پایان نامه بررسی عوامل موثر بر زنجیره تامین شیر در استان آذربایجان شرقی در سال 1390

بررسی عوامل موثر بر زنجیره تامین شیر,بررسی عوامل موثر بر زنجیره تامین شیر در استان آذربایجان شرقی در سال 1390,پایان نامه بررسی عوامل موثر بر زنجیره تامین شیر در استان آذربایجان شرقی در سال 1390,پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی,زنجیره تامین شیر در استان آذربایجان شرقی

دانلود فایل

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بررسی عوامل موثر بر زنجیره تامین شیر در استان آذربایجان شرقی در سال 1390 چکیده: مقدمه: مدیریت زنجیره تأمین روز به روز در حال تکامل و پیشرفت است و به دنبال راه هایی برای کاهش هرچه بیشتر سیکل تولید محصول و ارائه خدمات تا رسیدن به دست مشتری ضمن بالا بردن کیفیت محصول و خدمات مورد نظر است روش كار: این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی و از نظر هدف از روش کاربردی استفاده نمودیم با استفاده از پرسشنامه استاندارد اقدام به جمع آوری داده ها نمودیم و از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای نمونه آماری انتخاب گردید. طبق این روش جامعه تحقیق ابتدا به طبقات جداگانه که افراد هر طبقه دارای صفات و ویژگی های مشترکی هستند، تقسیم می شوند و سپس از هر طبقه یک نمونه تصادفی ساده گرفته می شود که برای انتخاب نمونه در این تحقیق به همین شیوه عمل شده است، بدین ترتیب که افراد جامعه در 4 طبقه قرار گرفته و از هر طبقه نمونه گیری تصادفی ساده انجام شده است. بنابراین نمونه آماری 152 نفر تعین شد. و  روایی  پرسش‌نامه با استفاده از نظر اساتید محترم راهنما ومشاور و همچنین كارشناسان خبره تأیید شده است.و  پایایی پرسش‌نامه با استفاده ازضریب آلفای كرونباخ برای پرسش نامه برابر با 782/0 می‌باشد كه با استفاده از SPSS محاسبه گردیده است همچنین روش تجزیه و تحلیل‌داده‌های این پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. نتایج: در مجموع از  152 نمونه آماری که در پرسشنامه شرکت نمودند و تجزیه و تحلیل به بدست آمد فرضیات پژوهش که شامل – کشاورزان بر زنجیره تامین شیر تاثیر دارند.- تعاونی ها بر زنجیره تامین شیر تاثیر دارند.-  پردازنده ها(تکمیل کننده ها) بر زنجیره تامین شیر تاثیر دارند.-سوپرمارکتها بر زنجیره تامین شیر تاثیر دارند.که همگی فرضیات  تائید شدند. کلید واژگان:زنجیره تامین،کشاورزان،تعاونی ها،شیر،پردازنده ها،سوپرمارکتها فهرست مطالب عنوان                                          صفحه فصل اول.. ز‌ کلیات.. ز‌ 1-1-مقدمه.. 1 1-2- بیان مسئله:.. 2 1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش.. 3 1-4- اهداف تحقیق: هدف کلی:.. 4 اهداف جزیی:.. 4 1-5- فرضیه های تحقیق.. 5 6-1- سئوالات پژوهش:.. 5 1-7- متغیرهای پژوهش در قالب مدل مفهومی:.. 5 1-8- قلمرو پژوهش.. 6 1-9-جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه  :.. 6 1-10- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:.. 6 1-11-  ابزار اندازه گیری اطلاعات.. 6 1-12-  روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه.. 7 1-13-تعریف مفهومی و عملیاتی… 7 فصل دوم.. 8 ادبیات پژوهش.. 8 2-1- بخش اول: نگرشی برمدیریت زنجیره تامین.. 9 2-1-1- تعریف مدیریت زنجیره تأمین.. 9 2-1-2-مراحل شکل گیری مدیریت زنجیره تأمین.. 10 2-1-2-1- مرحله اول- تمرکز زدایی تدارکات:.. 10 2-1-2-2- مرحله دوم – مدیریت هزینه:.. 11 2-1-2-3-  مرحله سوم- یکپارچگی کارکردها:.. 11 2-1-2-4- مرحله چهارم- مدیریت زنجیره تأمین:.. 12 2-1-2-5- مرحله پنجم- مدیریت زنجیره تأمین الکترونیک:.. 12 2-1-3-تامین کنندگان.. 12 2-1-3-1- مفهوم انتخاب تأمین کنندگان.. 12 2-1-4-تاریخچه و سیر تحول انتخاب تأمین کنندگان.. 13 2-1-5-انتخاب تأمین کنندگان در SCM.. 14 2-1-6-رویکردها و روش های انتخاب تأمین کنندگان.. 14 2-1-7- مزایای استفاده از یک تأمین کننده عبارت است از:.. 16 2-1-8- مزایای استفاده از چند تأمین کننده عبارت است از:.. 16 2-1-9-انواع تأمین کنندگان.. 17 2-1-9-1-تامین‌کنندگان غیرقابل قبول :.. 17 2-1-9-2-تامین‌کنندگان قابل قبول :.. 17 2-1-9-3-تأمین کنندگان خوب :.. 17 2-1-9-4-تأمین‌کنندگان برتر :.. 18 2-1-9-5-تأمین کنندگان فوق العاده :.. 18 2-1-10-عوامل مؤثر بر انتخاب تأمین‌کنندگان.. 18 2-1-10-1-توانایی‌های کیفی تأمین‌کنندگان.. 18 2-1-10-2-توانایی دستیابی و انطباق با تکنولوژی‌های جدید.. 19 2-1-10-3-توانایی مالی.. 19 2-1-10-4-توانایی مدیریتی.. 19 2-1-11-مدل مفهومی فرآیند انتخاب تأمین‏كنندگان.. 20 2-2-خرید در مدیریت زنجیره تامین( SCM ).. 20 2-2-1-بخش دوم:تعریف خرید.. 22 2-2-2-تاریخچه و سیر تحول خرید.. 22 2-2-3-رویكردها و روش های خرید.. 26 2-2-4-مزایای خرید متمركز.. 28 2-2-5-مزایای خرید در حالت غیرمتمركز.. 29 2-2-6-اهداف خرید.. 29 2-2-7-اصول حاكم بر خرید.. 32 2-2-8-مدل مفهومی فرآیند خرید.. 32 2-3-بخش سوم:مدیریت استراتژیک زنجیره تامین:.. 35 2-3-1-استراتژی عملیاتی:.. 37 2-3-2- ساخت برای انبار کردن:.. 37 2-3-3-تولید بر مبنای سفارش:.. 37 2-3-4-طراحی بر مبنای سفارش:.. 38 2-3-5- مهندسی بر مبنای سفارش:.. 38 2-3-6-استراتژی کانال توزیع:.. 41 2-3-7-استراتژی برون‌سپاری:.. 43 2-3-8-استراتژی خدمات مشتری:.. 47 2-3-9-شبکه دارایی:.. 48 2-3-10-چهار معیار برای استراتژی مناسب در زنجیره تأمین:.. 51 2-3-11-همسویی با استراتژی کسب و کار:.. 51 2-3-12-رقابت بر مبنای هزینه:.. 54 2-3-13-رقابت‌هایی در نوآوری:.. 56 2-3-14-رقابت در کیفیت:.. 58 2-3-15-رقابت در خدمات:.. 59 2-3-16-همسویی با نیازهای مشتریان:.. 62 2-3-17-بخش‌های چندگانه، زنجیره‌های تأمین چندگانه:.. 63 2-3-18-همسویی با جایگاه قدرت:.. 66 2-3-19-استراتژی نسل آینده:.. 67 2-4-بخش چهارم:لجستیک داخلی و خارجی.. 69 2-4-1-پیچیدگی افزایش یافته ی فرایندها.. 71 2-4-2-مشارکت تامین کننده.. 72 2-4-3-مدیریت زنجیره ی تامین کل.. 74 2-4-4-فرایند دیدگاه های زنجیره ی تامین.. 76 2-4-5-دیدگاه چرخه ایی.. 77 2-4-6-دیدگاه کشش / رانش.. 78 2-4-7-ساختار زنجیره ی تامین.. 80 2-4-8-کانون تمرکز مشتری و تقاضا.. 81 2-4-9-مدیریت منابع و ظرفیت.. 82 2-4-10-خرید و کانون تمرکز تامین کننده.. 83 2-4-11-مدیریت موجودی.. 86 2-4-12-مدیریت عملیات.. 88 2-4-13-مدیریت توزیع.. 89 2-4-14-سیستم ها و روش ها.. 91 2-4-15-مدیریت عملکرد.. 92 2-4-16-آیا تمام این ساختارها برای همه ی انواع سازمانها مناسب است؟   94 2-4-17-مشتری و تقاضا در زنجیره تامین.. 95 2-4-18-تمرکز مشتری.. 98 2-4-19-مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) 99 2-4-20-مدلهای شکل گیری رضایت مشتری.. 102 2-4-21-یک طرفه نیست.. 102 2-4-22-تکنیک هایی برای پیش بینی تقاضا.. 103 2-4-23-پیش بینی کمی.. 103 2-4-24-نظر متخصصین.. 103 2-4-25-بررسی بازار.. 105 2-4-26-بررسی چرخه عمر.. 105 2-4-27-تصادفی.. 106 2-4-28-حس مشترک.. 106 2-4-29-عوامل تاثیر گذار بر اشتباهات پیش بینی.. 107 2-5-بخش پنجم: مشکلات زنجیره تامین و منابع آنها.. 107 2-5-1-راه حلهای مشکلات زنجیره تامین.. 109 2-5-2- برنامه ریزی نیازمندی مواد MRP:.. 112 2-5-3- برنامه ریزی منابع تولید (MRP):.. 113 2-5-4- برنامـه ریزی منابع موسسه (ERP):.. 113 2-5-5- دومین نسل برنامه ریزی منابع موسسه (ERP/SCM):.. 114 2-5-6- زنجیره تامین هوشمند:.. 115 2-5-7- ادغام و یکپارچگی سیستم ها:.. 116 2-5-8- منافع محسوس:.. 116 2-5-9- منافع نامحسوس:.. 116 2-5-10- تجــــارت الکترونیک و مدیریت زنجیره تامین.. 117 2-5-11- فعالیتهای داخلی:.. 117 2-5-12- فعالیتهای پایین دست:.. 118 2-5-13- مبادله ها (EXCHANGE):.. 118 2-5-14- فعالیتهای تجارت الکترونیک.. 119 2-6- پیشینه پژوهش:.. 119 فصل سوم.. 124 روش پژوهش.. 124 3-1-مقدمه.. 125 3-2- روش تحقیق:.. 125 3-3- روش جمع آوری داده ها.. 125 3-4- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه  :.. 126 3 – 6-  ابزار اندازه گیری اطلاعات.. 127 3 – 7-  قلمرو پژوهش.. 127 3 –  8 –  روش نمونه گیری  و تعیین حجم نمونه.. 128 3 – 9  – روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها.. 128 3 –  10 –  روایی :.. 129 3 -11-  پایایی  :.. 129 فصل چهارم.. 131 تجزیه و تحلیل داده ها.. 131 مقدمه :.. 132 آزمون نیکویی برازش کلموگروف- اسمیرنوف.. 132 آمار توصیفی.. 134 جدول فراوانی و نمودار مربوط به پاسخگویان.. 134 آمار استنباطی.. 136 فصل پنجم.. 142 نتیجه گیری و پیشنهادات.. 142 مقدمه:.. 143 خلاصه تحقیق:.. 143 فرضیه های پژوهش:.. 144 نتیجه‌‌گیری بر اساس فرضیات.. 144 4-5 – محدودیتهای تحقیق:.. 145 5-5 – پیشنهادها:.. 146 منابع و ماخذ:.. 147 پیوستها.. 152

 • مقاله امنیت و دسترسی به داده ها در شبکه

  مقاله امنیت و دسترسی به داده ها در شبکه دانلود فایل مقاله امنیت و دسترسی به داده ها در شبکه عنوان مقدمه اصول مهم مباحث امنیتی با کاربرد فایروال آشنا شویم رویکردی عملی به امنیت شبکه لایه بندی شده امنیت…

 • مهاجرت ،‌ حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی شهرها

  پایان نامه حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی شهرها,پروژه حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی شهرها,حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی شهرها,دانلود حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی شهرها,مهاجرت ،‌ حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی شهرها دانلود فایل مهاجرت ،‌ حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی شهرها چكیده مقاله مهاجرت و…

 • تحقیق پارامترهای بیو شیمیایی خون ماهی

  تحقیق پارامترهای بیو شیمیایی خون ماهی دانلود فایل مروری بر برخی پارامترهای بیو شیمیایی خون ماهی قسمتهایی از متن: مقدمه: خون، به عنوان یك بافت سیال و سهل الوصول یكی از مهم ترین مایعات بیولوژیك بدن بوده كه تحت تأثیر…

 • مقاله منطق فازی و سیستم های فازی

  مقاله منطق فازی و سیستم های فازی دانلود فایل منطق فازی 1-   چکیده42-   مقدمه ( چرا سیستم های فازی؟)53-   تاریخچة مختصری از نظریه و كاربردهای فازی64-   زندگینامة پروفسور لطفی‌زاده85-   منطق فازی95- متغیرهای زبانی166-  سیستم های فازی چگونه سیستم هایی هستند…

 • بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی

  انگلیسی,بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی,ضرب المثل های,عربی,فارسی,مقایسه دانلود فایل بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی ا ل ف. موضوع و طرح مسئله (اهمیت موضوع و هدف) :این پژوهش با عنوان «بررسی…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مشتری گرایی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش مشتری گرایی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش مشتری گرایی در 31 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • نظریه‌ مكان‌ مركزی‌(کریستالر)

  نطریه,نظریه‌ مكان‌ مركزی‌(کریستالر) دانلود فایل نخستین‌ تلاش‌، برای‌ شرح‌ الگوهای‌ مكانی‌ را «فون‌ تانن‌» انجام‌ داده‌ است. وی شهر بزرگی را  تصویر می کند که با دشتی بزرگ که حاصلخیزی یکنواختی دارد احاطه شده است . این شهر ، محدوده…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش روانشناسی درباره سیستم های مغزی رفتاری (فصل دوم پایان نامه)

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش روانشناسی در مورد سبک های دلبستگی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش روانشناسی درباره سیستم های مغزی رفتاری (فصل دوم پایان نامه) در  15 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم…

 • پاورپوینت فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP

  پاورپوینت فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP دانلود فایل پاورپوینت فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP یکی از کارآمد ترین تکنیک های تصمیم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی (Analytical Hierarchy process-AHP) که اولین بار توسط توماس ال ساعتی در ۱۹۸۰ مطرح شد…

 • پاورپوینت کتاب اصول مدیریت آموزشی

  اصول مدیریت آموزشی,پاورپوینت کتاب اصول مدیریت آموزشی,پاورپوینت کتاب مدیریت آموزشی تالیف دکتر علاقه بند,دانلود پاورپوینت کتاب اول مدیریت آموزشی دانلود فایل پاورپوینت کتاب حاضر در سه بخش و دوازده فصل تدوین شده است هدف کلی: زمینه سازی برای شناخت علمی…

 • پروژه کارآفرینی طرح خود اتکایی در مدارس شبانه روزی (پرورش قارچ)

  پروژه کارآفرینی طرح خود اتکایی در مدارس شبانه روزی (پرورش قارچ),پروژه کارافرینی,توجیه اقتصادی,دانلود پروژه,دانلود کارآفرینی,طرح توجیه فنی,طرح توجیهی,کارآفرینی دانلود فایل پروژه کارآفرینی طرح خود اتکایی در مدارس شبانه روزی (پرورش قارچ)در 66 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                                                                                            …

 • تحقیق در مورد تفاوت جریان مستقیم با جریان متناوب

  تحقیق در مورد تفاوت جریان مستقیم با جریان متناوب دانلود فایل نیکلا تسلا

 • تحقیق آب در كشاورزی

  آب در كشاورزی,بررسی آب در كشاورزی,پروژه آب در كشاورزی,تحقیق آب در كشاورزی,درباره آب در كشاورزی,مقاله آب در كشاورزی دانلود فایل تحقیق آب در كشاورزی آّ ب برای كشاورزی حیطه وسیعی از آب تحلیل رفته و غیر تحلیل رفته استفاده شده…

 • پایان نامه استخراج سنگهای تزئینی سخت و نرم

  پایان نامه استخراج سنگهای تزئینی سخت و نرم,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه استخراج سنگهای تزئینی سخت و نرم,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل…

 • مقاله نقش عوامل روانشناختی در گرایش به مواد روان گردان

  مقاله نقش عوامل روانشناختی در گرایش به مواد روان گردان دانلود فایل مقاله نقش عوامل روانشناختی در گرایش به مواد روان گردان قسمتهایی از متن: مقدمه مسئله مربوط به آسیبهای اجتماعی از دیرباز در جامعه بشری مورد توجه اندیشمندان بوده…

 • پاورپوینت قوانین و ضوابط آپارتمان سازی

  پاورپوینت قوانین و ضوابط آپارتمان سازی دانلود فایل پاورپوینت قوانین و ضوابط آپارتمان سازی پاورپوینت قوانین و ضوابط آپارتمان سازیاین پاورپوینت در 24 اسلاید اماده ارائه می باشد

 • مقاله ادبیات ایتالیا

  مقاله ادبیات ایتالیا دانلود فایل مقاله ادبیات ایتالیا قسمتهایی از متن: مقدمه  ایتالیا سرزمین چندان وسیعی نیست . چكمه‌ای یك لنگه در گوشه‌ای از قاره‌ی اروپا . اما با چابك‌سوارانی چون (( دانته)) و ((بوكاچو)) و ((پتراركا)) در آن سوی…

 • ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ ، ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﮔـﺎﻭ ﺷﻴﺮﻱ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺭﺍﺱ

  ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ ، ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻗـﺎﺭﭺ ﺧﻮﺭﺍﻛـﻲ دانلود فایل

 • مقاله پروین اعتصامی ( از تولد تا ازدواج و مرگ)

  مقاله پروین اعتصامی ( از تولد تا ازدواج و مرگ),مقاله زندگی پروین اعتصامی دانلود فایل فهرست مطالب پروین اعتصامی. 1 تولد. 1 پدر پروین. 1 مادر پروین. 2 كودكی و نوجوانی پروین. 3 خاطرات کودکی پروین. 4 جوانی. 5 افکار…

 • پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

  اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان,پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان,پژوهش اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با…

 • مقاله مردم سالاری در نظام حقوقی ایران و غرب

  مقاله مردم سالاری در نظام حقوقی ایران و غرب دانلود فایل  چكیده ""مردم سالاری"" از مفاهیم بحث برانگیز در حوزه فلسفه سیاست و حقوق است. با توجه به گرایشی كه در كشورهای گوناگون به این نظریه وجود دارد، این پرسش…

 • مقاله حقوق شهروندی و مردم سالاری

  مقاله حقوق شهروندی,مقاله حقوق شهروندی و مردم سالاری,مقاله مردم سالاری دینی دانلود فایل قسمتهایی از متن مقاله: حقوق شهروندی؛ مسؤولیت مشترك دولت–ملت : حقوق شهروندی از واژگانی است كه به‌تازگی به ادبیات سیاسی و اجتماعی و حقوقی ایران وارد شده…

 • مقاله بررسی اینترانت

  پروژه بررسی اینترانت,تحقیق بررسی اینترانت,دانلود تحقیق بررسی اینترانت,مقاله بررسی اینترانت دانلود فایل [8]

 • مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی

  مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی دانلود فایل مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی  در آیین دادرسی مدنی ایراد و آثار آن بر دادرسی فصل اول – كلیات............................ 4 بخش اول – مقدمه............................ 4…

 • پروژه نقش مدرسه دربهداشت روانی دانش آموزان

  پروژه نقش مدرسه دربهداشت روانی دانش آموزان,مقاله نقش مدرسه دربهداشت روانی دانش آموزان,نقش مدرسه دربهداشت روانی دانش آموزان دانلود فایل پروژه نقش مدرسه دربهداشت روانی دانش آموزان تعریف بهداشت روانی وروشهای پیشگیری: در تعریف اول منظور از بهداشت روانی عبارت…

 • مقاله بیابان و کویر (تپه ها، لوت، دشت خور)

  مقاله بیابان و کویر (تپه ها، لوت، دشت خور) دانلود فایل فهرست : مقدمه.....................................................1 مشخصات بیابان از نظر آب و هوا......................2 جانوران و سازگاری آنها به خشکی..................3 گیاهان و سازگاری آنها به خشکی..................3 خاک بیابان.............................................4 اقلیمهای بیابانی.......................................4 علل ایجاد بیابانها......................................5…

 • پایان نامه تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران

  پایان نامه تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران,تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران,شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران,کاهش تداخل بین کاربران,کدهای CDMA به منظور…

 • پایان نامه بررسی تأثیر نگرشهای صمیمانه والدین بر تأیید و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبیرستان شهرستان رشت

  پایان نامه بررسی تأثیر نگرشهای صمیمانه والدین بر تأیید و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبیرستان شهرستان رشت دانلود فایل پایان نامه بررسی تأثیر نگرشهای صمیمانه والدین بر تأیید و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبیرستان شهرستان رشت مقدمه :…

 • دانلود پاورپوینت تصمیم گیری و کامپیوتر

  انواع تصمیم گیریهای بازرگانی,انواع تصمیمات از نظر ساختارمندی,پیشرفتهای فناوری کامپیوتر,تصمیمات تاکتیکی,تصمیمات راهبردی,تصمیمات فنی یا عملیاتی,تفاوت بین اطلاعات رسمی و غیر رسمی,دانلود پاورپوینت تصمیم گیری و کامپیوتر,طبقه بندی سیستمهای اطلاعات رسمی,فرایند تصمیم گیری,مدیریت منابع اطلاعاتی,مراحل مختلف در فرآیند تصمیم گیری,نقش کامپیوترهای…

 • پایان نامه گسترش مدل جامع برنامه ریزی تخصیص منابع در مدیریت و نگهداری پلها با استفاده از الگوریتم های ریاضی

  پایان نامه گسترش مدل جامع برنامه ریزی تخصیص منابع در مدیریت و نگهداری پلها با استفاده از الگوریتم های ریاضی دانلود فایل پایان نامه گسترش مدل جامع برنامه ریزی تخصیص منابع در مدیریت و نگهداری پلها با استفاده از الگوریتم…

 • طراحی و ساخت دستگاه كنترل اتوماتیك دمای ترانسهای صنعتی و كوره ها

  طراحی و ساخت دستگاه كنترل اتوماتیك دمای ترانسهای صنعتی و كوره ها دانلود فایل طراحی و ساخت دستگاه كنترل اتوماتیك دمای ترانسهای صنعتی و كوره ها پروژه....................................... 1 میكروكنترلر در برابر میكروپروسسورهای همه منظوره 2 میكروكنترلر AT89C51.......................... 3 توصیف پایه…

 • پایان نامه بررسی اثرات تنش خشكی در مراحل انتهایی رشد بر صفات زراعی و شاخص‌های رشد ارقام بهاره كلزا4000

  اثرات تنش خشكی در مراحل انتهایی رشد بر صفات زراعی و شاخص‌های رشد ارقام بهاره كلزا,بررسی اثرات تنش خشكی در مراحل انتهایی رشد بر صفات زراعی و شاخص‌های رشد ارقام بهاره كلزا,پایان نامه بررسی اثرات تنش خشكی در مراحل انتهایی…

 • Portal

  Portal دانلود فایل protal فهرست  مزایایی ایجاد Portal معایب ایجاد Portal چرا Portal ها مفیدند منابع درآمد برای صاحبان Portal در آمد بر اساس تامین كننده درآمد از طریق تبلیغات روی سایت عاملان پیش برنده در گسترش Portal ها دسته…

 • پروژه کارآفرینی شرکت خدمات حسابداری و حسابرسی

  پروژه کارآفرینی شرکت خدمات حسابداری و حسابرسی,پروژه کارافرینی شرکت خدمات حسابداری و حسابرسی,توجیه اقتصادی شرکت خدمات حسابداری و حسابرسی,حسابداری,حسابرسی,خدمات,دانلود پروژه شرکت خدمات حسابداری و حسابرسی,دانلود کارآفرینی شرکت خدمات حسابداری و حسابرسی,شرکت,طرح توجیه فنی شرکت خدمات حسابداری و حسابرسی,طرح توجیهی شرکت…

 • مقاله آشنایی با معماران جهان و آثار آنان

  مقاله آشنایی با معماران جهان و آثار آنان دانلود فایل مقاله آشنایی با معماران جهان و آثار آنان فهرست: معماری‌ اسلامی‌ در ایران‌ جایزه معماری‌ نمایشگاه فرانكفورت‌ آشنایی با تالار معماران جهان شاخص‌ترین بخش معمارانه‌ آشنایی با تالارهای معماران نقد…