پایان نامه بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی

احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی,بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی,پایان نامه بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی,تطبیقی احکام زندان و زندانی

دانلود فایل

پایان نامه بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی مقدمه این پژوهش به «بررسی تطبیقی احكام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی» می پردازد. زندان مقوله ای است كه با جرم و بزه و انحراف (از قوانین و عرفیات و اخلاقیات) در جامعه مرتبط می باشد. در طول تاریخ انسان همواره كسانی بوده اند كه برخلاف قوانین و مقررات جامعه حركت كرده اند و سیستم های حكومتی جوامع نیز برای جلوگیری از به انحراف كشیده شدن جامعه و حمایت از قوانین و اخلاقیات آن مجازات هایی را برای چنین افرادی در نظر گرفته اند، زندان یكی از این راهها و ابزارها كه از یك طرف برای تنبیه و مجازات و از طرف دیگر برای برگرداندن افراد مجرم به زندگی عادی در جامعه است. دیدگاههای مختلفی در مورد مجازات زندان برای مجرمان وجود دارند كه برخی بر تایید این شیوه برای تادیب مجرمان صحه می گذارند برخی هم معتقدند كه زندان نه تنها باعث تادیب و كاهش جرم نمی شود بلكه باعث می شود كه افراد زندانی در كنش متقابل با سایر زندانیان به روش های جدید ارتكاب جرم دست پیدا كنند و همینطور اینكه فضای زندان بر ارتكاب مجدد جرم به هنگام آزادی تاثیر زیادی دارد. به طور خلاصه می توان گفت زندان بخش مهمی از مجازات های در نظر گرفته شده برای جرایم مختلف را تشكیل می دهد، كه پرداختن به آن از حیث حقوقی ضروری به نظر می رسد. دین اسلام به عنوان كاملترین دین الهی كه همه مسایل فردی و اجتماعی زندگی بشر را مد نظر قرار داده است، فقط به صورت آرمانی جامعه نپرداخته است، لذا دین اسلام با توجه به واقعیت های زندگی بشر و جایز الخطا بودن انسان راهكارها و ابزارهایی برای هدایت انسانها و تادیب كسانی كه با عمل خود به زندگی افراد دیگر و جامعه صدمه می رسانند، در نظر گرفته است. مجازات زندان كه در دین اسلام و توسط حكومت ها و خلفا به عنوان ابزار مجازات( تنبیه و یا درمان و اصلاح ) در نظر گرفته شده است، در بین مداهب مختلف اسلامی، چه شیعه و چه مداهب مختلف اهل سنت به آن پرداخته شده است. این پژوهش هم در واقع در پی بررسی دیدگاههای هر كدام از مذاهب مختلف در باره زندان و زندانی است تا به یك تبیین جامع و دقیق از مسأله بپردازد. 1-1بیان مسأله:  موضوع تحقیق بررسی تطبیقی احكام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی می باشد. در این پژوهش وضعیت زندان و زندانی در مذاهب پنجگانه اسلام(امامیه، مالكیه، شافعیه، حنفیه و زیدیه) و همینطور حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. جایگاه زندان و زندانی در این مكتب انسان ساز، با توجه به شأن و كرامت و حفظ حقوق انسانها بسیار ارزشمند و مفید بوده و نقش زندان را در زندگی اجتماعی افراد زندانی، نقشی مؤثر و سازنده بیان می كند. 1-2هدفهای تحقیق:  تبیین جایگاه زندان و زندانیان در حقوق و مذاهب اسلامی، بررسی و تبیین نقش زندان بر افراد زندانی و زندگی اجتماعی و خانوادگی آنها، بررسی سیر تاریخی پدیده زندان و زندانی در اسلام و حقوق ایران، شناخته شدن محیط زندان و عملكرد آن برای افراد مجرم و جامعه، اینكه معیار جامعه برای زندانی كردن افراد مجرم چیست و در نهایت هدف از وجود زندان و زندانی چیست و با زندانی كردن افراد چه نتیجه ای عاید فرد و جامعه خواهد گردید. 1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن:  از دلایل اصلی انتخاب و انجام این پژوهش علاقه به موضوع، بررسی وضعیت سیر تاریخی زندان و زندانی جایگاه زندانی در اسلام و حقوق، اینكه زندانی مانند هر انسان دیگری حق حیات و زندگی دارد و زندان در دوره های مختلف محیطی برای اصلاح و تربیت افراد بوده و یا فقط حنبه تنبیه و تحدید برای آنان داشته است. زندان از جمله ابزار و وسایل جلوگیری از بروز انحرافات در جامعه می باشد و در جوامع مختلف از آن برای تأدیب و تنبیه افراد مجرم استفاده می شود. از این رو ضروری به نظر می رسد كه دیدگاههای متعدد در این حوزه جمع آوری گردد؛ تا بتوان به تبیین دقیقی از جایگاه زندان و نقش آن در جلوگیری و یا ایجاد انحراف و جرم در جامعه دست یافت. دین اسلام به عنوان كاملترین دین الهی كه تمامی زوایای زندگی بشر را مد نظر داشته، از مسأله جرم و بزه و انحراف در جامعه غافل نمانده و برای جلوگیری از بروز جرم و تأدیب مجرمان و باز گرداندن آنها به زندگی معمولی در جامعه تدابیری اندیشیده است. مذاهب مختلف اسلامی هر كدام با نگاه ویژه خود به این مسأله نگریسته اند. فهم جایگاه واقعی و حقیقی زندان در دین اسلام در جامعه ما به عنوان یك جامعه دینی بسیار مهم است؛ از طرف دیگر وجود جرایم متعدد و وجود قانون زندان برای بسیاری از این جرایم ضرورت درك مسأله را روشن می سازد. لذا این پژوهش در صدد است تا جایگاه زندان و نقش آن را در در جامعه بررسی كند. فهرست مطالب عنوان                                                                                            صفحه فصل اول – كلیات و تعاریف مقدمه……………………………………………………………………………………. 2 1-1 بیان مسئله…………………………………………………………………………. 4 1-2 هدف های تحقیق…………………………………………………………………… 4 1-3اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن……………………………………… 4 1-4 سوالات و فرضیه های تحقیق…………………………………………………….. 5 1-4-1 سوالات تحقیق………………………………………………………………….. 5 1-4-2 فرضیه های تحقیق……………………………………………………………… 5 1-5 روش تحقیق……………………………………………………………………….. 6 1-6 قلمرو تحقیق……………………………………………………………………….. 7 1-7 محدودیت ها و مشکلات تحقیق…………………………………………………… 7 1-8 تعریف مفاهیم………………………………………………………………………. 7 1-8-1 عناوین مرتبط به واژه زندان…………………………………………………… 12 *فصل دوم – تاریخچه، طبقه بندی، انواع و مشروعیت زندان                                        2-1 تاریخچه زندان در اسلام و ایران……………………………………………. ……………………………………………….. 16                                                                                2-1-1 تاریخچه زندان در اسلام………………………………………………………… 16                                                                2-1-2 تاریخچه زندان در ایران…………………………………………………………………………………………… 21 2-2 طبقه بندی زندانیان بر حسب عناوین مختلف……………………………………… 23 2-2-1 جایگاه بحث طبقه بندی زندانیان در اسلام………………………………………. 23 2-2-2 جایگاه بحث طبقه بندی در حقوق ایران…………………………………………. 24 2-2-2-1 عناوین طبقه بندی در حقوق ایران…………………………………………… 25 2-2-2-2 مصوب سازمان ملل در مورد طبقه بندی زندانیان…………………………… 30 2-2-2-3 نظر فقها و دانشمندان اسلامی در خصوص بحث طبقه بندی………………… 31 2-3 انواع و مدت حبس…………………………………………………………………. 22 2-3-1 انواع حبس در حکومت امام علی (ع)………………………………………….. 23 2-3-2 انواع حبس از نظر فقهای اسلامی………………………………………………. 33 2-3-3 انواع حبس از لحاظ مدت آن……………………………………………………. 34 2-3-4 مدت حبس از نظر مذاهب چهارگانه……………………………………………. 34 2-3-5 انواع حبس از نظر کیفیت محافظت و مراقبت از محبوسین…………………… 35 2-3-6 انواع حبس از نظر اهداف آن…………………………………………………… 35 2-3-7 تقسیم بندی زندان از نظر انگیزه های حبس……………………………………. 38 2-3-8 انواع زندان ها در آیین نامه ها و مقررات زندان های ایران…………………… 39 2-3-9 انواع زندان ها در قرن حاضر………………………………………………….. 39 2-4 مشروعیت حبس در اسلام، حقوق در منابع فقه …………………………………… 40 2-4-1 مبانی فقهی حبس………………………………………………………………… 40 2-4-2 مشروعیت زندان از دیدگاه احادیث و روایت…………………………….. ……. 42 2-4-3 مشروعیت حبس در اسلام و قوانین موضوعه………………………………….. 42 2-4-4 مشروعیت زندان در قرآن کریم…………………………………………………. 44 2-4-4-1 آیه اول………………………………………………………………………… 44 2-4-4-2 آیه دوم………………………………………………………………………… 47 2-4-4-3 آیه سوم……………………………………………………………………….. 55 2-4-4-4 آیه چهارم……………………………………………………………………… 58 2-4-5 مشروعیت زندان از دیدگاه سنت………………………………………………… 60 2-4-7 مشروعیت زندان از نظر اجماع………………………………………………… 63 2-4-6 مشروعیت زندان از نظر عقل………………………………………………….. 64 2-5 امام علی (ع) موسس زندان های اصلاحی………………………………………… 66 2-5-1 مراحل اصلاح و تربیت مجرمین از دیدگاه امام علی (ع)……………………… 66 2-5-2 زندان در حکومت امام علی (ع)………………………………………………… 67 فصل سوم : جایگاه زندان و زندانی 3-1 جایگاه زندان در اسلام…………………………………………………………….. 73 3-1-1 راه هایی که برای تقلیل زندانی در اسلام پیش بینی شده است………………… 74 3-2 فلسفه وجود زندان………………………………………………………………… 75 3-3 اهداف مجازات زندان در اسلام……………………………………………………. 77 3-3-1 هدف شریعت از اجرای قوانین بشری………………………………………….. 79 3-3-2 اصول حاکم بر مجازات های اسلامی…………………………………………… 79 3-3-3 دیدگاه اسلام و کیفر حبس……………………………………………………… 80 3-3-4 جایگاه زندان در جایگاه های اسلامی………………………………………….. 81 3-3-4-1 زمان اجرای مجازات ها……………………………………………………… 82 3-3-4-2 نمونه هایی از زندان های اسلامی………………………………………….. 83 3-4 جایگاه های زندان در حقوق………………………………………………………. 84 3-4-1 اهداف مجازات زندان در حقوق ایران………………………………………….. 86 3-4-2 اهداف کلی مجازات……………………………………………………………… 87 3-2 تاثیر محیط زندان بر زندانی……………………………………………………….. 88 3-2-1 عوامل ایجاد تکرار جرم در زندان یا همان اثر منفی زندان……………………. 89 3-2-2 آسیب پذیری حبس……………………………………………………………… 91 3-2-3 ضرر و زیان های زندان………………………………………………………… 91 3-3 روش های مختلف اصلاح و تربیت مجرمان………………………………………. 95 3-3-1 جایگاه حبس در اسلام………………………………………………………….. 97 3-3-2 اهداف اصلاح و تربیت در اسلام……………………………………………….. 98 3-3-3 روش های اصلاح و تربیت زندانیان……………………………………………. 100 3-4 کارکردها و پیامدهای زندان……………………………………………………….. 104 3-4-1 کارکردهای زندان……………………………………………………………….. 104 3-4-2 پیامدهای زندان…………………………………………………………………. 105 3-4-3 محاسن و معایب حبس………………………………………………………….. 107 3-5 دیدگاه موافقان و مخالفان کبفر حبس……………………………………………… 108 3-5-1 دیدگاه موافقان کیفر حبس……………………………………………………… 108 3-5-2 دیدگاه مخالفان کیفر حبس………………………………………………………. 109 3-6 جایگزین های حبس……………………………………………………………….. 111 3-6-1 مجازات زندان و جایگزین آن…………………………………………………… 112 فصل چهارم : احکام موارد زندان 4-1 احکام زندان در اسلام و حقوق……………………………………………………. 117 4-1-1 حکم زندان در اسلام……………………………………………………………. 117 4-1-1-1 تعزیر از دیدگاه لغویان و فقیهان(مذاهب اسلامی)………………………….. 118 4-1-1-2 فرق میان حد و تعزیر……………………………………………………….. 119 4-1-2 تشویق و تنبیه زندانیان………………………………………………………… 121 4-1-3 صلاحیت مراجع صدور حکم…………………………………………………… 123 4-1-4 حکم زندان و اجرای حد در حرم……………………………………………….. 125 4-1-5 نمونه هایی از احکام زندانیان………………………………………………….. 126 4-2 حبس مدیون و متهم از دیدگاه فقه ، مذاهب اسلامی و قوانین موضوعه……….. 128 4-2-1 حبس مدیون از دیدگاه فقه……………………………………………………… 128 4-2-2 حبس مدیون در مذاهب اسلامی………………………………………………… 129 4-2-3 حبس مدیون از دیدگاه قوانین موضوعه………………………………………. 134 4-2-4 حبس متهم………………………………………………………………………. 135 4-2-4-1 متهم به دزدی……………………………………………………………….. 136 4-2-4-2 حبس متهم به دزدی تا حضور شهود………………………………………. 137 4-2-4-3 حبس متهم تا تعدیل شهود………………………………………………….. 137 4-2-4-4 حبس متهم مدعی مال……………………………………………………….. 138 4-3 موارد و موجبات زندان بر اسلام………………………………………………….. 138 4-3-1 زندان در جرایم ضد امنیتی…………………………………………………….. 138 4-3-1-1 حبس باغی…………………………………………………………………… 138 4-2-1-2 حبس راهزنان……………………………………………………………….. 139 4-3-1-3 حبس اسیر…………………………………………………………………… 139 4-3-2 زندان در جرایم ضد نفس………………………………………………………. 140 4-3-2-1 متهم به قتل………………………………………………………………….. 140 4-3-1-2 کسی که فردی را نگه دارد تا او را به قتل برساند…………………………. 141 4-3-2-3 آمر به قتل……………………………………………………………………. 142 4-3-2-4 حبس قاتل به فرمان مولا……………………………………………………. 142 4-3-2-5 فرد یا فردی که قاتل را از دست اولیاء مقتول فرار دهد……………………. 143 4-3-2-6 حبس کسی که برده اش را بل عذاب و شکنجه بکشد……………………… 143 4-3-2-7 حبس قاتل تا تکمیل شرایط………………………………………………….. 144 4-3-2-8 حبس قاتل فراری…………………………………………………………….. 144 4-3-2-9 حبس قاتل پس از عفو و اولیاء مقتول……………………………………… 145 4-3-2-10 حبس کسی که می خواهد فرزندش را بکشد……………………………… 145 4-3-3 زندان در جرایم مربوط به دین…………………………………………………. 146 4-3-3-1 حبس برای ممانعت از ارتکاب محارم الهی…………………………………. 146 4-3-3-2 حبس زناکار با خواهر خویش……………………………………………….. 147 4-3-3-3 حبس زن مرتد……………………………………………………………….. 149 4-3-3-4 حبس ایلا کننده………………………………………………………………. 149 4-3-3-5 حبس مظاهر…………………………………………………………………. 150 4-3-3-6 حبس برای اقدام حد…………………………………………………………. 150 4-3-4 زندان در جرایم مربوط به مال…………………………………………………. 152 4-3-4-1 حبس خودداری کننده از ادعای دین………………………………………… 152 4-3-4-2 حبس غاضب بر خورندهد مال یتیم و خیانت کننده امانت…………………… 155 4-3-4-3 حبس عامل خیانت کار……………………………………………………….. 156 4-3-4-4 حبس ناقب……………………………………………………………………. 157 4-3-4-5 حبس سارق برای بار سوم………………………………………………….. 157 4-3-4-6 مفلس ……………………………………………………………………….. 158 4-3-4-7 حبس ممتنع از ادعای دین…………………………………………………… 158 4-3-4-8 حبس راهن…………………………………………………………………… 160 4-3-4-9 حبس تارک نفقه……………………………………………………………… 160 4-3-4-10 حبس مدعی علیه منکر وجود محکوم به ………………………………… 161 4-3-4-11 حبس نباش…………………………………………………………………. 161 4-3-4-12 حبس طرار ، مختلس………………………………………………………. 161 4-3-4-13 حبس کفیل…………………………………………………………………. 162 4-3-4-14 حبس ملتوی در محکمه…………………………………………………… 162 4-3-4-15 حبس مدعی علیه که نکول پیشه کند……………………………………… 162 4-3-4-16 حبس مدعی الیه تا حضور شهود…………………………………………. 162 4-3-5 زندان در شهادت……………………………………………………………….. 163 4-3-5-1 حبس شهود………………………………………………………………….. 163 4-3-5-2 حبس شاهد دروغگو………………………………………………………… 163 4-3-6 حبس تراشنده و از بین برنده موی زنها………………………………………. 163 4-3-7 حبس زننده برده خویش……………………………………………………….. 165 4-3-8 حبس مردم آزار………………………………………………………………… 165 4-3-9 حبس برای ترک واجبات و ارتکاب محرمات…………………………………… 165 4-3-10 حبس ساحر ، کاهن و عارف…………………………………………………. 166 4-3-11 زندان عالم فاسق ، طبیب ، جاهل و مکری مفلس…………………………… 168 4-3-12 حبس برای توبه از گناه………………………………………………………. 169 4-3-13 حبس قائلان به خدایی علی( علیه السلام)……………………………………. 170 4-3-14 حبس برای شراب و مست کننده……………………………………………… 171 4-3-15 حبس مشروبخوار در ماه مبارک رمضان……………………………………. 171 4-3-16 حبس آزار دهنده زن خویش…………………………………………………. 172 4-3-17 حبس بنده فراری……………………………………………………………… 172 فصل پنجم : حقوق زنان و زندانی 5-1 حقوق زندانی در قرآن و روایات………………………………………………….. 176 5-1-1 ارزش های انسان در قرآن و از دیدگاه اسلام…………………………………. 176 5-2 حقوق زندانی از دیدگاه اسلام و حقوق موضوعه……………………………….. 178 5-2-1 قواعدی که اسلام درباره رفتار با زندانیان منظور داشته……………………… 181 5-2-2 حقوق عمومی زندانیان…………………………………………………………. 181 5-3 مصادیق حقوق زندانی…………………………………………………………….. 183 5-3-1 آزادی انجام معامله……………………………………………………………… 183 5-3-2 آزادی نکاح یا طلاق……………………………………………………………. 184 5-3-3 آزادی شهادت ………………………………………………………………….. 184 5-3-4 آزادی ایراد سخنرانی ، تالیف و نظایر آن……………………………………… 184 5-3-5 آزادی اشتغال به مشاغل مختلف……………………………………………….. 185 5-3-6 آزادی در ورزش……………………………………………………………….. 185 5-3-7 لزوم توجه به تمایلات و سلیقه های شخصی زندانی………………………….. 185 5-3-8 حق ملاقات با خانواده………………………………………………………….. 185 5-3-9 تفکیک زندانیان در مورد لازم…………………………………………………. 186 5-3-10 حق برخورداری از بهداشت عمومی و فردی……………………………….. 186 5-3-11 حق برخورداری از خوراک و پوشاک مناسب……………………………….. 188 5-3-12 آزادی رفت و امد شاگرادان و مستمعان زندانی……………………………… 189 5-3-13 حق برخورداری از آسایش روحی ………………………………………….. 189 5-3-14 حق زنان در زندان……………………………………………………………. 190 5-3-15 بازرسی وضع زندانیان……………………………………………………….. 190 5-3-16 منع تادیب و تنبیه زندانیان……………………………………………………. 190 5-3-17 رسیدگی به جرائمی که در داخل زندان صورت می گیرد……………………. 191 5-3-18 حق برخورداری از وکیل……………………………………………………… 191 5-3-19 منع مطلق شکنجه……………………………………………………………. 191 5-3-20 حق زندانی در آموزش های لازم…………………………………………….. 192 5-3-21 حق زندانی در آزادی برقراری ارتباط………………………………………… 192 5-3-22 حق دسترسی به کتابخانه عمومی و اخبار و اطلاعات………………………. 192 5-3-23 آزادی انجام شعائر دینی………………………………………………………. 193 5-3-24 حق شرکت در مراسم اعیاد و مانند آن………………………………………. 194 5-3-24-1 حق زندانی برای حضور در مراسم مذهبی……………………………….. 195 5-3-25 حق معالجه زندانی یا آزاد سازی…………………………………………….. 196 5-3-26 حق زندانی در صورت تبرئه…………………………………………………. 197 5-3-27 حق رفاه زندانی………………………………………………………………. 198 5-3-28 حق نفقه زندانی………………………………………………………………. 199 5-3-29 حق تعجیل در محاکمه………………………………………………………… 201 5-3-30 حق زندانی در مورد همسرش با او………………………………………….. 203 5-3-31 حق جداسازی زنان از مردان در زندان………………………………………. 204 5-3-32 جداسازی نوجوانان از سالمندان و مسلمانان از غیر مسلمانان……………… 206 5-3-33 فوت زندان……………………………………………………………………. 207 5-4 ارشاد و راهنمایی زندانیان………………………………………………………… 208 5-5 مخارج و مسکن زندانیان………………………………………………………….. 209

 • چارچوب نظری پایان نامه در مورد طرحواره های ناسازگار اولیه

  چارچوب نظری پایان نامه در مورد طرحواره های ناسازگار اولیه دانلود فایل چارچوب نظری پایان نامه در مورد طرحواره های ناسازگار اولیه در 31  صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و…

 • تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال

  پایان نامه تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال,پایان نامه تمرینات هوازی,پژوهش تمرینات هوازی بر مردان میانسال,تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال,تاثیر تمرینات هوازی بر ایمونوگلوبین های منتخب مردان…

 • مقاله شیمی در نگاه جهان

  اورانیم در گذر زمان,دانلود مقاله شیمی در نگاه جهان,دستاوردهای علمی مرتبط با شیمی,عنصر هیدروژن و ترکیبات,کاربرد شیمی,کروم چیست,مقاله شیمی در نگاه جهان دانلود فایل شیمی در نگاه جهان 1- کروم چیست؟........................................................ 3 2- عنصر هیدروژن و ترکیبات آن....................................... 12 3-…

 • زندگینامه ابو لنصر فارابی

  ابو لنصر فارابی,زندگینامه,زندگینامه ابو لنصر فارابی دانلود فایل زندگینامه ابو لنصر فارابی  زندگینامه ابو لنصر فارابی  فهرست مطالب مقدمه كودكی ابونصر فارابی زندگی اجتماعی و سیاسی زمان فارابی وضع علمی فارابی آثار و كتابهای فارابی آثار او در منطق احضاء…

 • پاورپوینت حقوق درمورد سرقت

  پاورپوینت حقوق درمورد سرقت دانلود فایل پاورپوینت سرقت بخشی از اسلاید ها: اسلاید 1 :   سرقت سرقت از باسابقه ترین جرایم بشری است که در جامعه های مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود. این پدیده در طول…

 • گزارش کارآموزی حقوق و دستمزد مرکز خدمات پارس الرمس

  پارس الرمس,حقوق و دستمزد,دانلود گزارش کارآموزی حقوق و دستمزد مرکز خدمات پارس الرمس,کاراموزی حقوق و دستمزد مرکز خدمات پارس الرمس,کارورزی حقوق و دستمزد مرکز خدمات پارس الرمس,گزارش کارآموزی حقوق و دستمزد مرکز خدمات پارس الرمس,گزارش کاراموزی حقوق و دستمزد مرکز…

 • پایان نامه کارشناس ارشد مدیریت : اتوماسیون و نگهداری تعمیرات

  پایان نامه کارشناس ارشد مدیریت : اتوماسیون و نگهداری تعمیرات,پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی علل گریز از پرداخت حق بیمه واقعی توسط كارفرمایان,دانلود,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه…

 • مقاله ویژگی های آب و هوایی مناطق بیابانی

  مقاله ویژگی های آب و هوایی مناطق بیابانی دانلود فایل مقاله ویژگی های آب و هوایی مناطق بیابانی قسمتهایی از متن جهت آشنایی با محتوا: بیابان بیابان سرزمین وسیعی است که به خاطر بارندگی سالیانه کم دارای پوشش گیاهی کمی…

 • دانلود فایل اکسل داده های شاخص کل هم وزن بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 93 الی تیرماه 95

  دانلود داده های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,دانلود فایل اکسل داده های شاخص کل هم وزن بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 93 الی تیرماه 95 دانلود فایل عنوان: دانلود فایل اکسل داده های شاخص…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت سازمانی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت سازمانی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت سازمانی در 44 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • پرسشنامه سلامت معنوی الیسون و پالوتزین (1982)

  پرسشنامه سلامت معنوی الیسون و پالوتزین (1982) دانلود فایل پرسشنامه سلامت معنوی الیسون و پالوتزین (1982) منابع : رضایی، محبوبه، سیدفاطمی، نعیمه، حسینی، فاطمه. سلامت معنوی بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی، مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه پزشکی…

 • گزارش کارآموزی از گندم تا ماکارونی-کارخانه ماکارونی زرین گل

  دانلود گزارش کارآموزی از گندم تا ماکارونیکارخانه ماکارونی زرین گل,زرین گل,کاراموزی از گندم تا ماکارونیکارخانه ماکارونی زرین گل,کارخانه,کارورزی از گندم تا ماکارونیکارخانه ماکارونی زرین گل,گزارش کارآموزی از گندم تا ماکارونی-کارخانه ماکارونی زرین گل,گزارش کاراموزی از گندم تا ماکارونیکارخانه ماکارونی زرین…

 • تحقیق در مورد تــورم

  تحقیق در مورد تــورم دانلود فایل تحقیق در مورد  تــورم تورم به عنوان یكی از مشكلات موجود در اقتصاد كه همواره موجب نگرانی دولتمردان هر كشوری می باشد، در اقتصاد مطرح است. تورم می تواند هم به عنوان معلول ساز…

 • مقاله تحمل پذیری خطا و حملات در شبکه های پیچیده

  مقاله تحمل پذیری خطا و حملات در شبکه های پیچیده دانلود فایل مقاله تحمل پذیری خطا و حملات در شبکه های پیچیده چکیده: سیستم های ارتباطی/حمل و نقل اغلب در معرض حمله و خرابی هستند.در این جا ما سیستم های…

 • مقاله اصول پژوهش در عملیات

  مقاله اصول پژوهش در عملیات دانلود فایل پژوهش در عملیات مفاهیم اصول و تاریخچه چكیده این مقاله به تشریح مفاهیم و اصول پژوهش در عملیات می‌پردازد. تعاریف مختلفی از پژوهش در عملیات مطرح می‌شود و موضوع از جنبه علم بودن،…

 • سمینار برق بررسی سیستم های مدیریت شبكه های مخابراتی در جهان و تعیین وضعیت روز کشور

  سمینار برق بررسی سیستم های مدیریت شبكه های مخابراتی در جهان و تعیین وضعیت روز کشور دانلود فایل سمینار برق بررسی سیستم های مدیریت شبكه های مخابراتی در جهان و تعیین وضعیت روز کشور لطفا از این پروژه در راستای…

 • پایان نامه بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

  پایان نامه بررسی معیارهای تشخیصی,پایان نامه بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی,قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی,معیارهای تشخیصی قتل عمدی دانلود فایل پایان نامه بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق…

 • پرسشنامه افسردگی كودكان تیشر و لانگ (1977)

  پرسشنامه افسردگی كودكان تیشر و لانگ (1977) دانلود فایل پرسشنامه افسردگی كودكان تیشر و لانگ (1977) منبع : Mootabi F, Jazayeri A, Mohammadkhani P, Poorshahbaz A. Comparison of mental structures related to relapse in depressed patients with a recurrence history,…

 • مقاله پرندگان منظومه منطق الطیر عطار

  مقاله پرندگان منظومه منطق الطیر عطار دانلود فایل مقاله پرندگان منظومه منطق الطیر عطار قسمتهایی از متن:  منطق الطیر: مأخوذ است از آیه شریفه : «و ورث سلیمان داود و قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل…

 • بررسی گیاه خیار به صورت لاتین

  بررسی گیاه خیار به صورت لاتین,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل Cucumber, Cucumis sativus, is a warm season, vining, annual plant in the family…

 • بررسی رابطه وسواس فکری – عملی با کمال گرایی در بین دانشجویان پرستاری و روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی

  بررسی رابطه وسواس فکری – عملی با کمال گرایی در بین دانشجویان پرستاری و روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی,پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی دانلود فایل پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی    بررسی رابطه وسواس فکری – عملی با کمال گرایی…

 • پروژه کارآفرینی مزرعه پرورش بلدرچین

  بلدرچین,پرورش,پروژه کارآفرینی مزرعه پرورش بلدرچین,پروژه کارافرینی مزرعه پرورش بلدرچین,توجیه اقتصادی مزرعه پرورش بلدرچین,دانلود پروژه مزرعه پرورش بلدرچین,دانلود کارآفرینی مزرعه پرورش بلدرچین,طرح توجیه فنی مزرعه پرورش بلدرچین,طرح توجیهی مزرعه پرورش بلدرچین,کارآفرینی مزرعه پرورش بلدرچین,مزرعه دانلود فایل پروژه کارآفرینی مزرعه پرورش بلدرچین…

 • پاورپوینت طرح اختلاط بتن

  پاورپوینت طرح اختلاط بتن دانلود فایل پاورپوینت طرح اختلاط بتن این پاورپوینت در 21 اسلاید اماده ارئه می باشد  پاورپوینت طرح اختلاطپاورپوینت طرح اختلاط بتن کلمات کلیدی: طرح اختلاط اختلاط بتن تكنولوژی بتن

 • بررسی عفونت ویروس هپاتیت B در بیماران کاندید آنژیوگرافی قلبی در بیمارستان امام اردبیل وعوامل مرتبط با آن

  بررسی عفونت ویروس هپاتیت B در بیماران کاندید آنژیوگرافی قلبی در بیمارستان امام اردبیل وعوامل مرتبط با آن,پایان نامه بررسی عفونت ویروس هپاتیت B در بیماران کاندید آنژیوگرافی قلبی در بیمارستان امام اردبیل وعوامل مرتبط با آن دانلود فایل پایان…

 • پاورپوینت حسابرسی کامپیوتری

  پاورپوینت حسابرسی کامپیوتری,حسابرسی در محیط سیستم اطلاعاتی,حفظ قابلیت اتکا ،ایمنی و تمامیت اطلاعات,دانلود پاورپوینت حسابرسی کامپیوتری,راه های افزایش قابلیت اتکای اطلاعات,نیاز حسابرس به مهارت خاص در زمینه سیستم اطلاعاتی,وظایف حسابرس هنگام حداکثر بودن خطر کنترل در محیط کامپیوتر های شخصی,وظایف…

 • تأثیر تحقیقات بازاریابی بر عملکرد از طریق فرهنگ بازارگرایی در آژانس‌های مسافرتی شهرستان اردبیل

  آژانس‌های مسافرتی شهرستان اردبیل,پایان نامه تأثیر تحقیقات بازاریابی بر عملکرد از طریق فرهنگ بازارگرایی در آژانس‌های مسافرتی شهرستان اردبیل,تأثیر تحقیقات بازاریابی بر عملکرد,تأثیر تحقیقات بازاریابی بر عملکرد از طریق فرهنگ بازارگرایی در آژانس‌های مسافرتی شهرستان اردبیل دانلود فایل پایان نامه…

 • بررسی عوامل مؤثر در بهره وری سبز در سالن رنگرزی و چاپ و تكمیل صنایع نساجی

  بررسی عوامل مؤثر در بهره وری سبز در سالن رنگرزی و چاپ و تكمیل صنایع نساجی,بهره وری سبز,تكمیل صنایع نساجی,چاپ,سالن رنگرزی دانلود فایل بررسی عوامل مؤثر در بهره وری سبز در سالن رنگرزی و چاپ و تكمیل صنایع نساجی بهره…

 • مقاله بررسی بهره و حسابداری تورم

  پروژه بررسی بهره و حسابداری تورم,تحقیق بررسی بهره و حسابداری تورم,دانلود تحقیق بررسی بهره و حسابداری تورم,مقاله بررسی بهره و حسابداری تورم دانلود فایل مقاله بررسی بهره و حسابداری تورم در 24 صفحه ورد قابل ویرایش  بهره و حسابداری تورم:…

 • پرسشنامه شادکامی آکسفورد

  پرسشنامه شادکامی آکسفورد دانلود فایل پرسشنامه شادکامی آکسفورد منابع احمدیان، علی. (1391). تاثیر درمان شناختی ذهن­آگاهی بر فشار خون، تنیدگی و شادکامی بیماران مرد مبتلا به فشار خون بیمارستان گلستان اهواز. چاپ نشده، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران…

 • مقاله بررسی منطقه جنوب آسیا

  پروژه بررسی منطقه جنوب آسیا,تحقیق بررسی منطقه جنوب آسیا,دانلود تحقیق بررسی منطقه جنوب آسیا,مقاله بررسی منطقه جنوب آسیا دانلود فایل مقاله بررسی منطقه جنوب آسیا در 50 صفحه ورد قابل ویرایش  فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه فصل اول: معرفی منطقه…

 • تحقیق افسردگی

  تحقیق افسردگی,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود جزوه آموزشی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات دانلود فایل تحقیق افسردگی دانلود تحقیق افسردگی در 10 صفحه…

 • تحقیق رنگ در معماری

  تحقیق رنگ در معماری دانلود فایل تحقیق رنگ در معماری رنگ در معماریاین پروژه در قالب word و در 128 صفحه می باشد. فهرست  مطالب :                            …

 • پاورپوینت بررسی برنامه نویسی موبایل

  بررسی برنامه نویسی موبایل,برنامه نویسی,پاورپوینت بررسی برنامه نویسی موبایل,تحقیق بررسی برنامه نویسی موبایل,دانلود پاورپوینت بررسی برنامه نویسی موبایل,مقاله بررسی برنامه نویسی موبایل,موبایل دانلود فایل پاورپوینت بررسی برنامه نویسی موبایل در 19 اسلاید قابل ویرایش معرفی تمامی برنامه های معروف موبایل…

 • گزارش کاراموزی شرکت زامیاد

  دانلود گزارش کارآموزی شرکت زامیاد,کاراموزی شرکت زامیاد,کارورزی شرکت زامیاد,گزارش کاراموزی شرکت زامیاد دانلود فایل گزارش کاراموزی شرکت زامیاد در 91 صفحه ورد قابل ویرایش تاریخچه شرکت زامیاد :  این شرکت در سال 1342 تاسیس شده است و فعالیتهای آن شامل…

 • مقاله بررسی عوامل محیطی جغرافیایی و انسانی پارك چیتگر

  پروژه بررسی عوامل محیطی جغرافیایی و انسانی پارك چیتگر,تحقیق بررسی عوامل محیطی جغرافیایی و انسانی پارك چیتگر,دانلود تحقیق بررسی عوامل محیطی جغرافیایی و انسانی پارك چیتگر,مقاله بررسی عوامل محیطی جغرافیایی و انسانی پارك چیتگر دانلود فایل مقاله بررسی عوامل محیطی…