پایان نامه بررسی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در نظام بانکی

پایان نامه بررسی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در نظام بانکی

دانلود فایل

پایان نامه بررسی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در نظام بانکی چکیده تحقیق حاضر تحت عنوان بررسی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم انجام گرفته است . هدف از انجام آن، شناسایی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری و مشخص کردن رابطه عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری  با  فساد اداری در شعب مربوطه می باشد. به منظور سنجش فساد اداری و عوامل سازمانی موثر بر آن از پرسشنامه مورد استفاده عباسپور (1385) بهره گرفته  شده است. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی و از شاخه همبستگی است و به روش پیمایشی انجام شده است. از ابزار پرسشنامه دارای روایی و پایایی مناسب، برای گردآوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق استفاده شد. از روش نمونه گیری خوشه ای برای دسترسی به اعضای نمونه استفاده بعمل آمد. بر اساس نتایج آزمون رگرسیون مؤلفه های «شفافیت فرایندها و رویه‌های کاری وانحصار وظیفه در سازمان» و «حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان در سازمان» بر «فساد اداری» تاثیر دارند و از آنجایی كه مقدار0β . از آزمون همبستگی برای آزمون فرضیه های تحقیق بهره برداری شد، نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن حاکی از وجود همبستگی منفی بین عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری  با  فساد اداری بود. در سطح اطمینان 95 درصد، فرضیه اصلی و هر 3 فرضیه ، تأیید شدند و بین همه مولفه ها همبستگی منفی وجود دارد. واژگان کلیدی : فساد اداری ، سیستم های کنترل و نظارت ،نظام حقوق و دستمزد ،فرایندها و شیوهای انجام کار ، شعب منتخب بانک های استان قم  مقدمه فساد اداری به عنوان معضلی گریبانگیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران می‌باشد و وقت و انرژی و امکانات فراوانی را از این کشورها به هدر می‌دهد. بستر و مأمن فساد اداری، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است. جمهوری اسلامی ایران وارث یک نظام اداری ناکارآمد و توأم با فساد در دستگاه حکومتی و دولتی و زیر‌‌نظام‌های آن بوده است. طبعاً بخشی از این فساد، بازمانده از نظام پیشین و بخشی نیز معلول عملکرد و شرایط گریز‌ناپذیر سال‌های پس از انقلاب اسلامی بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به دلایل متعدد، نظام جمهوری اسلامی و دولت‌های مختلف آن قادر به انجام اصلاحات و تغییرات مثبت لازم جهت شناسایی و مبارزه با عوامل فساد‌آفرین نگردید، و شرایط جنگ و تحمیل آن به کشور نیز عامل مهم دیگری در تشدید آن بوده‌است. قسمتی از متن مسأله فساد اداری است مسأله‌ای که اگر از آن غفلت شود، همچون غده‌ای سرطانی در همه اجزای جامعه رسوخ می‌کند و موجب از هم پاشیدگی نظام اجتماعی و به طریق اولی نظام سیاسی آن جامعه می‌گردد. فساد در نظام‌های اداری اغلب کشورها موجب آسیب‌رسانی جدی به توسعه و پیشرفت شده و در کشورهای در حال توسعه اهمیت، مهار و کنترل آن کاملاً برای سیاستمداران و مردم آن‌ها واقع و آشکار گردیده‌‌‌‌است، از این رو از جهت اهمیت پیامدهای فساد اداری به بخشی از مضار آن پرداخته می‌شود. فساد مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب ماندن تلاش‌ها در جهت کاهش فقر و بی عدالتی اجتماعی می‌شود. فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد ملت‌ها به توانایی خویش و باعث ناامیدی و سرخوردگی نسبت به آینده قابل پیش‌بینی می‌شود. فساد به افزایش قیمت‌های معاملات منجر شده، توسعه پایدار را مختل و امکان پیش بینی وضعیت اقتصادی را محدود می‌سازد.(پاپ، 2000، 6) از طرف دیگر باید توجه داشت که بدون برخورداری از یک دولت سالم و نظام اداری سالم و عاری از فساد دستیابی به توسعه امکان پذیر نیست. تأثیرات مثبت نظام اداری بر توسعه اقتصادی و سایر ابعاد توسعه منوط به سلامت نظام اداری است و در واقع نظام اداری سالم بستر مناسب را برای توسعه فراهم می‌آورد و به همین نحو فساد نظام اداری هزینه‌های اضافی سنگینی به جامعه و دولت تحمیل می‌کند، نظام اداری ناسالم می‌تواند به عنوان خورنده عظیم منابعی که باید صرف توسعه شود در‌آید و نه تنها توسعه را موجب نشود، بلکه همانند باتلاقی باشد که منابع را در خودش فرو می‌برد.(فرج‌وند،1382،ص56) عوامل سازمانی همانطور که قبلاً اشاره شد منظور از عوامل سازمانی مورد بحث، عوامل درون سازمانی میباشد یعنی عواملی که از سازمان نشات می‌گیرد، عواملی همچون سیستمهای کنترل و نظارت در سازمان، فرایند‌ها و شیوه‌های کاری و سیستم‌های حقوق و دستمزد کارکنان که در ادامه به تعریف این عوامل خواهیم پرداخت. سیستم های کنترل و نظارت شاید بتوان به جرات ادعا‌کرد انجام هیچ عملی در سازمان قرین تو‌فیق نخواهد بود مگر آنکه کنترلهای لازم نسبت به آن به عمل آمده‌باشد. به کمک کنترل است که مدیریت نسبت به نحوه تحقق هدفها و انجام عملیات آگاهی‌یافته و قدرت پیگیری و عنداللزوم سنجش و اصلاح آنها را پیدا می کند. کنترل، ابزار کار مدیران در رده‌های مختلف سازمان از مراتب عالی تا رده‌های سرپرستی است و لزوم آنرا در مراتب مختلف به سادگی می‌توان احساس کرد. سازمان بدون وجود یک سیستم موثر کنترل در تحقق ماموریتهای خود موفق نبوده و نمی‌تواند از منابع خود بدرستی استفاده کند. فهرست مطالب عنوان                                                صفحه چکیده فصل اول : کلیات طرح تحقیق مقدمه …………………………………………………………………………………………………. 3 1-1- بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………… 4 1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق  ……………………………………………………………………………….  5 1-3- سئوال های تحقیق……………………………………………………………………………………7 1-4- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 7 1-5- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………. 8 1-6- متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………..8 1-7- مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………9 1-8- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………….. 9 1-8-1-قلمروموضوعی……………………………………………………………………………………………9 1-8-2 –  قلمرو مكانی……………………………………………………………………………………………………10 1-8-3 – قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………..10 1-9- تعریف واژگان کلیدی تحقیق ……………………………………………………………………………………..10 فصل دوم : ادبیات نظری مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………  14 2-1-  سازمان و عوامل  سازمانی………………………………………………………………………………………  14 2-1- 1- تعریف سازمان………………………………………………………………………………………………14 2-1- 2- سیستم‌های كنترل و نظارت……………………………………………………………………………… .16 2-1- 3- اهمیت کنترل……………………………………………………………………………………..16 2-1- 4- ماهیت كنترل………………………………………………………………………………………………….17 2-1- 5- دیدگاهها درباره انواع کنترل…………………………………………………………………………..17 2-1- 6- ارکان كنترل…………………………………………………………………………………………………19 2-1- 7- نظام حقوق و دستمزد ………………………………………………………………………………………….20 2-1- 8- هدف مدیریت جبران خدمت…………………………………………………………………………………….. 22 2-2- فساد اداری………………………………………………………………………………………………….23 2-2- 1- تعریف فساد……………………………………………………………………………………………….27 2-2- 2- سطوح فساد…………………………………………………………………………………………….29 2-2-3- انواع فساد……………………………………………………………………………………………..29 2-2-4- 1- فساد سیاسی…………………………………………………………………………………………..31 2-2-4- 2- فساد اداری……………………………………………………………………………………………..31 2-2-4- 3- فساد مالی (اقتصادی)………………………………………………………………………………………………..32 2-2-5 – مفهوم و تعریف فساد اداری…………………………………………………………………………………………..32 2-2-6- تاریخچه فساد اداری……………………………………………………………………………………………………..34 2-2-7 – مبارزه با فساد در ایران……………………………………………………………………………………..35 2-2-8 – وضعیت فساد پس از پیروزی انقلاب اسلامی……………………………………………………..36 2-2-9 –  انواع فساد اداری………………………………………………………………………………………………..39 2-2-10 – تبیین علل موجبه فساد……………………………………………………………………………………….43 2-2-11 – رهیافت‌های تبیین فساد……………………………………………………………………………………. 47 2-2-12 – تبیین علل فساد اداری………………………………………………………………………………………….. 49 2-2-13 – قصد و فرصت، لازمه وقوع فساد……………………………………………………………………………..52 2-2-14 – متغیرهای تسهیل و تشویق‌كننده یا بازدارنده از فساد…………………………………………………….53 2-3- فساد اداری و رابطه آن با عوامل سازمانی………………………………………………………………….56 2-3- 1- فساد و نظام حقوق و دستمزد………………………………………………………………………………………….56 2-3- 2- كنترل و نظارت و رابطه آن با فساد…………………………………………………………………………………..60 2-3- 3- فرایند‌های كاری و رابطه آن با فساد………………………………………………………………………………….61 2-4- فساد اداری و رابطه  آن با سایر عوامل اجتماعی……………………………………………………………………….62 2-4- 1- حكومت كارآمد و نقش آن در كنترل فساد……………………………………………………………………….62 2-4- 2- رابطه فساد و خدمات عمومی دولتی………………………………………………………………………………….64 2-4- 3- بزرگی دولت و فساد…………………………………………………………………………………64 2-4- 4- خصوصی‌سازی  و رابطه آن با فساد……………………………………………………………………………65 2-4- 5- فساد و فقر…………………………………………………………………………………………………….66 2-4- 6- فساد و قوانین و مقررات…………………………………………………………………………………67 2-4- 7- فساد و دستگاه قضایی………………………………………………………………………………………….67 2-4- 8- توسعه سیاسی، دمكراسی و فساد…………………………………………………………………………………68 2-4- 9- فرهنگ و فساد…………………………………………………………………………………………………..68 2-4- 10- فساد و جنسیت…………………………………………………………………………………………………….68 2-4- 11- فساد و برنامه‌های توسعه………………………………………………………………………………………69 2-4- 12- سیاست‌های اقتصادی و فساد…………………………………………………………………………………………69 2-4- 13- فساد و سرمایه‌گذاری…………………………………………………………………………………………………..70 2-4- 14- تسخیر دولت و فساد ناشی از آن در اقتصادهای در حال گذار………………………………………………70 2-4- 15- تحلیل فساد در کشورهای جهان سوم………………………………………………………………………………72 2-4- 16- آثار و علل فساد در جهان سوم……………………………………………………………………………………….73 2-4- 17- شیوه ارزیابی و گزینش استراتژی مبارزه با فساد…………………………………………………………………74 2-4- 18- سیاست‌های كلیدی در مبارزه با فساد……………………………………………………………………………….76 2-4- 19-استراتژی مبارزه با فساد، جایگاه و نوع كاربرد آ نها…………………………………………………………….77 2-5- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………….77 فصل سوم : روش شناسی تحقیق مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………..87 3-1-  روش تحقیق  …………………………………………………………………………. ………………..87 3-2 – چهارچوب مفهومی…………………………………………………………………………………………………..88 3-3 – جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………90 3-4- نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………92 3-5 – متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………..92 3-6- ابزار سنجش تحقیق………………………………………………………………………………………………..93 3-7 – نحوه امتیاز بندی پرسشنامه………………………………………………………………………………………93 3- 8-  روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………94 3-9- پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………94 3-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………95 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………..98 4-1- آمار توصیفی  …………………………………………………………………………………………………..99 4-1-1- جنسیت  ………………………………………………………………………………………………….99 4-1-2- تحصیلات  ……………………………………………………………………………………….100 4-1-3- سابقه کار…………………………………………………………………………………………………………………..101 4-1-4- وضعیت تأهل و تجرد…………………………………………………………………………………………102 4-1-5- نوع استخدام……………………………………………………………………………………………………103 4-2- نتایج حاصل از تحلیل استنباطی داده‌ها………………………………………………………………………………..104 4-2-1- آزمون کالموگروف-اسمیرنوف……………………………………………………………………………………104 4-2-2-آزمون رگرسیون………………………………………………………………………………………………105  4-2-3- آزمون فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………….108 4-2-3-1- فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………………………….108 4-2-3-2- فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………………………………………110 4-2-3-3- فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………………………..111 4-2-3-4- فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………112 4-2-4- آزمون فریدمن………………………………………………………………………………………………114 فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………117 5-1- نتایج حاصل از یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………117 5-1-1- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی………………………………………………………………………….. 117 5-1-2- بحث درباره‏ی نتایج حاصل از آزمون کالموگروف-اسمیرنوف…………………………………………….118 5-1-3- بحث درباره‏ی نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق    ……………………………………………………. 118 5-1-3-1- نتایج حاصل از فرضیه اول………………………………………………………………………………………… 118 5-1-3-2- نتایج حاصل از فرضیه دوم……………………………………………………………………………………….. 119 5-1-3-3- نتایج حاصل از فرضیه سوم………………………………………………………………………………………. 120 5-1-3-4- نتایج حاصل از فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………….121 5-1-3-5- نتایج کلی تحقیق…………………………………………………………………………………….. ……………..122 5-1-4- نتایج آزمون رگرسیون………………………………………………………………………………………………….123 5-1-4-  بحث درباره‏ی نتایج حاصل از آزمون فریدمن…………………………………………………………………..123 5-2- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………. 123 5-2-1- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتایج به دست آمده از تحقیق……………………………………………….. 123 5-2-2 – ارائه پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………..125 5-3- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………..126 منابع………………………………………………………………………………………………………………… 129 پیوست :پرسشنامه ها………………………………………………………………………………………………… 136

 • پایان نامه بررسی ضرورت استاندارد و شرایط آن

  پایان نامه بررسی ضرورت استاندارد و شرایط آن,پروژه بررسی ضرورت استاندارد و شرایط آن,تحقیق بررسی ضرورت استاندارد و شرایط آن,دانلود پایان نامه بررسی ضرورت استاندارد و شرایط آن,مقاله بررسی ضرورت استاندارد و شرایط آن دانلود فایل پایان نامه بررسی ضرورت…

 • مقاله بررسی زبان در قرآن و نقش آن در زندگی انسان

  مقاله بررسی زبان در قرآن و نقش آن در زندگی انسان دانلود فایل مقاله بررسی زبان در قرآن و نقش آن در زندگی انسان   زبان در قرآن آیا برای انسان دوچشم قرار ندادیم؟ و یک زبان و دو لب (…

 • پژوهش بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری+پروپوزال

  پایان نامه بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری,پژوهش بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری+پروپوزال,تعادل ایستا,شاخص نوسان بدن,قش سیستم عصبی در کنترل تعادل,کنترل پوسچرال,محدوده تعادل…

 • مبانی و پیشینه تحقیق رضایت شغلی

  مبانی و پیشینه تحقیق رضایت شغلی دانلود فایل مبانی و پیشینه تحقیق رضایت شغلی در 42 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون…

 • پایان نامه بررسی فقهی مستشاران زن در لایحه ی جدید قانون حمایت از خانواده و قانون سابق

  بررسی فقهی مستشاران زن,بررسی فقهی مستشاران زن در لایحه ی جدید قانون حمایت از خانواده و قانون سابق,پایان نامه بررسی فقهی مستشاران زن در لایحه ی جدید قانون حمایت از خانواده و قانون سابق,پایان ‌نامه كارشناسی ارشد در رشته حقوق…

 • تك فرزندی و اختلالات رفتاری

  تك فرزندی و اختلالات رفتاری,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه تك فرزندی و اختلالات رفتاری,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات دانلود…

 • طرح تحقیقی حل مسئله اجتماعی

  حل مسئله,حل مسئله اجتماعی,دانلود حل مسئله,طرح تحقیقی حل مسئله اجتماعی,مسئله اجتماعی دانلود فایل [18]

 • مقاله مهارت گوش دادن

  مقاله مهارت گوش دادن دانلود فایل مقاله مهارت گوش دادن اهمیت گوش دادن گوش دادن مهارتی است اساسی كه ما هر روز از آن استفاده می كنیم . موفقیت تحصیلی ، شغلی وخوشحالی  های شما ، اغلب به مهارت شما…

 • ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺭﺳﯽ ویژگی های ﮐﻴﻔﻴﺘﯽ ﺩﺭ ﺳﺒﮑﻬﺎﯼ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﭼﻨﺪ ﺭﻳﺨﺘﯽ

  دانلود اندروید,دانلود پاو,دانلود ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﺭﺷﺪ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ با ﻣﻮﺿﻮﻉﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﯼ ﮐﻴﻔﻴﺘﯽ ﺩﺭ ﺳﺒﮑﻬﺎﯼ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﭼﻨﺪﺭﻳﺨﺘﯽ,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,ﻣﺪﻟﯽ…

 • پایان نامه كارسنجی و زمان سنجی

  پایان نامه كارسنجی و زمان سنجی,پروژه كارسنجی و زمان سنجی,پژوهش كارسنجی و زمان سنجی,تحقیق كارسنجی و زمان سنجی,دانلود كارسنجی و زمان سنجی,كارسنجی و زمان سنجی دانلود فایل پایان نامه كارسنجی و زمان سنجی مقدمه وقت و زمان از اصلی ترین…

 • پروژه کارآفرینی بررسی اشتغال

  اشتغال,پروژه کارآفرینی بررسی اشتغال,پروژه کارافرینی بررسی اشتغال,توجیه اقتصادی بررسی اشتغال,دانلود پروژه بررسی اشتغال,دانلود کارآفرینی بررسی اشتغال,طرح توجیه فنی بررسی اشتغال,طرح توجیهی بررسی اشتغال,کارآفرینی بررسی اشتغال دانلود فایل پروژه کارآفرینی بررسی اشتغال در 37 صفحه ورد قابل ویرایش اشتغال استخدام و…

 • گزارش کارآموزی شهر بازی کوثر شیروان

  دانلود گزارش کارآموزی شهر بازی کوثر شیروان,شهر بازی,شیروان,کاراموزی شهر بازی کوثر شیروان,کارورزی شهر بازی کوثر شیروان,کوثر,گزارش کارآموزی شهر بازی کوثر شیروان,گزارش کاراموزی شهر بازی کوثر شیروان دانلود فایل گزارش کارآموزی شهر بازی کوثر شیروان در 70 صفحه ورد قابل ویرایش…

 • پاورپوینت کارت گرافیک

  پاورپوینت کارت گرافیک دانلود فایل کامپیوتر شخصی

 • پاورپوینت سطح بوروکراسی

  بوروکراسی وبر,پاورپوینت سطح بوروکراسی,جامعه شناسی سیاسی وبر,جایگاه مقام اداری,دانلود پاورپوینت سطح بوروکراسی,درون سیستم اداری,سلطه سنتی,سلطه قانونی,سلطه کریزما (فرهی),شش اصل سیستم های نوین بوروکراسی,کنترل سیاسی در بوروکراسی سنتی,مدیریت (بورنهام),مشکل بوروکراسی در اداره امور دولتی,موضع مارکس در زمینه بوروکراسی دانلود فایل عنوان:…

 • دانلود پاورپوینت تجزیه ، طراحی و طبقه بندی مشاغل( فصل دوم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی)

  برخی از اصطلاحات تجزیه شغل,تجزیه ی شغل,توسعه ی شغلی,دانلود پاورپوینت تجزیه ، طراحی و طبقه بندی مشاغل( فصل دوم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی),روش های تجزیه مشاغل,طبقه بندی مشاغل,طراحی شغل,غنی سازی شغلی,کاربست های مختلف تجزیه شغل,نتایج حاصل از تجزیه ی…

 • مبانی نظری و پیشینه بی ثباتی ازدواج یا احتمال وقوع طلاق (فصل دو)

  مبانی نظری و پیشینه بی ثباتی ازدواج یا احتمال وقوع طلاق (فصل دو) دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه بی ثباتی ازدواج یا احتمال وقوع طلاق (فصل دو) در 31 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم…

 • مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره هویت

  مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره شخصیت دانلود فایل مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره هویت در  26 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • ترجمه مقاله مسائل روش شناختی در پژوهش برنامه درسی

  ترجمه مقاله مسائل روش شناختی در پژوهش برنامه درسی دانلود فایل ترجمه مقاله مسائل روش شناختی در پژوهش برنامه درسی یک نتیجۀ روش شناختی فراگیر، اختراع وسیله ای برای تفکیک اعتبار از قابلیت اعتماد و اطمینان است . کار ایجاد…

 • پروژه جامع زندگی امام علی

  پروژه جامع زندگی امام علی,تحقیق امام علی,زندگانی حضرت علی (ع),مقاله حضرت علی دانلود فایل پروژه جامع زندگی امام علی سیری  در زندگانی حضرت علی (ع) ولادت علی (ع) : رسول گرامی اسلام در سال عام الفیل در مكه معظمه دیده…

 • پروژه کارآفرینی کشت گیاهان گلخانه ای-خیار

  پروژه کارآفرینی کشت گیاهان گلخانه ای-خیار,پروژه کارافرینی کشت گیاهان گلخانه ایخیار,توجیه اقتصادی کشت گیاهان گلخانه ایخیار,خیار,دانلود پروژه کشت گیاهان گلخانه ایخیار,دانلود کارآفرینی کشت گیاهان گلخانه ایخیار,طرح توجیه فنی کشت گیاهان گلخانه ایخیار,طرح توجیهی کشت گیاهان گلخانه ایخیار,کارآفرینی کشت گیاهان گلخانه…

 • مقاله اصول مدیریت كیفیت

  مقاله اصول مدیریت كیفیت دانلود فایل مقاله اصول مدیریت كیفیت چكیده این سند هشت اصل مدیریت كیفیت كه در استانداردهای سیستم مدیریت كیفیت بر مبنای سری ایزو 9000-2000 كاربرد دارد را معرفی می‌نماید. مدیریت ارشد هر سازمان می‌تواند از این…

 • مقاله ایمنی و سلامت حرفه ای در نگهداری کارکنان

  امنیت شغلی با رویكرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری كاركنان,مقاله ایمنی و سلامت حرفه ای در نگهداری کارکنان دانلود فایل امنیت شغلی با رویكرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری كاركنان قسمتهایی از متن: چكیده…

 • پرسشنامه سازگاری ازدواج

  پرسشنامه سازگاری ازدواج دانلود فایل پرسشنامه سازگاری ازدواج  دکتر هارموهان سینگ 1987 دارای دو فرم A و B جداگانه برای مردان و زنان  دو صفحه پرسشنامه فرم الف یا مردانه  دو صفحه پرسشنامه فرم ب یا زنانه  و دارای 14 صفحه…

 • مقالةكنترل كننده های برنامه پذیرPLC

  مقالةكنترل كننده های برنامه پذیرPLC دانلود فایل مقالةكنترل كننده های برنامه پذیر PLC فهرست: PLC   چیست؟ PLC  های معمولی  كنترل كننده های برنامه پذیرProgrammable Logic Controller) PLC) مقدمه مقایسه سیستمهای كنترلی مختلف برخی از معایب یا توجهات خاص در بكارگیری…

 • مطالعات طرح جامع فرودگاه رامسر

  فرودگاه رامسر,مطالعات طرح جامع,مطالعات طرح جامع فرودگاه رامسر دانلود فایل مطالعات طرح جامع فرودگاه رامسر مطالعات طرح جامع فرودگاه رامسر فهرست مندرجات شرح مطالب                                                                                             صفحه بخش اول- بررسی وضعیت موجود ........................................................................................................................ 1-1- بازدید محلی و مذاكره و تبادل نظر…

 • گزارش كارآموزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاء

  دانشگاه آزاد اسلامی,دانلود گزارش کارآموزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاء,کاراموزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاء,کارورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاء,گزارش كارآموزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاء,گزارش کاراموزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاء,واحد بیضاء دانلود فایل گزارش كارآموزی دانشگاه آزاد اسلامی…

 • مقاله علل جنگ و استفاده از تسلیحات نظامی

  بررسی علل سوق جهان به جنگ و تسلیحات نظامی,مقاله علل جنگ و استفاده از تسلیحات نظامی دانلود فایل بخشهایی از متن مقاله: چگونه جهان بسوی جنگ و تسلیحات نظامی سوق میگردد؟ روسیه و ایالات متحده بزرگترین تأمین‌كنندگان  تسلیحات برای مشتریان…

 • بررسی اثرات فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبك رهبری بر بهبود ارتباطات سازمانی

  بررسی اثرات فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبك رهبری بر بهبود ارتباطات سازمانی دانلود فایل بررسی اثرات فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبك رهبری بر بهبود ارتباطات سازمانی چكیده انسان موجودی اجتماعی است و…

 • پروژه سیستم برنامه ریزی و سفارشات شركت مهندسی دسكو

  پروژه سیستم برنامه ریزی و سفارشات شركت مهندسی دسكو دانلود فایل پروژه سیستم برنامه ریزی و سفارشات شركت مهندسی دسكو 1-مقدمه  2-تاریخچه شركت 3-موضوع فعالیتهای شرکت 4-وظایف مدیریت برنامه ریزی و كنترل عملیات فصل دوم 1-برنامه ریزی مواد مورد نیاز…

 • مقاله بررسی امور مربوط به روابط کار

  مقاله بررسی امور مربوط به روابط کار دانلود فایل مقاله بررسی امور مربوط به روابط کار بخشهایی از متن مقاله: تعاریف روابط كار:       _ استراتژی هایی برای مدیریت روابط سازمان و كاركنانش. (بنت،1997)       _سیستمی از مقررات ، عملیات…

 • گزارش كار عملیات مكانیك خاك

  پایان نامه عملیات مكانیك خاك,پروژه عملیات مكانیك خاك,تحقیق عملیات مكانیك خاك,درباره عملیات مكانیك خاك,عملیات مكانیك خاك,كار عملیات مكانیك خاك,گزارش كار عملیات مكانیك خاك دانلود فایل گزارش كار عملیات مكانیك خاك آزمایش تراكم: عباتست از كاهش دادن حجم خاك در اثر…

 • پایان نامه طراحی و شبیه سازی فیلترها و میکسرهای مایکروویو نوری

  پایان نامه طراحی و شبیه سازی فیلترها و میکسرهای مایکروویو نوری دانلود فایل پایان نامه طراحی و شبیه سازی فیلترها و میکسرهای مایکروویو نوری چکیده  در دو دهه اخیر روش های زیادی جهت ضرب در حوزه نور و فیلترینگ میان…

 • بررسی و بهینه سازی ماشین های آسنکرون

  بررسی و بهینه سازی ماشین های آسنکرون دانلود فایل بررسی و بهینه سازی ماشین های آسنکرون موتورهای اسنکرون یا القایی که جزء موتورهایACتقسیم بندی می شوند در صنعت و ابعاد مختلف زندگی رواج فراوان یافته که علت آن هم سادگی…

 • مقایسه آموزش و پرورش دنیا با آموزش و پرورش ایران

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله مقایسه آموزش و پرورش دنیا با آموزش و پرورش ایران,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مقایسه آموزش و پرورش دنیا با آموزش و پرورش ایران…

 • كار آفرینی وضعیت موجود شركت تعاونی تولید روستایی دشت گل نسترن

  شركت تعاونی تولید روستایی دشت گل نسترن,كار آفرینی وضعیت موجود شركت تعاونی,كار آفرینی وضعیت موجود شركت تعاونی تولید روستایی دشت گل نسترن,وضعیت موجود شركت تعاونی تولید روستایی دانلود فایل كار آفرینی وضعیت موجود شركت تعاونی تولید روستایی دشت گل نسترن…