پایان نامه بررسی عوامل موثر بر زنجیره تامین شیر در استان آذربایجان شرقی در سال 1390

بررسی عوامل موثر بر زنجیره تامین شیر,بررسی عوامل موثر بر زنجیره تامین شیر در استان آذربایجان شرقی در سال 1390,پایان نامه بررسی عوامل موثر بر زنجیره تامین شیر در استان آذربایجان شرقی در سال 1390,پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی,زنجیره تامین شیر در استان آذربایجان شرقی

دانلود فایل

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بررسی عوامل موثر بر زنجیره تامین شیر در استان آذربایجان شرقی در سال 1390 چکیده: مقدمه: مدیریت زنجیره تأمین روز به روز در حال تکامل و پیشرفت است و به دنبال راه هایی برای کاهش هرچه بیشتر سیکل تولید محصول و ارائه خدمات تا رسیدن به دست مشتری ضمن بالا بردن کیفیت محصول و خدمات مورد نظر است روش كار: این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی و از نظر هدف از روش کاربردی استفاده نمودیم با استفاده از پرسشنامه استاندارد اقدام به جمع آوری داده ها نمودیم و از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای نمونه آماری انتخاب گردید. طبق این روش جامعه تحقیق ابتدا به طبقات جداگانه که افراد هر طبقه دارای صفات و ویژگی های مشترکی هستند، تقسیم می شوند و سپس از هر طبقه یک نمونه تصادفی ساده گرفته می شود که برای انتخاب نمونه در این تحقیق به همین شیوه عمل شده است، بدین ترتیب که افراد جامعه در 4 طبقه قرار گرفته و از هر طبقه نمونه گیری تصادفی ساده انجام شده است. بنابراین نمونه آماری 152 نفر تعین شد. و  روایی  پرسش‌نامه با استفاده از نظر اساتید محترم راهنما ومشاور و همچنین كارشناسان خبره تأیید شده است.و  پایایی پرسش‌نامه با استفاده ازضریب آلفای كرونباخ برای پرسش نامه برابر با 782/0 می‌باشد كه با استفاده از SPSS محاسبه گردیده است همچنین روش تجزیه و تحلیل‌داده‌های این پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. نتایج: در مجموع از  152 نمونه آماری که در پرسشنامه شرکت نمودند و تجزیه و تحلیل به بدست آمد فرضیات پژوهش که شامل – کشاورزان بر زنجیره تامین شیر تاثیر دارند.- تعاونی ها بر زنجیره تامین شیر تاثیر دارند.-  پردازنده ها(تکمیل کننده ها) بر زنجیره تامین شیر تاثیر دارند.-سوپرمارکتها بر زنجیره تامین شیر تاثیر دارند.که همگی فرضیات  تائید شدند. کلید واژگان:زنجیره تامین،کشاورزان،تعاونی ها،شیر،پردازنده ها،سوپرمارکتها فهرست مطالب عنوان                                          صفحه فصل اول.. ز‌ کلیات.. ز‌ 1-1-مقدمه.. 1 1-2- بیان مسئله:.. 2 1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش.. 3 1-4- اهداف تحقیق: هدف کلی:.. 4 اهداف جزیی:.. 4 1-5- فرضیه های تحقیق.. 5 6-1- سئوالات پژوهش:.. 5 1-7- متغیرهای پژوهش در قالب مدل مفهومی:.. 5 1-8- قلمرو پژوهش.. 6 1-9-جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه  :.. 6 1-10- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:.. 6 1-11-  ابزار اندازه گیری اطلاعات.. 6 1-12-  روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه.. 7 1-13-تعریف مفهومی و عملیاتی… 7 فصل دوم.. 8 ادبیات پژوهش.. 8 2-1- بخش اول: نگرشی برمدیریت زنجیره تامین.. 9 2-1-1- تعریف مدیریت زنجیره تأمین.. 9 2-1-2-مراحل شکل گیری مدیریت زنجیره تأمین.. 10 2-1-2-1- مرحله اول- تمرکز زدایی تدارکات:.. 10 2-1-2-2- مرحله دوم – مدیریت هزینه:.. 11 2-1-2-3-  مرحله سوم- یکپارچگی کارکردها:.. 11 2-1-2-4- مرحله چهارم- مدیریت زنجیره تأمین:.. 12 2-1-2-5- مرحله پنجم- مدیریت زنجیره تأمین الکترونیک:.. 12 2-1-3-تامین کنندگان.. 12 2-1-3-1- مفهوم انتخاب تأمین کنندگان.. 12 2-1-4-تاریخچه و سیر تحول انتخاب تأمین کنندگان.. 13 2-1-5-انتخاب تأمین کنندگان در SCM.. 14 2-1-6-رویکردها و روش های انتخاب تأمین کنندگان.. 14 2-1-7- مزایای استفاده از یک تأمین کننده عبارت است از:.. 16 2-1-8- مزایای استفاده از چند تأمین کننده عبارت است از:.. 16 2-1-9-انواع تأمین کنندگان.. 17 2-1-9-1-تامین‌کنندگان غیرقابل قبول :.. 17 2-1-9-2-تامین‌کنندگان قابل قبول :.. 17 2-1-9-3-تأمین کنندگان خوب :.. 17 2-1-9-4-تأمین‌کنندگان برتر :.. 18 2-1-9-5-تأمین کنندگان فوق العاده :.. 18 2-1-10-عوامل مؤثر بر انتخاب تأمین‌کنندگان.. 18 2-1-10-1-توانایی‌های کیفی تأمین‌کنندگان.. 18 2-1-10-2-توانایی دستیابی و انطباق با تکنولوژی‌های جدید.. 19 2-1-10-3-توانایی مالی.. 19 2-1-10-4-توانایی مدیریتی.. 19 2-1-11-مدل مفهومی فرآیند انتخاب تأمین‏كنندگان.. 20 2-2-خرید در مدیریت زنجیره تامین( SCM ).. 20 2-2-1-بخش دوم:تعریف خرید.. 22 2-2-2-تاریخچه و سیر تحول خرید.. 22 2-2-3-رویكردها و روش های خرید.. 26 2-2-4-مزایای خرید متمركز.. 28 2-2-5-مزایای خرید در حالت غیرمتمركز.. 29 2-2-6-اهداف خرید.. 29 2-2-7-اصول حاكم بر خرید.. 32 2-2-8-مدل مفهومی فرآیند خرید.. 32 2-3-بخش سوم:مدیریت استراتژیک زنجیره تامین:.. 35 2-3-1-استراتژی عملیاتی:.. 37 2-3-2- ساخت برای انبار کردن:.. 37 2-3-3-تولید بر مبنای سفارش:.. 37 2-3-4-طراحی بر مبنای سفارش:.. 38 2-3-5- مهندسی بر مبنای سفارش:.. 38 2-3-6-استراتژی کانال توزیع:.. 41 2-3-7-استراتژی برون‌سپاری:.. 43 2-3-8-استراتژی خدمات مشتری:.. 47 2-3-9-شبکه دارایی:.. 48 2-3-10-چهار معیار برای استراتژی مناسب در زنجیره تأمین:.. 51 2-3-11-همسویی با استراتژی کسب و کار:.. 51 2-3-12-رقابت بر مبنای هزینه:.. 54 2-3-13-رقابت‌هایی در نوآوری:.. 56 2-3-14-رقابت در کیفیت:.. 58 2-3-15-رقابت در خدمات:.. 59 2-3-16-همسویی با نیازهای مشتریان:.. 62 2-3-17-بخش‌های چندگانه، زنجیره‌های تأمین چندگانه:.. 63 2-3-18-همسویی با جایگاه قدرت:.. 66 2-3-19-استراتژی نسل آینده:.. 67 2-4-بخش چهارم:لجستیک داخلی و خارجی.. 69 2-4-1-پیچیدگی افزایش یافته ی فرایندها.. 71 2-4-2-مشارکت تامین کننده.. 72 2-4-3-مدیریت زنجیره ی تامین کل.. 74 2-4-4-فرایند دیدگاه های زنجیره ی تامین.. 76 2-4-5-دیدگاه چرخه ایی.. 77 2-4-6-دیدگاه کشش / رانش.. 78 2-4-7-ساختار زنجیره ی تامین.. 80 2-4-8-کانون تمرکز مشتری و تقاضا.. 81 2-4-9-مدیریت منابع و ظرفیت.. 82 2-4-10-خرید و کانون تمرکز تامین کننده.. 83 2-4-11-مدیریت موجودی.. 86 2-4-12-مدیریت عملیات.. 88 2-4-13-مدیریت توزیع.. 89 2-4-14-سیستم ها و روش ها.. 91 2-4-15-مدیریت عملکرد.. 92 2-4-16-آیا تمام این ساختارها برای همه ی انواع سازمانها مناسب است؟   94 2-4-17-مشتری و تقاضا در زنجیره تامین.. 95 2-4-18-تمرکز مشتری.. 98 2-4-19-مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) 99 2-4-20-مدلهای شکل گیری رضایت مشتری.. 102 2-4-21-یک طرفه نیست.. 102 2-4-22-تکنیک هایی برای پیش بینی تقاضا.. 103 2-4-23-پیش بینی کمی.. 103 2-4-24-نظر متخصصین.. 103 2-4-25-بررسی بازار.. 105 2-4-26-بررسی چرخه عمر.. 105 2-4-27-تصادفی.. 106 2-4-28-حس مشترک.. 106 2-4-29-عوامل تاثیر گذار بر اشتباهات پیش بینی.. 107 2-5-بخش پنجم: مشکلات زنجیره تامین و منابع آنها.. 107 2-5-1-راه حلهای مشکلات زنجیره تامین.. 109 2-5-2- برنامه ریزی نیازمندی مواد MRP:.. 112 2-5-3- برنامه ریزی منابع تولید (MRP):.. 113 2-5-4- برنامـه ریزی منابع موسسه (ERP):.. 113 2-5-5- دومین نسل برنامه ریزی منابع موسسه (ERP/SCM):.. 114 2-5-6- زنجیره تامین هوشمند:.. 115 2-5-7- ادغام و یکپارچگی سیستم ها:.. 116 2-5-8- منافع محسوس:.. 116 2-5-9- منافع نامحسوس:.. 116 2-5-10- تجــــارت الکترونیک و مدیریت زنجیره تامین.. 117 2-5-11- فعالیتهای داخلی:.. 117 2-5-12- فعالیتهای پایین دست:.. 118 2-5-13- مبادله ها (EXCHANGE):.. 118 2-5-14- فعالیتهای تجارت الکترونیک.. 119 2-6- پیشینه پژوهش:.. 119 فصل سوم.. 124 روش پژوهش.. 124 3-1-مقدمه.. 125 3-2- روش تحقیق:.. 125 3-3- روش جمع آوری داده ها.. 125 3-4- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه  :.. 126 3 – 6-  ابزار اندازه گیری اطلاعات.. 127 3 – 7-  قلمرو پژوهش.. 127 3 –  8 –  روش نمونه گیری  و تعیین حجم نمونه.. 128 3 – 9  – روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها.. 128 3 –  10 –  روایی :.. 129 3 -11-  پایایی  :.. 129 فصل چهارم.. 131 تجزیه و تحلیل داده ها.. 131 مقدمه :.. 132 آزمون نیکویی برازش کلموگروف- اسمیرنوف.. 132 آمار توصیفی.. 134 جدول فراوانی و نمودار مربوط به پاسخگویان.. 134 آمار استنباطی.. 136 فصل پنجم.. 142 نتیجه گیری و پیشنهادات.. 142 مقدمه:.. 143 خلاصه تحقیق:.. 143 فرضیه های پژوهش:.. 144 نتیجه‌‌گیری بر اساس فرضیات.. 144 4-5 – محدودیتهای تحقیق:.. 145 5-5 – پیشنهادها:.. 146 منابع و ماخذ:.. 147 پیوستها.. 152

 • نمونه سوالات درس طراحی الگوریتم سالهای 81 تا 86

  نمونه سوالات درس طراحی الگوریتم سالهای 81 تا 86 دانلود فایل نمونه سوالات درس طراحی الگوریتم سالهای 81 تا 86

 • طرح توجیهی تولید ریل ساچمه ای 2 تیکه و 3 تیکه

  طرح توجیهی تولید ریل ساچمه ای 2 تیکه و 3 تیکه دانلود فایل طرح توجیهی تولید ریل ساچمه ای 2 تیکه و 3 تیکه خلاصه طرح :  نام محصول ریل ساچمه ای 2 تیکه و 3 تیکه ظرفیت سالانه 600…

 • پیشینه و فصل دوم پژوهش سبک زندگی

  پیشینه و فصل دوم پژوهش سبک زندگی دانلود فایل پیشینه و فصل دوم پژوهش سبک زندگی در 15 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) توضیحات نظری کامل…

 • پاورپوینت مدیریت استراتژیك

  پاورپوینت مدیریت استراتژیك دانلود فایل پاورپوینت مدیریت استراتژیك سیر تكاملی برنامه ریزی: دوران محصول گرایی دوران بازارگرایی فلسفه استراتژی: استراتژی منابع محدود سازمان را بر موضوعات اصلی متمركز می كند. ماهیت استراتژی ، تشخیص فرصت های اصلی و تمركز منابع…

 • پروژه طرح کارآفرینی تولید چیپس میوه

  پروژه طرح کارآفرینی تولید چیپس میوه,پروژه کارافرینی تولید چیپس میوه,توجیه اقتصادی تولید چیپس میوه,تولید,چیپس,دانلود پروژه تولید چیپس میوه,دانلود کارآفرینی تولید چیپس میوه,طرح توجیه فنی تولید چیپس میوه,طرح توجیهی تولید چیپس میوه,کارآفرینی تولید چیپس میوه,میوه دانلود فایل پروژه طرح کارآفرینی تولید…

 • کارآفرینی پرورش ماهی قزل آلا و اصول تغذیه و غذادهی در پرورش آن ماهی

  کارآفرینی پرورش ماهی قزل آلا و اصول تغذیه و غذادهی در پرورش آن ماهی دانلود فایل کارآفرینی پرورش ماهی قزل آلا و اصول تغذیه و غذادهی در پرورش ماهی قزل آلا مقدمه : با توجه به جمعیت جهان كه بطور…

 • سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  بازدهی سهام,برسی سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,سود تقسیمی,سود مندی,سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده…

 • پایان نامه توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

  پایان نامه توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی دانلود فایل پایان نامه توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی چكیده درتحقیق حاضر سعی شده با توجه به بحث امنیت ملی كه به عنوان یكی از مهمترین مسائل موجود در…

 • پروژه شبکه و نیروگاه های فشار قوی

  پروژه شبکه و نیروگاه های فشار قوی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه شبکه و نیروگاه های فشار قوی,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پروژه شبکه و نیروگاه…

 • آموزش جامع و کاربردی کار با نرم افزار Adobe in Design CC

  آموزش جامع و کاربردی کار با نرم افزار Adobe in Design CC,دانلود,دانلود آموزش جامع و کاربردی کار با نرم افزار Adobe in Design CC,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه…

 • مقاله مشروعیت حقوق بشر و اطاعت و الزام آوری جهانی

  تحقیق از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوری جهانی,حقوق اسلامی جهانی بشر,حقوق بین الملل,مقاله مشروعیت حقوق بشر و اطاعت و الزام آوری جهانی دانلود فایل مطالب: از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوری جهانی پیشینه تاریخی حقوق بین‌الملل…

 • پایان نامه بررسی و تحلیل تأثیر ادوات کلیدزنی در قابلیت اطمینان شبکه‌های توزیع و انجام مطالعات در شبکة فشارمتوسط شهر مراغه

  پایان نامه بررسی و تحلیل تأثیر ادوات کلیدزنی در قابلیت اطمینان شبکه‌های توزیع و انجام مطالعات در شبکة فشارمتوسط شهر مراغه دانلود فایل پایان نامه بررسی و تحلیل تأثیر ادوات کلیدزنی در قابلیت اطمینان شبکه‌های توزیع و انجام مطالعات در…

 • پایان نامه رابطه ی باورهای دینی و ازدواج موفق

  پایان نامه رابطه ی باورهای دینی و ازدواج موفق دانلود فایل پایان نامه رابطه ی باورهای دینی و ازدواج موفق چکیده :  انسان به عنوان اشرف مخلوقات و برتر موجودات دارای ویژگی ها و صفاتی است، که این موجود را…

 • پایان نامه بررسی میزان آشنائی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه بازاریابی IMC

  پایان نامه بررسی میزان آشنائی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه بازاریابی IMC دانلود فایل پایان نامه بررسی میزان آشنائی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه بازاریابی IMC بیان مسأله پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤال است كه بر اساس قرائن…

 • پاورپوینت بانک تسویه بین المللی

  پاورپوینت بانک تسویه بین المللی,چهار ویژگی کار کردی بانک تسویه بین المللی,دانلود پاورپوینت بانک تسویه بین المللی,سرمایه بانک تسویه بین المللی,سه نقش مهم بانک تسویه بین المللی,فعالیتهای بانکی بانک تسویه بین المللی,مقر و تشکیلات بانک تسویه بین المللی,نام كمیته‎های مرتبط…

 • گزارش کاراموزی كنسرو سازی

  دانلود گزارش کارآموزی كنسرو سازی,کاراموزی كنسرو سازی,کارورزی كنسرو سازی,گزارش کاراموزی كنسرو سازی دانلود فایل گزارش کاراموزی كنسرو سازی در 109 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                    صفحه تاریخچه                                1 قوطیهای فلزی                                2 شستشوی گوجه فرنگی                        3…

 • بررسی تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی در عملکرد تحصیلی دانش آموزان

  بررسی تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی در عملکرد تحصیلی دانش آموزان,تأثیر آموزش در عملکرد تحصیلی دانش آموزان,تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی دانلود فایل بررسی تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی در عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقدمه دوران کودکی مهم ترین و…

 • پایان نامه طرح لرزه ای سازه های سرد نورد(با تاکید بر عناصر سازه ای)

  پایان نامه طرح لرزه ای سازه های سرد نورد(با تاکید بر عناصر سازه ای) دانلود فایل پایان نامه طرح لرزه ای سازه های سرد نورد(با تاکید بر عناصر سازه ای) چکیده مطالعه حاضر ضمن تشریح پارامترهای کل یدی موثر بر…

 • برنامه ویرایشگر اندروید با توضیح کامل

  edit android,برنامه ویرایشگر اندروید با توضیح کامل,دانلود,دانلود اندروید,دانلود برنامه ویرایشگر اندروید با توضیح کامل,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,ویرایشگر اندروید دانلود فایل با سلام به…

 • مقاله شرح و توصیف انواع ابرها

  پروژه شرح و توصیف انواع ابرها,تحقیق شرح و توصیف انواع ابرها,دانلود تحقیق شرح و توصیف انواع ابرها,مقاله شرح و توصیف انواع ابرها دانلود فایل مقاله شرح و توصیف انواع ابرها در 28 صفحه ورد قابل ویرایش  شرح و توصیف انواع…

 • پایان نامه بررسی انواع پستهای فشارقوی و تجهیزات آن

  انواع پست,پایان نامه بررسی انواع پستهای فشارقوی و تجهیزات آن,پروژه بررسی انواع پستهای فشارقوی و تجهیزات,پستهای فشارقوی,تجهیزات انواع پستهای فشارقوی,تحقیق بررسی انواع پستهای فشارقوی و تجهیزات,دانلود پایان نامه بررسی انواع پستهای فشارقوی و تجهیزات,مقاله بررسی انواع پستهای فشارقوی و تجهیزات…

 • پروژه شرکت بهگل خراسان

  پروژه شرکت بهگل خراسان,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مدیریت دانلود فایل دانلود پروژه شرکت بهگل خراسان كارخانه تولیدی بهگل خراسان واقع در شهرك صنعتی طوس در…

 • خط

  خط دانلود فایل خط انواع خط كیفیت خط كاركردهای خط نقش خط در ایجاد فضای تجسمی پدیداری حركت بصری به كمك خطوط خط خطی كردن دوران كودكی از اولین تجربیات انسان است. كودك احساسات خود را با كشیدن بر روی…

 • زندگی نامه شاه نعمت الله ولی

  زندگی نامه شاه نعمت الله ولی دانلود فایل پیشگفتار

 • گزارش کارآموزی مخابرات شهرستان نهاوند

  دانلود گزارش کارآموزی مخابرات شهرستان نهاوند,شهرستان,کاراموزی مخابرات شهرستان نهاوند,کارورزی مخابرات شهرستان نهاوند,گزارش کارآموزی مخابرات شهرستان نهاوند,گزارش کاراموزی مخابرات شهرستان نهاوند,مخابرات,نهاوند دانلود فایل گزارش کارآموزی مخابرات شهرستان نهاوند در 50 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                                                                                              صفحه   مقدمه ،…

 • مقاله مزایا ومعایب ساختمانهای فلزی

  مقاله مزایا ومعایب ساختمانهای فلزی دانلود فایل مقاله مزایا ومعایب ساختمانهای فلزی احداث ساختمان بمنظور رفع احتیاج انسانها صورت گرفته و مهندسین ، معماران مسئولیت تهیه اشکال و اجراء مناسب بنا را برعهده دارند ، محور اصلی مسئولیت عبارت است…

 • کارآفرینی شركت كارخانجات پارس الكتریك (سهامی عام)

  کارآفرینی شركت كارخانجات پارس الكتریك (سهامی عام) دانلود فایل کارآفرینی شركت كارخانجات پارس الكتریك (سهامی عام) مقدمه: شركت كارخانجات پارس الكتریك (سهامی عام) در تاریخ 9/12/1341 تحت شماره 8567 در ایران به ثبت رسیده و فعالیتهای آن با موضوع تاسیس…

 • پایان نامه توسعه مدل وفاداری برند با تبیین نقش شخصیت برند و مسئولیت اجتماعی برند

  پایان نامه توسعه مدل وفاداری برند با تبیین نقش شخصیت برند و مسئولیت اجتماعی برند دانلود فایل پایان نامه توسعه مدل وفاداری برند با تبیین نقش شخصیت برند و مسئولیت اجتماعی برند ( مطالعه موردی رستورانهای پدیده شاندیز تهران) چکیده…

 • تئوری حسابداری

  تئوری حسابداری دانلود فایل تئوری حسابداری  منطق زیربنایی تهیه صورت تغییرات در وضعیت مالی حركت به سوی گردش وجوه نقد الزامات صورت گردش وجوه نقد صورت گردش وجه نقد تلفیفی نقد و تحقیقات جریانات وجوه در سال 1987 هیات تدوین…

 • بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در كتابخانه های واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی

  بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در كتابخانه های واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی,پایان نامه بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در كتابخانه های واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی دانلود فایل پایان نامه بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در كتابخانه های…

 • پایان نامه نقش رسانه در بازتاب و پیشگیری جرائم و انحرافات

  بازتاب و پیشگیری جرائم و انحرافات,پایان نامه نقش رسانه در بازتاب و پیشگیری جرائم و انحرافات,پیشگیری جرائم و انحرافات,نقش رسانه در بازتاب و پیشگیری جرائم و انحرافات دانلود فایل پایان نامه نقش رسانه در بازتاب و پیشگیری جرائم و انحرافات…

 • ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ اﺣﺪاث ﺑﺎغ ﭘﺴﺘﻪ (ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 200 ﻫﻜﺘﺎر)

  دا,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ اﺣﺪاث ﺑﺎغ ﭘﺴﺘﻪ (ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 200 ﻫﻜﺘﺎر),دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ اﺣﺪاث ﺑﺎغ ﭘﺴﺘﻪ…

 • مقاله روانشناسی

  مقاله روانشناسی دانلود فایل [14]

 • بررسی عوامل موثر در کاربست ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان و والدین دانش‌آموزان

  بررسی عوامل موثر در کاربست ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان و والدین دانش‌آموزان,پایان نامه كارشناسی ارشد,رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی دانلود فایل پایان نامه كارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی بررسی عوامل موثر در کاربست ارزشیابی…

 • مقاله مزایای یورو برای منطقه پولی اروپا و جهان و ایرانمقاله مزایای یورو برای منطقه پولی اروپا و جهان و ایران

  مقاله مزایای یورو برای منطقه پولی اروپا و جهان و ایرانمقاله مزایای یورو برای منطقه پولی اروپا و جهان و ایران دانلود فایل مقاله مزایای یورو برای منطقه پولی اروپا و جهان و ایران مزایای ناشی از تقلیل ریسك ها…