پایان نامه بررسی تأثیر ویژگیهای صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک

پایان نامه بررسی تأثیر ویژگیهای صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک

دانلود فایل

پایان نامه بررسی تأثیر ویژگیهای صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک چکیده در بازارهای رقابتی امروز که پیوسته در حال تغییر و تحول هستند، بقا و رشد شرکت های جدید به دلیل تأثیری که در زمینه اشتغال و رشد اقتصادی دارند از جمله عواملی هستند که اهمیت بسزایی دارند، لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر ویژگی های شرکت و صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران در فاصله سال های 1390- 1360 می باشد. بدین منظور تأثیر هفت متغیر اندازه شرکت، سرمایه اولیه شرکت، درجه نوآوری در صنعت، نرخ ورود به صنعت، شدت سرمایه در صنعت، نرخ رشد صنعت و نوع شرکت در بقای شرکت های تازه وارد مورد بررسی قرار می گیرد. جمع آوری داده ها و اطلاعات از پایگاه داده اداره صنعت، معدن و تجارت استان مازندران صورت گرفته است و جهت پردازش داده ها از برنامه نرم افزاری winTDA استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها  از مدل برآوردکننده حد محصول(کاپلان- مایر) و رویکرد جدول عمر استفاده شده و مدل نیمه پارامتریک رگرسیون Cox جهت آزمون فرضیه ها مورد استفاده قرار گرفته است. در نتیجه این تحقیق، رابطه مثبت و معنی داری میان نرخ ورود به صنعت و بقا تأیید شد. همچنین تأثیر مثبت سرمایه اولیه و شدت سرمایه نیز بر بقا مورد تأیید قرار گرفت. رابطه منفی اندازه شرکت با بقا مورد تأیید قرار نگرفت و بین متغیر نرخ رشد صنعت و درجه نوآوری در صنعت با بقای شرکت های تازه وارد رابطه معنی داری به دست نیامد. واژه های کلیدی: ویژگی های صنعت و شرکت، شرکت های تازه وارد، صنایع برق و الکترونیک، استان مازندران، تحلیل بقاء. مقدمه بنگاه های اقتصادی که از نظر وضعیت حیات به انسان ها تشبیه شده اند، زمانی متولد شده و پس از طی مراحل مختلف حیات، به صورت متفاوتی می میرند. اما آنچه در مورد حیات بنگاه های اقتصادی معنا و مفهوم می یابد طول دوره ی حیات آن هاست. چرا که شاید بتوان با شناسایی عوامل تأثیر گذار بر طول دوره ی حیات بنگاه های اقتصادی، خروج آن ها را از فعالیت اقتصادی به تأخیر انداخت. تشکیل کسب و کارهای جدید به عنوان یک محرک مهم در فعالیت های اقتصادی است و نیرو محرکه اصلی توسعه اقتصادی در یک منطقه است.کسب و کار جدید فقط ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری نیست بلکه همچنین بهبود بهره وری از طریق ایده های جدید و خلاقیت است (اسجوکویست و کریستی[1]، 2012). نرخ تغییر و تحول در جمعیت بنگاه های صنعتی که به وسیله ی تولد شرکت های جدید و مرگ شرکت های موجود ایجاد می شود در سال های اخیر در بین اقتصاد دانان و سیاست گذاران مورد توجه قرار گرفته است. [1] SjoquIist and Christie بخشی از متن متغیرهای مربوط به شرکت: اندازه شرکت، سن شرکت، نوع مالکیت، بهره وری بنگاه و سودآوری. متغیرهای مربوط به صنعت: سود حاشیه ای صنعت، حداقل مقیاس کارای صنعت، درجه رقابت صنعت، نوع صنعت، میزان ورود به صنعت، نرخ رشد صنعت، نوآوری، شدت سرمایه. متغیرهای مربوط به شاغلین صنعت: میزان تحصیلات، جنسیت، مهارت، با مزد و حقوق بودن شاغلین. متغیرهای مربوط به مخارج شرکت: هزینه تبلیغات، حمل و نقل، ارتباطات، تحقیق و توسعه (عرب نجف آبادی،1390). دراین پژوهش برخی از متغیرهای مربوط به صنعت و شرکت که در فصل اول به آن ها اشاره شد انتخاب شده اند. از آنجا که تاکنون تحقیقات منسجمی درباره عملکرد پس از تأسیس شرکت ها و پویایی صنعتی در ایران و بخصوص استان مازندران در صنعت برق و الکترونیک انجام نشده است، این تحقیق می تواند راهگشای مطالعات بعدی برای تحلیل عوامل تأثیرگذار شرکت و صنعت بر بقای شرکت های موجود در این صنعت و صنایع دیگر در سطح کشور و استان های دیگر باشد. در ادامه در مورد صنعت الکترونیک و متغیرهایی که در این پایان نامه بکار گرفته شده است توضیح داده می شود. فهرست مطالب عنوان                                                                                  شماره صفحه  1-1- مقدمه………………………………….………….………….………………………..2 1-2- اهمیت و ضرورت  پژوهش..…………………………………………………………………2 1-3-  بیان مساله ……………….…………………………………….…………….…….……4 1-4- اهداف پژوهش……………….….…………………………………..…………………..5 1-5-  سوال های پژوهش…………..…….……………….………….………………….………6 1-6-  فرضیه¬های پژوهش….….…..……….…………….……………………………….……..6 1-7-  تعریف متغیرها…………………………………..……………….…….…….……………7 1-8-  روش انجام کار….……….…….………………..……..………..…….……..……………8 1-9- قلمرو پژوهش………………………………….….….….……………..…….……………9 1-9-1- قلمرو موضوعی………………………..…….……..…………….………………9 1-9-2- قلمرو زمانی…….………………………….……….…….……………………..9 1-9-3- قلمرو مکانی…………………….……….…….……..………………………….9 1-10-  تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی پژوهش……………….…………….……..…………….9 1-11-  محدودیت های پژوهش…………….…………..…………………………………..…….11 1-12-  ساختار کلی پژوهش………………..……….……..…………………….…….…..…….11  ف2 ادبیات تحقیق 2-1- مقدمه…………………………………………………….…………………………..14 2-2- بخش اول- ادبیات نظری درباره ی بقای شرکت ها و عوامل مؤثر بر آن ها …………..………………..14 2-2-1-  مقدمه………………………………………………………………………….14 2-2-2- صنعت الکترونیک در جهان و ایران…………………………….……………………..16 2-2-3- عوامل تأثیرگذار بر بقای شرکت ها…………………………….……………………..19 2-2-3-1-  ویژگی های خاص شرکت………………………………….……………..19 2-2-3-1- 1- اندازه ی شرکت…….…….………….…………..………………..19 2-2-3-1- 2- سرمایه اولیه…………………………………..…….……………..21 2-2-3-2-  ویژگی های خاص صنعت…….………….…….…….….….……………..23 2-2-3-2- 1- درجه نوآوری در صنعت…….…….………..….…..………………..23 2-2-3-2- 2- نرخ ورود به صنعت.…….…….……….………..….….……..……..26 2-2-3-2- 3- شدت سرمایه …….…….…..…………….….…..………………..29 2-2-3-2- 4- نرخ رشد صنعت…….…….…….……..……..…..………………..30 2-2-3-2- 5- صادرات…….……..…….…….……..…….……………………..31 2-3-  مدل مفهومی تحقیق…….……..…….…….………….……..….……………………..34 2-4-  بخش دوم- مروری بر پیشینه پژوهش ………………..……………………..…………………35 2-4-1- پژوهش های خارجی…………………..……………………………..……………..35 2-4-2- پژوهش های داخلی …………………….……….………………………………….41 2-4-3-  جمع بندی مطالعات پیشین …………………….….….…….…….…….…………….45  ف3 روشن شناسی پژوهش 3-1- مقدمه ……………..……………………………………….………………………….. 51 3-2- متدلوژی تجزیه و تحلیل داده های تاریخچه ای- رخدادی……………..……………………………52 3-2-1- داده های مقطعی……………………….…………………………….………………….52 3-2-2- داده های ترکیبی……………………….…………………………….………………….53 3-2-3- داده های تاریخچه ای- رخدادی……………………..………………….…….……..…….54 3-3- معرفی نرم افزار TDA …………………..…………………………….………………….. 55 3-4- توزیع های پارامتریک .. .…………………..……………………………….……..……….. 55 3-5- روش های توصیفی ناپارامتریک …………………..………………….…….……………….. 56 3-5-1- روش جدول عمر …………………..……………………………….…….…………56 3-5-2- روش برآورد کننده حد محصول ……….……………………………….…..…….….. 57 3-5-2- 1- انتقالات واحد ………………………………………………….………..58 3-6- مقایسه توابع بقا ……….…….…………………………………….…….……………….. 59 3-6-1- روش اول: تعریف گروه های اپیزودها ……..….……………………………………….. 59 3-6-2- روش دوم: تشکیل آماره های آزمون …………….………………………….….………..60 3-7-  مدل های نیمه پارامتریک …………….………………….……………….……….……….. 62 3-8-  مدل مفهومی و متغیرهای توضیحی ….………….….….……….…….….……….…….……….64 3-9-  جامعه و نمونه آماری …………….………………….…………………….……..……….. 66 3-10-  روش جمع آوری داده ها و اطلاعات .………….………….………………….……..………..66  ف4 تجزیه تحلیل داده ها 4-1- مقدمه …………………….…………………….…………………………………….. 68 4-2-  تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………..………68 4-2-1- تحلیل داده ها با روش کاپلان مایر ….……………………………………….…..…..69 4-2-2- تحلیل داده ها با روش جدول عمر ………………………..…..…….……………… 72 4-3- آزمون فرضیه ها………………………………….………………….……..……………..75 4-4- تجزیه و تحلیل خروجی حاصل از مدل کوکس…………………………………………..………75 4-4-1- آزمون فرضیه اول………….…………….………..…… …………..……………. 76 4-4-2- آزمون فرضیه دوم………………………………..…… …….……..…………….. 77 4-4-3- آزمون فرضیه سوم….……….…….………….……..……. ………………………. 78 4-4-4- آزمون فرضیه چهارم………………………………..…… ………………………. 78 4-4-5- آزمون فرضیه پنجم………………………………..…… …………..……………. 79 4-4-6- آزمون فرضیه ششم………………………………..……  …………..…………….79 4-4-7- آزمون فرضیه هفتم………………………………..…… …………..…………….80  4-5- تحلیل حساسیت…………………………..…………………..…….……..……………. 80 4-6- مقایسه توابع بقا ……………….…………………………………………..…………….. 82 4-6-1-  مقایسه توابع بقاء بر اساس نرخ ورود به صنعت……………………….………….………. 83 4-6-1-1- روش اول: محاسبه آماره های آزمون…………………………………….…… 83 4-6-1-2- روش دوم: ترسیم نمودار توابع بقاء……….……….….………………….……84 4-6-2-  مقایسه توابع بقاء بر اساس شدت سرمایه……….…….…….….…..……..….….……….85 4-6-2-1- روش اول: محاسبه آماره های آزمون…………………………………….…… 85 4-6-2-2- روش دوم: ترسیم نمودار توابع بقاء……….……….….…….…………….……86 4-6-3-  مقایسه توابع بقاء بر اساس نرخ رشد صنعت…………………….…………….………….87 4-6-3-1- روش اول: محاسبه آماره های آزمون…………………………………….…… 88 4-6-3-2- روش دوم: ترسیم نمودار توابع بقاء……….………….………………….…… 88 4-7- خلاصه فصل چهارم ……………….………………………………………..……………..89  ف5 نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1- مقدمه ……………………..………………….….…….…………………………….. 91 5-2- مروری برمساله، اهداف و سوال …………………..…………….………….……………….. 91 5-3- بحث و نتیجه گیری………………….……………….……………………………….….. 92 5-3-1- اندازه شرکت ………………..……………………………….……………….….. 93 5-3-2-  سرمایه اولیه …….…………………………………………….……………….…..93 5-3-3- درجه نوآوری در صنعت ….…………………………………………….……….….. 94 5-3-4-  نرخ ورود به صنعت ……..…………………………………….……………….….. 94 5-3-5-  شدت سرمایه …….………………………………………….……………….….. 95 5-3-6-  نرخ رشد صنعت …….……………………………………….……………….….. 95 5-4- ارائه پیشنهادات ……….…………………..…………..…………….………………….. 96 5-4-1-  پیشنهادات حاصل از تحقیق ……….…………………………………….……..…….….. 97 5-4-2-  پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده……..….……………………………………………….…..97 فهرست منابع …….….………….……………………………..…………………………….. 98

 • افزایش سریع فروش با پیگیری مشتریان

  افزایش سریع فروش با پیگیری مشتریان,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود افزایش سریع فروش با پیگیری مشتریان جزوه ی افزایش فروش با پیگیری…

 • آیین دادرسی اطفال

  آیین دادرسی اطفال دانلود فایل آیین دادرسی اطفال جرم شناسی از یونان آغاز شد. اگرچه پیدایش آن به غارها و مقبره های مصر نیز برمی گردد که جملات موجود در آن ها حکایت از نافرمانی نوجوانان در آن زمان داشته…

 • مقاله توان رقابت جهانی

  مقاله توان رقابت جهانی دانلود فایل مقاله توان رقابت جهانی فهرست: مقدمه  مشکلات توان رقابت تکنولوژیکی  تغییرات توان رقابتی   توان رقابت جهانی  نتیجه گیری منابع بخشهایی از متن: مقدمه:  در بازار جهانی توان رقابت تکنولوژیک به کشورها کمک می کند…

 • گزارش کارآموزی مطالعه و طراحی پل

  پل,دانلود گزارش کارآموزی مطالعه و طراحی پل,طراحی,کاراموزی مطالعه و طراحی پل,کارورزی مطالعه و طراحی پل,گزارش کارآموزی مطالعه و طراحی پل,گزارش کاراموزی مطالعه و طراحی پل,مطالعه دانلود فایل گزارش کارآموزی مطالعه و طراحی پل در 73 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست…

 • مقاله بررسی و ‌شناخت‌ سیستم‌های برنامه ریزی منابع موسسه‌ ‌

  مقاله بررسی و ‌شناخت‌ سیستم‌های برنامه ریزی منابع موسسه‌ ‌ دانلود فایل مقاله بررسی و ‌شناخت‌ سیستم‌های برنامه ریزی منابع موسسه‌ ‌ بخشهایی از متن ماله : امروزه‌ سازمانها برای‌ تولید محصولات‌ با كیفیت‌ بالا و مطابق‌ با نیازهای‌ خاص‌…

 • طرح توجیهی فیلتر روغن

  طرح توجیهی فیلتر روغن دانلود فایل طرح توجیهی فیلتر روغن معرفی محصول : همانگونه که از نام فیلتر مشخص است ، این محصول جهت جدا کردن گردغبار هوا و فیلتر روغن برای جدا کردن ناخالصی ها مورداستفاده قرار می گیرند…

 • بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی در شركت‌های آب منطقه‌ای با روش استاندارد و ارائه راه‌كارهای مناسب

  بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی در شركت‌های آب منطقه‌ای با روش استاندارد و ارائه راه‌كارهای مناسب,پایان نامه فوق لیسانس تجزیه و تحلیل مالی,پایان نامه کارشناسی ارشد تجزیه و تحلیل مالی,دانلود پایان نامه فوق لیسانس تجزیه و تحلیل…

 • پروژه مالی بررسی حسابداری کشاورزی

  پروژه مالی بررسی حسابداری کشاورزی,تحقیق مالی بررسی حسابداری کشاورزی,حسابداری,دانلود تحقیق مالی بررسی حسابداری کشاورزی,کشاورزی,مالی,مقاله مالی بررسی حسابداری کشاورزی دانلود فایل پروژه مالی بررسی حسابداری کشاورزی در 57 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمه فرایند تدوین استاندارد های حسابداری فرایندی مستمر و…

 • پایان نامه حسابداری دولتی

  پایان نامه حسابداری دولتی دانلود فایل پایان نامه حسابداری دولتی  حسابداری به انحناء گوناگون تعریف شده است. كامل ترین تعریف فن حسابداری به شرح زیر است: حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیت های مالی یك…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش فراخنای توجه

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش فراخنای توجه دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش فراخنای توجه در 38 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • طراحی و پیاده سازی وب سایت فروشگاه رسانه های صوتی و تصویری به صورت پویا

  د,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه طراحی و پیاده سازی وب سایت فروشگاه رسانه های صوتی و تصویری به صورت پویا,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم…

 • تحقیق اجرای سیستم اتصال زمین

  تحقیق اجرای سیستم اتصال زمین دانلود فایل تحقیق اجرای سیستم اتصال زمین چکیده: نكات مهم در خصوص اتصال زمین مقدمه هدف از تدوین این دستورالعمل ، ایجاد ایمنی و حفاظت در برابر آثار اختلاف پتانسیل الكتریكی تا جائیكه مربوط به…

 • آموزش کامل راه اندازی فروشگاه ussd

  آموزش کامل راه اندازی فروشگاه ussd,دانلود,دانلود آموزش کامل راه اندازی فروشگاه ussd,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,راه اندازی فروشگاه ussd,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل فروشگاه های…

 • تحقیق جغرافیای انسانی ایران

  تحقیق جغرافیای انسانی ایران دانلود فایل نگاهی به جغرافیای انسانی ایران زندگى انسان در ایران تحولات مرزهاى سیاسى ایران مرزهاى کنونى ایران مرزهاى ایران قسمتهایی از متن: زندگى انسان در ایران قبل از مطالعه آغاز زندگى انسان در ایران احتیاج…

 • مقاله از ولادت تا رحلت امام خمینی

  مقاله از ولادت تا رحلت امام خمینی دانلود فایل مقاله از ولادت تا رحلت امام خمینی فهرست: امام خمینی (ره) از ولادت تا رحلت هجرت به قم، تحصیل دروس تکمیلی و تدریس علوم اسلامی امام خمینی (ره) در سنگر مبارزه…

 • پاورپوینت ارزشیابی آموزشی

  پاورپوینت ارزشیابی آموزشی,دانلود پاورپوینت ارزشیابی آموزشی دانلود فایل این پاورپوینت دارای 188 اسلاید می باشد که قسمتهایی از اسلاید های ابتدایی در زیر آورده شده است: اسلاید 1 ) اسلاید 2 )  ارزشیابی آموزشی بیبای (1978) فرایند  نظامدار جمع آوری…

 • بــررسی عوامل مؤثر در فرار مغزها به عنوان عظیم ترین پشتوانه منابع انسانی، ضامن منابع ملی، توسعه فرهنگی و اقتصادی ملتها

  بــررسی عوامل مؤثر در فرار مغزها به عنوان عظیم ترین پشتوانه منابع انسانی، ضامن منابع ملی، توسعه فرهنگی و اقتصادی ملتها دانلود فایل بــررسی عوامل مؤثر در فرار مغزها به عنوان عظیم ترین پشتوانه منابع انسانی، ضامن منابع ملی، توسعه…

 • مقاله واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود

  مقاله واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود دانلود فایل مقاله واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود فهرست مطالب عنوان                                                                                                 صفحه فصل اول: کلیات تحقیق 1-1- مقدمه. 2 1-2- تشریح وبیان موضوع. 3 1-3- اهمیت وضرورت تحقیق.. 6 1-4- تعریف…

 • تحقیق تغذیه و ارتباط آن با ورزش

  تحقیق تغذیه و ارتباط آن با ورزش دانلود فایل تحقیق تغذیه و ارتباط آن با ورزش بخشهایی از متن: قابلیت های جسمانی در تربیت بدنی یکی از شاخه های مهم در تربیت بدنی طریقه اندازه گیری قابلیت ها ی جسمانی…

 • مقاله جنگل داری

  پایان نامه جنگل داری,پروژه جنگل داری,دانلود جنگل داری,مقاله جنگل داری,همه چیز جنگل داری دانلود فایل مقاله جنگل داری قسمتی از متن: صنعت جنگلداری مساحت جنگلی تبت بیش از 6 میلیون و 300 هزار هكتار است و 5 درصد مساحت كل…

 • مقاله فلزکاری (سوهان كاری ، اره كاری ، سوراخكاری (مته زدن ))

  تحقیق سوراخکاری,تحقیق فلزکاری,سوهان كاری,مقاله اره کاری,مقاله فلزکاری (سوهان كاری ، اره كاری ، سوراخكاری (مته زدن )) دانلود فایل تحقیق حاضر همراه با تمامی تصاویر مربوطه بصورت مرتب می باشد. بخش هایی از متن: سوهان كاری -        معرفی سوهان -       …

 • کنترل نیرو در رباتهای سرو هیدرولیک

  ربات,رباتهای سرو هیدرولیک,کنترل,کنترل سرو,کنترل نیرو,کنترل نیرو در رباتهای سرو هیدرولیک,هیدرولیک دانلود فایل در سیستم های هیدرولیك و نیوماتیك نسبت به سایر سیستمها ی مكانیكی قطعات محرك كمتری وجود دارد و میتوان در هر نقطه به حركتهای خطی یا دورانی با…

 • تحقیق بررسی نفت و اهمیت آن

  پروژه بررسی نفت و اهمیت آن,تحقیق بررسی نفت و اهمیت آن,دانلود تحقیق بررسی نفت و اهمیت آن,مقاله بررسی نفت و اهمیت آن دانلود فایل تحقیق بررسی نفت و اهمیت آن در 56 صفحه ورد قابل ویرایش  مقدمه نفت خام مایعی…

 • پایان نامه بررسی حساسیت کانتراست با افزایش سن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک بینائی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  پایان نامه بررسی حساسیت کانتراست با افزایش سن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک بینائی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد,پروژه بررسی حساسیت کانتراست با افزایش سن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک بینائی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد,تحقیق بر,مقاله بررسی…

 • پایان نامه شروط ضمن عقد

  پایان نامه شروط ضمن عقد,پروژه شروط ضمن عقد,تحقیق شروط ضمن عقد,شروط ضمن عقد,مقاله شروط ضمن عقد دانلود فایل پایان نامه شروط ضمن عقد مقدمه در زبان فارسی كلمه حقوق بدو معنی استعمال می‌شود الف: مجموع مقرراتی كه بر افراد یك…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی بررسی و تهیه طرح تولید مبلمان

  طرح توجیهی و کارآفرینی بررسی و تهیه طرح تولید مبلمان دانلود فایل طرح توجیهی و کارآفرینی بررسی و تهیه طرح تولید مبلمان   پیشگفتار: اكثر مردم كار آفرینی را مترادف با واژه اشتغال و كار یابی می دانند در حالی…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش تاب آوری

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش تاب آوری دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش تاب آوری در 34 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • مبانی نظری فناوری اطلاعات در سازمان

  مبانی نظری فناوری اطلاعات در سازمان دانلود فایل مبانی نظری فناوری اطلاعات در سازمان در 67 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون…

 • گزارش کارآموزی عمران

  دانلود گزارش کارآموزی عمران,کاراموزی عمران,کارورزی عمران,گزارش کارآموزی عمران,گزارش کاراموزی عمران دانلود فایل گزارش کارآموزی عمران در 52 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب» عنوان                                                                                         صفحه 1- معرفی مکان کارآموزی 2- مقدمه 3- تیرچه 4- محافظت ساختمان در برابر حریق 5-…

 • پایان نامه ابتکاری جدید برای فشرده سازی پست های فشار قوی Pass System

  پایان نامه ابتکاری جدید برای فشرده سازی پست های فشار قوی Pass System,پروژه ابتکاری جدید برای فشرده سازی پست های فشار قوی Pass System,تحقیق ابتکاری جدید برای فشرده سازی پست های فشار قوی Pass System,دانلود پایان نامه ابتکاری جدید برای…

 • پرسشنامه رضایت شغلی

  پرسشنامه رضایت شغلی دانلود فایل پرسشنامه رضایت شغلی آزمون رضایت شغلی صدسال پیش مردم دربارۀ کار آیندۀ خودحرفی برای گفتن نداشتند . اکثرآنها فاقد تحصیلات بودند و بیسوادی چنان شایع بودکه تنها مشاغل دستی یا کارهای غیرتخصصی دردسترس آنان قرار…

 • دانلود مقاله ریسك سود مازاد، ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام

  ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام,ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام دانلود مقاله فارسی,پروژه دانشجویی,تحقیق در مورد ریسك سود مازاد,خرید مقاله,دانلود پروژه,دانلود مقاله,دانلود مقاله در مورد ریسك سود مازاد، ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام,دانلود مقاله ریسك سود مازاد,دانلود مقاله ریسك سود مازاد،…

 • جوانان و او قات فراغت مجازی

  جوانان و او قات فراغت مجازی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله جوانان و او قات فراغت مجازی,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود مقاله جوانان و او قات…

 • مقاله رویكردهای مختلف حسابداری حال حاضر

  مقاله رویكردهای مختلف حسابداری حال حاضر دانلود فایل حسابداری بین الملل (بررسی رویكردهای مختلف حسابداری ىر حال حاضر) گزارش عملكرد مالی صورت سود و زیان در ادبیات حسابداری بین المللی، كشورهای جهان از لحاظ حسابداری به دو هسته و یا…

 • گزارش ژئو تکنیک در مورد راهسازی بتن

  گزارش ژئو تکنیک در مورد راهسازی بتن دانلود فایل گزارش ژئو تکنیک در مورد راهسازی بتن مقدمه مهندسی مشاور سدآزما (تیوا) با به خدمت گرفتن افراد مجرب و لوازم مناسب در زمینه خدمات ژئوتكنیك و با اخذ رتبه یك در…