پایان نامه بررسی عوامل فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد در پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی

پایان نامه بررسی عوامل فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد در پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی

دانلود فایل

پایان نامه بررسی عوامل فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد در پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی چکـــیده فرهنگ سازمانی به‌ دلیل ماهیت اثرگذاری قوی كه می‌تواند بر رفتار و عملكرد اعضاء سازمان داشته باشد، نقش مهمّی در كنترل درونی رفتارهای كاركنان و پیشگیری از بروز فساد اداری دارد. پژوهش حاضر به منظور بررسی عوامل فرهنگ سازمانی براساس مدل هافستد در سازمان‌های دولتی، در سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان‌غربی انجام شده است. این پژوهش از جنبه هدف، کاربردی و نیز توسعه‌ای  واز نظر ماهیت، توصیفی پیمایشی است. یافته‌های تحقیق حاصل جمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری اطلاعات از 448 نفر جامعه آماری و نمونه‌ی 208 نفری از کارکنان به روش تصادفی ساده می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی از طریق نرم‌افزار SPSS و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد بین فاصله‌ قدرت و فساد اداری در سازمان‌های دولتی رابطه‌ی معنادار وجود دارد که اندازه‌ی این رابطه 020/0 می‌باشد؛ هم‌چنین بین ابهام‌گریزی و فساد اداری در سازمان‌های دولتی رابطه‌ی معنادار وجود دارد که اندازه‌ی این رابطه صفر می‌باشد؛ در حالی که رابطه‌ی معنادار بین فردگرایی و فساد‌ اداری در سازمان‌های دولتی وجود ندارد که اندازه‌ی این رابطه 702/0 می‌باشد. کلید واژه: فرهنگ سازمانی، فساد ادارای، فاصله قدرت، فردگرایی، ابهام گریزی، مدل هافستد. مقدمه تجربه‌های به دست آمده از کشورهای مختلف نشان‌گر این است که فساد امری پیچیده، پنهان و متنوع است. از این رو، مبارزه با آن نیز باید امری مستمر، طولانی و پیچیده باشد. درحقیقت، فساد (در ابعاد اداری و ابعاد دیگر جامعه) مانند عفونت است که اگر به اندام و پیکر جامعه راه یابد، اعضای آن را یکی پس از دیگری عفونی کرده و از کار می اندازد و چه بسا گسترش این عفونت، کل پیکره‌ی جامعه را فاسد کند. قسمتی از متن فرهنگ سازمانی به دلیل ماهیت توانا و موثر بر رفتار و اعمال کارکنان سازمانی، نقش حیاتی در کنترل درونی رفتارهای کارکنان و پیشگیری از فساد اداری را دارد. ارتباط نزدیک فرهنگ سازمانی با فرهنگ عمومی جامعه، به عنوان یک عامل مهم در شکل گیری رفتار سازمانی در نظر گرفته شده است.پس آیا عوامل فرهنگ سازمانی مدل هافستد بر پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی موثرند؟ در تحقیق حاضر تلاش بر این است تا عوامل فرهنگ سازمانی با استفاده از مدل هافستد در پیشگیری از بروز فساد اداری  را مورد بررسی قرار دهیم. خواستار فساد و تباهی در روی زمین مباش که خداوند تبهکاران را دوست نمی‌دارد (سوره قصص، آیه 77). ریشه فساد[1] از فعل لاتین «رومپر» به معنای «شکستن» است. بنابراین در فساد چیزی می‌شکند یا نقض می‌شود. فساد در فرهنگ و بستر به عنوان «پاداشی نامشروع برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده شود» آمده است. گونار میردال[2] فساد را در معنای وسیع‌تری مورد مطالعه قرار می‌دهد. به نظر وی، فساد به تمام شکل‌های گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است (عباس زادگان، 1383). فساد یک موضوع پیچیده است و هنگامی جلوه‌گر می‌شود که موسسات، ضعیف و نظام اقتصادی بازار منحرف شده‌ باشد. بانک جهانی فساد را به عنوان سوءاستفاده از اختیارات دولتی (عمومی) برای منافع شخصی یا گروهی که از آن تبعیت می‌کند تعریف کرده است. کیلتگارد[3]، 1996 مدل زیر را برای بحث فساد ارائه کرده است: (پیام یونسکو، دوره 27). فساد = قدرت انحصاری + اختیار – پاسخ‌گویی تعریف تقلب تقلب عبارت است از تحریف حقایق و یا اطلاعات با اهمیت، به منظور کسب منافع مالی نا مشروع یا ناحق (رهنمودهای آسوسای[4]، 2003). تعریف سلامت اداری وضعیتی که کلیه عوامل یک سازمان قابلیت تامین اهداف سازمان را به طور مطلوب داشته و بتواند انحراف از هنجارهای اداری و قانونی و موانع اهداف سازمانی را در اسرع وقت شناسایی و تدابیر لازم و به هنگام را برای رفع آن‌‌ها لحاظ نماید. تعریف فساد اداری فساد اداری پدیده­ای بسیار گسترده­تر از كلاه­برداری و دارای ماهیتی چند وجهی است. فساد یك فعل غیر­اخلاقی، غیرقانونی و تقلب­آمیز است كه با هدف كسب منافع غیرمشروع به وسیله یك یا چند نفر انجام می­شود و می‌توان آن را كاربرد غیراخلاقی هر نوع امكانات عمومی) دولتی( برای كسب منافع شخصی، انحراف از امانت و درستی از طریق ارتشاء یا تبانی، انجام فعلی مغایر قانون به منظور مساعدت به شخص ثالث در ازای دریافت وجه توسط كاركنان دولت تعریف نمود. 1Corruption[2] gonarmirdal3Klitaarad[4] ASOSI فهرست مطالب ————————————————————————————– فصل اول: کلیات تحقیق   1-1 مقدمه. 2 1-2 بیان مسئله. 4 1-2-1 تعریف فساد. 5 1-2-2 تعریف تقلب… 5 1-2-3 تعریف سلامت اداری.. 5 1-2-4 تعریف فساد اداری.. 6 1-3 اهداف پژوهش….. 8 1-3-1 اهداف اصلی پژوهش: 8 1-3-2 اهداف جزئی پژوهش: 8 1-4  اهمیّت پژوهش….. 8 1-5  ضرورت تحقیق… 9 1-6 فرضیات تحقیق… 10 1-6-1 فرضیه اهم: 10 1-6-2 فرضیه‌های اخص: 10 1-7 روش تحقیق… 10 1-8 ابزار گردآوری اطلاعات… 11 1-9 جامعه و نمونه آماری… 11 1-10 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 11 1-11 ساختار تحقیق… 12 1-12 تفاوت این تحقیق با دیگر تحقیقات… 12 1-13 مدل مفهومی… 13 1-14 مدل عملیاتی… 14 1-15 تعریف مدل مفهومی  و مدل عملیاتی.. 15 1-15-1 فرهنگ سازمانی: 15 1-15-1-1 فاصله قدرت: 15 1-15-1-1-1آزادی و استقلال فردی: 15 1-15-1-1-2 میزان، حدود و ثغور ارتباط با همکاران: 15 1-15-1-1-3 تفویض اختیار: 15 1-15-1-1-4تصمیم‌گیری شخصی: 15 1-15-1-1-5 میزان مدیریت مشارکتی: 15 1-15-1-2 فرد گرایی.. 16 1-15-1-2-1 اهمیت به فرد: 16 1-15-1-2-2 میزان تعهد واحساس فرد به گروه: 16 1-15-1-2-3 میزان موردقبول واقع شدن فرد در گروه: 16 1-15-1-2-4 پاداش‌های فردی: 16 1-15-1-2- 5 صمیمیت و کارگروهی: 16 1-15-1-3پرهیز از نا شناخته‌ها (ابهام ‌گریزی) 16 1-15-1-3-1 پیروی از قوانین و دستورات: 16 1-15-1-3-2 اطلاع از انتظارات سازمان: 16 1-15-1-3-3 میزان انعطاف‌پذیری و رویه‌های عملیاتی استاندارد: 17 1-15-1-3-4 پیروی از اصول و قواعد کیفی مشخص: 17 1-15-1-3-5 دستورالعمل‌های شفاف و روشن: 17 1-15-2 فساد اداری.. 17 فصل دوم:  مبانی نظری و پیشینه تحقیق 2-1 بخش اول : فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………………………………………………….19 2-1-1 مقدمه. 19 2-1-2 پیشینه تاریخی.. 21 2-1-3مفاهیم پایه و اساسی فرهنگ…. 22 2-1-3-1 ارزش‌ها: 22 2-1-3-2 فرهنگ : 22 2-1-4 کارکردهای فرهنگ…. 26 2-1-5 فرهنگ سازمانی : 27 2-1-5-1 كاركردهای فرهنگ سازمانی.. 30 2-1-5-2 عوامل مؤثر و تاثیر گذار بر فضای فرهنگ سازمانی.. 31 2-1-5-3 تاثیر محیط روی فرایند مدیریت فرهنگ سازمان.. 32 2-1-5-4 فضای فرهنگ ملی.. 34 2-1-5-4-1 عوامل اصلی و موثر برفرهنگ ملی.. 34 2-1-5-4-1 -1 اوضاع اقلیمی.. 34 2-1-5-4-1 -2 موقعیت جغرافیایی.. 35 2-1-5-4-1-3 مذهب… 35 2-1-5-4-1-4 نظام حاکم بر جامعه (در سطح خرد و کلان) 36 2-1-6 جمع بندی و پیشنهادات و ارائه یک مدل.. 36 2-2 بخش دوم: فساد اداری… 37 2-2-1 مقدمه. 37 2-2-2 تعاریف فساد اداری.. 38 2-2-2-1 فساد چیست؟ 38 2-2-3 مبانی اعتقادی (ارزشی) در زمینه فساد اداری.. 41 2-2-4 انواع فساد. 41 2-2- 5  فساد در کشورهای مختلف : 46 2-2- 5 -1 آرژانتین.. 46 2-2- 5 -2 برزیل.. 47 2-2- 5 -3 هنگ کنگ…. 47 2-2- 5 -4 مالزی.. 48 2-2- 5 -5  ایران.. 48 2-2- 6 علل بروز فساد اداری  و اثرات آن.. 49 2-2-7 رویكردهای اساسی پیشگیری.. 54 2-2-8 راه‌های پیشگیری از فساد اداری از دیدگاه اسلام. 56 2-2-9 نظریه‌های کنترل فساد. 58 2-2-10 راهبرد جامع پیشگیری از فساد اداری در ایران.. 60 2-2-10-1 ارتقای پاسخ‌گویی سیاسی.. 61 2-2-10-2 پاسخ‌گویی رهبری نظام سیاسی.. 62 2-2-10-3 تقویت جایگاه آموزه‌های دینی.. 62 2-2-10-4 تقویت مشارکت مردمی.. 62 2-2-10-5 تقویت نقش رسانه‌ها 62 2-2-10-6 ایجاد بخش‌ خصوصی رقابت… 63 2-2-10-7 سازوکارهای نهادی ناظر بر قدرت… 63 2-2-10-8 اصلاح مدیریت دولتی.. 63 2-2-11 راه‌كار‌های پیشگیری و مقابله با فساد در نظام اداری كشور 64 2-2-11- 1 راه‌كار‌های كلان.. 64 2-2-11- 1-1 پیشگیری از طریق اصلاح و بهسازی نظام اداری و آموزش…. 64 2-2-11-1-2 مقابله و برخورد جدی با مصادیق فساد. 64 2-2-11-1-3 مدیریت موثر برنامه مقابله با فساد. 64 2-2-11-1 -4 تصویب قوانین كار آمد و راه‌گشا در مقابله با فساد. 64 2-2-11-2 راه‌كار‌های خرد. 64 2-2-11-2-1 راه‌كار های اداری  و مدیریتی: 64 2-2-11-2-2 راه‌كار‌های فرهنگی ـ اجتماعی: 64 2-2-11-2-3 راه‌كار‌های سیاسی ـ مدنی: 65 2-2-11-2-4  راه‌كار‌های اقتصادی: 65 2-2-12  نوآوری در پیشگیری از فساد اداری.. 66 2-2-12-1 میثاق سلامت 66 2-2-12-2 عناصر اصلی برنامه میثاق سلامت عبارتند از: 67 2-3  بخش سوم: کالبد شکافی فرهنگی فساد. 68 2-3-1 ابعاد فرهنگ ملل از نظر هافستد. 70 2-3-1 -1 فاصله قدرت… 70 2-3-1 -2  فردگرایی در مقابل جمع گرایی.. 71 2-3-1-3 ابهام گریزی (عدم اطمینان) 74 2-3-1-4 بعد مردسالاری.. 76 2-3-2 تصویر ایران در پژوهش هافستد. 78 2-3-2-1مطالعه‌ ی اول.. 78 2-3-2-1مطالعه‌‌ی دوم. 79 2-3-3 انتقادهای وارده به هافستد. 80 2-3- 4  مدل‌های  نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری.. 81 فصل سوم: روش تحقیق 3-1 مقدمه. 85 3-2 متغیرها و شاخصهای تحقیق… 86 3-5  روش تحقیق… 91 3-6 جامعه آماری… 91 3-7 تعیین حجم نمونه. 91 3-8 قلمرو تحقیق… 92 3-8-1 موضوعی: 92 3-8-2 زمانی: 92 3-8- 3 مکانی: 93 3-9 روش و ابزار گردآوری اطلاعات… 93 3-9-1 بررسی اسناد و مدارک… 93 3-9-2 پرسش‌نامه. 94 3- 10 واحد آماری… 95 3-11روایی ابزار سنجش….. 95 3-12 پایایی پرسشنامه. 96 3-12-1 اجرای دوباره(روش بازآزمایی) 96 3-12-2 روش موازی(همتا) 96 3-12-3 روش تصنیف(دو نیمه کردن) 96 3-12-4 روش کودر- ریچاردسون.. 96 3-12-5 روش آلفای کرونباخ.. 96 3-13تجزیه و تحلیل داده‌ها 97 فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل داده‌ها و نتایج 4-1 مقدمه. 99 4-2 آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناسی تحقیق… 99 4-2-1 جنسیت… 100 4-2- 2 میزان تحصیلات… 101 4-2-3سابقه کار 102 4-2-4 نوع استخدامی.. 103 4-2-5 سن.. 104 4-3  پایایی متغییر مستقل.. 105 4-3-1 پایایی فاصله‌ قدرت… 105 4-3-2 پایایی فرد گرایی.. 105 4-3-2 پایایی  ابهام گریزی.. 106 4-4 پایایی متغییر وابسته. 106 4-5 تحلیل فرضیات با استفاده از رگرسیون.. 106 4-5-1 مدل خلاصه. 107 4-5-2 آزمون معنادار بودن رگرسیون.. 107 4-5-3  آزمون معنادار بودن ضرایب… 108 4-6 تحلیل استنباطی… 109 4-6-1 آزمون فرضیه اول.. 110 4-6-2 آزمون فرضیه دوم. 110 4-6-3 آزمون فرضیه سوم. 110 4-7  یافته‌های جانبی… 111 4-7-1 رتبه میانگین ها 111 فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 5-1 مقدمه. 114 5-2 یافته‌های تحقیق… 114 5-2-1 یافته‌های آمار توصیفی.. 114 5-2-2 یافته‌های آزمون فرضیات تحقیق.. 114 5-2-2-1 فرضیه اول.. 114 5-2-2-2 فرضیه دوم. 115 5-2-2-2 فرضیه سوم. 115 5-3 پیشنهادات بر اساس یافته‌ها‌ی تحقیق… 116 5-4 پیشنهادات جانبی… 116 5-5 پیشنهاد برای محققان آتی… 119 5-6 مشکلات و محدودیت‌های تحقیق… 119  فهرست منابع فارسی.. 120 فهرست منابع لاتین.. 125 پیوست«الف»: پرسش‌نامه……………………………………………………………………………………………………………………………..130                                                                                                                                                                                                                                                                         پیوست «ب»: معرفی نامه  توزیع پرسشنامه. 133 پیوست«ج»: جدول حاوی کشورها از نظر رتبه بندی هافستد…………………………………………………………………… 134 چکیده لاتینی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • سمینار برق افزاره های میكروفلوئیدیك

  سمینار برق افزاره های میكروفلوئیدیك دانلود فایل سمینار برق افزاره های میكروفلوئیدیك

 • مبانی نظری پیشینه و فصل دوم پژوهش آموزش ضمن خدمت

  مبانی نظری پیشینه و فصل دوم پژوهش آموزش ضمن خدمت دانلود فایل مبانی نظری پیشینه و فصل دوم پژوهش آموزش ضمن خدمت در 26 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و…

 • پروژه طراحی فروشگاه بازیهای کامپیوتری تحت وب

  بازیهای کامپیوتری تحت وب,پایان نامه طراحی فروشگاه بازیهای کامپیوتری تحت وب,پروژه طراحی فروشگاه بازیهای کامپیوتری تحت وب,تحقیق طراحی فروشگاه بازیهای کامپیوتری تحت وب,دانلود پایان نامه طراحی فروشگاه بازیهای کامپیوتری تحت وب,طراحی,فروشگاه,مقاله طراحی فروشگاه بازیهای کامپیوتری تحت وب,وب دانلود فایل  پروژه…

 • دانلود اکسل داده های ترازنامه ای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394

  داده های مربوط به اقلام ترازنامه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,دانلود اکسل داده های ترازنامه ای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394,دانلود داده های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران…

 • مقاله طرح های بازاریابی

  مقاله طرح های بازاریابی دانلود فایل

 • پاورپوینت HACCP در تولید بستنی

  برنامه الگویی HACCP برای تولید بستنی,پاورپوینت HACCP در تولید بستنی دانلود فایل پاورپوینت HACCP در تولید بستنی برنامه الگویی HACCP برای تولید بستنی 1. توصیف فرآورده: •بستنی (Ice cream) فرآورده لبنی منجمد آماده مصرفی است که اط شیر گاو و…

 • پایان نامه بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی

  پایان نامه بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی و غیر انتفاعی در شهرستان نیشابور دانلود فایل عنوان تحقیق : بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه…

 • پروژه کارآفرینی طرح حسابداری پیمانکاری

  پروژه کارآفرینی طرح حسابداری پیمانکاری,پروژه کارافرینی طرح حسابداری پیمانکاری,پیمانکاری,توجیه اقتصادی طرح حسابداری پیمانکاری,حسابداری,دانلود پروژه طرح حسابداری پیمانکاری,دانلود کارآفرینی طرح حسابداری پیمانکاری,طرح,طرح توجیه فنی طرح حسابداری پیمانکاری,طرح توجیهی طرح حسابداری پیمانکاری,کارآفرینی طرح حسابداری پیمانکاری دانلود فایل پروژه کارآفرینی طرح حسابداری پیمانکاری…

 • مقاله مقایسه داستان های پیر چنگی مولوی و پیر رباب نواز عطار

  مقاله مقایسه داستان های پیر چنگی مولوی و پیر رباب نواز عطار,مقایسه داستان پیرچنگی مولوی با داستان پیررباب نواز عطّاراز مثنوی مصیبت نامه دانلود فایل مقایسه داستان پیرچنگی مولوی با داستان پیررباب نواز عطّاراز مثنوی مصیبت نامه درباره عطارنیشابوری............................................3 آثارعطارنیشابوری...............................................4…

 • پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ)[1] لوتانز 2007

  پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ)[1] لوتانز 2007 دانلود فایل پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ)[1] لوتانز 2007 توضیح : ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) : تعداد گویه ها : تعداد مولفه :   روایی و پایایی :   نحوه نمره گذاری : منبع :…

 • پایان نامه استیفاء

  پایان نامه استیفاء دانلود فایل پایان نامه استیفاء مقدمه مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دكتر حسن امامی در كتاب «ضمان قهری» آمده است و به معنی بهره‌مند شدن كسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال…

 • بررسی اثرات دستگاه Bionator بر روی رشد مندیبل درگروههای متفاوت رشد عمودی صورت

  بررسی اثرات دستگاه Bionator بر روی رشد مندیبل درگروههای متفاوت رشد عمودی صورت دانلود فایل بررسی اثرات دستگاه Bionator بر روی رشد مندیبل درگروههای متفاوت رشد عمودی صورت چكیده................................ 2-1 مقدمه (بیان مسئله)................... 3 تاریخچه.............................. 18-4 بازنگری منابع موجود.................. 24-19…

 • مراحل ساخت مترو تهران و موانع پیش رو

  مراحل ساخت مترو تهران,مراحل ساخت مترو تهران و موانع پیش رو,و موانع پیش رو دانلود فایل مراحل ساخت مترو تهران  و موانع پیش رو مراحل ساخت مترو تهران و موانع پیش رو مراحل ساخت مترو تهران و موانع پیش رو تاریخچه…

 • تعریف موسیقی

  تعریف موسیقی دانلود فایل تعریف موسیقی فهرست  واژه موسیقی اجرای موسیقی موسیقی نظری (تئوریك) آشنایی با علم نتیك موسیقی علائم ثبت زبان موسیقی انواع موسیقی موسیقی محلی موسیقی كلیسایی یا روحانی موسیقی مذهبی ایرانی موسیقی یكنواخت موسیقی توصیفی موسیقی دراماتیك…

 • ترجمه مقاله آپوگوسیپولون، مشتق شده از گوسیپول، مس درون‌زاد در لنفوسیت‎های محیطی انسان را به حرکت درمی‌آورد که منجر به شکستگی DNA اکسیداتیو می‌شود

  ترجمه مقاله آپوگوسیپولون,ترجمه مقاله آپوگوسیپولون، مشتق شده از گوسیپول، مس درون‌زاد در لنفوسیت‎های محیطی انسان را به حرکت درمی‌آورد که منجر به شکستگی DNA اکسیداتیو می‌شود,شکستگی DNA اکسیداتیو,گوسیپول، مس درون‌زاد در لنفوسیت‎های محیطی انسان دانلود فایل ترجمه مقاله آپوگوسیپولون، مشتق…

 • پایان نامه پردازش TiNi از پودرهای عنصری توسط پرسکاری ایزواستاتیکی داغ

  پایان نامه پردازش TiNi از پودرهای عنصری توسط پرسکاری ایزواستاتیکی داغ دانلود فایل پایان نامه پردازش TiNi از پودرهای عنصری توسط پرسکاری ایزواستاتیکی داغ چکیده روشی برای تولید نمونه های استوانه ای آلیاژ حافظه دار TiNi در توانایی برای ارائه…

 • بررسی خسارت مازاد بر دیه در نظام حقوقی ایرن

  بررسی خسارت مازاد بر دیه در نظام حقوقی ایرن,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله بررسی خسارت مازاد بر دیه در نظام حقوقی ایرن,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل…

 • گزارش کارآموزی احداث داروخانه

  دانلود گزارش کارآموزی احداث داروخانه,کاراموزی احداث داروخانه,کارورزی احداث داروخانه,گزارش کارآموزی احداث داروخانه,گزارش کاراموزی احداث داروخانه دانلود فایل گزارش کارآموزی احداث داروخانه در11 صفحه ورد قابل ویرایش سرفصل ها: پس از فارغ التحصیل شدن باید اول در لیست نوبت داروخانه كه…

 • آموزش و آزمون لغات تافل بخش دهم

  آزمون تافل,آزمون لغات تافل,آموزش تافل,آموزش زبان,آموزش لغات تافل,آموزش و آزمون لغات تافل بخش دهم,تافل دانلود فایل آموزش و آزمون لغات تافل  بخش دهم این مجموعه شامل 14 قسمت شامل آزمون و لغات تافل میباشد و به تعدد فراوان سفارش شده…

 • پایان نامه پیاده سازی سخت افزاری الگوریتم استاندارد رمزنگاری پیشرفته (AES) در شبکه های مخابراتی WIMAX با استفاده از VHDL

  پایان نامه پیاده سازی سخت افزاری الگوریتم استاندارد رمزنگاری پیشرفته (AES) در شبکه های مخابراتی WIMAX با استفاده از VHDL دانلود فایل پایان نامه پیاده سازی سخت افزاری الگوریتم استاندارد رمزنگاری پیشرفته (AES) در شبکه های مخابراتی WIMAX با استفاده…

 • پایان نامه ویژگیهای سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

  پایان نامه ویژگیهای سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی,پایان نامه ویژگیهای هوش سازمانی,هوش سازمانی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عال,ویژگیهای سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی دانلود فایل پایان نامه ویژگیهای سازمان یادگیرنده با…

 • ادبیات نظری وپیشینه پژوهش پیدایش‌ و سر تحول فناوری اطلاعات در سازمان‌ها

  ادبیات نظری پیدایش‌ و سر تحول فناوری اطلاعات در سازمان‌ها,ادبیات نظری وپیشینه پژوهش,ادبیات نظری وپیشینه پژوهش پیدایش‌ و سر تحول فناوری اطلاعات در سازمان‌ها,پیدایش‌ و سر تحول فناوری اطلاعات در سازمان‌ها,پیشینه پژوهش پیدایش‌ و سر تحول فناوری اطلاعات در سازمان‌ها…

 • مقاله آئین زندگی

  آئین زندگی,آئین زندگی 17 ص,تحقیق در باره آئین زندگی,تحقیق در مورد آئین زندگی,تحقیق و بررسی در مورد آیین زندگی,مقاله آئین زندگی دانلود فایل آئین زندگی  17 ص چگونه تشویش و نگرانی را از خود دور كنیم در بهار سال 1871…

 • پایان نامه شناسایی فرورزونانس در شبکه های توزیع انرژی الکتربکی توسط تبدیل موجک

  پایان نامه شناسایی فرورزونانس در شبکه های توزیع انرژی الکتربکی توسط تبدیل موجک دانلود فایل پایان نامه شناسایی فرورزونانس در شبکه های توزیع انرژی الکتربکی توسط تبدیل موجک چکیده  یکی از عوامل سوختن و خرابی ترانسفورماتورها در سیستم های قدرت،…

 • پایان نامه بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران

  پایان نامه بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران دانلود فایل پایان نامه بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران فصل اول: نظام سیاسی و اجزای تشكیل دهنده­ی آن نظام و كاركرد­گرایی هنگامی با دقت به محیط اطراف…

 • مقاله بررسی باکتری ها

  مقاله بررسی باکتری ها دانلود فایل مقاله بررسی باکتری ها عنوان نگاه کلی رشد و تکثیر باکتریها فیزیولوژی باکتریها رده بندی باکتریها گروههای عمده باکتریها انتقال ژن در باکتریها اثرات محیط بر باکتریها انواع باکتری خاک معایب و مزایای باکتریها…

 • پاورپوینت مالیات بر درآمد درحسابداری مالی( ویژه ارائه کلاسی درس تئوری حسابداری)

  اشخاص مشمول مالیات,انواع مالیات,پاورپوینت مالیات بر درآمد,پاورپوینت مالیات بر درآمد درحسابداری مالی( ویژه ارائه کلاسی درس تئوری حسابداری),تعریف مالیات,دانلود پاورپوینت مالیات بر درآمد درحسابداری مالی,مالیات بر دارایی ( حق تمبر),مالیات بر دارایی ( مالیات بر ارث),مالیات بر درآمد ( م,مالیات…

 • آموزش مبانی فلش (FLASH)

  آموزش مبانی فلش (FLASH) دانلود فایل آموزش مبانی فلش (FLASH) مبانی فلش محیط فلش ساده به نظر می‌آید. ممكن است قصد داشته باشید همین الان كار ترسیم و متحرك سازی را شروع كنید. اما احتمالاً فلش به آن صورتی كه…

 • مصاحبة بالینی : شرح حال روانپزشكی و وضعیت روانی

  مصاحبة بالینی : شرح حال روانپزشكی و وضعیت روانی دانلود فایل مصاحبة بالینی : شرح حال روانپزشكی و وضعیت روانی مقدمه : مصاحبة بالینی : شرح حال روانپزشكی و وضعیت روانی هدف مصاحبه تشخیصی جمع آوری اطلاعاتی است كه به…

 • ترجمه استفاده از C. Vulgaris برای حذف دی اکسیدکربن در یک فتوبیوراکتور

  ترجمه استفاده از C. Vulgaris برای حذف دی اکسیدکربن در یک فتوبیوراکتور,دانلود ترجمه استفاده از C Vulgaris برای حذف دی اکسیدکربن در یک فتوبیوراکتور دانلود فایل نمونه ترجمه دی اکسید کربن (CO2) یک گاز بی رنگ با غلظت حدود 330…

 • مقاله نقش ترویج کشاورزی در اقتصاد

  دانلود مقاله اقتصاد,مقاله نقش ترویج کشاورزی در اقتصاد,مقاله نقش کشاورزی در اقتصاد,نقش ترویج کشاورزی در اقتصاد دانلود فایل مقاله نقش ترویج کشاورزی در اقتصاد چکیده: معرفی اقتصاد کشاورزی در جهان امروز یکی از مشکلات اساسی بشر تامین نیازهای غذایی است…

 • مقاله عوامل شكست اوپك

  پروژه عوامل شكست اوپك,تحقیق عوامل شكست اوپك,دانلود تحقیق عوامل شكست اوپك,مقاله عوامل شكست اوپك دانلود فایل [2]

 • پایان نامه بررسی رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی آنها

  پایان نامه بررسی رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی آنها,پروژه بررسی رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی آنها,تحقیق بررسی رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی آنها,تعهد,دانلود پایان نامه بررسی رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی آنها,مقاله بررسی رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی آنها,نسبتهای نقدی…

 • بررسی تاثیر روش یادگیری مشاركتی بر روی عزت نفس، رشد مهارتهای اجتماعی و عملكرد تحصیلی دانش آموزان

  بررسی تاثیر روش یادگیری مشاركتی بر روی عزت نفس، رشد مهارتهای اجتماعی و عملكرد تحصیلی دانش آموزان دانلود فایل بررسی تاثیر روش یادگیری مشاركتی بر روی عزت نفس، رشد مهارتهای اجتماعی و عملكرد تحصیلی دانش آموزان فصل اول مقدمه و…

 • میزان پرخاشگری بین افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون و افراد عادی

  مقایسه و بررسی میزان پرخاشگری بین افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون و افراد عادی,میزان پرخاشگری بین افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون و افراد عادی دانلود فایل فهرست مطالب مقدمه ............................................................. 1 بیان مسئله ...................................................... 2 اهمیت پژوهش................................................... 2…