پایان نامه ارائه مدل پیشبینی نرخ برخوردهای ترافیكی در تقاطع های بدون چراغ راهنمایی

پایان نامه ارائه مدل پیشبینی نرخ برخوردهای ترافیكی در تقاطع های بدون چراغ راهنمایی

دانلود فایل

پایان نامه ارائه مدل پیشبینی نرخ برخوردهای ترافیكی در تقاطع های بدون چراغ راهنمایی چکیده بیشتر برخوردهای ١ رخ داده شده در تقاطع ها مربوط به حرکت های گردش به چپ وسایل نقلیه می باشد. بنابراین مهندسین حمل و نقل برای حل این مشکل و کاهش برخوردها و در نتیجه بهبود ایمنی در طول راه های شریانی از مدیریت دسترسی ها به عنوان ابزاری موثر، جهت بهبود مشخصات ایمنی سیستم راه ها استفاده می کنند. استفاده از میانه ها جهت جداسازی و تفکیک حرکت ها یکی از تکنیک های مدیریت دسترسی راه ها می باشند. به عنوان مثال بجای حرکت گردش به چپ مستقیم می توان از حرکت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان که از ایمنی بالاتر برخوردار است ، استفاده نمود.  مقدمه تصادفات ترافیکی یکی از نگرانی های مهم جامعه امروز است که از حدود یک قرن پیش با تولید اولین وسایله نقلیه آغاز شده است . با وجود این نگرانی ، به دلیل هزینه های هنگفت اجتماعی و اقتصادی جهت رفع این مسئله ، مشکلات ایمنی ترافیک به طور پیوسته در حال افزایش است . جهت تشخیص مشکلات ایمنی ترافیک و کاهش این مشکلات ، مهندسین حمل و نقل و مدیران بزرگراه ها به صورت جدی تلاش می کنند تا داده های لازم برای رسیدن به ایمنی لازم را جمع آوری کنند. مسئله ایمنی در حمل و نقل ، مسئله مهم و گسترده ای بحساب می – آید. برخوردهای ترافیکی در تقاطع ها یکی از گزینه های تشخیص ایمنی در یک موقعیت است که اغلب باعث روی دادن تصادفات می شود. این برخوردها در مناطقی که تقاطع ها به یکدیگر نزدیکتر می باشند به دلیل اینکه مانورهای حرکتی از سوی رانندگان در یک دوره زمانی کمتر، بیشتر انجام می شود، افزایش می یابد. تحقیقات متعددی در خصوص استفاده از احتمال برخوردهای ترافیکی برای پیش بینی تعداد تصادفات در تقاطع ها، تعاریف و کاربردهای برخوردهای ترافیک و روش های پالایش داده های جمع آوری شده با این روش ، انجام شده است .  نصب میانه های غیرقابل عبور پیشنهاد می شود که به جای انجام گردش به چپ مستقیم از راه اصلی و یا راه اختصاصی (فرعی ) از حرکت های دوربرگردان استفاده شود. نصب میانه های غیر قابل عبور در تقاطع های چهارراهی باعث می شود که تعداد نقاط برخورد به ٤ برخورد و در تقاطع های سه راهی به ٢ برخورد، کاهش یابد. این موضوع در شکل (٢-٧) نمایش داده شده است . این تکنیک باعث می شود که در محل تقاطع ها و در مسیر راه اختصاصی فقط امکان گردش به راست وجود داشته باشد بنابراین تعداد برخوردها به دو برخورد (گردش به راست ورودی و خروجی از راه اختصاص ) کاهش یافته و طبیعتاً ایمنی مسیر مورد نظر بهبود پیدا خواهد کرد. در این حالت به دلیل ممنوعیت انجام گردش به چپ ها به داخل و خارج مسیرها این نوع حرکت ها به محل تقاطع ها یا میانه های پایین تر، انتقال داده می شوند[٢٣].  فهرست مطالبعنوان مطالب         شماره صفحهچكیده 1مقدمه 2فصل اول-1 تعریف مسأله 5-1 تعریف كلی مسأله 5 -1-2 نیاز به مطالعه در مورد مسأله 6 -1-3 اثرات مهم مطالعه بر مسأله از نظر بهبود آن 8 -1-4 اهداف و فرضیات 6 -1-5 دامنه اثر مسأله در جامعه علمی و اجتماع 11 -1-6 محدودیت ها و چهار چوب پروژه 11 -1فصل دوم-2 كاوش در متون 14-1 مقدمه 14 -2و2 – بررسی مقالات 14 -2-1-2 بررسی مقالات با موضوع “برخوردهای ترافیكی” 14 -2و (DLT) -2 برسی مقالات در خصوص مقایسه برخوردها در حالت گردش به چپ مستقیم -2 -216 (RTUT) گردش به راست بعلاوه دوربرگردان-3 بررسی مقالات با عنوان “شدت برخوردها و طبقه بندی برخوردها” 18 -2 -2-4 بررسی مقالات با موضوع “رفتار میانهها در كاهش برخوردها” 22 -2 -2-3 بررسی پایاننامهها و پروژهها 28 -2-1-3 بررسی پایاننامهها با موضوع “پیشبینی برخوردهای ترافیك در تقاطع بدون چراغ -2راهنمایی” 28-2-3 بررسی پایاننامهها با موضوع “ایمنی مانور گردش به راست بعلاوه دوربرگردان” 33 -2-3-3 بررسی پایاننامهها با موضوع” ارزیابی اثر عملكردی حركت دوربرگردانها” 34 -2-4 بررسی پایاننامهها با عنوان “طراحی مدل جهت تعیین ارتباط بین میزان تصادفات و احتمال -3 -2برخورد ترافیكی در شبكه خیابانهای شهری 37-4 بررسی كتابها 37 -2-1 بررسی كتاب “طرح هندسی راهها و خیابانها” 37 -4 -2-2 بررسی كتاب “طراحی تقاطعهای همسطح شهری” (نشریه 145 سازمان برنامه و بودجه) 41 -4 -2ز47 “HCM -3 بررسی كتاب ” 2000 -4 -2-5 بررسی كتاب “آییننامه طراحی راههای شهری” 48 -4 -2-5 بررسی كنفرانسها 51 -2-1 بررسی هفتمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیك ایران 51 -5 -2-2 بررسی هشتمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیك ایران 54 -5 -2-3 بررسی دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت 57 -5 -2-4 بررسی اولین كنفرانس بینالمللی حوادث رانندگی و جادهای 57 -5 -2-5 مطالعه سومین كنفرانس بینالمللی بررسی تقاطعهای بدون چراغ ترافیكی 61 -5 -2-6 سوالات مطرح شده و یافتهها تا زمان حاضر 63 -2فصل سوم-3 روش تحقیق 65-1 روش به كار گرفته شده و دلایل آن 67 -3-1 برخوردهای ترافیكی 67 -1 -3-2 منشأ برخوردها در حركتهای گردش به چپ 67 -1 -3-3 شناسایی برخورد 70 -1 -3-2 دستورالعمل جمعآوری اطلاعات و روشهای به كار رفته 70 -3ح-1 انواع برخوردها 70 -2 -3-1-1 برخوردهای تعریف شده برای حركت گردش به چپ مستقیم 71 -2 -3-2-1 برخوردهای تعریف شده برای حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان 72 -2 -3-2 بازنگری دادههای برخوردهای ثبت شده 74 -2 -3-3 محاسبه نرخ برخوردها 75 -2 -3-4 ساخت مدل 76 -2 -3-3 تعاریف، اختصارات و نشانههای ریاضی 77 -3-1 تعاریف 74 -3 -3-1-1 تقاطعهای بدون چراغ 74 -3 -3-2-1 برخوردهای ترافیكی 74 -3 -3-3-1 علل پیدایش تكنیكهای برخوردها 74 -3 -3-4-1 معیارهای پیشنهادی كه برای تعیین شدت احتمال برخوردها استفاده می شوند 77 -3 -3-5-1 حل مشكلات گردش به چپ 78 -3 -3-6-1 طبقهبندی میانهها 82 -3 -3-7-1 مدیریت دسترسی 86 -3 -3ط-8-1 تكنیكهای مدیریت دسترسی 88 -3 -3-9-1 عرض میانه و راه 92 -3 -3-10-1 انواع برخوردهای رخ داده شده در تقاطعها 93 -3 -3-11-1 مسیر اصلی در تقاطع 106 -3 -3-2 اختصارات 110 -3 -3-3 نشانههای ریاضی 114 -3 -3-4 برنامههای كامپیوتری استفاده شده 115 -3115 SPSS -1 نرم افزار -4 -3115 SYNCHRO -2 نرمافزار شبیهسازی -4 -3116 C++ -3 برنامه كامپیوتری -4 -3فصل چهارم-4 جمع آوری اطلاعات 118-1 مقدمه 118 -4-2 انتخاب موقعیتهای مورد مطالعه 118 -4-3 جمعآوری دادهها 121 -4ی-4 ساخت مدل 125 -4-1 انتخاب مدل 126 -4 -4-1-1 مدلهای آماری 126 -4 -4-2-1 آزمونهای آماری 131 -4 -4-2 طراحی مدل 135 -4 -4-1-2 روشهای طراحی مدل رگرسیون خطی 135 -4 -4-2-2 مدل مناسب 137 -4 -4138 (DLT) -3-2 مدل كردن نرخ برخورد حركت گردش به چپ مستقیم -4 -4139 (CR -3-2 الف- مدل كردن نرخ برخورد گردش به چپ مستقیم با مسیر مستقیم ( 1 -4 -4140(CR -3-2 ب- مدل كردن نرخ برخورد گردش به چپ مستقیم با گردش به چپ از راست ( 2 -4 -4142 (CR -3-2 ج- مدل كردن نرخ برخورد گردش به چپ مستقیم با گردش به چپ ازچپ ( 3 -4 -4144 (CR -3-2 د- مدل كردن نرخ برخورد گردش به چپ مستقیم با جریان بالادست ( 4 -4 -4-3-2 ه- مدل نهایی برای گردش به چپ مستقیم 146 -4 -4147 (RTUT) -4-2 مدل كردن حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان -4 -4147 (CR -4-2 الف- مدل كردن نرخ برخورد گردش به راست از راه اختصاصی یا فرعی ( 5 -4 -4ك149 (CR -4-2 ب- مدل كردن نرخ برخورد همجهت با وسیله نقلیه كند ( 6 -4 -4150 (CR -4-2 ج- مدل كردن نرخ برخورد تغییر خط ( 7 -4 -4-4-2 و- مدل نهایی گردش به راست بعلاوه دوربرگردان 152 -4 -4-3 تأیید مدل 154 -4 -4-5 مشكلات در جمعآوری اطلاعات 163 -4فصل پنجم-5 تحلیل اطلاعات و ارائه نتایج 166-1 مقدمه 166 -5-2 تحلیل برخوردها 166 -5-1 تحلیل تعداد برخوردها 166 -2 -5-2 تحلیل نرخ برخوردهای حجمی 169 -2 -5-3 تحلیل نرخ برخورد ساعتی 171 -2 -5-3 تحلیل آماری 173 -5-1 آمار توصیفی 173 -3 -5-2 توزیع دادهها 174 -3 -5ل-3 تست نرمال بودن دادههای نرخ برخوردها 177 -3 -5-4 تست تصادفی بودن دادههای نرخ برخورد ترافیكی 178 -3 -5-5 همبستگی بین متغیرها 179 -3 -5-4 تحلیل حركت گردش به چپ مستقیم و حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان 182 -5-5 تجزیه و تحلیل میانههای كاملاً باز 184 -5-6 نتیجهگیری 191 -5-7 كاربردهای علمی و تئوری 193 -5-8 پیشنهادهای تحقیقاتی برای آینده 194 -5پیوست (الف) 195پیوست (ب) 197پیوست (ج) 199پیوست (د) 201پیوست (ر) 203پیوست (ز) 205پیوست (ه) 207پیوست (و) 209مپیوست (ی) 210پیوست (ن) 211منابع و مأخذ 213منابع فارسی 213منابع لاتین 214سایتهای اطلاع رسانی 215چكیده انگلیسی 216نفهرست جدول هاعنوان شماره صفحه1): رتبهبندی شدت برخوردها 19 – جدول( 21): انواع میانهها 86 – جدول ( 32): حداقل عرض رفوژ متناسب با وسیلهنقلیه طرح و وضعیت گردش 94 – جدول ( 33): تعاریف عمومی سطوح خدمت دهی 113 – جدول( 31): آمار تصادفات در تقاطعهای شهر تهران 119 – جدول( 42): موقعیت تقاطعهای مورد مطالعه 120 – جدول ( 43): موقعیت دوربرگردانهای مورد مطالعه 121 – جدول( 44): دادههای مربوط به تقاطعها 122 – جدول ( 45): دادههای مربوط به دوربرگردانها 123 – جدول ( 4138 (DLT) 6): انواع متغیرهای مستقل و وابسته برای مانور گردش به چپ مستقیم – جدول ( 47): انواع متغیرهای مستقل و وابسته برای حركتهای گردش به راست بعلاوه دوربرگردان – جدول ( 4147 (RTUT)8): تعداد برخوردهای شبیهسازی شده برای حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان 157 – جدول ( 4س9): تعداد برخوردهای شبیهسازی شده برای حركت گردش به چپ مستقیم 158 – جدول ( 410 ): نرخ برخوردهای شبیهسازی شده برای حركت گردش به چپ مستقیم 159 – جدول ( 411 ): نرخ برخوردهای شبیهسازی شده برای حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان 160 – جدول ( 41): آمار توصیفی مدل نرخ برخورد گردش به چپ مستقیم 173 – جدول ( 52): آمار توصیفی مدل نرخ برخورد گردش به راست بعلاوه دوربرگردان 173 – جدول ( 53): تست نرمال بودن دادههای نرخ برخوردهای حركت گردش به چپ مستقیم 177 – جدول ( 54): تست نرمال بودن دادههای نرخ برخوردهای حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان – جدول ( 5178 (RTUT)5): تست تصادفی بودن دادههای نرخ برخوردهای حركت گردش به چپ مستقیم 179 – جدول ( 56): تست تصادفی بودن دادههای نرخ برخوردهای حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان – جدول ( 5179 (RTUT)7): ضریب همبستگی بین متغیرها برای مدل نرخ برخورد گردش به راست بعلاوه – جدول ( 5دوربرگردان 1808): ضریب همبستگی بین متغیرها برای مدل نرخ برخورد گردش به چپ مستقیم 181 – جدول ( 59): پیشنهادهایی برای كنترل حركت گردش به چپ در تقاطعهای بدون چراغ راهنمایی 190 – جدول ( 5عفهرست شك لهاعنوان شماره صفحه1): آمار برخوردها قبل و بعد از اجرای میانهها در تقاطعهای میشیگان 17 – شكل ( 2از روی منحنی فاصله- زمان 20 PET و TTC 2): چگونگی محاسبه – شكل ( 23): برخورد شدید برخورد خفیف 21 – شكل ( 24): هرم هایدن 22 – شكل ( 25): استفاده از میانههای جهتی برای محدود كردن انجام گردش به چپ مستقیم از راه – شكل ( 2فرعی 246): استفاده از میانههای جهتی برای محدود كردن انجام گردش به چپ مستقیم از راه – شكل ( 2اصلی 257): نصب میانه غیر قابل عبور در تقاطعهای سهراهی و چهارراهی 27 – شكل ( 28): انواع حركات موجی در دوربرگردانها 36 – شكل ( 29): خط گردش به چپ دو طرفه 41 – شكل( 210 ): انواع نقاط برخورد عبوری، واگرایی و همگرایی 43 – شكل ( 2شكل 44 T 11 ): تعداد نقاط برخورد عبوری، واگرایی و همگرایی در تقاطع – شكل ( 212 ): برخورد عابر- وسیله نقلیه و نقاط برخورد وسیله نقلیه- وسیله نقلیه 44 – شكل ( 2ف13 ): انواع مانورها در تقاطعها 45 – شكل ( 214 ): سطوح درگیر در تقاطعها 46 – شكل ( 215 ): نمای تقاطع همسطح 53 – شكل( 216 ): نمای تقاطع همسطح جایگزین شده با دوربرگردان 53 – شكل( 217 ): جهت حركات در تقاطع با دوربرگردان نوع اول 58 – شكل ( 218 ): جهت حركات در تقاطع با دوربرگردان نوع دوم 59 – شكل ( 219 ): جهت حركات در تقاطع با دوربرگردان نوع سوم 60 – شكل ( 21): مراحل انجام تحقیق 66 – شكل ( 32): مراحل انجام حركت گردش به چپ مستقیم و غیر مستقیم 69 – شكل ( 33): انواع برخوردها برای حركت گردش به چپ مستقیم 73 – شكل ( 34): انواع برخوردها برای حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان 74 – شكل ( 35): خطر برخورد از نوع ترمز زدن ناگهانی 79 – شكل ( 36): خطر برخورد از پهلو برای گردش به چپ 79 – شكل ( 37): اجرای میانهها در محل تقاطعها 81 – شكل ( 38): جهت حركتهای ترافیكی در فراتقاطعها 83 – شكل ( 3در نیوجرسی ایالات متحده 84 JUGHANDLES 9): تقاطع – شكل ( 3ص10 ): تقاطع جفتی 85 – شكل ( 311 ): رابطه نرخ برخورد با تعداد نقاط دسترسی در راه شریانی 90 – شكل( 312 ): تعریض شانه راه برای انجام دوربرگردان 95 – شكل ( 313 ): خطر برخورد گردش به چپ همجهت 97 – شكل( 314 ): احتمال برخورد گردش به راست همجهت 97 – شكل( 315 ): احتمال برخورد با وسیله نقلیه كند 98 – شكل ( 316 ): احتمال برخورد تغییر خط 99 – شكل( 317 ): برخوردگردش به چپ مقابل 99 – شكل( 318 ): احتمال برخورد با ترافیك متقاطع از سمت راست در حین گردش به راست 100 – شكل ( 319 ): احتمال برخورد در حین گردش به چپ با ترافیك متقاطع از راست 101 – شكل ( 320 ) احتمال برخورد در میان تقاطع با ترافیك متقاطع از سمت راست 102 – شكل ( 321 ): احتمال برخورد در زمان گردش به راست با ترافیك متقاطع از سمت چپ 103 – شكل ( 322 ): احتمال برخورد در حین گردش به چپ با ترافیك متقاطع از سمت چپ 104 – شكل ( 323 ): احتمال برخورد در میان تقاطع با ترافیك متقاطع از سمت چپ 104 – شكل ( 324 ): احتمال برخورد با عابرپیاده در فاصله دور 105 – شكل ( 325 ): احتمال برخورد با عابرپیاده در فاصله نزدیك 106 – شكل ( 3ق26 ): نمونهای از احتمال برخوردهای دوچرخهسوار با وسیله نقلیه 106 – شكل ( 327 ): احتمال برخورد وسیله نقلیه كند همجهت 107 – شكل ( 328 ): احتمال برخورد ثانویه تغییر خط 108 – شكل ( 329 ): احتمال برخورد گردش به راست متقابل در فاز قرمز 109 – شكل ( 31): نمونهای از پایگاه داده ایجاد شده در برنامه اكسل 124 – شكل ( 4140 CR 2): خلاصه نتایج حاصل از مدل كردن 1 – شكل ( 4141 CR 3): خلاصه نتایج مدل نرخ برخورد 2 – شكل( 4143 CR 4): خلاصه نتایج مدل نرخ برخورد 3 – شكل( 4145 CR 5): خلاصه نتایج مدل نرخ برخورد 4 – شكل( 4148 CR 6): خلاصه نتایج مدل نرخ برخورد 5 – شكل ( 4151 CR 7): خلاصه نتایج مدل نرخ برخورد 6 – شكل ( 4153 CR 8): خلاصه نتایج مدل نرخ برخورد 7 – شكل ( 4155 SYNCHRO 9): نمونهای از تقاطع شبیهسازی شده در نرمافزار – شكل ( 410 ): نمونهای از خروجی نتایج شبیهسازی 156 – شكل ( 4ر11 ): میانگین تعداد برخوردهای شبیهسازی شده و مشاهده شده برای حركت گردش به چپ – شكل ( 4مستقیم 16112 ): میانگین نرخ برخوردهای شبیهسازی شده و مدلسازی شده برای حركت گردش به چپ – شكل ( 4مستقیم 16113 ): میانگین تعداد برخوردهای شبیهسازی شده و مشاهده شده برای حركت گردش به – شكل ( 4راست بعلاوه دوربرگردان 16214 ): میانگین نرخ برخوردهای شبیهسازی شده و مدلسازی شده برای حركت گردش به راست – شكل ( 4بعلاوه دوربرگردان 162167 (DLT) 1): تعداد برخوردهای رخ داده شده در حركت گردش به چپ مستقیم – شكل ( 52): تعداد برخوردهای رخ داده شده در حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان – شكل ( 5168 (RTUT)169 RTUT و DLT 3): تعداد كل برخوردهای – شكل ( 5170 (DLT) 4): نرخ برخوردهای حجمی در حركت گردش به چپ مستقیم – شكل ( 5170 (RTUT) 5) نرخ برخوردهای حجمی حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان – شكل ( 5171 RTUT و DLT 6): مجموع نرخ برخورد – شكل ( 5172 (DLT) 7): نرخ برخورد ساعتی برای حركت گردش به چپ مستقیم – شكل ( 5172 (RTUT) 8): نرخ برخورد ساعتی برای حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان – شكل ( 5ش9): نمودار هیستوگرام نرخ برخوردهای حركت گردش به چپ مستقیم و حركت گردش به – شكل ( 5راست بعلاوه دوربرگردان 175مربوط به نرخ برخوردهای حركت گردش به چپ مستقیم و P-P Plot 10 ): نمودارهای – شكل ( 5حركت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان 17611 ): الگوریتم تعیین نوع میانه 186 – شكل( 51500 وسیله – 12 ): چارت راهنمای انتخاب نوع میانه تقاطع زمانی كه حجم راه اصلی 2000 – شكل ( 5نقلیه در ساعت میباشد 1872000 وسیله – 13 ): چارت راهنمای انتخاب نوع میانه تقاطع زمانی كه حجم راه اصلی 2500 – شكل ( 5نقلیه در ساعت میباشد 1882500 وسیله – 14 ): چارت راهنمای انتخاب نوع میانه تقاطع زمانی كه حجم راه اصلی 3000 – شكل ( 5نقلیه در ساعت میباشد 189

 • مقاله رویکرد اسلام به حقوق بشر و آزادی

  رویكردى اسلامى به آزادى و حقوق بشر,مقاله رویکرد اسلام به حقوق بشر و آزادی دانلود فایل رویكردى اسلامى به آزادى و حقوق بشر مطالب: آغاز بحث راه رشد و تكامل را براى افراد جامعه مشخص كرد . پیشینه طرح بحث‏…

 • اثر بخشی گروه درمانی به روش فعال سازی رفتاری بر افسردگی، سبک اسنادی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان

  اثر بخشی گروه درمانی به روش فعال سازی رفتاری بر افسردگی، سبک اسنادی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان دانلود فایل  فهرست و بخشی از متن: چکیده. 1 فصل اول: کلیات تحقیق. 2 مقدمه. 3 بیان مسئله و…

 • پایان نامه وظایف دال و معیارهای گزینش مسئولین طبقات مختلف اجتماع از دیدگاه نهج البلاغه

  پایان نامه وظایف دال و معیارهای گزینش مسئولین طبقات مختلف اجتماع از دیدگاه نهج البلاغه,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه وظایف دال و معیارهای گزینش مسئولین طبقات مختلف اجتماع از دیدگاه نهج البلاغه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود…

 • طرح توجیهی توربو موتور دوار چهار زمانه

  طرح توجیهی توربو موتور دوار چهار زمانه دانلود فایل طرح توجیهی توربو موتور دوار چهار زمانه مناسب برای شروع یک کسب و کار  مناسب جهت ارائه به دانشگاه به عنوان پروژه درسی  نگارش طرح توجیهی یک طرح کسب و کار…

 • آبگرمكن خورشیدی

  آبگرمكن خورشیدی دانلود فایل آبگرمكن خورشیدی مقدمه سیستم های دارای جریان تحت فشار كلكتورهای خورشیدی سیستم های ذخیره سازی كلكتوری یكپارچه كلكتورهای صفحه ای مسطح مقدمه: سیستم های حرارتی خورشیدی نقش مهمی در انرژی خورشیدی دارد، استفاده از دستگاه های…

 • پایان نامه بررسی عوامل موثر بر تصادفات جاده ای استان اردبیل

  پایان نامه بررسی عوامل موثر بر تصادفات جاده ای استان اردبیل دانلود فایل پایان نامه بررسی عوامل موثر بر تصادفات جاده ای استان اردبیل چکیده: این پژوهش درصدد بررسی و شناخت علل و عوامل موثر بر بروز یا شدت وقوع…

 • دانلود پاورپوینت خودپنداری

  اهمیت مفهوم خود و خود پنداره,تفاوت عزت نفس با خود پنداره,خودپنداره قوی از عوامل پیروزی كارآفرینی,دانلود پاورپوینت خودپنداری,رهنمود های عملی برای ارتقای مفهوم « خود »,شكل گیری خود و خود پنداره,علل پیدایش پدیده خود و خود پنداره,مفهوم خود,مفهوم خود پنداره,ناهمخوانی…

 • گزارش کارآموزی آسفالت-فورفورال درشركت نفت ایرانول،پالایشگاه روغن سازی تهران

  دانلود گزارش کارآموزی آسفالتفورفورال درشركت نفت ایرانول،پالایشگاه روغن سازی تهران,کاراموزی آسفالتفورفورال درشركت نفت ایرانول،پالایشگاه روغن سازی تهران,کارورزی آسفالتفورفورال درشركت نفت ایرانول،پالایشگاه روغن سازی تهران,گزارش کارآموزی آسفالت-فورفورال درشركت نفت ایرانول،پالایشگاه روغن سازی تهران,گزارش کاراموزی آسفالتفورفورال درشركت نفت ایرانول،پالایشگاه روغن سازی تهران…

 • مقاله توسعه و مشاوره شغلی

  مقاله توسعه و مشاوره شغلی دانلود فایل مقاله توسعه و مشاوره شغلی مقدمه در راهنمایی حرفه ای به مراجع كمك می شود تا امكانات محیط را درك كند و با توجه به آنها حرفة مورد علاقه و متناسب با نیازها…

 • طرح توجیهی تولید آنزیم های پانکراتیک جهت تولید چرم

  طرح توجیهی تولید آنزیم های پانکراتیک جهت تولید چرم دانلود فایل طرح توجیهی تولید آنزیم های پانکراتیک جهت تولید چرم این طرح توجیهی شامل موارد زیر است : معرفی محصول مشخصات کلی محصول شماره تعرفه گمرکی شرایط واردات استانداردهای ملی…

 • پروژه کارآفرینی تولید و مونتاژ برد های الکترونیکی

  پروژه کارآفرینی تولید و مونتاژ برد های الکترونیکی,پروژه کارافرینی تولید و مونتاژ برد های الکترونیکی,تو,توجیه اقتصادی تولید و مونتاژ برد های الکترونیکی,دانلود پروژه تولید و مونتاژ برد های الکترونیکی,دانلود کارآفرینی تولید و مونتاژ برد های الکترونیکی,طرح توجیه فنی تولید و…

 • پروژه کارآفرینی عروسک سازی

  پروژه کارآفرینی عروسک سازی,پروژه کارافرینی عروسک سازی,توجیه اقتصادی عروسک سازی,دانلود پروژه عروسک سازی,دانلود کارآفرینی عروسک سازی,طرح توجیه فنی عروسک سازی,طرح توجیهی عروسک سازی,عروسک سازی,کارآفرینی عروسک سازی دانلود فایل [3]

 • پایان نامه بررسی تاثیر انگیزه های درونی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان ورودی سال 1385 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

  پایان نامه بررسی تاثیر انگیزه های درونی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان ورودی سال 1385 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر دانلود فایل پایان نامه بررسی تاثیر انگیزه های درونی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان ورودی سال 1385 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر…

 • پاورپوینت صندوق های سرمایه گذاری

  انواع صندوق های سرمایه گذاری,بازده سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری,پاورپوینت صندوق های سرمایه گذاری,تعریف صندوق های سرمایه گذاری,دانلود پاورپوینت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و دیگر شرکت های سرمایه گذاری,ریسک سرمایه گذاری در صندوق,ریسک کاهش ارزش دارایی های,ساختار…

 • پروژه کارآفرینی بازیافت و تولید لوله و ظروف پلی اتیلنی

  پروژه کارآفرینی بازیافت و تولید لوله و ظروف پلی اتیلنی,پروژه کارافرینی بازیافت و تولید لوله و ظروف پلی اتیلنی,توجیه اقتصادی بازیافت و تولی,دانلود پروژه بازیافت و تولید لوله و ظروف پلی اتیلنی,دانلود کارآفرینی بازیافت و تولید لوله و ظروف پلی…

 • مقاله معایب و محاسن ازدواج

  محاسن ازدواج,معایب ازدواج,مقاله معایب و محاسن ازدواج دانلود فایل مقاله معایب و محاسن ازدواج فهرست: نگاه اجمالی به ازدواج محاسن ازدواج 1-نهاد خانواده 2-عشق و علاقه 4-بهداشت روانی معایب ازدواج 1-تعارضات خانوادگی 3-طلاق منابع چکیده : خانوار یک واحد آماری…

 • مقاله بررسی اصول بانكداری

  پروژه بررسی اصول بانكداری,تحقیق بررسی اصول بانكداری,دانلود تحقیق بررسی اصول بانكداری,مقاله بررسی اصول بانكداری دانلود فایل مقاله بررسی اصول بانكداری در 24 صفحه ورد قابل ویرایش  (vii) توزیع درآمد خالص بانك را تعیین نمایید. (c) هیأت رئیسه باید یك جلسه…

 • مقاله قصه ها و داستانهای قرآنی پاسخی به نیازهای تربیتی كودكان و نوجوانان دانش آموز

  مقاله قصه ها و داستانهای قرآنی پاسخی به نیازهای تربیتی كودكان و نوجوانان دانش آموز دانلود فایل مقاله قصه ها و داستانهای قرآنی پاسخی به نیازهای تربیتی كودكان و نوجوانان دانش آموز بخشهایی از متن: قرآن كریم به عنوان آخرین…

 • گزارش کارآموزی شبكه های كامپیوتری و توپولوژی آنها

  گزارش کارآموزی شبكه های كامپیوتری و توپولوژی آنها دانلود فایل گزارش کارآموزی  شبكه های كامپیوتری و توپولوژی آنها چکیده از آن‌جا که شبکه‌های بی‌سیم، در دنیای کنونی در حال گسترش می باشد. با توجه به اینكه این دسته از شبکه‌ها،…

 • تحقیق جایگاه گلکاری در ایران

  تحقیق جایگاه گلکاری در ایران دانلود فایل تحقیق جایگاه گلکاری در ایران بخشهایی از متن: اهمیت تاریخی: قدمت کشت و كار و نگهداری گل‌ها در ایران شاید همزمان با شروع کشاورزی بوده است. با نگاهی به تاریخ و فرهنگ ایران…

 • پایان نامه ارتباط با پایگاه داده‌های Access در Visual Basic

  پایان نامه ارتباط با پایگاه داده‌های Access در Visual Basic دانلود فایل پایان نامه ارتباط با پایگاه داده‌های Access در Visual Basic   پیشگفتار : ما در عصری زندگی می‌كنیم كه آن را عصر اطلاع رسانی یا قرن ارتباطات نامیده‌اند،…

 • پرسشنامه سبک دلبستگی هازن و شیور (1995)

  پرسشنامه سبک دلبستگی هازن و شیور (1995) دانلود فایل پرسشنامه سبک دلبستگی هازن و شیور (1995) منبع خالق خواه، علی و بابائی منقاری، محمد مهدی. (1393). رابطه سبک­های دلبستگی و هوش معنوی با نگرش دینی. مجله دین و سلامت، دوره…

 • پروژه کارآفرینی احداث باشگاه ورزشی(با ظرفیت پذیرش 2600 هنرجو در سال)

  پروژه کارآفرینی احداث باشگاه ورزشی(با ظرفیت پذیرش 2600 هنرجو در سال),پروژه کارافرینی احداث باشگاه ورزشی(با ظرفیت پذیرش 2600 هنرجو در سال),دانلود پروژه احداث باشگاه ورزشی(با ظرفیت پذیرش 2600 هنرجو در سال),دانلود کارآفرینی احداث باشگاه ورزشی(با ظرفیت پذیرش 2600 هنرجو در…

 • مقاله ارزش زن در اسلام

  مقاله ارزش زن در اسلام دانلود فایل مقاله ارزش زن در اسلام  مطالب: آفرینش زن در قرآن و ادیان الهى نگاهى کوتاه به شخصیت زن از دیدگاه اسلام تاثیر اسلام بر موقعیت زن مقام زن در اسلام و در آئین‏هاى…

 • پاورپوینت کتاب مدیریت استراتژیک تألیف فرد آر. دیوید ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی

  پاورپوینت کتاب مدیریت استراتژیک تألیف فرد آر. دیوید ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی,دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت استراتژیک تألیف فرد آر دیوید ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی دانلود فایل عنوان: پاورپوینت کتاب مدیریت…

 • مقاله سیاست خارجی ایران و عربستان

  مقاله سیاست خارجی ایران و عربستان دانلود فایل مقاله سیاست خارجی ایران و عربستان فهرست: روابط ایران و عربستان الگویی مناسب برای جهان اسلام است سیاست آمریكا و عربستان در منطقه سیاست های خارجی در دوران جنگ سیاست آمریكا در…

 • پرسشنامه قدرت رهبری

  پرسشنامه قدرت رهبری,دانلود پرسشنامه قدرت رهبری دانلود فایل پرسشنامه قدرت رهبری به همراه راهنمای اجرا و تفسیر پرسشنامه سخن حکیمانه ای از قدیم وجود دارد مبنی بر اینکه " انسانها آزاد به دنیا می آیند  و در آفرینش برابرند" و…

 • پروژه طراحی وساخت سیستم ضبط و پخش سیگنال با میکروکنترلر AVR و کارت حافظه ی MMC

  پروژه طراحی وساخت سیستم ضبط و پخش سیگنال با میکروکنترلر AVR و کارت حافظه ی MMC,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه طراحی وساخت سیستم ضبط و پخش سیگنال با میکروکنترلر AVR و کارت حافظه ی MMC,دانلود طرح توجیهی,دانلود…

 • مقاله آزمایش بر روی سیستم عصبی اتونوم

  مقاله آزمایش بر روی سیستم عصبی اتونوم دانلود فایل [2]

 • بررسی گیاه جو به صورت لاتین

  بررسی گیاه جو به صورت لاتین,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل Barley, Hordeum vulgare, is an edible annual grass in the family Poaceae grown…

 • پایان نامه سیگنال ها و پروتکل ها

  پایان نامه سیگنال ها و پروتکل ها دانلود فایل پایان نامه سیگنال ها و پروتکل ها مقدمه تاریخچه و روند تشكیل پروتكل TCP/IP در ابتدا شبكه ها به صورت جداگانه فعالیت می كردند  و چیزی به عنوان شبكه WAN وجود…

 • پاورپوینت سیستم های پوسته ای در معماری

  پاورپوینت سیستم های پوسته ای در معماری دانلود فایل پاورپوینت سیستم های پوسته ای در معماری دانلود پاورپوینت سیستم های پوسته ای در معماری این پاورپوینت در 28 اسلاید می باشد

 • بررسی برنامه پنج ساله اول مالیات در ایران (1372-1368) و مقایسه آن با مالیات در قبل و بعد انقلاب

  بررسی برنامه پنج ساله اول مالیات در ایران (1372-1368) و مقایسه آن با مالیات در قبل و بعد انقلاب دانلود فایل بررسی برنامه پنج ساله اول مالیات در ایران (1372-1368)  و مقایسه آن با مالیات در قبل و بعد انقلاب…

 • پاورپوینت گزارش افزایش تولید محصولات زراعی در سال زراعی 80 - 81

  پاورپوینت گزارش افزایش تولید محصولات زراعی در سال زراعی 80 - 81,تحقیق گزارش افزایش تولید محصولات زراعی,دانلود پاورپوینت گزارش افزایش تولید محصولات زراعی در سال زراعی 80 81 دانلود فایل پاورپوینت گزارش افزایش تولید محصولات زراعی در سال زراعی 80…

 • سمینار برق تشخیص چهره انسان

  سمینار برق تشخیص چهره انسان دانلود فایل سمینار برق تشخیص چهره انسان لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده نمایید. چکیده:  در حالیکه روش های بیشماری برای شناسایی چهره…