پایان نامه ارزیابی آسیب پذیری ومقاوم سازی لرزه ای قابهای بتن مسلح دارای طبقه نرم

پایان نامه ارزیابی آسیب پذیری ومقاوم سازی لرزه ای قابهای بتن مسلح دارای طبقه نرم

دانلود فایل

پایان نامه ارزیابی آسیب پذیری ومقاوم سازی لرزه ای قابهای بتن مسلح دارای طبقه نرم چکیده در این رساله بعد از بررسی رفتار اعضای بتن مسلح دارای طبقه نرم تحت بارهای سیکلی ، توابع آسیب پذیری مورد بررسی قرار می گیرند، سپس دوازده مورد قاب بتن مسلح تحت اثرشتاب نگاشت زلزله طبس و السنترو با استفاده از برنامه (٦.١ Ver)IDARC  آنالیز دینامیکی غیر خطی شده و شاخص خسارت در کل قابها، طبقات واعضای تیر وستون بررسی خواهد شد. نتایج حاصل از تحلیل نشان می دهد که تشکیل طبقه نرم که به واسطه طول زیاد ستونهای طبقه اول نسبت به سایر طبقات و یا سختی میانقابها ی طبقات فوقانی ایجاد می گردد می تواند در خرابی زود هنگام سازه وتشکیل مفاصل پلاستیک در پای ستونهای طبقه همکف بسیار خطر آفرین باشد همچنان که در متن این رساله بدان خواهیم پرداخت ، بسیاری از سازه های بتن مسلح وحتی سازه های دیگر درزلزله های مختلف بعلت پدیده تشکیل طبقه نرم در سازه دچار خرابی های کلی شده اند.  مقدمه ارزیابی رفتار سازه ها در زمین لرزه های بزرگ نمایانگر ایجاد خسارات قابل توجه حتی در ساختمانهای طراحی شده بر پایه اصول مهندسی است و این به معنای نا کافی بودن تک پارامتر مقاومت به ویژه در زمین لرزه های بزرگ  ودر سطح فرو ریزش است .رفتار نا مطلوب سازه ها در برابر زمین لرزه محققان را بر آن داشت تا پارامترهای دیگری در طراحی سازه ای مد نظر قرار دهند.یکی از پارامترها که در نگرش نوین پژوهشگران به رفتار  سازه ها مد نظر قرار گرفته است ، مفهوم انرژی در سازه ها است . در سال ١٩٨٤ پارک – انگ با استفاده از رابطه معروف شاخص خسارت پارک – انگ روشی در جهت طراحی سازه ها ارائه دادند در این روش عمده ترین پارامترهای اولیه طرح ،برش پایه و شاخص شدت زمین لرزه است که بر اساس آن شکل پذیری سازه بدست می آید. [١] آکی یاما در کتاب خود (١٩٨٥) روشی را برای طراحی سازه ها ارائه داد که مبتنی بر طیف انرژی ورودی (از طریق طیف سرعت معادل )و توزیع بهینه خسارت در کل سازه است .[٢]  روش ارزیابی آسیب پذیری سریع ( ٢١ ATC ) با وجود اینکه این روش تقریبی است ، در شناخت سریع وضعیت ساختمانها و آسیب پذیری آنها در مقابل زلزله موثر است در این روش کلیه عوامل موثر در آسیب پذیری ساختمان که در دسترس هستند از طریق اسناد و مدارک مثل دفترچه محاسبات ، نقشه های سازه ای ، نقشه های اجرایی ، تغییرات حین ساخت و بعد از ساخت باید جمع آوری شوند  برخی از مشخصات ساختمان که با میزان آسیب های وارده در هنگام زلزله مرتبط بوده و با بررسی عینی قابل تشخیص هستند در زیر آورده شده است . ١-شناخت سیستم سازه ای : تشخیص سیستم سازه ای در شناخت رفتار ساختمان در هنگام زلزله و همچنین برای ارزیابی ساختمان از لحاظ خطراتی که در بردارد موثر است که این شناخت از روی نقشه ها و یا بازدید دقیق از داخل و خارج ساختمان به دست می آید . ٢-ارتفاع یا تعداد طبقات ساختمان : آمار زلزله نشان داده است که ساختمانهای بلند بیشتر در معرض خطر آسیب دیدگی قرار دارند ساختمانهای بین ١ تا ٣ طبقه کوتاه ، ٤ تا ٧ طبقه متوسط و ٨ به بالا جزوه  فهرست مطالب چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………سمقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..صفصل ۱ بررسی خسارات وارد از زلزله بر ساختمانهای بتن مسلح دارای طبقه نرم ………………………………… ۱۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲ -۱۲ وضعیت ساختمانهای بتن آرمه در ایران و میزان آسیب پذیری آنها در برابر زلزله ……………………………………….. ۳ -۱۳- انواع مهم خسارات ناشی از زلزله ……………………………………………………………………………………………………… ۳ -۱۱- خسارت به اجزای سازه ای …………………………………………………………………………………………………………. ۳ -۳-۱۲- خسارت بر اجزای غیرسازه ای………………………………………………………………………………………………………. ۳ -۳-۱۴- انواع خسارات ناشی از زلزله در ساختمانهای بتن مسلح………………………………………………………………………….. ۴ -۱۵- طبقه نرم ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵ -۱۶- تصاویر خرابی های ساختمانهای بتن مسلح دارای طبقه نرم وتاثیر منفی میانقابها ……………………………………….. ۵ -۱فصل ۲ روشهای ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان ها……………………………………………………………. ۱۶۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷ -۲۲- روش های ارزیابی آسیب پذیری…………………………………………………………………………………………………….. ۱۸ -۲۱- روشهای كیفی …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸ -۲-۲۱۹………………………………………………………………………..( ATC ۱- روش ارزیابی آسیب پذیری سریع ( 21 -۱-۲-۲۲- روش ارزیابی آسیب پذیری و نزوئلا………………………………………………………………………………………… ۲۷ -۱-۲-۲۳- روش ارزیابی آسیب پذیری كمیته مشترك كشورهای بالكان……………………………………………………….. ۲۸ -۱-۲-۲۴- روش ارزیابی آسیب پذیری پیشنهادی سبا…………………………………………………………………………………. ۲۹ -۱-۲-۲۵- روش ارزیابی آسیب پذیری آریا……………………………………………………………………………………………… ۲۹ -۱-۲-۲۲- روشهای كمی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱ -۲-۲۱- تابع خسارت بر مبنای برش پایه ……………………………………………………………………………………………….. ۳۳ -۲-۲-۲۲- تابع خسارت بر مبنای منحنی لنگر انحناء ………………………………………………………………………………….. ۳۴ -۲-۲-۲خ۳-تابع خسارت بر مبنای جذب انرژی زلزله……………………………………………………………………………………. ۳۴ -۲-۲-۲۴- تابع خسارت بر مبنای پارامترهای ارتعاشی سازه …………………………………………………………………………. ۳۵ -۲-۲-۲۵- تابع خسارت بر مبنای نرمی …………………………………………………………………………………………………….. ۴۱ -۲-۲-۲۶- تابع خسارت بر مبنای تغییر شكل……………………………………………………………………………………………… ۴۲ -۲-۲-۲۷- تابع خسارت بر مبنای مدل پارك-انگ…………………………………………………………………………………….. ۴۳ -۲-۲-۲۸- تابع خسارت بر مبنای منحنی برش _ تغییر مکان طبقه………………………………………………………………….. ۴۳ -۲-۲-۲فصل ۳ مدلسازی وآنالیزهای صورت گرفته ……………………………………………………………………………………. ۴۵۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶ -۳۲-روند کار……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶ -۳۳- معرفی قابهای مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………………………………… ۴۷ -۳۴۸…………………………………………………………………………….ETABS ۴- مراحل تحلیل وطراحی در برنامه 2000 -۳۱- مشخصات مصالح بكار رفته ………………………………………………………………………………………………………. ۴۸ -۴-۳۲- بارگذاری ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸ -۴-۳۱- بارگذاری ثقلی …………………………………………………………………………………………………………………… ۴۸ -۲-۴-۳۲- بارگذاری جانبی…………………………………………………………………………………………………………………… ۴۸ -۲-۴-۳۳-خلاصه طراحی مقاطع وآرماتورها………………………………………………………………………………………………… ۵۰ -۴-۳۵- محاسبات وكنترل طبقه نرم……………………………………………………………………………………………………………… ۵۴ -۳۱- محاسبه سطح مقطع المان خر پایی معادل میانقاب……………………………………………………………………………. ۵۵ -۵-۳۲- بررسی سختی جانبی طبقات قابها طبق ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ ایران…………………………………………………… ۵۸ -۵-۳۶- آنالیز دینامیکی غیر خطی……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳ -۳فصل ۴ بررسی اندیس خسارت در قابهای بتن مسلح دارای طبقه نرم……………………………………………….. ۶۶۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷ -۴۲- محاسبه انرژی هیسترتیك……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸ -۴۳- محاسبه شاخص خسارت………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸ -۴۷۰…………………………………………………………………………………………………………………………….. δ u ۱- محاسبه -۳-۴۷۲……………………………………………………………………………………………………………………………… β ۲- محاسبه -۳-۴۷۳………………………………………………………………………………………………………………………Qu ,Qy ۳- محاسبه -۳-۴۷۳………………………………………………………………………………………………………………………. Ec (δ ) ۴- محاسبه -۳-۴۴- شاخص خسارت کل در قابها………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷ -۴د۵- منحنی های هیسترتیک طبقه اول قاب ۳ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو ……………………………………….. ۸۰ -۴۶- تاریخچه پاسخ جابه جایی طبقه اول وآخر در قابهای ۳ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو ……………………… ۸۱ -۴۷- منحنی های هیسترتیک طبقه اول قاب ۵ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو…………………………………………. ۸۲ -۴۸- تاریخچه پاسخ جابه جایی طبقه اول وآخر در قابهای ۵ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو …………………….. ۸۳ -۴۹- منحنی های هیسترتیک طبقه اول قاب ۷ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو ……………………………………….. ۸۴ -۴۱۰ – تاریخچه پاسخ جابه جایی طبقه اول وآخر در قابهای ۷ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو……………………. ۸۵ -۴۱۱ – منحنی های هیسترتیک طبقه اول قاب ۱۰ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو ……………………………………. ۸۶ -۴۱۲ – تاریخچه پاسخ جابه جایی طبقه اول وآخر در قابهای ۱۰ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو…………………… ۸۷ -۴۱۳ – شاخص خسارت تیرها وستونها در طبقات مختلف قابها تحت زلزله های طبس و السنترو………………………….. ۸۹ -۴۱۴ – نتایج……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴ -۴فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۶فهرست منابع غیر فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷۱۰۸…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. پیوست ۱چکیده لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۰

 • پایان نامه رابطه سود عملیاتی سال جاری و نقد ناشی از عملیات سال جاری با جریانات نقدی سال آتی

  پایان نامه رابطه سود عملیاتی سال جاری و نقد ناشی از عملیات سال جاری با جریانات نقدی سال آتی,جاری با جریانات نقدی سال آتی دانلود فایل پایان نامه رابطه سود عملیاتی سال جاری و نقد ناشی از عملیات سال جاری…

 • مقاله شكست تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن

  مقاله شكست تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن دانلود فایل مقاله شكست تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن مقدمه: شکست  تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن یکی از نقایص آموزشی بسیاری از کشورهای جهان سوم، و از آن جمله کشور…

 • مقاله آنیتا گونزالز و حكایت‌های ناگفته از سال‌های آخر زندگی Jelly Rpll Morton

  آنیتا گونزالز و حكایت‌های ناگفته از سال‌های آخر زندگی Jelly Rpll Morton,پروژه حكایت‌های ناگفته از سال‌های آخر زندگی Jelly Rpll Morton,تحقیق حكایت‌های ناگفته از سال‌های آخر زندگی Jelly Rpll Morton,حكایت‌های ناگفته از سال‌های آخر زندگی Jelly Rpll Morton,مقاله آنیتا گونزالز…

 • تحقیق صنایع ادبی بدیع جناس ایهام تشبیه و غیره

  بدیع چیست,تحقیق صنایع ادبی بدیع جناس ایهام تشبیه و غیره دانلود فایل تحقیق صنایع ادبی بدیع جناس ایهام تشبیه و غیره مقدمه بدیع چیست؟ بدیع چنانکه قدما گفته اند علمی است که از وجوه تعیین کلام بحث می کند و…

 • مقاله گرایش اقلام بهای تمام شده و رفتار هزینه

  رفتار هزینه,گرایش اقلام,گرایش اقلام بهای تمام شده,مقاله گرایش اقلام بهای تمام شده و رفتار هزینه دانلود فایل مقاله گرایش اقلام بهای تمام شده و رفتار هزینه در 50 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc بهای تمام شده :  عبارت…

 • دانلود پاورپوینت کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک

  پرداخت های الكترونیكی,پیامد های قانونی و اخلاقی در كسب و كار الكترونیك,تجارت الكترونیك بنگاه به بنگاه,تجارت الكترونیك بنگاه به مصرف كننده,دانلود پاورپوینت کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک,نگاه كلی به كسب و كار الكترونیك و تجارت الكترونیك دانلود فایل…

 • خلاصه و تحلیل كتاب سمفونی مردگان (اثر عباس معروفی)

  پروژه خلاصه و تحلیل كتاب سمفونی مردگان (اثر عباس معروفی),تحقیق خلاصه و تحلیل كتاب سمفونی مردگان (اثر عباس معروفی),خلاصه و تحلیل كتاب سمفونی مردگان (اثر عباس معروفی),دانلود تحقیق خلاصه و تحلیل كتاب سمفونی مردگان (اثر عباس معروفی),مقاله خلاصه و تحلیل…

 • تحقیق معماری سعدآباد

  تحقیق معماری سعدآباد دانلود فایل فهرست مندرجات:نهفتن۱ ویژگی‌های جغرافیایی۲ تاریخچه۳ فهرست کاخ-موزه‌های موجود در مجموعه سعدآباد۳.۱ ساختمان بهمن کاخ بهمن۳.۲ کاخ احمد شاهی۳.۳ کاخ اختصاصی۳.۴ ساختمان جمهورکاخ ملکه مادر۳.۵ کاخ-موزه سبز (قصر سنگی، کاخ شهوند، کاخ رضا شاه پهلوی)۳.۶ کاخ‌موزه…

 • مقاله بررسی چرایی گرایش نوجوانان به خودکشی

  بررسی چرایی گرایش نوجوانان به خودکشی,پایان نامه بررسی چرایی گرایش نوجوانان به خودکشی,پروژه بررسی چرایی گرایش نوجوانان به خودکشی,دانلود بررسی چرایی گرایش نوجوانان به خودکشی,مقاله بررسی چرایی گرایش نوجوانان به خودکشی دانلود فایل مقاله بررسی چرایی گرایش نوجوانان به خودکشی…

 • درباره شیشه گری و شیشه های رنگی

  درباره شیشه گری و شیشه های رنگی دانلود فایل درباره شیشه گری و شیشه های رنگی تاریخچه منابع بسیاری شروع شیشه گری را از حدود سال 2000 ق.م. تخمین زده اند اما تاریخ شناسان در این مورد اختلاف نظر دارند.…

 • مقاله چک وعده دار

  مقاله چک وعده دار دانلود فایل مقاله چک وعده دار مسئولیت ظهر نویس در قانون چك چكیده اصولاً چك وسیله پرداخت نقدی است ، هرچند صدور چكهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است . اگر چكهای وعده…

 • مقاله بررسی رابطه علی بین ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  مقاله بررسی رابطه علی بین ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود فایل مقاله بررسی رابطه علی بین ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق…

 • هلپ فارسی مولتی مدیا بیلدر

  farsi,help,mmb,فارسی,فایل,مولتی مدیا بیلدر,هلپ فارسی مولتی مدیا بیلدر دانلود فایل مولتی مدیا بیلدر نام مشهورترین نرم افزار در زمینه اتوران سازی می باشد که به کمک آن قادر خواهید بود، تمام نیازهای خود را در زمینه ساخت اتوران برطرف نمایید. این…

 • دانلود پاورپوینت سیستم بازاریابی و انواع مدلهای بازاریابی

  انواع مدلهای بازاریابی,تعریف سیستم,دانلود پاورپوینت سیستم بازاریابی و انواع مدلهای بازاریابی,سیستم اطلاعات بازاریابی,سیستم برنامه ریزی بازاریابی,سیستم سازمانی بازاریابی,سیستم کنترل بازاریابی,سیستم های توزیع,سیستم های چهارگانه یک سیستم بازاریابی,مدل گروه مشاوره بوستون دانلود فایل دانلود پاورپوینت سیستم بازاریابی و انواع مدلهای بازاریابی…

 • حجاب و نقش آن در جامعه

  حجاب و نقش آن در جامعه دانلود فایل حجاب و نقش آن در جامعه فهرست  فصل اول كلیات تحقیق تعریف و موضوع تحقیق: فرضیات تحقیق ضرورت و اهمیت تحقیق اهداف تحقیق فصل دوم فرضیه ها انواع نمونه گیری فصل سوم…

 • موتور گرافیکی وتاریخچه آن

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت موتور گرافیکی وتاریخچه آن در 29 اسلاید,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,موتور گرافیکی وتاریخچه آن دانلود فایل دانلود پاورپوینت موتور گرافیکی…

 • مقاله تحلیل گران تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی )

  مقاله تحلیل گران تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی ) دانلود فایل مقاله تحلیل گران تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی ) تحلیل گران تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی ) ماهیت کار شرایط کار آموزش ، سایر شرایط ، و پیشرفت و…

 • گزارش كارآموزی اداره دارایی

  اداره دارایی,دانلود گزارش کارآموزی اداره دارایی,کاراموزی اداره دارایی,کارورزی اداره دارایی,گزارش كارآموزی اداره دارایی,گزارش کاراموزی اداره دارایی دانلود فایل گزارش كارآموزی اداره دارایی در 35 صفحه ورد قابل ویرایش محل كارآموزی در اداره امور مالیاتی واقع در ابهر- ابتدای خیابان 17…

 • پایان نامه بررسی تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت

  پایان نامه بررسی تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت دانلود فایل پایان نامه بررسی تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت چکیده حیازت مباحات عبارت اند از، «استیلاء و تسلط بر…

 • پروژه کارآفرینی تولید بیسکوییت ساده، میشیکا، نان و شیرینی

  پروژه کارآفرینی تولید بیسکوییت ساده، میشیکا، نان و شیرینی,پروژه کارافرینی تولید بیسکوییت ساده، میشیکا، نان و شیرینی,توجیه اقتص,دانلود پروژه تولید بیسکوییت ساده، میشیکا، نان و شیرینی,دانلود کارآفرینی تولید بیسکوییت ساده، میشیکا، نان و شیرینی,طرح توجیه فنی تولید بیسکوییت ساده، میشیکا،…

 • دانلود پاورپوینت فعالیتهای ترفیعی وتشویقی ( فصل یازدهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران)

  اجزای آمیخته ترفیع وتشویق,تصمیمات درمورد بودجه اگهی,تصمیمات درموردپیام,تصمیمات درموردرسا,دانلود پاورپوینت فعالیتهای ترفیعی وتشویقی ( فصل یازدهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران),عوامل موثردرترکیب ترفیع,فرآیند ارتباطات,گامهای اصلی برنامه تبلیغات آگهیها,مشخص کردن هدف دانلود فایل دانلود پاورپوینت فعالیتهای ترفیعی وتشویقی (…

 • تحقیق کاربرد داده کاوی در تجارت الکترونیک

  بررسی نقش دولت در تجارت الکترونیک,تحقیق تفاوت تجارت الکترونیک و تجارت سنتی,تحقیق داده کاوی در کسب و کار هوشمند,تحقیق کاربرد داده کاوی در تجارت الکترونیک,داده کاوی در مقابل پایگاه داده,دانلود تحقیق کاربرد داده کاوی در تجارت الکترونیک,فایل تحقیق کاربرد داده…

 • بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادی

  بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادی دانلود فایل بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادی یكی از عوامل كلیدی و تعیین كننده در فراینده توسعه اقتصادی، پس انداز می‌باشد. این مفهوم به دو…

 • مقاله بیمه و مدیریت در صنایع غذایی

  دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود مقاله بیمه و مدیریت در صنایع غذایی,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مقاله بیمه و مدیریت در صنایع غذایی دانلود فایل بیمه و مدیریت…

 • پاورپوینت تجزیه و تحلیل تعارض در حسابداری

  اشکال تئوری بازی,بازده مطلوبیت در یک بازی بدون همکاری,پاورپوینت تجزیه و تحلیل تعارض در حسابداری,تئوری نمایندگی قرارداد بین مدیر و دارندگان اوراق قرضه,تفاوت عمده بین تئوری تصمیم انفرادی و تئوری بازی,جنبه های کاربردی تئوری ا,دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل تعارض…

 • مقاله اصول ومبانی تربیت بدنی

  اصول ومبانی تربیت بدنی,مقاله اصول ومبانی تربیت بدنی دانلود فایل مقاله اصول ومبانی تربیت بدنی اصول ومبانی تربیت بدنی                                    ضروری ترین پدیده ای كه به معنای كامل باید شناخته شود انسان است وبدون شناسایی صحیح وكامل انسانی دستیابی…

 • تحلیل رابطه عوامل شغلی با تعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی

  تحلیل رابطه عوامل شغلی با تعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحلیل رابطة عوامل شغلی باتعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود…

 • پروژه بودجه 1

  بودجه ترازنامه,بودجه تولید,بودجه دستمزد,بودجه سود انباشته,بودجه سودوزیان,بودجه فروش,بودجه قیمت تمام شده,بودجه مصرف وخرید مواد,بودجه موجودیها,بودجه نقدی,بودجه هزینه سربار,بودجه هزینه ها,پروژه بودجه,پروژه بودجه 1 دانلود فایل پروژه بودجه 1 این فایل شامل پروژه فایل اكسل در رابطه با بودجه می باشد.فهرست…

 • مبانی نظری فصل دوم پایان نامه علوم تربیتی درباره جهانی شدن آموزش و پرورش

  مبانی نظری فصل دوم پایان نامه علوم تربیتی درباره جهانی شدن آموزش و پرورش دانلود فایل مبانی نظری فصل دوم پایان نامه علوم تربیتی درباره جهانی شدن آموزش و پرورش در 32 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات:…

 • افزایش جمعیت و تاثیر آن بر اقتصاد و جامعه

  افزایش جمعیت و تاثیر آن بر اقتصاد و جامعه دانلود فایل افزایش جمعیت و تاثیر آن بر اقتصاد و جامعه مقدّمه هفت میلیاردمین شهروند این کره خاکی، براساس تخمین متخصصان جمعیت شناسی، ۳۱ اکتبر (۹ آبان) متولد شد. عبور جمعیت…

 • پروژه تكنولوژی بتن و اجرای سازه های فلزی و بتنی

  پروژه تكنولوژی بتن و اجرای سازه های فلزی و بتنی دانلود فایل پروژه تكنولوژی بتن و اجرای سازه های فلزی و بتنی فهرست مطالب عنوان                                                                                                     صفحه   مقدمه..................................................................................................................................1                                                                                                                                                                                                             مزایای ساختمان فلزی:                                      مقاومت زیاد.......................................................................................................................9 خواص یکنواخت...............................................................................................................9 دوام....................................................................................................................................9 خواص ارتجاعی .............................................................................................................10…

 • دانلود پاورپوینت (اسلاید) مدیریت مذاکره

  اهمیت نتایج ماهوی و رابطه ای در مذاکره,تعریف طیف توافق در چانه زنی توزیعی,تعریف مذاکره,تفاوت های فرهنگی در مذاکرات,چهار نوع وضعیت مذاکره مدیران,دانلود پاورپوینت (اسلاید) مدیریت مذاکره,راهبرد های مذاکره,شاخص های مذاکره اثر بخش,شناسایی طیف چانه زنی,عناصر مذاکره,فرآیند مذاکره,فنون مذاکره و…

 • مقاله آبله مرغان

  دانلود مقاله آبله,مقاله آبله مرغان دانلود فایل فهرست و شرح مختصر: شرح بیماریعلایم آبله‌مرغانضایعات پوستیانتقال یا سرایت بیماریعوارض آبله‌مرغانسیر بیماریآبله‌مرغان در حاملگیدرمانپیشگیریآبله‌ مرغان‌توضیح‌ كلی‌علایم‌ شایع‌علل‌عوامل‌ افزایش‌ دهنده‌ خطرپیشگیری‌عواقب‌ مورد انتظارعوارض‌ احتمالی‌درمان‌داروها ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: شرح بیماری آبله‌مرغان توسط ویروس واریسلا زوستر که…

 • روش تحقیق کلاس بندی بهینه چیست و چه تاثیری در ارتقا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی دارد

  پایان نامه کلاس بندی بهینه چیست و چه تاثیری در ارتقا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی دارد,پروژه کلاس بندی بهینه چیست و چه تاثیری در ارتقا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی دارد,تحقیق کلاس بندی بهینه چیست…

 • مقاله ارتباط اعتیاد و بزهکاری

  ارتباط اعتیاد و بزهکاری,اعتیاد,اعتیاد و بزهکاری,بزهکاری,مقاله ارتباط اعتیاد و بزهکاری دانلود فایل مقاله ارتباط اعتیاد و بزهکاری ویژگی های شخصیتی فرد معتاد موجب می گردد كه وی نامزد خوبی برای اعتیاد باشد . چنین افرادی معمولاً پرتوقع ، بهانه جو…