پایان نامه بررسی بردارهای ریتز وابسته به بار و روش MPA

پایان نامه بررسی بردارهای ریتز وابسته به بار و روش MPA

دانلود فایل

پایان نامه بررسی بردارهای ریتز وابسته به بار و روش MPA مقدمه توسعه و رشد سریع سرعت كامپیوترها و روشهای اجزای محدود در طی سی سال گذشته محدوده و پیچیدگی مسائل سازه ای قابل حل را افزایش داده است. روش اجزای محدود روش تحلیلی را فراهم كرده است كه امكان تحلیل هندسه، شرایط مرزی و بارگذاری دلخواه را به وجود آورده است و قابل اعمال بر سازه‌های یك بعدی، دو بعدی و سه بعدی می‌باشد. در كاربرد این روش برای دینامیك سازه‌ها ویژگی غالب روش اجزای محدود آن است كه سیستم پیوسته واقعی را كه از نظر تئوری بینهایت درجة آزادی دارد، با یك سیستم تقریبی چند درجه آزادی جایگزین نماید. هنگامی كه با سازه‌های مهندسی كار می‌كنیم غیر معمول نمی‌باشد كه تعداد درجات آزادی كه در آنالیز باقی می‌مانند بسیار بزرگ باشد. بنابراین تأكید بسیاری در دینامیك سازه برای توسعة روشهای كارآمدی صورت می‌گیرد كه بتوان پاسخ سیستم‌های بزرگ را تحت انواع گوناگون بارگذاری بدست آورد. اصول اولیه تحلیل دینامیكی تمام سازه های واقعی هنگام بارگذاری یا اعمال تغییرمكان به صورت دینامیكی رفتار می كنند. نیروهای اینرسی اضافی، با استفاده از قانون دوم نیوتن، برابر نیرو در شتاب می‌باشند. اگر نیروها و یا تغییر مكانها بسیار آرام اعمال شوند نیروهای اینرسی قابل صرفنظر كردن می باشند و یك تحلیل استاتیكی قابل انجام است. بنابراین می توان گفت، تحلیل دینامیكی بسط ساده ای از تحلیل استاتیكی می‌باشد.  تكرار زیرفضای بلوكی ((Block subspace iteration روش تكرار معكوس با یك بردار در صورت وجود مقادیر ویژه و بردارهای ویژه مشابه ممكن است همگرا نگردد. این حالت برای بسیار از سازه های سه بعدی واقعی با جرم و سختی مشابه در هر دو جهت اصلی ممكن است اتفاق بیافتد. این مشكل را می توان با تكرار بوسیله گروهی (بلوكی) از بردارهای متعامد برطرف ساخت تجربه نشان داده است كه اندازه بلوك (b) باید برابر جذر «پهنای متوسط باند ماتریس سختی» قرار داده شود ولی كمتر از 6 نگردد. این الگوریتم (روش) نسبتاً كند می‌باشد هرچند بسیار دقیق می‌باشد. در حالت كلی بعد از آنكه برداری به  بلوك اضافه شد احتیاج به 5 تا 10 كاهش به جلو و جاگذاری به عقب می باشد تا این روش به بردار ویژه دقیق همگرا شود.  استقلال خطی بردارهای ریتز وابسته به بار نشان داده شد الگوریتم ایجاد بردارهای ریتز وابسته به بار شبیه به روند تولید بردارهای Lanczos است. بنابراین روش بردارهای ریتز نیز مستعد همان مشكل روش Lanczos یعنی از دست دادن تعامد می باشد كه در كاربردهای اولیة Lanczos در كامپیوتر مشهود بود. اگر به صورت ویژه نگاه كنیم بیشتر نگران كاربرد كامپیوتری با استفاده از ریاضیات با دقت محدود برای گامهای 4.b و 4.c (شكل 1-3)كه مربوط به روند متعامدسازی Gram-Schmidt می باشد، هستیم كه برای بدست آوردن پایة مستقل خطی در محدودة زیر فضای تعریف شده توسط بردارهای ریتز وابسته به بار به كار می رود. به پایداری عددی روند Gram-Schmidt برای بدست آوردن مقادیر ویژه در سیستمهای ماتریسی بزرگ توجه زیادی شده است و مطالب زیادی می توان آموخت. الگوهای بارگذاری Pattern Shape Load      بارهای جانبی اعمال شده به هر كف در هنگام آنالیز استاتیكی غیرخطی می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای در پیش بینی سیستم و نیروهای المانها داشته باشد. این الگوی بارگذاری جانبی باید به گونه ای باشد كه نشان دهنده نیروهای اینرسی موجود بر سازه در هنگام زلزله باشد. الگوهای بارگذاری جانبی به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم می‌گردند. در مورد الگوی بارگذاری جانبی ثابت، فرض می شود نیروهای اینرسی در هنگام پاسخ سازه به زلزله ثابت می مانند. این نوع بارگذاری قابلیت به حساب آوردن تغییرات توزیع نیروی جانبی سازه را به علت تغییر سختی، ناشی از رفتار غیر خطی را ندارد.  فهرست مطالب عنوان                                                                                 صفحه فصل اول: آنالیز دینامیكی با استفاده از بردارهای ریتز وابسته به بار بخش اول: تحلیل دینامیكی……………………… مقدمه………………………………….. 1-1- اصول اولیه تحلیل دینامیكی……………….. 2-1- تعادل دینامیكی…………………………. 3-1- روش حل گام به گام………………………. 4-1- روش برهم نهی مدی……………………….. 5-1- تحلیل طیف پاسخ…………………………. 6-1- حل در حوزه فركانس………………………. 7-1- حل معادلات خطی………………………….. بخش دوم: محاسبه بردارهای متعامد بر جرم و سختی……. مقدمه………………………………….. 1-2- روش جستجوی دترمینانی……………………. 2-2- كنترل ترتیب استورم……………………… 3-2- متعامد سازی گرام اشمیت………………….. 4-2- تكرار زیر فضای بلوكی……………………. 5-2- حل سیستمهای منفرد………………………. 6-2- ایجاد بردارهای ریتز وابسته به بار…………. بخش سوم: كلیات روش LDR………………………. 1-3- روش جداسازی دو مرحله ای در تحلیل سازه ها…… 1-1-3- جداسازی مسائل خطی دینامیكی به وسیله برهم نهی مدی    2-3- استفاده از بردارهای ریتز در دینامیك سازه ها… 1-2-3- روش ریلی برای سیستمهای تك درجه آزادی…. 3-3- تولید خودكار بردارهای ریتز وابسته به بار…… 4-3- تاثیر فرمول بندی اجزای محدود بر ایجاد بردارهای ریتز وابسته به بار…………………………………………… 1-4-3- ماتریس جرم……………………….. 2-4-3- بردار بارگذاری……………………. 1-2-4-3- محتوای فركانسی……………….. 2-2-4-3- توزیع مكانی………………….. بخش چهارم: ارتباط میان الگوریتم بردارهای ریتز وابسته به بار و روش Lanczos…………………………………………… 1-4- روش Lanczos……………………………… 2-4- خواص اساس بردارهای ریتز وابسته به بار……… 3-4- نكاتی در مورد تعامد بردارهای پایه ریتز وابسته به بار 4-4- تحلیل سیستمهای با میرایی………………… 1-4-4- روند حل برای میرایی متناسب (با ماتریس سختی)    2-4-4- روند حل برای میرایی غیر متناسب………. 5-4- فلسفه اساسی فراسوی بردارهای ریتز وابسته به بار بخش پنجم: توسعه تخمین خطا برای بردارهای ریتز وابسته به بار 1-5- تخمین های خطای مكانی برای ارائه بارگذاری…… 2-5- ارائه بارگذاری به وسیله پایه بردارهای ریتز وابسته به بار  3-5- تخمین های خطا با استفاده از مجموع بارهای ارائه شده   4-5- تخمین خطا براساس معیار اقلیدسی بردار خطای نیرو 5-5- روشهای جمع بندی برای آنالیز برهم نهی مستقیم بردار    1-5-5- روش تصحیح استاتیكی………………… 2-5-5- روش شتاب مدی……………………… 6-5- رابطه میان بردارهای ریتز وابسته به بار و حل مقدار ویژه دقیق    بخش ششم: الگوریتمی جدید برای ایجاد بردارهای ریتز وابسته به بار 1-6- استقلال خطی بردارهای ریتز وابسته به بار…….. 1-1-6- روش Lanczos و مساله از دست دادن تعامد….. 2-1-6- بردارهای ریتز وابسته به بار و مساله از دست دادن تعامد    3-1-6- باز متعامد سازی انتخابی…………….. 4-1-6- كاربرد كامپیوتری متعامد سازی انتخابی…. 2-6- تنوع محاسباتی الگوریتم بردارهای ریتز وابسته به بار   1-2-6- بردارهای ریتز LWYD………………… 2-2-6- كاربرد كامپیوتری با استفاده از فرم كاهش یافته سه قطری    3-6- كاربرد عددی روی سیستمهای ساده سازه‌ای………. 1-3-6- حل مثال با استفاده از برنامه CALSAP…… 2-3-6- توضیح مدل ریاضی…………………… 3-3-6- ارزیابی گونه های محاسباتی الگوریتم ریتز. بخش هفتم: تحلیل دینامیكی غیرخطی با برهم نهی مستقیم بردارهای ریتز 1-7- منبع و حد رفتار غیرخطی………………….. 2-7- تكنیك های راه حل برای تحلیل دینامیكی غیرخطی… 3-7- روشهای انتگرال گیری مستقیم………………. 4-7- روشهای برهم نهی برداری………………….. 5-7- گزینش بردارهای انتقال برای روشهای برهم نهی…. 6-7- خط مشی های حل سیستمهای غیرخطی كلی…………. 7-7- خط مشی های حل سیستمهای غیرخطی محلی………… بخش هشتم: توصیف فیزیكی الگوریتم ریتز و ارائه چند مثال 1-8- مقایسه حل با استفاده از بردارهای ویژه و بردارهای ریتز مثال 1: مثال 2: مثال 3: بخش نهم: تحلیل دینامیكی با استفاده از بردارهای ریتز 1-9- معادله حركت كاهش یافته………………….. نتیجه…………………………………….. مراجع فصل اول……………………………… ضمیمه…………………………………….. فصل دوم: آنالیز استاتیكی فزاینده غیرخطی مودال (MPA) بخش اول: آنالیز استاتیكی فزاینده غیرخطی……….. 1-1- روندهای تحلیلی…………………………. 2-1- پیدایش روش غیرخطی استاتیكی………………. 3-1- فرضیات اساسی…………………………… 1-3-1- كنترل براساس نیرو یا تغییر مكان……… 2-3-1- الگوهای بارگذاری………………….. 3-3-1- تبدیل سازه MDF به SDF………………. 4-3-1- تغییر مكان هدف……………………. 5-3-1- حداكثر شتاب زمین………………….. 4-1- روش آنالیز استاتیكی غیرخطی………………. 5-1- روش گام به گام در محاسبه منحنی ظرفیت………. 1-5-1- روش گام به گام محاسبه منحنی ظرفیت……. 6-1- محدودیتهای POA…………………………. بخش دوم: MPA……………………………………………………………………………………………………………… 1-2- معادلات حركت……………………………. 2-2- معرفی سیستمهای مورد بررسی و حركت زمین……… 3-2- روند تقریبی تحلیل………………………. 1-3-2- بسط مدی نیروهای موثر………………. 2-3-2- ایده اساسی……………………….. 4-2- روشUMRHA………………………………………………… 1-4-2- سیستمهای خطی……………………… 2-4-2- سیستمهای غیرخطی…………………… 5-2- MPA………………………………….. 1-5-2- سیستمهای الاستیك…………………… 2-5-2- سیستمهای غیرالاستیك………………… 6-2- خلاصه MPA………………………………. 7-2- برآورد روش…………………………….. فهرست اشكال عنوان                                                              صفحه شكل 1-1- ایده آل سازی سازه با جرم گسترده……….. شكل 1-3- الگوریتم ایجاد بردارهای ریتز وابسته به بار شكل 2-3- نیروهای اینرسی و الاستیك در مقابل فركانسهای مدی   شكل 1-4- روش Lanczos………………………….. شكل 1-5- مقایسه مقیاسهای مختلف خطا ارائه شده توسط روابط مختلف  شكل 2-5- الگوریتم تركیب بردارهای ریتز وابسته به‌ار وتكرار زیرفضا برای حل مساله ویژه عمومی…………………………….. شكل 1-6- الگوریتم بردارهای ریتز وابسته به بار (اصلاح شده)  شكل 2-6- مدل فرضی سكوی دریایی………………… شكل 3-6- ارائه بارگذاری موج معیار خطای اقلیدسی….. شكل 4-6- ارائه بارگذاری زلزله معیار خطای اقلیدسی… شكل 5-6- سطح تعامد باقی مانده با استفاده از الگوریتمهای مختلف  شكل 6-6- حداكثر خطا در نیروی برشی تیر (بارگذاری موج) شكل 7-6- حداكثر خطا در نیروی برشی تیر (بارگذاری زلزله)    شكل 8-6- اشكال مدی برای همگرایی بارگذاری موج……. شكل 9-6- اشكال مدی برای همگرایی بارگذاری زلزله….. فهرست جداول عنوان                                                                      صفحه جدول 1-6- تعداد عملیات لازم برای روندهای متعامدسازی. جدول 2-6- حداكثر خطا در نیروی برشی تیر (%) بارگذاری زلزله جدول 1-8- درصد خطا (ریتز و ویژه)……………… جدول 2-8- مشاركت جرمی (مقادیر ویژه)…………… جدول 3-8- مشاركت جرمی (ریتز)…………………. جدول 4-8- مشاركت جرمی (مقادیر ویژه دقیق)……….. جدول 5-8- مشاركت جرمی (بردارهای ریتز)………….. 

 • پایان نامه بررسی تاثیر زمان تمرین بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولینهای سرم و پاسخ هورمونهای تستوسترون

  پایان نامه بررسی تاثیر زمان تمرین بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولینهای سرم و پاسخ هورمونهای تستوسترون,پروژه بررسی تاثیر زمان تمرین بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولینهای سرم و پاسخ هورمونهای تستوسترون,تحقیق بررسی تاثیر زمان تمرین بر تغییرات برخی ایمونوگلوبو,مقاله بررسی تاثیر زمان تمرین…

 • پرسشنامه حافظه فعال دانیمن و کارپنتر (1980)

  پرسشنامه حافظه فعال دانیمن و کارپنتر (1980) دانلود فایل پرسشنامه حافظه فعال دانیمن و کارپنتر (1980) آزمون حافظة فعّال دانیمن و کارپنتر (1980) آزمون حافظۀ فعّال دانیمن و کار پنتر  (1980)  شامل 27 جمله است .  این 27  جمله به…

 • تشخیص و درمان دانش آموز بیش فعال در مراکز آموزشی

  ADHD,از کجا بفهمیم کودکمان بیش فعال است,بیش فعالی و علائم آن,تشخیص و درمان دانش آموز بیش فعال در مراکز آموزشی,دانش آموز بیش فعال در مراکز آموزشی,دانش آموز بیش فعال در مراکز استثنایی,درمان بیش فعالی چیست,درمان کودکان بیش فعال,راه های درمان…

 • پرسشنامه سنجش بازار گرایی با استفاده از دو معیار MARKOR و MKTOR

  پرسشنامه سنجش بازار گرایی با استفاده از دو معیار MARKOR و MKTOR دانلود فایل پرسشنامه سنجش بازار گرایی با استفاده از دو معیار MARKOR و MKTOR 43 سوال 5 گزینه ای

 • ترجمه مقاله گسترش نوآوری

  ترجمه مقاله گسترش نوآوری دانلود فایل ترجمه مقاله گسترش نوآوری گسترش نوآوری:چگونه آموزش های شرکت اسپین آف دانشگاهی با دانش های دریافتی با شکاف دانش در منابع حیاتی تطابق دارد - 2014 ( 17 صفحه متن ترجمه شده به همراه…

 • کاشت خیار در گلخانه

  کاشت خیار در گلخانه دانلود فایل کاشت خیار در گلخانه کاشت خیار در گلخانه فهرست  انتخاب زمان کشت نحوه کشت تراکم بوته ها آبیاری اولیه هرس اولیه  برداشت محصول انتخاب زمان کشت : قبل از هر اقدامی در مورد کشت…

 • دانلود پاورپوینت فرآیند تصمیم مارک در بازاریابی

  انواع مدلهای تصمیم گیری مارک,تفاوت بین تصمیم گیری بنگاه ها و مصرف کنندگان,دانلود پاورپوینت فرآیند تصمیم مارک در بازاریابی,عوامل موثر بر تصمیمات خرید,مدل تصمیم گیری تجربی,مدل تصمیم گیری شناختی,مدل تصمیم گیری عادتی تکراری,مراحل تصمیم,مشتریان فعلی و مشتریان احتمالی علاقمند,مصرف کنندگان…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدل اثربخشی کرک پاتریک

  فصل دوم پایان نامه,مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدل اثربخشی کرک پاتریک دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدل اثربخشی کرک پاتریک در 23 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه…

 • علل ارتکاب جرم و راههای جلوگیری از آن

  راههای جلوگیری از جرم,علل ارتکاب جرم,علل ارتکاب جرم و راههای پیشگیری از آن,علل ارتکاب جرم و راههای جلوگیری,علل ارتکاب جرم و راههای جلوگیری از آن,علل ارتکاب جرم و راههای جلوگیری از آن 30 ص دانلود فایل علل ارتکاب جرم و…

 • مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک-نویسنده جان هال

  ارزش گـذاری اختیـار معاملـه مـدل بلـک شولـز,بـازار قراردادهـای آتـی,بازار پیمان هـای آتـی,بازارهـای اختیـار معاملـه,بازارهـای نـرخ بهـره,راهبردهـای پوشـش ریسـک,سـوآپ,قـرارداد معاوضـه ای,کتاب مبانی مهندسی مالی,کتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسکنویسنده جان هال,کتاب مدیریت ریسک,مـدل درخـت دوجملـه ای,مبانی مهندسی مالی و مدیریت…

 • بررسی شركتهای حسابداری

  بررسی شركتهای حسابداری,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مدیریت دانلود فایل دانلود بررسی شركتهای حسابداری تعریف حسابداری (سنتی) حسابداری عبارتست از : فن ثبت، طبقه بندی و…

 • پایان نامه بررسی امكان ساخت تخته خرده چوب از كاه گندم و تراشه روكش راش

  بررسی امكان ساخت تخته خرده چوب از كاه گندم و تراشه روكش راش,پایان نامه بررسی امكان ساخت تخته خرده چوب از كاه گندم و تراشه روكش راش,پروژه بررسی امكان ساخت تخته خرده چوب از كاه گندم و تراشه روكش راش…

 • پاورپوینت اموزش یولید 11

  پاورپوینت اموزش یولید 11 دانلود فایل پاورپوینت اموزش یولید 11 یولید : برنامه ای برای درست کردن آلبوم عکس ومیکس و ویرایش فیلم و تبدیل آن و..... آموزش یوِلید11:ابتدا برنامه ی یوئولیدرا نسب کرده وبعد آن را باز می کنیم…

 • ادبیات و مبانی نظری اثربخشی ارزیابی عملكرد كاركنان

  ادبیات و مبانی نظری اثربخشی ارزیابی عملكرد كاركنان,جزوه,دانلود ادبیات و تاریخچه اثربخشی ارزیابی عملكرد كاركنان,دانلود پایان نامه ارشد مدیریت,دانلود پایان نامه فوق لیسانس مدیریت,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی ارزیابی عملكرد كاركنان,دانلود پروژه کارشناسی ارشد مدیریت,دانلود مبانی نظری اثربخشی…

 • مقاله عدم تناسب در عرصه فرصت ازدواج و بررسی مضیقه ازدواج در ایران

  الگوهای سنی ازدواج,تحقیق سنین ازدواج,دانلود مقاله ازدواج و طلاق,دانلود مقاله عدم توازن پدیده ازدواج,مضیقه ازدواج در ایران,مقاله عدم تناسب در عرصه فرصت ازدواج و بررسی مضیقه ازدواج در ایران,وضعیت زناشویی دانلود فایل مطالب: چكیده واژگان كلیدی پیشینه موضوع   عوامل ایجاد…

 • تحقیق سی رایت میلز ( زندگی و آثار و نظریه ها )

  تحقیق سی رایت میلز ( زندگی و آثار و نظریه ها ),دانلود بیوگرافی سی رایت میلز,زندگینامه سی رایت میلز دانلود فایل تحقیق سی رایت میلز مراحل تحصیلی و شغلی " سی رایت میلز در 28 ماه اوت 1916 درشهر واكو…

 • بررسی تاثیر نحوه حمل و نقل بر کنترل موجودی مواد

  بررسی تاثیر نحوه حمل و نقل بر کنترل موجودی مواد,تاثیر نحوه حمل و نقل بر کنترل موجودی مواد,کنترل موجودی مواد دانلود فایل بررسی تاثیر نحوه حمل و نقل بر کنترل موجودی مواد چکیده امروزه مسئله کاهش صحیح هزینه ها در…

 • پاورپوینت فعالیت بدنی و سلامت

  پاورپوینت فعالیت بدنی و سلامت دانلود فایل پاورپوینت فعالیت بدنی و سلامت فعالیت بدنی چیست؟  فعالیت بدنی حرکات بدن که توسط عظلات اسکلتی انجام میشوند و منجر به مصرف انرژی میشوند. تناسب فیزیکی شاخص توانایی فرد برای انجام فعالیت بدنی که…

 • دانلود تحقیق عوامل و موانع پیشرفت و تعالی کشور

  پژوهش عوامل و موانع پیشرفت و تعالی ایران,تحقیق عوامل و موانع پیشرفت کشور,دانلود,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه عوامل و موانع پیشرفت کشور,دانلود پروژه,دانلود پروژه عوامل و موانع پیشرفت کشور,دانلود پژوهش عوامل و موانع پیشرفت کشور,دانلود تحقیق,دانلود تحقیق عوامل و موانع…

 • گزارش کارورزی بررسی مسائل ایمنی و بهداشت حرفه ای كارخانه شوگا

  گزارش کارورزی بررسی مسائل ایمنی و بهداشت حرفه ای كارخانه شوگا دانلود فایل - آشنایی با معیارهای سازمانی

 • طرح توجیهی احداث و تجهیز هتل سعید

  احداث,پروژه کارافرینی احداث و تجهیز هتل سعید,تجهیز,توجیه اقتصادی احداث و تجهیز هتل سعید,دانلود پروژه احداث و تجهیز هتل سعید,دانلود کارآفرینی احداث و تجهیز هتل سعید,سعید,طرح توجیه فنی احداث و تجهیز هتل سعید,طرح توجیهی احداث و تجهیز هتل سعید,کارآفرینی احداث و…

 • پایان نامه بررسی رابطه بین استرس شغلی با فرسودگی شغلی کارکنان ادارات

  پایان نامه بررسی رابطه بین استرس شغلی با فرسودگی شغلی کارکنان ادارات دانلود فایل

 • تدوین استراتژی-مجموعه سوم مقالات

  QSPM,آنتروپی شانون,استراتژی,استراتژی تولید,برنامه ریزی استراتژیک,تاکسنومی,تدوین استراتژی,تدوین استراتژی-مجموعه سوم مقالات,تکنیک ELECTRE III,درخت تصمیم فازی,راهبرد,راهبرد رقابتی,راهبرد منابع انسانی,سنجه,شاخص,فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP,کارت امتیازی متوازن BSC,گرایش راهبردی,ماتریس SWOT,ماتریس بررسی رقابت,مدل میلتنبرگ,منطق فازی,نقشه راهبرد دانلود فایل مجموعه مناسب کسانی است که در حال تحقیق…

 • نگرشی بر اقتصاد روستایی ایران

  پایان نامه نگرشی بر اقتصاد روستایی ایران,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود جزوه آموز,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,نگرشی بر اقتصاد روستایی ایران دانلود…

 • پروژه پیاده سازی اتوماسیون تغذیه با رشنال رز

  پروژه پیاده سازی اتوماسیون تغذیه با رشنال رز,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه مهندسی نرم افزار,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,نرم افزار Rational Rose دانلود فایل دانلود پروژه…

 • سمینار تجزیه و تحلیل همبستگی و رگرسیون معیار های عملکردی و معیارهای آنالیز شبکه اجتماعی

  سمینار تجزیه و تحلیل همبستگی و رگرسیون معیار های عملکردی و معیارهای آنالیز شبکه اجتماعی دانلود فایل سمینار تجزیه و تحلیل همبستگی و رگرسیون معیار های عملکردی و معیارهای آنالیز شبکه اجتماعی چکیده در این مطالعه،ما یک مدل نظری مبتنی…

 • مقاله كاربرد نانوفناوری در صنایع الكترونیك

  مقاله كاربرد نانوفناوری در صنایع الكترونیك دانلود فایل مقاله كاربرد نانوفناوری در صنایع الكترونیك مقدمه: تفاوت میان خواص مواد در مقیاس نانو و توده­ای در حوزه­های مختلف علوم و مهندسی مورد مطالعه محققان قرار گرفته است. در این فصل پس…

 • مقاله بررسی جاسوسی شبكه‌ای

  پروژه بررسی جاسوسی شبكه‌ای,تحقیق بررسی جاسوسی شبكه‌ای,دانلود تحقیق بررسی جاسوسی شبكه‌ای,مقاله بررسی جاسوسی شبكه‌ای دانلود فایل مقاله بررسی جاسوسی شبكه‌ای در 20 صفحه ورد قابل ویرایش  در مقابل جاسوسی شبكه‌ای چه كار می‌توان كرد؟ سؤالی كه مطرح می‌شود این است…

 • ترجمه اسید نوکلئیک مبتنی بر حسگر زیستی الکتروشیمیایی برای بررسی تسهیم شده عوامل زیستی

  ترجمه اسید نوکلئیک مبتنی بر حسگر زیستی الکتروشیمیایی برای بررسی تسهیم شده عوامل زیستی,تسهیم شده عوامل زیستی,مقاله اسید نوکلئیک مبتنی بر حسگر زیستی الکتروشیمیایی دانلود فایل نمونه ترجمه چکیده نیاز به روش­های سریع، قابل اعتماد، خاص و حساس برای تشخیص…

 • جغرافیای سیاسی ـ امنیتی كردستان عراق و پیامدهای امنیتی آن بر ایران

  امنیتی كردستان عراق,پیامدهای امنیتی,پیامدهای امنیتی آن بر ایران,جغرافیای سیاسی ـ امنیتی كردستان عراق,جغرافیای سیاسی ـ امنیتی كردستان عراق و پیامدهای امنیتی آن بر ایران دانلود فایل [1]

 • ترجمه مقاله یک سیستم خبره فازی – عصبی برای تشخیص

  ترجمه مقاله یک سیستم خبره فازی – عصبی برای تشخیص,د,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود ترجمه مقاله یک سیستم خبره فازی – عصبی برای تشخیص,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار…

 • پایان نامه بررسی پدیده انتقال حرارت در کره ی چشم انسان

  پایان نامه بررسی پدیده انتقال,پایان نامه بررسی پدیده انتقال حرارت در کره ی چشم انسان,پدیده انتقال حرارت در کره ی چشم,حرارت در کره ی چشم انسان دانلود فایل پایان نامه بررسی پدیده انتقال حرارت در کره ی چشم انسان مدلسازی…

 • مقاله مدیریت برنامه ریزی

  دانلود مقاله مدیریت,مدیریت برنامه ریزی,مقاله مدیریت برنامه ریزی دانلود فایل  مقاله مدیریت برنامه ریزی فهرست مطالب مقدمه تعریف مدیریت وبرنامه ریزی استراتژی مدیریت برنامه ریزی منابع ......................................... چکیده: مقدمه ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون انها یکی از خصیصه های بارز تمدن…

 • مقاله سبک رازی (قرن چهارم تا قرن هفتم هـ .ق.)

  مقاله سبک رازی (قرن چهارم تا قرن هفتم هـ .ق.) دانلود فایل مقاله سبک رازی (قرن چهارم تا قرن هفتم هـ .ق.) بخشهایی از متن مقاله: سبک رازی با توجه به تغییر شرایط اجتماعی در قرن چهارم و قرون پنجم…

 • پاورپوینت آموزش ASP 3.0 برای مبتدیان

  پاورپوینت آموزش ASP 3.0 برای مبتدیان,پاورپوینت آموزش ASP 30 برای مبتدیان دانلود فایل پاورپوینت آموزش ASP 3.0 برای مبتدیان معرفی  ASP 3.0 برای مبتدیان – قسمت اول  معرفی  ASP 3.0 برای مبتدیانآموزش ASP 3.0 برای مبتدیان - قسمت دومثابتهاآرایه هاعملگرها…