پایان نامه بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت

بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان,پایان نامه بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت,هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت

دانلود فایل

پایان نامه بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت در این پایان نامه (پژوهش) به مطالعه ارتباط بین منحنی مغناطیس شوندگی هسته ترانسفور ماتور و ناپایداریهای هارمونیکی ناشی از آن می پردازیم .سپس انواع هارمونیک های ولتاژ و جریان و اثرات آنها را بر روی سیستم های قدرت ، در حالات مختلف مورد بررسی قرار می دهیم0 در قسمت بعد به بررسی چگونگی حذف هارمونیک ها در ترانسفور ماتور های قدرت با استفاده از اتصالات ستاره ومثلث سیم پیچی ها می پردازیم .و در نها یت نیز جبرانکننده ها ی استاتیک و فیلتر ها را به منظور حذف هارمونیک های سیستم قدرت مورد مطالعه قرار می دهیم.  کلمات کلیدی : ناپایداری هارمونیکی ، منحنی مغناطیس شوندگی ، فیلترها ، سیستم قدرت ، هارمونیک ولتاژ و جریان ، جبرانساز استا تیک فهرست مطالب مقدمه1 فصل اول: شناخت ترانسفورماتور6 1-1 مقدمه7 2-1 تعریف ترانسفورماتور7 3-1 اصول اولیه7 4-1 القاء متقابل7 5-1 اصول کار ترانسفورماتور9 6-1 مشخصات اسمی ترانسفورماتور12 1-6-1 قدرت اسمی12 2-6-1 ولتاژ اسمی اولیه12 3-6-1 جریان اسمی12 4-6-1 فرکانس اسمی12 5-6-1 نسبت تبدیل اسمی13 7-1 تعیین تلفات در ترانسفورماتورها13 1-7-1 تلفات آهنی13 2-7-1 تلفات فوکو در هسته13 3-7-1 تلفات هیسترزیس14 4-7-1 مقدار تلفات هیسترزیس16 5-7-1 تلفات مس16 8-1 ساختمان ترانسفورماتور17 1-8-1 مدار مغناطیسی (هسته17 2-8-1 مدار الكتریكی (سیم پیچها17 1-2-8-1 تپ چنجر18 2-2-8-1 انواع تپ چنجر18 3-8-1 مخزن روغن19 مخزن انبساط19 4-8-1 مواد عایق19 الف – كاغذهای عایق20 ب – روغن عایق20 ج – بوشینكهای عایق20 5-8-1 وسایل حفاظتی21 الف – رله بوخهلتس21 ب – رله كنترل درجه حرارت سیم پیچ22 ج – ظرفیت سیلی گاژل23 9-1 جرقه گیر24 1-10 پیچ ارت24 فصل دوم: بررسی بین منحنی B-H و آنالیز هارمونیكی جریان مغناطیس كننده 26 1-2 مقدمه27 2-2 منحنی مغناطیس شوندگی27 3-2 پس ماند (هیسترزیس30 4-2 تلفات پس ماند (تلفات هیسترزیس32 5-2 تلفات هسته32 6-2 جریان تحریك33 7-2 پدیده تحریك در ترانسفورماتورها33 8-2 تعریف و مفهوم هارمونیك ها36 1-8-2 هارمونیك ها36 2-8-2 هارمونیك های میانی37 9-2 ناپایداری هارمونیكی مرتبط با هسته ترانس در سیستمهای AC-DC 37 10-2 واكنشهای فركانسی AC-DC37 11-2 چگونگی ایجاد ناپایداری39 12-2 تحلیل ناپایداری40 13-2 كنترل ناپایداری41 14-2 جریان مغناطیس كننده ترانسفورماتور42 1-14-2 عناصر قابل اشباع42 2-14-2 وسایل فرومغناطیسی43 فصل سوم : تأثیر هارمونیكهای جریان ولتاژ روی ترانسفورماتورهای قدرت 46 1-3 مقدمه47 2-3 مروری بر تعاریف اساسی47 3-3 اعوجاج هارمونیكها در نمونه هایی از شبكه49 4-3 اثرات هارمونیك ها51 5-3 نقش ترمیم در سیستمهای قدرت با استفاده از اثر خازنها 52 1-5-3 توزیع هارمونیكهای جریان در یك سیستم قدرت بدون خازن 52 2-5-3 توزیع هارمونیكهای جریان در یك سیستم پس از نصب خازن 52 6-3 رفتار ترانسفورماتور در اثر هارمونیكهای جریان54 7-3 عیوب هارمونیكها در ترانسفورماتور54 1-7-3 هارمونیكهای جریان54 1) اثر بر تلفات اهمی54 2) تداخل الكترومغناطیسی با مدارهای مخابراتی54 3) تأثیر بر روی تلفات هسته55 2-7-3 هارمونیك های ولتاژ55 1) تنش ولتاژ روی عایق55 2) تداخل الكترواستاتیكی در مدارهای مخابراتی55 3) ولتاژ تشدید بزرگ56 8-3 حذف هارمونیكها56 1) چگالی شار كمتر56 2) نوع اتصال57 3) اتصال مثلث سیم پیچی اولیه یا ثانویه57 4) استفاده از سیم پیچ سومین57 5) ترانسفورماتور ستاره – مثلث زمین57 9-3 طراحی ترانسفورماتور برای سازگاری با هارمونیك ها58 10-3 چگونگی تعیین هارمونیكها59 11-3 اثرات هارمونیكهای جریان مرتبه بالا روی ترانسفورماتور 59 12-3 مفاهیم تئوری60 1-12-3 مدل سازی60 13- 3 نتایج عمل61 14-3 راه حل ها62 15-3 نتیجه گیری نهایی62 فصل چهارم: بررسی عملكرد هارمونیك ها در ترانسفورماتورهای قدرت 63 1-4 مقدمه64 2-4- پدیده هارمونیك در ترانسفورماتور سه فاز64 3-4 اتصال ستاره68 1-3-4 ترانسفورماتورهای با مدار مغناطیسی مجزا و مستقل 68 2-3-4 ترانسفورماتورها با مدار مغناطیسی پیوسته یا تزویج شده 71 4-4 اتصال Yy ستاره با نقطه خنثی72 5-4 اتصال Dy72 6-4 اتصال yd73 7-4 اتصال Dd74 8-4 هارمونیك های سوم در عمل ترانسفورماتور سه فاز74 9-4 سیم پیچ ثالثیه یا پایداركننده76 10-4 تلفات هارمونیك در ترانسفورماتور77 1-10-4 تلفات جریان گردابی در هادی های ترانسفورماتور77 2-10-4 تلفات هیسترزیس هسته77 3-10-4 تلفات جریان گردابی در هسته78 4-10-4 كاهش ظرفیت ترانسفورماتور79 فصل پنجم: جبران كننده های استاتیك80 1-5 مقدمه81 2-5 راكتور كنترل شده با تریستور TCR81 1-2-5 تركیب TCR و خازنهای ثابت موازی87 3-5 راكتور اشباع شدهSCR88 1-3-5 شیب مشخصه ولتاژ89 نتیجه گیری 91 منابع و مآخذ92 چكیده به زبان انگلیسی94 فهرست تصاویر  فصل اول6 شكل1-1: نمایش خطوط شار8 شكل2-1: شمای كلی ترانسفورماتور9 شكل3-1: رابطه فوران و نیروی محركه مغناطیسی11 شكل4-1: نمایش منحنی های هیستر زیس15 شكل5-1: نمایش بوشیگ های عایق20 شكل6-1: یك نمونه رله22 شكل7-1: رله كنترل درجه حرارت سیم پیچ ها23 شكل8-1: ظرف سیلی كاژل23 شكل9-1: شمای كلی یك ترانسفورماتور با مخزن روغن و سیستم جرقه گیر24 شكل10-1: نمایش پیچ ارت25 فصل دوم26 شكل1-2: نمایش شدت جریان در هسته چنبره شكل28 شكل2-2: منحنی مغناطیس شوندگی29 شكل3-2: منحنی مغناطیس شوندگی29 شكل4-2: منحنی های هیستر زیس31 شكل5-2: حلقه های ایستا و پویا32 شكل6-2: شكل موج جریان مغناطیس كننده34 شكل7-2: شكل موج جریان تحریك با پسماند35 شكل8-2: شكل موج شار برای جریان مغناطیس كننده سینوسی36 شكل9-2: نمایش هارمونیك های توالی مثبت و منفی38 شكل10-2: تركیبdc توالی منفی تولید شده توسط مبدلHVDC39 شكل11-2: نمایش امپدانس هایAC,DC در روش سیستم حوزه فركانس40 شكل12-2: مقایسه حالات مختلف اشباع41 شكل13-2: مشخصه مغناطیسی ترانسفورماتور42 شكل14-2: جریان مغناطیس كننده ترانس و محتوای هارمونیكی آن43 شكل15-2: مدار معادلT برای یك ترانسفورماتور44 شكل16-2: منحنی شار مغناطیسی برحسب جریان ترانسفورماتور44 شكل17-2: نمونه شكل موج جریان مغناطیسی برای یك ترانسفورماتور44 فصل سوم 46 شكل1-3: مولدهای هارمونی جریان47 شكل2-3: هارمونیك پنجم با ضریب3548 شكل3-3: طیف هارمونیك ها50 شكل4-3: جریان تحمیل شده روی جریان اصلی50 شكل5-3: طیف هارمونیك ها50 شكل6-3: جریان تحمیل شده روی جریان اصلی50 شكل7-3: مسیر هارمونیكی جریان در سیستم بدون خازن52 شكل8-3: مسیر هارمونی های جریان در سیستم پس از نصب خازن53 شكل9-3: تداخل الكترو استاتیكی با مدارهای مغناطیسی55 شكل10-3: ولتاژ تشدید بزرگ در اثر هارمونیك سوم56 شكل11-3: ترانسفورماتور ستاره مثلث زمین، برای حذف هارمونیك های مضرب358 شكل12-3: طراحی ترانسفورماتور برای سازگاری با هارمونیك ها58 شكل13-3: مدار معادل ساده شده سیم پیچ ترانسفورماتور60 شكل14-3: توزیع ولتاژ در طول یك سیم پیچ61 فصل چهارم63 شكل1-4: نمودار برداری ولتاژهای مؤلفه اصلی، سوم، پنجم و هفتم65 شكل2-4: نمودار برداری ولتاژهای اصلی، هارمونیك پنجم وهفتم66 شكل3-4: نمایش نیروی محركه الكتریكیemf اتصال ستاره در هر لحظه66 شكل4-4:نمایش هارمونیك های سوم در اتصال مثلث66 شكل5-4: مربوط به نوسان نقطه خنثی70 شكل6-4: مسیر پارهای هارمونیك سوم (مضرب سه) در ترانسفورماتورهای سه فاز نوع هسته ای 71 شكل7-4: ترانسفورماتور با اتصالY-yبدون بار75 شكل8-4: سیم پیچ سومین (ثالثیه77 فصل پنجم80 شكل1-5: ساختمان شماتیكTCR81 شكل2-5: منحنی تغییرات بر حسب زاویه هدایت و زاویه آتش83 شكل3-5: مشخصه ولتاژ- جریانTCR84 شكل4-5: یك نمونه صافی با استفاده ازL.C85 شكل5-5: حذف هارمونیك سوم با استفاده از مدارTCR با اتصال ستاره86 شكل6-5: حدف هارمونیك های پنجم وهفتم با استفاده از مدار TCR با اتصال ستاره.. 86 شكل7-5: بررسی اختلال در شبكه قدرت قبل و بعد از استفاده از جبران كننده با خازن. 87 شكل8-5: منحنی مشخصه ولتاژ- جریانSR88 شكل9-5: حذف هارمونیك های شبكه قدرت با استفاده از راكتور اشباع شدهSR….. 88 شكل10-5: منحنی مشخصه ولتاژ- جریانSR با خازن اصلاح شیب89 شكل 11-5 : حذف هارمونیكهای شبكه قدرت با استفاده از راكتور اشباع شده SR……. 89 شكل 12-5: منحنی مشخصه ولتاژ – جریان SR با خازن اصلاح شیب90 فهرست جداول  فصل دوم جدول1-2: مقادیر هارمونیك ها در جریان مغناطیسی یك ترانسفورماتور 45

 • پایان نامه بررسی طرحی‌نوین در ساخت اسكله‌های شناور

  پایان نامه بررسی طرحی‌نوین در ساخت اسكله‌های شناور,پروژه بررسی طرحی‌نوین در ساخت اسكله‌های شناور,تحقیق بررسی طرحی‌نوین در ساخت اسكله‌های شناور,دانلود پایان نامه بررسی طرحی‌نوین در ساخت اسكله‌های شناور,ساخت اسكله‌های شناور,طرحی‌نوین,مقاله بررسی طرحی‌نوین در ساخت اسكله‌های شناور دانلود فایل پایان نامه…

 • پایان نامه بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل

  پایان نامه بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل دانلود فایل پایان نامه بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل چکیده هدف اصلی این مقاله بررسی فقهی ،حقوقی ومغایرتهای شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه با…

 • طرح توجیهی بسته بندی چای تی بگ1

  طرح توجیهی بسته بندی چای تی بگ1 دانلود فایل طرح توجیهی بسته بندی چای تی بگ1 خلاصه طرح: موضوع طرح: بسته بندی چای تی بگ  دستگاه صادره كننده مجوز: وزارت صنایع  ظرفیت اسمی تولیدات: 1250000 جعبه نوع تولیدات: بسته بندی…

 • مقاله توربین های آبی

  مقاله توربین های آبی دانلود فایل  مقاله توربین های آبی فهرست مطالب : مقدمه توربینهای آبی وفرایند آن توربینهای آبی فرانسیس وفرآیند آن توربینهای عكس العملی منابع بخشهای از متن: مقدمه انرژی آبی زمانیکه در کوهها و تپّه ها باران…

 • پایان نامه كارشناسی مدیریت بیمه شركت سهامی بیمه ایران

  پایان نامه كارشناسی مدیریت بیمه شركت سهامی بیمه ایران دانلود فایل پایان نامه كارشناسی مدیریت بیمه شركت سهامی بیمه ایران پایان نامه كارشناسی مدیریت بیمه شركت سهامی بیمه ایران بیمه ایران در یک نگاه مقدمه پیشگفتار پانزدهم آبانماه تاریخی است…

 • مقاله فن و هنر سفالگری

  مقاله فن و هنر سفالگری دانلود فایل مقاله فن و هنر سفالگری بخشهایی از متن مقاله: فن و هنر سفالگری سفال قرون 3 و 4 هجری قرن 3 هجری شروع و تلاشهای فرهنگی و اقتصادی در حیات جامعه است پس…

 • پایان نامه بررسی رابطه هوش اجتماعی، حمایت اجتماعی و خوش بینی با سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاههای آزاد علوم تحقیقات خوزستان

  پایان نامه بررسی رابطه هوش اجتماعی، حمایت اجتماعی و خوش بینی با سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاههای آزاد علوم تحقیقات خوزستان,دانلود پایان نامه بررسی رابطه هوش اجتماعی، حمایت اجتماعی و خوش بینی با سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاههای آزاد علوم تحقیقات خوزستان…

 • پایان نامه بررسی اهداف و اهمیت اجتماعی ورزش

  اهداف,اهمیت اجتماعی,پایان نامه بررسی اهداف و اهمیت اجتماعی ورزش,پروژه بررسی اهداف و اهمیت اجتماعی ورزش,تحقیق بررسی اهداف و اهمیت اجتماعی ورزش,دانلود پایان نامه بررسی اهداف و اهمیت اجتماعی ورزش,مقاله بررسی اهداف و اهمیت اجتماعی ورزش,ورزش دانلود فایل فصل اول ـ …

 • پروپوزال تاثیر آموزش حل مسئله اجتماعی بر بهزیستی روانشناختی و تاب آوری دانش آموزان دارای اختلال یادگیری

  پروپوزال تاب آوری دانش آموزان با اختلال یادگیری,پروپوزال تاثیر آموزش حل مسئله اجتماعی بر بهزیستی روانشناختی و تاب آوری دانش آموزان دارای اختلال یادگیری,تاثیر آموزش حل مسئله اجتماعی بر بهزیستی روانشناختی دانلود فایل بصورت کامل با منابع نمونه ای از…

 • مبانی و پیشینه نظری سلامت روانی (فصل دوم)

  ادبیات تحقیق سلامت روانی,پیشینه پژوهش سلامت روانی,پیشینه تحقیق سلامت روانی,سلامت روانی,مبانی نظری سلامت روانی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت روانی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی,مبانی و پیشینه نظری سلامت روانی (فصل دوم) دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش…

 • راه های تقویت زبان انگلیسی

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود راه های تقویت زبان انگلیسی,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,راه های تقویت زبان انگلیسی,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود راه های تقویت زبان انگلیسی

 • پایان نامه تقسیم‌بندی صفحات وب

  پایان نامه تقسیم‌بندی صفحات وب,تقسیم‌بندی صفحات وب,صفحات وب دانلود فایل پایان نامه تقسیم‌بندی صفحات وب چکیده همانطور که می دانیم مجموع اطلاعات در دسترس روی وب بسیار زیاد می باشد و هر ساله شاهد  روندرو به رشد تصاعدی در مقدار…

 • پایان نامه نقش خود تنظیمی و هوش معنوی در آسیب پذیری شناختی افراد مبتلا به سرطان

  آسیب پذیری شناختی افراد,پایان نامه نقش خود تنظیمی و هوش معنوی در آسیب پذیری شناختی افراد مبتلا به سرطان,خود تنظیمی و هوش معنوی در آسیب پذیری شناختی افراد,نقش خود تنظیمی و هوش معنوی در آسیب پذیری شناختی افراد مبتلا به…

 • تحقیق مدلسازی مالی

  تحقیق مدلسازی مالی دانلود فایل تحقیق مدلسازی مالی این تحقیق ( پروژه ) در 26 صفحه تهیه و تنظیم شده است . فهرست مطالب : مقدمه جدول خروجی وجوه نقدی ارزیابی عملکرد روش ارزش افزوده اقتصادی سود اقتصادی/ ارزش افزوده…

 • پیاده سازی کنترل تطبیقی روی حرکت چرخشی کوادروتور

  پیاده سازی کنترل تطبیقی روی حرکت چرخشی کوادروتور,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه درس کنترل غیر خطی,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,کنترل ربات 3 درجه آزادی دانلود فایل دانلود…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مسئولیت پذیری

  فصل دوم پایان نامه,مبانی نظری و پیشینه پژوهش مسئولیت پذیری دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش مسئولیت پذیری در 27 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)…

 • دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی نوشته رابینز ترجمه الوانی و دانایی فرد- ویرایش جدید)

  انواع سیستم,تعریف سازمان,چرا نظریه سازمان را مطالعه می كنیم؟,دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی نوشته رابینز ترجمه الوانی و دانایی فرد- ویرایش جدید),دیدگاه سیستمی,روشهای مختلف دهگانه نگریستن به سازمانها,ساختار سازمان چیست؟,طراحی سازمانی چیست؟,مقایسه نظریه سازمان…

 • ترجمه تحقیقات میدانی در زمین¬های گودالی

  ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش,ترجمه تحقیقات میدانی در زمین¬های گودالی,مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش دانلود فایل In karst or any other terrain, a thorough site investigation precedes construction to assess the suitability of…

 • دانلود تحقیق صنعت چاپ

  دانلود تحقیق صنعت چاپ دانلود فایل دانلود تحقیق صنعت چاپ فهرست مطالب: تاریخچه صنعت چاپ ونشر درایران روز صنعت چاپ افتتاح نشر گردون، تنها چاپخانه ایرانی در شهر برلین منابع .................................................................... قسمتهایی از متن: تاریخچه صنعت چاپ ونشر درایران صنعت…

 • پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان در ناحیه 5 مشهد

  بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان در ناحیه 5 مشهد,پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان در ناحیه 5 مشهد,پروژه بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی…

 • مقاله تواضع و فروتنی

  مقاله تواضع و فروتنی دانلود فایل مقاله تواضع و فروتنی ناگفته پیداست كه تواضع و فروتنى نقطه مقابل تكبر و فخرفروشى است و جدا سازى بحثهاى كامل این دو از یكدیگر مشكل یا غیر ممكن است و لذا هم در…

 • گزارش کارآموزی مرکز خدمات جهاد کشاورزی دشمن زیاری ممسنی

  خدمات جهاد,دانلود گزارش کارآموزی مرکز خدمات جهاد کشاورزی دشمن زیاری ممسنی,دشمن زیاری,کاراموزی مرکز خدمات جهاد کشاورزی دشمن زیاری ممسنی,کارورزی مرکز خدمات جهاد کشاورزی دشمن زیاری ممسنی,کشاورزی,گزارش کارآموزی مرکز خدمات جهاد کشاورزی دشمن زیاری ممسنی,گزارش کاراموزی مرکز خدمات جهاد کشاورزی دشمن…

 • تحقیق روشهای تبدیل فایل های Pdf

  تحقیق روشهای تبدیل فایل های Pdf دانلود فایل تحقیق روشهای تبدیل فایل های Pdf فهرست: مقدمه Pdfآماده سازی اسناد بافرمت Pdfبهینه سازی فایل های فارسی  Pdfنحوه ایجاد فایلهای منابع .................................................. بخشهایی از متن: مقدمه نرم افزارهای زیادی برای کار با…

 • کارآفرینی طرح كارگاه كابینت سازی

  طرح كارگاه كابینت سازی,كارگاه كابینت سازی,کارآفرینی طرح كارگاه كابینت سازی دانلود فایل کارآفرینی طرح كارگاه كابینت سازی پیشگفتار از روزگاران قدیم طبقات چوبی و سنگی در محیط خانه و محل كار جهت استفاده از فضا وجود داشته و  مورد استفاده…

 • تحقیقی پیرامون هنرهای سنتی ایران – قلمدان

  پیرامون هنرهای سنتی ایران – قلمدان,تحقیقی پیرامون هنرهای سنتی ایران – قلمدان,دانلود هنرهای سنتی ایران – قلمدان,مقاله هنرهای سنتی ایران – قلمدان,هنرهای سنتی ایران – قلمدان دانلود فایل تحقیقی پیرامون هنرهای سنتی ایران – قلمدان قسمتی از متن: قلمدان در…

 • تحقیق آنتی اکسیدان 5 ( Anti oxidant )

  تحقیق آنتی اکسیدان 5 ( Anti oxidant ) دانلود فایل تحقیق آنتی اکسیدان 5 ( Anti oxidant ) چکیده: POLYPHENOL CONTENT AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF RYE BRAN EXTRUDATES PRODUCED AT VARYING PARAMETERS OF EXTRUSION PROCESS ABSTRACT Extrusion, a popular method…

 • پروژه بررسی مهارت‌های شخصی در كسب و كار خانگی

  پروژه بررسی مهارت‌های شخصی در كسب و كار خانگی,تحقیق بررسی مهارت‌های شخصی در كسب و كار خانگی,خانگی,دانلود تحقیق بررسی مهارت‌های شخصی در كسب و كار خانگی,شخصی,كسب و كار,مقاله بررسی مهارت‌های شخصی در كسب و كار خانگی,مهارت‌ دانلود فایل پروژه بررسی…

 • بررسی رابطه میزان خرافه گرایی در بین نسل قدیم و نسل جدید

  بررسی رابطه میزان خرافه گرایی,بررسی رابطه میزان خرافه گرایی در بین نسل قدیم و نسل جدید,پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی دانلود فایل پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی  بررسی رابطه میزان خرافه گرایی در بین نسل قدیم و نسل جدید  چکیده…

 • دانلود مثال درس نظریه صف مدل های نمائی و کلاسیک زنجیره های مارکوف

  MM1,MM1K,MMm,MMmC,MMmk,دانلود مثال درس نظریه صف مدل های نمائی و کلاسیک زنجیره های مارکوف,زنجیره های مارکوف,مدل های نمائی و کلاسیک دانلود فایل 7 مثال درس نظریه ی صف در بخش مدل های نمائی و کلاسیک زنجیره های مارکوف در 5 صفحه…

 • پروژه کارآفرینی یخچال خانگی(شركت تولیدی گلسان)

  پروژه کارآفرینی یخچال خانگی(شركت تولیدی گلسان),پروژه کارافرینی یخچال خانگی(شركت تولیدی گلسان),توجیه اقتصادی یخچال خانگی(شركت تولیدی گلسان),تولیدی,خانگی,دانلود پروژه یخچال خانگی(شركت تولیدی گلسان),دانلود کارآفرینی یخچال خانگی(شركت تولیدی گلسان),شركت,طرح توجیه فنی یخچال خانگی(شركت تولیدی گلسان),طرح توجیهی یخچال خانگی(شركت تولیدی گلسان),کارآفرینی یخچال خانگی(شركت تولیدی…

 • مقاله آموزش مونتاژ سخت افزار کامپیوتر ونصب ویندوز

  مقاله آموزش مونتاژ سخت افزار کامپیوتر ونصب ویندوز دانلود فایل مقاله آموزش مونتاژ سخت افزار کامپیوتر ونصب ویندوز بخشهایی از متن: مقدمه امروزه استفاده از رایانه در تمامی زمینه های زندگی متداول شده است. رایانه از دو بخش كلی تشكیل…

 • پروژه حسابداری مسئولیت های اجتماعی

  پروژه حسابداری مسئولیت های اجتماعی دانلود فایل پروژه حسابداری مسئولیت های اجتماعی چكیده هدف از ارائه این پروژه آشنایی اولیه علاقه مندان حسابداری، با حسابداری اجتماعی است. در این مقاله تعاریف اولیه از حسابداری اجتماعی آورده شده است. سپس به…

 • تحقیق شعر غنایی

  تحقیق شعر غنایی دانلود فایل تحقیق شعر غنایی قسمتهایی از متن: مقدمه غنا در لغت به معنی سرود ، نغمه و آواز خوش طرب انگیز است و شعر غنایی به شعری گفته می شود که گزارشگر عواطف و احساسات شاعر…

 • پاورپوینت سفیده کوچک کلم 11 اسلاید

  پاورپوینت سفیده کوچک کلم,پاورپوینت سفیده کوچک کلم 11 اسلاید,پروژه سفیده کوچک کلم,دانلود پاورپوینت سفیده کوچک کلم,سفیده کوچک کلم,کلم دانلود فایل پاورپوینت سفیده کوچک کلم 11 اسلاید •شبیه به سفیده بزرگ کلم می باشد ولی ماده بر خلاف سفیده بزرگ تخم…

 • مقاله تنش سرما

  پایان نامه تنش سرما,پروژه تنش سرما,تحقیق تنش سرما,تنش سرما,درباره تنش سرما,مقاله تنش سرما دانلود فایل مقاله تنش سرما فایل منابع پایانی ندارد مقدمه رشد و عملكرد گیاهان زراعی تابعی از كلیه عوامل محیطی و اثرات متقابل آنها می باشد، این…