پایان نامه بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض

پایان نامه بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض

دانلود فایل

پایان نامه بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض چکیده جرم «افساد فی الارض» یکی از عناوین محل اختلاف فقهی است که در راستای فرایند اسلامی سازی، وارد حقوق کشورمان شد. ثنویت یا یگانگی دو موضوع «محاربه» و «افساد فی الارض» یکی از مباحث مورد اختلاف بین فقهای اسلامی است. آیه 32 و 33 سوره مائده، آیه 191 سوره بقره، احکام تکرار جرایم تعزیری، روایات مختلف از جمله روایاتی که در مورد قتل نبّاش، آدم فروش، عادت کننده به قتل اهل ذمّه و بردگان، آتش زننده خانه های مردم، مجازات ساحر، خطبه قاصعه و… از جمله دلایل و مستندات موافقان و مخالفان جرم انگاری «افساد فی الارض» است که هر کدام در توجیه نظر خود به نحوی به مستندات فوق استناد می کننند. قوانین مختلفی بعد از انقلاب بطور جسته و گریخته متعرض عنوان «افساد فی الارض» شده اند. از جمله این قوانین؛ قانون مجازات اخلال گران اقتصادی، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس، قانون عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزها، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّح و… است. قوانین فوق هیچ گونه تعریفی از «افساد فی الارض» ارائه نداده اند تا اینکه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب1/2/1392 جرم «افساد فی الارض» را تعریف کرد. با بررسی عناصر تشکیل دهنده (قانونی، مادی و معنوی) جرم «افساد فی الارض» و اصول مورد تأکید اندیشمندان در خصوص جرم انگاری، تعریف ارائه شده در قانون فوق الذکر دارای ایرادات متعددی از جمله استفاده از عباراتی که زمینه تفسیر موسّع قانون کیفری فراهم می کند، عدم توجه به مبانی شرعی، عدم مطابقت با اصول قانون اساسی، عدم رعایت معیارهای علمی جرم انگاری از جمله؛ توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل، تشدید بی رویه مجازات ها، تناسب جرم و مجازات، استفاده ابزاری از مجرم، استفاده از زبان روز جامعه، جرم انگاری از طریق مجاری خاص قانونی و… است. طبیعتاً عدم رعایت این اصول عواقبی مثل، تورم کیفری، افزایش شمار زندانیان، بازنمایی منفی دستگاه عدالت کیفری، اطاله دادرسی و… را درپی خواهد داشت.  سیاست جنایی تقنینی را می توان کلیه تدابیر و اقدامات سرکوبگرانه (کیفری، اجتماعی،آموزشی و…) و پشگیرانه از بزهکاری که مقنن به منظور سرکوب بزهکاری و بزهکاران و نیز پیشگیری از وقوع جرم و انحراف در قالب قوانین مدون عرضه می دارد نام برد[1]. جرم انگاری و وضع قوانینی که اعمالی را جرم بدانند، در هر جامعه ممکن است به دلایل گوناگون از جمله دلایل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، اقتصادی و…صورت گیرد، کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست و در تصویب قوانین دلایل مذکور همواره مدنظر بوده است. جرم انگاری «افساد فی الارض» هم یکی از موضوعات چالش برانگیز قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 می باشد که در این پایان نامه سعی می شود به چالشهای موجود در این مورد خاص پرداخته شود. -[1] لازرژ، کریستین، درآمدی بر سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات یلدا، 1375، ص 21. فهرست مطالب چکیده ث‌ تشکر و قدردانی   ج‌ فهرست مطالب   ح‌ 1. بیان مسأله. 1 2. اهداف تحقیق. 3 3. سولات تحقیق. 4 الف. سوال اصلی.. 4 ب. سوالات فرعی.. 4 4. فرضیه های تحقیق. 4 الف. فرضیه اصلی.. 4 ب. فرضیه های فرعی.. 4 5. پیشینه تحقیق. 5 6. روش تحقیق. 5 7. مشکلات تحقیق. 5 8. سازمان دهی تحقیق. 6 بخش اول: سیاست جنایی اسلام در مورد جرایم حدی  و مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض     7 فصل اول: تبیین مفاهیم و سیاست جنایی اسلام در مورد جرایم حدی   8 مبحث اول: تبیین مفاهیم. 8 گفتار اول: سیاست جنایی   8 1. معنای مضیق. 10 2. معنای موسع. 10 3. مفهوم گونه های سیاست جنایی.. 11 الف. سیاست جنایی تقنینی.. 11 ب. سیاست جنایی قضایی.. 11 ج. سیاست جنایی اجرایی.. 12 د. سیاست جنایی مشارکتی.. 12 گفتار دوم: مفهوم جرم انگاری   14 گفتار سوم:  مفهوم مبنای حقوق و تفاوت آن با منبع حقوق   16 1. مبنای حقوق.. 16 2. منبع حقوق.. 17 مبحث دوم: الزامات سیاست جنایی اسلام در حوزه جرم انگاری جرایم حدی.. 18 گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی اسلام  18 گفتار دوم: سیاست جنایی اسلام در قبال جرایم حدی   21 1. حد در لغت.. 21 2. حد در اصطلاح.. 21 3. تعداد جرایم مستوجب حد. 22 4. غرض شارع از تعیین مقدار مجازات حد. 23 فصل دوم: مبانی فقهی افساد فی الارض    24 مبحث اول: مستندات و دلایل موافقان ثنویت دو عنوان «محاربه» و «افساد فی الارض» 25 گفتار اول: معانی «افساد فی الارض» 25 1. معنای لغوی افساد. 25 2. معنای اصطلاحی «افساد فی الارض» 26 گفتار دوم: مستندات و دلایل قائلین به جرم انگاری «افساد فی الارض» 27 1.کتاب.. 27 الف. آیه۳۲ سوره مائده‌ 27 ب. آیه۳۳ سوره مائده 28 ج. آیه۱۹۱ بقره 31 2. روایات.. 32 الف. روایت فضل بن شاذان. 32 ب. روایت ناظر به مجازات آتش‌افروز. 33 پ. روایت ناظر به مجازات قاتل اهل ذمّه. 33 ت. روایت ناظر به مجازات قاتل بردگان. 34 ث. روایت ناظر به مجازات کفن‌دزد (نبّاش) 34 ج. روایت ناظر به مجازات ساحر. 36 چ. روایت ناظر به مجازات آدم‌ربا و آدم‌فروش… 37 ح. احکام جرائم تعزیری.. 38 خ. خطبه قاصعه. 38 مبحث دوم: مستندات و دلایل مخالفان جرم انگاری «افساد فی الارض» 39 گفتار اول: کتاب    39 1.آیه 32 سوره مائده 39 2. آیه 33 سوره مائده 42 گفتار دوم: رد مستندات مدافعان جرم انگاری افساد فی الارض در زمینه روایات    48 1. روایت فضل بن شاذان. 48 2. روایت ناظر به مجازات آتش  زننده خانه های مردم. 49 3. روایت ناظر به مجازات عادت دارندگان به کشتن اهل ذمه و بردگان. 50 4. روایت ناظر به قتل نباش… 51 5. روایت ناظر به قتل ساحر. 51 6. روایاتی که درباره کسی است که فرد آزادی را بدزدد و او را بفروشد. 52 گفتار چهارم: بررسی دیدگاههای مجازات مفسد  54 1. قاعده قبح عقاب بلابیان ( اصل قانونی بودن مجازات) 54 2. قاعده (الحدود تدراء بالشبهات) 54 3. اصل احترام جان هر مسلمان. 55 الف. سوره مائده 55 ب. سوره اسراء. 55 ج. سوره نساء. 56 بخش دوم: 58 بررسی انتقادی سیاست جنایی تقنینی افساد فی الارض     58 فصل اول: جهت گیری سیاست جنایی تقنینی جرم «افساد فی الارض» 59 مبحث اول: رویکرد قوانین خاص جزایی در مورد جرم «افساد فی الارض» 60 گفتار اول: سیر تحوّل قانونگذاری   61 گفتار دوم: قانون مبارزه با مواد مخدر  64 گفتار سوم: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری   66 گفتار چهارم: قانون اخلال گران اقتصادی   67 گفتار پنجم: قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس    69 گفتار ششم: قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح   70 گفتار هفتم: قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزها 71 گفتار هشتم: قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان  72 گفتار نهم: قانون مجازات فعالیت کنندگان غیر مجاز در امور سمعی و بصری   74 گفتار دهم: قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب    75 مبحث دوم: رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 در مورد جرم «افساد فی الارض» 77 گفتار اول: عنصر قانونی جرم «افساد فی الارض» 77 گفتار دوم: عنصر مادی جرم «افساد فی الارض» 79 1. رفتار فیزیکی.. 80 الف. جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد. 82 ب. جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور. 82 پ. نشر اکاذیب.. 82 ت. اخلال در نظام اقتصادی کشور. 84 ث. احراق و تخریب.. 85 ج. پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک… 85 چ. دایر کردن مراکز فساد و فحشا 86 ح. معاونت در موارد مذکور در بالا. 87 2. شرایط اوضاع و احوال. 88 3. نتیجه حاصله. 90 گفتار سوم: عنصر روانی   91 گفتار چهارم: مجازات قانونی «افساد فی الارض» 93 گفتار پنجم: قواعد خاص     94 1. ماده 36 قانون مجازات اسلامی.. 95 2. ماده 47 قانون مجازات اسلامی.. 95 3. مواد 71  و 109 قانون مجازات اسلامی.. 96 4. ماده 121 قانون مجازات اسلامی.. 96 5. ماده 218 قانون مجازات اسلامی.. 97 6. ماده 280 قانون مجازات اسلامی.. 98 7. ماده 302 قانون مجازات اسلامی.. 98 8. آیین رسیدگی به جرم «افساد فی الارض» 99 فصل دوم: ارزیابی سیاست جنایی تقنینی جرم «افساد فی الارض» 100 مبحث اول: مبانی، اصول و معیارهای جرم انگاری.. 101 گفتار اول: مبانی جرم انگاری   103 1. اصل ضرر. 103 2. اصل پدر سالاری حقوقی.. 103 3. اصل اخلاق گرایی حقوقی.. 105 4. اصل کمال گرایی حقوقی.. 106 گفتار دوم: اصول و معیارهای پیشنهادی اندیشمندان  108 1. اصول و معیارهای جاناتان شنشک… 108 الف. صافی اصول. 108 ب. صافی پیش فرضها 108 ج. صافی کارکردها 109 2. معیار توازن دلایل.. 109 3. معیار مقبولیت و فرض همنوایی.. 110 4. معیار منع ایراد خسارت.. 110 گفتار سوم: بایدها و نبایدهای جرم انگاری   112 1. قانونی بودن جرم انگاری.. 112 2. محدودیت قلمرو جرم انگاری.. 114 3. توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل.. 115 4. تناسب بین جرم و مجازات.. 116 5. نافع و قابل ارزیابی بودن جرم انگاری.. 118 6. موثر و قابل اجرا بودن جرم انگاری.. 121 7. جامعیت جرم انگاری.. 121 الف. جرم انگاری افتراقی با توجه به وضعیت بزهدیده؛ 121 ب. درنظر گرفتن جنبه های مختلف رفتارهای مجرمانه و ارتباط آن با سایر جرایم؛ 121 ج. جرم انگاری با بیشترین بزهدیدگی؛ 122 د. جرم انگاری با بیشترین بزهدیده؛ 122 8. لزوم توجه به افکار عمومی.. 122 9. بایدهای شکلی جرم انگاری.. 124 الف. لزوم جرم انگاری از طریق مجاری خاص قانونی.. 124 ب. شفافیت و بیان انگیزه جرم انگاری.. 125 ج. رعایت قواعد نگارشی و ادبی.. 127 د. توجه به زبان روز جامعه. 128 مبحث دوم: جرم انگاری بی رویه؛ آثار و عواقب.. 129 گفتار اول: تورّم کیفری   129 1. علل تورم جزایی.. 130 2. آثار و پیامدهای تورم جزایی.. 130 گفتار دوم: پیامدهای جرم انگاری بدون توجه به امکانات دستگاه عدالت کیفری   131 1. افزایش رقم سیاه و خاکستری بزهکار. 132 2. بازنمایی اجتماعی منفی دستگاه عدالت کیفری.. 132 3. تورم جمعیت کیفری زندانها 132 4. ایجاد قلمروهای تبعیض آمیز و امکان سوء استفاده در اجرای قانون. 132 گفتار سوم: تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری   133 گفتار چهارم: خلع سلاح کیفری   133 گفتار پنجم: جرم زایی بالقوه حقوق کیفری   134 گفتار ششم: معیارهای جرم انگاری افساد فی الارض در حقوق ایران  136 1. اصول و محدودیتهای قانونگذاری در جرم انگاری.. 136 الف. اصول و محدودیتهای شرعی جرم انگاری.. 137 الف-1: اصل اباحه. 137 الف-2: اصل عدم ولایت.. 138 ب. اصول و محدودیتهای قانون اساسی بر جرم انگاری.. 138 ب-1: التزام به اصل برائت.. 138 ب-2: اصل مصونیت فردی.. 139 ب-3: اصل منع تفتیش عقاید. 140 ب-4: اصل آزادی بیان نشریات و مطبوعات.. 140 ب-5: اصل منع تجسس… 140 ب-6: اصل آزادی احزاب، جمعیتها و انجمنها و آزادی شرکت در آنها 141 ب-7: اصل تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها 141 ب-8: اصل آزادی شغل. 141 ب-9: اصل منع دستگیری.. 141 ب-10: اصل منع تبعید. 141 2. محدودیتهای جرم انگاری افساد فی الارض در حقوق اسلام. 142 الف. حفظ مصالح پنجگانه. 142 ب. حفظ مصلحت عمومی.. 143 نتیجه گیری و ارائه راهکارهای پیشنهادی   144 راهکارهای پیشنهادی   152 فهرست منابع و مأخذ  154 الف. فهرست کتابها 154 ب. فهرست مقالات   156 ج. فهرست پایان نامه ها 159

 • آسیب پذیری و تهدیدات شبکه های کامپیوتری

  آسیب پذیری و تهدیدات شبکه های کامپیوتری,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود جزوه آموزشی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات دانلود فایل آسیب پذیری و…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی تولیدی لباس کار

  طرح توجیهی و کارآفرینی تولیدی لباس کار دانلود فایل برگزاری اولین مجمع عمومی عادی

 • مقالةانقلاب فرانسه

  مقالةانقلاب فرانسه دانلود فایل مقالةانقلاب فرانسه فهرست: ویژگیهای رهبری انقلاب فرانسه ایدئولوژی وضعیت اقتصادی اقتدار نظامی مشاركت مردمی طبقه رهبران انقلاب حمایت كشورهای بیگانه از انقلاب انقلاب كبیر ویژگیهای رهبری انقلاب فرانسه در فرایند انقلاب چهره هایی مانند لافایت ،…

 • خلاصه درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه بخش تاپسیس فازی

  تاپسیس,تصمیم گیری با معیارهای چندگانه,خلاصه درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه بخش روش های وزن دهی دانلود فایل خلاصه درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه بخش تاپسیس فازی شامل توضیحات کامل و مثال حل شده در 5 صفحه

 • بررسی عوامل موثر درجذب دانش آموزان به قرآن درمدرسه راهنمایی آزادگان سامیان

  بررسی عوامل موثر درجذب دانش آموزان به قرآن درمدرسه راهنمایی آزادگان سامیان,پایان نامه کارشناسی زبان و ادبیات فارسی,جذب دانش آموزان به قرآن درمدرسه دانلود فایل پایان نامه کارشناسی زبان و ادبیات فارسی بررسی عوامل موثر درجذب دانش آموزان به قرآن…

 • پرسشنامه مقیاس‌‌های ‌بهزیستی ذهنی دینر و همکاران (1985)

  پرسشنامه مقیاس‌‌های ‌بهزیستی ذهنی دینر و همکاران (1985) دانلود فایل پرسشنامه مقیاس‌‌های ‌بهزیستی ذهنی دینر و همکاران (1985) مقیاس‌‌های ‌بهزیستی ذهنی: 1) زیرمقیاس رضایت از زندگی (SWLS): دینر و همکاران (1985) به منظور اندازه‌گیری بُعد شناختیِ بهزیستی ذهنی افراد، نسخه…

 • پایان نامه برنامه ریزی تغییرات در سیستم قدرت تجدید ساختار شده

  پایان نامه برنامه ریزی تغییرات در سیستم قدرت تجدید ساختار شده دانلود فایل پایان نامه برنامه ریزی تغییرات در سیستم قدرت تجدید ساختار شده چکیده  برنامه ریزی تعمیرات یکی از مسائل کلیدی در سیستم قدرت تجدید ساختار شده می باشد.…

 • مقایسه باورهای فراشناختی، راهبردهای کنترل فکر و ویژگی های شخصیتی بیماران دیابتی و افراد سالم

  اداره بیمار مبتلا به دیابت شیرین وابسته به انسولین,خطر توارث دیابت شرین وابسته به انسولین,دیابت شیرین غیروابسته به انسول,دیابت شیرین وابسته به انسولین,فنوتیپ و سیر طبیعی دیابت شیرین وابسته به انسولین,مقایسه باورهای فراشناختی، راهبردهای کنترل فکر و ویژگی های شخصیتی…

 • پرسشنامه ارزیابی مهارت استراتژیک در تفکر

  پرسشنامه ارزیابی مهارت استراتژیک در تفکر دانلود فایل پرسشنامه ارزیابی مهارت استراتژیک در تفکر هدف: ارزیابی مهارت استراتژیک در تفکر فرد ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :تعداد گویه ها :        20 تعداد مولفه :          …

 • پایان نامه کارشناسی جوشکاری آلومینیوم با گاز

  پایان نامه کارشناسی جوشکاری آلومینیوم با گاز,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه کارشناسی جوشکاری آلومینیوم با گاز,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پایان نامه کارشناسی…

 • الگوریتم های خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم

  الگوریتم های خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم دانلود فایل الگوریتم های خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم شبکه های حسگر بی سیم شامل تعدا زیادی از سنسورهای کوچک است که که می توانند یک ابزار…

 • پاورپوینت بازی های بومی و محلی كودكانه 19 اسلاید

  پاورپوینت بازی های بومی و محلی كودكانه 19 اسلاید دانلود فایل پاورپوینت بازی های بومی و محلی كودكانه  19 اسلاید نام بازی: جای منه زودتر نشستم مهارت های حركتی: جابه جایی-استواری مفاهیم حركتی:مفهوم فضایی(شخصی)تلاش(سرعت)رابطه بااشیاء شكل قرار گیری: به صورت…

 • دانلود پاورپوینت استراتژیهای بازاریابی در مرحله افول بازار

  • اهداف بازاریابی در مرحله افول,استراتژی عوامل آمیخته بازاریابی برای استراتژی نفوذ در بازار انبوه,استراتژی های مرحله افول بازار,خصوصیات سیستم مدیریتی در مراحل چرخه عمر محصول,دانلود پاورپوینت استراتژیهای بازاریابی در مرحله افول بازار,متغیر های وضعیتی استراتژی حفظ,متغیرهای,متغیرهای وضعیتی استراتژی برداشت…

 • پایان نامه بهینه و ایمن سازی سیستم حمل و نقل همگانی معابر شهری برای استفاده نابینایان

  پایان نامه بهینه و ایمن سازی سیستم حمل و نقل همگانی معابر شهری برای استفاده نابینایان دانلود فایل پایان نامه بهینه و ایمن سازی سیستم حمل و نقل همگانی معابر شهری برای استفاده نابینایان چکیده نابینایان بعنوان بخشی از معلولین…

 • پایان نامه تاثیربازاریابی اجتماعی دروفاداری مشتریان

  پایان نامه تاثیربازاریابی اجتماعی دروفاداری مشتریان دانلود فایل پایان نامه تاثیربازاریابی اجتماعی دروفاداری مشتریان چكیده هدف این پژوهش بررسی تأثیر بازاریابی اجتماعی در وفاداری مشتریان بانک قرض الحسنه مهر ایران شعب استان اردبیل می باشد. پژوهش حاضر از نظر روش،…

 • فصل دوم پایان نامه روانشناسی درباره الگوهای ارتباطی خانواده

  پیشینه پژوهش,فصل دوم پایان نامه,فصل دوم پایان نامه روانشناسی درباره الگوهای ارتباطی خانواده,مبانی نظری پژوهش دانلود فایل فصل دوم پایان نامه روانشناسی درباره الگوهای ارتباطی خانواده در 32 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه…

 • ترجمه مقاله طراحی سیستم های ترمز و احیای الگوریتم روغن ترمز برای سیستم های الکتریکی و انتقال در وسایل نقلیه الکتریکی

  ترجمه مقاله طراحی سیستم های ترمز و احیای الگوریتم روغن ترمز برای سیستم های الکتریکی و انتقال در وسایل نقلیه الکتریکی دانلود فایل ترجمه مقاله طراحی سیستم های ترمز و احیای الگوریتم روغن ترمز برای سیستم های الکتریکی و انتقال…

 • پاورپوینت ارگونومی؛ علم متناسب كردن كار با انسان

  اختلالات اسكلتی – عضلانی مرتبط با كار,ارگونومی چیست؟,اهداف ارگونومی، چالش ارگونومی,پاورپوینت ارگونومی؛ علم متناسب كردن كار با انسان,پیشگیری از اختلالات اسكلتی – عضلانی,حیطه های ارگونومی,دانلود پاورپوینت ارگونومی؛علم متناسب كردن كار با انسان,علل شایع بیماریهای اسكلتی – عضلانی,فیزیولوژی كار,مشكلات ناشی از…

 • بررسی تئوری شاهی آرمانی و تداوم آن در دورة اسلامی

  بررسی تئوری شاهی آرمانی,بررسی تئوری شاهی آرمانی و تداوم آن,بررسی تئوری شاهی آرمانی و تداوم آن در دورة اسلامی,تحقیق و بررسی تئوری شاهی آرمانی و تداوم آن در دورة اسلامی دانلود فایل بررسی تئوری شاهی آرمانی و تداوم آن در…

 • دانلود پاورپوینت خلاقیت و نوآوری

  برخی ویژگی های افراد خلاق,تعریف خلاقیت (Creativity),تک,تکنیک های خلاقیت,خصوصیات افراد خلاق,دانلود پاورپوینت خلاقیت و نوآوری,راه های تقویت خلاقیت,روش های تفکر,شیوه های افزایش سلاست فکری,شیوه های تفکر,کاربردهای تفکر خلاق در سازمان,مراحل فراگرد خلاقیت,مقایسه خلاقیت ، نوآوری ، کارآفرینی,موانع سازمانی خلاقیت,موانع فردی…

 • پروژه ربات ماهی

  پروژه ربات ماهی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی کارشناسی پروژه ربات ماهی,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پروژه پایانی کارشناسی پروژه ربات ماهی…

 • مقاله بررسی زبان در قرآن و نقش آن در زندگی انسان

  مقاله بررسی زبان در قرآن و نقش آن در زندگی انسان دانلود فایل مقاله بررسی زبان در قرآن و نقش آن در زندگی انسان   زبان در قرآن آیا برای انسان دوچشم قرار ندادیم؟ و یک زبان و دو لب (…

 • تحقیق معماری در مصر

  تحقیق معماری در مصر دانلود فایل تحقیق معماری در مصر توضیح: این فایل قابل استفاده برای تحقیق درس اصول و روش تحقیق رشته معماری می باشد. فهرست مطالب این تحقیق شامل: فصل اول: کلیات تحقیق - مقدمه - بیان مسأله…

 • طرز آماده سازی سکنجبین‌ های دارویی

  دانلود طرز آماده سازی سکنجبین‌ های دارویی,طرز آماده سازی سکنجبین‌ های دارویی دانلود فایل دانلود طرز آماده سازی سکنجبین‌ های دارویی سکنجبین ظاهراً سک انگبین و یا سرکه انگبین بوده است. سک در فارسی به معنای سرکه بوده چنانکه به…

 • دانلود مقاله شیمی آلی

  دانلود مقاله شیمی آلی دانلود فایل شیمی آلی مقدمه                                                        3 هیدروکربن ها                                           4                                                       الکل ها                                                  5                                                                                   خواص فیزیکی                                               7 تهیه الکل ها                                                  7      اکسایش الکل ها                                          8 واکنش با هالیدهای هیدروژن                               9 فنول                                             …

 • مقاله شکافهای اجتماعی در ایران

  مقاله شکافهای اجتماعی در ایران دانلود فایل مقاله شکافهای اجتماعی در ایران چکیده ای از قسمتهای متن: هر سازمان و تشكیلات سیاسی یا حزب كه به قصد ورود به عرصه قدرت سیاسی تشكیل می‌شود در صورتی می‌تواند به حیات خود…

 • مبانی نظری فصل دوم درباره طرحواره های ناسازگار اولیه

  مبانی نظری فصل دوم درباره طرحواره های ناسازگار اولیه دانلود فایل مبانی نظری فصل دوم درباره طرحواره های ناسازگار اولیه در 51  صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری…

 • پایان نامه بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه های حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  پایان نامه بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه های حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود فایل [3]

 • کارآموزی کله پزی

  کارآموزی کله پزی دانلود فایل کارآموزی کله پزی « توصیف ظاهری مغازه» یك جا سیرابی در بیرون مغازه موجود است كه محل پخت سیرابی است و در كنار آن چندین مهتابی رنگ شده وجود دارد. این مغازه فاقد تابلو است…

 • پاورپوینت تحول در سازمان

  پاورپوینت تحول در سازمان,تحولات آینده در سازمانها,تغییر نگرش از سازمانهای امروز به سازمانهای فردا,تغییر نگرش جهت تحولات آینده,تغییرات مولفه های نسبت دکارتی به نسبت کوانتومی,چالشهای جدید فراروی سازمانهای آینده,چند پیش‌بینی جدّی در مورد سازمانهای آینده,دانلود پاورپوینت تحول در سازمان,ویژگیها و…

 • مدیریت استراتژیک

  پاورپوینت مدیریت استراتژیک,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مدیریت,مدیریت استراتژیک دانلود فایل دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک طرح درس و اهداف درس مدیریت استراتژیک در رشته مدیریت بازرگانی…

 • سیستم دزد گیر خودرو 206

  سیستم دزد گیر خودرو 206 دانلود فایل سیستم دزد گیر خودرو 206 محصولی كه در این طرح جهت بررسی های فنی و اقتصادی مورد مطالعه قرار می گیرد سیستم دزدگیر خودرو نام دارد كه در خودروهای سواری به منظور افزایش…

 • دانلود تحقیق درباره اوتیسم

  دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود تحقیق درباره اوتیسم,دانلود جزوه آموزشی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات دانلود فایل دانلود تحقیق درباره اوتیسم دانلود تحقیق…

 • مقاله اکوسیستم

  اکوسیستم,پروژه اکوسیستم,تحقیق اکوسیستم,درباره اکوسیستم,مقاله اکوسیستم دانلود فایل مقاله اکوسیستم قسمتی از متن: گیاهان (مانند علف در علفزار) انرژی خورشید را از طریق فتوسنتز به انرژی شیمیایی ذخیره شده ، تبدیل می کنند. این انرژی در سلولهای گیاه ذخیره شده و…

 • پایان نامه بررسی میزان تاثیر آموزش رفتارهای سازشی در رشد اجتماعی و اختلالات رفتاری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر

  پایان نامه بررسی میزان تاثیر آموزش رفتارهای سازشی در رشد اجتماعی و اختلالات رفتاری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر,د,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه بررسی میزان تاثیر آموزش رفتارهای سازشی در رشد اجتماعی و اختلالات رفتاری کودکان…