پایان نامه ارزیابی اثرا توسعه صنعتی بر محیط زیست

ارزیابی اثرا توسعه صنعتی بر محیط زیست,پایان نامه ارزیابی اثرا توسعه صنعتی,پایان نامه ارزیابی اثرا توسعه صنعتی بر محیط زیست,توسعه صنعتی بر محیط زیست

دانلود فایل

پایان نامه ارزیابی اثرا توسعه صنعتی بر محیط زیست مقدمه: امروزه مباحث تخصصی و كاربردی در حوزه صنعت از وسعت شایان توجهی برخوردار است و با توجه به وجود رویه های مختلف در عملكرد عوامل مرتبط با امور محیط زیست انسانی، برقراری ارتباط و استفاده از تجربیات مثبت گروه های داوطلب ایجاد وحدت رویه بین واحدهای استفاده كننده از خدمات زیست محیطی و بالاخره شناخت فراگیر و سهل الوصول شركتهای مشاور طراح و سازنده تجهیزات و تاسیسات مربوطه دارای اولویت مهمی می باشد. خوشبختانه دسترسی به شبكه های جهانی اطلاعات، دستیابی به بخشی از موارد فوق را تسهیل نموده ولیكن با نگاهی واقع بینانة فقر اطلاعاتی غیر قابل انكاری در حوزه محیط زیست صنعتی كشور مشهود است كه انجام اقدامات موثر و ضربتی را توجیه پذیر و الزامی می نماید. تحول در راهبردهای حفاظت محیط زیست، حاكی از تحول رو به تكامل رویكردهای زیست محیطی می باشد كه در رابطه با بسط مفهوم توسعه قرار می گیرند. در چند دهه اخیر، تحول های مختلف صنعتی عبارت بوده اند از نادیده گرفتن مشكل، رقیق كردن(Dilution) ، كنترل آلودگی در انتهای خط(End-of-pipe) ، بازیافت، استفاده مجدد و پیشگیری از آلودگی (Pollution Prevention)كه هر یك از این رویكردها در دوره زمانی خاصی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به روند رو به رشد صنایع و فراگیر شدن آلودگی ناشی از آنها، اخیراً توجه به رویكردهای بیولوژیك رشد فزاینده ای یافته است. روش های مختلف تصفیه بیولوژیك پساب شهری و صنعتی، طی نیمه دوم قرن بیستم توسعه یافت و شاید لجن فعال به عنوان متداولترین آنها مطرح گردید. اما واقعیت این است كه روش های هوازی تصفیه پساب دارای یك محدودیت اساسی می باشند زیرا هزینه های جاری تصفیه خانه های پساب با استفاده از روش های متعارف بسیار بالاست بعنوان مثال در روش لجن فعال، تنها مصرف برق برای حذف هر تن … حدود 1200 كیلو وات ساعت است كه نیازمند برق ارزان و یا پرداختی ماهانه بسیار زیاد خواهد بود. براین اساس توسعه روش های تصفیه روش تصفیه بی هوازی برای تصفیه پساب های شهری و صنعتی در سال های اخیر رویكرد سرمایه گذاری در سیستم های تصفیه متحول ساخته است. تصفیه بی هوازی كه همیشه به علت وجود محدودیت در تولید بوی نامطبوع به فراموشی سپرده می شد، امروزه به دلیل ظرفیت قابل قبول در تصفیه پساب های با  بالا، با هدف استفاده مهندسین، سرپرستان و تكنسین های تصفیه خانه های پساب به عنوان قدم اول در این زمینه مطرح می گردد و بدون شك در قرن جدید سایر روشهای تصفیه فاضلاب را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. فهرست مطالب:                                                         مقدمه فصل اول-نقش صنایع در رویكردهای زیست محیطی 1-1-  تاریخچه فعالیت صنعتی درایران………………………………………………………………………………………………….13 2-1- توسعه صنعتی و محیط زیست ……………………………………………………………………………………………………15 3-1- نمای عمومی فرایند تولید در واحدهای صنعتی ………………………………………………………………………………15 4-1- روشهای جلوگیری از آلودگی ……………………………………………………………………………………………………….16 5-1- وضعیت صنایع كشور از دیدگاه نوع صنعت و تعداد كاركنان……………………………………………………………..22 6-1- فعالیت های زیست محیطی بخش صنعت و معدن ………………………………………………………………………..22 1-6-1-  ساختارهای حمایتی و هدایتی………………………………………………………………………………………………….22 1-1-6-1- اقدامات زیست محیطی در سطح ستادی ……………………………………………………………………………….23 2-1-6-1-  اقدامات زیست محیطی در شهرك های صنعتی………………………………………………………………………23 3-1-6-1-  اقدامات زیست محیطی طرح تحقیقات صنعتی – اموزشی  اطلاع رسانی وزارت صنایع ومعادن………..24 2-6-1-  فعالیت های مهندسی مبتنی بر كنترل آلودگی …………………………………………………………………………25 3-6-1- فعالیهای مبتنی بر پایش و پیشگیری از آلودگی ………………………………………………………………………..25 1-3-6-1-  ارزیابی اثرات توسعه ……………………………………………………………………………………………………..27 2-3-6-1-  سیستم مدیریت زیست محیطی ………………………………………………………………………………………28 3-3-6-1-  بهره وری سبز ……………………………………………………………………………………………………………….29 4-3-6-1- تولید پاكتر ……………………………………………………………………………………………………………………29 5-3-6-1-  بازیافت مواد ………………………………………………………………………………………………………………30 6-3-6-1-  ممیزی محیط زیست ……………………………………………………………………………………………………..30 4-6-1-  فعالیتهای مبتنی بر تولید محصولات سازگار با محیط زیست ………………………………………………………..30 1-4- 6-1- زمینه سازی جهت كنترل آلودگی خودروهای تولید داخل ……………………………………………………………31 . 2-4-6-1- حذف و جایگزینی مواد مخرب لایه ازن …………………………………………………………………………………32 فصل دوم – راهبردهای زیست محیطی در صنعت ……………………………………………….33 1-2- نادیده گرفتن مشكل ……………………………………………………………………………………………………………..34 2-2- رقیق كردن…………………………………………………………………………………………………………………………..34 3-2- كنترل آلودگی در انتهای خط …………………………………………………………………………………………………….34 4-2- پیشگیری از آلودگی ………………………………………………………………………………………………………………38 5-2- شیوه های اصلی راهبرد تولید پاكتر …………………………………………………………………………………………….39 6-2- وی‍‍‍ژگی های رویكرد تولید پاكتر ………………………………………………………………………………………………….40 1-6-2-تنوع و گستردگی ………………………………………………………………………………………………………………..40 2-6-2- حفاظت محیط زیست …………………………………………………………………………………………………………41 3-6-2- سادگی …………………………………………………………………………………………………………………………..41 4-6-2- خلاقیت و نوآوری ……………………………………………………………………………………………………………..42 5-6-2- مقبولیت ……………………………………………………………………………………………………………………….42 6-6-2- بازدهی اقتصادی ……………………………………………………………………………………………………………..43 7-2- مقایسه رویكرد كنترل آلودگی در انتهای خط و تولید پاكتر ………………………………………………………………44 8-2- تولید پاكتر و توسعه پایدار ……………………………………………………………………………………………………47 9-2- دلایل سرمایه گذاری در تولید پاكتر …………………………………………………………………………………………..48 10-2- سیاست ها و اهرم های مورد استفاده برای هدایت صنایع به سمت تولید پاكتر …………………………………49 11-2- موانع و مشكلات اجرایی نمودن استراتژی های تولید پاكتر …………………………………………………………….50 1-11-2- موانع ناشی از فقدان درك صحیح …………………………………………………………………………………………..50 2-11-2- موانع ساختاری ………………………………………………………………………………………………………………..50 3-11-2- موانع مربوط به كمبو الاعات ……………………………………………………………………………………………..50 4-11-2- موانع فنی …………………………………………………………………………………………………………………….50 5-11-2- موانع اقتصادی ……………………………………………………………………………………………………………….50 فصل سوم –نگاهی اجمالی به محیط زیست …………………………………………………………51 تاریخچه سازمان حفاظت محیط زیست ………………………………………………………………………………………………52 هدف…………………………………………………………………………………………………………………………………………53 وظایف اساسی سازمان …………………………………………………………………………………………………………………55 تشكیلات سازمان ………………………………………………………………………………………………………………………..55 1-3- دفاتر مستقل………………………………………………………………………………………………………………………55 1-1-3- دفتر حوزه ریاست و دبیرخانه شورایعالی محیط زیست …………………………………………………………………55 2-1-3- اداره كل روابط عمومی و امور بین الملل……………………………………………………………………………….55 3-1-3- اداره كل نظارت و بررسی …………………………………………………………………………………………………..56 4-1-3-حراست ………………………………………………………………………………………………………………………..56 5-1-3- ادارات كل استان ها………………………………………………………………………………………………………..56 2-3- معاونت آموزش و پرورش و برنامه ریزی …………………………………………………………………………………56 3-3- دفتر آموزش زیست محیطی ……………………………………………………………………………………………….56 4-3- دفتر طرح و برنامه و اطلاع رسانی ………………………………………………………………………………………….57 5-3- دفتر مشاركت های مردمی …………………………………………………………………………………………………57 6-3- معاونت محیط زیست انسانی………………………………………………………………………………………………57 1-6-3- دفتر ارزیابی زیست محیطی ……………………………………………………………………………………………….59 2-6-3- دفتر بررسی آلودگی هوا ……………………………………………………………………………………………………59 . 3-6-3- دفتر بررسی آلودگی آب و خاك ………………………………………………………………………………………….59 4-6-3- دفتر امور آزمایشگاه ها ………………………………………………………………………………………………….59 .. 7-3- معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی …………………………………………………………………………..59 1-7-3- دفتر زیستگاه ها و امور مناطق …………………………………………………………………………………………..61 2-7-3- دفتر امور حیات وحش و آبزیان………………………………………………………………………………………….62 3-7-3- دفتر موزه تاریخ طبیعی ………………………………………………………………………………………………….64 4-7-3- دفتر محیط زیست دریایی ……………………………………………………………………………………………….64 5-7-3-معاونت پشتیبانی و امور مجلس………………………………………………………………………………………..64 فصل چهارم-دستورالعمل اجرایی عملی تولید پاكتر ……………………………………………….66 1-4- فاز اول –برنامه ریزی و سازماندهی …………………………………………………………………………………………..67 .. 1-1-4- كسب توافق مدیریت واحد …………………………………………………………………………………………………67 2-1-4- تشكیل تیم پروژه …………………………………………………………………………………………………………….68 3-1-4- توسعه سیاست ها ، اقدامات و اهداف زیست محیطی …………………………………………………………….69 4-1-4- برنامه ریزی و ارزیابی تولید پاكتر ………………………………………………………………………………………….69 2-4- فاز دوم – پیش ارزیابی ………………………………………………………………………………………………………….69 1-2-4- توصیف شركت و نمودارهای جریانی ……………………………………………………………………………………..70 2-2-4- بازرسی عینی و دقیق …………………………………………………………………………………………………………71 3-2-4- انتخاب نقاط تمركز …………………………………………………………………………………………………………72 3-4- فاز سوم – ارزیابی………………………………………………………………………………………………………………72 1-3-4- جمع آوری اطلاعات كمی …………………………………………………………………………………………………73 2-3-4- موازنه مواد………………………………………………………………………………………………………………….74 3-3-4- شناسایی گزینه های تولید پاكتر ………………………………………………………………………………………74 4-3-4- ثبت و مرتب سازی گزینه ها …………………………………………………………………………………………..75 4-4- فاز چهارم – بررسی و مطالعات امكان سنجی …………………………………………………………………………..76 1-4-4- امكان سنجی اولیه ………………………………………………………………………………………………………….76 2-4-4- امكان سنجی فنی …………………………………………………………………………………………………………77 3-4-4- امكان سنجی اقتصادی ……………………………………………………………………………………………………78 4-4—4- امكان سنجی زیست محیطی …………………………………………………………………………………………..78 5-4-4- ملاحظات مراحل ارزیابی ………………………………………………………………………………………………….80 6-4-4- انتخاب گزینه ها برای اجرای نهایی ………………………………………………………………………………………80 5-4- فاز پنجم – اجرا و استمرار ……………………………………………………………………………………………………..80 1-5-4-آماده سازی یك برنامه اجرایی……………………………………………………………………………………………..80 2-5-4- اجرای گزینه های منتخب ………………………………………………………………………………………………….80 . فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………….81

 • مقاله اصول ومبانی تربیت بدنی

  اصول ومبانی تربیت بدنی,مقاله اصول ومبانی تربیت بدنی دانلود فایل مقاله اصول ومبانی تربیت بدنی اصول ومبانی تربیت بدنی                                    ضروری ترین پدیده ای كه به معنای كامل باید شناخته شود انسان است وبدون شناسایی صحیح وكامل انسانی دستیابی…

 • گزارش کارآموزی شركت شیرآلات بهداشتی شیبه

  بهداشتی,دانلود گزارش کارآموزی شركت شیرآلات بهداشتی شیبه,شركت,شیبه,شیرآلات,کاراموزی شركت شیرآلات بهداشتی شیبه,کارورزی شركت شیرآلات بهداشتی شیبه,گزارش کارآموزی شركت شیرآلات بهداشتی شیبه,گزارش کاراموزی شركت شیرآلات بهداشتی شیبه دانلود فایل گزارش کارآموزی شركت شیرآلات بهداشتی شیبه در 33 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست…

 • پایان نامه بررسی خسران و آثار آن در قرآن

  پایان نامه بررسی خسران و آثار آن در قرآن,پروژه بررسی خسران و آثار آن در قرآن,تحقیق بررسی خسران و آثار آن در قرآن,دانلود پایان نامه بررسی خسران و آثار آن در قرآن,مقاله بررسی خسران و آثار آن در قرآن دانلود…

 • پایان نامه تجارت الکترونیک و نقش آن در تحول اقتصادی از دیدگاه مدیریت بازرگانی

  پایان نامه تجارت الکترونیک و نقش آن در تحول اقتصادی از دیدگاه مدیریت بازرگانی دانلود فایل پایان نامه تجارت الکترونیک و نقش  آن در تحول اقتصادی  از دیدگاه مدیریت بازرگانی چکیده : در یک نگاه کلی می توان تجارت الکترونیک…

 • درس زبان ها و ماشین

  پاورپوینت درس زبان ها و ماشین,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت درس زبان ها و ماشین,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,درس زبان ها و ماشین,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,همکاری در فروش دانلود فایل…

 • مقاله عوامل موثر بر عضویت اتحادیه كارگری در كشورهای OECD

  عوامل موثر بر عضویت اتحادیه كارگری در كشورهای OECD,مقاله عوامل موثر بر عضویت اتحادیه كارگری در كشورهای OECD دانلود فایل عوامل موثر بر عضویت اتحادیه كارگری در كشورهای OECD اتحادیه های كارگری به چندین دلیل از اهمیت برخوردار می باشند.…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش روش های مقابله ای

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش روش های مقابله ای دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش روش های مقابله ای در 31 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری…

 • پایان نامه اصول تعیین بودجه در سازمانهای مختلف

  پایان نامه اصول تعیین بودجه در سازمانهای مختلف دانلود فایل پایان نامه اصول تعیین بودجه در سازمانهای مختلف مقدمه : نقطه آغاز بودجه ریزی در هر مؤسسه برآورد مقدار فروش است. در واقع ضرورت تعیین حدود فروش آتی آنقدر مهم…

 • پروژه کارآفرینی ایجاد و راه اندازی یك باشگاه پرورش اندام

  پروژه کارآفرینی ایجاد و راه اندازی یك باشگاه پرورش اندام,پروژه کارافرینی ایجاد و راه اندازی یك باشگاه پرورش اندام,توجیه اقتص,دانلود پروژه ایجاد و راه اندازی یك باشگاه پرورش اندام,دانلود کارآفرینی ایجاد و راه اندازی یك باشگاه پرورش اندام,طرح توجیه فنی…

 • مقاله موانع و عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی

  جریان سرمایه گذاری خارجی در كشورهای توسعه نیافته,دانلود مقاله موانع جذب سرمایه گذاری خارجی,مقاله موانع و عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی دانلود فایل بخشهایی از متن مقاله : این مقاله موانع و راهكارها را بررسی می كند جریان سرمایه گذاری…

 • طرح تحقیقی نوشتن یک مقاله تحقیقی علمی از چکیده تا نتیجه

  طرح تحقیقی نوشتن یک مقاله تحقیقی علمی از چکیده تا نتیجه,مقاله تحقیقی علمی,نوشتن یک مقاله تحقیقی علمی از چکیده تا نتیجه,یک مقاله تحقیقی علمی از چکیده تا نتیجه دانلود فایل [3]

 • طرح توجیهی خدماتی خدمات بینایی سنجی چشم پزشکی فروش لوازم ومواد چشم پزشکی

  طرح توجیهی خدماتی خدمات بینایی سنجی چشم پزشکی فروش لوازم ومواد چشم پزشکی دانلود فایل طرح توجیهی  خدماتی خدمات بینایی سنجی چشم پزشکی  فروش لوازم ومواد چشم پزشکی    خلاصه طرح موضوع طرح دستگاه صادر کننده مجوز  دانشگاه علوم پزشکی…

 • مقاله تأثیر خشکسالی و ترسلی بر محصول پسته در شهرستان زرند

  مقاله تأثیر خشکسالی و ترسلی بر محصول پسته در شهرستان زرند دانلود فایل مقاله تأثیر خشکسالی و ترسلی بر محصول پسته در شهرستان زرند چکیده در عصر حاضر افزایش جمعیت و عوامل وابسته به آن از یک طرف و وقوع…

 • گزارش کاراموزی شركت عالی پوش روز ابهر

  دانلود گزارش کارآموزی شركت عالی پوش روز ابهر,کاراموزی شركت عالی پوش روز ابهر,کارورزی شركت عالی پوش روز ابهر,گزارش کاراموزی شركت عالی پوش روز ابهر دانلود فایل گزارش کاراموزی شركت عالی پوش روز ابهر در 72 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست…

 • پایان نامه آنالیز جریان برروی سرریز اوجی براساس (CFD)

  CFD,آنالیز,پایان نامه آنالیز جریان برروی سرریز اوجی براساس (CFD),پروژه آنالیز جریان برروی سرریز اوجی براساس (CFD),تحقیق آنالیز جریان برروی سرریز اوجی براساس (CFD),جریان,دانلود پایان نامه آنالیز جریان برروی سرریز اوجی براساس (CFD),سرریز اوجی براساس,مقاله آنالیز جریان برروی سرریز اوجی براساس…

 • ادبیات و مبانی نظری سیستم تولید درست بهنگام ( Just In Time )

  Just In Time,ادبیات و تاریخچه تولید بهنگام,ادبیات و مبانی نظری سیستم تولید درست بهنگام ( Just In Time ),پژوهش فوق لیسانس تولید بهنگام,پژوهش کارشناسی ارشد تولید بهنگام,تولید بهنگام,جزوه آموزشی تولید بهنگام,دانلو,دانلود ادبیات تولید بهنگام,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تولید بهنگام,دانلود…

 • مقاله نقش دی اکسید کربن در فتوسنتز گیاهان خشکی و آبزی

  مقاله نقش دی اکسید کربن در فتوسنتز گیاهان خشکی و آبزی,نقش دی اکسید کربن در فتوسنتز گیاهان خشکی و آبزی دانلود فایل نقش دی اکسید کربن در فتوسنتز گیاهان خشکی و آبزی سه عامل عمده در رشد و نمو گیاهان…

 • تحقیق رای داوری و نحوه صدور و اجرای آن

  اجرای داوری,اجرای رای داوری,بررسی رای داوری ونحوه صدور واجرای آن,تحقیق در مورد رای داوری ونحوه صدور واجرای آن,تحقیق رای داوری و نحوه صدور و اجرای آن,تحقیق و بررسی در مورد رای داوری ونحوه صدور واجرای آن,تحقیق و بررسی رای داوری…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکارآمدی اجتماعی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکارآمدی اجتماعی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکارآمدی اجتماعی (فصل دو) در 61 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه…

 • مقاله درباره اطلاعات و افراد

  مقاله درباره اطلاعات و افراد دانلود فایل [1]

 • مقاله ویژگیهای فضای آموزش و پرورش

  بررسی ویژگی های فضای مورد نیاز جهت آموزش و پرورش,مقاله ویژگیهای فضای آموزش و پرورش دانلود فایل بررسی ویژگی های فضای مورد نیاز جهت آموزش و پرورش قسمتهایی از متن: مقدمه: تمام تلاش انسان در طول تاریخ، ایجاد محیطی بوده…

 • مقاله اندیشه سیاسی سید قطب و تأثیر آن بر جنبشهای اسلامی معاصر

  اندیشه سیاسی سید قطب و تأثیر آن بر جنبشهای اسلامی معاصر,پروژه اندیشه سیاسی سید قطب و تأثیر آن بر جنبشهای اسلامی معاصر,تحقیق اندیشه سیاسی سید قطب و تأثیر آن بر جنبشهای اسلامی معاصر,مقاله اندیشه سیاسی سید قطب و تأثیر آن…

 • تحقیق کامل و جامع پیرامون نور و گرافیک

  تحقیق کامل و جامع پیرامون نور و گرافیک دانلود فایل فصل اول- كلیات تحقیق مقدمه                                                  …

 • مقاله پست مدرنیسم و تلویزیون

  تحقیق پست مدرنیسم و تلویزیون,مقاله پست مدرنیسم و تلویزیون دانلود فایل بخشهایی از متن:ارتباط پست مدرن و تلویزیونبارزترین منتقد پست مدرنیسم فلسفی یورگن هابرماس است. هابرماس در كتاب «گفتمان فلسفی مدرنیته» هابرماس ۱۹۶۸، با پست مدرنیسم فلسفی در سطح جامعه…

 • رشد و عملکرد گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentumMill.) تحت تاثیر سطح مختلف کاربرد اسید جیبرلیک

  رشد و عملکرد گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentumMill.) تحت تاثیر سطح مختلف کاربرد اسید جیبرلیک دانلود فایل چکیده :یک آزمایش در مزرعه باغبانی شریی بنگلا دانشگاه کشاورزی، داکا-1207، بنگلادش، در طول بازه زمانی اکتبر 2012 تا مارس 2013 برای پیدا کردن…

 • پروژه کارآفرینی طرح پرورش قـارچ خوراكـی

  پرورش,پروژه کارآفرینی طرح پرورش قـارچ خوراكـی,پروژه کارافرینی طرح پرورش قـارچ خوراكـی,توجیه اقتصادی طرح پرورش قـارچ خوراكـی,دانلود پروژه طرح پرورش قـارچ خوراكـی,دانلود کارآفرینی طرح پرورش قـارچ خوراكـی,طرح توجیه فنی طرح پرورش قـارچ خوراكـی,طرح توجیهی طرح پرورش قـارچ خوراكـی,قـارچ خوراكـی,کارآفرینی طرح پرورش…

 • بررسی میزان و نحوه استفاده از برنامه های آموزشی تلویزیون و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی

  بررسی میزان و نحوه استفاده از برنامه های آموزشی تلویزیون و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانلود فایل بررسی میزان و نحوه استفاده از برنامه های آموزشی تلویزیون و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی  عنوان                                                                                                                                      صفحه فصل اول: طرح تحقیق…

 • کارافرینی پرورش گل و گیاهان زینتی قاصدک

  کارافرینی پرورش گل و گیاهان زینتی قاصدک دانلود فایل کارافرینی پرورش گل و گیاهان زینتی قاصدک  پیشگفتار کار آفرینی زمینه های لازم را برای یافتن فرصتها  در  بازار کار وتولید  برای توانایی فردی مورد  بررسی قرار می دهد  و مجموعه…

 • پروژه حسابداری 1

  پروژه حسابداری 1 دانلود فایل پروژه حسابداری 1

 • پاورپوینت سیستم های رایانه ای : بکارگیری رایانه ها توسط سازمان ها و کاربران نهایی

  امکانات ذخیره,انواع سیستمهای رایانه,پاورپوینت سیستم های رایانه ای : بکارگیری رایانه ها توسط سازمان ها و کاربران نهایی,تاریخچه مختصری از سخت افزار رایانه,دانلود پاورپوینت سیستم های رایانه ای بکارگیری رایانه ها توسط سازمان ها و کاربران نهایی,روند تاریخی در توسعه…

 • مقاله پورتها و سرویس های پنهان

  مقاله پورتها و سرویس های پنهان دانلود فایل مقاله پورتها و سرویس های پنهان بخشهایی از متن: پورتها و سرویس های پنهان :  سرویس های دترمینان و گسترده از قبیل اسب های  تراوا و پرتهایی كه معمولاً تحت كنترل آنهاست…

 • پایان نامه بررسی مجتمع مسكونی

  پایان نامه بررسی مجتمع مسكونی,پروژه بررسی مجتمع مسكونی,تحقیق بررسی مجتمع مسكونی,دانلود پایان نامه بررسی مجتمع مسكونی,مجتمع,مجتمع مسكونی,مسكن,مقاله بررسی مجتمع مسكونی دانلود فایل پایان نامه بررسی مجتمع مسكونی در 85 صفحه ورد قابل ویرایش   این فایل فاقد منابع پایانی می باشد…

 • پایان نامه بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص

  بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص,پایان نامه بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص,پروژه بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص,تحقیق بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل…

 • تحقیق گفتگوی در خط (چت)

  تحقیق گفتگوی در خط (چت),مقاله گفتگو در چت دانلود فایل تحقیق گفتگوی در خط (چت) فهرست : چت یا گفتگوی اینترنتی بررسی چت و دوستی های اینترنتی بررسی چت وآسیب های اجتماعی بررسی چت و آسیب های روانی منابع ...................................................…

 • مقاله بررسی مفهوم شاخص

  مقاله بررسی مفهوم شاخص دانلود فایل مقاله بررسی مفهوم شاخص  مقدمه كلمه شاخص در پهنه وسیعی از مفاهیم به كار برده می شود. شاخصها برای اندازه گیری تاثیر سیستمهای آموزشی، شاخص عوامل ناراحت كننده بشری به كار می روند وتركیب…