می شود که  بدون  اعمال  هیچگونه  انرژی خارجی و تحت  اثر وزن  خود متراکم  گردد. این  بتن  که  ماده  ای بسیار سیال  و روان  و مخلوطی همگن  است ، بسیاری از مشکلات  بتن  معمولی نظیر جداشدگی، آب  انداختگی، جذب  آب ، نفوذپذیری و… را رفع  نموده  و علاوه  بر این  بدون  نیاز به  هیچ  ویبره  داخلی یا ویبره  بدنه  قالب  تحت  اثر وزن  خود متراکم  می شود که  این  ویژگی کمک  شایانی به  اجرای عناصر سازه  ای بخصوص  با تراکم  زیاد  آرماتور خواهد  نمود  و  بتنی است  که  مثل  عسل  جریان  می یابد  و  پس  از قرارگیری، سطحی نزدیک  به  افق  می سازد. [١]  سنگدانه  ها سنگدانه  ها ازمهمترین  مصالح  ساختمانی بشمار می آید و بین   ٪٨٠-۶٠ حجم  بتن  های نرمال  را اشغال  می کند. حال  آنکه  این  درصد برای بتن  های خودتراکم  مقداری کمتر و درحدود ٪۶٠-۵٠ کل  حجم  بتن  را شامل  می گردد. بنابراین  آزمایش  های مربوط  به  آن ها و همچنین  ویژگی سنگدانه  ها نقش  مهمی را در بتن  بازی می کند. این  مواد در مقاومت  بتن  و حتی در دوام  بتن  تأثیر می گذارند. بتن  خودتراکم  بیش  از  اندازه  به  تغییر  در  خصوصیات  مصالح  بکار  رفته  در  ساخت  بتن  مذکور حساس  است . بنابراین  هرگونه  تغییری در نوع ، کیفیت ، تمیزی، دانه  بندی، مقدار رطوبت  و سایر خواص  سنگدانه  های بکار رفته  در بتن  بایستی تحت  کنترل  و دقت  زیادی صورت  پذیرد و تا جائی که  امکان  دارد بهتر است  تغییری در خواص  سنگدانه  ها ایجاد نشود. سنگدانه  ها باید ذراتی پاکیزه ، سخت  و مقاوم  باشند و از هرگونه  مواد شیمیایی جذب  شده ، پوشش های رسی و مصالح  ریز دیگری که  بر آبگیری (هیدراسیون ) و چسبندگی خمیر سیمان  تأثیر می گذارند عاری باشند.  فهرست  مطالب عنوان  مطالب                                                                   شماره  صفحه چکیده                                                                                   ١ فصل  اول  : کلیات  ١-١) مقدمه                                                                          ٣  ١-٢) هدف  تحقیق                                                                  ٤ ١-٣) روش  تحقیق فصل  دوم  : تاریخچه  بتن  خودتراکم  ٢-١) مروری بر تحقیقات  انجام  شده                                            ٦  ٢-١- ١) تحقیقات  انجام شده  در ژاپن                                              ٦  ٢-١- ٢) تحقیقات  انجام  شده  در اروپا و آمریکا                                ١٠  ٢-٢) نتایج  تحقیقات  انجام  شده  در کاربرد بتن  خودتراکم  حاوی نانوسیلیس        ١٣  فصل  سوم  : معرفی  بتن  خود تراکم ٣-١) مواد تشکیل  دهنده  بتن  خودتراکم                                          ٢١ ٣-١- ١) سنگدانه  ها                                                                 ٢١ ٣-١- ١-١) مشخصات  سنگدانه  ها ٣-١- ١-٢) دانه  بندی                                                               ٢٣ ٣-١- ١-٢-١) آزمایش  دانه  بندی مصالح  سنگی                               ٢٣ ٣-١- ١-٢-٢) دانه  بندی سنگدانه  های ریز                                      ٢٤ ٣-١- ١-٢-٣) دانه  بندی سنگدانه  های درشت                                  ٢٥ ٣-١- ١-٣) آزمایش  ارزش  ماسه  ای                                            ٢٧ ٣-١- ١-۴) مدول  نرمی                                                            ٢٧ ٣-١- ١) شن  و ماسه                                                                ٢٧ ٣-١- ٢) آب                                                                           ٢٩ ٣-١- ٣) سیمان                                                                       ٣١ ٣-١- ٣-١) مشخصه  های سیمان                                                  ٣٥ ٣-١- ٣-٢) ترکیبات  شیمیایی  سیمان                                             ٣٦ ٣-١- ٣-٣) آزمایشات  شیمیایی  و فیزیکی  سیمان                              ٣٧ ٣-١- ٣-۴) سیمان  مصرفی                                                        ٣٨ ٣-١- ۴) پودر سنگ  آهک                                                         ٣٩ ٣-١- ۵) مواد افزودنی                                                               ٤٠ ٣-١- ۵-١) روان  کننده  ها                                                         ٤١ ٣-١- ۵-٢) فوق  روان  کننده  ها                                                  ٤٢ ٣-١- ۵-٣) فوق  روان  کننده مصرفی                                            ٤٥ ٣-١-۶) میکروسیلیس                                                               ٤٦ ٣-١-۶-١) خصوصیات  پوزولانی  میکروسیلیس                              ۴٧ ٣-١-۶-٢) خصوصیات  فیزیکی  میکروسیلیس                                ۴٧ ٣-١-۶-٣) ویژگی  های بتن  خودتراکم  تازه                                    ۴٩ ٣-١-۶-۴) مقاومت  فشاری و سایشی  بتن  حاوی میکروسیلیس              ۴٩ ٣-١-۶-۵) میکروسیلیس  مصرفی                                                ۵٠ ٣-١-٧) نانوسیلیس                                                                  ۵١ ٣-١-٧-١) فناوری نانو                                                             ۵١ ٣-١-٧-٢) نانوسیلیس  مصرفی                                                   ۵٧ ٣-٢) طرح  اختلاط                                                                 ۵٨ ٣-٣) شرح  ساخت  بتن  خودتراکم                                               ۵٩ ٣-۴) آزمایشات  بتن  تازه  خودتراکم                                             ۶١ ٣-۴- ١) آزمایش  جریان  اسلامپ                                                ۶٢ ٣-۴- ٢) آزمایش  حلقه  J-Ring                                                 ۶۴ ٣-۴- ٣) آزمایش  قیف  V شکل                                                  ۶۵ ٣-۴- ۴) آزمایش  جعبه  L شکل                                                  ۶۶ ٣-۵) آزمایشات  مکانیکی بتن                                                     ۶٨ ٣-۵- ١) آزمایش  تعیین  مقاومت  فشاری بتن                                   ۶٨ ٣-۵- ٢) آزمایش  کشش  غیر مستقیم                                             ۶٩ ٣-۵- ٣) آزمایش  تعیین  مدول  الاستیسیته                                       ٧٠ فصل  چهارم  : نتایج  و آنالیز نتایج ۴-١) نتایج  آزمایشات  فیزیکی                                                    ٧٧ ۴-٢) نتایج  آزمایشات  مکانیکی                                                  ٧٨ فصل  پنجم  : نتیجه گیری و پیشنهادات ۵-١) نتیجه  گیری                                                                   ٨۶ ۵-٢) پیشنهادات                                                                     ٨٨ منابع  و ماخذ                                                                        ٩٠ فهرست  منابع  فارسی                                                             ٩٠ فهرست  منابع  لاتین                                                               ٩١ چکیده  انگلیسی                                                                     ٩٤

 • تحقیق جنبشهای اسلامی معاصر

  تحقیق جنبشهای اسلامی معاصر دانلود فایل جنبشهای اسلامی معاصر مقدمه................................ 1 فصل اول: مصر مهد بنیاد گرایی اسلامی............ 2 نمونه هایی از پی آورد انقلاب ایران در مصر   8   فصل دوم: الجزایر.............................. 14 مراكش................................ 17 سودان................................ 21 لیبی................................. 22 تونس.................................…

 • پایان نامه تخریب اراضی دولتی در ایران

  پایان نامه تخریب اراضی دولتی در ایران دانلود فایل پایان نامه تخریب اراضی دولتی در ایران  فهرست مطالب : مقدمه فصل اول: كلیات مبحث اول: تعریف اراضی موات گفتار اول – تعریف لغوی گفتار دوم – تعریف اصطلاحی الف –…

 • ساخت و ساز پایدار در ارتباط با معماری سنتی ایران

  پایان نامه معماری سنتی,دانلود معماری سنتی,ساخت و ساز پایدار,ساخت و ساز پایدار در ارتباط با معماری سنتی ایران,عماری سنتی ایران,مقاله معماری دانلود فایل ساخت و ساز پایدار در ارتباط با معماری سنتی ایران خلاصه انسان همواره در طول تاریخ سعی…

 • تعریف ISO 9001-2000 در خط تولید Disa

  ISO 90012000,تعریف ISO 9001-2000 در خط تولید Disa,تعریف ISO 90012000 در خط تولید Disa دانلود فایل تعریف ISO 9001-2000  در خط تولید Disa پیشگفتار در این بخش به معرفی یكی از خطوط ریخته‌گری چدن مجموعه سایپا، شركت مالیبل سایپا، می‌پردازیم.…

 • بافت اسکلرانشیم

  بافت اسکلرانشیم,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق زیست شناسی بافت اسکلرانشیم,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود تحقیق زیست شناسی بافت اسکلرانشیم این تحقیق با فرمت Word بوده و…

 • معرفی عجایب هفتگانه جدید جهان

  معرفی عجایب هفتگانه جدید جهان دانلود فایل معرفی عجایب هفتگانه جدید جهان تحقیق معرفی عجایب هفتگانه جدید جهان

 • پایان نامه و پروژه بهینه سازی روش های استخراج در معادن سنگ چینی

  پایان نامه و پروژه بهینه سازی روش های استخراج در معادن سنگ چینی دانلود فایل پایان نامه  و پروژه بهینه سازی روش های استخراج در معادن سنگ چینی در این پروژه ابتدا روش های استخراج روباز به طور کامل معرفی…

 • روشهای جراحی جلوگیری از بارداری

  روشهای جراحی جلوگیری از بارداری دانلود فایل روشهای جراحی جلوگیری از بارداری فهرست مطالب  بستن لوله ها در زنان بستن لوله ها در دوره نفاس بستن لوله ها در زمان دیگری غیر دوره نفاس خطرات ناشی از بستن لوله عدم…

 • ترجمه مقاله توصیه هایی برای گرمایش، تهویه و خنک سازی گلخانه

  ترجمه مقاله توصیه هایی برای گرمایش، تهویه و خنک سازی گلخانه,ترجمه مقاله گرمایش، تهویه و خنک سازی گلخانه دانلود فایل نمونه ترجمه توصیه هایی برای گرمایش، تهویه و خنک سازی گلخانه 1 هدف این استاندارد توصیه­ هایی برای گرمایش، تهویه…

 • امكان سنجی مناطق مناسب به كاشت محصول پسته با استفاده از تعمیم چند معیاری فضایی در محیط GIS

  امكان سنجی مناطق مناسب به كاشت محصول پسته با استفاده از تعمیم چند معیاری فضایی در محیط GIS,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم…

 • فلسفه زیبایی شناسی طرح نظریه های مختلف

  طرح نظریه های مختلف,فلسفه زیبایی شناسی,فلسفه زیبایی شناسی طرح نظریه های مختلف دانلود فایل [11]

 • پاورپوینت مفاهیم كلیدی سیستم‌های اطلاعاتی

  ارتباط سیستم‌های اطلاعاتی با علوم دیگر,اطلاعات و سازمان,اطلاعات و سطوح مدیریت,پاورپوینت مفاهیم كلیدی سیستم‌های اطلاعاتی,تعریف داده ، اطلاعات و دانش,دانلود پاورپوینت مفاهیم كلیدی سیستم‌های اطلاعاتی,روند به‌ كارگیری سیستم‌های اطلاعاتی در ساز,روند تکامل عصر اطلاعات,سیستم‌های اطلاعاتی و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت,فرایند ارتباط…

 • تحقیق دیدگاههای دیوید هیوم

  تحقیق دیدگاههای دیوید هیوم دانلود فایل دیوید هیوم و دیدگاهها فهرست: الف - مقدمه ای بر دیدگاه دیوید هیوم ............... 3 ب – دیدگاههای هیوم .............................. 16 1- علیت استقراء........................................ 16 2- جهان خارج .......................................... 20 3- نفس................................................ 24 4-…

 • پایان نامه بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش همسران

  ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش همسران,بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش همسران,پایان نامه بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش همسران,رضایت زناشویی وهوش همسران دانلود فایل پایان نامه بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش همسران چكیده      پژوهش حاضر به منظور…

 • دانلود تحقیق درباره اوتیسم

  دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود تحقیق درباره اوتیسم,دانلود جزوه آموزشی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات دانلود فایل دانلود تحقیق درباره اوتیسم دانلود تحقیق…

 • مقاله اشنایی با چدن ریختگی

  مقاله اشنایی با چدن ریختگی دانلود فایل مقاله  اشنایی با چدن ریختگی مقدمه تقسیم بندی انواع چدنها       مشخصات عمومی آلومینیوم و آلیاژهای آن مشخصات ریخته گری و ذوب تقسیم بندی آلیاژها روی ( zn ) منیزیم ( mg )…

 • تحقیق یونس پیامبر

  تحقیق یونس پیامبر دانلود فایل تحقیق یونس پیامبر ------در ادامه پرداختن به نقش حیوانات به لحاظ بنیانهای مذهبی و اجتماعی تاریخی در باورهای مردمی ،گویند که یونس پیامبری بود از پیامبران پروردگار که اهل نینوا را  به یگانه پرستی و بت شکنی فرا میخواند و هر…

 • پایان نامه بررسی کمیته امداد امام خمینی (ره) وامربه معروف ونهی ازمنکر

  پایان نامه بررسی کمیته امداد امام خمینی (ره) وامربه معروف ونهی ازمنکر,پروژه بررسی کمیته امداد امام خمینی (ره) وامربه معروف ونهی ازمنکر,تحقیق بررسی کمیته امداد امام خمینی (ره) وامربه معروف ونهی ازمنکر,دانلود پایان نامه بررسی کمیته امداد امام خمینی (ره)…

 • بررسی عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان

  بررسی عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی,بررسی عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان,پایان نامه کارشناسی علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری دانلود فایل  پایان نامه  کارشناسی علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری  بررسی عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام…

 • هلپ فارسی مولتی مدیا بیلدر

  farsi,help,mmb,فارسی,فایل,مولتی مدیا بیلدر,هلپ فارسی مولتی مدیا بیلدر دانلود فایل مولتی مدیا بیلدر نام مشهورترین نرم افزار در زمینه اتوران سازی می باشد که به کمک آن قادر خواهید بود، تمام نیازهای خود را در زمینه ساخت اتوران برطرف نمایید. این…

 • گزارش‌درمورد شركت كشت و صنعت شهید بهشتی

  پایان نامه گزارش‌درمورد شركت كشت و صنعت شهید بهشتی,پروژه گزارش‌درمورد شركت كشت و صنعت شهید بهشتی,تحقیق گزارش‌درمورد شركت كشت و صنعت شهید بهشتی,درباره گزارش‌درمورد شركت كشت و صنعت شهید بهشتی,شركت كشت و صنعت شهید بهشتی,گزارش‌درمورد شركت كشت و صنعت شهید…

 • پاورپوینت بررسی مبانی الكترونیك 1

  الكترونیك,پاورپوینت بررسی مبانی الكترونیك,پاورپوینت بررسی مبانی الكترونیك 1,تحقیق بررسی مبانی الكترونیك 1,دانلود پاورپوینت بررسی مبانی الكترونیك 1,مبانی,مقاله بررسی مبانی الكترونیك 1 دانلود فایل پاورپوینت بررسی مبانی الكترونیك 1  در 25 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل

 • ضرورت وجود قانون حقوق زن و مرد در جامعه

  ضرورت وجود قانون حقوق زن و مرد در جامعه دانلود فایل ضرورت وجود قانون حقوق زن و مرد در جامعه فهرست مطالب فصل اول   - ضرورت وجود قانون در جامعه                    - ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر                    - وجود…

 • ESIAtalk.v2.3.1 اسیا تالک ساخت شماره مجازی

  ESIAtalk.v2.3.1 اسیا تالک ساخت شماره مجازی,ESIAtalkv231,Talk2 P 318,Talk2 PH 318,telegram,whatsup,اسیا تالک,بی تالک,تالک تو,تلگرام,ساخت شماره مجازی,لاین,واتس آپ,یک شماره اختصاصی دانلود فایل با استفاده از برنامه ESIAtalk.v2.3.1 اسیا تالک شما میتوانید برای خود یک شماره اختصاصی بسازید و استفاده کنید که داخل…

 • مقاله کمبود فضای شهری

  مقاله کمبود فضای شهری دانلود فایل بخشهایی از متن:چكیده       :شهرنشینانی كه در فضاهای محدود و ماشینی چه در محل كار و چه در محل سكونت روزگار سپری می كنند بیش از پیش به استراحت در محیطهای طبیعی نیاز دارند گرچه…

 • آزمون هوشی ریون

  آزمون هوشی ریون دانلود فایل آزمون هوشی ریون مجموعه کامل آزمون هوشی ریون با پرسشنامه.تفسیر.نمره گذاری ( word ) و تصاویر کامل آزمون این مجموعه به معرفی یکی از آزمون های پرکاربرد روانشناسی یعنی آزمون هوشی ریون پرداخته شده است.…

 • بررسی گیاه انبه به صورت لاتین

  بررسی گیاه انبه به صورت لاتین,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل Mango, Mangifera indica, is an evergreen tree in the family Anacardiaceae grown for…

 • بررسی تأثیر قطره داخل بینی آمفوتریسین B در بهبود علایم بالینی مبتلایان به رینوسینوزیت مزمن

  آمفوتریسین B در بهبود علایم بالینیB,بررسی تأثیر قطره داخل بینی آمفوتریسین B در بهبود علایم بالینی مبتلایان به رینوسینوزیت مزمن,بهبود علایم بالینی مبتلایان به رینوسینوزیت مزمن,تأثیر قطره داخل بینی آمفوتریسین B در بهبود علایم بالینی مبتلایان به رینوسینوزیت مزمن,قطره داخل…

 • مقاله کاربرد تئوری سبد سرمایه گذاری مشتری

  مقاله کاربرد تئوری سبد سرمایه گذاری مشتری دانلود فایل مقاله کاربرد تئوری سبد سرمایه گذاری مشتری كاربرد تئوری سبد سرمایه گذاری مشتری (مجموعه سرمایه گذاری مشتری) مقاله ترجمه شده یك بررسی تجربی معرفی : نظریه سرمایه گذاری چون اولین باردر…

 • اصول موفقیت در کار افرینی

  اصول موفقیت در کار افرینی دانلود فایل اصول موفقیت در کار افرینی كسب و كار خانگی كار آفرینی اصول راه اندازی كسب و كار امور مالی و حسابداری كسب و كار مدیریت كسب و كار بحث در مورد موفقیت انسانها…

 • تحقیق بررسی معابد مصر

  تحقیق بررسی معابد مصر,تحقیق معابد مصر دانلود فایل تحقیق بررسی معابد مصر فهرست : مقدمه اهرام ثلاثه مصرواعتقاد مصریان قدیم معابد مصر منابع ........................................................  چکیده: این كشور با تمدن 3000 ساله به جهت توانایی در معماری و استفاده از رودخانة…

 • پاورپوینت عملکرد سازمانی (فصل چهارم کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار تألیف دکتر ناصر میرسپاسی)

  پاورپوینت عملکرد سازمانی (فصل چهارم کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار تألیف دکتر ناصر میرسپاسی),تعریف ارزیابی عملکرد,دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار تألیف دکتر ناصر میرسپاسی با عنوان عملکرد سازمانی,روش درجه بن,روش…

 • مکاتب استراتژی-مجموعه مقالات

  الگوی ارزیابی متوازن ،,دانلود مقاله ارزیابی قابلیت های محوری,دانلود مقاله مدیریت استراتژیک ،,دانلود مقاله مدیریت راهبردی ،,دانلود مقاله مزیت رقابتی پایدار ،,دانلود مقاله مکاتب استراتژی,دانلود مقاله نوسازی راهبردی ،,روش تحقیق ، هوشمندی رقابتی ،,روش گسترش عملکرد کیفیت QFD ، راهبرد…

 • پاورپوینت آموزش مقدمه ای بر کلاسها و اشیاء ++c

  پاورپوینت آموزش مقدمه ای بر کلاسها و اشیاء ++c دانلود فایل  پاورپوینت آموزش مقدمه ای بر کلاسها و اشیاء ++c همراه با اسلاید متن اصلی و ترجمه این موضوع §در این بخش شما خواهید آموخت : §کلاس ها ، اشیاء…

 • آیین نامه ایمنی تأسیسات الكتریكی با اتصال به زمین و اهداف آن

  آیین نامه ایمنی تأسیسات الكتریكی با اتصال به زمین و اهداف آن,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه و پروژه پایانی كارشناسی در رشته فناوری اطلاعات IT با عنوان امنیت شبکه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود…