پایان نامه بررسی علل امتناع شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر(XBRL) از دیدگاه صاحبنظران حرفه ای

امتناع شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,بررسی علل امتناع شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر(XBRL) از دیدگاه صاحبنظران حرفه ای,بکارگیری زبان گزا,پایان نامه بررسی علل امتناع شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر(XBRL) از دیدگاه صاحبنظران حرفه ای,علل امتناع شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر(XBRL) از دیدگاه صاحبنظران حرفه ای

دانلود فایل

پایان نامه بررسی علل امتناع شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر(XBRL) از دیدگاه صاحبنظران حرفه ای چكیده:.. 1 مقدمه:.. 2 فصل اول: کلیات تحقیق 1-1-مقدمه : 4 2-1- بیان مسئله 5 3-1-تاریخچه مطالعاتی. 7 4-1 اهمیت پژوهش.. 9 5-1 اهداف تحقیق. 10 6-1 مدل مفهومی تحقیق. 10 7-1 متغیرهای پژوهش.. 11 8-1 فرضیات پژوهش.. 11 9-1 تعریف واژه ها 12 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2- مقدمه: 18 2-2 معرفی زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر XBRL. 19 1-2-2 تعریف زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر XBRL. 19 2-2-2 فرآیند ارتباطی در XBRL. 23 3-2 مروری بر زبان نشانه گذاری توسعه پذیر. 25 1-3-2 مراحل تکامل XML : 25 2-3-2 SGML. 25 3-3-2 XML یک ساختار جدید برای اسناد در وب.. 26 4-3-2 پایه زبان نشانه گذاری توسعه پذیر XML. 27 5-3-2 قابلیت ها و محدودیتهای XML. 28 4-2 مفهوم حوزه در XBRL. 29 1-4-2سازمان بین المللی XBRL. 29 2-4-2تعریف حوزه 29 3-4-2  اهداف تشکیل حوزه XBRL. 30 4-4-2طبقه‌بندی حوزه‌ها در سازمان بین‌المللی  XBRL. 30 5-4-2مزایای تشکیل حوزه ملی XBRL. 31 6-4-2شرایط لازم برای ایجاد حوزه XBRL مشروط. 32 5-2-اجزاء زبان گزارشگری توسعه پذیر. 33 1-5-2 ویژگیها 34 2-5-2 واژه نامه 35 6-2 گزارشگری در XBRL. 39 1-6-2 گزارشگری سنتی و محدودیتهای آن. 41 2-6-2 لزوم مدل جدید گزارشگری مالی. 42 3-6-2 تأثیر گزارشگری به هنگام در مدل های حسابداری. 43 4-6-2 سطوح مختلف گزارشگری دیجیتال. 44 6-6-2 چالش های XBRL در گزارشگری مالی. 46 7-2 جنبه های امنیتی در XBRL. 47 8-2 XBRL و حسابرسان مستقل. 51 9-2 XBRL و حسابرسان داخلی. 52 10-2 گزارشگری حسابرسی برای XBRL. 53 1-10-2 ضرورت حسابرسی در محیط XBRL. 53 2-10-2 حرفه حسابرسی و XARL. 54 3-10-2 واژه نامه XARL. 55 4-10-2 نمونه ای از اسناد XARL. 57 11-2 نحوه عملکرد XBRL. 59 12-2 مزایا و معایب XBRL. 60 1-12-2 مزایای XBRL. 60 2-12-2 معایب XBRL. 63 13-2 عوامل توجیه کننده تقاضا برای XBRL. 63 14-2 چه اشخاصی از XBRL استفاده خواهند کرد ؟ 64 15-2 پیش نیازهای پیاده سازی XBRL. 65 1-15-2 عوامل محیطی. 65 2-15-2 عوامل سازمانی. 66 3-15-2 عوامل فن آوری. 66 16-2 پیشینه تحقیق. 67 1-16-2تحقیقات خارج از ایران. 67 2-16-2 تحقیقات در کشور ایران. 70 فصل سوم: روش اجرای تحقیق 1-3- مقدمه: 73 2-3 روش تحقیق. 73 3-3 جامعه و نمونه آماری. 74 4-3 قلمرو تحقیق. 75 1-4-3  قلمرو مکانی تحقیق. 75 2-4-3  قلمرو زمانی تحقیق. 75 3-4-3  قلمرو موضوعی تحقیق. 75 5-3 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.. 75 6-3 بررسی نرمال بودن داده ها 76 7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 77 1-7-3-آزمون مقایسه دو میانگین. 77 2-7-3-آزمـون  t  student : 78 8-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش.. 79 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها 1-4-‏ مقدمه‏: 81 2-4  تجزیه و تحلیل مشاهدات  با استفاده از تكنیك های آمار توصیفی. 81 1-2-4  -بررسی توصیفی گروه شغلی در نمونه مورد بحث.. 82 2-2-4-بررسی توصیفی سمت حسابرسی ویژه گروه شغلی حسابرس.. 83 3-2-4-بررسی توصیفی آخرین مدرك تحصیلی به تفكیك گروه شغلی : 84 4-2-4-بررسی توصیفی مدت تدریس یا تحقیق برای گروه شغلی مدرسین. 85 5-2-4  بررسی توصیفی مدت تجربه حسابداری و حسابرسی. 86 3-4  تحلیل توصیفی پرسشهای  كلیدی تحقیق : 87 1-3-4 تحلیل توصیفی فرضیه شماره یک : 89 2-3-4 تحلیل توصیفی فرضیه شماره دو : 90 3-3-4 تحلیل توصیفی فرضیه شماره سه : 92 4-3-4 تحلیل توصیفی فرضیه شماره چهار : 93 4-4 تجزیه و تحلیل استنباطی : 96 1-4-4 بررسی تأثیر موانع از دیدگاه کل جامعه مطالعاتی: 96 2-4-4 بررسی تأثیر موانع به تفکیک دیدگاه اساتید و حسابرسان. 98 1-2-4-4 تحلیل استنباطی فرضیه شماره یك : 98 2-2-4-4  تحلیل استنباطی فرضیه شماره دو : 100 3-2-4-4 تحلیل استنباطی فرضیه شماره سه : 102 4-2-4-4  تحلیل استنباطی فرضیه شماره چهار : 104 5-4  خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 106 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 1-5-مقدمه: 108 2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 108 3-5 پیشنهادات.. 110 1-3-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 111 2-3-5 پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی. 113 4-5 محدودیت های تحقیق. 114 پیوستها: منابع و ماخذ: منابع فارسی: 122 منابع لاتین: 124 چکیده انگلیسی 126 جدول 1-3 آزمون کلموگروف – اسمیرنف.. 77 جدول 2-3 محاسبه آلفای کرونباخ. 79 جدول 1-4 اطلاعات توصیفی پاسخ دهندگان. 82 جدول 2-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سمت.. 83 جدول 3-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظرمدرک.. 84 جدول 4-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظر مدت  تجربه تدریس.. 85 جدول 5-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظرمدت تجربه حسابداری و حسابرسی. 86 جدول 6-4 فراوانی پاسخ به سوالات مربوط به فرضیه شماره یک… 88 جدول 7-4 آماره های توصیفی در خصوص  متغیر مندرج در فرضیه شماره یک… 89 جدول 8-4 فراوانی پاسخ به سوالات مربوط به فرضیه شماره دو. 90 جدول 9-4  آماره های توصیفی در خصوص  متغیر مندرج در فرضیه شماره دو. 91 جدول 10-4 فراوانی پاسخ به سوالات مربوط به فرضیه شماره سه 92 جدول 11-4  آماره های توصیفی در خصوص  متغیر مندرج در فرضیه شماره سه 93 جدول 12-4 فراوانی پاسخ به سوالات مربوط به فرضیه شماره چهار. 94 جدول 13-4  آماره های توصیفی در خصوص  متغیر مندرج در فرضیه شماره چهار. 95 جدول 14-4 آماره توصیفی در خصوص کل فرضیات.. 96 جدول15-4 آماره آزمون برای  فرضیات از نظر کل جامعه پاسخ دهندگان. 97 جدول 16-4 آماره های توصیفی در خصوص متغیر فرضیه یک… 99 جدول 17-4 آماره آزمون برای  فرضیه یک… 99 جدول 18-4 آماره های توصیفی در خصوص متغیر فرضیه دو. 101 جدول 19-4 آماره آزمون برای  فرضیه دو. 101 جدول 20-4 آماره های توصیفی در خصوص متغیر فرضیه سه 103 جدول 21-4 آماره آزمون برای  فرضیه سه 103 جدول22-4 آماره های توصیفی در خصوص متغیر فرضیه چهار. 105 جدول 23-4 آماره آزمون برای  فرضیه چهار. 105 جدول 24-4خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 106 شکل 1-2 جریان اطلاعات بدون استفاده از XBRL  23 شکل 2-2 جریان اطلاعات با استفاده از XBRL. 24 شکل 3-2 فرآیند ارتباطی در  XBRL 24 شکل 4-2 نمونه ای از سند XBRL. 39 شکل 5-2 مروری بر اجزاء اصلی XARL. 56 شکل 6-2 نمونه ای از واژه نامه XARL. 57 شکل 7-2 نمونه ای از یک  سند XARL. 58 شکل 8-2 استفاده از عناوین XARL برای کل ترازنامه 58 شکل 9-2 نمونه ای از عناوین XARL برای یک قلم از اقلام  ترازنامه 59 شکل 10-2 نحوه عملکرد زبان گزارشگری توسعه پذیر (XBRL) 60 نمودار 1-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظر شغل. 82 نمودار 2-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سمت.. 83 نمودار 3-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظرمدرک.. 84 نمودار 4-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظرمدت تجربه تدریس.. 85 نمودار 5-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظرمدت تجربه حسابداری و حسابرسی. 86 نمودار 6-4 میانگین متغیر مذکور در فرضیه شماره یک به تفکیک گروههای شغلی. 89 نمودار 7-4  میانگین متغیر مذکور در فرضیه شماره دو به تفکیک گروههای شغلی. 91 نمودار 8-4 میانگین متغیر مذکور در فرضیه شماره سه به تفکیک گروههای شغلی. 93 نمودار 9- 4   میانگین متغیر مذکور در فرضیه شماره چهار به تفکیک گروههای شغلی. 95 ======================================= چكیده: با استفاده از XBRL سیستم مالی  شرکت به ‌صورت مستقیم به اینترنت وصل و استفاده‌کنندگان از اطلاعات حسابداری در هر نقطه از جهان می‌توانند به وب سایت شرکت مراجعه و در هر زمان صورتهای مالی را با آخرین تغییرات مشاهده و تجزیه و تحلیل نمایند.شرکتها می‌توانند با استفاده از XBRL  در هزینه‌ها صرفه‌جویی کرده و با کارایی بیشتری به جمع‌آوری و گزارشگری اطلا‌عات مالی بپردازند. بنابراین  نخست لازم است تا جامعه حسابداری و حسابرسی ایران با این مهم آشنا شوند تا در مراحل بعدی موجب شناسایی عوامل موثر در ایجاد و گسترش آن گردد . لذا در این پژوهش سعی شده است ضمن شناسایی جوانب نظری موضوع به بررسی علل عدم استفاده از این زبان گزارشگری توسط شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران از دیدگاه صاحبنظران حرفه حسابداری بپردازد . بدین منظور ابتدا با مطالعه ادبیات موضوع متغیرهایی نظیر عدم آگاهی از وجود این زبان ، مهیا نبودن شرایط پذیرش این زبان در کشور ایران ( از دیدگاه زیرساختهای تکنولوژیکی)، عدم صرفه اقتصادی و در نهایت عدم نیاز به تحول شیوه گزارشگری موجود ، به عنوان متغیرهای موثر در عدم استفاده شرکتها از XBRL شناسایی گردیدند . و سپس از طریق پرسش نامه از مدرسین و محققین دانشگاهی در رشته حسابداری و نیز حسابرسان شاغل در حرفه نظر سنجی شده است . برای تحلیل داده های گردآوری شده از آزمون t استیودنت و نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شده است . نتیجه اینکه عدم اطلاع از وجود XBRL ، مهیا نبودن شرایط پذیرش XBRL در ایران و عدم نیاز به زبان گزارشگری توسعه پذیر ، در حال حاضر به عنوان عواملی که از استفاده XBRL جلوگیری می کند شناخته شدند در حالیکه عدم صرفه اقتصادی بکارگیری  XBRL  به عنوان مانعی در استفاده از XBRL شناخته نشد. مقدمه: اینترنت یک ابزار افشاء اطلاعات خاص است که اشکال انعطاف پذیر از افشاء را ارائه می دهد و به استفاده کنندگان امکان برقراری ارتباط فوری ، جامع (فراگیر) و ارزان را می دهد . بسیاری از شرکتها هم بصورت اختیاری اطلاعات خود را روی وب سایت خود قرار می دهند (کلتون و یانگ، 2008،ص2). با وجو مزایای گفته شده برای ارائه اطلاعات در اینترنت ، اطلاعاتی که معمولاً با فرمت HTML و PDF در اینترنت قرار می گیرند دارای مشکلاتی برای استفاده هستند از جمله اینکه این اطلاعات برای بکارگیری با نرم افزارهای تحلیلی و کاربرگها چندان مناسب نیستند . اینجا است که نیازمند یک راه حل برای حل این مشکل هستیم . XBRL راه حلی برای این مشکل است ، XBRL عبارت است از یکی از توسعه های زبان XML در زمینه گزارشگری مالی ، که از استانداردهای پذیرفته شده استفاده می کند . XBRL با عنوان بندی اطلاعات با استفاده از عناوینی که قابل شناسایی برای کامپیوتر هستند امکان انجام بسیاری از امور به صورت خودکار را ایجاد می نماید. در یک دید وسیع داده های XBRL  از جمله داده های الکترونیکی هستند . تحقیقات قبلی نشان داده اند که تغییرات شفافیت افشای مالی الکترونیکی  ( شبکه ای ) روند تصمیم گیری سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار می دهد(همان منبع ،ص2)5 . XBRL می تواند برای انتقال اطلاعات درون سازمانی یا شبکه ای توافقی و مشترک از سازمان ها نیز بکار گرفته شود . به طور خلاصه ، XBRL می تواند مبادله اطلاعات را از طریق هر رسانه دیجیتالی در گزارش دهی داخلی و خارجی تسهیل نماید ، زنجیره های تأمین اطلاعات بین و درون سازمانی را بهبود بخشد و به طور بالقوه یکپارچگی و هماهنگی های مورد نیاز کسب و کار الکترونیکی را ارتقاء دهد (سهرابی و خانلری،1388،ص80)6. با توجه به مزایای ذکر شده ، لزوم بکارگیری این فن آوری در سازمانها و شرکتهای ایرانی به خوبی احساس می شود . با این حال اگرچه آگاهی و دانش اولیه در مورد مزایا و اهمیت این فن آوری در کشور بوجود آمده است لیکن شواهد نشان از عدم کفایت آن دارد و لذا همچنان نحوه پیاده سازی و ریسک های اجرایی آن در هاله ای از ابهام قرار دارد . در این پژوهش سعی شده است تا عواملی که بر عدم استفاده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از  این فن آوری تأثیرگذارند شناسایی شوند تا تصمیم گیرندگان و مجریان این طرح در سازمان ها بتوانند این تغییر سازمانی را با دانش بیشتری مدیریت کنند .

 • پروژه طرح و محاسبه سیستم لوله‌كشی آب و فاضلاب ساختمان

  پایان نامه طرح و محاسبه سیستم لوله‌كشی آب و فاضلاب ساختمان,پروژه طرح و محاسبه سیستم لوله‌كشی آب و فاضلاب ساختمان,تحقیق طرح و محاسبه سیستم لوله‌كشی آب و فاضلاب ساختمان,دانلود پایان نامه طرح و محاسبه سیستم لوله‌كشی آب و فاضلاب ساختمان,طرح…

 • مبانی نظری شیوه های فرزندپروری

  مبانی نظری شیوه های فرزندپروری دانلود فایل مبانی نظری شیوه های فرزندپروری در 16 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA توضیحات نظری کامل در مورد متغیر رفرنس نویسی و پاورقی…

 • طرح توجیهی معرق كاری باظرفیت 500 تابلو

  طرح توجیهی معرق كاری باظرفیت 500 تابلو دانلود فایل بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح وبرنامه دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانكی طرح توجیهی معرق كاری باظرفیت 500 تابلو تهیه شده در سال 1385 1 خلاصه طرح : موضوع طرح :…

 • پاورپوینت مدیریت ‌تحول و آینده آن

  الگوی امتیازدهی متوازن,پاورپوینت مدیریت ‌تحول و آینده آن,تثبیت تحول برای آینده,دانلود پاورپوینت مدیریت ‌تحول و آینده آن,سنجش عملکرد در مدیریت تحول,مدیریت تحول برنامه‌ای,مدیریت تحول تکاملی یا تدریجی,معیارهای الگوی امتیازدهی,نظارت بر اجرای برنامه‌های تحول دانلود فایل عنوان: پاورپوینت مدیریت ‌تحول و…

 • پایان نامه بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراسان رضوی

  پایان نامه بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراسان رضوی دانلود فایل پایان نامه بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک…

 • تعامل بین جاذب های اجزا و چهره و جاذب های چهره کامل در قشر گیجگاهی مغز

  تعامل بین جاذب های اجزا و چهره و جاذب های چهره کامل در قشر گیجگاهی مغز,د,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود سمینار,دانلود سمینار کارشناسی“ MSc”مهندسی برق باﻋﻨﻮان تعامل بین جاذب…

 • زندگی و آثار معماری فرانک گهری

  آثار فرانک گری,آثار فرانک گهری,آثار معماری فرانک گری,آثار معماری فرانک گهری,پروژه درس اصول و مبانی معماری و شهرسازی,دانلود پروژه معماری,دانلود تحقیق رشته معماری,دانلود مقاله معماری,زندگی و آثار معماری فرانک گهری,معرفی آثار فرانک گری,معرفی آثار فرانک گهری دانلود فایل زندگی و…

 • پایان نامه بررسی اجمالی عملكرد توربین های انبساطی رشته آبیاری

  بررسی اجمالی عملكرد توربین های انبساطی رشته آبیاری,پایان نامه بررسی اجمالی عملكرد توربین های انبساطی,پروژه بررسی اجمالی عملكرد توربین های انبساطی,تحقیق بررسی اجمالی عملكرد توربین های انبساطی,دانلود بررسی اجمالی عملكرد توربین های انبساطی رشته آبیاری,درباره بررسی اجمالی عملكرد توربین های…

 • تحقیق شنای پروانه

  تحقیق شنای پروانه دانلود فایل تحقیق شنای پروانه شنای پروانه دومین شنا از نظر سرعت دربین چهارنوع شنای اصلی می باشد. این شنا درسال های 1930 از تحول شنای قورباغه سنتی بوجود آمد . در سال 1956این شنا به طور…

 • پاورپوینت معرفی رابرت ونتوری

  پاورپوینت معرفی رابرت ونتوری دانلود فایل پاورپوینت معرفی رابرت ونتوری معرفی رابرت ونتوریاین پاورپوینت در 29 اسلاید می باشد ،  پروژه معماری معاصر نام پروژه:رابرت ونتوری سبک و رویکرد آثار شاخص فهرست مطالب اسلایدها : رابرت ونتوری Robert-Venturi  رابرت ونتوری…

 • پایان نامه مفهوم و دسته‌بندی معماری‌ها و جایگاه معماری نرم‌افزار در آن

  پایان نامه مفهوم و دسته‌بندی معماری‌ها و جایگاه معماری نرم‌افزار در آن دانلود فایل پایان نامه مفهوم و دسته‌بندی معماری‌ها و جایگاه معماری نرم‌افزار در آن عنوان شماره صفحه چکیده 3 فهرست مطالب.. 4 فهرست جدول‌ها 10 فهرست شکل‌ها 11…

 • پایان نامه بررسی و معرفی بخشهای مختلف نیروگاه گازی

  پایان نامه بررسی و معرفی بخشهای مختلف نیروگاه گازی,پروژه بررسی و معرفی بخشهای مختلف نیروگاه گازی,تحقیق بررسی و معرفی بخشهای مختلف نیروگاه گازی,دانلود پایان نامه بررسی و معرفی بخشهای مختلف نیروگاه گازی,مقاله بررسی و معرفی بخشهای مختلف نیروگاه گازی,نیروگاه,نیروگاه گاز…

 • طراحی بالابر

  بالابر,طراحی بالابر دانلود فایل طراحی بالابر دستگاهی است که برای جابجایی اشخاص یا کالا ، بین طبقات ساختمان بوده و در طبقات مشخصی عمل می نماید.دارای کابینی(کفی) است که ساختار ، ابعاد و تجهیزات آن به اشخاص یا بار به…

 • طرح توجیهی تولید محصولات مفتولی با پوشش پلاستیک

  طرح توجیهی تولید محصولات مفتولی با پوشش پلاستیک دانلود فایل طرح توجیهی تولید محصولات مفتولی با پوشش پلاستیک عناوین طرح: معرفی محصول نام و کد محصول شماره تعرفه گمرکی شرایط واردات بررسی و ارائه استاندارد ملی بررسی و ارائه اطلاعات…

 • پاورپوینت ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE)

  پاورپوینت ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE),تجزیه و تحلیل و تشكیل ماتریس SPACE برای شناخت استراتژی كلی,دانلود پاورپوینت ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE),ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE),نمونه استراتژی ها ماتریس SPACE دانلود فایل عنوان: پاورپوینت…

 • پرسشنامه مقیاس‌‌های ‌بهزیستی ذهنی دینر و همکاران (1985)

  پرسشنامه مقیاس‌‌های ‌بهزیستی ذهنی دینر و همکاران (1985) دانلود فایل پرسشنامه مقیاس‌‌های ‌بهزیستی ذهنی دینر و همکاران (1985) مقیاس‌‌های ‌بهزیستی ذهنی: 1) زیرمقیاس رضایت از زندگی (SWLS): دینر و همکاران (1985) به منظور اندازه‌گیری بُعد شناختیِ بهزیستی ذهنی افراد، نسخه…

 • مقاله بررسی مدیریت بحران

  پروژه بررسی مدیریت بحران,تحقیق بررسی مدیریت بحران,دانلود تحقیق بررسی مدیریت بحران,مقاله بررسی مدیریت بحران دانلود فایل 1

 • پروژه مالی شركت باربری وحید بار

  باربری,پروژه مالی شركت باربری وحید بار,تحقیق مالی شركت باربری وحید بار,دانلود تحقیق مالی شركت باربری وحید بار,شركت,مالی,مقاله مالی شركت باربری وحید بار,وحید بار دانلود فایل پروژه مالی  شركت باربری وحید بار در 87 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمه در چند…

 • پایان نامه مفاهیم و رویکردهای چند مستاجری (Multi-Tenant) در رایانش ابری

  MultiTenant,الگوریتم تخصیص منابع,پایان نامه مفاهیم و رویکردهای چند مستاجری (Multi-Tenant) در رایانش ابری,چند مستاجری,رایانش ابری,لایه‌ها رایانش ابری,معماری رایانش ابری دانلود فایل پایان نامه مفاهیم و رویکردهای چند مستاجری (Multi-Tenant) در رایانش ابری مدل رایانشی بر پایه ­ی شبکه‌های بزرگ کامپیوتری…

 • پروژه کارآفرینی تولید الکترود(با ظرفیت 2500 تن در سال)

  پروژه کارآفرینی تولید الکترود(با ظرفیت 2500 تن در سال),پروژه کارافرینی تولید الکترود(با ظرفیت 2500 تن در سال),توجیه اقتصادی تولید الکترود(,دانلود پروژه تولید الکترود(با ظرفیت 2500 تن در سال),دانلود کارآفرینی تولید الکترود(با ظرفیت 2500 تن در سال),طرح توجیه فنی تولید الکترود(با…

 • پایان نامه سفالینه های زرین فام ، تکامل نهایی صنعت سفال سازی اسلامی

  پایان نامه سفالینه,پایان نامه سفالینه های زرین فام ، تکامل نهایی صنعت سفال سازی اسلامی,تکامل نهایی صنعت سفال سازی اسلامی,سفالینه های زرین فام,صنعت سفال سازی دانلود فایل پایان نامه سفالینه های زرین فام ، تکامل نهایی صنعت سفال سازی اسلامی…

 • گزارش کاراموزی اداره برق استان زنجان

  اداره برق,استان زنجان,دانلود گزارش کارآموزی اداره برق استان زنجان,کاراموزی اداره برق استان زنجان,کارورزی اداره برق استان زنجان,گزارش کاراموزی اداره برق استان زنجان دانلود فایل گزارش کاراموزی اداره برق استان زنجان در 55 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست عنوان                                                صفحه تاریخچه…

 • پاورپوینت گیاه شناسی

  پاورپوینت گیاه شناسی دانلود فایل پاورپوینت گیاه شناسی مواد آلى ذخیره شده براى شروع رشد ضرورى است. مطالعاتى که روى رشد در تاریکى انجام شده است مشخص کرده است که کربوهیدرات‌‌ها به‌عنوان ذخیره غذائى گیاه عمل مى‌کنند. اسمیت نشان داد…

 • گلهای زینتی ونقش ترکیبات شیمیایی در سلامت آنها

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود گلهای زینتی ونقش ترکیبات شیمیایی در سلامت آنها,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,گلهای زینتی ونقش ترکیبات شیمیایی در سلامت آنها دانلود فایل دانلود گلهای زینتی…

 • کارآفرینی تولید قطعات صنعتی به روش ماشین کاری ( تراشکاری )

  تولید قطعات صنعتی به روش ماشین کاری ( تراشکاری ),قطعات صنعتی به روش ماشین کاری,کارآفرینی تولید قطعات صنعتی به روش ماشین کاری ( تراشکاری ) دانلود فایل کارآفرینی تولید قطعات صنعتی به روش ماشین کاری  ( تراشکاری ) قسمتی از…

 • مقاله نقش ترویج کشاورزی در اقتصاد

  دانلود مقاله اقتصاد,مقاله نقش ترویج کشاورزی در اقتصاد,مقاله نقش کشاورزی در اقتصاد,نقش ترویج کشاورزی در اقتصاد دانلود فایل مقاله نقش ترویج کشاورزی در اقتصاد چکیده: معرفی اقتصاد کشاورزی در جهان امروز یکی از مشکلات اساسی بشر تامین نیازهای غذایی است…

 • سمینار مواد خزش مس و آلیاژهای آن

  سمینار مواد خزش مس و آلیاژهای آن دانلود فایل سمینار مواد خزش مس و آلیاژهای آن چکیده در گزارش حاضر رفتار خزش مس خالص و آلیاژهای آن در محدوده وسیعی از دما  و تنش مورد مطالعه قرار گرفته است. در…

 • مقاله کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکی

  مقاله کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکی دانلود فایل مقاله کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکی   نفس کشیدن  و نبض از علائم حیاتی هستند . در مواقع  اورژانس  باید به نکات زیر توجه نمود : (1)  را تنفسی بیمار تمیز و پاک…

 • پایان نامه زمین شناسی ساختمانی و مسائل زیست محیطی معدن سرب راونج دلیجان

  پایان نامه زمین شناسی ساختمانی و مسائل زیست محیطی معدن سرب راونج دلیجان دانلود فایل پایان نامه زمین شناسی ساختمانی و مسائل زیست محیطی معدن سرب راونج دلیجان چـکـیده امروزه کلیه مسائل مربوط به مهندسی پیوند عمیق و تنگاتنگی را…

 • تحقیق هپاتیت B

  تحقیق هپاتیت B دانلود فایل تحقیق هپاتیت B قسمتهایی از متن: هپاتیت B در ایران : در ایران مبتلایان حدود 3%  كل جمعیت را شامل می شود كه با در نظر گرفتن جمعیت ایران حدود 2 میلیون نفر به این…

 • پرسشنامه بررسی تاثیر آموزش در كارآیی كاركنان

  آموزش,پرسشنامه بررسی تاثیر آموزش در كارآیی كاركنان,تاثیر آموزش در كارآیی كاركنان,دانلود پایان نامه ارشد مدیریت,دانلود پرسش نامه,دانلود پرسش نامه تاثیر آموزش در كارآیی كاركنان,دانلود پروژه فوق لیسانس مدیریت,دانلود پروژه کارشناسی ارشد مدیریت دانلود فایل دانلود پرسشنامه بررسی تاثیر آموزش در…

 • بررسی ارتباط میان موجودی کالا و اختلال در جریان حمل و نقل و توزیع

  ارتباط میان موجودی کالا و اختلال در جریان حمل و نقل و توزیع,بررسی ارتباط میان موجودی کالا و اختلال در جریان حمل و نقل و توزیع دانلود فایل بررسی ارتباط میان موجودی کالا و اختلال در جریان حمل و نقل …

 • پایان نامه بررسی مواد رادیو اكتیو، استخراج و آماده سازی جهت استفاده در راكتورها و تولید برق

  پایان نامه بررسی مواد رادیو اكتیو، استخراج و آماده سازی جهت استفاده در راكتورها و تولید برق,پروژه بررسی مواد رادیو اكتیو، استخراج و آماده سازی جهت استفاده در راكتورها و تولید برق,تحقیق بررسی مواد رادیو اكتیو، استخراج و آماده سازی…

 • پرسشنامه آمادگی تحصیلی متروپالیتن

  پرسشنامه آمادگی تحصیلی متروپالیتن دانلود فایل پرسشنامه آمادگی تحصیلی متروپالیتن راهنمای آزمون آمادگی متروپالیتنفرم(A) پیشرفت دانش آموزان در کلاس های ابتدایی تا حدود زیادی منوط به آمادگی آنان برای یادگیری و تدارکاتی است که مدارس برای میزان این آمادگی فراهم…

 • طرح توجیهی تولید محصولات چوب پلاستیک (میز-کمد-صندلی)

  طرح توجیهی تولید محصولات چوب پلاستیک (میز-کمد-صندلی) دانلود فایل طرح توجیهی تولید محصولات چوب پلاستیک (میز-کمد-صندلی) فهرست مطالب: مقدمه بخش اول: معرفی طرح مقدمه ای در مورد معرفی واحد تولیدی خط مشی و اهداف کیفیتی واحد تولیدی اصطلاحات و تعاریف…