پایان نامه اختلاط بتن خود تراکم با استفاده ازنانوسیلیس و مقایسه مقاومت فشاری-کششی

پایان نامه اختلاط بتن خود تراکم با استفاده ازنانوسیلیس و مقایسه مقاومت فشاری-کششی

دانلود فایل

پایان نامه اختلاط بتن خود تراکم با استفاده ازنانوسیلیس و مقایسه مقاومت فشاری-کششی چکیده : بتن  پدیده  ای است  که  در محدوده  وسیعی از انـواع  و انـدازه  سـازه  هـا کـاربرد دارد . باتوجـه  بـه  پیشرفت  علم  و تکنولـوژی در قـرن  اخیـر، علـم   شـناخت   انـواع  بـتن  و خـواص  آن هـا نیـز توسـعه  قابـل  ملاحظه  ای داشته  است . امروزه انواع  مختلف  بتن  با مصـالح  مختلـف  تولیـد و اسـتفاده  مـی شـود و هـر یک خـواص  و کـاربری مخصـوص  بـه  خـود را داراسـت  کـه  یکـی از انـواع  آن  بـتن  خـودتراکم  حـاوی نانوسیلیس  می باشد. نانوسیلیس  به  صورت  ذرات  خشک  پودر و یا به  صورت  معلق  در مایع  محلـول  قابل  انتشار می باشند. ذرات  نانوسیلیس  بـا جایگـذار ی  در حفـرات  ریـز سـیمان   بـا ایجـاد ژل  سیل یس ـی حاصل  از هیدراتاسیون  می توانند ساختار آن  را به  عنوان  فیلرهایی در ابعاد نانو بهبود بخشند. در ایـن  تحقیـق  بـه  بررسـی تـأثیر نانوسـیلیس  و میکروسـیلیس  در خـواص  فیزیکـی و مکـانیکی بتن  ها ی خودتراکم  از طریق  آزمایش  مقاومت  های فشاری و کششی غیر مسـتقیم ، مـدول  الاستیسـیته  و آزمایشـات  کنتـرل  کیفیـت  بـر روی خـواص  بـتن  خـودتراکم  تـازه  (L-Box  ,  V-Fannel  ,  J-Ring)  مقدمه در سال  های اخیر نیاز به  احداث  ساختمانهائی که  حجم  زیادی دارند مانند سدها، پل  های بلند و  …  روز  به  روز بیشتر می  شود.  بتن  یکی  از  معمولی  ترین  مصالحی  است  که  در  این  نوع  ساختارها مورد استفاده  قرار می گیرد. با گسترش  استفاده  از بتن ، ویژگی هایی همچون  پایداری و دوام ، کیفیت ، تراکم  و بهینه  سازی آن  از اهمیت  ویژه  ای برخوردار می شوند. ایجاد ساختار پایدار در بتن  نیاز به  تراکم  کافی توسط  کارگر ماهر و استفاده  از لرزاننده  دارد. کمبود کارگر ماهر در کشورها اغلب  موجب  نقص  و خطا در اجرای سازه  های مختلف  بویژه  سازه  های بتنی شده  است . مطالعات  زیادی به  منظور استفاده  بهتر از ویژگی های بتن  در صنعت  ساختمان  در بسیاری از کشورهای جهان  صورت  گرفته  است  و یکی از راه  حل  های مناسب  برای کاهش  دخالت  نیروی انسانی  در  ساختمان  جهت  دستیابی  به  پایداری  و  قوام  مناسب  که  سبب  افزایش  کیفیت  وسرعت  کارسازه  ای می شود را بکارگیری بتن  خودتراکم  معرفی کرده  اند. بتن  خود تراکم  (Concrete Compacting Self) به  بتنی اطلاق  می شود که  بدون  اعمال  هیچگونه  انرژی خارجی و تحت  اثر وزن  خود متراکم  گردد. این  بتن  که  ماده  ای بسیار سیال  و روان  و مخلوطی همگن  است ، بسیاری از مشکلات  بتن  معمولی نظیر جداشدگی، آب  انداختگی، جذب  آب ، نفوذپذیری و… را رفع  نموده  و علاوه  بر این  بدون  نیاز به  هیچ  ویبره  داخلی یا ویبره  بدنه  قالب  تحت  اثر وزن  خود متراکم  می شود که  این  ویژگی کمک  شایانی به  اجرای عناصر سازه  ای بخصوص  با تراکم  زیاد  آرماتور خواهد  نمود  و  بتنی است  که  مثل  عسل  جریان  می یابد  و  پس  از قرارگیری، سطحی نزدیک  به  افق  می سازد. [١]  سنگدانه  ها سنگدانه  ها ازمهمترین  مصالح  ساختمانی بشمار می آید و بین   ٪٨٠-۶٠ حجم  بتن  های نرمال  را اشغال  می کند. حال  آنکه  این  درصد برای بتن  های خودتراکم  مقداری کمتر و درحدود ٪۶٠-۵٠ کل  حجم  بتن  را شامل  می گردد. بنابراین  آزمایش  های مربوط  به  آن ها و همچنین  ویژگی سنگدانه  ها نقش  مهمی را در بتن  بازی می کند. این  مواد در مقاومت  بتن  و حتی در دوام  بتن  تأثیر می گذارند. بتن  خودتراکم  بیش  از  اندازه  به  تغییر  در  خصوصیات  مصالح  بکار  رفته  در  ساخت  بتن  مذکور حساس  است . بنابراین  هرگونه  تغییری در نوع ، کیفیت ، تمیزی، دانه  بندی، مقدار رطوبت  و سایر خواص  سنگدانه  های بکار رفته  در بتن  بایستی تحت  کنترل  و دقت  زیادی صورت  پذیرد و تا جائی که  امکان  دارد بهتر است  تغییری در خواص  سنگدانه  ها ایجاد نشود. سنگدانه  ها باید ذراتی پاکیزه ، سخت  و مقاوم  باشند و از هرگونه  مواد شیمیایی جذب  شده ، پوشش های رسی و مصالح  ریز دیگری که  بر آبگیری (هیدراسیون ) و چسبندگی خمیر سیمان  تأثیر می گذارند عاری باشند.  فهرست  مطالب عنوان  مطالب                                                                   شماره  صفحه چکیده                                                                                   ١ فصل  اول  : کلیات  ١-١) مقدمه                                                                          ٣  ١-٢) هدف  تحقیق                                                                  ٤ ١-٣) روش  تحقیق فصل  دوم  : تاریخچه  بتن  خودتراکم  ٢-١) مروری بر تحقیقات  انجام  شده                                            ٦  ٢-١- ١) تحقیقات  انجام شده  در ژاپن                                              ٦  ٢-١- ٢) تحقیقات  انجام  شده  در اروپا و آمریکا                                ١٠  ٢-٢) نتایج  تحقیقات  انجام  شده  در کاربرد بتن  خودتراکم  حاوی نانوسیلیس        ١٣  فصل  سوم  : معرفی  بتن  خود تراکم ٣-١) مواد تشکیل  دهنده  بتن  خودتراکم                                          ٢١ ٣-١- ١) سنگدانه  ها                                                                 ٢١ ٣-١- ١-١) مشخصات  سنگدانه  ها ٣-١- ١-٢) دانه  بندی                                                               ٢٣ ٣-١- ١-٢-١) آزمایش  دانه  بندی مصالح  سنگی                               ٢٣ ٣-١- ١-٢-٢) دانه  بندی سنگدانه  های ریز                                      ٢٤ ٣-١- ١-٢-٣) دانه  بندی سنگدانه  های درشت                                  ٢٥ ٣-١- ١-٣) آزمایش  ارزش  ماسه  ای                                            ٢٧ ٣-١- ١-۴) مدول  نرمی                                                            ٢٧ ٣-١- ١) شن  و ماسه                                                                ٢٧ ٣-١- ٢) آب                                                                           ٢٩ ٣-١- ٣) سیمان                                                                       ٣١ ٣-١- ٣-١) مشخصه  های سیمان                                                  ٣٥ ٣-١- ٣-٢) ترکیبات  شیمیایی  سیمان                                             ٣٦ ٣-١- ٣-٣) آزمایشات  شیمیایی  و فیزیکی  سیمان                              ٣٧ ٣-١- ٣-۴) سیمان  مصرفی                                                        ٣٨ ٣-١- ۴) پودر سنگ  آهک                                                         ٣٩ ٣-١- ۵) مواد افزودنی                                                               ٤٠ ٣-١- ۵-١) روان  کننده  ها                                                         ٤١ ٣-١- ۵-٢) فوق  روان  کننده  ها                                                  ٤٢ ٣-١- ۵-٣) فوق  روان  کننده مصرفی                                            ٤٥ ٣-١-۶) میکروسیلیس                                                               ٤٦ ٣-١-۶-١) خصوصیات  پوزولانی  میکروسیلیس                              ۴٧ ٣-١-۶-٢) خصوصیات  فیزیکی  میکروسیلیس                                ۴٧ ٣-١-۶-٣) ویژگی  های بتن  خودتراکم  تازه                                    ۴٩ ٣-١-۶-۴) مقاومت  فشاری و سایشی  بتن  حاوی میکروسیلیس              ۴٩ ٣-١-۶-۵) میکروسیلیس  مصرفی                                                ۵٠ ٣-١-٧) نانوسیلیس                                                                  ۵١ ٣-١-٧-١) فناوری نانو                                                             ۵١ ٣-١-٧-٢) نانوسیلیس  مصرفی                                                   ۵٧ ٣-٢) طرح  اختلاط                                                                 ۵٨ ٣-٣) شرح  ساخت  بتن  خودتراکم                                               ۵٩ ٣-۴) آزمایشات  بتن  تازه  خودتراکم                                             ۶١ ٣-۴- ١) آزمایش  جریان  اسلامپ                                                ۶٢ ٣-۴- ٢) آزمایش  حلقه  J-Ring                                                 ۶۴ ٣-۴- ٣) آزمایش  قیف  V شکل                                                  ۶۵ ٣-۴- ۴) آزمایش  جعبه  L شکل                                                  ۶۶ ٣-۵) آزمایشات  مکانیکی بتن                                                     ۶٨ ٣-۵- ١) آزمایش  تعیین  مقاومت  فشاری بتن                                   ۶٨ ٣-۵- ٢) آزمایش  کشش  غیر مستقیم                                             ۶٩ ٣-۵- ٣) آزمایش  تعیین  مدول  الاستیسیته                                       ٧٠ فصل  چهارم  : نتایج  و آنالیز نتایج ۴-١) نتایج  آزمایشات  فیزیکی                                                    ٧٧ ۴-٢) نتایج  آزمایشات  مکانیکی                                                  ٧٨ فصل  پنجم  : نتیجه گیری و پیشنهادات ۵-١) نتیجه  گیری                                                                   ٨۶ ۵-٢) پیشنهادات                                                                     ٨٨ منابع  و ماخذ                                                                        ٩٠ فهرست  منابع  فارسی                                                             ٩٠ فهرست  منابع  لاتین                                                               ٩١ چکیده  انگلیسی                                                                     ٩٤

 • تحقیق بررسی واكنش های شیمیایی

  پروژه بررسی واكنش های شیمیایی,تحقیق بررسی واكنش های شیمیایی,دانلود تحقیق بررسی واكنش های شیمیایی,مقاله بررسی واكنش های شیمیایی دانلود فایل تحقیق بررسی واكنش های شیمیایی در 47 صفحه ورد قابل ویرایش  مؤلف : مهندس مطیع فرد                                                              فصل اول :…

 • گزارش كارآموزی شركت تهویه ساران

  تهویه ساران,دانلود گزارش کارآموزی شركت تهویه ساران,شركت,کاراموزی شركت تهویه ساران,کارورزی شركت تهویه ساران,گزارش كارآموزی شركت تهویه ساران,گزارش کاراموزی شركت تهویه ساران دانلود فایل گزارش كارآموزی شركت تهویه ساران  در 26 صفحه ورد قابل ویرایش درباره ساران: تاریخچه: آغاز فعالیت شركت…

 • گزارش کاراموزی سیستم های PLC

  PLC,دانلود گزارش کارآموزی سیستم های PLC,سیستم,کاراموزی سیستم های PLC,کارورزی سیستم های PLC,گزارش کاراموزی سیستم های PLC دانلود فایل گزارش کاراموزی سیستم های PLC در 22 صفحه ورد قابل ویرایش صنعت برق به عنوان یكی از حساسترین صنایع استراتژیك ومادر درپس…

 • انژکتورها

  انژکتورها,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق با وموضوع انژکتورها,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود تحقیق با وموضوع انژکتورها بصورت فایل ورد قابل ویرایش و آماده ارائه فهرست…

 • بررسی رابطه شخصیتی پنج عاملی کاستا با تاب آوری در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

  بررسی رابطه شخصیتی پنج عاملی کاستا,بررسی رابطه شخصیتی پنج عاملی کاستا با تاب آوری در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی,پایان نامه جهت دریافت مدرک روانشناسی بالینی,رابطه شخصیتی پنج عاملی کاستا با تاب آوری در بین دانشجویان دانلود فایل پایان نامه…

 • پاورپوینت کاخ های نیاوران و گلستان

  پاورپوینت کاخ های نیاوران و گلستان دانلود فایل پاورپوینت  کاخ های نیاوران و گلستان پاورپوینت  کاخ های نیاوران و گلستان در 19 اسلاید اماده ارائه می باشد  فهرست مطالب ارائه شده به شرح زیر می باشد: کاخ نیاوران  پیشینه  دوران…

 • دانلود پاورپوینت ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری (ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت سرمایه گذاری)

  پورتفوی کارا,خط بازار سرمایه Capital Market Line(CML),خط بازار سهامStock Market Line(SML),خط ویژگی اوراق بهادارSecurity Characteristic Line(SCL),دانلود پاورپوینت ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری (ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت سرمایه گذاری),فرایند سرمایه گذاری,مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای,مدل مارکویتز,مروری بر بازده موردانتظار و…

 • معرفی دستگاه تنفس انسان

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود تحقیق معرفی دستگاه تنفس انسان,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,معرفی دستگاه تنفس انسان دانلود فایل دانلود تحقیق معرفی دستگاه تنفس انسان در…

 • مقاله آمار علاقه مندی و حل مسائل ریاضی

  تحقیق آمار حل مسائل ریاضی,مقاله آمار علاقه مندی و حل مسائل ریاضی دانلود فایل مقاله آمار علاقه مندی و حل مسائل ریاضی سوالات: چقدر به حل مسائل ریاضی علاقه مندید؟چه اوقاتی از شبانه روز را برای حل مسائل ریاضی انتخاب…

 • پاورپوینت بررسی و مقایسه محیط جاوا با دات نت

  پاورپوینت بررسی و مقایسه محیط جاوا با دات نت دانلود فایل پاورپوینت بررسی و مقایسه محیط جاوا با دات نت مقدمه ای بر J2ee J2EE توسط شركت Sun بصورت یك استاندارد جهت پیاده سازی سیستمهای چند لایه تعریف شده. J2EE…

 • مقاله شهرهای دیجیتالی

  مقاله شهرهای دیجیتالی دانلود فایل مقاله شهرهای دیجیتالی  مفهوم شهرهای دیجیتالی، ساختن صحنه ای است که در آن، مردم جوامع ناحیه ای می توانند به تبادل و مشارکت در دانش، تجربه و علایق متقابل بپردازند. (شهرهای دیجیتالی اطلاعات شهری را…

 • پرسشنامه شناخت و داوری نسبت به مردم

  پرسشنامه شناخت و داوری نسبت به مردم دانلود فایل پرسشنامه شناخت و داوری نسبت به مردم به همراه راهنمای تفسیر و اجرای ازمون  بسیاری از ما فکر می کنیم در قضاوت دیگران مهارت داریم و یا لااقل از توانایی خوبی…

 • تدوین استراتژی-مجموعه کل مقالات

  CSF,آینده نگری,استراتژی,استراتژی تحقیق و توسعه,استراتژی تهاجمی,استراتژی سه جانبه,تحلیل عاملی,تدوین استراتژی,تدوین استراتژی-مجموعه کل مقالات,تفکر راهبردی,راهبرد دلفینی,راهبرد رقابتی,رویکرد کشش بازار,سرمایه اجتماعی,عوامل کلیدی موفقیت,گرایش راهبردی,ماتریس بررسی رقابت,ماتریس مقایسات زوجی,مدیریت دانش,مزیت رقابتی,مهندسی مجدد فرایندها,هوشمندی رقابتی دانلود فایل مجموعه مناسب کسانی است که در حال…

 • پاورپوینت قیمت گذاری انتقالی

  انواع روشهای قیمت گذاری,اهداف بین المللی قیمت انتقالی,اهداف قیمت گذاری,اهداف قیمت گذاری انتقالی,پاورپوینت قیمت گذاری انتقالی,تعریف قیمت گذاری,تعریف قیمت گذاری انتقالی,تعیین هدف قیمت گذاری,خط مشی های قیمت گذاری,دانلود پاورپوینت قیمت گذاری انتقالی,روش های قیمت گذاری انتقالی,مراحل قیمت گذاری,ویژگیهای خاص قیمت…

 • مقاله تأثیرات منفی سازگاری اجتماعی مادران دارای كودك عقب‌مانده

  پایان نامه تأثیرات منفی سازگاری اجتماعی مادران دارای كودك عقب‌مانده,پروژه تأثیرات منفی سازگاری اجتماعی مادران دارای كودك عقب‌مانده,تحقیق تأثیرات منفی سازگاری اجتماعی مادران دارای كودك عقب‌مانده,مقاله تأثیرات منفی سازگاری اجتماعی مادران دارای كودك عقب‌مانده دانلود فایل مقاله تأثیرات منفی سازگاری…

 • چگونه توانستم مشکل روخوانی قرآن و علاقمندی به درس قرآن را ارتقاء دهم

  چگونه توانستم مشکل روخوانی قرآن و علاقمندی به درس قرآن را ارتقاء دهم,قران دانلود فایل چگونه توانستم مشکل روخوانی قرآن و علاقمندی به درس قرآن را ارتقاء دهم چکیده اقدام پژوهی حاضر این است که ، چگونه توانستم مشکل روخوانی…

 • تحقیق ادبیات شفاهی شهراشکذر

  تحقیق ادبیات شفاهی شهراشکذر دانلود فایل تحقیق ادبیات شفاهی شهر اشکذر در این تحقیق به بررسی و پژوهش درمورد ادبیات شفاهی شهراشکذر می پردازیم ابتدا دراین مقدمه به تعاریفی از ادبیات شفاهی وتعدادی ازموضوعات مورد بررسی آن می پردازیم .معادل…

 • پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی 2001

  پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی 2001 دانلود فایل پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی 2001 هدف: ارزیابی ابعاد صمیمیت زناشویی (صمیمیت عاطفی، صمیمت روانشناختی، صمیمت عقلانی، صمیمت جنسی، صمیمت بدنی، صمیمت معنوی، صمیمت زیباشناختی، صمیمت اجتماعی- تفریحی)

 • پرسشنامه نقشهای تیمی

  پرسشنامه نقشهای تیمی,دانلود پرسشنامه نقشهای تیمی دانلود فایل پرسشنامه نقشهای تیمی عنوان: دانلود پرسشنامه نقشهای تیمی دسته: مدیریت- روان شناسی فرمت PDF: تعداد صفحات: 9 صفحه این فایل شامل پرسشنامه نقشهای تیمی بوده و همچنین شامل بخشهای تفسیر نمرات- تفسیر…

 • پروپوزال آموزش در دوران كودكی

  آموزش در دوران كودكی ( روش تحقیق ),آموزش در دوران كودكی ( روش تحقیق ) 73 ص,بررسی آموزش در دوران كودكی ( روش تحقیق ),بررسی آموزش در دوران كودكی ( روش تحقیق ) 73 ص,پروپوزال آموزش در دوران كودكی,تحقیق و…

 • پایان نامه ارزیابی قابلیت های فناورانه برای تدوین استراتژی در شرکت هواپیمایی خلیج فارس

  پایان نامه ارزیابی قابلیت های فناورانه برای تدوین استراتژی در شرکت هواپیمایی خلیج فارس دانلود فایل پایان نامه ارزیابی قابلیت های فناورانه برای تدوین استراتژی در شرکت هواپیمایی خلیج فارس چکیده از مهم‌ترین عوامل اصلی در موفقیت به‌کارگیری تکنولوژی در…

 • مقاله حسابداری و بودجه تلفیقی

  مقاله حسابداری و بودجه تلفیقی دانلود فایل مقاله حسابداری و بودجه تلفیقی فهرست: مقدمه متغیرهای كلان اقتصادی و اجتماعی الگوی سه انحرافی حسابرسی ملی مراحل «حسابرسی بودجه» فعلی در ایران گزارشگری مالی و تلفیقی و حسابداری مدیریت سیستم حسابداری مالی…

 • مقاله شایع ترین عارضة فراموشی«آلزایمر»

  مقاله شایع ترین عارضة فراموشی«آلزایمر» دانلود فایل مقاله شایع ترین عارضه فراموشی «آلزایمر» فهرست: فراموشی در آلزایمر بیماری آلزایمر چیست؟ علت این بیماری چیست؟ چه كسانی بیشتر در خطر ابتلا به فراموشی قرار دارند؟ ......................................................................................... چکیده: فراموشی در آلزایمر بیماری…

 • مبانی نظری الگوی برنامه درسی فرهنگ ایثار و شهادت

  پیشینه پژوهش,فصل دوم,مبانی نظری الگوی برنامه درسی فرهنگ ایثار و شهادت دانلود فایل در 85 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی…

 • دستور زبان رنگ ها

  دستور زبان رنگ ها دانلود فایل دستور زبان رنگ ها   دستور زبان دستور زبان یا گرامر این درس در مورد رنگ ها می باشد. در این درس شما می آموزید كه چگونه رنگ چیزی را بپرسید یا اگر رنگ…

 • پایان نامه بهداشت علوم تغذیه در قرآن

  بهداشت علوم تغذیه در قرآن,پایان نامه بهداشت علوم تغذیه در قرآن,پروژه بهداشت علوم تغذیه در قرآن,تحقیق بهداشت علوم تغذیه در قرآن,مقاله بهداشت علوم تغذیه در قرآن دانلود فایل پایان نامه بهداشت علوم تغذیه در قرآن مقدمه: سپاس ویژه خداوندی است…

 • پایان نامه آشنایی با مفهوم تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیکی

  آشنایی با مفهوم تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیکی,بررسی آشنایی با مفهوم تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیکی,پایان نامه آشنایی با مفهوم تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیکی,پروژه آشنایی با مفهوم تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک,تحقیق آشنایی با مفهوم تجارت الکترونیک و بانکداری…

 • معماری داخلی

  پاورپوینت معماری داخلی,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت معماری داخلی,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,معماری داخلی دانلود فایل دانلود پاورپوینت معماری داخلی بخش اعظم عمر ما در فضاهای…

 • پایان نامه دانش‌آفرینی در سازمان‌های رسانه‌ای با استفاده از مدل نوناکا

  پایان نامه دانش‌آفرینی در سازمان‌های رسانه‌ای با استفاده از مدل نوناکا دانلود فایل پایان نامه دانش‌آفرینی در سازمان‌های رسانه‌ای با استفاده از مدل نوناکا چکیده دانش‌آفرینی یا مدیریت دانش مشتمل بر طیفی از استراتژی‌ها و الگوهای اجرایی است که در…

 • بررسی موانع صادرات غیر نفتی در استان اردبیل؛ مورد مطالعه: کالاهای منتخب استان

  بررسی موانع صادرات غیر نفتی در استان اردبیل؛ مورد مطالعه: کالاهای منتخب استان,تحقیق و پژو هش کارشناسی ارشد (MA),رشته مدیریت اجرایی دانلود فایل تحقیق و پژو هش کارشناسی ارشد (M.A) رشته: مدیریت اجرایی بررسی موانع صادرات غیر نفتی در استان…

 • پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی آجیو

  بهره وری,پرسشنامه,پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی آجیو,مدیریت,نیروی انسانی دانلود فایل این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در تحقیقات مختلف داخلی و خارجی مورد استفاده قرار گرفته است. پرسشنامه پیش رو دارای ۲۶ سوال است که ۷ بعد بهره…

 • پرسشنامه وسواس فکری - عملی سالکووسکیس (1998) (OCI)

  پرسشنامه وسواس فکری - عملی سالکووسکیس (1998) (OCI) دانلود فایل پرسشنامه وسواس فکری - عملی سالکووسکیس (1998) (OCI) این پرسشنامه با اجازۀ پل سالکووسکیس  بازسازی شده است و برای اولین بار در سال 1998 چاپ شده است.عبارات زیر منعکس کنندۀ…

 • دانلود مبانی نظری پایان نامه روانشناسی تربیتی با موضوع اختلال اضطراب و هراس اجتماعی

  دانلود مبانی نظری پایان نامه روانشناسی تربیتی با موضوع اختلال اضطراب و هراس اجتماعی دانلود فایل دانلود مبانی نظری پایان نامه روانشناسی تربیتی با موضوع اختلال اضطراب و هراس اجتماعی در  55 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات:…

 • پرسشنامه فرم کوتاه طرحواره یانگ 1998

  پرسشنامه فرم کوتاه طرحواره یانگ 1998 دانلود فایل پرسشنامه فرم کوتاه طرحواره یانگ 1998 توضیح : ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) : تعداد گویه ها : تعداد مولفه :   روایی و پایایی :   نحوه نمره گذاری : منبع :…

 • پایان نامه بررسی رابطه سرسختی، خشم و کمال گرایی با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سوء هاضمه

  پایان نامه بررسی رابطه سرسختی، خشم و کمال گرایی با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سوء هاضمه دانلود فایل پایان نامه بررسی رابطه سرسختی، خشم و کمال گرایی با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سوء هاضمه چکیده این…