پایان نامه بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی

احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی,بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی,پایان نامه بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی,تطبیقی احکام زندان و زندانی

دانلود فایل

پایان نامه بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی مقدمه این پژوهش به «بررسی تطبیقی احكام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی» می پردازد. زندان مقوله ای است كه با جرم و بزه و انحراف (از قوانین و عرفیات و اخلاقیات) در جامعه مرتبط می باشد. در طول تاریخ انسان همواره كسانی بوده اند كه برخلاف قوانین و مقررات جامعه حركت كرده اند و سیستم های حكومتی جوامع نیز برای جلوگیری از به انحراف كشیده شدن جامعه و حمایت از قوانین و اخلاقیات آن مجازات هایی را برای چنین افرادی در نظر گرفته اند، زندان یكی از این راهها و ابزارها كه از یك طرف برای تنبیه و مجازات و از طرف دیگر برای برگرداندن افراد مجرم به زندگی عادی در جامعه است. دیدگاههای مختلفی در مورد مجازات زندان برای مجرمان وجود دارند كه برخی بر تایید این شیوه برای تادیب مجرمان صحه می گذارند برخی هم معتقدند كه زندان نه تنها باعث تادیب و كاهش جرم نمی شود بلكه باعث می شود كه افراد زندانی در كنش متقابل با سایر زندانیان به روش های جدید ارتكاب جرم دست پیدا كنند و همینطور اینكه فضای زندان بر ارتكاب مجدد جرم به هنگام آزادی تاثیر زیادی دارد. به طور خلاصه می توان گفت زندان بخش مهمی از مجازات های در نظر گرفته شده برای جرایم مختلف را تشكیل می دهد، كه پرداختن به آن از حیث حقوقی ضروری به نظر می رسد. دین اسلام به عنوان كاملترین دین الهی كه همه مسایل فردی و اجتماعی زندگی بشر را مد نظر قرار داده است، فقط به صورت آرمانی جامعه نپرداخته است، لذا دین اسلام با توجه به واقعیت های زندگی بشر و جایز الخطا بودن انسان راهكارها و ابزارهایی برای هدایت انسانها و تادیب كسانی كه با عمل خود به زندگی افراد دیگر و جامعه صدمه می رسانند، در نظر گرفته است. مجازات زندان كه در دین اسلام و توسط حكومت ها و خلفا به عنوان ابزار مجازات( تنبیه و یا درمان و اصلاح ) در نظر گرفته شده است، در بین مداهب مختلف اسلامی، چه شیعه و چه مداهب مختلف اهل سنت به آن پرداخته شده است. این پژوهش هم در واقع در پی بررسی دیدگاههای هر كدام از مذاهب مختلف در باره زندان و زندانی است تا به یك تبیین جامع و دقیق از مسأله بپردازد. 1-1بیان مسأله:  موضوع تحقیق بررسی تطبیقی احكام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی می باشد. در این پژوهش وضعیت زندان و زندانی در مذاهب پنجگانه اسلام(امامیه، مالكیه، شافعیه، حنفیه و زیدیه) و همینطور حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. جایگاه زندان و زندانی در این مكتب انسان ساز، با توجه به شأن و كرامت و حفظ حقوق انسانها بسیار ارزشمند و مفید بوده و نقش زندان را در زندگی اجتماعی افراد زندانی، نقشی مؤثر و سازنده بیان می كند. 1-2هدفهای تحقیق:  تبیین جایگاه زندان و زندانیان در حقوق و مذاهب اسلامی، بررسی و تبیین نقش زندان بر افراد زندانی و زندگی اجتماعی و خانوادگی آنها، بررسی سیر تاریخی پدیده زندان و زندانی در اسلام و حقوق ایران، شناخته شدن محیط زندان و عملكرد آن برای افراد مجرم و جامعه، اینكه معیار جامعه برای زندانی كردن افراد مجرم چیست و در نهایت هدف از وجود زندان و زندانی چیست و با زندانی كردن افراد چه نتیجه ای عاید فرد و جامعه خواهد گردید. 1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن:  از دلایل اصلی انتخاب و انجام این پژوهش علاقه به موضوع، بررسی وضعیت سیر تاریخی زندان و زندانی جایگاه زندانی در اسلام و حقوق، اینكه زندانی مانند هر انسان دیگری حق حیات و زندگی دارد و زندان در دوره های مختلف محیطی برای اصلاح و تربیت افراد بوده و یا فقط حنبه تنبیه و تحدید برای آنان داشته است. زندان از جمله ابزار و وسایل جلوگیری از بروز انحرافات در جامعه می باشد و در جوامع مختلف از آن برای تأدیب و تنبیه افراد مجرم استفاده می شود. از این رو ضروری به نظر می رسد كه دیدگاههای متعدد در این حوزه جمع آوری گردد؛ تا بتوان به تبیین دقیقی از جایگاه زندان و نقش آن در جلوگیری و یا ایجاد انحراف و جرم در جامعه دست یافت. دین اسلام به عنوان كاملترین دین الهی كه تمامی زوایای زندگی بشر را مد نظر داشته، از مسأله جرم و بزه و انحراف در جامعه غافل نمانده و برای جلوگیری از بروز جرم و تأدیب مجرمان و باز گرداندن آنها به زندگی معمولی در جامعه تدابیری اندیشیده است. مذاهب مختلف اسلامی هر كدام با نگاه ویژه خود به این مسأله نگریسته اند. فهم جایگاه واقعی و حقیقی زندان در دین اسلام در جامعه ما به عنوان یك جامعه دینی بسیار مهم است؛ از طرف دیگر وجود جرایم متعدد و وجود قانون زندان برای بسیاری از این جرایم ضرورت درك مسأله را روشن می سازد. لذا این پژوهش در صدد است تا جایگاه زندان و نقش آن را در در جامعه بررسی كند. فهرست مطالب عنوان                                                                                            صفحه فصل اول – كلیات و تعاریف مقدمه……………………………………………………………………………………. 2 1-1 بیان مسئله…………………………………………………………………………. 4 1-2 هدف های تحقیق…………………………………………………………………… 4 1-3اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن……………………………………… 4 1-4 سوالات و فرضیه های تحقیق…………………………………………………….. 5 1-4-1 سوالات تحقیق………………………………………………………………….. 5 1-4-2 فرضیه های تحقیق……………………………………………………………… 5 1-5 روش تحقیق……………………………………………………………………….. 6 1-6 قلمرو تحقیق……………………………………………………………………….. 7 1-7 محدودیت ها و مشکلات تحقیق…………………………………………………… 7 1-8 تعریف مفاهیم………………………………………………………………………. 7 1-8-1 عناوین مرتبط به واژه زندان…………………………………………………… 12 *فصل دوم – تاریخچه، طبقه بندی، انواع و مشروعیت زندان                                        2-1 تاریخچه زندان در اسلام و ایران……………………………………………. ……………………………………………….. 16                                                                                2-1-1 تاریخچه زندان در اسلام………………………………………………………… 16                                                                2-1-2 تاریخچه زندان در ایران…………………………………………………………………………………………… 21 2-2 طبقه بندی زندانیان بر حسب عناوین مختلف……………………………………… 23 2-2-1 جایگاه بحث طبقه بندی زندانیان در اسلام………………………………………. 23 2-2-2 جایگاه بحث طبقه بندی در حقوق ایران…………………………………………. 24 2-2-2-1 عناوین طبقه بندی در حقوق ایران…………………………………………… 25 2-2-2-2 مصوب سازمان ملل در مورد طبقه بندی زندانیان…………………………… 30 2-2-2-3 نظر فقها و دانشمندان اسلامی در خصوص بحث طبقه بندی………………… 31 2-3 انواع و مدت حبس…………………………………………………………………. 22 2-3-1 انواع حبس در حکومت امام علی (ع)………………………………………….. 23 2-3-2 انواع حبس از نظر فقهای اسلامی………………………………………………. 33 2-3-3 انواع حبس از لحاظ مدت آن……………………………………………………. 34 2-3-4 مدت حبس از نظر مذاهب چهارگانه……………………………………………. 34 2-3-5 انواع حبس از نظر کیفیت محافظت و مراقبت از محبوسین…………………… 35 2-3-6 انواع حبس از نظر اهداف آن…………………………………………………… 35 2-3-7 تقسیم بندی زندان از نظر انگیزه های حبس……………………………………. 38 2-3-8 انواع زندان ها در آیین نامه ها و مقررات زندان های ایران…………………… 39 2-3-9 انواع زندان ها در قرن حاضر………………………………………………….. 39 2-4 مشروعیت حبس در اسلام، حقوق در منابع فقه …………………………………… 40 2-4-1 مبانی فقهی حبس………………………………………………………………… 40 2-4-2 مشروعیت زندان از دیدگاه احادیث و روایت…………………………….. ……. 42 2-4-3 مشروعیت حبس در اسلام و قوانین موضوعه………………………………….. 42 2-4-4 مشروعیت زندان در قرآن کریم…………………………………………………. 44 2-4-4-1 آیه اول………………………………………………………………………… 44 2-4-4-2 آیه دوم………………………………………………………………………… 47 2-4-4-3 آیه سوم……………………………………………………………………….. 55 2-4-4-4 آیه چهارم……………………………………………………………………… 58 2-4-5 مشروعیت زندان از دیدگاه سنت………………………………………………… 60 2-4-7 مشروعیت زندان از نظر اجماع………………………………………………… 63 2-4-6 مشروعیت زندان از نظر عقل………………………………………………….. 64 2-5 امام علی (ع) موسس زندان های اصلاحی………………………………………… 66 2-5-1 مراحل اصلاح و تربیت مجرمین از دیدگاه امام علی (ع)……………………… 66 2-5-2 زندان در حکومت امام علی (ع)………………………………………………… 67 فصل سوم : جایگاه زندان و زندانی 3-1 جایگاه زندان در اسلام…………………………………………………………….. 73 3-1-1 راه هایی که برای تقلیل زندانی در اسلام پیش بینی شده است………………… 74 3-2 فلسفه وجود زندان………………………………………………………………… 75 3-3 اهداف مجازات زندان در اسلام……………………………………………………. 77 3-3-1 هدف شریعت از اجرای قوانین بشری………………………………………….. 79 3-3-2 اصول حاکم بر مجازات های اسلامی…………………………………………… 79 3-3-3 دیدگاه اسلام و کیفر حبس……………………………………………………… 80 3-3-4 جایگاه زندان در جایگاه های اسلامی………………………………………….. 81 3-3-4-1 زمان اجرای مجازات ها……………………………………………………… 82 3-3-4-2 نمونه هایی از زندان های اسلامی………………………………………….. 83 3-4 جایگاه های زندان در حقوق………………………………………………………. 84 3-4-1 اهداف مجازات زندان در حقوق ایران………………………………………….. 86 3-4-2 اهداف کلی مجازات……………………………………………………………… 87 3-2 تاثیر محیط زندان بر زندانی……………………………………………………….. 88 3-2-1 عوامل ایجاد تکرار جرم در زندان یا همان اثر منفی زندان……………………. 89 3-2-2 آسیب پذیری حبس……………………………………………………………… 91 3-2-3 ضرر و زیان های زندان………………………………………………………… 91 3-3 روش های مختلف اصلاح و تربیت مجرمان………………………………………. 95 3-3-1 جایگاه حبس در اسلام………………………………………………………….. 97 3-3-2 اهداف اصلاح و تربیت در اسلام……………………………………………….. 98 3-3-3 روش های اصلاح و تربیت زندانیان……………………………………………. 100 3-4 کارکردها و پیامدهای زندان……………………………………………………….. 104 3-4-1 کارکردهای زندان……………………………………………………………….. 104 3-4-2 پیامدهای زندان…………………………………………………………………. 105 3-4-3 محاسن و معایب حبس………………………………………………………….. 107 3-5 دیدگاه موافقان و مخالفان کبفر حبس……………………………………………… 108 3-5-1 دیدگاه موافقان کیفر حبس……………………………………………………… 108 3-5-2 دیدگاه مخالفان کیفر حبس………………………………………………………. 109 3-6 جایگزین های حبس……………………………………………………………….. 111 3-6-1 مجازات زندان و جایگزین آن…………………………………………………… 112 فصل چهارم : احکام موارد زندان 4-1 احکام زندان در اسلام و حقوق……………………………………………………. 117 4-1-1 حکم زندان در اسلام……………………………………………………………. 117 4-1-1-1 تعزیر از دیدگاه لغویان و فقیهان(مذاهب اسلامی)………………………….. 118 4-1-1-2 فرق میان حد و تعزیر……………………………………………………….. 119 4-1-2 تشویق و تنبیه زندانیان………………………………………………………… 121 4-1-3 صلاحیت مراجع صدور حکم…………………………………………………… 123 4-1-4 حکم زندان و اجرای حد در حرم……………………………………………….. 125 4-1-5 نمونه هایی از احکام زندانیان………………………………………………….. 126 4-2 حبس مدیون و متهم از دیدگاه فقه ، مذاهب اسلامی و قوانین موضوعه……….. 128 4-2-1 حبس مدیون از دیدگاه فقه……………………………………………………… 128 4-2-2 حبس مدیون در مذاهب اسلامی………………………………………………… 129 4-2-3 حبس مدیون از دیدگاه قوانین موضوعه………………………………………. 134 4-2-4 حبس متهم………………………………………………………………………. 135 4-2-4-1 متهم به دزدی……………………………………………………………….. 136 4-2-4-2 حبس متهم به دزدی تا حضور شهود………………………………………. 137 4-2-4-3 حبس متهم تا تعدیل شهود………………………………………………….. 137 4-2-4-4 حبس متهم مدعی مال……………………………………………………….. 138 4-3 موارد و موجبات زندان بر اسلام………………………………………………….. 138 4-3-1 زندان در جرایم ضد امنیتی…………………………………………………….. 138 4-3-1-1 حبس باغی…………………………………………………………………… 138 4-2-1-2 حبس راهزنان……………………………………………………………….. 139 4-3-1-3 حبس اسیر…………………………………………………………………… 139 4-3-2 زندان در جرایم ضد نفس………………………………………………………. 140 4-3-2-1 متهم به قتل………………………………………………………………….. 140 4-3-1-2 کسی که فردی را نگه دارد تا او را به قتل برساند…………………………. 141 4-3-2-3 آمر به قتل……………………………………………………………………. 142 4-3-2-4 حبس قاتل به فرمان مولا……………………………………………………. 142 4-3-2-5 فرد یا فردی که قاتل را از دست اولیاء مقتول فرار دهد……………………. 143 4-3-2-6 حبس کسی که برده اش را بل عذاب و شکنجه بکشد……………………… 143 4-3-2-7 حبس قاتل تا تکمیل شرایط………………………………………………….. 144 4-3-2-8 حبس قاتل فراری…………………………………………………………….. 144 4-3-2-9 حبس قاتل پس از عفو و اولیاء مقتول……………………………………… 145 4-3-2-10 حبس کسی که می خواهد فرزندش را بکشد……………………………… 145 4-3-3 زندان در جرایم مربوط به دین…………………………………………………. 146 4-3-3-1 حبس برای ممانعت از ارتکاب محارم الهی…………………………………. 146 4-3-3-2 حبس زناکار با خواهر خویش……………………………………………….. 147 4-3-3-3 حبس زن مرتد……………………………………………………………….. 149 4-3-3-4 حبس ایلا کننده………………………………………………………………. 149 4-3-3-5 حبس مظاهر…………………………………………………………………. 150 4-3-3-6 حبس برای اقدام حد…………………………………………………………. 150 4-3-4 زندان در جرایم مربوط به مال…………………………………………………. 152 4-3-4-1 حبس خودداری کننده از ادعای دین………………………………………… 152 4-3-4-2 حبس غاضب بر خورندهد مال یتیم و خیانت کننده امانت…………………… 155 4-3-4-3 حبس عامل خیانت کار……………………………………………………….. 156 4-3-4-4 حبس ناقب……………………………………………………………………. 157 4-3-4-5 حبس سارق برای بار سوم………………………………………………….. 157 4-3-4-6 مفلس ……………………………………………………………………….. 158 4-3-4-7 حبس ممتنع از ادعای دین…………………………………………………… 158 4-3-4-8 حبس راهن…………………………………………………………………… 160 4-3-4-9 حبس تارک نفقه……………………………………………………………… 160 4-3-4-10 حبس مدعی علیه منکر وجود محکوم به ………………………………… 161 4-3-4-11 حبس نباش…………………………………………………………………. 161 4-3-4-12 حبس طرار ، مختلس………………………………………………………. 161 4-3-4-13 حبس کفیل…………………………………………………………………. 162 4-3-4-14 حبس ملتوی در محکمه…………………………………………………… 162 4-3-4-15 حبس مدعی علیه که نکول پیشه کند……………………………………… 162 4-3-4-16 حبس مدعی الیه تا حضور شهود…………………………………………. 162 4-3-5 زندان در شهادت……………………………………………………………….. 163 4-3-5-1 حبس شهود………………………………………………………………….. 163 4-3-5-2 حبس شاهد دروغگو………………………………………………………… 163 4-3-6 حبس تراشنده و از بین برنده موی زنها………………………………………. 163 4-3-7 حبس زننده برده خویش……………………………………………………….. 165 4-3-8 حبس مردم آزار………………………………………………………………… 165 4-3-9 حبس برای ترک واجبات و ارتکاب محرمات…………………………………… 165 4-3-10 حبس ساحر ، کاهن و عارف…………………………………………………. 166 4-3-11 زندان عالم فاسق ، طبیب ، جاهل و مکری مفلس…………………………… 168 4-3-12 حبس برای توبه از گناه………………………………………………………. 169 4-3-13 حبس قائلان به خدایی علی( علیه السلام)……………………………………. 170 4-3-14 حبس برای شراب و مست کننده……………………………………………… 171 4-3-15 حبس مشروبخوار در ماه مبارک رمضان……………………………………. 171 4-3-16 حبس آزار دهنده زن خویش…………………………………………………. 172 4-3-17 حبس بنده فراری……………………………………………………………… 172 فصل پنجم : حقوق زنان و زندانی 5-1 حقوق زندانی در قرآن و روایات………………………………………………….. 176 5-1-1 ارزش های انسان در قرآن و از دیدگاه اسلام…………………………………. 176 5-2 حقوق زندانی از دیدگاه اسلام و حقوق موضوعه……………………………….. 178 5-2-1 قواعدی که اسلام درباره رفتار با زندانیان منظور داشته……………………… 181 5-2-2 حقوق عمومی زندانیان…………………………………………………………. 181 5-3 مصادیق حقوق زندانی…………………………………………………………….. 183 5-3-1 آزادی انجام معامله……………………………………………………………… 183 5-3-2 آزادی نکاح یا طلاق……………………………………………………………. 184 5-3-3 آزادی شهادت ………………………………………………………………….. 184 5-3-4 آزادی ایراد سخنرانی ، تالیف و نظایر آن……………………………………… 184 5-3-5 آزادی اشتغال به مشاغل مختلف……………………………………………….. 185 5-3-6 آزادی در ورزش……………………………………………………………….. 185 5-3-7 لزوم توجه به تمایلات و سلیقه های شخصی زندانی………………………….. 185 5-3-8 حق ملاقات با خانواده………………………………………………………….. 185 5-3-9 تفکیک زندانیان در مورد لازم…………………………………………………. 186 5-3-10 حق برخورداری از بهداشت عمومی و فردی……………………………….. 186 5-3-11 حق برخورداری از خوراک و پوشاک مناسب……………………………….. 188 5-3-12 آزادی رفت و امد شاگرادان و مستمعان زندانی……………………………… 189 5-3-13 حق برخورداری از آسایش روحی ………………………………………….. 189 5-3-14 حق زنان در زندان……………………………………………………………. 190 5-3-15 بازرسی وضع زندانیان……………………………………………………….. 190 5-3-16 منع تادیب و تنبیه زندانیان……………………………………………………. 190 5-3-17 رسیدگی به جرائمی که در داخل زندان صورت می گیرد……………………. 191 5-3-18 حق برخورداری از وکیل……………………………………………………… 191 5-3-19 منع مطلق شکنجه……………………………………………………………. 191 5-3-20 حق زندانی در آموزش های لازم…………………………………………….. 192 5-3-21 حق زندانی در آزادی برقراری ارتباط………………………………………… 192 5-3-22 حق دسترسی به کتابخانه عمومی و اخبار و اطلاعات………………………. 192 5-3-23 آزادی انجام شعائر دینی………………………………………………………. 193 5-3-24 حق شرکت در مراسم اعیاد و مانند آن………………………………………. 194 5-3-24-1 حق زندانی برای حضور در مراسم مذهبی……………………………….. 195 5-3-25 حق معالجه زندانی یا آزاد سازی…………………………………………….. 196 5-3-26 حق زندانی در صورت تبرئه…………………………………………………. 197 5-3-27 حق رفاه زندانی………………………………………………………………. 198 5-3-28 حق نفقه زندانی………………………………………………………………. 199 5-3-29 حق تعجیل در محاکمه………………………………………………………… 201 5-3-30 حق زندانی در مورد همسرش با او………………………………………….. 203 5-3-31 حق جداسازی زنان از مردان در زندان………………………………………. 204 5-3-32 جداسازی نوجوانان از سالمندان و مسلمانان از غیر مسلمانان……………… 206 5-3-33 فوت زندان……………………………………………………………………. 207 5-4 ارشاد و راهنمایی زندانیان………………………………………………………… 208 5-5 مخارج و مسکن زندانیان………………………………………………………….. 209

 • طرح توجیهی تولید پالت چوبی

  پالت,پروژه کارافرینی تولید پالت چوبی,توجیه اقتصادی تولید پالت چوبی,تولید,چوب,دانلود پروژه تولید پالت چوبی,دانلود کارآفرینی تولید پالت چوبی,طرح توجیه فنی تولید پالت چوبی,طرح توجیهی تولید پالت چوبی,کارآفرینی تولید پالت چوبی دانلود فایل طرح توجیهی تولید پالت چوبی در 19 صفحه ورد…

 • سمینار برق تصویربرداری ابرطیفی در سنجش از دور

  سمینار برق تصویربرداری ابرطیفی در سنجش از دور دانلود فایل سمینار برق تصویربرداری ابرطیفی در سنجش از دور لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده نمایید. چکیده به علت…

 • پاورپوینت آسیب شناسی و عارضه یابی سازمانی

  پاورپوینت آسیب شناسی و عارضه یابی سازمانی,دانلود پاورپوینت آسیب شناسی و عارضه یابی سازمانی,شرایط انتخاب عامل تغییر از خارج سازمان,شرایط انتخاب عامل تغییر از داخل سازمان,شناخت نیاز به تغییر و مدلهای تشخیص,عامل تحول موفق,مدل (S7) پاسکال و آتوس,مدل تجزیه‌ و…

 • تحقیق در مورد بانک مرکزی

  تحقیق در مورد بانک مرکزی دانلود فایل تحقیق در مورد بانک مرکزی فهرست: درباره بانک تاریخچه وظایف و اختیارات هیات عامل وظایف هیات نظارت اندوخته اسكناس .............................................................. چکیده: درباره بانک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 18 مرداد ماه…

 • دانلود پاورپوینت تئوری هنجاری حسابداری: چارچوب نظری

  ارکان تشکیل دهنده چارچوب نظری بر اساس چارچوب هیئت استانداردهای بین المللی,تئوری توصیفی,تئوری حسابداری,تئوری هنجاری,تاریخچه پیدایش چارچوب نظری,تعریف چارچوب نظری از نظر FASB,دانلود پاورپوینت تئوری هنجاری حسابداری: چارچوب نظری,دانلود پاورپوینت ویژه ارائه کلاسی درس تئوری های حسابداری,مفهوم تئوری هنجاری,نق,نقاط قوت…

 • طراحی و ساخت شمارندة فرکانس تا یک گیگاهرتز

  اندازه گیری فرکانس,دستگاه اندازه گیری,شمارندة فرکانس,طراحی و ساخت,طراحی و ساخت شمارندة فرکانس تا یک گیگاهرتز,فرکانس,یک گیگاهرتز دانلود فایل اصولا عمل یا حاصل مقایسه یک کمیت مفروض با یک استاندارد از پیش تعیین شده را ، اندازه گیری می نامیم. برای…

 • تاثیر یارانه ها بر اقتصاد

  تاثیر یارانه ها بر اقتصاد دانلود فایل تاثیر یارانه ها بر اقتصاد  مقدّمه : یکی از تدابیر مهم اسلام برای تأمین زندگی و جلوگیری از فقر ارائه الگوی صحیح است. فرهنگ صحیح مصرف را علاوه بر اینکه از آیاتی که…

 • پایان نامه قدرت و اقتدار در حكومت نبوی

  پایان نامه قدرت و اقتدار در حكومت نبوی دانلود فایل پایان نامه قدرت و اقتدار در حكومت نبوی معنی لغوی قدرت :  در لغت «قدرت» توانستن ، توانایی داشتن ، توانایی ، نیرو ، توانایی انجام دادن كاری یاترك آن…

 • مقاله بررسی جامع بورس

  بورس,پروژه بررسی جامع بورس,تحقیق بررسی جامع بورس,دانلود تحقیق بررسی جامع بورس,مقاله بررسی جامع بورس دانلود فایل مقاله بررسی جامع بورس در 50 صفحه ورد قابل ویرایش   بورس؛ كی ، كجا، چگونه ؟ … می گویند در بلژیك قرن پانزدهم، مردی…

 • بازاریابی؛ مدیریت رابطه سودمند با مشتری( فصل اول كتاب اصول بازاریابی كاتلر و آرمسترانگ ترجمه بهمن فروزنده)

  بازاریابی؛ مدیریت رابطه سودمند با مشتری( فصل اول كتاب اصول بازاریابی كاتلر و آرمسترانگ ترجمه بهمن فروزنده),دانلود اندروید,دانلود پاورپوین,دانلود پاورپوینت بازاریابی؛ مدیریت رابطه سودمند با مشتری( فصل اول كتاب اصول بازاریابی كاتلر و آرمسترانگ ترجمه بهمن فروزنده),دانلود پایان نامه,دانلود پایان…

 • ربا و شرایط تحقق آن

  بررسی در مورد ربا و شرایط تحقق آن,بررسی ربا,تحقیق و بررسی ربا و شرایط تحقق آن,ربا,ربا و شرایط تحقق آن,ربا و شرایط تحقق آن 22 ص,مقاله ربا و شرایط تحقق آن دانلود فایل ربا و شرایط تحقق آن  مقدمه :…

 • پایان نامه ولایت فقیه از دیدگاه شیعه و سنی

  پایان نامه ولایت فقیه از دیدگاه شیعه و سنی دانلود فایل پایان نامه ولایت فقیه از دیدگاه شیعه و سنی منابع درون متنی : دارد منابع پایانی : ندارد چكیده ولایت یكی از اركان مهم دو مذهب تشیع و تسنن…

 • تحقیق در مورد عفونت مجاری ادراری

  تحقیق در مورد عفونت مجاری ادراری دانلود فایل تحقیق در مورد عفونت مجاری ادراری بخشهایی از متن: مقدمه عفونت های مجاری اداری یكی از مشكلات و معضلات بهداشت عمومی همه كشورها بخصوص جهان سوم می باشد. ارگانیسم های متعدد مانند…

 • پروژه کارآفرینی کارخانه تولید تیوپ آلومینیومی

  آلومینیومی,پروژه کارآفرینی کارخانه تولید تیوپ آلومینیومی,پروژه کارافرینی کارخانه تولید تیوپ آلومینیومی,توجیه اقتصادی کارخانه تولید تیوپ آلومینیومی,تولید,تیوپ,دانلود پروژه کارخانه تولید تیوپ آلومینیومی,دانلود کارآفرینی کارخانه تولید تیوپ آلومینیومی,طرح توجیه فنی کارخانه تولید تیوپ آلومینیومی,طرح توجیهی کارخانه تولید تیوپ آلومینیومی,کارآفرینی کارخانه تولید تیوپ…

 • انرژی خورشیدی ، صفحات فوتوولتائیک ونیروگاه خورشیدی

  انرژی خورشیدی,انرژی خورشیدی ، صفحات فوتوولتائیک ونیروگاه خورشیدی,صفحات فوتوولتائیک,نیروگاه خورشیدی دانلود فایل انرژی خورشیدی ، صفحات فوتوولتائیک ونیروگاه خورشیدی خورشید کرهای بهقطرتقریبی 1.39*106 کیلومترویباشدکه درفاصله متوسط 1.49*108 کیلومتری زمین قرارگرفته است.این کره که عمدتا از هیدروژن تشکیل شده است ویک…

 • پاورپوینت كلیات بازاریابی بین‌المللی

  پاورپوینت كلیات بازاریابی بین‌المللی دانلود فایل پاورپوینت كلیات بازاریابی بین‌المللی هدف كلی این فصل،‌ آشنایی دانشجو با فرآیند بازاریابی بین‌المللی و تفاوت آن با بازاریابی داخلی است. همچنین به دانشجو كمك می‌كند تا عضو بهتر و موفقتری در بازاریابی بین‌المللی…

 • مقاله گزارشگری مالی و حسابداری XBRL

  پروژه گزارشگری مالی و حسابداری XBRL,تحقیق گزارشگری مالی و حسابداری XBRL,دانلود تحقیق گزارشگری مالی و حسابداری XBRL,مقاله گزارشگری مالی و حسابداری XBRL دانلود فایل مقاله گزارشگری مالی و حسابداری XBRL در 15 صفحه ورد قابل ویرایش   گزارشگری مالی و حسابرسی…

 • پاورپوینت بررسی سیستمهای اطلاعات مدیریت

  MIS,بررسی سیستمهای اطلاعات مدیریت(MIS),پاورپوینت بررسی سیستمهای اطلاعات مدیریت,تحقیق بررسی سیستمهای اطلاعات مدیریت(MIS),دانلود پاورپوینت بررسی سیستمهای اطلاعات مدیریت(MIS),سیستمهای اطلاعات,مدیریت,مقاله بررسی سیستمهای اطلاعات مدیریت(MIS) دانلود فایل پاورپوینت بررسی سیستمهای اطلاعات مدیریت(MIS) در 295 اسلاید قابل ویرایش فصل اولمقدمه ای بر سیستم های…

 • دانلود مثال درس نظریه صف بهینه سازی سیستم صف

  بهینه سازی سیستم صف,دانلود مثال درس نظریه صف بهینه سازی سیستم صف,نظریه ی صف دانلود فایل 7 مثال با پاسخ تشریحی درس نظریه ی صف بخش بهینه سازی سیستم صف در 6 صفحه ی PDF

 • طراحی هتل ها و روند توسعه آن

  طراحی,طراحی هتل ها,طراحی هتل ها و روند توسعه آن,کاروانسرا,هتل دانلود فایل هتل خانه ای برای چند روز است. منزلی كه زمانی كوتاه در آن بیتوته می كنیم. آیا هتل آرامش و امنیت خانه را برای ما فراهم می كند؟ آیا…

 • پایان نامه بررسی تشابهات و تمایزات حضانت، ولایت و قیمومت

  پایان نامه بررسی تشابهات و تمایزات حضانت، ولایت و قیمومت دانلود فایل پایان نامه بررسی تشابهات و تمایزات حضانت، ولایت و قیمومت چكیده حمایت از كودكان از  نظر مالی و غیر مالی در سه محور حضانت ،ولایت و قیمومت است…

 • گزارش کارآموزی پالایشگاه نفت كرمانشاه

  پالایشگاه,دانلود گزارش کارآموزی پالایشگاه نفت كرمانشاه,كرمانشاه,کاراموزی پالایشگاه نفت كرمانشاه,کارورزی پالایشگاه نفت كرمانشاه,گزارش کارآموزی پالایشگاه نفت كرمانشاه,گزارش کاراموزی پالایشگاه نفت كرمانشاه,نفت دانلود فایل گزارش کارآموزی پالایشگاه نفت كرمانشاه در68 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                                                                        صفحه تاریخچه                                                                                     1 پیش…

 • پاورپوینت مدیریت پروژه IT

  پاورپوینت مدیریت پروژه IT دانلود فایل پاورپوینت مدیریت پروژه IT هدف: ارائه اجزای برنامه‌ریزی و روش‌های هدایت برنامه‌های پروژه و ارتباط آنها با یكدیگر به گونه‌ای كه اهداف پروژه حاصل گردد. مقدّمه: تعاریفی از پروژه (PROJECT) تعاریفی از مدیریت (MANAGEMENT)…

 • مقاله مدیریت پیامبر در جنگها

  مقاله مدیریت پیامبر در جنگها دانلود فایل مقاله مدیریت پیامبر در جنگها چکیده:  بعد از آنكه حكومت اسلامی در مدینه بنا نهاده شد رسول گرامی اسلام باید چاره ای برای مشكلات داخلی و خارجی می اندیشیدند،‌ و نیز می باید…

 • فایل پژوهش هنجارها و ناهنجار های موجود در جامعه و نقش آن برزندگی جوانان

  ارزش های اجتماعی و نقش نهادهای مختلف پرورش ارزش ها,تحقیق نقش هنجارها و ناهنجاریها بر زندگی جوانان,تحقیق هنجارها و ناهنجار های موجود در جامعه و نقش آن برزندگی جوانان,جامعه و نق ان بر زندگی جوانان,دانلود تحقیق ارزش های اجتماعی و…

 • دانلود پاورپوینت بررسی استقلال درحسابرسی

  ابعاد گوناگون استقلال,استقلال حسابرس و سهامداران,استقلال حسابرسی,انگیزه هایی برای شایستگی واستقلال حسابرس,پیشنه,خدمات مدیریت واستقلال,دانلود پاورپوینت بررسی استقلال درحسابرسی,راه حل های پیشنهادی برای استقلال حسابرس,ضرورت وجود استقلال,ماهیت استقلال حسابرس,مقررات گذاری در حوزه استقلال حسابرس,منع قانونی و استقلال حسابرس دانلود فایل عنوان:…

 • پاورپوینت تئوری نمایندگی و کاربرد آن در حسابداری

  پاورپوینت ارائه کلاسی درس بررسی موارد خاص در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد,پاورپوینت تئوری نمایندگی و کاربرد آن در حسابداری,تضاد منافع بین سهامدار و مدیر,تعریف تئوری نمایندگی,دانلود پاورپوینت تئوری نمایندگی و کاربرد آن در حسابداری,عدم تقارن اطلاعات بین سهامدار…

 • کنترل توان راکتیو و بررسی روشهای کنترل ان

  توان راکتیو,جبران بار,جبران کننده,کنترل,کنترل توان راکتیو,کنترل توان راکتیو و بررسی روشهای کنترل ان دانلود فایل توان راکتیو یک از مهمترین عوامل حائز اهمیت در طراحی و بهره برداری سیستمهای قدرت الکتریکی جریان متناوب از دیر باز مورد توجه بوده است…

 • پروژه کارآفرینی تولید انواع کارتن بسته بندی

  انواع,بسته بندی,پروژه کارآفرینی تولید انواع کارتن بسته بندی,پروژه کارافرینی تولید انواع کارتن بسته بندی,توجیه اقتصادی تولید انواع کارتن بسته بندی,تولید,دانلود پروژه تولید انواع کارتن بسته بندی,دانلود کارآفرینی تولید انواع کارتن بسته بندی,طرح توجیه فنی تولید انواع کارتن بسته بندی,طرح توجیهی…

 • گزارش کارآموزی صندلی مقوایی-شرکت طراحان آرشیدا سازه

  آرشیدا سازه,دانلود گزارش کارآموزی صندلی مقواییشرکت طراحان آرشیدا سازه,شرکت,صندلی مقوایی,طراحان,کاراموزی صندلی مقواییشرکت طراحان آرشیدا سازه,کارورزی صندلی مقواییشرکت طراحان آرشیدا سازه,گزارش کارآموزی صندلی مقوایی-شرکت طراحان آرشیدا سازه,گزارش کاراموزی صندلی مقواییشرکت طراحان آرشیدا سازه دانلود فایل گزارش کارآموزی صندلی مقوایی-شرکت طراحان آرشیدا…

 • پایان نامه تذهیب

  پایان نامه تذهیب دانلود فایل پایان نامه تذهیب مقدمه سپاس خداوندی را كه منشا حسن و جمال و زیبایی است و موهبت درك و احساس آن را به بشر عطا فرمود و انسان را در فهم كشف حسن جمالش سزاوار…

 • مقاله بررسی اتیلن اكساید و موارد استفاده آن

  پروژه بررسی اتیلن اكساید و موارد استفاده آن,تحقیق بررسی اتیلن اكساید و موارد استفاده آن,دانلود تحقیق بررسی اتیلن اكساید و موارد استفاده آن,مقاله بررسی اتیلن اكساید و موارد استفاده آن دانلود فایل مقاله بررسی اتیلن اكساید و موارد استفاده آن…

 • پروژه طراحی وب سایت اساتید دانشگاه

  بررسی طراحی وب سایت,پایان نامه طراحی وب سایت,پروژه طراحی وب سایت,پروژه طراحی وب سایت اساتید دانشگاه,طراحی وب سایت,طراحی وب سایت اساتید دانشگاه,مقاله طراحی وب سایت دانلود فایل پروژه طراحی وب سایت اساتید دانشگاه 1  مقدمه طراحی وب چیست؟ یك حرفه…

 • مبانی نظری سبک های مقابله ای

  مبانی نظری سبک های مقابله ای دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های مقابله ای در 38 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی…

 • پایان نامه بررسی میزان آگاهی زنان باردار نسبت به غربالگری سرطان دهانه رحم

  بررسی میزان آگاهی زنان باردار نسبت به غربالگری سرطان دهانه رحم,پایان نامه بررسی میزان آگاهی زنان باردار نسبت به غربالگری سرطان دهانه رحم,پروژه میزان آگاهی زنان باردار نسبت به غربالگری سرطان دهانه رحم,دانلود میزان آگاهی زنان باردار نسبت به غربالگری…