پایان نامه بررسی عملكرد سیستم زمین برجهای خطوط انتقال در برابر صاعقه

پایان نامه بررسی عملكرد سیستم زمین برجهای خطوط انتقال در برابر صاعقه

دانلود فایل

پایان نامه بررسی عملكرد سیستم زمین برجهای خطوط انتقال  در برابر صاعقه فیزیك صاعقه ( Physics of lightning )     صاعقه را می‌توان یك تخلیة گذرای الكتریكی با جریان بالا كه طول مسیر آن به كیلومترها می‌رسد ، تعریف كرد. صدای ناشی از این عمل رعد ( thunder ) نامیده می شود . این تخلیه الكتریكی هنگامی رخ می‌دهد كه ناحیه‌ای از اتمسفر دارای آنچنان بار الكتریكی شود كه میدان ناشی از آن باعث شكست الكتریكی هوا گردد. این عمل به خصوص در ابرهای جوشان ( thunder cloud ) اتفاق می‌افتد. این ابرها را كومولونیمبوس ( cumulonimbus ) می‌نامند. گر چه در جریان ریزش برف و تگرگ و ابرهای روی كوههای آتشفشان هم زدن صاعقه گزارش شده است ، در این بحث منظور ما از صاعقه بیشتر، برق ناشی از ابرهای جوشان است. این چنین تخلیه‌ای می‌تواند در درون ابر( intra cloud ) ، پایین دو ابر ( cloud to cloud ) یا بین ابر و زمین ( cloud to earth ) ، پایین ابر و هوای اطراف اتفاق افتد. قبل از بررسی مسأله تخلیه به مسأله بارداری ابرهای جوشان پرداخته می‌شود. تئوریهای مختلفی در این زمینه وجود دارد كه در فصل پیوستها به آنها اشاره می گردد. مسیر برگشتی ( Return stroke )  وقتی كه شاخه پیشروندة مرحله‌ای، ستونی از بار منفی را به نزدیك زمین می‌آورد، میدان الكتریكی قوی حاصل در زمین به قدری است كه باعث حركت بارها به سمت بالا می‌شود تا به شاخة پیشرونده برسد. وقتی یكی از این تخلیه‌ها به شاخة پیشرونده می رسد از این لحظه مسیر برگشتی شروع می‌شود. با اتصال شاخة پیشرونده به زمین، بار مثبت از زمین به سوی ابرها جاری می‌گردد و با اندازه‌گیری از روش اسپكتروسكوپی ( spectroscopy ) درجه حرارت مسیر به حدود k˚ 30000 می‌رسد. فهرست مطالب عنوان                                                                                                         صفحه فصل اول مقدمه 1-1کلیات……………………………………………………………………………………………………………….8 1-2 اهداف………………………………………………………………………………………………………………9 1-2-1 فصل دوم……………………………………………………………………………………………………… 1-2-2 فصل سوم………………………………………………………………………………………………………9 1-2-3 فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………9 1-2-4 فصل پنجم…………………………………………………………………………………………………..10 1-2-5 فصل ششم……………………………………………………………………………………………………10 1-2-6 فصل هفتم……………………………………………………………………………………………………10 1-2-7 فصل هشتم…………………………………………………………………………………………………..11 فصل دوم فیزیک صاعقه و پارامترهای جریان ناشی از آن 2-1 فیزیک صاعقه………………………………………………………………………………………………….13 2-2 شاخه های پیشروندة مرحله ای صاعقه…………………………………………………………………..13 2-2-1 مسیر برگشتی……………………………………………………………………………………………….14 2-2-2 شاخة پیشروندة تیری شکل……………………………………………………………………………..15 2-2-3 تخلیة بین ابر…………………………………………………………………………………………………16 2-2-4 تخلیه ای که بار مثبت به زمین می آورد……………………………………………………………..17 2-2-5 تخلیه ای با جریان پیشرونده بسوی بالا……………………………………………………………….17 2-3 اختلاف پتانسیل بین ابر و زمین و انرژی موجود در صاعقه…………………………………………18 2-4 رعد………………………………………………………………………………………………………………..18 2-5 جریان ناشی از اصابت صاعقه………………………………………………………………………………20 2-5-1 اثر ارتفاع جسم در دامنه جریان………………………………………………………………………..20 2-5-2 اثر مناطق جغرافیایی……………………………………………………………………………………….21 2-5-3 شکل موج جریان………………………………………………………………………………………….22 2-5-4 معادلة ریاضی شکل موج ناشی از صاعقه…………………………………………………………24 فصل سوم هدایت الکتریکی خاک 3-1 قابلیت هدایت الکتریکی خاک………………………………………………………………………….26 3-1-1 اثر نوع خاک……………………………………………………………………………………………….26 3-1-2 اثر رطوبت موجود در خاک و نمکهای محلول در آن………………………………………..28 3-1-3 اثر درجه حرارت…………………………………………………………………………………………..30 3-1-4 اثر دانه بندی و توزیع آن………………………………………………………………………………..32 3-1-5 اثر عمق……………………………………………………………………………………………………….32 3-1-6 اثر قطر میله…………………………………………………………………………………………………..33 3-1-7 اثر جریانهای پراکنده در زمین………………………………………………………………………….34 فصل چهارم طرح سیستم زمین برجهای خطوط انتقال 4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………37 4-2 مقاومت پای برج……………………………………………………………………………………………..37 4-2-1 رفتار مقاومت زمین بر اثر موج گذرا…………………………………………………………………39           4-3 کم کردن مقاوت پایة برجها بوسیلة اتصالات اضافی……………………………………………….39 4-3-1 نصب میلة قائم در زمین………………………………………………………………………………….40 4-3-1-1 استفاده از میله های طویل……………………………………………………………………………41 4-3-1-2 اتصال زمین چند میله ای(میله های موازی)……………………………………………………..42 4-3-2 نصب میلة افقی در زمین…………………………………………………………………………………44 4-3-3 زمین کردن بصورت کانترپوز………………………………………………………………………….46 4-4 نتایج آزمایشها و تجربیات عملی اتصال زمین………………………………………………………….49 4-5 طرح سیستم زمین برجهای خطوط انتقال انرژی………………………………………………………51 4-5-1 زمین کردن برجهای خطوط انتقال انرژی…………………………………………………………..53  فصل پنجم تخلیة جوی الکتریکی بر خطوط انتقال 5-1 تخلیة جوی الکتریکی بر هادیهای فاز…………………………………………………………………59 5-2 تخلیة جوی بر سیمهای محافظ…………………………………………………………………………….64 5-3 تخلیة جوی مستقیم بر بدنة برجها………………………………………………………………………….67 5-4 تخلیة جوی مستقیم در مجاور پستهای فشار قوی……………………………………………………..71 5-5 انتشار موج در طول خطوط انتقال انرژی………………………………………………………………..73 فصل ششم محاسبات اضافه ولتاژها در خطوط انتقال در اثر اصابت صاعقه  6-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..76  6-2 محاسبات اضافه ولتاژ در برج در اثر برخورد مستقیم صاعقه ……………………………………76  6-2-1 محاسبة ولتاژ در نقطة رأس برج………………………………………………………………………..76  6-2-2 محاسبة ولتاژ روی کراس آرم………………………………………………………………………….79  6-2-3 محاسبة ولتاژ روی زنجیر مقره………………………………………………………………………….80  6-3 محاسبة ولتاژ القائی در اثر برخورد صاعقه به اطراف خطوط انتقال………………………………82  6-3-1 محاسبات بر روی خط زمین شده……………………………………………………………………..83 6-3-2 اثر زمین شدن یکی از هادیهای خط انتقال………………………………………………………..84 فصل هفتم بررسی حادثة خط منتظرقائم –  قزوین  7-1 شرح حادثه…………………………………………………………………………………………………….87  7-2 علت حادثه………………………………………………………………………………………………………88  7-2-1 برخورد صاعقه با فاز………………………………………………………………………………………88  7-2-2 برخورد مستقیم صاعقه با برج…………………………………………………………………………..90  7-3 پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………….90  7-3-1 تقویت اتصال زمین پایة برجها………………………………………………………………………….91  7-3-2 نصب برقگیر…………………………………………………………………………………………………91  7-3-3 نصب سیم محافظ هوایی…………………………………………………………………………………92  7-3-4 نصب شاخکهای برقگیر در طول زنجیر مقره……………………………………………………….92  7-4 گزارشی از پست منتظرقائم………………………………………………………………………………….93 فصل هشتم شبیه سازی 8-1 مدل زنجیر مقره………………………………………………………………………………………………..96 8-2 شبیه سازی برج…………………………………………………………………………………………………96 8-2-1 مشخصات برجهای شبکة مورد نظر…………………………………………………………………..96 8-2-2 مدلسازی برج در حالتی که شبکه دارای سیم محافظ نباشد……………………………………97 8-2-3 شبیه سازی برج در حالتی که شبکه دارای سیم محافظ باشد…………………………………..97 8-3 مدل سازی خط انتقال و پستهای فشار قوی…………………………………………………………….98 8-4 شبیه سازی موج صاعقه………………………………………………………………………………………98 8-5 شبیه سازی حادثه……………………………………………………………………………………………..99 8-6 شبیه سازی شبکه با وجود سیم محافظ در مقابل بر خورد صاعقه …………………………….102 8-6-1 بررسی رفتار شبکه در حالت بدون برقگیر در پست منتظرقائم در مقابل برخورد صاعقه سیم محافظ………………………………………………………………………………………………..102 8-6-2 بررسی رفتار شبکه در حالت وجود برقگیر در پست منتظرقائم در مقابل برخورد صاعقه سیم محافظ………………………………………………………………………………………………..104 فصل نهم نتیجه گیری و پیشنهادات 9-1 نتایج…………………………………………………………………………………………………………..106 9-2 ارائة پیشنهادات……………………………………………………………………………………………..107 پیوستها تئوری ویلسون……………………………………………………………………………………………………….110 تئوری سیمپسون……………………………………………………………………………………………………..111 تئوری ورکمن……………………………………………………………………………………………………….113 مراجع و مآخذ………………………………………………………………………….115

 • پرسشنامه فراشناختی ولز 1997

  پرسشنامه فراشناختی ولز 1997 دانلود فایل پرسشنامه فراشناختی ولز 1997 ویژگی های روانسنجی فرم اولیه این پرسشنامه شامل 65 ماده بوده است که به وسیله کارت رایت هاتون و ولز (1997) ، طرح شده است تا نگرانی ها و افکار…

 • ترجمه فناوری اطلاعات در پزشکی جایگزین

  ترجمه فناوری اطلاعات در پزشکی جایگزین,دانالود ترجمه فناوری اطلاعات در پزشکی جایگزین دانلود فایل نمونه ترجمه تنها در ایالات متحده، بازار برای محصولات بهداشتی مصرف­کننده بی­سیم و خدمات انتظار می­رود از 300 میلیون دلار به 4.4 میلیارد دلار در طی…

 • پروژه کارآفرینی تولید گل های زینتی

  پروژه کارآفرینی تولید گل های زینتی,پروژه کارافرینی تولید گل های زینتی,توجیه اقتصادی تولید گل های زینتی,تولید,دانلود پروژه تولید گل های زینتی,دانلود کارآفرینی تولید گل های زینتی,زینتی,طرح توجیه فنی تولید گل های زینتی,طرح توجیهی تولید گل های زینتی,کارآفرینی تولید گل های…

 • گزارش کارآموزی شركت مكاترونیك ژاو

  دانلود گزارش کارآموزی شركت مكاترونیك ژاو,ژاو,شركت,کاراموزی شركت مكاترونیك ژاو,کارورزی شركت مكاترونیك ژاو,گزارش کارآموزی شركت مكاترونیك ژاو,گزارش کاراموزی شركت مكاترونیك ژاو,مكاترونیك دانلود فایل گزارش کارآموزی شركت مكاترونیك ژاو در 10 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمه ای در ارتباط با مراحل انجام…

 • پروژه کارآفرینی بهره برداری از معدن سنگ نمک(با ظرفیت 30000 تن در سال)

  پروژه کارآفرینی بهره برداری از معدن سنگ نمک(با ظرفیت 30000 تن در سال),پروژه کارافرینی بهره برداری از معدن سنگ نمک(با ظرفیت 30000 تن در سال),دانلود پروژه بهره برداری از معدن سنگ نمک(با ظرفیت 30000 تن در سال),دانلود کارآفرینی بهره برداری…

 • 500 نکته مهم خلاصه کتاب مدیریت عمومی الوانی

  500 نکته مهم خلاصه کتاب مدیریت عمومی الوانی,دانلود 500 نکته مهم خلاصه کتاب مدیریت عمومی الوانی دانلود فایل 500 نکته مهم خلاصه کتاب مدیریت عمومی الوانی 500 نکته مهم خلاصه کتاب مدیریت عمومی الوانی که توسط رتبه برتر کشوری رشته…

 • تحقیق بررسی فرار دختران شهری و روستایی

  تحقیق بررسی فرار دختران شهری و روستایی دانلود فایل تحقیق بررسی فرار دختران شهری و روستایی فهرست مطالب : فصل اول (كلیات تحقیق ) - مقدمه - بیان مسله - اهداف تحقیق - اهمیت وضرورت تحقیق - فرضیه های تحقیق…

 • مقاله معاد در قرآن و روایات

  مقاله معاد در قرآن و روایات دانلود فایل مقاله معاد در قرآن و روایات فهرست مقدمه 1-1. اصل معاد و جایگاه آن در معارف اسلامی 1-2. ایمان به معاد و اثرات آن 1-3. اقرار به معاد 2- ماهیت مرگ و…

 • بررسی روند سطح اشتغال در بخشهای مختلف استان آذربایجان غربی

  بررسی روند سطح اشتغال در بخشهای مختلف استان آذربایجان غربی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه بررسی روند سطح اشتغال در بخشهای مختلف استان آذربایجان غربی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد…

 • تحقیق آماده با عنوان کاهش سرمایه در شرکت های سهامی

  اثر کاهش سرمایه در تبدیل شرکت سهامی عام به خاص,انواع کاهش سرمایه,تحقیق آماده با عنوان کاهش سرمایه در شرکت های سهامی,تشریفات کاهش سرمایه,دانلود تحقیق آماده با عنوان کاهش سرمایه در شرکت های سهامی,دلایل کاهش سرمایه,شرایط کاهش سرمایه,شیوه کاهش سرمایه,کاهش اجباری…

 • ساختار و تشكیلات شركت سهامی بیمه ایران ، - خلاصه‌ای از وضعیت عمومی مجتمع‌ها و شعب بیمه‌ای شركت سهامی بیمه ایران در شهرتهران

  خلاصه‌ای از وضعیت عمومی مجتمع‌ها و شعب بیمه‌ای شركت سهامی بیمه ایران در شهرتهران,ساختار و تشكیلات شركت سهامی بیمه ایران ، - خلاصه‌ای از وضعیت عمومی مجتمع‌ها و شعب بیمه‌ای شركت سهامی بیمه ایران در شهرتهران دانلود فایل ساختار و…

 • پروپوزال عدالت و موارد اعتبار آن در فقه امامیه

  پروپوزال عدالت و موارد اعتبار آن در فقه امامیه دانلود فایل پروپوزال عدالت و موارد اعتبار آن در فقه امامیه پرسش اصلی پژوهش : عدالت چیست و موارد اعتبار آن در فقه امامیه کدام است ؟  بیان مسئله: مسئله عدالت…

 • تحقیقات تجربی برای عوامل کلیدی کسب و کار در کارایی بازی های دیجیتال

  تحقیقات تجربی برای عوامل کلیدی کسب و کار در کارایی بازی های دیجیتال دانلود فایل تحقیقات تجربی برای عوامل کلیدی کسب و کار در کارایی بازی های دیجیتال چکیده: توسعهء بازی یک مفهوم بین رشته ای است که شامل تخصص…

 • پاورپوینت کاربرد GPS در آبیاری و زهکشی

  پاورپوینت کاربرد GPS در آبیاری و زهکشی دانلود فایل خوزستان

 • پایان نامه ارائه الگوریتمی جهت انتخاب رشته برای داوطلبان آزمون ریاضی وفنی با استفاده از تكنیكهای تصمیم گیری چندمعیاره

  پایان نامه ارائه الگوریتمی جهت انتخاب رشته برای داوطلبان آزمون ریاضی وفنی با استفاده از تكنیكهای تصمیم گیری چندمعیاره دانلود فایل پایان نامه ارائه الگوریتمی جهت انتخاب رشته برای داوطلبان آزمون ریاضی وفنی با استفاده از تكنیكهای تصمیم گیری چندمعیاره…

 • پروژه مالی شركت ماشین سازی و سیم و كابل سازی حسام

  پروژه مالی شركت ماشین سازی و سیم و كابل سازی حسام دانلود فایل پروژه مالی شركت ماشین سازی و سیم و كابل سازی حسام مقدمه :اكنون بیش از نود سال تاسیس كارخانه برق شهری در ایران می‌گذرد و حدوداً سی…

 • پاورپوینت درآمد عملیاتی (استاندارد حسابداری شماره3)

  پاورپوینت درآمد عملیاتی (استاندارد حسابداری شماره3),تفاوت کالای امانی و فروش,دانلود پاورپوینت (اسلاید) درآمد عملیاتی (استاندارد حسابداری شماره3),سود تضمین شده، درآمد حق امتیاز و سود سهام,شرایط شناسایی درآمد خدمات,شرایط شناسایی درآمد کالا,موارد خاص فروش کالا,نحوه اندازه گیری درآمد عملیاتی,نحوه شناسایی درآمد…

 • مجموعه مقالات مدیریت انرژی

  اتلاف انرژی,اصلاح الگوی مصرف,انتخابات انرژی,انرژی های نو,انرژی و بحران امنیت,بهره وری سبز,بهینه سازی مصرف انرژی,پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی,جایگاه انرژی,دیپلماسی انرژی,سازه سبز,سند ملی راهبرد انرژی کشور,سیستم های کنترل و مدیری,شاخص قابلیت اطمینان LPSP,قیمت گذاری انرژی,مجموعه مقالات مدیریت انرژی,مدیریت انرژی…

 • گزارش کاراموزی شركت سایپا

  دانلود گزارش کارآموزی شركت سایپا,کاراموزی شركت سایپا,کارورزی شركت سایپا,گزارش کاراموزی شركت سایپا دانلود فایل گزارش کاراموزی شركت سایپا در 33 صفحه ورد قابل ویرایش آشنایی با محل كار آموزی : شركت سایپا واقع در ابهر – بلوار خرمشهر – جنب…

 • اطلاعات ناتوانی 24 ص

  اطلاعات ناتوانی,اطلاعات ناتوانی 24 ص,تحقیق و بررسی در مورد اطلاعات ناتوانی,ناتوانی دانلود فایل اطلاعات ناتوانی 24 ص اطلاعات ناتوانی: ناتوانی های خواندن و یادگیری (Fs17) Fs17 اطلاعات ناتوانی > انتشارات > NZCHCR انتشارات مركز ترویج بین المللی برای بچه های…

 • پرسشنامه عاطفه خود آگاهی برای بزرگسالان (TOSCA-3)

  پرسشنامه عاطفه خود آگاهی برای بزرگسالان (TOSCA-3),دانلود پرسشنامه عاطفه خود آگاهی برای بزرگسالان (TOSCA3) دانلود فایل   پاسخ دهنده گرامی: موقعیت هایی كه در این پرسشنامه اشاره شده است، موقعیت هایی هستند كه هر فردی احتمالاً در زندگی روزمره با…

 • مقاله طبقه بندی محیط برنامه ریزی سازمان

  پروژه طبقه بندی محیط برنامه ریزی سازمان,تحقیق طبقه بندی محیط برنامه ریزی سازمان,دانلود تحقیق طبقه بندی محیط برنامه ریزی سازمان,مقاله طبقه بندی محیط برنامه ریزی سازمان دانلود فایل مقاله طبقه بندی محیط برنامه ریزی سازمان در 23 صفحه ورد قابل…

 • نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان

  پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی,نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان دانلود فایل پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان *پایان نامه کامل  مقدمه‌: امروزه‌ در میان‌ تمامی‌ جوامع‌، بهره‌گیری‌…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید گیره و رخت آویز پلاستیکی

  پروژه کارآفرینی کارگاه تولید گیره و رخت آویز پلاستیکی,پروژه کارافرینی کارگاه تولید گیره و رخت آویز پلاستیکی,توجیه اقتصادی کارگاه تولید گ,دانلود پروژه کارگاه تولید گیره و رخت آویز پلاستیکی,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید گیره و رخت آویز پلاستیکی,طرح توجیه فنی کارگاه…

 • مقاله معماری مدرن (موزه شیشه واشنگتن)

  مقاله معماری مدرن,مقاله معماری مدرن (موزه شیشه واشنگتن),مقاله موزه شیشه واشنگتن دانلود فایل مقاله معماری مدرن (موزه شیشه واشنگتن) با توضیحات کامل و تصاویر مربوطه چکیده: موزه شیشه مركز بین المللی برای هنرهای مدرن تاكوما/واشنگتن این مركز در تاریخ 6…

 • دانلود اکسل داده های نسبتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394

  داده های مربوط به نسبتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,دانلود اکسل داده های نسبت های مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394,دانلود اکسل داده های نسبتهای مالی شرکتهای پذیرفته…

 • جذب نور در تاریكی با الگو از چشم گربه

  جذب نور در تاریكی با الگو از چشم گربه دانلود فایل جذب نور در تاریكی با الگو از چشم گربه مقدمه .............. اجزای چشم ......... پلكها ............................................. ملتحمه ......................................... صلبیه ..................................................................... قرنیه ........................................................ عنبیه ......................................................... مردمك ................................................................................. جسم مژگانی .......................................................................................................................................................................................................................... بخش…

 • مقاله علف هرز

  بررسی علف هرز,پروژه علف هرز,دانلود علف هرز,درباره علف هرز,علف هرز,مقاله علف هرز دانلود فایل مقاله علف هرز مقدمه امروزه علف های هرز از جمله مسائل و مشکلاتی است که کشاورزان سراسر دنیا با آن دست به گریبان  می باشند. علف…

 • پایان نامه تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از كار

  پایان نامه تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از كار,پروژه تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از كار,تحقیق تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از كار,دانلود پایان نامه تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از كار,مقاله تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از كار دانلود…

 • پایان نامه بررسی مقایسه سطح اضطراب معلمان کودکان عادی و معلمان کودکان استثنایی ( عقب مانده ذهنی)

  پایان نامه بررسی مقایسه سطح اضطراب معلمان کودکان عادی و معلمان کودکان استثنایی ( عقب مانده ذهنی) دانلود فایل پایان نامه بررسی مقایسه سطح اضطراب معلمان کودکان عادی و معلمان کودکان استثنایی ( عقب مانده ذهنی) چكیده: در پژوهش حاضر،…

 • پایان نامه مقایسه ابعاد سرشت منش و نارسایی هیجانی در بیماران مبتلا به سرع لوب تمپورال ولوب فرونتال

  بیماران مبتلا به سرع لوب تمپورال ولوب فرونتال,پایان نامه مقایسه ابعاد سرشت منش,پایان نامه مقایسه ابعاد سرشت منش و نارسایی هیجانی در بیماران مبتلا به سرع لوب تمپورال ولوب فرونتال,مقایسه ابعاد سرشت منش و نارسایی هیجانی دانلود فایل پایان نامه…

 • پایان نامه اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی بانکهای تخصصی

  پایان نامه اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی بانکهای تخصصی دانلود فایل [2]

 • اثر بخشی مداخله گروهی شناختی _رفتاری بر ابعاد سرشت و منش و پردازش و تنظیم هیجانی در زنان چاق افسرده

  اثر بخشی مداخله گروهی شناختی _رفتاری بر ابعاد سرشت و منش و پردازش و تنظیم هیجانی در زنان چاق افسرده,دانلود اندروید,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پروپوزال,دانلود پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد اثر بخشی مداخله گروهی…

 • جزوه ی طب اسلامی و بهداشت تغذیه (ویژه ی مداحان و مبلغین علوم دینی)

  جزوه ی طب اسلامی و بهداشت تغذیه (ویژه ی مداحان و مبلغین علوم دینی),دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود جزوه ی طب اسلامی و بهداشت تغذیه (ویژه ی مداحان و مبلغین علوم دینی),دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم…

 • کارآموزی نقشه كشی معماری 38 ص

  اجرای ساختمان بتنی,کارآموزی نقشه كشی معماری,کارآموزی نقشه كشی معماری 38 ص,نقشه كشی معماری دانلود فایل کارآموزی نقشه كشی معماری  38 ص فهرست مطالب مقدمه وتشكر................................ 4   پیاده سازی نقشه............................ 5    گود برداری..............................................................................................................................................................6 استفاده از دیوارهای مانع و نایلون .......................................................................................................................8 پیاده…