پایان نامه ارائه مدل مکانیابی ایستگاه در سیستم حمل و نقل ریلی سریع

پایان نامه ارائه مدل مکانیابی ایستگاه در سیستم حمل و نقل ریلی سریع

دانلود فایل

پایان نامه ارائه مدل مکانیابی ایستگاه در سیستم حمل و نقل ریلی سریع مقدمه : صنعت حمل و نقل یکی از عناصر اصلی در توسعه اقتـصادی هـر کـشور بـه شـمار مـی رود  و از مهمترین زیر ساخت های هر جامعه محسوب  می گردد . در مورد کـشور ایـران ، بـدلایل مختلـف از جمله نیاز به حجم بالای سرمایه گذاری و عدم توجه به توسعه راه آهن به عنـوان یکـی از اصـلی تـرینگونه های حمل و نقل ، حمـل و نقـل ریلـی بـصورت  مناسـب چـه در بخـش شـهری و چـه در بخـش غیر شهری مورد توجه قرار نگرفته است ، ضمن آنکه بـدلایل بـالا بـودن هزینـه هـای اولیـه راه انـدازی سیستم های ریلی و عدم توجه به مزایای بهره برداری از این سیستم ها ، حمـل و نقـل ریلـی در بـسیاریموارد غیر اقتصادی معرفی شده و در این خصوص برنامه ریزی مناسبی در کشور انجام نشده است .  نکات مهم در مدلسازی سیستم های حمل و نقل : تحلیلگر بایستی علی رغم آشـنا بـودن بـا سیـستم هـای حمـل و نقلـی ، عملکـرد و تـاثیرات آنهـا ،توانمندی درک و تحلیل آنها را نیز داشته باشد . سیستم ، عملکرد و یا مساله ای که مورد تحلیل قرار می گیرد بایستی بگونه ای تعریف شود کـه دربرگیرنده اهداف سیستم باشد . نسبت بی ن اجزا و عملکرد سیستم مشخص شود و جزء ابتدایی ترین مراحل مدلـسازی بکـار گرفتـهشود . اهداف و مقاصد مدلسازی باید بگونه ای تعریف شوند که : توسعه ابزار تحلیلی پایدار . مقایسه و ارزیابی مقادیر ویژه . بررسی حساسیت سیستم بمنظور شرایط عملکردی و اجزای خاص .  فهرست چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8 فصل اول  : کلیات 1-1 تعریف کلی مساله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11 1-2 نیاز به مطالعه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20 1-3 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………22 1-4 فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..23 1-5 محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24  فصل دوم : کاوش در متون 2-1 تاریخچه سیستم های ریلی سریع  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………27 2-1-1 تجارب جهانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..29 2-1-2 مترو در ایران ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….31 2-2 مروری بر تحقیقات انجام پذیرفته……………………………………………………………………………………………………………………………………………….45 2-2-1 بررسی مقالات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….46 2-2-2 بررسی تز ها و پروژه  ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………48 2-2-3 بررسی کتاب ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….50  فصل سوم : روش تحقیق 3-1 موضوعات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………52 3-2 فرآیند تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………53 3-3 متدولوژی مدلسازی سیستم حمل ونقل…………………………………………………………………………………………………………………………………..54 3-4 پروسه برنامه ریزی حمل ونقل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………63  فصل چهارم : روش جمع آوری اطلاعات 4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………69 4-2 الگوی اطلاعات برای اجرای مدل و بررسی فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………………………70 4-2-1 محاسبه تراکم جمعیت ساکنین سلول ها …………………………………………………………………………………………………………………………70 4-2-2 محاسبه هزینه ساخت و احداث ایستگاه……………………………………………………………………………………………………………………………..73 4-2-3 بودجه تخصیص داده شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………74  فصل پنجم : خطوط و شبکه های حمل و نقل ریلی سریع 5-1 بررسی اهداف، اصول و ملاحظات برنامهریزی شبکههای حمل ونقلی……………………………………………………………………………..77 5-1-1 میزان جذب مسافر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….77 5-1-2 بررسی میزان کارایی عملکرد  شبکههای حمل ونقلی ……………………………………………………………………………………………………..80 5-1-3 اثر متقابل شبکه حملونقلی و شهر …………………………………………………………………………………………………………………………………….82 5-2 انواع شبکه های حمل ونقلی و خصوصیاتشان ………………………………………………………………………………………………………………………….84 5-2-1 شبکه مدهای  حملونقلی با دسته بندی حریم متفاوت …………………………………………………………………………………………………84 5-2-2 انواع شبکه های حمل ونقل ریلی و خصوصیاتشان ……………………………………………………………………………………………………………86 5-2-2-1 شبکههای حمل ونقلی شعاعی …………………………………………………………………………………………………………………………………………86 5-2-2-2 شبکههای حمل ونقلی محیطی / شعاعی …………………………………………………………………………………………………………………….88 5-2-2-3 شبکه های حمل ونقلی شبکه ای یا مستطیلی ………………………………………………………………………………………………………………89 5-2-2-4 شبکه های حمل ونقلی همه جانبه …………………………………………………………………………………………………………………………………..92 5-2-3 آنالیز فرم های هندسی شبکه مترو ……………………………………………………………………………………………………………………………………….94 5-2-3-1 دسته بندی معیارها و شاخص های شبکه مترو ……………………………………………………………………………………………………………95 5-2-3-2 ابعاد و شکل شبکه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….96 5-2-3-3 توپولوژی شبکه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..99 5-2-3-4 تناسب بین شبکه مترو و شهر ………………………………………………………………………………………………………………………………………101 5-2-3-5 معیارهای سرویس ارائه شده و  بهرهبرداری شده …………………………………………………………………………………………………….103 5-2-3-6 انتخاب آیتم های ارزیابی برای تحلیل های خاص …………………………………………………………………………………………………….104  فصل ششم : مکان یابی ایستگاه در سیستم حمل و نقل ریلی سریع 6-1 اهداف موثر در برنامه ریزی مکانیابی ایستگاه ……………………………………………………………………………………………………………………..109 6-2 زمان سفر مسافر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..111 6- 2-1دو گزینه قیاسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..111 6-2-2 الگو رفتار مسافران……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………113 6-2-3 توزیع یکنواخت مسافر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….119 6-2-4 سوار شدن تجمعی یکنواخت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………123 6-2-5 سوار شدن تجمعی غیر یکنواخت ………………………………………………………………………………………………………………………………………125 6-2-6  توزیع متفاوت مسافر در حالت سوار و پیاده شدن ……………………………………………………………………………………………………..127 6-2-7  بررسی کاربرد تحلیل تئوری در برنامه ریزی مکانیابی ایستگاه ……………………………………………………………………………..127 6-3 سایر اهداف در تعیین جابجایی ایستگاه ها ………………………………………………………………………………………………………………………….129 6- 3-1سطح پوشش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………129 6-3-2  میزان جذب مسافر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..131 6-3-3  هزینه ایستگاه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………132 6-3-4 ترکیب سفر اتومبیل و سیستم حمل و نقل …………………………………………………………………………………………………………………..133 6-3-5 اهداف و ملزومات محلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………135 6-4 ترکیبی از اهداف …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..135 6-5 فواصل متداول بین ایستگاه ها در شبکه های حمل و نقلی ریلی جهان ……………………………………………………………………136 فصل هفتم : ارائه مدل پیشنهادی و حل مساله 7-1  فرموله کردن و صورت بندی مدل ………………………………………………………………………………………………………………………………………….141 7-2  طرح مساله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………144 7-2-1  محاسبه ضرایب مدل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………145 7-2-2  پاسخ بهینه مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….155  فصل هشتم : نتیجه گیری و پیشنهادات نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..160 پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..164 پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….166 منابع و مĤخذ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….174 چکیده انگلیسی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….179

 • بررسی رابطه گرایش به سیگار و ترامادول در افراد درون و برون گرا

  افراد درون و برون گرا,بررسی رابطه گرایش به سیگار و ترامادول,بررسی رابطه گرایش به سیگار و ترامادول در افراد درون و برون گرا,پایان نامه کارشناسی بررسی رابطه گرایش به سیگار و ترامادول در افراد درون و برون گرا,گرایش به سیگار…

 • گزارش کاراموزی شركت سیم و كابل ابهر بصورت كامل

  ابهر,دانلود گزارش کارآموزی شركت سیم و كابل ابهر بصورت كامل,سیم و كابل,شركت,کاراموزی شركت سیم و كابل ابهر بصورت كامل,کارورزی شركت سیم و كابل ابهر بصورت كامل,گزارش کاراموزی شركت سیم و كابل ابهر بصورت كامل دانلود فایل گزارش کاراموزی شركت سیم…

 • پرسشنامه شاخص عملکرد جنسی زنان( FSFI)

  پرسشنامه شاخص عملکرد جنسی زنان( FSFI) دانلود فایل پرسشنامه شاخص عملکرد جنسی زنان( FSFI) منابع - محمدی، خدیجه، حیدری، معصومه، و فقیه زاده، سقراط. (1387). ساختار مقیاس عملکرد جنسی زنان. مجله پایش، 7، ص 108. Rosen- Grandon, J.R., Mayers, J.E.…

 • تجزیه و تحلیل تکنیکی (فصل پانزدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)

  تجزیه و تحلیل تکنیکی (فصل پانزدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش),دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل تکنیکی (فصل پانزدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش),دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود…

 • مقاله یادی از معلم نمونه استاد شهید مطهری

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مقاله یادی از معلم نمونه استاد شهید مطهری دانلود فایل دانلود مقاله یادی از معلم نمونه  استاد شهید مطهری این…

 • پاورپوینت بررسی آزمون سازی فرایندهای شناختی و غیر شناختی

  آزمون سازی,بررسی آزمون سازی فرایندهای شناختی و غیر شناختی,پاورپوینت بررسی آزمون سازی فرایندهای شناختی و غیر شناختی,تحقیق بررسی آزمون سازی فرایندهای شناختی و غیر شناختی,دانلود پاورپوینت بررسی آزمون سازی فرایندهای شناختی و غیر شناختی,فرایند,فرایندهای شناختی و غیر شناختی,مقاله بررسی آزمون…

 • پایان نامه هویت و عزت نفس

  پایان نامه هویت و عزت نفس دانلود فایل [1]

 • عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه تحقیقاتی رشته حقوق با موضوع عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل عدالت…

 • ترجمه مقاله ارتباط رفتار شهروندی بین برند سازی و سازماندهی ،نقش واسطه های تناسب فردی و سازمانی

  ترجمه مقاله ارتباط رفتار شهروندی بین برند سازی و سازماندهی ،نقش واسطه های تناسب فردی و سازمانی دانلود فایل ترجمه مقاله ارتباط رفتار شهروندی بین برند سازی و سازماندهی ،نقش واسطه های تناسب فردی و سازمانی چکیده: این مطالعه تلاش…

 • تحقیق كشف معادن مس با توجه به اهمیت کانه مس و کاربرد وسیع آن در صنایع متفاوت

  تحقیق كشف معادن مس با توجه به اهمیت کانه مس و کاربرد وسیع آن در صنایع متفاوت,كشف معادن مس با توجه به اهمیت کانه مس و کاربرد وسیع آن در صنایع متفاوت دانلود فایل فصل اول كلیات 1-1- مقدمه در…

 • پاورپوینت مدیریت خلاقیت و نوآوری

  پاورپوینت مدیریت خلاقیت و نوآوری دانلود فایل پاورپوینت مدیریت خلاقیت و نوآوری گزیده ای از مطالب اسلایدها : •در این شیوه افراد از طریق جستجو و کسب اطلاعات واقعی درباره ی هر وضعیت ، اقدام به تعریف و تعیین مسأله…

 • دادگاه جنایی بین المللی

  دادگاه جنایی بین المللی دانلود فایل دادگاه جنایی بین المللی سناریوی عملیاتی مخارج ICTY و ICTR كارمندان وكلای مدافع هزینه های اداری روش بودجه بندی تهیه بودجه و ارسال به مجمع بررسی بودجه سناریوی عملیاتی بودجه دادگاه حقیقتاً باید براساس…

 • سمینار پردازش های قطاری و دم کلفت دررفتارهای انسانی

  سمینار پردازش های قطاری و دم کلفت دررفتارهای انسانی دانلود فایل سمینار  پردازش های  قطاری و دم کلفت دررفتارهای انسانی پویایی بسیاری از پدیده های اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژیکی تحت تاثیر اعمال افراد قرار دارند، درک کمی از رفتار انسان…

 • طرح تولید قطعات الومینیوم خودرو

  طرح تولید قطعات الومینیوم خودرو دانلود فایل طرح تولید قطعات الومینیوم خودرو  عنوان طرح: تولید قطعات آلومینیومی خودرو 1-    بخش معرفی: - معرفی محصول 1-1- نام و کد محصولات (آیسیک ) محصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید قطعات آلومینیومی برای…

 • پژوهش کامل و جامع در مورد چوب

  پایان نامه چوب,پروژه چوب,پژوهش چوب,پژوهش کامل و جامع در مورد چوب,تحقیق چوب,تحقیق در مورد چوب,تخته چند لایی,تخته فیبرها,تغییر ابعاد بر اثر حرارت ( انقباض و انبساط ) چوب,چوب های مصنوعی,چوب های ورقه ای,خرید و دانلود تحقیق چوب,خواص چوب,خواص فیزیكی چوب,دانلود…

 • امنیت شغلی با رویكرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری كاركنان

  امنیت شغلی با رویكرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری كاركنان دانلود فایل امنیت شغلی با رویكرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری كاركنان این مقاله به بررسی یكی از عوامل مهم نگهداری كاركنان یعنی ایمنی…

 • پایان نامه بررسی تاثیر رسانه های خارج از كشور بر علاقه جوانان 20 الی 30 سال به پان تركیسم در شهرستان اردبیل ، پارس آباد

  پایان نامه بررسی تاثیر رسانه های خارج از كشور بر علاقه جوانان 20 الی 30 سال به پان تركیسم دانلود فایل پایان نامه بررسی تاثیر رسانه های خارج از كشور بر علاقه جوانان 20 الی 30 سال به پان تركیسم…

 • کنترل کننده pid

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه کنترل کننده pid,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,کنترل کننده pid دانلود فایل دانلود پروژه کنترل کننده pid -1-مقدمه یكی از اجزای مهم و حساس…

 • مقاله مزایای Kerberos

  مزایای Kerberos,مقاله مزایای Kerberos دانلود فایل مزایای Kerberos مقدمه اعتبار سنجی در ویندوز 2000 مزایای اعتبار سنجی Kerberos استانداردهای اعتبارسنجی Kerberos نگاه كلی به پروتكل Kerberos مفاهیم پایه اعتبار سنج‌ها (Authenticators) Key Distribution Center بلیط های نشست (Session Tickets) بلیط…

 • تحقیق کاربرد کالری سنجی (کالریمتری) در شیمی

  تحقیق کاربرد کالری سنجی (کالریمتری) در شیمی دانلود فایل تحقیق کاربرد کالری سنجی (کالریمتری) در شیمی قسمت هایی از متن: برای گرما سنجی، اندازه گیری دمای واکنش های شیمیایی و تغییرات فیزیکی و همچنین ظرفیت گرمایی ویژه از آن استفاده…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش هویت فرهنگی و شبکه های اجتماعی

  ادبیات تحقیق هویت فرهنگی و شبکه های اجتماعی,پیشینه پژوهش هویت فرهنگی و شبکه های اجتماعی,پیشینه تحقیق هویت فرهنگی و شبکه های اجتماعی,مبانی نظری هویت فرهنگی و شبکه های اجتماعی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش هویت فرهنگی و شبکه های اجتماعی,مبانی نظری…

 • دانلود پاورپوینت سیستم ها و روشهای بایگانی (فصل نهم کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها زاهدی)

  اصول بایگانی,انواع سیستم بایگانی,تعریف آرشیو,تعریف بایگانی,تعریف پرونده,تعریف سند,دانلود پاورپوینت سیستم ها و روشهای بایگانی (فصل نهم کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها زاهدی),روشهای تنظیم اسناد,وظیفه بایگانی دانلود فایل دانلود پاورپوینت سیستم ها و روشهای بایگانی (فصل نهم کتاب تجزیه…

 • پایان نامه کامپیوتر Http caching proxy server

  پایان نامه کامپیوتر Http caching proxy server دانلود فایل [1]

 • گزارش کاراموزی هارمونیك های بانكهای خازنی

  دانلود گزارش کارآموزی هارمونیك های بانكهای خازنی,کاراموزی هارمونیك های بانكهای خازنی,کارورزی هارمونیك های بانكهای خازنی,گزارش کاراموزی هارمونیك های بانكهای خازنی دانلود فایل گزارش کاراموزی هارمونیك های بانكهای خازنی در 44 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمه : از دیر باز، بكارگیری…

 • پایان نامه بررسی میزان استفاده از اینترنت در بین دانشجویان

  استفاده از اینترنت,اینترنت در بین دانشجویان,پایان نامه بررسی میزان استفاده از اینترنت در بین دانشجویان دانلود فایل پایان نامه بررسی میزان استفاده از اینترنت در بین دانشجویان چکیده تحقیق هدف از این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر میزان استفاده از…

 • میزان رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسی مشهد

  بررسی رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها,پروژه رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خو,دانلود رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها,رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها,میزان رضایت مندی دانشجویان دختر…

 • پروژه کارآفرینی تجهیز مرکز خدمات بالینی در منزل به صورت شبانه روزی

  پروژه کارآفرینی تجهیز مرکز خدمات بالینی در منزل به صورت شبانه روزی,پروژه کارافرینی تجهیز مرکز خدمات بالینی در منزل به صورت شبانه روزی,دانلود پروژه تجهیز مرکز خدمات بالینی در منزل به صورت شبانه روزی,دانلود کارآفرینی تجهیز مرکز خدمات بالینی در…

 • پژوهش لیزر و لیزر درمانی (کاربرد های آن در پزشکی)

  اصول درمان لیزرهای کم توان,پزشکی و استفاده از لیزر,پژوهش لیزر و لیزر درمانی (کاربرد های آن در پزشکی),تحقیق کاربرد لیزر در درمان بیماری ها و استفاده در پزشکی,تحقیق لیزر چیست,تحقیق لیزر درمانی چیست,جراح,خرید تحقیق کاربرد لیزر در پزشکی,دانلود تحقیق لیزر…

 • تجربیات مدون مربی پرورشی

  تجربیات مدون مربی پرورشی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تجربیات مدون مربی پرورشی,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود تجربیات مدون مربی پرورشی این تجربیات با فرمت Word…

 • تحقیق دفاع مقدس - عملیات ثامن الائمه ، شکست حصر آبادان

  آشنایی با عملیات ثامن الائمه,تحقیق آشنایی با دفاع مقدس,تحقیق آشنایی با مبانی دفاع مقدس,تحقیق درس آشنایی با مبانی دفاع مقدس,تحقیق دروس عمومی,تحقیق دفاع مقدس,تحقیق دفاع مقدس - عملیات ثامن الائمه ، شکست حصر آبادان,دانلود تحقیق آشنایی با دفاع مقدس,دانلود تحقیق…

 • پروژه دانشجوی انبارداری در سی شارپ

  برنامه نویسی و نرم افزار پروژه و سورس برنامه نویسی تحت وب و ویندوز ‍C سی شارپ,پروژه دانشجوی انبارداری در سی شارپ,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد…

 • آرایه های فازی و کاربرد آنها در سیستم های مخابراتی و جنگ الکترونیک

  آرایه های فازی و کاربرد آنها در سیستم های مخابراتی و جنگ الکترونیک,پایان نامه آرایه های فازی و کاربرد آنها در سیستم های مخابراتی و جنگ الکترونیک,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود…

 • فصل دوم پایان نامه با موضوع تعارض والد - فرزند

  فصل دوم پایان نامه با موضوع تعارض والد - فرزند دانلود فایل فصل دوم پایان نامه با موضوع تعارض والد - فرزند در  29 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و…

 • مقاله خطوط انتقال شبكه توزیع هوایی و زمینی توزیع برق

  مقاله خطوط انتقال شبكه توزیع هوایی و زمینی توزیع برق دانلود فایل مقاله خطوط انتقال شبكه توزیع هوایی و زمینی توزیع برق  فهرست مطالب عنوان                                                                                        صفحه مقدمه                                                                                        1 مقایسه شبكه های هوایی و زمینی                                                     4 مشخصات مكانیكی و الكتریكی خطوط…

 • قدمت هنر

  قدمت هنر دانلود فایل قدمت هنر  مقدمه فرم های هنر یك اثر ادبی نیز بسان یك قطعه موسیقی است. فرم در هنرهای مصور هدفهای زیبا شناسی زیبایی هنر قدیم است به قدمت بشریت- تاریخ هنر ملت ها نموداری از استعداد…