پایان نامه بررسی تاثیر بازی درمانی در درمان كودكان بیش فعال حدود سنی 7 ساله شهرستان ابهر

پایان نامه بررسی تاثیر بازی درمانی در درمان كودكان بیش فعال حدود سنی 7 ساله شهرستان ابهر

دانلود فایل

پایان نامه بررسی تاثیر بازی درمانی در درمان كودكان بیش فعال حدود سنی 7 ساله شهرستان ابهر چكیده: هدف از تحقیق حاضر بررسى بازى درمانى و درمان كودكان بیش فعال حدود سنى 7 ساله شهرستان ابهر است كه فرضیه عنوان شده در تحقیق حاضر عبارت است از اینكه بازى درمانى در درمان كودكان بیش فعال تاْثیر دارد.جامعه مورد پژوهش حاضر دانش آموزان حدود سنى 7 ساله شهرستان ابهر تشكیل داده كه 24 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند كه مشكل بیش فعالى‌دارند و بازى درمانى مثل بازى پازل یا ساختن خانه هاى سازمانى و وسایل بازى دیگر مورد آزمون قرار گرفته اند كه از این دانش آموزان كه بصورت تصادفى انتخاب شده اند میتوان گفت كه بازى درمانى‌تاْثیر بسزایى در درمان بیش فعالى دارد به علت اینكه F بدست آمده برابر 367/12 از جدول 671/5 با درجه آزادى 22 در سطح مفى‌دارى 05/0 بزرگتر است پس میتوان گفت كه فرض سفر رد شده است و بازى‌درمانى در درمان كودكان بیش فعال نقش بسزایى دارد. مقدمه: موضوع كودكان بیش فعال در این مبحث بیشتر خلاقیت رشد قواى ذهنى‌،هوش،و واكنشهاى حركتى كودكان و نوجوانان و روشهاى تربیتى و آموزشى آنهاست كه از نظر یك روانپزشك یا مشاور راهنمایى حائذ اهمیت است،اگرچه جنبه هاى تخصصى روانپزشكى مورد نظر نیست ولى‌در ضمن بحث سعى ‌خواهد شد علائمى از این اختلالات بطور خلاصه بیان شود و بطور كلى دستگاه عصبى كودك به درجه رشد و كمال بزرگسالان نرسیده و چون رشد ادامه دارد و به عبارت دیگر در حال تغییر و تحول است،لذا رفتار نیز به همین منوال در تحول خواهد بود. در كودكان بیش فعال همان طور كه از اسمش پیداست،واكنشها و ویژگیهاى‌خاص دارند و چون كودك رشد فكرى و حركتى بالایى با حركات و رفتار خود نشان میدهد،لذه نمیتواند به رفتارهاى خود كنترل داشته باشد و یا اگر عمل خلافى‌از او سر بزند  بى‌تفاوت از او عبور میكند.كودكان در مقابل فشارات زندگى،واكنشهاى نسبتاً سریع نشان میدهند و به همان سرعت هم وقتى فشارهاى زندگى از بین برود،بهبود میابند.از آنجاكه وابسته و متكى‌به دیگران هستند و در واقع از نظر شخصیتى‌هم در حد متعادل هستند،لذا در مقابل فشار و ناراحتى تنها كارى‌كه انجام میدهند نشان دادن حركات مختلف از خود هستند و بطورى میتوان گفت كه اصلاً نمیتوانند رفتار و اعمال خود را كنترل كنند.پس اینگونه اختلالات حركتى در كودك وسیله قدرت بیان است و اگر كودك سن كمترى داشته،در ارتباط با بزرگسالان بیشتر در زحمت بوده است.بطور خلاصه قدرت بیانى‌و حركتى و زبانى‌كودك در كودكان بیش فعال ممكن است ناشى‌از احساساتى مثل ترس و اضظراب و احساس محدودیت و شكست باشد و این موارد باعث اختلالات دیگرى از جمله؛امتناع از رفتن به مدرسه و بهانه گیرى‌شود. مراحل متفاوت بازى كودكان محققین عقیده دارند كه بازى‌ از مراحل تكاملى‌ مختلفى‌ میگذرد. 1- بازى‌ كاربردى‌ و كشف اعضاى‌ بدن:فعالیتهاى‌ تكرارى و ساده كه در آن كودك اعضاى بدن خود را لمس و نكاتى را یاد میگیرد؛به عنوان مثال:هنگامى كه كودك با انگشتان خود بازى میكند و یا آنها را مى‌فشارد و یا زمانى كه او خمیر بازى‌ را بصورت لوله در مى‌آورد. 2- بازى‌ ساده:بازى‌ هایى‌ كه داراى هدف و منظور خاصى باشند بازى هاى سازنده میشود.مانند:ریختن آب براى‌پر كردن سطل 3- بازى هاى نمایشى(دراماتیك):كه در این بازى ها كودك انجام كارى‌ را نشان میدهد و سعى بر یادگیرى كاربرد آنها میكند. 4- بازى‌هاى قانون مندانه:این بازى ها براى‌ كودكان خردسالانه مناسب نیستند اما براى كودكان بزرگسال مناسب است. برنامه هاى رقابتى در این بازى ها توسعه بیشترى پیدا میكند. 5- بازى‌هاى غیر اجتماعى:در این مرحله كودك فعالیتهاى اجتماعى محدودى‌را انجام میدهد و بطور موازى‌ بازى‌ میكند.منظور از بازى‌ موازى‌ آنست كه كودك در نزدیكى‌ كودك دیگر و با وسایل او به بازى بپردازد،اما كودك براى تاْثیر نهادن بر او اقدامى را انجام نمیدهد. بازى هایى‌ با تاْثیرات متقابل اجتماعى در بازى‌هاى مشاركتى،كودكان تمایل دارند كه فعالیت هاى خود را بصورت جداگانه انجام دهند،اما اسباب بازى هاى خود را با هم تعویض كنند و رفتار یكدیگر را مورد نقد و بررسى قرار دهند. 1- بازى هاى مشاركتى:كودكان با همكارى یكدیگر براى یك هدف مشترك تلاش مى‌كنند.اینگونه بازیها‌ دسته جمعى،مخصوص كودكان پیش دبستانى است. 2-بازى‌هاى‌انفرادى:این بازى ها اغلب در خردسالان مشاهده میشود اما اگر بزرگسالان به دفعات مشاهده شود،جاى تاْمل دارد.بزرگسالان نیاز دارند تا در بعضى مواقع در حریم شخصى خود فكر كنند،اما اگر این امر بصورت یك عادت درآید جاى نگرانى است.البته بازى هاى موازى در بعضى‌ مواقع بعد از بازى هاى‌ گروهى مشاهده میشوند. بازى‌ هاى نمایشى: بازى‌هاى نمایش مستلزم تقلید از بعضى افراد میباشد.در اجراى نمایش ارتباط كلامى و تاْثیر متقابل بین دو یا چند نفر تقویت میشود.اجراى یك نقش همان تقلید از فرد است. توجه به هدف بازى و یافتن راهى براى اجراى نمایش تا پایان وقت لازم،از اهداف دیگر این نوع بازى‌ میباشد. خردسالان و كودكان نوپا،رفتار اجتماعى مناسبى را در بازى هاى نمایشى از خود نشان میدهند،به عنوان مثال:در تمام دنیا و با هر فرهنگى بازى‌ “مدرسه بازى” توسط والدین با كودكان انجام میشود. فهرست مطالب                                                                                                                            صفحه چكیده                                                                                                   1 فصل اول : كلیات تحقیق                                                                       2 مقدمه                                                                                        3 بیان مسئله                                                                                4 اهمیت و ضرورت تحقیق                                                             5 اهداف تحقیق                                                                                       6 فرضیه تحقیق                                                                                      7 تعاریف عملیاتی و نظری و واژه ها و مفاهیم                                           7 فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق                                                        9 تعریف بازی                                                                              10 بازی آزادانه انتخاب میشود                                                                  14 مراحل متفاوت بازی كودكان                                                                 15 بازی های نمایشی                                                                      16 پیشرفت ذهنی در بازی                                                                         17 عوامل موثر در بازی                                                                            18 ویژگی های فردی                                                                       19 هوش                                                                                        22 محیط                                                                                        24 عامل تغذیه و بهداشت                                                                          25 كاربرد بازی در درمان                                                                         26 بازی درمانی چیست                                                                            31 بازی درمانگر كیست ؟                                                                         33 اتاق بازی درمانی                                                                       37 شاخصه های یك اتاق بازی درمانی عبارتست از                                              37 وسایل اتاق بازی درمانی                                                            38 نمونه هایی از بازی های آموزشی بر اساس نظریه (گانیه )                       40 بازی آشنایی با اعضاء بدن                                                                   41  بازی اسم من چیست ؟                                                                         43 بازی عمو زنجیر باف                                                                           44 تابلو سازی                                                                               45 بازی توپ و سبد                                                                        46 بازی و رشد جسمانی                                                                           51 بازی و رشد اجتماعی                                                                           52 طبقه بندی بازی از دیدگاه پیاژه                                                             53 انواع بازی درمانی                                                                      54 شیوع بیش فعالی                                                                        57 انواع بیش فعالی                                                                         58 نوع تركیبی                                                                                60 درمان                                                                                                 61 راهنمایی هایی برای آموزگاران                                                             62 فصل سوم : روش تحقیق                                                            64 جامع مورد تحقیق                                                                      65 روش نمونه گیری                                                                      65 ابزار اندازه گیری در تحقیق                                                                   66 روش آماری                                                                                        67 روش تحقیق                                                                                       67 فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها                                    68 مقدمه فصل چهارم                                                                             69 جدول 1-4 نمرات خام آزمودنی ها                                                        70 فرمول                                                                                                71 جدول 2-4 مقایسه بازی درمانی                                                           72 فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری                                                          73 بحث و نتیجه گیری                                                                               74 پیشنهادات                                                                                         76 محدودیت ها                                                                                       77 منابع و ماخذ                                                                                       78 

 • مقاله نظام قضایی آلمان

  قضایی آلمان,مقاله نظام قضایی آلمان,نظام قضایی آلمان دانلود فایل  مقاله نظام قضایی آلمان با توجه به اینكه سیستم حكومتی آلمان به صورت ٿدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس،…

 • پایان نامه تأثیرات سیاسی و اجتماعی نفت در خوزستان از كشف آن تا پایان حكومت پهلوی اول

  پایان نامه تأثیرات سیاسی و اجتماعی نفت در خوزستان از كشف آن تا پایان حكومت پهلوی اول,دا,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه تأثیرات سیاسی و اجتماعی نفت در خوزستان از كشف آن تا پایان حكومت پهلوی اول,دانلود پرسشنامه,دانلود…

 • پروپوزال بررسی میزان رعایت اخلاق پرستاری در بیمارستان های اردبیل ، تبریز، بوکان

  پروپوزال بررسی میزان رعایت اخلاق پرستاری در بیمارستان های اردبیل ، تبریز، بوکان دانلود فایل پروپوزال بررسی میزان رعایت اخلاق پرستاری در بیمارستان های اردبیل ، تبریز، بوکان 1-2 عنوان پایان نامه به فارسی: بررسی میزان رعایت اخلاق پرستاری در…

 • بررسی هنر پاپ و جهانی شدن در هنر

  بررسی هنر پاپ و جهانی شدن در هنر,پروژه هنر پاپ و جهانی شدن در هنر,تحقیق هنر پاپ و جهانی شدن در هنر,دانلود هنر پاپ و جهانی شدن در هنر,هنر پاپ و جهانی شدن در هنر دانلود فایل بررسی هنر پاپ…

 • مبانی نظری جهت گیری مذهبی

  مبانی نظری جهت گیری مذهبی دانلود فایل مبانی نظری جهت گیری مذهبی در 34 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به…

 • پروژه نظریه فطرت در قرآن

  پروژه نظریه فطرت در قرآن,فطرت در قرآن,مقاله نظریه فطرت در قرآن دانلود فایل پروژه نظریه فطرت در قرآن بیان این مقاله درباره فطرت با تعبیر راغب به استعمال واژه فطرت و مشتقاتش در قرآن مجید واژه‏هاى قهرست: نظریه فطرت در…

 • پاورپوینت شناسایی درآمد

  الگوهای شناسایی درآمد نسبت به مقطع فروش,پاورپوینت شناسایی درآمد,تعریف درآمد,حالتهای ویژه شناسایی درآمد,دانلود پاورپوینت شناسایی درآمد,دیدگاه مراجع مختلف پیرامون زمان شناسایی درآمد,عمده ترین ملاک شناخت درآمد ، تعیین شده از سوی مراجع,مسایل نظری در خصوص زمان شناسایی درآمد دانلود فایل…

 • پایان نامه استیفاء

  پایان نامه استیفاء دانلود فایل پایان نامه استیفاء مقدمه مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دكتر حسن امامی در كتاب «ضمان قهری» آمده است و به معنی بهره‌مند شدن كسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال…

 • كاربرد مواد معدنی در صنایع (بررسی رابطه بین سرعت حفاری و خواص ژئومكانیكی سنگ)

  كاربرد مواد معدنی در صنایع (بررسی رابطه بین سرعت حفاری و خواص ژئومكانیكی سنگ) دانلود فایل كاربرد مواد معدنی در صنایع (بررسی رابطه بین سرعت حفاری و خواص ژئومكانیكی سنگ) كاربرد مواد معدنی در صنایع بویژه بعد از جنگ جهانی…

 • پایان نامه بررسی تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال

  پایان نامه بررسی تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال,پروژه بررسی تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال,تحقیق بررسی تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال,دانلود پایان نامه بررسی تاثیر برخی…

 • مقاله و تحقیق کامل در مورد طلا (gold)

  تحقیق کامل در مورد طلا(gold),مقاله کامل در مورد طلا(gold),مقاله و تحقیق کامل در مورد طلا (gold),مقاله و تحقیق کامل در مورد طلا(gold) دانلود فایل  مقاله و تحقیق کامل در مورد طلا (gold) در 115 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه…

 • مقاله بررسی رابطه بین محتوای کتاب کار و کتاب درسی دانش آموزان

  مقاله بررسی رابطه بین محتوای کتاب کار و کتاب درسی دانش آموزان دانلود فایل بخشهایی از متن: مقدمه: آنچه در این‌جا مطرح می‌شود بررسی رابطه بین محتوای کتاب کار و و کتاب درسی دانش آموز است .در شرایط كنونی ایران…

 • دانلود پاورپوینت مرحله ورودی در مدیریت استراتژیک

  اثرات پیشرفت های فن آوری,اجزای محیط خارجی شرکت,الگوی بررسی محیط خارجی,بررسی عوامل خارجی,چارچوب جامع تدوین استراتژی(CFSF),چارچوب مباحث مرحله ورودی,دانلود پاورپوینت مرحله ورودی در مدیریت استراتژیک,عوامل اجتماعیفرهنگی,لایه های محیط,محیط کلان یا عمومی,مهمترین ع,مهمترین عوامل اجتماعی فرهنگی,مهمترین عوامل اقتصادی,نوع شناسی محیط دانلود…

 • سیستم پایگاه داده با معماری موازی

  پایگاه داده با معماری موازی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,سیستم پایگاه داده با معماری موازی,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود سیستم پایگاه داده با معماری موازی معماری پایگاه…

 • پاورپوینت اثر سلامت بر رشد اقتصادی ایران

  اثر سلامت بر رشد اقتصادی ایران,پاورپوینت اثر سلامت بر رشد اقتصادی ایران,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل این فایل به صورت کامل…

 • پاورپوینت کیفیت سود

  اقلام تعهدی,اهمیت ارزیابی كیفیت سود,پاورپوینت کیفیت سود,پیدایش نظریه كیفیت سود,دانلود پاورپوینت کیفیت سود,مفاهیم و روشهای اندازه‌گیری سود,مفهوم كیفیت سود,نقش حسابرسان مستقل در ارتباط با كیفیت سود دانلود فایل عنوان: پاورپوینت کیفیت سود دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس بررسی موارد…

 • پروژه تحلیلی بر دیروفیلاریوزیس و روش‌های تشخیص آزمایشگاهی

  پروژه تحلیلی بر دیروفیلاریوزیس و روش‌های تشخیص آزمایشگاهی دانلود فایل پروژه تحلیلی بر دیروفیلاریوزیس و روش‌های تشخیص آزمایشگاهی فصل اول/ مقدمه مقدمه ..................................... 1 فصل دوم/ كلیات      - مرفولوژی، سیر تكاملی و اپیدمیلوژی كرم قلب    2      - آسیب…

 • مقاله تغییر و بهبود سازمان

  مقاله تغییر و بهبود سازمان دانلود فایل مقاله تغییر و بهبود سازمان فهرست: مدیریت تغییر و بهبود سازمان  معنی و مفهوم بهبود سازمان اهداف برنامه­ های بهبود سازمان سرعت بخشی به برنامه های بهبود سازمان توضیحاتی پیرامون برنامة بهبود و…

 • ارتباط با پایگاه داده‌هایAccess در Visual Basic

  ارتباط با پایگاه داده‌هایAccess در Visual Basic,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پایان نامه کارشناسی مهندسی کامپیوتر ارتباط با پایگاه داده‌هایAccess در Visual Basic,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود…

 • پایان نامه بررسی متغیر های حسابرسی داخلی بر برنامه ریزی حسابرسی

  پایان نامه بررسی متغیر های حسابرسی,پایان نامه بررسی متغیر های حسابرسی داخلی بر برنامه ریزی حسابرسی,حسابرسی داخلی دانلود فایل پایان نامه بررسی متغیر های حسابرسی داخلی بر برنامه ریزی حسابرسی چکیده: در هر سازمان، مدیریت مسئولیت سیستم کنترل داخلی را…

 • تحقیق جامع معماری امامزاده ها

  تحقیق جامع معماری امامزاده ها دانلود فایل بخشهایی از متن: همان طوری که می دانیم خشت در مناطق خشک ایران ، یعنی در حاشیه کویر، صدها سال دوام می آورد، اما آجر و سنگ در صفحات شمالی عمر زیادی ندارند.…

 • دانلود پاورپوینت ماهیت مدیریت منابع انسانی ( فصل اول کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی)

  اهداف مدیریت منابع انسانی,تاریخچه و نقش مدیریت منابع انسانی,جایگاه نوین مدیریت منابع انسانی,دانلود پاورپوینت ماهیت مدیریت منابع انسانی ( فصل اول کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی),سیاست ها و خط مشی های مدیریت منابع,سیر تکوینی مدیریت منابع انسانی,فلسفه مدیریت منابع انسانی,مفهوم…

 • مقاله بررسی علل و عوامل بی انگیزگی مشمولان در اعزام به خدمت سربازی

  مقاله بررسی علل و عوامل بی انگیزگی مشمولان در اعزام به خدمت سربازی دانلود فایل مقاله بررسی علل و عوامل بی انگیزگی مشمولان در اعزام به خدمت سربازی بررسی علل و عوامل بی انگیزگی مشمولان در اعزام به خدمت سربازی…

 • پروپوزال وروش تحقیق سیستم ارزیابی عملكرد كاركنان

  porposal,ارزیابی عملکرد کارکنان,پرپوزال ارزیابی عملکرد,پروپوزال,پروپوزال ارزیابی عملکرد,پروپوزال ارزیابی عملکرد کارکنان,پروپوزال وروش تحقیق سیستم ارزیابی عملكرد كاركنان,پورپوزال,تحقیق,دانلود پروپوزال ارزیابی عملکرد کارکنان,دانلود پروپوزال ارشد مدیریت,دانلود پروپوزال فوق لیسانس مدیریت,دانلود پروپوزال مدیریت,روش تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان,منابع و مواخذ ارزیابی عملکرد کارکنان دانلود فایل…

 • پایان نامه ترانسفورماتور تكفاز و سه فاز

  پایان نامه ترانسفورماتور تكفاز و سه فاز,پروژه ترانسفورماتور تكفاز و سه فاز,تحقیق ترانسفورماتور تكفاز و سه فاز,ترانسفورماتور,ترانسفورماتور تكفاز,ترانسفورماتور سه فاز,دانلود پایان نامه ترانسفورماتور تكفاز و سه فاز,مقاله ترانسفورماتور تكفاز و سه فاز دانلود فایل پایان نامه ترانسفورماتور تكفاز و سه…

 • نقش و جایگاه منابع سرمایه‌داری در رشد و توسعه اقتصادی

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مدیریت,نقش و جایگاه منابع سرمایه‌داری در رشد و توسعه اقتصادی دانلود فایل دانلود نقش و جایگاه منابع سرمایه‌داری در رشد و…

 • پایان نامه ارزیابی میزان اتکا بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعات سرمایه فکری

  ارزیابی میزان اتکا بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعات سرمایه فکری,اطلاعات سرمایه فکری,پایان نامه ارزیابی میزان اتکا بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعات سرمایه فکری,میزان اتکا بورس اوراق بهادار تهران دانلود فایل پایان نامه ارزیابی میزان اتکا بورس اوراق بهادار…

 • سیستم های نانوالكترومكانیك (NEMS)

  NEMS,سیستم های نانوالكترومكانیك,سیستم های نانوالكترومكانیك (NEMS) دانلود فایل سیستم های نانوالكترومكانیك (NEMS) سیستم های نانوالكترومكانیك (NEMS) در جوامع علمی و تكنیكی مورد توجه زیادی بوده اند. این دسته از سیستم ها كه بسیار شبیه به سیستم های میكروالكترومكانیك هستند در…

 • ضبط دیجیتال با کنترل رادیویی

  ضبط دیجیتال با کنترل رادیویی دانلود فایل ضبط دیجیتال با کنترل رادیویی چکیده : این مدار بدین صورت عمل می کند که در ابتدا فرمان ورودی ما که می تواند روشن یا خاموش شدن مدار،کم و زیاد شدن صدار،فرمان تایمر،انتخاب…

 • پایان نامه تذهیب

  پایان نامه تذهیب دانلود فایل پایان نامه تذهیب مقدمه سپاس خداوندی را كه منشا حسن و جمال و زیبایی است و موهبت درك و احساس آن را به بشر عطا فرمود و انسان را در فهم كشف حسن جمالش سزاوار…

 • پایان نامه روش های تنش گیری ارتعاشی در سازه ها

  پایان نامه روش های تنش گیری ارتعاشی در سازه ها دانلود فایل پایان نامه روش های تنش گیری ارتعاشی در سازه ها فهرستشرح صفحهمقدمه ١فصل اولسوابق تحقیقات انجام شده تا کنون٢١- سوابق در خارج از کشور ٢ -١٢- سوابق در…

 • پایان نامه بررسی خود کارآمدی و اعتماد به نفس با پیشرفت تحصیلی

  پایان نامه بررسی خود کارآمدی و اعتماد به نفس با پیشرفت تحصیلی دانلود فایل پایان نامه بررسی  خود کارآمدی و اعتماد به نفس با پیشرفت تحصیلی چکیده این پژوهش با عنوان بررسی رابطه خود کارآمدی و اعتماد به نفس با…

 • ارائه الگویی جامع و اولویت بندی شده برای مدیریت بحران

  ارائه الگویی جامع و اولویت بندی شده برای مدیریت بحران,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله ارائه الگویی جامع و اولویت بندی شده برای مدیریت بحران,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی…

 • پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی پیرامون عوامل موثر در ازدواج

  پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی پیرامون عوامل موثر در ازدواج,پایان نامه پیرامون عوامل موثر در ازدواج دانلود فایل پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی پیرامون عوامل موثر در ازدواج چكیده: یكی از مهمترین رفتارهای اجتماعی…

 • بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو مشهد سال1386

  بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو,ررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو مشهد سال1386 دانلود فایل دانلود پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته کشف جرائم-گرایش آگاهی با موضوع:  بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس…