پایان نامه بررسی رابطه مهارتهای اجتماعی و تاثیر آن بر سلامت روانی نوجوانان

بررسی رابطه مهارتهای اجتماعی و تاثیر آن بر سلامت روانی نوجوانان,پایان نامه بررسی رابطه مهارتهای اجتماعی و تاثیر آن بر سلامت روانی نوجوانان,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه بررسی رابطه مهارتهای اجتماعی و تاثیر آن بر سلامت روانی نوجوانان,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کسب درآمد اینترنتی

دانلود فایل

پایان نامه بررسی رابطه مهارتهای اجتماعی و تاثیر آن بر  سلامت روانی نوجوانان چکیده داشتن ارتباط مناسب در سایه‌ی مهارت‌های اجتماعی در موفقیت افراد در زندگی، محل‌کار و اجتماع سازنده و موثر می‌باشد. توان برقراری ارتباط موثر میزان شایستگی فرد   و سلامت روان او را تأمین می‌نماید. این مطالعه به منظور بررسی وضعیت سلامت روانی نوجوانان و تاثیر مهارتهای اجتماعی در زندگی آنها انجام گردیده‌است. در این پژوهش از 80 پرسشنامه سلامت عمومی ( GHQ-28 ) و 80 پرسشنامه مهارتهای اجتماعی نوجوانان (TISS) استفاده شده‌ که بین دختران مقطع راهنمایی شهر ……… مطالعه شده است. جامعه کل آماری ما در این پژوهش 245 نفر می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، از روشهای آمار استناطی(آزمون همبستگی) و یافته های جمعیت شناختی(میانگین و انحراف استاندارد) استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین سلامت روانی و مهارتهای اجتماعی در نوجوانان وجود دارد. این پژوهش به بررسی مهارت اجتماعی و سلامت روان می پردازد و فرضیه ها ی مربوط به آن عبارتند از : فرضیه اول: بین سازگاری اجتماعی با سلامت روان رابطه ی وجود دارد . فرضیه دوم: بین عملکرد جسمانی با سازگاری اجتماعی رابطه ی وجود دارد. فرضیه سوم: بین عملکرد اجتماعی با سازگاری اجتماعی رابطه ی وجود دارد. فرضیه چهارم: بین افسردگی با سازگاری اجتماعی رابطه ی وجود دارد . فرضیه پنجم: بین اضطراب با سازگاری اجتماعی رابطه ی وجود دارد . فهرست مطالب چکیده فصل اول: کلیات تحقیق 1-1- مقدمه ………………………………… 2 1-2- بیان مسئله ……………………………. 3 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش ……………………. 3 1-4- قلمروی تحقیق ………………………….. 4 1-5- فرضیات تحقیق ………………………………………………………………. 4 1-6- تعاریف نظری متغیرها……………………………………………………….. 5 1-6-1- سلامت روان…………………………………………………………………………… 5 1-6-2- مهارت اجتماعی…………………………………………………………………. 5 1-7- تعریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………… 5 1-7-1- سلامت روان…………………………. 5 1-7-2- مهارت اجتماعی……………………… 5 فصل دوم: ادبیات تحقیق 1-2- مهارت اجتماعی………………………………………………………………………. 7 2-1-1- اجزاء تشکیل دهنده مهارت های اجتماعی……………. 8 2-1-2- ویژگی های مهارت اجتماعی…………………………………………. 9 2-1-3- اجزاء مهارت و فرآیندهای مهارت………………………….. 10 2-1-4- راهکارهایی برای بهبود مهارت های اجتماعی کودک  13 2-1-5- روشهایی برای تقویت مهارت های اجتماعی…. 15 2-1-6- مدیریت مهارتهای اجتماعی برای تغییر رفتار.. 18 2-2- مهارت های دهگانه……………………………………………………………….. 20 2-3- تعریف بهداشت روانی……………………… 23 2-3-1- بهداشت روانی را در سه بعد می توان خلاصه کرد   27 2-3-2- اهداف بهداشت روانی درخانواده…………………………….. 27 2-3-3- عوامل مؤثر در بهداشت روانی………………………………….. 28 2-3-4- نقش مشاور در تامین بهداشت روانی در مدرسه.. 29 2-3-5- راههای تقویت بهداشت روانی فرزندان………………….. 29 2-3-6- عوامل موثر دربهداشت روانی دانش آموزان………. 30 2-3-7- بهداشت روانی در آموزش و پرورش……….. 32 2-3-8- نتایج عملی بهداشت روانی…………….. 32 2-3-9- عوامل برهم زننده بهداشت روانی(سلامت روان).. 33 2-3-10- معیارهای بیماری و سلامت روانی در مكتب اسلام         34 2-4- مكانیسم‌های دفاعی و نقش آنها در بهداشت روانی 35 2-4-1- سركوبی……………………………. 36 2-4-2- جبران…………………………….. 36 2-4-3- جا به جائی………………………… 37 2-4-4- ((تصعید)) یا ((والایش))……………… 37 2-4-5- همانند سازی……………………….. 38 2-4-6- درون فكنی…………………………. 38 2-4-7 – برون فكنی………………………… 38 2-4-8- دلیل تراشی………………………… 38 2-4-9- واكنش سازی یا واكنش معكوس…………… 39 2-4-10- بازگشت ـ عقب‌نشینی ـ واپس روی……….. 39 2-4-11- مكانیسم انكار …………………………. 39 2-4-12- خیالبافی یا رؤیای روز ………………… 39 2-5- اهمیت خانواده………………………………………………………………………. 40 2-6- مشخصه‌های بهداشت روانی و شخصیت سالم…….. 43 2-7- راههای تقویت بهداشت روانی فرزندان………………………. 45 2-8- انواع خانواده ها از نظر تربیت……………………………….. 46 2-8-1- خانواده خشك و سخت گیر……………………………………………… 46 2-8-2- خانواده سهل گیر و آسان گیر ………………………………… 48 2-8-3- خانواده گسسته (‌خانواده پریشان )……………………… 50 2-8-4- خانواده سالم یا خانواده دمكرات…………………………… 53 2-9- معنویت چیست؟…………………………………………………………………………. 56 2-9-1- چالش ها فراروی خانواده……………………………………………. 56 2-9-2- راه کارهای تقویت معنویت در خانواده………………. 57 2-10- بهداشت روانی در مكتب آدلر………………………………………. 59 2-10-1- بهداشت روانی از دیدگاه مكاتب………………………….. 59 2-10-2- بهداشت روانی از نظر پاولوف …………………………….. 60 2-10-3- تعریف بهداشت روانی در اسلام …………………………….. 60 2-10-4- نظریه فروید……………………………………………………………………. 62 2-10-5 – نظریه یونگ……………………………………………………………………. 63 2-10-6- نظریه موری………………………………………………………………………. 63 2-10-7- نظریه آدلر………………………………………………………………………. 64 2-10-8- نظریه فروم………………………………………………………………………. 64 2-10-9- نظریه مزلو………………………………………………………………………. 64 2-10-10- نظریه اسكینر……………………………………………………………….. 65 2-10-11- نظریه اریكسون…………………………………………………………….. 65 2-10-12- نظریه هری استاك سالیوان……………………………………. 65 2-10-13- نظریه گوردون آلپورت……………………………………………… 66 2-10-14- نظریه جورج كلی………………………………………………………….. 67 2-10-15- نظریه آلبرت الیس……………………………………………………… 68 2-11- نظریات مختلف در روانشناسی نوجوانی…………………… 68 2-11-1- بازپیدایی «هال»………………………………………………………….. 69 2-11-2- ریخت شناسی تکوینی و رشد حلزونی (مارپیچی) «گزل»        70 2-11-3- ریختهای بدنی «کرچمر»……………………………………………….. 70 2-11-4- هیأت بدنی«زیلر»………………………………………………………….. 71 2-11-5- لایه های شخصیت«رمپلاین»……………………………………………. 71 2-11-6- نظریه های روان شناختی……………………………………………. 71 2-11-7- ساختار مرحله ای«کراچ»……………………………………………. 72 2-11-8- نظریه های روانی،اجتماعی و جامعه شناختی….. 72 2-11-9- نظریه میدانی «لوین»………………………………………………….. 73 2-11-10- سلسله مراتب ارزشی«اشپرانگر»………………………….. 73 2-11-11- اجتماعی کردن«دیویس»……………………………………………… 73 2-11-12- وظیفه رشدی «هویگهرست»…………………………………………. 73 2-11-13- نظریه ی جامعه شناختی……………………………………………. 74 2-11-14- «کینگزلی دیویس»:نظریه ی جامعه شناختی…….. 74 2-11-15- نظریه روان تحلیلگری……………………………………………… 74 2-11-16- نظریه های انسان شناختی………………………………………. 74 2-11-17- بررسی نظریه های رشد نوجوانی………………………….. 75 فصل سوم: روش تحقیق 3-1- روش تحقیق…………………………… 80 3-2- جامعه آماری…………………………. 80 3-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری……………. 80 3-4- ابزار سنجش………………………….. 80 فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها و نتیجه گیری 4-1- روش تجزیه و تحلیل آماری………………. 83 4-2- یافته های توصیفی…………………….. 83 4-3- یافته های استنباطی و تاییدی:………….. 84 4-4- یافته های پژوهشی…………………….. 89 4-5- بحث و نتیجه گیری…………………….. 90 منابع………………………………………………………………………………………………………. 91 ضمائم………………………………………………………………………………………………………. 93 فهرست جداول جدول 4-1-میانگین و انحراف استاندارد سلامت روانی و سازگاری اجتماعی……………………………………….. 83 جدول4-2-آزمون همبستگی در بررسی سلامت روان با سازگاری اجتماعی  84 جدول4-3-آزمون همبستگی در بررسی عملکرد جسمانی با سازگاری اجتماعی……………………………………….. 85 جدول4-4-آزمون همبستگی در بررسی عملکرد اجتماعی با سازگاری اجتماعی…………………………………………………. 85 جدول4-5-آزمون همبستگی در بررسی افسردگی با سازگاری اجتماعی    86 جدول4-6-آزمون همبستگی در بررسی اضطراب با سازگاری اجتماعی 86

 • قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره

  قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره,ماهواره دانلود فایل ماهواره، فرصت یا تهدید از دیر باز بشر در تلاش بوده است تا بر عنصر زمان و مکان به عنوان عوامل مانع ارتباط سریع مستقیم میان انسان‌ها فائق آید. از زمانی که…

 • معرفی سیستم عامل های نایاب

  دانلود,دانلود اندروید,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود فایل,دانلود مقاله,دانلود مقاله معرفی سیستم عامل های نایاب,دانلود نرم افزار,سیستم عامل ARAnyM,سیستم عامل Aros,سیستم عامل Arudius,سیستم عامل Calmira,سیستم عامل FreeDOS,سیستم عامل HAIKU,سیستم عامل Joli,سیستم عامل PCBSD,سیستم عامل Quantian,کسب درآمد اینترنتی,معرفی سیستم عامل های نایاب…

 • مقاله هک و هکرهای ویندوز

  مقاله هک و هکرهای ویندوز دانلود فایل مقاله هک و هکرهای ویندوز فهرست: درباره هک و هکرها هک چیست و Hacker کیست ؟ چه باید کرد ؟! چگونه هک نشویم ؟! انواع هکرها انواع حمله هکرها ........................................................... بخشهایی از متن:…

 • پایان نامه شرح دستگاه آنالایزر

  آنالایزر,پایان نامه شرح دستگاه آنالایزر,پروژه شرح دستگاه آنالایزر,تحقیق شرح دستگاه آنالایزر,دانلود پایان نامه شرح دستگاه آنالایزر,دستگاه,شرح,مقاله شرح دستگاه آنالایزر دانلود فایل پایان نامه شرح دستگاه آنالایزر در 115 صفحه ورد قابل ویرایش  فهرست مطا لب 1- مقدمه 2- بلوك و…

 • پمفلت (بروشور) اختلال وسواس فکری و عملی

  بروشور اختلال وسواس فکری و عملی پمفلت وسواس پمفلت وسواس فکری و عملی,پمفلت (بروشور) اختلال وسواس فکری و عملی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل…

 • تحقیق شاخه‌های گرافیك

  پایان نامه شاخه‌های گرافیك,پروژه شاخه‌های گرافیك,تحقیق شاخه‌های گرافیك,دانلود شاخه‌های گرافیك,شاخه‌های گرافیك دانلود فایل تحقیق شاخه‌های گرافیك دیباچه نبود منابع مكتوب به زبان فارسی در زمینه بخش‌های عمده‌ای از فعالیت‌های گرافیك همواره یكی از چالش‌های پیش روی این هنر و از…

 • تحقیق بررسی علل عقب ماندگی دانش آموزان ناشنوا

  تحقیق بررسی علل عقب ماندگی دانش آموزان ناشنوا دانلود فایل تحقیق بررسی علل عقب ماندگی دانش آموزان ناشنوا چكیده تحقیق حاضر به منظور بررسی علل عقب ماندگی دانش آموزان ناشنوا صورت گرفته است. در فرضیه های ارائه شده است علت…

 • مقاله تجارت الكترونیك و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران

  مقاله تجارت الكترونیك و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران دانلود فایل مقاله تجارت الكترونیك و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران 1- مقدمه: در عصر ظهور پدیده‌ها، تجارت الكترونیك پدیده‌ای برتر است كه…

 • پروژه کارآفرینی راه اندازی کارگاه آبکاری قطعات پلاستیکی

  پروژه کارآفرینی راه اندازی کارگاه آبکاری قطعات پلاستیکی,پروژه کارافرینی راه اندازی کارگاه آبکاری قطعات پلاستیکی,توجیه اقتصادی را,دانلود پروژه راه اندازی کارگاه آبکاری قطعات پلاستیکی,دانلود کارآفرینی راه اندازی کارگاه آبکاری قطعات پلاستیکی,طرح توجیه فنی راه اندازی کارگاه آبکاری قطعات پلاستیکی,طرح توجیهی…

 • یعقوب و چگونگی تشكیل دولت صفاری

  یعقوب و چگونگی تشكیل دولت صفاری دانلود فایل یعقوب و چگونگی تشكیل دولت صفاری تاریخ صفاریان زمان و مكان محدودی از تاریخ پرفراز و نشیب ایران دوره اسلامی را در بر می گیرد یعقوب لیث صفاری در نزد ایرانیان همواره…

 • پایان نامه بررسی ویژگیهای اجتماعی مصرف کنندگان مواد مخدر

  پایان نامه بررسی ویژگیهای اجتماعی مصرف کنندگان مواد مخدر دانلود فایل پایان نامه بررسی ویژگیهای اجتماعی مصرف کنندگان مواد مخدر چكیده : موضوع تحقیق حاضر بررسی ویژگی اجتماعی مصرف‌كنندگان مواد مخدر می باشد در این تحقیق  ابتدا انواع مواد مخدر…

 • پایان نامه بررسی مجتمع تجاری آرمان

  آرمان,پایان نامه بررسی مجتمع تجاری آرمان,پروژه بررسی مجتمع تجاری آرمان,تحقیق بررسی مجتمع تجاری آرمان,دانلود پایان نامه بررسی مجتمع تجاری آرمان,مجتمع تجاری,مقاله بررسی مجتمع تجاری آرمان دانلود فایل  پایان نامه بررسی مجتمع تجاری آرمان در 85 صفحه ورد قابل ویرایش عنوان…

 • دانلود پاورپوینت نهادها و بانکهای اسلامی و ابزارهای متداول در این مؤسسات (فصل نهم کتاب بازارها، نهادها و ابزارهای مالی تألیف دکتر هیبتی و همکاران)

  دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی فصل نهم کتاب بازارها، نهادها و ابزارهای مالی تألیف دکتر فرشاد هیبتی، دکتر هاشم نیکومرام و دکتر فریدون رهنمای رودپشتی با عنوان نهادها و بانکهای اسلامی و ابزارهای متداول,دانلود پاورپوینت نهادها و بانکهای اسلامی و ابزارهای…

 • معماری چیست؟

  معماری چیست؟ دانلود فایل معماری چیست؟ معماری چیست؟ از بارزترین نشانه های تفاوت انسان و حیوان ، عشق به نوجوئی، تكامل و توسعه قدرت خویش بوده است. حیوان از غریزه اش مدد گرفت، لانه و سرپناه ساخت و طی هزاران…

 • پاورپوینت بازیگران و محیط خط مشی

  پاورپوینت بازیگران و محیط خط مشی,دانلود پاورپوینت بازیگران و محیط خط مشی,رسانه های جمعی,ساختار جامعه,ساختار دیوانسالاری,سازمان دولت,سازمانهای تحقیقاتی,طبقه بندی خط مشی,قوه مجریه,قوه مقننه,کارگزاران منتخب,کارگزاران منصوب,گروههای ذینفع,نظام بین اللملی دانلود فایل عنوان: پاورپوینت بازیگران و محیط خط مشی فرمت: پاورپوینت (PowerPoint)…

 • پایان نامه پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی تبیین نقش اعتماد و نگرش به تبلیغات اینترنتی

  پایان نامه پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی تبیین نقش اعتماد و نگرش به تبلیغات اینترنتی دانلود فایل پایان نامه پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی تبیین نقش اعتماد و نگرش به تبلیغات اینترنتی چکیده در عصر حاضر به دنبال…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش راهبردهای سرمایه گذاری در بورس

  عوامل تأثیرگذار بر انتخاب سهام توسط سرمایه گذاران,مبانی نظری و پیشینه پژوهش راهبردهای سرمایه گذاری در بورس دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش عوامل تأثیرگذار بر انتخاب سهام توسط سرمایه¬گذاران در  47 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx…

 • گزارش کارآموزی شرکت پارس خودرو

  پارس خودرو,دانلود گزارش کارآموزی شرکت پارس خودرو,شرکت,کاراموزی شرکت پارس خودرو,کارورزی شرکت پارس خودرو,گزارش کارآموزی شرکت پارس خودرو,گزارش کاراموزی شرکت پارس خودرو دانلود فایل گزارش کارآموزی شرکت پارس خودرو در 53 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول:…

 • پاورپوینت شیمی تجزیه

  پاورپوینت شیمی تجزیه دانلود فایل پاورپوینت شیمی تجزیه اسلاید یک سیر تحولی و رشداصولا توسعه و تغییر پایدار در فنون و روشهای تجزیه وجود دارد. طراحی دستگاه بهتر و فهم کامل مکانیسم فرآیندهای تجزیه‌ای ، موجب بهبود پایدار حساسیت ،…

 • پایان نامه استاندارد ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان دبیرستان

  پایان نامه استاندارد ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان دبیرستان دانلود فایل استاندارد ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران مقدمه اوتیسم یا در خود ماندگی یک نوع اختلال فراگیر رشدی است.اختلال های فراگیر…

 • گزارش كارآموزی در راه آهن(تعمیرات و نگهداری)

  تعمیرات و نگهداری,راه آهن,گزارش كارآموزی,گزارش كارآموزی در راه آهن(تعمیرات و نگهداری) دانلود فایل گزارش كارآموزی در راه آهن(تعمیرات و نگهداری) کارآموزی یک نوع نظام آموزشی است که در آن به کارآموزان با توجه به مهارت‌های مورد نیازشان، آموزش داده می‌شود.…

 • پایان نامه آتاماتون سلولی، آتاماتون یادگیر، و کاربرد آنها

  پایان نامه آتاماتون سلولی، آتاماتون یادگیر، و کاربرد آنها دانلود فایل پایان نامه آتاماتون سلولی، آتاماتون یادگیر، و کاربرد آنها چکیده در این پایان نامه سعی بر این است که آتاماتون سلولی، آتاماتون یادگیر و نیز چند نمونه از کاربرد…

 • طراحی لباس با كمك كامپیوتر (CAD)

  طراحی لباس با كمك كامپیوتر (CAD) دانلود فایل طراحی لباس با كمك كامپیوتر (CAD) بخشی از متن: ظهور كامپیوتر اگرچه رویدادی علمی بود، اما انقلاب صنعتی را كه از بسیاری جهات قابل مقایسه با انقلابهای صنعتی دیگر نیست پدید آورد.…

 • پایان نامه بررسی و تحلیل نرم افزارهای جریان متغیر تدریجی

  پایان نامه بررسی و تحلیل نرم افزارهای جریان متغیر تدریجی دانلود فایل پایان نامه بررسی و تحلیل نرم افزارهای جریان متغیر تدریجی چکیده به دلیل کاربرد فراوان و سهولت دسترسی به نرم افزارهایی که به مدلسازی جریان متغیر تدریجی می…

 • پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد وید و همکاران (1992)

  پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد وید و همکاران (1992) دانلود فایل پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد وید و همکاران (1992) منبع: میرحسامی، شریف، بررسی نقش خانواده در گرایش جوانان و نوجوانان به اعتیاد، ۱۳۸۸، پایان نامه کارشناسی. دانشگاه پیام نور.…

 • کارآفرینی صنعت چای

  کارآفرینی صنعت چای دانلود فایل کارآفرینی صنعت چای كلیات و شناخت طرح: شركت آفتاب گوهر نوین ( سهامی خاص ) در تاریخ 1/4/78 تحت شماره 13548 در مشهد به ثبت رسید. این شركت در ابتدا با سرمایه 10000000 ریال شروع…

 • پرسشنامه اضطراب شناختی (1987)

  پرسشنامه اضطراب شناختی (1987),پرسشنامۀ اضطراب شناختی (1987) ، لیندسای ، پرسشنامه اضطراب ، پرسشنامه اضطراب شناختی ، اضطراب شناختی (1987) ، اضطراب شناختی لیندسای دانلود فایل پرسشنامۀ اضطراب شناختی (1987) «پرسشنامۀ اضطراب شناختی»  که توسط لیندسای[1] و همکارانش (1987) تنظیم…

 • پیشینه نظری اعتیاد (فصل دو)

  پیشینه نظری اعتیاد (فصل دو) دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش اعتیاد (فصل دو) در 54 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی…

 • مقاله کشت سلول بنیادی جنینی

  مقاله کشت سلول بنیادی جنینی دانلود فایل مقاله کشت سلول بنیادی جنینی چکیده: چگونه سلول های بنیادی در آزمایشگاه کشت داده می شوند؟ رشد سلول های بنیادی در محیط آزمایشگاه را اصطلاحا "کشت سلولی" یا "cell culture " می نامند.در…

 • نمونه دادخواست مطالبه مهریه

  نمونه دادخواست مطالبه مهریه دانلود فایل نمونه دادخواست مطالبه مهریه ریاست محترم مجتمع قضایی  "شهرستان محل اقامت خوانده" باسلام احتراماً به استحضار می رساند: اینجانبه به استناد كپی مصدق عقدنامه شماره       مورخ    /    /    باخوانده عقدازدواج دائمی در دفترخانه  "شماره…

 • چارچوب نظری پایان نامه روانشناسی با موضوع مسئولیت پذیری

  چارچوب نظری پایان نامه روانشناسی با موضوع تیپ شخصیت دانلود فایل چارچوب نظری پایان نامه روانشناسی با موضوع مسئولیت پذیری در 17  صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری…

 • گزارش کاراموزی شهرداری خرمدره

  دانلود گزارش کارآموزی شهرداری خرمدره,کاراموزی شهرداری خرمدره,کارورزی شهرداری خرمدره,گزارش کاراموزی شهرداری خرمدره دانلود فایل گزارش کاراموزی شهرداری خرمدره در 45 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب -        مقدمه -        پیش گفتار -        تاریخچه -        آشنایی با محل کارورزی -        شرح…

 • بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

  بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی,پایان نامه کارشناسی بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل درسال 1391,رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی در بین کارکنان دانشگاه…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی در 36 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • نمونه سوالات پر تکرار استخدامی آموزش و پرورش از سال 84تا89

  آزمون,آزمون استخدامی,آزمون استخدامی آموزش و پرورش,آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی 95,نمونه سوالات اختصاصی آزمون استخدامی با جواب,نمونه سوالات پر تکرار استخدامی آموزش و پرورش از سال 84تا89,نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی با پاسخ,نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی با جواب,نمونه سوالات…