پایان نامه بررسی عملكرد سیستم زمین برجهای خطوط انتقال در برابر صاعقه

پایان نامه بررسی عملكرد سیستم زمین برجهای خطوط انتقال در برابر صاعقه

دانلود فایل

پایان نامه بررسی عملكرد سیستم زمین برجهای خطوط انتقال  در برابر صاعقه فیزیك صاعقه ( Physics of lightning )     صاعقه را می‌توان یك تخلیة گذرای الكتریكی با جریان بالا كه طول مسیر آن به كیلومترها می‌رسد ، تعریف كرد. صدای ناشی از این عمل رعد ( thunder ) نامیده می شود . این تخلیه الكتریكی هنگامی رخ می‌دهد كه ناحیه‌ای از اتمسفر دارای آنچنان بار الكتریكی شود كه میدان ناشی از آن باعث شكست الكتریكی هوا گردد. این عمل به خصوص در ابرهای جوشان ( thunder cloud ) اتفاق می‌افتد. این ابرها را كومولونیمبوس ( cumulonimbus ) می‌نامند. گر چه در جریان ریزش برف و تگرگ و ابرهای روی كوههای آتشفشان هم زدن صاعقه گزارش شده است ، در این بحث منظور ما از صاعقه بیشتر، برق ناشی از ابرهای جوشان است. این چنین تخلیه‌ای می‌تواند در درون ابر( intra cloud ) ، پایین دو ابر ( cloud to cloud ) یا بین ابر و زمین ( cloud to earth ) ، پایین ابر و هوای اطراف اتفاق افتد. قبل از بررسی مسأله تخلیه به مسأله بارداری ابرهای جوشان پرداخته می‌شود. تئوریهای مختلفی در این زمینه وجود دارد كه در فصل پیوستها به آنها اشاره می گردد. مسیر برگشتی ( Return stroke )  وقتی كه شاخه پیشروندة مرحله‌ای، ستونی از بار منفی را به نزدیك زمین می‌آورد، میدان الكتریكی قوی حاصل در زمین به قدری است كه باعث حركت بارها به سمت بالا می‌شود تا به شاخة پیشرونده برسد. وقتی یكی از این تخلیه‌ها به شاخة پیشرونده می رسد از این لحظه مسیر برگشتی شروع می‌شود. با اتصال شاخة پیشرونده به زمین، بار مثبت از زمین به سوی ابرها جاری می‌گردد و با اندازه‌گیری از روش اسپكتروسكوپی ( spectroscopy ) درجه حرارت مسیر به حدود k˚ 30000 می‌رسد. فهرست مطالب عنوان                                                                                                         صفحه فصل اول مقدمه 1-1کلیات……………………………………………………………………………………………………………….8 1-2 اهداف………………………………………………………………………………………………………………9 1-2-1 فصل دوم……………………………………………………………………………………………………… 1-2-2 فصل سوم………………………………………………………………………………………………………9 1-2-3 فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………9 1-2-4 فصل پنجم…………………………………………………………………………………………………..10 1-2-5 فصل ششم……………………………………………………………………………………………………10 1-2-6 فصل هفتم……………………………………………………………………………………………………10 1-2-7 فصل هشتم…………………………………………………………………………………………………..11 فصل دوم فیزیک صاعقه و پارامترهای جریان ناشی از آن 2-1 فیزیک صاعقه………………………………………………………………………………………………….13 2-2 شاخه های پیشروندة مرحله ای صاعقه…………………………………………………………………..13 2-2-1 مسیر برگشتی……………………………………………………………………………………………….14 2-2-2 شاخة پیشروندة تیری شکل……………………………………………………………………………..15 2-2-3 تخلیة بین ابر…………………………………………………………………………………………………16 2-2-4 تخلیه ای که بار مثبت به زمین می آورد……………………………………………………………..17 2-2-5 تخلیه ای با جریان پیشرونده بسوی بالا……………………………………………………………….17 2-3 اختلاف پتانسیل بین ابر و زمین و انرژی موجود در صاعقه…………………………………………18 2-4 رعد………………………………………………………………………………………………………………..18 2-5 جریان ناشی از اصابت صاعقه………………………………………………………………………………20 2-5-1 اثر ارتفاع جسم در دامنه جریان………………………………………………………………………..20 2-5-2 اثر مناطق جغرافیایی……………………………………………………………………………………….21 2-5-3 شکل موج جریان………………………………………………………………………………………….22 2-5-4 معادلة ریاضی شکل موج ناشی از صاعقه…………………………………………………………24 فصل سوم هدایت الکتریکی خاک 3-1 قابلیت هدایت الکتریکی خاک………………………………………………………………………….26 3-1-1 اثر نوع خاک……………………………………………………………………………………………….26 3-1-2 اثر رطوبت موجود در خاک و نمکهای محلول در آن………………………………………..28 3-1-3 اثر درجه حرارت…………………………………………………………………………………………..30 3-1-4 اثر دانه بندی و توزیع آن………………………………………………………………………………..32 3-1-5 اثر عمق……………………………………………………………………………………………………….32 3-1-6 اثر قطر میله…………………………………………………………………………………………………..33 3-1-7 اثر جریانهای پراکنده در زمین………………………………………………………………………….34 فصل چهارم طرح سیستم زمین برجهای خطوط انتقال 4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………37 4-2 مقاومت پای برج……………………………………………………………………………………………..37 4-2-1 رفتار مقاومت زمین بر اثر موج گذرا…………………………………………………………………39           4-3 کم کردن مقاوت پایة برجها بوسیلة اتصالات اضافی……………………………………………….39 4-3-1 نصب میلة قائم در زمین………………………………………………………………………………….40 4-3-1-1 استفاده از میله های طویل……………………………………………………………………………41 4-3-1-2 اتصال زمین چند میله ای(میله های موازی)……………………………………………………..42 4-3-2 نصب میلة افقی در زمین…………………………………………………………………………………44 4-3-3 زمین کردن بصورت کانترپوز………………………………………………………………………….46 4-4 نتایج آزمایشها و تجربیات عملی اتصال زمین………………………………………………………….49 4-5 طرح سیستم زمین برجهای خطوط انتقال انرژی………………………………………………………51 4-5-1 زمین کردن برجهای خطوط انتقال انرژی…………………………………………………………..53  فصل پنجم تخلیة جوی الکتریکی بر خطوط انتقال 5-1 تخلیة جوی الکتریکی بر هادیهای فاز…………………………………………………………………59 5-2 تخلیة جوی بر سیمهای محافظ…………………………………………………………………………….64 5-3 تخلیة جوی مستقیم بر بدنة برجها………………………………………………………………………….67 5-4 تخلیة جوی مستقیم در مجاور پستهای فشار قوی……………………………………………………..71 5-5 انتشار موج در طول خطوط انتقال انرژی………………………………………………………………..73 فصل ششم محاسبات اضافه ولتاژها در خطوط انتقال در اثر اصابت صاعقه  6-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..76  6-2 محاسبات اضافه ولتاژ در برج در اثر برخورد مستقیم صاعقه ……………………………………76  6-2-1 محاسبة ولتاژ در نقطة رأس برج………………………………………………………………………..76  6-2-2 محاسبة ولتاژ روی کراس آرم………………………………………………………………………….79  6-2-3 محاسبة ولتاژ روی زنجیر مقره………………………………………………………………………….80  6-3 محاسبة ولتاژ القائی در اثر برخورد صاعقه به اطراف خطوط انتقال………………………………82  6-3-1 محاسبات بر روی خط زمین شده……………………………………………………………………..83 6-3-2 اثر زمین شدن یکی از هادیهای خط انتقال………………………………………………………..84 فصل هفتم بررسی حادثة خط منتظرقائم –  قزوین  7-1 شرح حادثه…………………………………………………………………………………………………….87  7-2 علت حادثه………………………………………………………………………………………………………88  7-2-1 برخورد صاعقه با فاز………………………………………………………………………………………88  7-2-2 برخورد مستقیم صاعقه با برج…………………………………………………………………………..90  7-3 پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………….90  7-3-1 تقویت اتصال زمین پایة برجها………………………………………………………………………….91  7-3-2 نصب برقگیر…………………………………………………………………………………………………91  7-3-3 نصب سیم محافظ هوایی…………………………………………………………………………………92  7-3-4 نصب شاخکهای برقگیر در طول زنجیر مقره……………………………………………………….92  7-4 گزارشی از پست منتظرقائم………………………………………………………………………………….93 فصل هشتم شبیه سازی 8-1 مدل زنجیر مقره………………………………………………………………………………………………..96 8-2 شبیه سازی برج…………………………………………………………………………………………………96 8-2-1 مشخصات برجهای شبکة مورد نظر…………………………………………………………………..96 8-2-2 مدلسازی برج در حالتی که شبکه دارای سیم محافظ نباشد……………………………………97 8-2-3 شبیه سازی برج در حالتی که شبکه دارای سیم محافظ باشد…………………………………..97 8-3 مدل سازی خط انتقال و پستهای فشار قوی…………………………………………………………….98 8-4 شبیه سازی موج صاعقه………………………………………………………………………………………98 8-5 شبیه سازی حادثه……………………………………………………………………………………………..99 8-6 شبیه سازی شبکه با وجود سیم محافظ در مقابل بر خورد صاعقه …………………………….102 8-6-1 بررسی رفتار شبکه در حالت بدون برقگیر در پست منتظرقائم در مقابل برخورد صاعقه سیم محافظ………………………………………………………………………………………………..102 8-6-2 بررسی رفتار شبکه در حالت وجود برقگیر در پست منتظرقائم در مقابل برخورد صاعقه سیم محافظ………………………………………………………………………………………………..104 فصل نهم نتیجه گیری و پیشنهادات 9-1 نتایج…………………………………………………………………………………………………………..106 9-2 ارائة پیشنهادات……………………………………………………………………………………………..107 پیوستها تئوری ویلسون……………………………………………………………………………………………………….110 تئوری سیمپسون……………………………………………………………………………………………………..111 تئوری ورکمن……………………………………………………………………………………………………….113 مراجع و مآخذ………………………………………………………………………….115

 • پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی ( IRQOL ) سازمان بهداشت جهانی

  پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی ( IRQOL ) سازمان بهداشت جهانی دانلود فایل پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی  (  IRQOL ) سازمان بهداشت جهانی منابع : نصیری، حبیب الله(1385). بررسی روایی و پایایی مقیاس کوتاه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی. مقاله ارائه…

 • پرسشنامه تاثیر سیستم‌های انفورماتیک در عملکرد شرکت اختر

  اتوماسیون و نگهداری تعمیرات,پرسشنامه تاثیر سیستم‌های انفورماتیک در عملکرد شرکت اختر,دانلود پایان نامه ارشد مدیریت,دانلود پرسش نامه,دانلود پرسش نامه اتوماسیون,دانلود پرسش نامه اتوماسیون نگهداری تعمیرات,دانلود پرسش نامه نگهداری و تعمیرات,دانلود پروژه فوق لیسانس مدیریت,دانلود پروژه کارشناسی ارشد مدیریت,نگهداری و تعمیرات…

 • مدیریت زباله های شهری

  زباله,مدیریت زباله های شهری دانلود فایل کنترل بهداشتی مواد زاید جامد شهری مدیریت مواد زائد جامد امروزه بعنوان یكی از مهمترین دغدغه های جوامع بشری مطرح می باشد . افزایش حجم  زباله‌ها  از یك سو و تنوع و گوناگونی آنها…

 • مقاله آسانسور و تاریخچة آن

  مقاله آسانسور و تاریخچة آن دانلود فایل مقاله آسانسور و تاریخچة آن فهرست:مخترع آسانسورآسانسور و تاریخچة آنتاریخچه آسانسور در ایراناصول عملكرد آسانسورنیازها و سلایق کودکان در طراحی آسانسورسیستم محرکه آسانسورهای سریعآسانسور چی خاطره ای كه كم كم ازنگاه ها محو…

 • گزارش کاراموزی شركت آیدا الكتریك

  آیدا الكتریك,دانلود گزارش کارآموزی شركت آیدا الكتریك,شركت,کاراموزی شركت آیدا الكتریك,کارورزی شركت آیدا الكتریك,گزارش کاراموزی شركت آیدا الكتریك دانلود فایل گزارش کاراموزی شركت آیدا الكتریك در 15 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست معرفی شرکت.......................................................................................................4 چارت سازمانی.....................................................................................................6 محصول انتخابی....................................................................................................7 لیست قطعات........................................................................................................8 نمودار…

 • ترجمه تحقیقات میدانی در زمین¬های گودالی

  ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش,ترجمه تحقیقات میدانی در زمین¬های گودالی,مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش دانلود فایل In karst or any other terrain, a thorough site investigation precedes construction to assess the suitability of…

 • تحقیق بررسی تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه معصومین علیه السلام

  تحقیق بررسی تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه معصومین علیه السلام,تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه معصومین,دیدگاه معصومین در مورد تعلیم و تربیت دانلود فایل تحقیق بررسی تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه معصومین علیه السلام مقدمه موضوع تعلیم و…

 • پاورپوینت آفت سرخرطومی برگ یونجه 21 اسلاید

  آفت سرخرطومی,آفت سرخرطومی برگ یونجه,برگ یونجه,پاور پوینت یونجه,پاورپوینت آفت سرخرطومی برگ یونجه,پاورپوینت آفت سرخرطومی برگ یونجه 21 اسلاید,دانلود پاورپوینت آفت سرخرطومی برگ یونجه 21 اسلاید,یونجه دانلود فایل پاورپوینت آفت سرخرطومی برگ یونجه 21 اسلاید فهرست 1مقدمه 2زیستشناسی 3چرخه زندگی 4سرخورطومی…

 • بررسی میزان توجه دانشجویان نسبت به تبلیغات بازرگانی پخش شده از شبک پنج سیما

  بررسی میزان توجه دانشجویان نسبت به تبلیغات بازرگانی پخش شده از شبک پنج سیما,پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (MA),گرایش تحقیق در ارتباطات دانلود فایل  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (MA) گرایش: تحقیق در ارتباطات بررسی میزان…

 • تاثیر نگرش والدین بر روی خود پنداری فرزندان دختر

  پایان نامه نگرش والدین بر روی خود پنداری فرزندان دختر,تاثیر نگرش والدین بر روی خود پنداری فرزندان دختر,دانلود نگرش والدین بر روی خود پنداری فرزندان دختر,نگرش والدین بر روی خود پنداری,نگرش والدین بر روی خود پنداری فرزندان دختر دانلود فایل…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک زندگی (فصل 2)

  ادبیات تحقیق سبک زندگی,پیشینه پژوهش سبک زندگی,پیشینه تحقیق سبک زندگی,مبانی نظری سبک زندگی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک زندگی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک زندگی (فصل 2),مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک زندگی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش…

 • مقاله آلاینده های محیط زیست

  مقاله آلاینده های محیط زیست دانلود فایل آلاینده های محیط زیست قسمتهایی از متن: آشنایی با یکی از آلاینده های محیط زیست آرسنیک     Arsenic فلزی است خاکستری رنگ و متبلور-عدداتمی آن 33- جرم اتمی92/47گرم- نقطه ذوب718 درجه سانتیگراد و خواص…

 • مقاله بررسی رهبری

  مقاله بررسی رهبری دانلود فایل مقاله بررسی رهبری فهرست مطالب :تعریف رهبریتشیوه یا سبک رهبریسبکهای رهبری و مدیریتتئوری اقتضایی فیدلرمنابع ........................................ چکیده ی بخشهایی از متن: تعریف رهبریمنظور از رهبری به طور عام، تأثیر گذاری بر افراد و انگیزش آنان…

 • حسابداری دولتی (موانع و راهكارها)

  حسابداری دولتی (موانع و راهكارها),دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق حسابداری دولتی (موانع و راهكارها),دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود تحقیق حسابداری دولتی (موانع و راهكارها) فهرست…

 • تحقیق در مورد رابطه کمتر خوردن و طول عمر

  تحقیق در مورد رابطه کمتر خوردن و طول عمر دانلود فایل تحقیق در مورد رابطه کمتر خوردن و طول عمر بخشهایی از متن: مطالعات مختلف علمی نشان داده است که محدود کردن شدید مصرف کالری باعث افزایش چشمگیر طول عمر…

 • پرسشنامه سبک یادگیری

  پرسشنامه سبک یادگیری دانلود فایل پرسشنامه سبک یادگیری پاسخها به صورت بلی و خیر بوده و سوال 1 تا 10 مربوط به سبک یادگیری دیداری و سوال 11 تا 20 مربوط به سبک یادگیری شنیداری است .

 • طراحی و شبیه ­سازی کنترل‌کننده‌های هوشمند بهینه برای کنترل بار فرکانس توربین‌های بادی

  طراحی و شبیه ­سازی کنترل‌کننده‌های هوشمند بهینه برای کنترل بار فرکانس توربین‌های بادی دانلود فایل طراحی و شبیه ­سازی کنترل‌کننده‌های هوشمند بهینه برای کنترل بار فرکانس توربین‌های بادی امروزه با توجه به نیاز روزافزون بشر به انرژی از یک سو…

 • کارافرینی تولید خوراک دام

  کارافرینی تولید خوراک دام دانلود فایل کارافرینی تولید خوراک دام مقدمه : تولید خوراك دام از ضایعات كشاورزیامروزه بیش از هر زمان دیگر نظر موسسات علمی وتحقیقاتی و دانشمندان علوم تغدیه ای به منابع جدید و ارزان قیمت برای تهیه…

 • مقاله ساختارهای درون سلولی شبه میتوكندری

  مقاله ساختارهای درون سلولی شبه میتوكندری دانلود فایل مقاله ساختارهای درون سلولی شبه میتوكندری  مقدمه: اولین گزارشات در ارتباط با ساختارهای درون سلولی شبه میتوكندری به 150 سال پیش برمی‌گردد. واژه میتوكندری كه از دو كلمه یونانی mitos بمعنی نخ…

 • كاهش تلفات در خطوط فشار ضعیف

  كاهش تلفات در خطوط فشار ضعیف دانلود فایل كاهش تلفات در خطوط فشار ضعیف بخشی از انرژی الكتریكی تولید شده توسط نیروگاهها در حدفاصل تولید تا مصرف به هدر می روند، همچنین مقدار قابل توجهی از این انرژی در داخل…

 • ترجمه مقاله تاثیرتنش آب برروی صفات مورفوفیزیولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه دارویی آویشن دنایی

  ترجمه مقاله تاثیرتنش آب برروی صفات مورفوفیزیولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه دارویی آویشن دنایی,دانلو,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل ترجمه مقاله تاثیرتنش آب…

 • پایان نامه بررسی تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا

  پایان نامه بررسی تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا دانلود فایل پایان نامه بررسی تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا چكیده بی شک آموزش مؤثر و نافذ یکی از ابزارهای…

 • ترجمه نوترکیبی در جنس مگس سرکه مالانوگاستر

  ترجمه انگلیسی به فارسی، قیمت هر صفحه تخصصی 1500 تومان، دانشگاه، پژوهش,ترجمه نوترکیبی در جنس مگس سرکه مالانوگاستر,مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش دانلود فایل ترجمه نوترکیبی در جنس مگس سرکه مالانوگاستر ABSTRACTT-007 strain of…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش تحلیل رفتار متقابل ( فصل دوم پایان نامه )

  پیشینه پژوهش تحلیل رفتار متقابل,فصل دوم پایان نامه تحلیل رفتار متقابل,مبانی نظری تحلیل رفتار متقابل,مبانی نظری و پیشینه پژوهش تحلیل رفتار متقابل ( فصل دوم پایان نامه ) دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش تحلیل رفتار متقابل ( فصل…

 • پایان نامه معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفكیك صنعت و اندازه

  بازار سرمایه ایران,پایان نامه بررسی معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفكیك صنعت و اندازه,پایان نامه معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفكیك صنعت و اندازه,تفكیك صنعت و اندازه,معیار ارزیابی عملكرد مالی دانلود فایل…

 • گزارش کاراموزی ابزار دقیق و كنترل سیستمهای الكترونیك و سنسورها

  ابزار دقیق,الكترونیك,دانلود گزارش کارآموزی ابزار دقیق و كنترل سیستمهای الكترونیك و سنسورها,سنسور,سیستم,كنترل,کاراموزی ابزار دقیق و كنترل سیستمهای الكترونیك و سنسورها,کارورزی ابزار دقیق و كنترل سیستمهای الكترونیك و سنسورها,گزارش کاراموزی ابزار دقیق و كنترل سیستمهای الكترونیك و سنسورها دانلود فایل گزارش…

 • پایان نامه شكاف نظری و رفتاری در فرهنگ سیاسی دانشجویان دانشگاه تهران و عوامل موثر برآن

  پایان نامه شكاف نظری و رفتاری در فرهنگ سیاسی دانشجویان دانشگاه تهران و عوامل موثر برآن دانلود فایل پایان نامه شكاف نظری و رفتاری در فرهنگ سیاسی دانشجویان دانشگاه تهران و عوامل موثر برآن این پژوهش به فرهنگ سیاسی …

 • دانلود پاورپوینت مالیات بر سود

  دانلود پاورپوینت مالیات بر سود,مالیات سود دانلود فایل تئوری حسابداریمالیات بر سود در حسابداری مالی توضیحاتی از فایل (دو اسلاید برای نمونه): žمقدمه: در مواردی بین اصول حسابداری و حوزه های همجوار افتراق وجود دارد نباید انتظار داشته باشیم که…

 • پاورپوینت آشنایی با برخی روشهای ریاضی و کاربرد آنها در فیزیک

  پاورپوینت آشنایی با برخی روشهای ریاضی و کاربرد آنها در فیزیک,پاورپوینت ریاضی فیزیک 3 دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با برخی روشهای ریاضی و کاربرد آنها در فیزیک  243 اسلاید اهداف درس - منابع               …

 • مقیاس استاندارد وسواس فکری – عملی ییل – براون (YBOCS)

  مقیاس استاندارد وسواس فکری – عملی ییل – براون (YBOCS) دانلود فایل مقیاس استاندارد وسواس فکری – عملی ییل – براون (YBOCS) این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال بوده و هدف آن ارزیابی وسواس فکری و علایم آن  می باشد. برای…

 • تحقیق روابط عمومی در ایران و جهان

  انجمن,انجمن ها و مؤسسات و شراكت های بزرگ روابط عمومی در جهان,انجمن ها و نهادهای حرفه ای و تخصصی روابط عمومی در ایران و جهان,اهداف انجمن های روابط عمومی,تاریخ روابط عمومی در ایران,تحقیق اهمیت، نقش و كاركرد روابط عمومی,تحقیق روابط…

 • گزارش کارآموزی مجتمع پتروشیمی خراسان

  پتروشیمی,خراسان,دانلود گزارش کارآموزی مجتمع پتروشیمی اراك,کاراموزی مجتمع پتروشیمی خراسان,کارورزی مجتمع پتروشیمی خراسان,گزارش کارآموزی مجتمع پتروشیمی خراسان,گزارش کاراموزی مجتمع پتروشیمی خراسان,مجتمع دانلود فایل گزارش کارآموزی مجتمع پتروشیمی خراسان در 35 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مقدمه..........................................................................................................3 واحد تصفیه آب ..............................................................................................6 واحدتصفیه…

 • پروژه بررسی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

  پروژه بررسی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی,تحقیق بررسی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی,تصفیه,دانلود پروژه بررسی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی,صنایع,فاضلاب,مقاله بررسی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی دانلود فایل  پروژه بررسی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی بخش اول آب وخواص آن 1-1- موجودیت آب بعد  از…

 • طرح تحقیقی گرافیك در خبرقدرت هنر تجسمی

  پایان نامه گرافیك در خبرقدرت هنر تجسمی,خبرقدرت هنر تجسمی,طرح تحقیقی گرافیك در خبرقدرت هنر تجسمی,گرافیك در خبرقدرت هنر تجسمی دانلود فایل طرح تحقیقی گرافیك در خبرقدرت هنر تجسمی قسمتی از متن: ●  گرافیك متحرك مانند كاربرد گرافیك در سینما ،…

 • مقاله بررسی اشتیاق در روابط دختران و پسران

  مقاله بررسی اشتیاق در روابط دختران و پسران دانلود فایل مقاله بررسی اشتیاق در روابط دختران و پسران فهرست:بررسی مفهوم رابطهعوامل زمینه ساز در ایجاد روابط ناسالم میان دختر و پسرآیا داشتن دوست دختر یا دوست پسر ایرادی دارد؟ اشتیاق…