پایان نامه استیفاء

پایان نامه استیفاء

دانلود فایل

پایان نامه استیفاء مقدمه مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دكتر حسن امامی در كتاب «ضمان قهری» آمده است و به معنی بهره‌مند شدن كسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد كه مواد 336 و 337 قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد.  فهرست مطالب عنوان                                                                                                    مقدمه: چكیده پایان نامه الف- پیشینه تاریخی 1-   در حقوق اسلام 2-   در جلد اول قانون مدنی 3-   در حقوق رم 4-   در حقوق فرانسه 5-   در حقوق انگلیس و آمریكا الف) دارا شدن غیر عادلانه (بلاكس لودیكشنری) ب) اصل استحقاق در حقوق انگلیس و آمریكا 6- در حقوق بین المللی و آراء دیوان های داوری الف) كمیسیون داوری یونان و انگلیس ب) كمیسیون دعاوی كلی ایالات متحده آمریكا و مكزیك ج) كمیسیون داوری فی ما بین ایالات متحده آمریكا و پرو د) دیوان داوری ایران و آمریكا منابع اقتباس 1-   قانون مدنی 2-   منابع فقهی 3-   سایر منابع فصل اول: استیفاء از عمل شخص بخش نخست – كلیات گفتار اول – تعاریف و تحدید موضوع 1-   تعریف ادبی 2-   تعریف اصطلاحی 3-   استیفاء به معنای اعم 4-   استیفاء به معنای اخص 5-   طبقه بندی استیفاء در ضمان قهری گفتار دوم – ماهیت استیفاء 1-   نظریه عقدی 2-   نظریه شبه عقدی 3-   تئوری دارا شدن غیر عادلانه (حقوق تطبیقی) 4-   نظریه عقد استیفاء و واقعه حقوقی 5-   نظریه عمل مادی با آثار حقوقی گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی 1-   مبانی فقهی الف) امر معاملی ب) اجاره ج) لقطه د) جعاله هـ) استیفاء در سایر منابع فقهی یك – شركت و مضاربه دو- حقوق متولی و ناظر در وقف و) فقه تطبیقی یك – تدوین قانون منطبق با فقه حنفی دو- كلیاتی درباره ماهیت سه – عقد ضمنی و اشباه آن چهار – تمدید عقد سابق با مخالف با عقد 2-    رویه بین المللی 3-    ماده 336 قانون مدنی بخش دوم – شرایط و آثار گفتار 1- روابط طرفین 1-   شخص مسئول الف) اهلیت آمر یك – فرضی كه آمر صغیر غیر ممیز یا مجنون باشد دو – فرضی كه آمر سفیه یا صغیر ممیز باشد. ب) قصد آمر 2- شرایط عامل الف) اهلیت عامل ب) قصد عامل یك – قصد تبرع از ناحیه عامل دارای اهلیت دو- قصد تبرع از ناحیه صغیر ممیز و سفیه سه – عدم قصد تبرع از ناحیه صغیر ممیز و سفیه چهار – قصد عامل در گرفتن اجرت المثل پنج – فقدان قصد از ناحیه عامل در حین اجرای امر گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل 1-   شرایط مربوط به امر 2-   شرایط مربوط به عمل الف) عمل بر حسب امر دیگری باشد. ب) عمل باید انجام شود. ج) عرفاً برای عمل اجرت باشد. د) عامل خود را عادتاً برای اجرت مهیا كرده باشد. 3- مشروعیت عمل الف) عامل به نامشروع بودن عمل آگاهی دارد. ب) عدم آگاهی عامل به مشروعیت عمل در نتیجه جهل حكمی است. ج) عدم آگاهی به مشروعیت عمل جهل موضوعی است. 4- عامل قصد تبرع نداشته باشد. الف)‌ تبرع ب) فرض عدم تبرع ج) تبرع در اقرار گفتار سوم – آثار 1-   ضمان امر و مسئولیت آمر 2-   عمل مأمور و استحقاق به اجرت المثل عمل 3-   مسئولیت عامل راجع به اموال آمر الف) وضعیت اموال در ید مأمورین ب) وضعیت ید صنعتگران نسبت به اموال دیگری فصل دوم: استیفاء از مال غیر بخش نخست – كلیات گفتار اول – تعاریف گفتار دوم – كلیات 1-   مفهوم و ماهیت حقوقی استیفاء 2-   استیفاء در حقوق سایر كشورها و دادگاههای بین المللی بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی گفتار اول – مبانی فقهی 1-   اكل مال به باطل 2-   قاعده علی الید 3-   مقبوض به عقد فاسد 4-   الخراج بالضمان 5-   مأخوذ بالسؤم 6-   قاعده احترام 7-   اجاره گفتار دوم – مبانی قانونی (ماده 337) بخش سوم: شرایط و احكام و آثار گفتار اول: شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری 1-   اذن الف) اذن صریح ب) اذن ضمنی 2- فقدان اذن 3- استیفاء منفعت الف) منافع مال مادی است. یك – منافع موجود است دو – منافع تدریجی الحصول است ب) منافع مال معنوی است 4- اجرت داشتن مال موضوع استیفاء 5- مجانی نبودن اذن در استیفاء الف) صاحب مال اذن به استیفاء مجانی داده است. ب) قصد استیفاء مجانی و رجوع از اذن ج) اباحه غیر معوض یك) اباحه عین دو) اباحه منافع 6-         لزوم اهلیت برای اذن انتفاع مجانی 7-         اهلیت در اذن دهنده 8-         اهلیت استفاده كننده الف) صغیر و ممیز ب) مجنون یا صغیر غیر ممیز 9- قصد طرفین الف) قصد اذن دهنده یك – اذن در انتفاع مجانی است دو – اذن دهنده اجرت المثل بیشتری مطالبه می كند. سه – اذن دهنده اجرت المثل كمتری مطالبه می كند.  ب) قصد مأذون یك – اختلاف در قصد طرفین دو- عدم اطلاع مأذون از قصد اذن دهنده 10- مشروعیت استیفاء از مال غیر گفتار دوم – احكام استیفاء در اموال دیگری 1-   اجرت المثل در اجازه اشیاء الف) تعیین مدت ب) انتقضاء مدت ج) پایان اجاره و مراضات حاصله د) تأسیس بنا و غرص اشجار 2- اتلاف مال به عوض 3- تعیین اجرت المثل الف) مسئولیت فردی یا تضامنی ب) تصرف اذن دهنده و اجرت المثل ج) حق مأذون نسبت به منافع استفاده نشده گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری 1-   مسئولیت منتفع الف) پرداخت اجرت المثل استیفاء یك – نحوه محاسبه اجرت المثل * – محاسبه اجرت المثل بر مبنای مدت تصرف ** – محاسبه اجرت المثل بر مبنای مدت استیفاء دو – وضعیت منافع استیفاء پس از انفصال ب) ضمان ید مستفید یك – ضمان عین دو- ضمان منافع سه – ضمان منافع غیر مستوفات 2-   استحقاق اذن دهنده الف)‌ دریافت اجرت المثل ب) رجوع از اذن گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء 1-   استیفاء از مال غیر است 2-   استیفاء منفعت همراه با كار غیر است. 3-   استیفاء از مال دیگری توأم با كار ثالث است 4-   استیفاء از مال دیگری توأم با كار دیگری به نفع ثالث است گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حكم 1-   بار اثبات 2-   وسایل اثبات 3-   وضعیت حكم 4-   نمونه‌هایی از صدور احكام یك – دادگاههای داخلی دو – در دیوان داوری ایران و آمریكا منابع و مآخذ 

 • پرسشنامه سبک های مقابله ای لازاروس و فولکمن

  پرسشنامه سبک های مقابله ای لازاروس و فولکمن دانلود فایل پرسشنامه سبک های مقابله ای لازاروس و فولکمن منابع : Lazarus, R. S., &Folkman,S.(1988). Appraisal, coping, health statues, and psychologicalsymptoms.Journal of personality and social psychology, 50,571-579.

 • مقاله بررسی خلاصه ویژوال بیسیك

  پروژه بررسی خلاصه ویژوال بیسیك,تحقیق بررسی خلاصه ویژوال بیسیك,دانلود مقاله بررسی خلاصه ویژوال بیسیك,مقاله بررسی خلاصه ویژوال بیسیك دانلود فایل مقاله بررسی خلاصه ویژوال بیسیك در 9 صفحه ورد قابل ویرایش  چرا Visual Basic ؟ VB ، بدون شك ،…

 • پایان نامه بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختر دانشکده ادبیات و علوم انسانی

  پایان نامه بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختر دانشکده ادبیات و علوم انسانی,پروژه بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختر دانشکده ادبیات و علوم انسانی,تحقیق بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنام,مقاله…

 • پایان نامه بررسی مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشكار و غیر ورزشكار

  پایان نامه بررسی مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشكار و غیر ورزشكار,پروژه بررسی مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشكار و غیر ورزشكار,تحقیق بررسی مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد…

 • پایان نامه بررسی امكان كاربرد سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراكتورسازی ایران

  بررسی امكان كاربرد سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراكتورسازی ایران,پایان نامه بررسی امكان كاربرد سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراكتورسازی ایران,پروژه بررسی امكان كاربرد سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراكتورسازی ایران,تحقیق بررسی امكان كاربرد…

 • پایان نامه ساختار شبکه GSM

  پایان نامه ساختار شبکه GSM,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ساختار شبکه GSM,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل پایان نامه ساختار شبکه GSM فهرست مطالب…

 • تجزیه و تحلیل شرکت (فصل چهاردهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)

  تجزیه و تحلیل شرکت (فصل چهاردهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش),دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل شرکت (فصل چهاردهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش),دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود…

 • بررسی شیوع آکنه ، درک از وجود آن و ارتباط آن با سلامت روان وسایر عوامل در دانش آموزان 19-14 سال شمال غرب تهران

  بررسی شیوع آکنه ، درک از وجود آن و ارتباط آن با سلامت روان وسایر عوامل در دانش آموزان 19-14 سال شمال غرب تهران,تحقیق بررسی شیوع آکنه ، درک از وجود آن و ارتباط آن با سلامت روان,دانلود پژوهش بررسی…

 • تحقیق روشهای تبدیل فایل های Pdf

  تحقیق روشهای تبدیل فایل های Pdf دانلود فایل تحقیق روشهای تبدیل فایل های Pdf فهرست: مقدمه Pdfآماده سازی اسناد بافرمت Pdfبهینه سازی فایل های فارسی  Pdfنحوه ایجاد فایلهای منابع .................................................. بخشهایی از متن: مقدمه نرم افزارهای زیادی برای کار با…

 • پایان نامه ایدئولوژی خاورمیانه

  پایان نامه ایدئولوژی خاورمیانه دانلود فایل پایان نامه ایدئولوژی خاورمیانه این پایان نامه حاوی فصول زیر است: ف1 استعمار خاورمیانه ف2 صهیونیسم و خاورمیانه ف3 امریکا در خاورمیانه ف4 خاورمیانه آرام ف5 سناریوی سوم نفتی ف6 ایران و امریکا منابع…

 • پروژه پایان نامه الگوریتمهای مسیریابی

  پروژه پایان نامه الگوریتمهای مسیریابی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایان نامه الگوریتمهای مسیریابی,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پروژه پایان نامه الگوریتمهای مسیریابی در هریك از…

 • مقاله بررسی مدیریت دانش به عنوان شاخصی نو در تجارت استراتژیك

  پروژه بررسی مدیریت دانش به عنوان شاخصی نو در تجارت استراتژیك,تحقیق بررسی مدیریت دانش به عنوان شاخصی نو در تجارت استراتژیك,دانلود تحقیق بررسی مدیریت دانش به عنوان شاخصی نو در تجارت استراتژیك,مقاله بررسی مدیریت دانش به عنوان شاخصی نو در…

 • پاورپوینت با موضوع امار

  پاورپوینت با موضوع امار دانلود فایل پاورپوینت با موضوع امار فهرست مطالب :  آمار چیست؟ تعریف آمار: نقش آمار در زندگی روزمره:   ارتباط متقابل آمار و سایر رشته ها: عمل آماری زنده یاد دكتر عباسعلی خواجه نوری پدر آمار…

 • پروژه مالی رشته حسابداری با عنوان بسته بندی

  برآورد هزینه مالی و اقتصادی,بسته بندی,پروژه مالی رشته حسابداری با عنوان بسته بندی,تحقیق پایانی,تحقیق مالی,تحقیق مالی رشته حسابداری با موضوع بسته بندی دانلود فایل پروژه مالی رشته حسابداری با عنوان بسته بندی مقدمه:  هدف از بسته بندی نمودن مواد غذایی…

 • مجموعه دوازدهم مقالات مدیریت مالی ، سود

  اطلاعات محرمانه,اقلام تعهدی,ترکیب سهامداران,تمرکز سرمایه گذاران نهادی,جریان های وجه نقد عملیاتی,داده های حسابداری,رگرسیون تجمعی,رگرسیون سری زمانی,رگرسیون مقطعی,سرمایه گذاران نهادی,عدم تقارن اطلاعاتی,مجموعه دوازدهم مقالات مدیریت مالی ، سود,محتوای اطلاعاتی سود,محتوای اطلاعاتی سودحسابداری,مدیریت سود ،,ناکارآیی بازار,نقدشوندگی بازار دانلود فایل مجموعه مناسب دانشجویانی…

 • پایان نامه رابطه بین سلامت روان و اعتقادات مذهبی

  پایان نامه رابطه بین سلامت روان و اعتقادات مذهبی دانلود فایل پایان نامه  رابطه بین سلامت روان و اعتقادات مذهبی   مقدمه: تأمین و حفظ سلامتی یکی از اهداف عالی انسان است که برای تحقق این هدف تمام کشورها بخش قابل…

 • تحقیق جامع بهداشت جامعه

  تحقیق جامع بهداشت جامعه دانلود فایل فهرست مطالب: عنوان :                                           صفحه : 1 ) پیشگفتار                                   3 2 ) اطلاعات دموگرافیک                               5 1 . 2 ) اطلاعات سنی و جنسی                          5 2 . 2 ) اطلاعات…

 • مقاله زبان های برنامه نویسی

  مقاله زبان های برنامه نویسی دانلود فایل مقاله زبان های برنامه نویسی قسمتهایی از متن: مقدمه: مایكروسافت در مصاف با جاوا، بدنبال ارائه یك زبان كامل بود كه سایه جاوا را در میادین برنامه نویسی كم رنگ تر نماید. شاید…

 • پروژه کارآفرینی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو

  پروژه کارآفرینی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو,پروژه کارافرینی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو,ترمز,توجیه اقتصادی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو,تولید,خودرو,دانلود پروژه کارخانه تولید لنت ترمز خودرو,دانلود کارآفرینی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو,طرح توجیه فنی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو,طرح توجیهی کارخانه…

 • مبانی و پیشینه نظری هویت و نحوه شکل گیری آن (فصل دوم پایان نامه)

  پیشینه پژوهش سبک های هویت,فصل دوم پایان نامه,مبانی نظری انواع هویت,مبانی و پیشینه نظری هویت و نحوه شکل گیری آن (فصل دوم پایان نامه),نظریه های هویت دانلود فایل مبانی و پیشینه نظری هویت و نحوه شکل گیری آن (فصل دوم…

 • اصول و نحوه طراحی یك سیستم كنترلی با استفاده از یك PLC

  اصول و نحوه طراحی یك سیستم كنترلی با استفاده از یك PLC دانلود فایل اصول و نحوه طراحی یك سیستم كنترلی با استفاده از یك PLC اتوماسیون صنعتی با توجه به پیشرفت بسیار سریع تكنولوژی و وجود رقابت‌های شدید در…

 • تحقیق اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها

  اصل قانونی جرائم و مجازاتها,اصل قبح عقاب بلابیان,تحقیق اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها,تحقیق رشته حقوق دانلود فایل تحقیق اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها مقدمه: در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار…

 • پایان نامه راهکارهای مبارزه با قاچاق محصولات کشاورزی در ایران از دیدگاه اساتید کشاورزی واحد ابهر

  پایان نامه راهکارهای مبارزه با قاچاق محصولات کشاورزی در ایران از دیدگاه اساتید کشاورزی واحد ابهر,راهکارهای مبارزه با قاچاق محصولات کشاورزی در ایران از دیدگاه اساتید کشاورزی واحد ابهر,مبارزه با قاچاق محصولات کشاورزی در ایران از دیدگاه اساتید کشاورزی واحد…

 • فلسفة زیتحقیق فلسفة زیبایی شناسی از دیدگاه فمینیستی

  از دیدگاه فمینیستی,تحقیق فلسفة زیبایی شناسی,فلسفة زیتحقیق فلسفة زیبایی شناسی از دیدگاه فمینیستی دانلود فایل تحقیق فلسفة زیبایی شناسی از دیدگاه فمینیستی مقدمه مقاله ای كه پیش رو دارید ترجمه ای است از فصل اول كتابی به نام «مقدمه ای…

 • آشنایی با موسیقی ونت

  آشنایی با موسیقی ونت دانلود فایل آشنایی با موسیقی ونت فهرست مطالب: عنوان 1-  مقدمه 2-  بیان مسأله 3-  بیان اهداف 4-  بیان فرضیات 5-  مطالعه پیشینه 6-  گفتگو با یك موسیقیدان 7-  تعریف مفاهیم اساسی موسیقی 8-  تعریف سبكهای…

 • تحقیق آماده نقش مدیریت مشاركتی و نظام پیشنهادات در توسعه منابع انسانی و افزایش بهره وری

  اهداف مدیریت مشاركتی,بهره وری چی,تحقیق آماده نقش مدیریت مشاركتی و نظام پیشنهادات در توسعه منابع انسانی و افزایش بهره وری,چرا از مدیریت مشاركتی استفاده می كنیم,چگونه نظام پیشنهادات را عملی كنیم,دانلود تحقیق آماده با عنوان نقش مدیریت مشاركتی و نظام…

 • مقاله ناخن جویدن کودکان

  دانلود مقاله جویدن ناخن,مقاله ناخن جویدن کودکان دانلود فایل ناخن جویدن کودکان مقدمه از بیشترین واکنش های عصبی که در عین حال اختلالی در رفتار نیز به حساب می آید واکنش ناخن جویدن یا اونیکوپاژی است. این امر که در…

 • پاورپوینت ابله مرغان

  پاورپوینت ابله مرغان دانلود فایل پاورپوینت ابله مرغان شرح بیماری  آبله‌مرغان توسط ویروس واریسلا زوستر که از خانواده هرپس ویروس است ، ایجاد می‌شود. این ویروس بعد از ایجاد آبله‌مرغان، ، در همه افراد به صورت نهفته ، درمسیر رشته…

 • روانشناسی تربیتی

  روانشناسی تربیتی دانلود فایل روانشناسی تربیتی روان شناسی تربیتی یکی از مهمترین رشته های است که به بحث و بررسی پیشرفت های درسی و نارسائی های تحصیلی یاد گیرندگان می پردازد به عبارتی روان شناسی تربیتی شاخه ای از علم…

 • بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بررضایت زناشویی،تاب آوری وخود پنداره مراجعین به مرکز مشاوره

  اثربخشی آموزش مهارت های زندگی,بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بررضایت زناشویی،تاب آوری وخود پنداره مراجعین به مرکز مشاوره,تاب آوری,خود پنداره مراجعین به مرکز مشاوره,رضایت زناشویی دانلود فایل اطلاعات تحقیق: در 107 صفحه ورد قابل ویرایش دارای 5 فصل  :…

 • مقاله حسابداری و بودجه تلفیقی

  مقاله حسابداری و بودجه تلفیقی دانلود فایل مقاله حسابداری و بودجه تلفیقی فهرست: مقدمه متغیرهای كلان اقتصادی و اجتماعی الگوی سه انحرافی حسابرسی ملی مراحل «حسابرسی بودجه» فعلی در ایران گزارشگری مالی و تلفیقی و حسابداری مدیریت سیستم حسابداری مالی…

 • مقاله حقوق کودک درخانه و جامعه

  مقاله حقوق کودک درخانه و جامعه,مقاله حقوق کودک درخانه وجامعه دانلود فایل مقاله حقوق کودک در خانه و جامعه فهرست مطالب عنوان: کنوانسیون حقوق کودک یونیسف ،سازمان حمایت ازکودکان حقوق کودک ، بخشی از حقوق بشر منابع .................................................... قسمتهایی از…

 • پاورپوینت بررسی سیستمهای اطلاعات مدیریت

  MIS,بررسی سیستمهای اطلاعات مدیریت(MIS),پاورپوینت بررسی سیستمهای اطلاعات مدیریت,تحقیق بررسی سیستمهای اطلاعات مدیریت(MIS),دانلود پاورپوینت بررسی سیستمهای اطلاعات مدیریت(MIS),سیستمهای اطلاعات,مدیریت,مقاله بررسی سیستمهای اطلاعات مدیریت(MIS) دانلود فایل پاورپوینت بررسی سیستمهای اطلاعات مدیریت(MIS) در 295 اسلاید قابل ویرایش فصل اولمقدمه ای بر سیستم های…

 • مقاله جامع انقلاب

  مقاله جامع انقلاب دانلود فایل بخشهایی از متن: كلمه ی (انقلاب) در زبان فارسی معادل لفظ Revolution در زبان های فرانسه و انگلیس است.واژه Revolution كه در سده های میانه در زبان انگلیسی به كار رفته است،ریشه در كلمه ی…

 • پژوهش تأثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور

  ارتباط سطح سواد و اشتغال با شیوع اعتیاد,پژوهش تأثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور,میزان ارتباط سطح درآمد برای ارائه تفریحات سالم و اعتیاد,میزان ارتباط وضعیت اقتصادی خانواده با اعتیاد دانلود فایل پژوهش…