پایان نامه ارزیابی تأثیر پارامترهای هندسی هیدرولیكی سازههای آبی كانال آبرسان در شرایط غیر ماندگار

پایان نامه ارزیابی تأثیر پارامترهای هندسی هیدرولیكی سازههای آبی كانال آبرسان در شرایط غیر ماندگار

دانلود فایل

پایان نامه ارزیابی تأثیر پارامترهای هندسی هیدرولیكی سازههای آبی كانال آبرسان در شرایط غیر ماندگار چکیده :  یکی از مهمترین عوامل در شبکه های آبیاری که تأثیر تعیـین کننـده ای بـر عملکـرد هیـدرولیکی کانـال و سازه های وابسته دارد، وجود جریان های غیرماندگار است . وجود جریان های غیرماندگار باعث تغییرات دبی و عمق در زمان و مکان در سرتاسر شبکه و سازه های آبی موجود خواهد شد که تبعات گسترده هیدرولیکی در شبکه ایجاد می کند. همچنین از جمله عوامل تأثیرگذار بـر بهبـود عملکـرد کانـال هـای آبیـاری اجـرای دقیـق برنامه های تحویل و توزیع آب در کانال ها از طریق طراحی سازه های متعدد در طـول شـبکه مـی باشـد. وظیفـه تعین میزان تنظیمات سازه ها در شبکه کانال های آبیاری و عملکرد سـازه بعهـده سیـستم کنتـرل اسـت . جهـت مطالعه و بررسی رفتار هیدرولیکی شبکه در مقابل با سیستم های کنترل و سازه هـا ومطالعـه و ارزیـابی عملکـرد جریان های غیرماندگار، یکی از موثرترین روش ها، شبیه سازی ریاضی آنهاسـت . بـا توجـه بـه طبیعـت جریـان غیرماندگار، و تعامل با این سیستم ها و استفاده از مدل های هیدرودینامیکی اجتناب ناپـذیر اسـت . بـرای تحقـق این امر تهیه رابطـه (دبـی -اشـل ) سیـستم هـای کنتـرل و سـازه هـای مربوطـه بـه صـورت تلفیقـی بـا یـک مـدل هیدرودینامیکی ضروری است . اگر چه مدل های مذکور با امکان ارزیابی عملکرد کانال هـا اطلاعـات مناسـبی را برای مدیریت جریان غیرماندگار فراهم می نمایند اما دستیابی به مناسبترین شیوه های مدیریتی نیازمند بهـره – گیری از روش های مؤثر و کارآمد بهینه سازی است .لذا در این تحقیق برای شبیه سازی کانال آبرسان و سـازه – های آن از مدل MIKE11 استفاده شد.برای آزمون و ارزیـابی مـدل ، کانـال خـداآفرین از شـبکه خـداآفرین انتخاب شده است و با توجه به داده های محاسباتی پروفیل سطح آب مدل کالیبره شد و صحت آن مورد تأییـد قرارگرفت . سپس با توجه به قابلیت مدل هیدرولیکی ١١ MIKE، ابتدا با حساسیت سـنجی پارامترهـای مـوثر در مدل درک صحیحی از رفتار جریان در شبکه بدست آمده و با شناسایی اجـزای بـا حـساسیت هیـدرولیکی بیشتر پارامترهایی نظیر ضریب زبری مانینگ که معرف میزان افت انرژی و زبـری کانـال مـی باشـد، بـازه هـای مختلف شبکه کانال آبرسان به صورت مستقل یا وابسته با اسـتفاده از روش هـای نـوین بهینـه سـازی والگـوریتم بهینـه سـازی Shuffled تعیـین شـد.  نتـایج بدسـت آمـده راه کارهـای مـدیریتی بهـره بـرداری از جریـان هـای غیرماندگار در کانال های آبیاری و سازه های آن مورد بحث و بررسی قرارگرفت کـه در ایـن پایـان نامـه ارائـه شده است .  مقدمه : یکی از مهمترین عوامل در شبکه های آبیاری که تأثیر تعیین کننده ای بر عملکرد هیدرولیکی کانال و سازه های وابسته دارد، وجود جریان های غیرماندگار است . وجود جریان های غیرماندگار باعث تغییرات دبی و عمق در زمان و مکان در سرتاسر شبکه و سازه های آبی موجود خواهد شد که تبعات گسترده هیدرولیکی در شبکه ایجاد می کند جریان های غیر ماندگار ایجاد شده در شبکه های آبیاری علاوه بر تبعات فراوان هیدرولیکی دارای تأثیرات مستقیم در فرایند بهره برداری در سطح شبکه نیز می باشند.  مدل های هیدرودینامیک و مدل ١١ MIKE عموم مدل های هیدرودینامیک که جریان غیرماندگار را در کانال های آبیاری شبیه سازی می کنند، معادلات جریان متغیر تدریجی یک بعدی معروف به سنت ونانت را حل می نمایند که هر یک قابلیت های متفاوتی دارند . بایستی متذکر شد که مدل های هیدرودینامیک برای شبیه سازی جریان غیرماندگار در کانال ها منحصر به یک مدل خاص نمی شود. بلکه مدل های دیگری نیز در این رابطه ارائه گردیده اند که می توان تعدادی از آنها را از قبیل NETFLO،DUFLOW, CANALMAN, RIBASI,  RUBLCON, HYDRA, SEFLOW, KUOTA, WAFLOW نام برد.  فهرست مطالبعنوان مطالب      شماره صفحهچكیده 1مقدمه 2فصل اول : كلیات 31)تعریف مسأله 4 -1 2)ضرورت انجام تحقیق 6 -1 3)اهداف تحقیق 8 -1 فصل دوم :مروری بر تحقیقات گذشته 9-1 مقدمه 10 -2 -2 بررسی سوابق مطالعات جریانهای غیر ماندگار در شبكههای آبیاری از -2 دیدگاه بهرهبرداری و كنترل11-3 مشخصات سیستمهای كنترل 12 -2 -4 نوع كنترل 14 -2 -1 كنترل پس خورد 14 -4 -2 -2 كنترل پیش خورد 15 -4 -2 -3 كنترل تركیبی 17 -4 -2 -5 جهت كنترل 17 -2 -6 تكنیك های طراحی 19 -2 19 p -1-6 تكنیك -2 23 MIKE -7 مدل های هیدرودینامیك و مدل 11 -2 -8 مدلهای بهینه سازی با شبیهسازی هیدرودینامیك 24 -2 و معرفی AutoCal و معرفی مدل MIKE فصل سوم : معرفی مدل 11منطقه طرح3132 MIKE 1معرفی مدل 11 -3ز-1 حالات جریان 33 -1 -3-2 تئوریهای بكارگرفته در مدل 34 -1 -3-3 روش حل معادلات 36 -1 -3-4 شرایط مرزی 40 -1 -3-1-4 وضوح 40 -1 -3-2-4 انتخاب شرط مرزی 40 -1 -3-3-4 توصیف شرایط مرزی 40 -1 -3-5 مقاومت بستر 43 -1 -3-1-5 نسبت مقاومتی 44 -1 -3-2-5 فاكتور مقاومت 44 -1 -3-3-5 شعاع مقاومت 44 -1 -3-6 شرایط پایداری 46 -1 -3-1-6 ملا ك كورانت 47 -1 -3-2-6 ملاك سرعت 47 -1 -3-7 گام زمانی 48 -1 -3-8 نحوه تعریف مقاطع عرضی 48 -1 -3-9 شرایط اولیه 50 -1 -3-10 افت انرژی 51 -1 -352 AutoCal 2)بخش دوم معرفی نرمافزار كالیبراسیون و بهینهسازی -353 AutoCal -1 راه اندازی برنامه -2 -353 Simulation Specification -2 منوی -2 -358 Model Parameters -3 منوی -2 -360 Objective Function -4 منوی -2 -3-5 بهینه سازی 63 -2 -3ح63 Optimization Method -1-5 منوی -2 -368 Save Output File -6 منوی -2 -3-7 خروجی های برنامه 69 -2 -3-3 بخش سوم معرفی منطقه طرح 69 -3فصل چهارم : اجرای مدل كانال آبرسان 72-1 تهیه مدل 73 -4-2 تعریف سازه ها 78 -4-1 دریچه كنترل بالادست آمیل 80 -2 -4-1-1 كاربردها و فواید 81 -2 -4-2-1 حذف سرریز آّب 81 -2 -4-3-1 مفاهیم عملكرد 82 -2 -4-4-1 مشخصات هیدرولیكی 82 -2 -4-5-1 كاهش 83 -2 -4-6-1 كنترل كانال از بالادست 83 -2 -4-2 مدلسازی آبگیرها 88 -2 -4-3 مدلسازی سرریزها 90 -2 -4فصل پنجم : ارائه نتایج 93مقدمه 94-1-5 تعریف سناریو 94-2-5 آنالیز حساسیت 99-1-2-5 كاربرد حساسیت هیدرولیكی در تعین دقت مورد نیاز برای كنترل سطح-2-2-5 كاربرد حساسیت هیدرولیكی در بررسی عملكرد هیدرولیكی سیستمآبیاری100-3-2-5 معرفی شیوه آنالیز حساسیت و بررسی آن بر اساس تحقیقات قبلی 100-4-2-5 روند حل در این تحقیق 104-3-5 بهینه سازی 108-1-3-5 مقدمهای بر مدلهای بهینهسازی 108-2-3-5 روش های بهینه سازی 109111 SCE -3-3-5 الگوریتم112 SCE -4-3-5 پارامترهای الگوریتم-5-3-5 معیارهای توقف 112112 SCE -6-3-5 مكانیزم الگوریتم114 CCE -7-3-5 مكانیزم الگوریتم116 AutoCal -8-3-5 بهینهسازی با مدل-9-3-5 روش مونت كارلو 123-10-3-5 تجزیه و تحلیل نتایج بهینهسازی 126فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات 128نتیجه گیری 129 پیشنهادات 130 پیوست ها 131فهرست مطالبعنوان مطالب شماره صفحهمنابع و ماخذ 132فهرست منابع فارسی 132فهرست منابع لاتین 134سایت های اطلاع رسانی 136چكیده انگلیسی 137

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش قابلیت­های سازمانی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش قابلیت­های سازمانی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش قابلیت­های سازمانی در 46 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • مقاله رهبری، شخصیت و اثر بخشی

  مقاله رهبری، شخصیت و اثر بخشی دانلود فایل مقاله رهبری، شخصیت و اثر بخشی بخشهایی از متن: چكیده: این مقاله در مورد رهبری و شخصیت صحبت می كند. علاوه بر این به عنوان تجدید علاقه ای به این موضوع دیده…

 • تحقیق امپرسیونیسم(دریافت گری)

  تحقیق امپرسیونیسم(دریافت گری) دانلود فایل تحقیق امپرسیونیسم(دریافت گری) درحقیقت جنبش امپرسیونیسم طی سالهای 1860م. ازشیوه ی رئالیسم زاده شد.دراین دوران نقاشان جوان تررئالیست مانند مانه،ادگارد دگا، و پیراگوست رنواربا انتخاب موضوعاتی که پیش ازآن کمترسابقه داشت، ازقبیل صحنه های پیک…

 • مدل قیمت گذاری آربیتراژ

  مدل,مدل قیمت گذاری آربیتراژ دانلود فایل مدل قیمت گذاری آربیتراژ 1. مقدمه تمام مدل هایی که در قبل مورد بررسی قرار گرفت , بر مبنای تجزیه و تحلیل میانگین ـ واریانس بود و فرض بر این بود که برای سرمایه…

 • پایان نامه بررسی مجتمع مسكونی

  پایان نامه بررسی مجتمع مسكونی,پروژه بررسی مجتمع مسكونی,تحقیق بررسی مجتمع مسكونی,دانلود پایان نامه بررسی مجتمع مسكونی,مجتمع,مجتمع مسكونی,مسكن,مقاله بررسی مجتمع مسكونی دانلود فایل پایان نامه بررسی مجتمع مسكونی در 85 صفحه ورد قابل ویرایش   این فایل فاقد منابع پایانی می باشد…

 • پاورپوینت دولت الکترونیکی (Egovernment) ، راهکارهای پیاده سازی دولت الکترونیک

  پاورپوینت دولت الکترونیکی (Egovernment) ، راهکارهای پیاده سازی دولت الکترونیک دانلود فایل پاورپوینت دولت الکترونیکی (Egovernment) ، راهکارهای پیاده سازی دولت الکترونیک چکیده:یك‌ زیر ساخت‌ عمومی‌ فن‌آوری‌ اطلاعات‌ برای‌ دولت‌ الكترونیکی‌ شامل‌ سامانه‌ها، شبكه‌،سخت‌ افزار و نرم‌ افزاری‌ است‌ كه‌…

 • طرح تحقیقی نقش مذهب در سلامت روان

  طرح تحقیقی نقش مذهب,طرح تحقیقی نقش مذهب در سلامت روان,مذهب در سلامت روان,نقش مذهب در سلامت روان دانلود فایل طرح تحقیقی نقش مذهب در سلامت روان قسمتی از متن:  خداوند,زیارت و غیره .... می توانند از طریق ایجاد امید و…

 • پایان نامه استفاده از سیستم عامل Tiny Os در شبکه ای بی سیم

  پایان نامه استفاده از سیستم عامل Tiny Os در شبکه ای بی سیم دانلود فایل پایان نامه استفاده از سیستم عامل Tiny Os در شبکه ای بی سیم  مقدمه میزان دسترسی به سخت افزار های ارزان قیمت، از جمله، دوربین…

 • گزارش کارورزی پیکربندی سخت افزار وشبکه های کامپیوتری

  گزارش کارورزی پیکربندی سخت افزار وشبکه های کامپیوتری دانلود فایل گزارش کارورزی  پیکربندی سخت افزار وشبکه های کامپیوتری پیشگفتار     کامپیوتر در عصر حاضر و در آغاز قرن بیست و یكم الفبای زندگی صنعتی¸ مدرن و متمدن،  جوامع  مترقی  این…

 • پاورپوینت ایستادن و راه رفتن

  پاورپوینت ایستادن و راه رفتن دانلود فایل پاورپوینت ایستادن و راه رفتن همراه با تصاویر نادرست ایستادن سبب می شود که سر آویزان شده  و بدن منقبض گردد .  انسان در چنین  شرایطی ازاعتماد به نفس  کمتری  برخوردار می باشد…

 • پایان نامه بررسی فیزیولوژیك تحمل به تنش كم آبی در ژنوتیتهای بهاره كلزا

  پایان نامه بررسی فیزیولوژیك تحمل به تنش كم آبی در ژنوتیتهای بهاره كلزا دانلود فایل پایان نامه بررسی فیزیولوژیك تحمل به تنش كم آبی در ژنوتیتهای بهاره كلزا چكیده به منظور بررسی اثر تنش كم‌آبی در مرحله رشد زایشی بر…

 • مقاله بررسی علم آمار

  پروژه بررسی علم آمار,تحقیق بررسی علم آمار,دانلود تحقیق بررسی علم آمار,مقاله بررسی علم آمار دانلود فایل مقاله بررسی علم آمار در 21 صفحه ورد قابل ویرایش  بسم الله الرحمن الرحیم مقیاس یا اندازه گیری تایچی اهنو با گفتن «جایی كه…

 • تحلیل محتوای کتابهای جغرافی دورة راهنمایی

  تحلیل محتوای کتابهای جغرافی دورة راهنمایی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود تحلیل محتوای کتابهای جغرافی دورة راهنمایی,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل تحلیل محتوای کتابهای جغرافی…

 • دانلود پاورپوینت رهبری و ارتباطات سازمانی

  ابعاد مختلف رفتار رهبری,اهمیت وجود,تجزیه و تحلیل تاثیر رهبری,دانلود پاورپوینت رهبری و ارتباطات سازمانی,رهبران خودظهور و رهبران رسمی سازمان,سه وظیفه رهبران خود ظهور,فرایند رهبری و اثرگذاری ارتباطات سازمانی,متغییرهای موقعیتی موثر بر اثربخشی رهبری,وظایف ارتباطی رهبران سازمان,ویژگی رهبران از نظر استاگدیل…

 • پایان نامه بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه از سه بعد دینی ، خانوادگی و ملی

  پایان نامه بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه از سه بعد دینی ، خانوادگی و ملی دانلود فایل پایان نامه بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه از سه بعد دینی…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش گردشگری

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش گردشگری دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش گردشگری در 47 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون…

 • گزارش کارآموزی پروژه تفریحی اقامتی و پذیرایی پارتیا(هتل پارتیا)

  اقامتی,پارتیا,پذیرایی,پروژه,تفریحی,دانلود گزارش کارآموزی پروژه تفریحی اقامتی و پذیرایی پارتیا(هتل پارتیا),کاراموزی پروژه تفریحی اقامتی و پذیرایی پارتیا(هتل پارتیا),کارورزی پروژه تفریحی اقامتی و پذیرایی پارتیا(هتل پارتیا),گزارش کارآموزی پروژه تفریحی اقامتی و پذیرایی پارتیا(هتل پارتیا),گزارش کاراموزی پروژه تفریحی اقامتی و پذیرایی پارتیا(هتل پارتیا),هتل…

 • پایان نامه آگاهی پرسنل بیمارستان های دولتی و خصوصی از حقوق بیمار

  آگاهی پرسنل بیمارستان های دولتی و خصوصی,پایان نامه آگاهی پرسنل بیمارستان های دولتی و خصوصی از حقوق بیمار,حقوق بیمار دانلود فایل پایان نامه آگاهی پرسنل بیمارستان های دولتی و خصوصی از حقوق بیمار خلاصه پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان…

 • تاثیر تبلیغات و صداقت بر فروش محصولات و رضایت مشتری

  تاثیر تبلیغات و صداقت بر فروش محصولات و رضایت مشتری دانلود فایل مشتری

 • پایان نامه بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر

  پایان نامه بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر دانلود فایل پایان نامه بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر «چکیده تحقیق» آنچه پیش دوست مطالبی درباره یکی از موارد مورد بحث در حقوق معاهدات، یعنی حق شرط  یا Reservation…

 • پایان نامه بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور

  بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور,پایان نامه بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور,پروژه بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور,تحقیق بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور,دانلودبررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور,درباره بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی…

 • مقاله بررسی فراوانی ضایعات پاتولوژیك رحم و سرویكس در نمونه های آسیب‌شناسی بیمارستانهای بعث نهاجا و میرزاكوچگ‌خان

  مقاله بررسی فراوانی ضایعات پاتولوژیك رحم و سرویكس در نمونه های آسیب‌شناسی بیمارستانهای بعث نهاجا و میرزاكوچگ‌خان دانلود فایل مقاله بررسی فراوانی ضایعات پاتولوژیك رحم و سرویكس در نمونه های آسیب‌شناسی بیمارستانهای بعث نهاجا و میرزاكوچگ‌خان پولیپ پولیپ آندوسرویكس ضایعات…

 • پایان نامه پایه فیزیولوژیک درک حرکت و حس

  پایان نامه پایه فیزیولوژیک درک حرکت و حس دانلود فایل پایان نامه پایه فیزیولوژیک درک حرکت و حس اولین بار یک فیزیولوژیست اسکاتلندی به نام Bell (1826) پایه فیزیولوژیک درک حرکت و حس را مطرح نمود. بدین صورت که بین…

 • پرسشنامه مقیاس رشد اجتماعی واینلند (WINELEND)

  پرسشنامه مقیاس رشد اجتماعی واینلند (WINELEND),دانلود پرسشنامه مقیاس رشد اجتماعی واینلند (WINELEND) دانلود فایل پرسشنامه مقیاس رشد اجتماعی واینلند (WINELEND) به همراه راهنمای اچرا و تفسیر پرسشنامه  مقیاس بلوغ اجتماعی واینلند یكی از مقیاسهای تحولی است  كه با میزان توانایی…

 • سمینار برق الگوریتمهای نوین پیش اعوجاج دیجیتالی وفقی و غیر وفقی و کاربرد آنها در حذف

  سمینار برق الگوریتمهای نوین پیش اعوجاج دیجیتالی وفقی و غیر وفقی و کاربرد آنها در حذف دانلود فایل سمینار برق الگوریتمهای نوین پیش اعوجاج دیجیتالی وفقی و غیر وفقی و کاربرد آنها در حذف لطفا از این پروژه در راستای…

 • پایان نامه مقایسه اضطراب میان دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره دانشگاه ابهر

  پایان نامه مقایسه اضطراب میان دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره دانشگاه ابهر دانلود فایل پایان نامه مقایسه اضطراب میان دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره دانشگاه ابهر مقدمه : اضطراب یكی از شایعترین اختلالات انسان است و به قول…

 • پایان نامه فدك

  پایان نامه فدك,دانلود پایان نامه فدك,فدك,همه چیز درمورد فدك دانلود فایل پایان نامه فدك چكیده فدك سرزمینی آباد در سراشیبی خیبر در شمال مدینه واقع شده و نیز  باغها و نخلستانهای فراوان داشت لازم به ذكر است ساكنان آن یهودی…

 • پایان نامه بررسی ارتباط نظام جبران خدمات کل با بهره‌وری نیروی انسانی

  پایان نامه بررسی ارتباط نظام جبران خدمات کل با بهره‌وری نیروی انسانی دانلود فایل پایان نامه بررسی ارتباط نظام جبران خدمات کل با بهره‌وری نیروی انسانی چكیده تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه نظام جبران خدمات کل با بهره‏وری نیروی…

 • مقاله حسابرسی بر مبنای خطر

  مقاله حسابرسی بر مبنای خطر دانلود فایل مقاله حسابرسی بر مبنای خطر  مقاله ترجمه شده همراه متن اصلی حسابرسی بر مبنای خطر یك روش جدید كه توسط توماس بایر گردآوری شده است . حریفان در بازی شطرنج هر كسی زمین…

 • پاورپوینت نقش مدیریت مشاركتی و نظام پیشنهادات در توسعه منابع انسانی و افزایش بهره وری

  اهداف مدیریت مشاركتی,بهره وری چیست,پاورپوینت نقش مدیریت مشاركتی و نظام پیشنهادات در توسعه منابع انسانی و افزایش بهره وری,چرا از مدیریت مشاركتی استفاده می كنیم,چگونه نظام پیشنهادات را عملی كنیم,دانلود پاورپوینت نقش مدیریت مشاركتی و نظام پیشنهادات درتوسعه منابع انسانی…

 • پایان نامه معماری مساجد

  پایان نامه معماری مساجد,تحقیق و پژوهش,تحقیق و پژوهش معماری مساجد,معماری مساجد دانلود فایل     عناوین: -مقدمه -مسجد و مدرسه شهید مطهری ( سپهسالار) -مسجد (شاه‌ سابق) امام خمینی تهران -مسجد جامع (عتیق) تهران -منابع و مأخذ مساجد پیش گفتار 1…

 • مقاله بررسی گزیده ای از تحولات صنعت بیمه در ایران

  پروژه بررسی گزیده ای از تحولات صنعت بیمه در ایران,تحقیق بررسی گزیده ای از تحولات صنعت بیمه در ایران,دانلود تحقیق بررسی گزیده ای از تحولات صنعت بیمه در ایران,مقاله بررسی گزیده ای از تحولات صنعت بیمه در ایران دانلود فایل…

 • تحقیق تاثیر گوگرد بر روی سایر مواد شیمیایی

  تحقیق تاثیر گوگرد بر روی سایر مواد شیمیایی دانلود فایل بخشهایی از متن: معرفی گوگرد گوگرد ماده بی بو و بدون مزه است که در طبیعت بیشتر به صورت ماده جامد زرد رنگ است که البته کانی های سولفیدی و…

 • سید قطب؛ قدرت اندیشه

  سید قطب؛ قدرت اندیشه دانلود فایل [1]

 • مقاله ساپورت بازیابی اطلاعات در مورد استفاده وساخت آنتولوژی (antology)

  پایان نامه ساپورت بازیابی اطلاعات در مورد استفاده وساخت آنتولوژی (a,پروژه ساپورت بازیابی اطلاعات در مورد استفاده وساخت آنتولوژی (antology),تحقیق ساپورت بازیابی اطلاعات در مورد استفاده وساخت آنتولوژی (antology),ساپورت بازیابی اطلاعات در مورد استفاده وساخت آنتولوژی (antology),مقاله ساپورت بازیابی اطلاعات…