پایان نامه اقوالُ عُلماءِ اللغه حول الترادف فی اللغه العربیه و ذكر نماذجَ من الترادف

پایان نامه اقوالُ عُلماءِ اللغه حول الترادف فی اللغه العربیه و ذكر نماذجَ من الترادف

دانلود فایل

پایان نامه اقوالُ عُلماءِ اللغه حول الترادف فی اللغه العربیه و ذكر نماذجَ من الترادف  موجز الرساله  (چکیده) : قرآن کریم به زبان عربی مبین نازل شد، تا اینکه معجزه آشکار برای جهانیان باشد، بر قومی که خود قدر بزرگی بر بیان داشتند و در میان لهجه های مختلف، لهجه قریش جایگاه برتری گردید و قرآن از میان آن همه لهجه ها، از الفاظی نشأت گرفت که دارای آهنگی زیبا، گوشنواز و دلنشین است. لذا در این خلاصه پی آنیم که “مسأله ترادف” را  که منشأ بحث و جدل و تحقیق علماء، لغت شناسان، ادیبان، و محققان از دیرباز تا کنون بوده است بررسی نمائیم. در این میان لغت شناسان به دو دسته تقسیم شده اند :  1- موافقین : و این عده بر این باورند که برای یک معنی انبوهی از کلمات مترادف وجود داشته که باعث غنی و وسعت زبان گردیده، و علت آن را علل و اسبابی می دانند که به نوعی باعث ایجاز این زبان گردیده است. و کثرت مترادفات را باعث آهنگین نمودن نثر عربی دانسته اند. 2- دسته دیگر مخالفین وجود ترادف که صرف نظر از طبیعت و سرشت لغت، بر این باورند که هیچ دو کلمه ای در زبان عربی نمی توان یافت که از نظر معنی کاملاً یکسان باشد چون آن را حکیمانه نمی دانند، بلکه به دنبال فروق دقیق و عمیق میان ارتباط کلمات هستند. در عصر حاضر یکی از موضوعات شعله ور فرهنگستان قاهره و مجامع علمی ادبی گردیده است. این مختصر ره توشه در جستجوی یافتن پاسخی برای این مسئله است و می کوشد با بررسی زوایای مختلف موضوع برخی از آثار دانشمندان لغت شناس را در این زمینه مطرح کرده و مورد نقد و بررسی قرار دهد تا ان شاءالله و به تحلیل و قضاوت نهایی دست یابد. «شناخـت تـرادف» شامل موارد زیر است : 1- سیر تاریخی بحث های لغوی 2- رساله ها و کتابهای مربوط به مترادفات، لغت شناسان قدیم و معاصر که در هفت صفحه خواهد آمد. 3- مراحل جمع آوری لغت 4- واژه مترادف، اولین مورد استعمال آن، معانی لغوی آن 5- تعریف ترداف، و اولین کسانی که به طور آشکار درباره ترادف اظهار نظر کرده اند. مانند : علی بن عیسی الرمانی (م 384 ه)، ابن مالک، المرتضی زبیدی      6- تعریف امام فخر رازی :  تفاوت ترادف با تأکید و تابع، ترادف کلمات غیر مفرده، بحث درباره الفاظ، متوارده و مترادفه و نتیجه گیری 7- الفاظ متوارده و الفاظ مترادفه و نظریه فقیه و مفسر طبرستانی، کیا الهرّاسی (م 504 ه) 8- تعریف خواجه نصیرالدین طوسی 9- ترادف کلمات غیرمفرده، عیسی الرمانی 10- تعاریف اهل اصول و معاصرین، استاد محمود شهابی، کیا الهرّاسی، شیخ محمد رضا مظفر 11- تعاریف ترادف در قرون اخیر، نظریه لغت شناس معاصر دکتر ابراهیم انیس 12- تعریف ترادف از نظر زبان شناس معاصر، پالمر، اولمان 13- ترادف تام و نظریه اولمان زبان شناس معاصر 14- شرایط ترادف تام از نظر دکتر ابراهیم انیس 15- کاربردهای ترادف شامل : تأکید و مبالغه، توسعه فصاحت و بلاغت، به کارگیری تعابیر مختلف، مسئله ترادف و مسائل مربوط به فرهنگستان زبان قاهره مورد بررسی قرار گرفته است. فهرست عنوان                                                                                                                                                                                صفحه موجز الرساله (چكیده) ……………………………………………………………………………………………………..1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….2 فصل اول : شناخت ترادف  …………………………………………………………………………………………..8 سیر تاریخی ……………………………………………………………………………………………………………………8 معاصرین و پدیده ترادف  ………………………………………………………………………………………………..13 جمع آوری لغت …………………………………………………………………………………………………………….14 ترادف لغوی ………………………………………………………………………………………………………………….16 ترادف صراحتاً ……………………………………………………………………………………………………………… 18 تعریف امام فخر رازی ……………………………………………………………………………………………………..19 تفاوت ترادف با تأكید و تابع …………………………………………………………………………………………….20 نتیجه ……………………………………………………………………………………………………………………………21 الفاظ متوارده و الفاظ مترادفه …………………………………………………………………………………………21 تعریف خواجه نصیرالدین طوسی …………………………………………………………………………………….22 ترادف غیر مفرده ………………………………………………………………………………………………………….22 تعاریف اهل اصول …………………………………………………………………………………………………………23 نمودار رابطه مترادف و متمایز …………………………………………………………………………………………23 نظریه دكتر ابراهیم انیس ……………………………………………………………………………………………….26 تعریف ترادف از نظر زبان شناسی معاصر ………………………………………………………………………….27 پالمر …………………………………………………………………………………………………………………………….27 اولمان  ……………………………………………………………………………………………………………………….28 ترادفات تام ………………………………………………………………………………………………………………….28 شرایط ترادف تام و نظریه دكتر ابراهیم انیس  …………………………………………………………………..28 معاصر بودن ………………………………………………………………………………………………………………….29 وحدت محیط پیدایش زبان …………………………………………………………………………………………….29 اتحاد كامل بین معنی دو واژه  ………………………………………………………………………………………..30 نتیجه تطور صوتی نبودن ……………………………………………………………………………………………….30 كاربردهای ترادف ………………………………………………………………………………………………………….31 تأكید و مبالغه  ……………………………………………………………………………………………………………..31 توسعه فصاحت و بلاغت از نظر دكتر صبحی صالح …………………………………………………………….32 ابن یعیش  ………………………………………………………………………………………………………………….33 به كارگیری تعابیر مختلف ………………………………………………………………………………………………33 سیوطی ……………………………………………………………………………………………………………………….34 ابن فارس      ………………………………………………………………………………………………………………..34 ابوبكر باقلانی ………………………………………………………………………………………………………………..34 مسئله ترادف  ………………………………………………………………………………………………………………35 فصل دوم: علل به وجودآمدن لغات مترادف ………………………………………………………………….36 اسباب ترادف ……………………………………………………………………………………………………………….37 گویش های مختلف از نظر ابن جنی …………………………………………………………………………………37 تعریف سیوطی ……………………………………………………………………………………………………………..38 تعریف راغب اصفهانی ……………………………………………………………………………………………………38 تعریف ترنچ ………………………………………………………………………………………………………………….39 نظر دكتر رمضان  عبدالتواب …………………………………………………………………………………………..39 تعریف علی عبدالواحد وافی ……………………………………………………………………………………………39 تعریف ابن فارس …………………………………………………………………………………………………………..40 کلمات دخیله و تعریب …………………………………………………………………………………………………..40 نظریه ابوحاتم ………………………………………………………………………………………………………………. 41 نظریه خفاجی ………………………………………………………………………………………………………………..41 نظریه اولمان ………………………………………………………………………………………………………………….41 صفت …………………………………………………………………………………………………………………………..42 نظریه سیبویه، عکبری، ابن فارس  …………………………………………………………………………………..42 نظریه قاضی ابوبکر ابن العربی …………………………………………………………………………………………43 نظریه علی الجارم …………………………………………………………………………………………………………43 نظریه دکتر ابراهیم انیس ………………………………………………………………………………………………..43 شرح لغت و معاجم لغوی ………………………………………………………………………………………………..44 نامگذاری با ذوق شاعری یا تعبیرات شخصی ……………………………………………………………………..46 نظریه نولدکه ………………………………………………………………………………………………………………..46 نسبت ………………………………………………………………………………………………………………………….47 نظریه علی  الجارم ………………………………………………………………………………………………………..47 موسیقی کلام ……………………………………………………………………………………………………………….47 نظریه دکتر ابراهیم انیس ……………………………………………………………………………………………….47 حذف ………………………………………………………………………………………………………………………….48 عدم تمایز بین مطلق و مقید …………………………………………………………………………………………..48 کنایه ……………………………………………………………………………………………………………………………48 کنیه …………………………………………………………………………………………………………………………..49 مرور زمان و تحمل معنای جدید ……………………………………………………………………………………..49 فخر فروشی  و مباهات به جمع کردن مترادفات ………………………………………………………………..50 تطور صوتی ………………………………………………………………………………………………………………..50. تداخل لغات …………………………………………………………………………………………………………………51 نظریه ابن جنی ………………………………………………………………………………………………………………51 إبدال …………………………………………………………………………………………………………………………..51 قلب …………………………………………………………………………………………………………………………….52 إتباع …………………………………………………………………………………………………………………………..53 تطور دلالی …………………………………………………………………………………………………………………..54 تخصیص عام ………………………………………………………………………………………………………………..54 مجاز …………………………………………………………………………………………………………………………..55 مجاورت ………………………………………………………………………………………………………………………55 نظریه احمد بن فارس …………………………………………………………………………………………………….56 فصل سوم : نظرات لغت شناسان درباره ترادف ………………………………………………………………57 موافقین پدیده ترادف ……………………………………………………………………………………………………58 نویسندگان کتابهای فعلتُ و أفعلتُ …………………………………………………………………………………..65 مؤلفین مشهور رساله‌های فعلتُ و أفعلتُ ………………………………………………………………………….65 زیاده روی درموضوع ترادف …………………………………………………………………………………………….66 نظریه ابن فارس ……………………………………………………………………………………………………………67 نظریه ابن خالویه و ابوعلی الفارسی ………………………………………………………………………………….67 مخالفین وجود ترادف …………………………………………………………………………………………………….68 نظریه ابن الأعرابی  …………………………………………………………………………………………………….. .68 نظریه احمد ابن یحیی ثعلب ……………………………………………………………………………………………68 نظریه دکتر رمضان عبدالتواب …………………………………………………………………………………………69 نظریه ابوعلی فارسی ……………………………………………………………………………………………………..69 نظریه ابن درستویه ………………………………………………………………………………………………………..69 نظریه ابوالحسین احمد ابن فارس …………………………………………………………………………………..70 نظریه ابوهلال عسکری ……………………………………………………………………………………………………71 نظریه خَطابّی ………………………………………………………………………………………………………………..75 نظریه مرزوقی ………………………………………………………………………………………………………………75 نظریه ثعالبی ………………………………………………………………………………………………………………..76 نظریه راغب اصفهانی …………………………………………………………………………………………………….78 نظریه ابوالبرکات الأنباری ……………………………………………………………………………………………….78 نظریه اجدابی ……………………………………………………………………………………………………………….79 نظریه ابوالفتح المطرزی  ………………………………………………………………………………………………..79 نظریه قاضی بیضاوی ……………………………………………………………………………………………………..79 مجموعه های فروق اللغوی ………………………………………………………………………………………………79 کفایت یک اسم برای یك مسمّی …………………………………………………………………………………….80 نظریه ابن درستویه و ابوعلی فارسی و امام فخررازی …………………………………………………………..81 نظریه تهانوی ……………………………………………………………………………………………………………….82 نظریه فرهنگستان زبان قاهره ……………………………………………………………………………………….83. نظریه خانم دکتر بنت الشاطی ………………………………………………………………………………………..84 نظرات نویسندگان و محققان معاصر زبان عربی …………………………………………………………………84 نظریه دکتر شوقی ضیف ………………………………………………………………………………………………..85 نظریه دکتر  ابراهیم انیس ……………………………………………………………………………………………….86 نظریه دکتر رمضان عبدالتواب ………………………………………………………………………………………..86 نظریه دکتر احمدمختارعمر ……………………………………………………………………………………………87 نظریه دکتر محمد کمال بشر …………………………………………………………………………………………..87 نظریه استاد حفنی ناصف ……………………………………………………………………………………………….88 نظریه استاد علی الجارم ………………………………………………………………………………………………..88 نظریه دکتر طه حسین …………………………………………………………………………………………………..89 نظریه استاد احمد انیس …………………………………………………………………………………………………89 نظریه دکتر محمد المبارک ………………………………………………………………………………………………90 نظریه دکتر علی عبدالواحد ……………………………………………………………………………………………90 نظریه دکتر فتح الله صالح علی المصری ……………………………………………………………………………91 نظریه دکتر صبحی صالح  ………………………………………………………………………………………………..91 نظر زبان شناسان معاصر ………………………………………………………………………………………………..92 نظریه پالمر ……………………………………………………………………………………………………………………92 نظریه بلوم فیلد ……………………………………………………………………………………………………………92 نظریه فیرث …………………………………………………………………………………………………………………93 نظریه لهرر …………………………………………………………………………………………………………………..93 نظریه ریچارد ترنچ ………………………………………………………………………………………………………..93 نظریه پروفسور کالینسون ……………………………………………………………………………………………..94 نظریه اولمان  ………………………………………………………………………………………………………………..95 نظریه لافین ………………………………………………………………………………………………………………….96 فصل چهارم : پیرامون ترادف در قرآن …………………………………………………………………………97 نظر منکرین ترادف واژه های قرآنی …………………………………………………………………………………97 نظریه ابن الأعرابی ………………………………………………………………………………………………………..97 نظریه ابوهلال عسکری ………………………………………………………………………………………………….98 نظریه راغب اصفهانی …………………………………………………………………………………………………….98 نظریه دکتر محمد مندور ………………………………………………………………………………………………..99 قائلین وجود واژه های مترادف در قرآن ……………………………………………………………………………100 نظریه بدرالدین زرکشی و نمونه هایی از آیات قرآن ………………………………………………………..100 نظریه دکتر ابراهیم انیس و آیات مترادف ………………………………………………………………………101 نظریه الواحدی درباره آیه 104 سوره بقره …………………………………………………………………………102 رد نظر وجود ترادف در واژه های قرآنی …………………………………………………………………………103 نظر دکتر صبحی صالح ………………………………………………………………………………………………..103 فصل پنجم : تحلیل ها و قضاوتهای نهایی …………………………………………………………………..107 واژه لغت (لغت با توجه به شواهد قرآنی) ……………………………………………………………………….107 ترادف تام یا انطباق خلاف اصل است …………………………………………………………………………….109 نظریه ارسطوا …………………………………………………………………………………………………………….109 ترادف به صورت سرشت لغت و طبیعت آن ، درکاربرد وجود دارد ……………………………………..110 عموماً از سه دسته از مترادفات استفاده می شود ……………………………………………………………111 الأمر بین الأمرین …………………………………………………………………………………………………………..112 نظریه علامه ابن تیمیّه …………………………………………………………………………………………………..112 خاتمه ……………………………………………………………………………………………………………………….112 نظریه خطابی و دکتر مندور …………………………………………………………………………………………112 پیوست شماره یك : «الترادف فی الحقل القرانی» «الترادف فی اسماء القران» …………………….113 پیوست شماره دو : «الترادف فی الافعال» ………………………………………………………………………145 منابع و مأخذ  …………………………………………………………………………………………………………….169 خلاصه رساله به زبان انگلیسی ……………………………………………………………………………….174

 • دانلود پاورپوینت حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی

  تعریف درآمد اختصاصی,حسابداری و کنترل بودجه ای,دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی,دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی درس حسابداری دولتی,دانلود پاورپوینت حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی,مأموریت حساب مستقل وجوه اختصاصی,منابع مالی و ویژگی های حساب مستقل وجوه…

 • کاراموزی در كارگاه ذوب فلزات

  کار اموزی در كارگاه ذوب فلزات,کاراموزی در كارگاه ذوب فلزات دانلود فایل كارگاه ذوب فلزات  فهرست مطالب عنوان                                                                                        صفحه مقدمه                                                                                        1 انواع روشهای قالبگیری در كارگاه                                                      2 مدل سازی                                                                                  5 انواع و اقسام غلتكها و رینگها                                                            8 كارگاههای خاص                                                                          10…

 • پاورپوینت حسابداری داراییهای نامشهود و سرقفلی

  آزمون کاهش ارزش سرقفلی,پاورپوینت حسابداری داراییهای نامشهود و سرقفلی,تعاریف سرقفلی,تعریف داراییهای نامشهود,حسابداری داراییهای نامشهود,دانلود پاورپوینت حسابداری داراییهای نامشهود و سرقفلی,زمان شناسایی سرقفلی,سرقفلی,سرقفلی منفی,طبقه بندی داراییهای نامشهود,نحوه برخورد با سرقفلی منفی,ویژگی های اصلی داراییهای نامشهود دانلود فایل عنوان: پاورپوینت حسابداری داراییهای…

 • پایان نامه عروسكهای تك فریم (تئاتر)

  پایان نامه عروسك,پایان نامه عروسكهای تك فریم,پایان نامه عروسكهای تك فریم (تئاتر) دانلود فایل پایان نامه عروسكهای تك فریم (تئاتر) پیشگفتار اولین نمودهای آفرینش هنری در سپیده دم تمدن انسانی و با اولین گامهای بشر ابتدایی بنیان گرفت، برخی هم…

 • گزارش كارآموزی بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در كارخانه داروپخش و راهكارهای آن (ارگونومی)

  بررسی مسائل بهداشت حرفه ای,بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در كارخانه داروپخش و راهكارهای آن (ارگونومی),كارخانه داروپخش و راهكارهای آن (ارگونومی),گزارش كارآموزی بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در كارخانه داروپخش و راهكارهای آن (ارگونومی) دانلود فایل گزارش كارآموزی بررسی مسائل…

 • پایان نامه بررسی چگونگی تأثیر تقسیم سود براساس سود تعدیل شده مطابق تغییرات سطح عمومی قیمت ها بر وضعیت نقدینگی شرکتها

  پایان نامه بررسی چگونگی تأثیر تقسیم سود براساس سود تعدیل شده مطابق تغییرات سطح عمومی قیمت ها بر وضعیت نقدینگی شرکتها,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در,کسب درآمد…

 • کارآموزی مركز تلفن شهید منتظری

  کارآموزی مركز تلفن شهید منتظری دانلود فایل کارآموزی مركز تلفن شهید منتظری مقدمه: شركت كارا تلفن به دنبال هدف تولید مراكز تلفن در رنجهای مختلف پس از تكمیل ظرفیتهای خود در رنج مراكز تلفن سانترال، اكنون سیستم تمام دیجیتال خود…

 • افسردگی ( روش تحقیق ) 77 ص

  افسردگی,افسردگی ( روش تحقیق ),افسردگی ( روش تحقیق ) 77 ص,تحقیق در مورد افسردگی,تحقیق در مورد افسردگی ( روش تحقیق ) 77 ص,تحقیق و بررسی در مورد افسردگی,تحقیق و بررسی در مورد افسردگی ( روش تحقیق ) 77 ص دانلود…

 • دانلود پاورپوینت توسعه مسیر شغلی و استرس کاری

  تعریف مسیر شغلی,جامعه پذیری سازمانی,جنسیت و مسیرهای شغلی,چرخش شغلی,چگو نگی شکل گیری روابط مشاوران,چهار مسیر شغلی در سازمان های مدرن,دانلود پاورپوینت توسعه مسیر شغلی و استرس کاری,سقف,عوامل مؤثر در انتخاب شغل,فرایند جامعه پذیری سازمانی,مشاوره,مهمترین جنبه های برنامه ریزی شغلی دانلود…

 • بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملكرد كاركنان

  بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملكرد كاركنان دانلود فایل بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملكرد كاركنان بخشهایی از متن همراه با فهرست: مقدمه: مولفه های جز دستمزد وجود دارند كه نیروی كار برتر را حفظ می…

 • مقاله بررسی ماشین ابزار CNC

  مقاله بررسی ماشین ابزار CNC دانلود فایل مقاله بررسی ماشین ابزار CNC مقدمه: ماشین‌ابزار ماشین‌ابزار نامی کلی است برای اشاره به یکی از رشته‌های فنی که در آن کار با دستگاه‌های ویژه صنعتی آموخته می‌شود. کارگاهها و آزمایشگاههای مربوط به…

 • هندسه اقلیدسی

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود مقاله هندسه اقلیدیسی و نااقلیدیسی,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,هندسه اقلیدسی دانلود فایل دانلود مقاله هندسه اقلیدیسی و نااقلیدیسی اقلیدسی و نااقلیدسی و اصول…

 • مقاله اقتصاد خرد

  مقاله اقتصاد خرد دانلود فایل بخشهایی از متن:دانش اقتصاد دو شاخه اصلی دارد. اقتصاد خرد و اقتصاد کلانگویا یکی از  اقتصاددانان بانک مرکزی گزارشی درباره سیاستهای اقتصادی دولت وقت می نویسد و نتیجه می گیرد که چنین سیاستهایی می تواند…

 • بررسی فراوانی انواع بیماریهای هایپرتانسیو در زنان باردار بستری در بیمارستان حضرت رسول اكرم (ص)

  انواع بیماریهای هایپرتانسیو در زنان باردار,بررسی فراوانی انواع بیماریهای هایپرتانسیو در زنان باردار بستری در بیمارستان حضرت رسول اكرم (ص),پرفشاری خون مزمن,فراوانی انواع بیماریهای هایپرتانسیو در زنان باردار بستری,هایپرتانسیون حاملگی دانلود فایل بررسی فراوانی انواع بیماریهای هایپرتانسیو در زنان باردار…

 • دانلود پاورپوینت آموزش و توسعه نیروی انسانی

  دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت آموزش و توسعه نیروی انسانی,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود جزوه آ,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات دانلود فایل دانلود پاورپوینت آموزش…

 • تحقیق صنعت کاغذ سازی

  تحقیق صنعت کاغذ سازی,صنعت كاغذ سازی دانلود فایل قسمتهایی از متن: چكیده افزایش جمعیت به ویژه در كشورهای در حال توسعه كه به لحاظ منابع چوبی فقیرند و ازدیاد تقاضا بار دامنه وسیعی از تولیدات حاصل از فیبر ، فشار…

 • تحقیق جامع در مورد تایرهای SBR

  تحقیق جامع در مورد تایرهای SBR دانلود فایل فهرست  مطالب:مقدمهلاستیک های SBRانواع لاستیک‌های سنتزیهم‌بسپارهای بوتا دی‌ان–استیرنلاستیکهای نیتریل (NBR)لاستیک نئوپرنلاستیک تیوکوللاستیک‌های سیلیکونلاستیک بوتیلچکیدهلاستیک فضا ویژه – پلی ایزوپرن و پلی بوتادی‌انبسپارها و سربسپارها اتیلن – پرو پیلنروش تولید لاستیک سنتزینکات قابل…

 • حسابداری تكنولوژی جدید در سیستم های پرداخت قراردادی بیمارستان ها

  حسابداری تكنولوژی جدید در سیستم های پرداخت قراردادی بیمارستان ها,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود حسابداری تكنولوژی جدید در سیستم های پرداخت قراردادی بیمارستان ها,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود…

 • پایان نامه پوستر در ایران

  پایان نامه پوستر در ایران دانلود فایل پایان نامه پوستر در ایران - مقدمه  هنر پوستر : در سه دهه آخر قرن نوزدهم میلادی بر اثر تحولات مصورسازی و پیوند  نزدیکی که بین نقاشی و چاپ برقرار شده بود، پدیده…

 • پایان نامه مقایسه رفتار لرزه ای مهاربندهای خارج از مرکز باتیر پیوند عمودی و افقی با استفاده از فولاد کم مقاومت یا فولاد نرمه

  پایان نامه مقایسه رفتار لرزه ای مهاربندهای خارج از مرکز باتیر پیوند عمودی و افقی با استفاده از فولاد کم مقاومت یا فولاد نرمه دانلود فایل پایان نامه مقایسه رفتار لرزه ای مهاربندهای خارج از مرکز باتیر پیوند عمودی و…

 • مقاله لاتین اصول حسابداری

  مقاله لاتین اصول حسابداری دانلود فایل مقاله لاتین اصول حسابداری Cost accountingFrom Wikipedia, the free encyclopedia.Jump to: navigation, searchIt has been suggested that this article or section be merged with Management accounting. (Discuss)Cost accounting is the process of tracking, recording…

 • پرسشنامه استرس

  پرسشنامه استرس دانلود فایل پرسشنامه استرس به همراه تحلیل و راهنمای پرسشنامه مقدمه :بدن ما به سیستم اخطار اولیه ای مجهز است که به منظور تشخیص و دفع خطرها طراحی گردیده و قبل از وقوع حوادث ما را مطلع می…

 • تحقیق کامپوزیت ها و کاربرد آنها

  تحقیق کامپوزیت ها و کاربرد آنها,تحقیق کامپوزیت‌ها و انواع آن دانلود فایل تحقیق کامپوزیت ها و کاربرد آنها فهرست: عنوان صفحه کامپوزیت چیست؟ 2 کامپوزیت‌ها یا چندسازه‌های مصنوعی 3 برتری ها و کاستی های نانو کامپوزیت ها 5 پلیمرها 11…

 • دانلود پاورپوینت اخلاق پژوهش

  اسیب شناسی,دانلود پاورپوینت اخلاق پژوهش,فضایل,کتاب دانلود فایل پاورپوینت کتاب اخلاق کاربردی فصل هفتم(اخلاق پژوهش) نوشته شریفی فهرست مطالب:فضایل اخلاقی در پژوهش,اهمیت و جایگاه,آسیب شناسی اخلاقی پژوهش 18 اسلاید

 • تحقیق انواع محصولات ساندویچ پانل و مشخصات فنی آن

  تحقیق انواع محصولات ساندویچ پانل و مشخصات فنی آن دانلود فایل تحقیق انواع محصولات ساندویچ پانل و مشخصات فنی آن چکیده: گروه صنعتی آمیكو تولید كننده انواع دیوارهای پیش ساخته و سقف های  (sandwich panel) میباشد. خط تولید كارخانجات  جهت…

 • مقاله دیود و خازن

  پایان نامه دیود و خازن,پروژه دیود و خازن,تحقیق دیود و خازن,دیود و خازن,مقاله دیود و خازن دانلود فایل دیود زنر

 • محرمیت در بناهای معماری اسلام فضاهی درونی بیرونی

  محرمیت در بناهای معماری اسلام فضاهی درونی بیرونی دانلود فایل محرمیت در بناهای معماری اسلام فضاهی درونی بیرونی آداب و رسوم و ضوابط معماری چگونه تعیین می‌شود؟ شارع مقدس اگر قالب معماری می‌داد، جلوی تکامل را می‌گرفت. محتوای آثار معماری…

 • مقاله اشطراب و راههای افزایش اعتماد به نفس

  اضطراب و گام هایی جهت بالا بردن اعتماد به نفس,مقاله اشطراب و راههای افزایش اعتماد به نفس دانلود فایل اضطراب و گام هایی جهت بالا بردن اعتماد به نفس اضطراب چیست      همة انسانها اضطراب را در زندگى خود تجربه…

 • طرح توجیهی تولید قطعات یدکی پر مصرف مورد نیاز صنایع پتروشیمی ونفت وگاز

  طرح توجیهی تولید قطعات یدکی پر مصرف مورد نیاز صنایع پتروشیمی ونفت وگاز دانلود فایل طرح توجیهی تولید قطعات یدکی پر مصرف مورد نیاز صنایع پتروشیمی ونفت وگاز مناسب برای اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری…

 • پاورپوینت رشد ، تکامل و عوامل موثر بر آن(2)

  پاورپوینت رشد ، تکامل و عوامل موثر بر آن(2),دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت رشد ، تکامل و عوامل موثر بر آن(2),دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود…

 • کارآفرینی و پروژه - کارگاه خیاطی

  کارآفرینی کارگاه خیاطی,کارآفرینی و پروژه - کارگاه خیاطی,کارگاه خیاطی دانلود فایل کارآفرینی و پروژه - کارگاه خیاطی مقدمه نیاز به پوشاک از نیاز های ضروری و اولیه انسان می باشد که رفع این نیاز در گرو ایجاد چنین کارگاه هایی…

 • پاورپوینت کامل کل کتاب مدیریت اسلامی تألیف دکتر سید علی اکبر افجه ای

  پاورپوینت کامل کل کتاب مدیریت اسلامی تألیف دکتر سید علی اکبر افجه ای,دا,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت کامل کل کتاب مدیریت اسلامی تألیف دکتر سید علی اکبر افجه ای,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه…

 • از دلاكروا تا نئوامپرسیونسیم

  از دلاكروا تا نئوامپرسیونسیم دانلود فایل از دلاكروا تا نئوامپرسیونسیم پیشگفتار مقدمه................................... 1 فصل اول : كلاسیك و رمانتیك هنر اوزن و لاكروا ....................... 3 هنر كلاسیك و دموكراسی.................... 5 رمانتیك 8 نئوكلاسیك ............................... 10 رمانتیك در برابر كلاسیك .................…

 • سمینار برق کنترل و تعیین موقعیت ماهواره

  سمینار برق کنترل و تعیین موقعیت ماهواره دانلود فایل سمینار برق کنترل و تعیین موقعیت ماهواره لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده نمایید. چکیده:  در این بررسی ما…

 • پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حكومتی

  پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حكومتی دانلود فایل پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حكومتی مقدمه امروزه پیشرفته بودن هر كشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن…