پایان نامه بررسی تاثیر کیفیت رابطه برند بر نیات رفتاری مشتری پس از قصور از خدمت

پایان نامه بررسی تاثیر کیفیت رابطه برند بر نیات رفتاری مشتری پس از قصور از خدمت

دانلود فایل

پایان نامه بررسی تاثیر کیفیت رابطه برند بر نیات رفتاری مشتری پس از قصور از خدمت چکیده حتی بهترین ارائه کنندگان خدمت نیز در ارائه خدمات خود دچار اشتباهاتی میگردند. از آنجا که بسیاری از خدمات به نیروی کار وابسته است و نیز تولید خدمت و مصرف آن غیر قابل تفکیک است،قصور از خدمت در سازمانهای خدماتی امری کاملا بدیهی میباشد به همین دلیل  برندها برای بخش خدمات بسیار حیاتی هستند زیرا ماهیت ناملموس خدمات، ارزیابی محتوایی و کیفی آنرا برای مصرف کننده دشوار میسازد و برندها میتوانند در کاهش ریسکهای ناشی از خرید و مصرف خدمات نقش مهمی را ایفا کنند.در زمینه بازاریابی ادعا شده است که مصرف کنندگان رابطه ای را با برند میسازند و آنرا حفظ میکنند لذا یک برند میتواند به عنوان شریک بالقوه ی یک رابطه محسوب شود.  بسیاری از محققان در بازایابی خدماتی عقیده دارند که کیفیت رابطه مشتری با سازمان بر عکس العملهای مشتریان  به قصور از خدمت تاثیر میگذارد و برخی از آنها مطرح میکنند که روابط مشتری حائلی  مهم برای شرکتهای خدماتی در برابر قصور از خدمت است و میتواند نارضایتی مشتریان از قصور از خدمت را کاهش دهد.  واژگان کلیدی : قصور از خدمت ، تئوری اسناد ، کیفیت رابطه برند ، چهارچوب فورنیر ،پاسخگویی احساسی، نیات رفتاری   مقدمه حتی بهترین ارائه کنندگان خدمت نیز در ارائه خدمات خود دچار اشتباهاتی میگردند. یک دلیل قصور در خدمت  بستگی داشتن بسیاری از خدمات به نیروی کار است که ناخود آگاه منجر به عدم تجانس بیشتر ستاده ها در مقایسه با فرایندهای تولید مکانیکی میگردد عملکردهای متغیر خدمت و قصور در خدمت همچنین ناشی از غیرقابل تفکیک بودن تولید خدمت و مصرف آن است، چرا که خدمات اغلب اوقات در همان لحظه تولید مصرف میشوند و همین موضوع مانع از سنجش کیفیت خدمت قبل از ارائه آن میشود . (2003 Klein ,Gansean ,  ،Hess)  Service Failure مفهوم برند تعاریف متعددی از برند ارائه شده است و رویکردهای مختلفی در این تعاریف وجود دارد . برخی از تعاریف از دید مصرف کنندگان و برخی دیگر از منظر شرکت ارائه شده  اند. علاوه بر این برند گاهی در رابطه با اهدافش و گاهی به وسیله ویژگی هایش تعریف میشود. برند نام یا نمادی متمایز برای شناسایی کالا و خدمات یک فروشنده از گروه دیگر فروشندگان میباشد. برای متمایز ساختن محصولی از رقبا اینگونه تعریف میشود که برند مجموعه ای از ویژگی های متمایز است که یک محصول یا خدمت را از محصولات و خدمات سایر شرکتها متمایز میکند. ( 2009Pike , ) یکی از ساده ترین تفاسیری که در ارتباط با برند مطرح شده است بکاربردن آن به عنوان ابزاری برای بیان در اختیار داشتن مالکیت قانونی یک محصول است که نشان دهنده سرمایه گذاری بر روی یک محصول میباشد و از سازمان در برابر تقلید کنندگان پشتیبانی میکند. در تفاسیر پیچیده تر دیگری که در مورد برند مطرح شده است از آن به عنوان موارد مختلفی نظیر یک شرکت ، یک کاهش دهنده ریسک ، یک میانبر و یا استراتژی ای برای موضع یابی نیز یاد شده است (زارعی ، 1390)  Corporation خدمت نوع رفتار با مشتری یک خدمت محسوب میشود. (2000Gronroos, ) .با این توصیف چندین تعریف از خدمت میتوان ارائه داد: ـ خدمت فعالیت یا منفعتی است که یک طرف به طرف دیگر ارائه میدهد و اساسا ناملموس بوده و مالکیت چیزی را در بر ندارد. نتیجه آن نیز میتواند محصولی فیزیکی یا نا ملموس باشد . (Kotler & Armestrang,2000) ـ خدمت فرآیندی است مشتمل بر یک سری از فعالیتهای کم و بیش نامحسوس که به طور طبیعی اما نه لزوما همیشگی در تعاملات بین مشتریان و کارکنان و یا منابع فیزیکی یا کالاها و یا سیستم های ارائه دهنده خدمت روی داده تا  راه حلی برای مسائل مشتریان باشد. (Gronroos,2000 ) تئوری اسناد  ریشه تئوری اسناد در بین کلیه تحقیقات انجام شده در این زمینه به کار فریتش هایدر  در سال 1958 باز میگردد . به عقیده او اسنادها نتیجه فرآیندهای بنیادی شناخت هستند که افراد به وسیله آنها علت و معلول ها را تعیین میکنند تا از این طریق بتوانند مشکلات خود را حل نمایند و در تعامل با محیط خود تاثیر گذارتر باشند. هایدر در این زمینه  افراد را به روانشناسانی بی تجربه تشبیه میکند که تلاش دارند علل پیامدهای مثبت یا منفی را تعیین کنند.(Martinko, Harvey, Douglas, 2007 ) او در سال 1958 این موضوع را مطرح کرد که هر یک از ما در فرایند درک و شناخت جهان اطراف خود ، چه در شکل فیزیکی و چه در شکل اجتماعی آن ، دائما در تلاش برای توضیح اعمال و واکنش های خود و دیگران هستیم . او با مطرح کردن اسناد علی به گرایش افراد به ارزیابی ارتباط علت و معلول برای ارائه توضیحاتشان اشاره کرد (Goncalves et al, 2007 ). در نوشته های هایدر در مورد افراد و فرآیند تحلیلشان از یک بعد علی داخلی / خارجی به عنوان پایه ای برای فرآیند اسناد یاد شده است  . او به طور مشخص بیان میکند که پیامدهای هر عملی به دو دسته از عوامل بستگی دارد که عبارتند از عوامل درون فردی و عوامل درون محیطی . تئوری اسناد نشان میدهد که افراد دلایل گوناگونی را به کارهای خود و دیگران نسبت میدهند. این تفسیرهای علی به افراد برای درک بهتر محیطشان کمک میکند و به آنها این توانایی را میدهد که رفتارهای آینده خود را تبیین کرده و با محیط تطبیق دهند. (Groth, Gutek, Douma,2001 )   Attribution theory  Fritz Haider فهرست  مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….             1 1-1بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………………             2 2-1 ضرورت موضوع تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………             3 3-1 اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………..             4 4-1 سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………             5 5-1 فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………            5 6-1 متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….            5 7-1 روش شناسی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………             5 8-1 قلمرو مکانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..            6 9-1 قلمرو زمانی …………………………………………………………………………………………………………………………………….             6 10-1جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………..            6 11-1 روش های گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن …………………………………………………………..            6 12-1 روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه ………………………………………………………………………………………            6 13-1 روشهای تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………………            7 14-1 پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….           7 15-1 مدل تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………           8 16-1 تعاریف مفاهیم و واژگان اختصاصی ……………………………………………………………………………………………….           9  1-16-1 کیفیت رابطه برند ……………………………………………………………………………………………………………….           9 2-16-1 قصور از خدمت ……………………………………………………………………………………………………………………         10 3-16-1 پاسخگویی مشتریان به قصور از خدمت ………………………………………………………………………………..        10 4-16-1 تئوری اسناد …………………………………………………………………………………………………………………………..        10 5-16-1 تئوری اسناد در قصور از خدمت  ………………………………………………………………………………………….         10 6-16-1 پاسخ احساسی  ………………………………………………………………………………………………………………………        11    7-16-1 نیات رفتاری ……………………………………………………………………………………………………………………………        11 17-1 ساختار تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………..        11 1-18 خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………………………        12 فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………        13 بخش اول : پیشینه نظری و ادبیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………..         14 1-2 مفهوم برند ……………………………………………………………………………………………………………………………………..        14 2-2 خدمت …………………………………………………………………………………………………………………………………………….        15 1-2-2 ویژگی های خدمات ………………………………………………………………………………………………………….        16   1-1-2-2 ناملموس بودن ……………………………………………………………………………………………………        16 2-1-2-2 تفکیک ناپذیری …………………………………………………………………………………………………        17 3-1-2-2 تغییر پذیری ………………………………………………………………………………………………………        17 4-1-2-2 فناپذیری ……………………………………………………………………………………………………………        18 2-2-1-5 مالکیت ………………………………………………………………………………………………………………        18 2-2-2 کیفیت خدمات ………………………………………………………………………………………………………………………..       18  3-2-2 مدیریت برند خدمات ………………………………………………………………………………………………………………       20 3-2 قصور از خدمت ………………………………………………………………………………………………………………………………….      20  4-2 جبران خدمات …………………………………………………………………………………………………………………………………       23 2-5 قصور از خدمت و رابطه …………………………………………………………………………………………………………………….       23 6-2 کیفیت رابطه …………………………………………………………………………………………………………………………………….       24 7-2 رابطه برند ………………………………………………………………………………………………………………………………………….       25 1-7-2 رابطه برند در بخش خدمات ………………………………………………………………………………………………..      26 2-7-2 رابطه برند و وفاداری برند ……………………………………………………………………………………………………      27 8-2 برند به عنوان شریک رابطه ……………………………………………………………………………………………………………….      28 9-2 مدلهای رابطه برند …………………………………………………………………………………………………………………………….      29 1-9-2 مدل بلکستون ……………………………………………………………………………………………………………………..      29 2-9-2 مدل دونکن موریتاری …………………………………………………………………………………………………………      30 3-9-2 مدل آکر ……………………………………………………………………………………………………………………………..       30 4-9-2 مدل آلبرت و همکاران ………………………………………………………………………………………………………       31   5-9-2 مدل فورنیر …………………………………………………………………………………………………………………………        32   1-5-9-2  عشق / علاقه ……………………………………………………………………………………………………..        35 2-5-9-2 ارتباط با خود ……………………………………………………………………………………………………….        35 3-5-9-2 وابستگی متقابل …………………………………………………………………………………………………..        36 4-5-9-2 تعهد ……………………………………………………………………………………………………………………..        36 5-5-9-2 صمیمیت ……………………………………………………………………………………………………………..        37 6-5-9-2 کیفیت شراکت برند ……………………………………………………………………………………………..        37 10-2 تئوری اسناد …………………………………………………………………………………………………………………………………..      38 1-10-2 مکان هندسی ……………………………………………………………………………………………………………………     39 2-10- 2 پایداری ……………………………………………………………………………………………………………………………..    39 3-10-2 کنترل پذیری ……………………………………………………………………………………………………………………..    39 11-2 اسنادهای مشتریان در مواجه با قصور از خدمت ……………………………………………………………………………     40 1-11-2 اسناد مکان هندسی ………………………………………………………………………………………………………….     41 2-11-2 اسناد کنترل پذیری …………………………………………………………………………………………………………..     42 3-11-2 اسناد پایداری …………………………………………………………………………………………………………………….     42 12-2 پاسخ های مشتریان به قصور از خدمت ………………………………………………………………………………………….     44 1-12-2 پاسخ های احساسی ……………………………………………………………………………………………………………..     44 2-12-2 پاسخ های شناختی …………………………………………………………………………………………………………….     44 2-12-3 پاسخ های رفتاری ……………………………………………………………………………………………………………….     44  13-2 مقابله به مثل ………………………………………………………………………………………………………………………………….     45 1-13-2 پیامدهای مقابله به مثل ……………………………………………………………………………………………………..    45 14-2 نیات رفتاری …………………………………………………………………………………………………………………     46 1-14-2تبلیغات دهان به دهان ………………………………………………………………………………………………………..    47 1-1-14-2 ارتباط تبلیغات دهان به دهان و قصور از خدمت ………………………………………………    50 2-14-2 قصد خرید مجدد ………………………………………………………………………………………………………………..    51 2-15 مدل مفهمومی ………………………………………………………………………………………………………………………………..   52 1-15-2 تاثیر کیفیت رابطه برند بر اسنادهای علی ……………………………………………………………….   53 2-15-2 تاثیر کیفیت رابطه برند بر پاسخ های احساسی ……………………………………………………………..     53 3-15-2 اثرات اسناد علی بر پاسخ عاطفی …………………………………………………………………………………..     54 4-15-2 اثرات پاسخ احساسی بر نیات رفتاری ……………………………………………………………………………..     54 5-15-2 تاثیرات کیفیت رابطه برند بر نیات رفتاری ……………………………………………………………………..     54 بخش دوم : پیشینه تحقیق 16-2 تحقیقات داخلی  ………………………………………………………………………………………………………………………      56 17-2 تحقیقات خارجی  …………………………………………………………………………………………………………………….      57 بخش سوم : سازمان مورد مطالعه 18-2 مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت  …………………………………………………………………………………..     60 فصل سوم : روش شناسی تحقیق مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..       63 1-3 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………       63 1ـ1ـ3 نوع تحقیق بر مبنای هدف ………………………………………………………………………………………………..      63 2ـ1ـ3 نوع تحقیق بر حسب روش  ………………………………………………………………………………………………..      64 2-3 جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………     64 3-3 نمونه آماری و روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………     65 4-3 حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………………………….     65 5-3 روش های گرد آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………..     66 1-5-3 منابع کتابخانه ای ……………………………………………………………………………………………………………….      66 2-5-3 پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………………………………      66 6-3 مقیاس مورد استفاده …………………………………………………………………………………………………………………………    67 7-3 روایی پرسشنامه  ………………………………………………………………………………………………………………………………     68 8-3 پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………     68 9-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………     70 1-9-3 آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………..     70 2-9-3 آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………………………………    70 1-2-9-3 آزمون آلفای کرونباخ  ……………………………………………………………………………….     70 2-2-9-3 آزمون کولموگروف اسمیرنوف …………………………………………………………………..    70 3-2-9-3 تحلیل عاملی تاییدی ………………………………………………………………………………..    70 4-2-9-3 مدل سازی معادلات ساختاری ………………………………………………………………..    71 5-2-9-3 ضریب همبستگی ……………………………………………………………………………………..     72 11-3 خلاصه فصل  …………………………………………………………………………………………………………………………………     72 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     73 1-4 روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………..     73 2-4 آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی ……………………………………………………………………………..     74 1-2-4 آمار توصیفی متغیر جنسیت …………………………………………………………………………………..     74 2-2-4 آمار توصیفی متغیر سن …………………………………………………………………………………………     75 3-2-4 آمار توصیفی متغیر سطح تحصیلات ………………………………………………………………………..    76 3-4 آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………………………………….    77 1-3-4 آزمون نرمال بودن داده‌ها …………………………………………………………………………………………    77 1-1-3-4 آزمون نرمال بودن ابعاد متغیر كیفیت رابطه برند ………………………………………    78 2-1-3-4 آزمون نرمال بودن متغیر اسناد پایداری ……………………………………………………    78 3-1-3-4 آزمون نرمال بودن متغیر اسناد کنترلی …………………………………………………………..   79 4-1-3-4 آزمون نرمال بودن متغیر پاسخگویی احساسی منفی ……………………………………..   79 5 -1-3-4آزمون نرمال بودن متغیر نیات رفتاری …………………………………………………………..    80 2-3-4 همبستگی متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………….    80 3-3-4 تحلیل مدل‌یابی معادلات ساختاری …………………………………………………………………………    82 1-3-3-4 مدل‌‌ اندازه‌گیری …………………………………………………………………………………….    82 1-1-3-3-4 تحلیل عاملی ابعاد متغیر متغیر كیفیت رابطه برند ……………………….    83 2-1-3-3-4  تحلیل عاملی متغیر اسناد پایداری ………………………………………………     87 3-1-3-3-4 تحلیل عاملی متغیر اسناد کنترلی  …………………………………………..    88 4-1-3-3-4 تحلیل عاملی متغیر پاسخگویی احساسی منفی ……………………    90 5-1-3-3-4 تحلیل عاملی متغیر نیات رفتاری ………………………………………     92     2-3-3-4 مدل ساختاری …………………………………………………………………………………..    94 4-3-4 آزمون فرضیات ………………………………………………………………………………………………     96 4-4 اثرات مستقیم و غیرمستقیم  …………………………………………………………………………………..     99 5-4 خلاصه فصل  ……………………………………………………………………………………………………..    102 فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….    103 1-5 نتیجه گیری  ……………………………………………………………………………………………………….    104 2-5 پیشنهادات  ………………………………………………………………………………………………………….    107 1-2-5 پیشنهاد مبتنی بر فرضیه اول  ………………………………………………………………………………..    109 2-2-5 پیشنهاد مبتنی بر فرضیه دوم ……………………………………………………………………………………    109 3-2-5 پیشنهاد مبتنی بر فرضیه سوم …………………………………………………………………………………..    109 4-2-5 پیشنهاد مبتنی بر فرضیه چهارم ………………………………………………………………………………..    109 5-2-5 پیشنهاد مبتنی بر فرضیه پنجم ………………………………………………………………………………….    110 6-2-5 پیشنهاد مبتنی بر فرضیه ششم …………………………………………………………………………………..   110 7-2-5 پیشنهاد مبتنی بر فرضیه هفتم …………………………………………………………………………………….   110 3-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی ………………………………………………………………………………………………….   110 4-5 محدودیتهای تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………….   111  منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….     112 پیوست ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..    120

 • تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

  تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد,دانلود پایان نامه کارشناسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد دانلود فایل دانلود…

 • مقاله موانع و عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی

  جریان سرمایه گذاری خارجی در كشورهای توسعه نیافته,دانلود مقاله موانع جذب سرمایه گذاری خارجی,مقاله موانع و عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی دانلود فایل بخشهایی از متن مقاله : این مقاله موانع و راهكارها را بررسی می كند جریان سرمایه گذاری…

 • پایان نامه بررسی آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای موثر بر ضریب تخلیه سرریز با تاج نیم دایره ای در پلان

  پایان نامه بررسی آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای موثر بر ضریب تخلیه سرریز با تاج نیم دایره ای در پلان دانلود فایل پایان نامه بررسی آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای موثر بر ضریب تخلیه سرریز با تاج نیم دایره ای در پلان چکیده :…

 • دانلود فایل اکسل داده های بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیر 95

  دانلود داده های آماده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,دانلود داده های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,دانلود فایل اکسل داده های بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیر 95,دانلود فایل اکسل…

 • دانلود پاورپوینت معنی و مفهوم کار ( فصل دوم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان )

  اخلاق کار,انگیزاننده های کار,تعامل رضایت شغلی و رضایت از زندگی,تعریف کار,تعهد نسبت به کار,تلفیق زندگی کاری و خانوادگی,دانلود پاورپوینت معنی و مفهوم کار ( فصل دوم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان ),کارکردهای کار,مدل اثرجبران,مدل بخشی,مدل همپوشی دانلود فایل…

 • مهارت‎های مورد نیاز معلمان درعصر دانایی

  مهارت‎های مورد نیاز معلمان درعصر دانایی دانلود فایل مهارت‎های مورد نیاز معلمان درعصر دانایی امروزه ما در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات و به كلامی در عصر دانایی به سر می‎بریم. فناوری‎های جدید، به ویژه فناوری‎های مربوط به عرصه اطلاعات…

 • فشنگ های گلوله زنی

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود مقاله فشنگ های گلوله زنی,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,فشنگ های گلوله زنی,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود مقاله فشنگ های گلوله زنی این…

 • پایان نامه بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

  پایان نامه بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران دانلود فایل پایان نامه بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران چکیده در عقود و قراردادها هدف اصلی هر یک از طرفین عقد به دست…

 • مقاله خداشناسی فطری

  مقاله خداشناسی فطری دانلود فایل مقاله خداشناسی فطری چکیده: ایـن مقاله، متكفل تبیین و اثبات فطرت خداشناسی و پاسخ به شبهات است. در ابتدای مقاله، بعد از تعریف لغوی و اصطلاحی فطرت اشاره می شود كه دین پژوهان مسأله فطرت…

 • پایان نامه ارزیابی آسیب پذیری ومقاوم سازی لرزه ای قابهای بتن مسلح دارای طبقه نرم

  پایان نامه ارزیابی آسیب پذیری ومقاوم سازی لرزه ای قابهای بتن مسلح دارای طبقه نرم دانلود فایل پایان نامه ارزیابی آسیب پذیری ومقاوم سازی لرزه ای قابهای بتن مسلح دارای طبقه نرم چکیده در این رساله بعد از بررسی رفتار…

 • مبانی نظری پیشینه پژوهش نو آوری گرایی

  مبانی نظری پیشینه پژوهش نو آوری گرایی دانلود فایل در 31 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت…

 • پایان نامه بررسی و آموزش تحلیلی و شرح دستگاه آنالایزر

  پایان نامه بررسی و آموزش تحلیلی و شرح دستگاه آنالایزر دانلود فایل فهرست مطا لب 1- مقدمه 2- بلوك و دیاگرام دستگاه 3- توضیح عملیات قطعات رسم شده در بلوك دیاگرام      الف – 89C51(1)      ب – 89C51(2)     …

 • بررسی امنیت در شبکه های بی سیم و راهکارهای مقابله با آنها

  بررسی امنیت در شبکه های بی سیم و راهکارهای مقابله با آنها,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پایان نامه و پروژه پایانی بررسی امنیت در شبکه های بی سیم و راهکارهای مقابله با آنها,دانلود پرسشنامه,دانلود…

 • خانواده و دشواریهای رفتاری كودكان

  خانواده و دشواریهای رفتاری كودكان دانلود فایل خانواده و دشواریهای رفتاری كودكان مقدمه تربیت چیست ضرورت و اهمیت تربیت عاملان تربیت معنی و مفهوم ناسازگاری علل و انگیزه‌های ناسازگاری مسأله سازگاری و ناسازگاری وجود كجروی نشانه چیست سنین مورد بحث…

 • پاورپوینت فرهنگسرای نیاوران

  پاورپوینت فرهنگسرای نیاوران دانلود فایل پاورپوینت فرهنگسرای نیاوران دانلود پاورپوینت فرهنگسرای نیاوراناین پاورپوینت در 29 اسلاید می باشد.  گزیده ای از مطالب اسلایدها :  تاریخچه : این بنا توسط آقای کامران دیبا و همکارانش صورت گرفته است. ساخت این بنا…

 • پایان نامه مطالعات سنگ شناسی كانسارهای كرومیت

  پایان نامه مطالعات سنگ شناسی كانسارهای كرومیت دانلود فایل پایان نامه مطالعات سنگ شناسی كانسارهای كرومیت كانسارهای كرومیت در جهان به دو صورت كرومیت های تیپ لایه ای كه غالباً در كمپلكس های بزرگ لایه ای باسن پروتوزوئیك در دنیا…

 • پایان نامه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming

  پایان نامه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming دانلود فایل پایان نامه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming فهرست پیشگفتار1 ×نتایج قانونمند و استاندارد شده5 ×گزینش و جداسازی سلول35 ×تولید داربست‏های پلیمری: قالب گیری…

 • سمینار تجزیه و تحلیلی بر سیستم های chat اینترنتی

  سمینار تجزیه و تحلیلی بر سیستم های chat اینترنتی دانلود فایل سمینار تجزیه و تحلیلی بر سیستم های chat اینترنتی تجزیه و تحلیلی بر سیستم های chat اینترنتی خلاصه به منظور درک بهتر دینامیک های ترافیک شبکه مقاله سیستمهای اینترنتی…

 • تدوین استراتژی-مجموعه سوم مقالات

  QSPM,آنتروپی شانون,استراتژی,استراتژی تولید,برنامه ریزی استراتژیک,تاکسنومی,تدوین استراتژی,تدوین استراتژی-مجموعه سوم مقالات,تکنیک ELECTRE III,درخت تصمیم فازی,راهبرد,راهبرد رقابتی,راهبرد منابع انسانی,سنجه,شاخص,فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP,کارت امتیازی متوازن BSC,گرایش راهبردی,ماتریس SWOT,ماتریس بررسی رقابت,مدل میلتنبرگ,منطق فازی,نقشه راهبرد دانلود فایل مجموعه مناسب کسانی است که در حال تحقیق…

 • تحقیق روش اجرا و متره نمای سنگ خشک

  اجرای نمای سنگ خشک,پروژه روشهای اجرایی,پروژه روشهای اجرایی ساختمان,پروژه متره,پروژه متره و برآورد,تحقیق روش اجرا و متره نمای سنگ خشک,سنگ نما خشک,متره نمای سنگ خشک,نمای سنگ خشک دانلود فایل تحقیق روش اجرا و متره نمای سنگ خشک روش اجرا و…

 • پاور پوینت بررسی تغییرات دریاچه ارومیه با GIS

  احداث سدها,پاور پوینت بررسی تغییرات دریاچه ارومیه با GIS,حفر چاه ها,خاکریز شهید کلانتری,خشک شدن دریاچه ارومیه,دریاچه ارومیه,علل مربوط به کشاورزی,گرمای جهانی دانلود فایل پاور پوینت بررسی تغییرات دریاچه ارومیه با GIS عوامل زیر به تفکیک در بحث خشک شدن دریاچه…

 • گزارش کاراموزی نقش روابط عمومی در دانشگاه ازاد اسلامی

  دانشگاه ازاد اسلامی,دانلود گزارش کارآموزی نقش روابط عمومی در دانشگاه ازاد اسلامی,روابط عمومی,کاراموزی نقش روابط عمومی در دانشگاه ازاد اسلامی,کارورزی نقش روابط عمومی در دانشگاه ازاد اسلامی,گزارش کاراموزی نقش روابط عمومی در دانشگاه ازاد اسلامی دانلود فایل گزارش کاراموزی نقش…

 • پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب

  پاورپوینت,پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب,تصفیه آب و فاضلاب,فاضلاب,فاضلاب خانگی,فاضلاب صنعتی دانلود فایل قسمتی از فهرست مطالب اهدف کلی تصفیه فاضلاب انواع فاضلاب فاضلاب خانگی مشخصات فاضلاب خانگی تفاوتهای میان فاضلاب صنعتی و خانگی آلودگی موجود در فاضلابهای صنعتی فاضلاب های…

 • پایان نامه رضایت شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور و عوامل مؤثر بر آن

  پایان نامه رضایت شغلی کارکنان,پایان نامه رضایت شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور و عوامل مؤثر بر آن,رضایت شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور,عوامل مؤثر رضایت شغلی کارکنان دانلود فایل پایان نامه رضایت شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور و عوامل مؤثر بر…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش قصه درمانی کودکان

  فصل دوم کاربرد بالینی قصه کودکان,مبانی نظری و پیشینه پژوهش قصه درمانی کودکان دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش قصه درمانی کودکان در  66 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه…

 • کاراموزی در تعمیر گاه پارت پراید

  کاراموزی در تعمیر گاه پارت پراید دانلود فایل کاراموزی در تعمیر گاه پارت پراید  فهرست مطالب عنوان                                                                                                              صفحه مقدمه                                                                                         1 دانستنیهای فنی خودروهای انژكتوری                                                     2 دانستنیهای عمومی خودرو                                                                  3 انژكتور چیست و سیستم انژكتوری چگونه كار می كند                        4 اجزاء…

 • مقاله دیود و خازن

  پایان نامه دیود و خازن,پروژه دیود و خازن,تحقیق دیود و خازن,دیود و خازن,مقاله دیود و خازن دانلود فایل دیود زنر

 • ترجمه مقاله ارشد تحمل خطا در الگوریتم های مسیر یابی شبکه P2P بر اساس ساختار سلسله مراتبی

  ترجمه مقاله ارشد تحمل خطا در الگوریتم های مسیر یابی شبکه P2P بر اساس ساختار سلسله مراتبی دانلود فایل ترجمه مقاله ارشد تحمل خطا در الگوریتم های مسیر یابی شبکه P2P بر اساس ساختار سلسله مراتبی چکیده: برای بالا بردن…

 • مبانی نظری سازگاری و انواع آن

  مبانی نظری سازگاری و انواع آن دانلود فایل در 50 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی جوشكاری و درب و پنجره سازی

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,طرح توجیهی و کارآفرینی جوشكاری و درب و پنجره سازی,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل طرح توجیهی و کارآفرینی جوشكاری و…

 • پاورپوینت تجزیه و تحلیل صنعت

  پاورپوینت تجزیه و تحلیل صنعت دانلود فایل پاورپوینت تجزیه و تحلیل صنعت qمقدمه vدومین مرحله در تحلیل اساسی سهام عادی، تجزیه و تحلیل صنعت است. سرمایه گذاری که تشخیص می دهد اقتصاد و بازار برای سرمایه گذاری جذاب است بایستی…

 • سمینار برق طراحی مدار مجتمع یكپارچه مبدل اندازه لكه و فتودتكتور موجبری

  سمینار برق طراحی مدار مجتمع یكپارچه مبدل اندازه لكه و فتودتكتور موجبری دانلود فایل سمینار برق طراحی مدار مجتمع یكپارچه مبدل اندازه لكه و فتودتكتور موجبری لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری…

 • طراحی ربات مسیر یاب

  ربات,ربات مسیر یاب,طراحی,طراحی ربات مسیر یاب دانلود فایل طراحی ربات مسیر یاب چندین دهه از زندگی ابتدایی‌ترین ربات‌ها می‌گذرد. هر ساله فیلم‌های بسیاری از همزیستی انسان و ربات اکران می‌شود که در برخی از آنها ربات‌ها موجودات پر استفاده و…

 • پایان نامه حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشك قانونی

  پایان نامه حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشك قانونی,پروژه حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشك قانونی,حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشك قانونی,دانلود حمایت از زنان بزه دیده و…

 • مقاله ارتباط بین اثرات منفی و اثرات مخرب و رفتار شهروندی سازمانی برای خدمات نیروی انسانی

  دانلو,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مقاله ارتباط بین اثرات منفی و اثرات مخرب و رفتار شهروندی سازمانی برای خدمات نیروی انسانی دانلود فایل مقاله…