پایان نامه بررسی عوامل جذب سرمایه مشتری با تاکید بر نقش رسانه های بازاریابی اجتماعی

پایان نامه بررسی عوامل جذب سرمایه مشتری با تاکید بر نقش رسانه های بازاریابی اجتماعی

دانلود فایل

پایان نامه بررسی عوامل جذب سرمایه مشتری با تاکید بر نقش رسانه های بازاریابی اجتماعی «چکیده» هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش رسانه¬های بازاریابی اجتماعی در سپرده¬گذاری مشتریان موسسه مالی و اعتباری مهر در استان تهران بود. تحقیق حاضر از نظر روش توصیفی و از نوع همبستگی بوده كه به¬لحاظ هدف، كاربردی است که به شیوه تحقیقات میدانی به جمع¬آوری داده¬ها پرداخته است. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان موسسه مالی مهر در شهر تهران بود که باتوجه با این¬که تعداد آنها، نامشخص است، حجم جامعه آماری نامحدود درنظر گرفته شد و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران برای جوامع نامشخص استفاده شد، که تعداد نمونه 384 نفر برآورد گردید. ابزار اصلی جمع¬آوری اطلاعات پرسشنامه بود، که روایی آن به¬وسیله پانل متخصصان و پایایی آن به¬وسیله محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای بخش¬های مختلف پرسشنامه احراز شد. نتایج بدست آمده نشان داد که پاسخگویان بیشترین استفاده را از رسانه تلویزیون دارند و رسانه بازاریابی اجتماعی می¬تواند بیشترین تاثیر را در تعهد به اصول اخلاقی اجتماعی و انسانی داشته باشد. در بررسی ارزش سهام رسانه بازاریابی اجتماعی نقش افزایش ضریب ماندگاری مشتریان قبلی و زیادشدن رضایتمندی آنها از موسسه مالی و اعتباری مهر را دارد. در بررسی ارتباطات سهام رسانه نقش تبیین نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت¬های مطرح در خصوص خدمات و تسهیلات موسسه مالی و اعتباری را دارد. در بررسی تاثیر رسانه بازاریابی اجتماعی بر قصد سپرده¬گذاری در موسسه مالی مهر، از رگرسیون لجستیک بهره¬گیری شد. نتایج بدست آمده نشان داد که متغیر سن، متغیر متوسط درآمد ماهیانه در گام، متغیر تعداد اعضای خانواده، متغیر فعالیت بازاریابی، متغیر مناسب¬بودن رسانه، متغیر ارزش برند و متغیر ارتباطات سهام وارد معادله شد. ضریب منفی متغیرهای سن، میزان درآمد، میزان مناسب¬بودن رسانه و میزان ارتباطات سهام نشان از تاثیر منفی این متغیرها دارد و نشان می¬دهد که با افزایش میزان سن، میزان درآمد، تناسب رسانه بازاریابی اجتماعی و ارتباطات سهام میزان سپرده¬گذاری کاهش می¬یابد.  کلمات کلیدی: بازاریابی، رسانه، بازاریابی اجتماعی، سپرده¬گذاری، ارزش برند، ارتباطات سهام بخشهای از متن در جهان امروز جذب منابع مالی آنقدر برای بانک­ها مهم و حیاتی می­باشد که رقابت بسیار شدیدی در این زمینه بین آنها ایجاد نموده است. یکی از شواهد عمده ارائه خدمات نوین، جلب اطمینان و توجه و تشویق بیشتر مردم برای سپرده­گذاری در بانک­ها می باشد. در این راستا و طی چند دهه اخیر گسترش رسانه­های بازاریابی اجتماعی مانند شبکه­های اجتماعی، اینترنت، شبکه­های ماهواره ای و.. زمینه­های جدیدی جهت جذب بیشتر منابع بانکی و ارائه خدمات بهتر و سریع­تر به مشتریان به­وجود آمده است. هدف رسانه­های بازاریابی اجتماعی تشریح جایگاه و معرفی توانمندی­های یک بانک و ایجاد روشنگری­های لازم در مورد شرایط و موقعیت منحصر به فرد آن بانک در زمینه ارائه خدمات به مشتریان است(خضرا،1385). در بانکداری نوین مشتریان برای سپردن وجوه خود به بانک­ها انگیزه­های متفاوتی دارند. بنابراین شایسته است در بازار رقابتی کنونی که با  خصوصی­شدن تعداد زیادی از بانک­های دولتی همراه است، بانک­ها هرچه سریعتر برای جذب منابع از یک­سو و حفظ مشتریان خویش از سوی دیگر چاره­اندیشی نمایند(خواجه­زاده،1383). از سوی دیگر امروزه قضاوت مشتری در امور بانکی براساس میزان توانمندی بانک در کمک به حل معضلات و توسعه تجارت استوار است. امنیت، سرعت تراکنش، دوستی با مصرف­کننده و راحتی، سهولت استفاده، اعتماد و مسائل مربوط به حریم خصوصی از مهمترین عوامل در انتخاب بانک توسط مشتری می­باشند(طاهری بروجنی، 1379). برای موفقیت در بازاریابی اجتماعی باید پیام¬ها را در جایی ارائه كرد كه مخاطب حضور داشته باشد. استفاده از روزنامه¬های محلی، فروشگاه¬های بزرگ، گروه¬های موسیقی و… از این جمله به¬شمار می¬روند و از این رو بازاریابی اجتماعی بسیار وسیع¬تر از تبلیغات تلویزیونی است. استفاده از تركیب رسانه¬های همگانی، اجتماعات، گروه¬های كوچك و فعالیت¬های فردی می¬تواند موثرتر باشد. وقتی یك پیام ساده و روشن در مكان¬های متعدد و در سراسر جامعه تكرار گردد، احتمال دیده¬شدن و به¬خاطر سپرده¬شدن آن بیشتر است. گستردگی مسیرهای مورد استفاده بستگی به میزان بودجه برنامه و نتایج پژوهش بر روی كانال¬های تاثیرگذار بر گروه مخاطب ما دارد (هاستینگ ، 2007). بازاریابان اجتماعی برنامه¬هایی را طراحی می¬كنند كه بیشترین فایده و اثربخشی را داشته باشد. یکی از مدل¬های معروف که مراحل تغییر رفتار رادر یک گروه مخاطب بیان می¬کند و از اصول آن در بازاریابی اجتماعی استفاده زیادی می¬شود، مدل مراحل تغییر پروچاسکا است. این مدل مراحل هفتگانه ناآگاه به آگاه ، دانش ، علاقمندشده ، انگیزه ، آماده برای امتحان کردن ، انجام رفتار  و عدم انجام رفتار  را دربرمی-گیرد(هاستینگ، 2007 ). « فهرست مطالب » فصل اول: کلیات تحقیق 1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………….. 16 1-2- بیان مسأله …………………………………………………………………………………………. 16 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………. 19 1-4- سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………. 21 1-5- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………. 21 1-6- فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………. 21 1-7- مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… 22 1-8- قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………….. 23 1-9- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… 24 1-10- روش وابزار گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………… 31 1-11- جامعه آماری و بیان حجم نمونه ………………………………………………………………………………………………………………… 32 1-12- روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………. 32 1-13- محدودیت­های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………. 33 1-14- تعاریف مفهومی واژگان ……………………………………………………………………………………………………………………………. 33 1-15- ساختار پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 35  فصل دوم: پیشینه تحقیق و مبانی نظری 2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 38  بخش اول: جذب سرمایه مشتری ………………………………………………………………………………………………………………………….. 38 مشتری­شناسی و مشتری­گرایی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 38 شناسایی نیازهای مشتریان ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 39 اهمیت جذب سرمایه مشتری ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 40  بخش دوم: بازاریابی مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43 تعریف بازاریابی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43 اهمیت بازاریابی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45 مؤلفه­های فرآیند بازاریابی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 47 الف) محیط بازار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47 1- محیط كلان …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48 2- محیط خرد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48 ب) سیستم­های اطلاعات بازاریابی ………………………………………………………………………………………………………………………… 49 ج) برنامه­ریزی بازاریابی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50 د) فرآیند اجرای بازاریابی …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50 ه) سیستم كنترل و نظارت ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 51 اهمیت بازاریابی خدمات بانکی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 52 الف) تبلیغ با هدف اطلاع رسانی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 53 ب) تبلیغ با هدف ترغیب …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53 ج) تبلیغ با هدف یادآوری ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 53  بخش سوم: بازاریابی اجتماعی مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 54 مبنای اجتماعی بازاریابی: تأمین نیازهای انسانی ………………………………………………………………………………………………………. 55 تفاوت بازاریابی تجاری و بازاریابی اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………….. 56 مفهوم بازاریابی اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 59 تاریخچۀ پیدایش بازاریابی اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………. 62 تعریف بازاریابی اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 63 دیدگاه بازاریابی اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65 ابعاد بازاریابی اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66 مراحل انجام یك برنامه بازاریابی اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………….. 67 مدل عمومی استراتژی بازاریابی اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………….. 68 جنبه­های بازاریابی اجتماعی در صنعت بانكداری …………………………………………………………………………………………………….. 71 آمیخته بازاریابی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72  بخش چهارم: بررسی مطالعات انجام شده مطالعات انجام شده در ایران ………………………………………………………………………………………………………………………………… 74 مطالعات انجام شده در سایر کشورها …………………………………………………………………………………………………………………….. 80  بخش پنجم: چارچوب نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 82 فصل سوم: روش تحقیق 3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84 3-2- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84 3-3- فرایند تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 84 3-4- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 85 3-4- حجم نمونه و روش نمونه‌گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 86 3-5- ابزار جمع­آوری داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 86 3-6- روایی و پایایی پرسش‌نامه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 86 3-6-1- روایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 87 3-6-2- پایایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 87 3-7- روش جمع­آوری داده­ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 87 3-8- روش­های تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 87 پرسش‌نامه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 89  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل 4-1-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95 4-2-آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 95 4-2-1- ویژگی‌های فردی پاسخگویان …………………………………………………………………………………………………………………. 95 4-2-2- وضعیت سپرده در موسسه مهر ………………………………………………………………………………………………………………… 97 4-2-3- میزان فعالیت بازاریابی اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………. 99 4-2-4- مناسب بودن رسانه­های بازاریابی اجتماعی ……………………………………………………………………………………………… 100 4-2-5- ارزش برند موسسه مالی و اعتباری مهر ………………………………………………………………………………………………….. 4-2-6- ارزش سهام موسسه مالی و اعتباری مهر …………………………………………………………………………………………………. 104 4-2-7- ارتباطات سهام در رسانه بازاریابی اجتماعی …………………………………………………………………………………………….. 106 4-2-8- محتوای پیام رسانه بازاریابی اجتماعی …………………………………………………………………………………………………….. 108 4-3- آمار استنباطی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 110 4-4- تاثیر رسانه­های بازاریابی اجتماعی بر سپرده­گذاری در موسسه مالی مهر ………………………………………………………….. 115 فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادها 5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 119 5-2- خلاصه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 119 5-3- نتیجه­گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 124 5-4- پیشنهادهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………… 127 5-4-1- پیشنهادها براساس نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 127 5-4-2- پیشنهادها برای تحقیقات آتی ………………………………………………………………………………………………………………… 128

 • پروپوزال شرع به جرم در قانون مجازات اسلامی

  پروپوزال شرع به جرم در قانون,پروپوزال شرع به جرم در قانون مجازات اسلامی,جرم در قانون مجازات اسلامی,شرع به جرم در قانون مجازات دانلود فایل پروپوزال شرع به جرم در قانون مجازات اسلامی بیان مسأله اساسی تحقیق به طور كلی (شامل…

 • پایان نامه بررسی تطبیقی عکس های خبری چاپ شده در صفحه اول روزنامه های شرق و...

  بررسی تطبیقی عکس های خبری چاپ شده در صفحه اول روزنامه های شرق و,پایان نامه بررسی تطبیقی عکس های خبری چاپ شده در صفحه اول روزنامه های شرق ، صاحب قلم ، جمهوری اسلامی و رسالت از بعد روزنامه نگاری…

 • گزارش کاراموزی مدیریت كنترل كیفیت شركت ایران گوشت

  ایران,دانلود گزارش کارآموزی مدیریت كنترل كیفیت شركت ایران گوشت,شركت,كنترل,كیفیت,کاراموزی مدیریت كنترل كیفیت شركت ایران گوشت,کارورزی مدیریت كنترل كیفیت شركت ایران گوشت,گزارش کاراموزی مدیریت كنترل كیفیت شركت ایران گوشت,گوشت,مدیریت دانلود فایل گزارش کاراموزی مدیریت كنترل كیفیت شركت ایران گوشت در 51…

 • دانلود پاورپوینت اعتیاد و اکستازی

  پاورپوینت اعتیاد و اکستازی,دانلود پاورپوینت اعتیاد و اکستازی,علل پیدایش و تداوم اعتیاد دانلود فایل فایل پاورپوینت حاضر (60 اسلاید)، حاوی مطالب زیر می باشد: علل پیدایش و تداوم اعتیاد ۱ -اجتماعی: ۲ - ناتوانی جنسی ( در آقایان): ۳ -…

 • مقاله بررسی نظریه نظام جهانی در حوزه توسعه اقتصاد جهانی

  پروژه بررسی نظریه نظام جهانی در حوزه توسعه اقتصاد جهانی,تحقیق بررسی نظریه نظام جهانی در حوزه توسعه اقتصاد جهانی,دانلود تحقیق بررسی نظریه نظام جهانی در حوزه توسعه اقتصاد جهانی,مقاله بررسی نظریه نظام جهانی در حوزه توسعه اقتصاد جهانی دانلود فایل…

 • تحقیق حفظ بهداشت و محیط زیست

  بهداشت,تحقیق حفظ بهداشت و محیط زیست دانلود فایل بیان مسئله توجه به محیط زیست و حفظ سلامتی انسان و كلیه موجودات كره زمین یكی از اصول اساسی در بقای زندگی و استفاده از مواهب خدادادی است كه به وفور در…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعارض های زناشویی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعارض های زناشویی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعارض های زناشویی در 14 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • پایان نامه بررسی نقش محیط در خلاقیت كودك

  پایان نامه بررسی نقش محیط در خلاقیت كودك,خلاقیت كودك,محیط در خلاقیت كودك دانلود فایل پایان نامه بررسی  نقش محیط در خلاقیت كودك چكیده : خلاقیت یك ویژگی ذاتی برای انسان به خصوص برای كودكان می باشد . كه این ویژگی…

 • مقاله نقش دی اکسید کربن در فتوسنتز گیاهان خشکی و آبزی

  مقاله نقش دی اکسید کربن در فتوسنتز گیاهان خشکی و آبزی,نقش دی اکسید کربن در فتوسنتز گیاهان خشکی و آبزی دانلود فایل نقش دی اکسید کربن در فتوسنتز گیاهان خشکی و آبزی سه عامل عمده در رشد و نمو گیاهان…

 • پروژه کارآفرینی سنگبری نرم بر

  پروژه کارآفرینی سنگبری نرم بر,پروژه کارافرینی سنگبری نرم بر,توجیه اقتصادی سنگبری نرم بر,دانلود پروژه سنگبری نرم بر,دانلود کارآفرینی سنگبری نرم بر,سنگبری,طرح توجیه فنی سنگبری نرم بر,طرح توجیهی سنگبری نرم بر,کارآفرینی سنگبری نرم بر,نرم بر دانلود فایل کوارتز

 • پایان نامه بررسی عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگیزه پرسنل شركت رینگ سازی مشهد

  پایان نامه بررسی عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگیزه پرسنل شركت رینگ سازی مشهد,پروژه بررسی عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگیزه پرسنل شركت رینگ سازی مشهد,تحقیق بررسی عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگیزه پرسنل شركت رینگ سازی…

 • پرسشنامه بررسی تاثیر آموزش در كارآیی كاركنان

  آموزش,پرسشنامه بررسی تاثیر آموزش در كارآیی كاركنان,تاثیر آموزش در كارآیی كاركنان,دانلود پایان نامه ارشد مدیریت,دانلود پرسش نامه,دانلود پرسش نامه تاثیر آموزش در كارآیی كاركنان,دانلود پروژه فوق لیسانس مدیریت,دانلود پروژه کارشناسی ارشد مدیریت دانلود فایل دانلود پرسشنامه بررسی تاثیر آموزش در…

 • ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظه کاری مشروط حسابداری

  ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظه کاری مشروط حسابداری,دان,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظه کاری مشروط حسابداری,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار…

 • پایان نامه بررسی جرایم مهم شهرستان كهگیلویه

  پایان نامه بررسی جرایم مهم شهرستان كهگیلویه دانلود فایل پایان نامه بررسی جرایم مهم شهرستان كهگیلویه چكیده :  مسلماً هر تحقیقی به دنبال هدف خاصی می‌باشد ما دراین تحقیق به بررسی جرایم شهرستان كهگیلویه در سال 1387 می‌پردازیم تا بتوانیم…

 • طرح توجیهی تولید یاتاقان مگنتی

  طرح توجیهی تولید یاتاقان مگنتی دانلود فایل طرح توجیهی تولید یاتاقان مگنتی این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :  معرفی محصول مشخصات کلی محصول شماره تعرفه گمرکی شرایط واردات استانداردهای ملی وجهانی قیمت تولید داخلی و جهانی محصول موارد…

 • پایان نامه بررسی تأثیر رفتار كاركنان بر میزان رضایت مندی ارباب رجوع

  پایان نامه بررسی تأثیر رفتار كاركنان بر میزان رضایت مندی ارباب رجوع,پروژه بررسی تأثیر رفتار كاركنان بر میزان رضای‌مندی ارباب رجوع,تأثیر,تحقیق بررسی تأثیر رفتار كاركنان بر میزان رضای‌مندی ارباب رجوع,دانلود پایان نامه بررسی تأثیر رفتار كاركنان بر میزان رضای‌مندی ارباب…

 • سبک زندگی ایرانیان در قبل از اسلام

  دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سبک زندگی ایرانیان در قبل از اسلام,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,سبک زندگی ایرانیان در قبل از اسلام,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل سبک زندگی ایرانیان…

 • سمینار بررسی روش های تبدیل سیستم های سه فاز به پنج فاز

  سمینار بررسی روش های تبدیل سیستم های سه فاز به پنج فاز دانلود فایل سمینار بررسی روش های تبدیل سیستم های سه فاز به پنج فاز نقطه قوت این تحقیق ، جامع بودن و فراگیری نسبی آن به نسبت دیگر…

 • طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی

  طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی دانلود فایل طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه.................................. 1 فصل اول: كلیات تعریف مساله............................ 3 اهمیت و ضرورت تحقیق.................... 5 اهداف تحقیق............................ 10…

 • مقاله بررسی صنعت تعمیر و نگهداری هواپیما

  مقاله بررسی صنعت تعمیر و نگهداری هواپیما دانلود فایل مقاله بررسی صنعت تعمیر و نگهداری هواپیما   توانمندی‌ها و قابلیت‌های كشور در تعمیر و نگهداری هواپیما سال‌ها است توانمندی‌ها و دستاوردهای كشور در صنعت تعمیر و نگهداری هواپیما مورد بی‌توجهی مسئولین…

 • اقدام پژوهی چگونه مشکلات املایی الهه-س دانش آموز پایه ی اول دبستان جمارانی 2 را حل کنم

  اقدام پژوهی چگونه مشکلات املایی الهه-س دانش آموز پایه ی اول دبستان جمارانی 2 را حل کنم,اقدام پژوهی چگونه مشکلات املایی الههس دانش آموز پایه ی اول دبستان جمارانی 2 را حل کنم دانلود فایل اقدام پژوهی چگونه مشکلات املایی…

 • تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی

  تامین اجتماعی,تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی دانلود فایل مقدمه: تامین اجتماعی به مفهوم کنونیش نتیجه یک تحول تاریخی طولانی است که با احساس نیاز انسان به امنیت اقتصادی در رویارویی با خطرات اجتماعی آغاز شد سپس این نیاز همگانی با…

 • مقاله بررسی نظریه فیلسوفان درباره حدوث یا قدم نفس

  مقاله بررسی نظریه فیلسوفان درباره حدوث یا قدم نفس دانلود فایل مقاله بررسی نظریه فیلسوفان درباره حدوث یا قدم نفس چكیده: یكی از مباحث مهم معرفت نفس مربوط است به حدوث یا قدم نفس بدین معنا كه آیا نفس از…

 • پایان نامه بررسی انواع اضافه ولتاژها در سیستمهای قدرت و علل پیدایش آنها

  انواع اضاف,بررسی انواع اضافه ولتاژها در سیستمهای قدرت و علل پیدایش آنها,پایان نامه بررسی انواع اضافه ولتاژها در سیستمهای قدرت و علل پیدایش آنها,پروژه بررسی انواع اضافه ولتاژها در سیستمهای قدرت و علل پیدایش آنها,تحقیق بررسی انواع اضافه ولتاژها در…

 • مقاله جرم سیاسی

  جرم سیاسی,مجازات در جرایم سیاسی,مقاله جرم سیاسی,نقش هیأت منصفه دانلود فایل طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلسمصوبة مجلس شورای اسلامیلایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیرانطرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس…

 • شبکه GSM

  شبکه GSM دانلود فایل سیستم GSM از تركیب 3 زیر سیستم اصلی بوجود آمده است : 1-زیر سیستم شبكه 2-زیر سیستم رادیویی 3-زیر سیستم پشتیبانی و نگهداری در سیستم GSM برای برقراری ارتباطات اپراتورهای شبكه بامنابع مختلف وتجهیزات زیر ساختار…

 • پرسشنامه برنامه‌ریزی منابع سازمان میناهان (1998)

  پرسشنامه برنامه‌ریزی منابع سازمان میناهان (1998) دانلود فایل پرسشنامه برنامه‌ریزی منابع سازمان میناهان (1998) هدف: بررسی قابلیت اجرای سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان[1]. [1]. Yong beomkim, Zoonky lee, Sanjay Gosain, Impediment to successful ERP implementation process, Business process Management journal, Vol.11,…

 • بررسی گیاه کدورشتی به صورت لاتین

  بررسی گیاه کدورشتی به صورت لاتین,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل Squash is the collective name given to several species of plant in the…

 • طرح بهینه مورد نظر سازه های فضا كار با رفتار غیر خطی با استفاده از الگوریتم تكاملی

  رفتار غیر خطی با استفاده از الگوریتم تكاملی,سازه های فضا كار با رفتار غیر خطی,طرح بهینه مورد نظر سازه های فضا كار,طرح بهینه مورد نظر سازه های فضا كار با رفتار غیر خطی با استفاده از الگوریتم تكاملی دانلود فایل…

 • ارتباط میان هنرهای سنتی و كاربردی بودن اشیاء

  ارتباط میان هنرهای سنتی و كاربردی بودن اشیاء دانلود فایل ارتباط میان هنرهای سنتی و كاربردی بودن اشیاء در بسیاری از موارد شاهد طرح این بحث بوده ایم كه چرا هنرهای سنتی در جامعه ی ما و بخش عمده ای…

 • آشنایی با نرم افزار ACCESS

  ACCESS,آشنایی با نرم افزار,آشنایی با نرم افزار ACCESS دانلود فایل آشنایی با نرم افزار  ACCESS آشنایی با نرم افزار ACCESS بانك اطلاعاتی چیست بانك های اطلاعاتی رابطه ای چند اصطلاح مربوط به بانك اطلاعاتی/ پایگاه داده های رابطه ای قابلیت های…

 • تحقیق رابطه انبوه سازی و رشد جمعیت

  تحقیق رابطه انبوه سازی و رشد جمعیت,دانلود تحقیق,رابطه انبوه سازی و رشد جمعیت,مقاله رشد جمعیت دانلود فایل رابطه انبوه سازی و رشد جمعیت  مقدمه:  همراه با رشد شتابان شهر نشینی مسئله تأمین مسكن همواره به عنوان اولین مسئله مهم اقتصادی…

 • فرایند اجتماعی کردن

  فرایند اجتماعی کردن دانلود فایل فرایند اجتماعی کردن این موضوع که کارکنان، رفتاری را که از نظر سازمان، صحیح و مطلوب است یاد بگیرند و به آن عمل کنند، بسیار مهم است؛ ولی این فراگیری، خود به خود انجام نمی…

 • پایان نامه تعادل و توسعه راهبرد حیات طیبه در ایران 1400(ه ش)

  پایان نامه تعادل و توسعه راهبرد حیات طیبه در ایران 1400(ه ش) دانلود فایل پایان نامه تعادل و توسعه راهبرد حیات طیبه در ایران 1400(ه ش) فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                                                        صفحه چكیده................................................................................ مقدمه  فصل اول – تعادل........................................................................................................ - تعاریف لغوی و…

 • پروژه کارآفرینی کارخانه تولید دستگاه آبمیوه گیری

  پروژه کارآفرینی کارخانه تولید دستگاه آبمیوه گیری,پروژه کارافرینی کارخانه تولید دستگاه آبمیوه گیری,توجیه اقتصادی کارخانه تولید دستگاه آبمیوه گیری,دانلود پروژه کارخانه تولید دستگاه آبمیوه گیری,دانلود کارآفرینی کارخانه تولید دستگاه آبمیوه گیری,طرح توجیه فنی کارخانه تولید دستگاه آبمیوه گیری,طرح توجیهی کارخانه…