پایان نامه بررسی عملكرد سیستم زمین برجهای خطوط انتقال در برابر صاعقه

پایان نامه بررسی عملكرد سیستم زمین برجهای خطوط انتقال در برابر صاعقه

دانلود فایل

پایان نامه بررسی عملكرد سیستم زمین برجهای خطوط انتقال  در برابر صاعقه فیزیك صاعقه ( Physics of lightning )     صاعقه را می‌توان یك تخلیة گذرای الكتریكی با جریان بالا كه طول مسیر آن به كیلومترها می‌رسد ، تعریف كرد. صدای ناشی از این عمل رعد ( thunder ) نامیده می شود . این تخلیه الكتریكی هنگامی رخ می‌دهد كه ناحیه‌ای از اتمسفر دارای آنچنان بار الكتریكی شود كه میدان ناشی از آن باعث شكست الكتریكی هوا گردد. این عمل به خصوص در ابرهای جوشان ( thunder cloud ) اتفاق می‌افتد. این ابرها را كومولونیمبوس ( cumulonimbus ) می‌نامند. گر چه در جریان ریزش برف و تگرگ و ابرهای روی كوههای آتشفشان هم زدن صاعقه گزارش شده است ، در این بحث منظور ما از صاعقه بیشتر، برق ناشی از ابرهای جوشان است. این چنین تخلیه‌ای می‌تواند در درون ابر( intra cloud ) ، پایین دو ابر ( cloud to cloud ) یا بین ابر و زمین ( cloud to earth ) ، پایین ابر و هوای اطراف اتفاق افتد. قبل از بررسی مسأله تخلیه به مسأله بارداری ابرهای جوشان پرداخته می‌شود. تئوریهای مختلفی در این زمینه وجود دارد كه در فصل پیوستها به آنها اشاره می گردد. مسیر برگشتی ( Return stroke )  وقتی كه شاخه پیشروندة مرحله‌ای، ستونی از بار منفی را به نزدیك زمین می‌آورد، میدان الكتریكی قوی حاصل در زمین به قدری است كه باعث حركت بارها به سمت بالا می‌شود تا به شاخة پیشرونده برسد. وقتی یكی از این تخلیه‌ها به شاخة پیشرونده می رسد از این لحظه مسیر برگشتی شروع می‌شود. با اتصال شاخة پیشرونده به زمین، بار مثبت از زمین به سوی ابرها جاری می‌گردد و با اندازه‌گیری از روش اسپكتروسكوپی ( spectroscopy ) درجه حرارت مسیر به حدود k˚ 30000 می‌رسد. فهرست مطالب عنوان                                                                                                         صفحه فصل اول مقدمه 1-1کلیات……………………………………………………………………………………………………………….8 1-2 اهداف………………………………………………………………………………………………………………9 1-2-1 فصل دوم……………………………………………………………………………………………………… 1-2-2 فصل سوم………………………………………………………………………………………………………9 1-2-3 فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………9 1-2-4 فصل پنجم…………………………………………………………………………………………………..10 1-2-5 فصل ششم……………………………………………………………………………………………………10 1-2-6 فصل هفتم……………………………………………………………………………………………………10 1-2-7 فصل هشتم…………………………………………………………………………………………………..11 فصل دوم فیزیک صاعقه و پارامترهای جریان ناشی از آن 2-1 فیزیک صاعقه………………………………………………………………………………………………….13 2-2 شاخه های پیشروندة مرحله ای صاعقه…………………………………………………………………..13 2-2-1 مسیر برگشتی……………………………………………………………………………………………….14 2-2-2 شاخة پیشروندة تیری شکل……………………………………………………………………………..15 2-2-3 تخلیة بین ابر…………………………………………………………………………………………………16 2-2-4 تخلیه ای که بار مثبت به زمین می آورد……………………………………………………………..17 2-2-5 تخلیه ای با جریان پیشرونده بسوی بالا……………………………………………………………….17 2-3 اختلاف پتانسیل بین ابر و زمین و انرژی موجود در صاعقه…………………………………………18 2-4 رعد………………………………………………………………………………………………………………..18 2-5 جریان ناشی از اصابت صاعقه………………………………………………………………………………20 2-5-1 اثر ارتفاع جسم در دامنه جریان………………………………………………………………………..20 2-5-2 اثر مناطق جغرافیایی……………………………………………………………………………………….21 2-5-3 شکل موج جریان………………………………………………………………………………………….22 2-5-4 معادلة ریاضی شکل موج ناشی از صاعقه…………………………………………………………24 فصل سوم هدایت الکتریکی خاک 3-1 قابلیت هدایت الکتریکی خاک………………………………………………………………………….26 3-1-1 اثر نوع خاک……………………………………………………………………………………………….26 3-1-2 اثر رطوبت موجود در خاک و نمکهای محلول در آن………………………………………..28 3-1-3 اثر درجه حرارت…………………………………………………………………………………………..30 3-1-4 اثر دانه بندی و توزیع آن………………………………………………………………………………..32 3-1-5 اثر عمق……………………………………………………………………………………………………….32 3-1-6 اثر قطر میله…………………………………………………………………………………………………..33 3-1-7 اثر جریانهای پراکنده در زمین………………………………………………………………………….34 فصل چهارم طرح سیستم زمین برجهای خطوط انتقال 4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………37 4-2 مقاومت پای برج……………………………………………………………………………………………..37 4-2-1 رفتار مقاومت زمین بر اثر موج گذرا…………………………………………………………………39           4-3 کم کردن مقاوت پایة برجها بوسیلة اتصالات اضافی……………………………………………….39 4-3-1 نصب میلة قائم در زمین………………………………………………………………………………….40 4-3-1-1 استفاده از میله های طویل……………………………………………………………………………41 4-3-1-2 اتصال زمین چند میله ای(میله های موازی)……………………………………………………..42 4-3-2 نصب میلة افقی در زمین…………………………………………………………………………………44 4-3-3 زمین کردن بصورت کانترپوز………………………………………………………………………….46 4-4 نتایج آزمایشها و تجربیات عملی اتصال زمین………………………………………………………….49 4-5 طرح سیستم زمین برجهای خطوط انتقال انرژی………………………………………………………51 4-5-1 زمین کردن برجهای خطوط انتقال انرژی…………………………………………………………..53  فصل پنجم تخلیة جوی الکتریکی بر خطوط انتقال 5-1 تخلیة جوی الکتریکی بر هادیهای فاز…………………………………………………………………59 5-2 تخلیة جوی بر سیمهای محافظ…………………………………………………………………………….64 5-3 تخلیة جوی مستقیم بر بدنة برجها………………………………………………………………………….67 5-4 تخلیة جوی مستقیم در مجاور پستهای فشار قوی……………………………………………………..71 5-5 انتشار موج در طول خطوط انتقال انرژی………………………………………………………………..73 فصل ششم محاسبات اضافه ولتاژها در خطوط انتقال در اثر اصابت صاعقه  6-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..76  6-2 محاسبات اضافه ولتاژ در برج در اثر برخورد مستقیم صاعقه ……………………………………76  6-2-1 محاسبة ولتاژ در نقطة رأس برج………………………………………………………………………..76  6-2-2 محاسبة ولتاژ روی کراس آرم………………………………………………………………………….79  6-2-3 محاسبة ولتاژ روی زنجیر مقره………………………………………………………………………….80  6-3 محاسبة ولتاژ القائی در اثر برخورد صاعقه به اطراف خطوط انتقال………………………………82  6-3-1 محاسبات بر روی خط زمین شده……………………………………………………………………..83 6-3-2 اثر زمین شدن یکی از هادیهای خط انتقال………………………………………………………..84 فصل هفتم بررسی حادثة خط منتظرقائم –  قزوین  7-1 شرح حادثه…………………………………………………………………………………………………….87  7-2 علت حادثه………………………………………………………………………………………………………88  7-2-1 برخورد صاعقه با فاز………………………………………………………………………………………88  7-2-2 برخورد مستقیم صاعقه با برج…………………………………………………………………………..90  7-3 پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………….90  7-3-1 تقویت اتصال زمین پایة برجها………………………………………………………………………….91  7-3-2 نصب برقگیر…………………………………………………………………………………………………91  7-3-3 نصب سیم محافظ هوایی…………………………………………………………………………………92  7-3-4 نصب شاخکهای برقگیر در طول زنجیر مقره……………………………………………………….92  7-4 گزارشی از پست منتظرقائم………………………………………………………………………………….93 فصل هشتم شبیه سازی 8-1 مدل زنجیر مقره………………………………………………………………………………………………..96 8-2 شبیه سازی برج…………………………………………………………………………………………………96 8-2-1 مشخصات برجهای شبکة مورد نظر…………………………………………………………………..96 8-2-2 مدلسازی برج در حالتی که شبکه دارای سیم محافظ نباشد……………………………………97 8-2-3 شبیه سازی برج در حالتی که شبکه دارای سیم محافظ باشد…………………………………..97 8-3 مدل سازی خط انتقال و پستهای فشار قوی…………………………………………………………….98 8-4 شبیه سازی موج صاعقه………………………………………………………………………………………98 8-5 شبیه سازی حادثه……………………………………………………………………………………………..99 8-6 شبیه سازی شبکه با وجود سیم محافظ در مقابل بر خورد صاعقه …………………………….102 8-6-1 بررسی رفتار شبکه در حالت بدون برقگیر در پست منتظرقائم در مقابل برخورد صاعقه سیم محافظ………………………………………………………………………………………………..102 8-6-2 بررسی رفتار شبکه در حالت وجود برقگیر در پست منتظرقائم در مقابل برخورد صاعقه سیم محافظ………………………………………………………………………………………………..104 فصل نهم نتیجه گیری و پیشنهادات 9-1 نتایج…………………………………………………………………………………………………………..106 9-2 ارائة پیشنهادات……………………………………………………………………………………………..107 پیوستها تئوری ویلسون……………………………………………………………………………………………………….110 تئوری سیمپسون……………………………………………………………………………………………………..111 تئوری ورکمن……………………………………………………………………………………………………….113 مراجع و مآخذ………………………………………………………………………….115

 • پاورپوینت کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی بر اساس کتاب کاربرد نرم افزارهای تخصصی در اقتصاد کشاورزی

  پاورپوینت کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی بر اساس کتاب کاربرد نرم افزارهای تخصصی در اقتصاد کشاورزی دانلود فایل پاورپوینت کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی بر اساس کتاب  کاربرد نرم افزارهای تخصصی در اقتصاد کشاورزی تالیف : دکتر یاوری – قوامی…

 • آرام کردن و تصور هدایت شده در زمینه توانبخشی (بازسازی) ورزشی

  آرام کردن و تصور هدایت شده در زمینه توانبخشی (بازسازی) ورزشی,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت آرام کردن و تصور هدایت شده در زمینه توانبخشی (بازسازی) ورزشی,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود…

 • اشتغال جوانان

  اشتغال,اشتغال جوانان دانلود فایل - مقدمه...................................................................................................................... 1 - فصل 1- اشتغال جوانان: ظرفیت‌های بالقوه و چالش‌ها......................................... 3 1. 1. مرور كلی بر روند‌های بازار كار جوانان................................................. 4 2. 1. ظرفیت بالقوه عظیم و هزینه‌های خیلی زیاد: نیاز برای اقدام................... 9…

 • دانلود مقاله فمینیسم

  دانلود مقاله فمینیسم,فمینیسم,فمینیسم 28 ص دانلود فایل فمینیسم 28 ص فهرست مندرجات v     مقدمه                                                                                      1 v     وضعیت زنان از دیرینه سنگی تا دومین انقلاب نوسنگی                3 v     جوامع شكارچی در دوران دیرینه ‌سنگی                                     4 v     نخستین انقلاب نوسندگی                                                          5 v    …

 • مقاله مدیریت تولید

  مقاله مدیریت تولید دانلود فایل مقاله مدیریت تولید مدیریت تولید پیش نیازهای لازم برای ورود به یک شغل معمولاً رسیدن به جایگاه یک مدیر موفق تولید ، مستلزم برخوداری از تجارب فراوانی است . اکثر مردم در چنین موقعیتی در نقس های…

 • مقاله نظریه‌ سازمان های‌ یادگیرنده‌

  دانلود مقاله نظریه‌ سازمان‌های‌ یادگیرنده‌,مقاله نظریه‌ سازمان های‌ یادگیرنده‌ دانلود فایل فهرست‌ مطالب‌: مقدمه‌تعاریف‌انواع‌ یادگیری‌زمینه‌های‌ شكل‌گیری‌ نظریه‌ سازمان‌ یادگیرنده‌نظریه‌ سازمان‌ یادگیرنده‌كشش‌ خلاق‌: اصل‌ تلفیق‌كننده‌نقشهای‌ جدیدرهبر به‌ عنوان‌ طراح‌رهبر به‌ عنوان‌ معلم‌رهبر به‌ عنوان‌ خدمتگزارمهارتهای‌ جدیدساختن‌ دورنمای‌ مشترك‌نمایان‌ ساختن‌ و آزمون‌…

 • مجموعه اثر تنش آب روی ویژگی های فیزیزیولوژیکی و این نسبت با رشد و عملکرد رقم های گندم در مراحل مختلف

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مجموعه اثر تنش آب روی ویژگی های فیزیزیولوژیکی و این نسبت با رشد و عملکرد رقم های گندم در مراحل مختلف,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد…

 • مقاله آبخیزدازی

  آبخیزدازی,پروژه آبخیزدازی,پژوهش آبخیزدازی,تحقیق آبخیزدازی,درباره آبخیزدازی,مقاله آبخیزدازی دانلود فایل مقاله آبخیزدازی مقدمه مرتع و آبخیرداری یكی از رشته های تحصیلات عالی در نظام آموزش عالی كشور می باشد. در این رشته مقاطع تحصیلی كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری دانشجو تربیت…

 • طرح توجیهی محصولات سبز چای

  طرح توجیهی محصولات سبز چای دانلود فایل طرح توجیهی محصولات سبز چای معرفی محصول نام و کد آیسک محصول شماره تعرفه گمرکی شرایط واردات بررسی و ارائه استاندارد (ملی یا بین المللی) بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت…

 • پایان نامه بررسی میزان بازارگرایی در شرکت های کوچک و متوسط مستقر در شهرک ها

  بازارگرایی در شرکت های کوچک,بررسی میزان بازارگرایی در شرکت ها,پایان نامه بررسی میزان بازارگرایی در شرکت های کوچک و متوسط مستقر در شهرک ها,شرکت های کوچک و متوسط مستقر در شهرک ها دانلود فایل در این تحقیق بازار گرایی را…

 • مقاله ماشین سه فاز

  بررسی ماشین سه فاز,پروژه ماشین سه فاز,تحقیق ماشین سه فاز,ماشین سه فاز,مقاله ماشین سه فاز دانلود فایل مقاله ماشین سه فاز قسمتی از متن: مقدمه بحت انرژی از دو دیدگاه اقتصادی و زیست محیطی حائز اهمیت است . بهینه سازی…

 • مقاله جایگاه نفت در ایران

  مقاله جایگاه نفت در ایران دانلود فایل مقاله  جایگاه نفت در ایران  به دلیل اهمیت نفت كه یك منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینكه اكثر قرارداد های نفتی جنبه بین المللی دارد…

 • مقاله استفاده از شبكه های معنایی برای نمایش اصلاحات در یك محیط هوشمند

  پروژه استفاده از شبكه های معنایی برای نمایش اصلاحات در یك محیط هوشمند,تحقیق استفاده از شبكه های معنایی برای نمایش اصلاحات در یك محیط هوشمند,دانلود تحقیق استفاده از شبكه های معنایی برای نمایش اصلاحات در یك محیط هوشمند,مقاله استفاده از…

 • شاخه نرمتنان

  شاخه نرمتنان دانلود فایل شاخه نرمتنان  فهرست  فسیل شناسی نرم تنان ردة شكم پایان مورفولوژی شكم پایان شكم پایان خشكی تاریخ زمین‌شناسی شكم پایان بیولوژی خاك حلزون باغی پوسته یا صدف سیستم گوارش سیستم گرد خون سیستم تنفسی سیستم دفعی…

 • پایان نامه بررسی رابطه بین قابلیت های اعتماد،اعتماد و قصد وفاداری در شرکت های بیمه

  پایان نامه بررسی رابطه بین قابلیت های اعتماد،اعتماد و قصد وفاداری در شرکت های بیمه دانلود فایل پایان نامه بررسی رابطه بین قابلیت های اعتماد،اعتماد و قصد وفاداری در شرکت های بیمه چکیده: امروزه صنایع خدماتی نقش اساسی و مهمی…

 • تجزیه و تحلیل اقتصاد/ بازار (فصل دوازدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)

  تجزیه و تحلیل اقتصاد/ بازار (فصل دوازدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش),دانلو,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل اقتصاد بازار (فصل دوازدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش),دانلود پایان نامه,دانلود پایان…

 • بررسی تاثیر بازیهای رایانه ای و فضای مجازی بر روی میزان خشم و عزت نفس در نوجوانان و کودکان

  بررسی تاثیر بازیهای رایانه ای و فضای مجازی بر روی میزان خشم و عزت نفس در نوجوانان و کودکان,تاثیر بازیهای رایانه ای در نوجوانان و جوانان,تاثیر فضای مجازی بر روی میزان خشم و عزت نفس در نوجوانان و کودکان,تاثیر فضای…

 • تست زنی با نگاه در 10 ثانیه

  تست زنی با نگاه در 10 ثانیه,دانلود,دانلود آموزش تست زنی,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تست زنی با نگاه در 10 ثانیه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,فنون تست زنی,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی…

 • پاورپوینت انواع قطعات تولیدی در یک کارگاه یا شرکت

  پاورپوینت انواع قطعات تولیدی در یک کارگاه یا شرکت دانلود فایل پاورپوینت انواع قطعات تولیدی در یک کارگاه یا شرکت مقدمه :  •با توجه به درس آمار و احتمال تصمیم بر این گرفتیم که آمار تولیدی یک کارگاه را در…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پیچ فولادی

  پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پیچ فولادی,پروژه کارافرینی کارگاه تولید پیچ فولادی,پیچ,توجیه اقتصادی کارگاه تولید پیچ فولادی,تولید,دانلود پروژه کارگاه تولید پیچ فولادی,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید پیچ فولادی,طرح توجیه فنی کارگاه تولید پیچ فولادی,طرح توجیهی کارگاه تولید پیچ فولادی,فولاد,کارآفرینی کارگاه تولید پیچ…

 • کارآفرینی نظام حسابداری شركت باربری وحیدبار

  کارآفرینی نظام حسابداری شركت باربری وحیدبار دانلود فایل کارآفرینی نظام حسابداری شركت باربری وحیدبار مقدمه در چند دهه گذشته، گسترش تكنیكهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و كاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و…

 • پروژه ترس از مرگ

  پروژه ترس از مرگ,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه ترس از مرگ,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پروژه ترس از مرگ این  پروژه با فرمت Word…

 • پاور پوینت استاندارد های scsi ata ide و ابزار انها

  ultra ata رابط ها,انواع رابط های استاندارد,پاور پوینت استاندارد های scsi ata ide و ابزار انها,پایان نامه,پروژه,پژوهش,تحقیق,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,رابط fast ata,رابط ide,مقاله دانلود فایل پاور پوینت استاندارد های scsi  ata   ide   و ابزار انها فهرست موضوعات…

 • پاورپوینت نظام سیاسی و خط مشی گذاری عمومی و نظریه پردازی

  پاورپوینت نظام سیاسی و خط مشی گذاری عمومی و نظریه پردازی,حوزه های تحلیل در خط مشی گذاری عمومی,دانلود پاورپوینت نظام سیاسی و خط مشی گذاری عمومی و نظریه پردازی,علم سیاست و خط مشی گذاری دولتی,فرایند تصمیم سازی و خط مشی…

 • دانلود پاورپوینت سبک های ارتباطی در سازمان

  آثار و پیامدهای مثبت سبک کنترلی,آثار و پیامدهای منفی سبک کنترلی,اثر بخشی سبک های ارتباطی,تعریف سبک و شیوه ارتباطی,دانلود پاورپوینت سبک های ارتباطی در سازمان,سبک برابری (تساوی),سبک کنترلی,شش سبک و شیوه ارتباطی در چارچوب سازمانی,عوامل کلی یک سبک و شیوه…

 • تحقیق در مورد چت

  تحقیق در مورد چت دانلود فایل تحقیق در مورد چت بخشهایی از متن: مقدمه: در طی دو سه سال اخیر کامپیوتر و بویژه اینترنت جایگاه خاصی را در نزد مردم ایران   پیدا نموده است.  می توان گفت کامپیوتر یکی از…

 • بررسی مطالعات معماری نمایشگاه بین المللی

  بررسی مطالعات معماری نمایشگاه بین المللی,بررسی نمایشگاههای ایران,پایان نامه نمایشگاه,دانلود رساله معماری,دانلود رساله معماری نمایشگاه بین المللی,رساله آمفی تئاتر,رساله نمایشگاه بین المللی نمایشگاه,معماری نمایشگاه,معماری نمایشگاه های خارجی,نقد نمایشگاه,نقد و بررسی معماری نمایشگاه,نمونه های خارجی نمایشگاه دانلود فایل بررسی نمایشگاه بین…

 • اثر امید به زندگی بر رشد اقتصادی ایران

  اثر امید به زندگی بر رشد اقتصادی ایران,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله اثر امید به زندگی بر رشد اقتصادی ایران,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود مقاله…

 • بررسی گیاه مارچوبه به صورت لاتین

  بررسی گیاه مارچوبه به صورت لاتین,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل Asparagus, Asparagus officinalis, is an herbaceous perennial plant in the family Asparagaceae which…

 • پایان نامه بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) در فرآیند یاد دهی یادگیری بین اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور اندیمشك

  پایان نامه بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) در فرآیند یاد دهی یادگیری بین اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور اندیمشك,دانلود پایان نامه بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT…

 • دانلود پاورپوینت اصول برآورد هزینه

  اهمیت استراتژیک برآورد هزینه,تفاوت میان حسابداری مدیریت و مدیریت هزینه,دانلود پاورپوینت اصول برآورد هزینه,روش تجزیه و تحلیل رگرسیون,روش حد بالاحد پایین,روش های برآورد هزینه,مراحل شش گانه برآورد هزینه,مزایا و معایب روش حد بالا _ حد پایین,مزایای روش رگرسیون,معایب روش رگرسیون,موارد…

 • پایان نامه بررسی سیره اخلاقی و سیاسی امام سجاد(ع)

  پایان نامه بررسی سیره اخلاقی و سیاسی امام سجاد(ع),پروژه بررسی سیره اخلاقی و سیاسی امام سجاد(ع),تحقیق بررسی سیره اخلاقی و سیاسی امام سجاد(ع),دانلود پایان نامه بررسی سیره اخلاقی و سیاسی امام سجاد(ع),سیاسی امام سجاد,سیره اخلاقی,مقاله بررسی سیره اخلاقی و سیاسی…

 • برنامه گرافیکی paint به زبان جاوا

  paint java,برنامه گرافیکی paint به زبان جاوا,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سورس برنامه نقاشی paint به زبان جاوا,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,سورس برنامه نقاشی paint به زبان جاوا,کار در منزل,کسب درآمد…

 • مقاله GPS چیست

  پایان نامه GPS,پروژه GPS,تحقیق GPS,دانلود GPS,مقاله GPS چیست دانلود فایل مقاله GPS چیست قسمتی از متن: GPS چیست ؟ سیستم موقعیت یاب جهانی (Global Positioning Systems)، یک سیستم راهبری و مسیریابی ماهواره ای است که از شبکه ای با 24…

 • جوشكاری با اكسی استیلن

  جوشكاری با اكسی استیلن دانلود فایل جوشكاری با اكسی استیلن فهرست مطالب   تعریف جوشکاری روشهای مختلف جوشكاری و برشكاری جوشكاری با گاز شعله های جوشكاری شعله اكسی استیلن دستگاه جوشكاری اكسی استیلن سوار كردن دستگاه جوشكاری اكسی استیلن تنظیم مشعل…