پایان نامه بررسی عوامل موثر بر زنجیره تامین شیر در استان آذربایجان شرقی در سال 1390

بررسی عوامل موثر بر زنجیره تامین شیر,بررسی عوامل موثر بر زنجیره تامین شیر در استان آذربایجان شرقی در سال 1390,پایان نامه بررسی عوامل موثر بر زنجیره تامین شیر در استان آذربایجان شرقی در سال 1390,پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی,زنجیره تامین شیر در استان آذربایجان شرقی

دانلود فایل

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بررسی عوامل موثر بر زنجیره تامین شیر در استان آذربایجان شرقی در سال 1390 چکیده: مقدمه: مدیریت زنجیره تأمین روز به روز در حال تکامل و پیشرفت است و به دنبال راه هایی برای کاهش هرچه بیشتر سیکل تولید محصول و ارائه خدمات تا رسیدن به دست مشتری ضمن بالا بردن کیفیت محصول و خدمات مورد نظر است روش كار: این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی و از نظر هدف از روش کاربردی استفاده نمودیم با استفاده از پرسشنامه استاندارد اقدام به جمع آوری داده ها نمودیم و از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای نمونه آماری انتخاب گردید. طبق این روش جامعه تحقیق ابتدا به طبقات جداگانه که افراد هر طبقه دارای صفات و ویژگی های مشترکی هستند، تقسیم می شوند و سپس از هر طبقه یک نمونه تصادفی ساده گرفته می شود که برای انتخاب نمونه در این تحقیق به همین شیوه عمل شده است، بدین ترتیب که افراد جامعه در 4 طبقه قرار گرفته و از هر طبقه نمونه گیری تصادفی ساده انجام شده است. بنابراین نمونه آماری 152 نفر تعین شد. و  روایی  پرسش‌نامه با استفاده از نظر اساتید محترم راهنما ومشاور و همچنین كارشناسان خبره تأیید شده است.و  پایایی پرسش‌نامه با استفاده ازضریب آلفای كرونباخ برای پرسش نامه برابر با 782/0 می‌باشد كه با استفاده از SPSS محاسبه گردیده است همچنین روش تجزیه و تحلیل‌داده‌های این پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. نتایج: در مجموع از  152 نمونه آماری که در پرسشنامه شرکت نمودند و تجزیه و تحلیل به بدست آمد فرضیات پژوهش که شامل – کشاورزان بر زنجیره تامین شیر تاثیر دارند.- تعاونی ها بر زنجیره تامین شیر تاثیر دارند.-  پردازنده ها(تکمیل کننده ها) بر زنجیره تامین شیر تاثیر دارند.-سوپرمارکتها بر زنجیره تامین شیر تاثیر دارند.که همگی فرضیات  تائید شدند. کلید واژگان:زنجیره تامین،کشاورزان،تعاونی ها،شیر،پردازنده ها،سوپرمارکتها فهرست مطالب عنوان                                          صفحه فصل اول.. ز‌ کلیات.. ز‌ 1-1-مقدمه.. 1 1-2- بیان مسئله:.. 2 1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش.. 3 1-4- اهداف تحقیق: هدف کلی:.. 4 اهداف جزیی:.. 4 1-5- فرضیه های تحقیق.. 5 6-1- سئوالات پژوهش:.. 5 1-7- متغیرهای پژوهش در قالب مدل مفهومی:.. 5 1-8- قلمرو پژوهش.. 6 1-9-جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه  :.. 6 1-10- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:.. 6 1-11-  ابزار اندازه گیری اطلاعات.. 6 1-12-  روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه.. 7 1-13-تعریف مفهومی و عملیاتی… 7 فصل دوم.. 8 ادبیات پژوهش.. 8 2-1- بخش اول: نگرشی برمدیریت زنجیره تامین.. 9 2-1-1- تعریف مدیریت زنجیره تأمین.. 9 2-1-2-مراحل شکل گیری مدیریت زنجیره تأمین.. 10 2-1-2-1- مرحله اول- تمرکز زدایی تدارکات:.. 10 2-1-2-2- مرحله دوم – مدیریت هزینه:.. 11 2-1-2-3-  مرحله سوم- یکپارچگی کارکردها:.. 11 2-1-2-4- مرحله چهارم- مدیریت زنجیره تأمین:.. 12 2-1-2-5- مرحله پنجم- مدیریت زنجیره تأمین الکترونیک:.. 12 2-1-3-تامین کنندگان.. 12 2-1-3-1- مفهوم انتخاب تأمین کنندگان.. 12 2-1-4-تاریخچه و سیر تحول انتخاب تأمین کنندگان.. 13 2-1-5-انتخاب تأمین کنندگان در SCM.. 14 2-1-6-رویکردها و روش های انتخاب تأمین کنندگان.. 14 2-1-7- مزایای استفاده از یک تأمین کننده عبارت است از:.. 16 2-1-8- مزایای استفاده از چند تأمین کننده عبارت است از:.. 16 2-1-9-انواع تأمین کنندگان.. 17 2-1-9-1-تامین‌کنندگان غیرقابل قبول :.. 17 2-1-9-2-تامین‌کنندگان قابل قبول :.. 17 2-1-9-3-تأمین کنندگان خوب :.. 17 2-1-9-4-تأمین‌کنندگان برتر :.. 18 2-1-9-5-تأمین کنندگان فوق العاده :.. 18 2-1-10-عوامل مؤثر بر انتخاب تأمین‌کنندگان.. 18 2-1-10-1-توانایی‌های کیفی تأمین‌کنندگان.. 18 2-1-10-2-توانایی دستیابی و انطباق با تکنولوژی‌های جدید.. 19 2-1-10-3-توانایی مالی.. 19 2-1-10-4-توانایی مدیریتی.. 19 2-1-11-مدل مفهومی فرآیند انتخاب تأمین‏كنندگان.. 20 2-2-خرید در مدیریت زنجیره تامین( SCM ).. 20 2-2-1-بخش دوم:تعریف خرید.. 22 2-2-2-تاریخچه و سیر تحول خرید.. 22 2-2-3-رویكردها و روش های خرید.. 26 2-2-4-مزایای خرید متمركز.. 28 2-2-5-مزایای خرید در حالت غیرمتمركز.. 29 2-2-6-اهداف خرید.. 29 2-2-7-اصول حاكم بر خرید.. 32 2-2-8-مدل مفهومی فرآیند خرید.. 32 2-3-بخش سوم:مدیریت استراتژیک زنجیره تامین:.. 35 2-3-1-استراتژی عملیاتی:.. 37 2-3-2- ساخت برای انبار کردن:.. 37 2-3-3-تولید بر مبنای سفارش:.. 37 2-3-4-طراحی بر مبنای سفارش:.. 38 2-3-5- مهندسی بر مبنای سفارش:.. 38 2-3-6-استراتژی کانال توزیع:.. 41 2-3-7-استراتژی برون‌سپاری:.. 43 2-3-8-استراتژی خدمات مشتری:.. 47 2-3-9-شبکه دارایی:.. 48 2-3-10-چهار معیار برای استراتژی مناسب در زنجیره تأمین:.. 51 2-3-11-همسویی با استراتژی کسب و کار:.. 51 2-3-12-رقابت بر مبنای هزینه:.. 54 2-3-13-رقابت‌هایی در نوآوری:.. 56 2-3-14-رقابت در کیفیت:.. 58 2-3-15-رقابت در خدمات:.. 59 2-3-16-همسویی با نیازهای مشتریان:.. 62 2-3-17-بخش‌های چندگانه، زنجیره‌های تأمین چندگانه:.. 63 2-3-18-همسویی با جایگاه قدرت:.. 66 2-3-19-استراتژی نسل آینده:.. 67 2-4-بخش چهارم:لجستیک داخلی و خارجی.. 69 2-4-1-پیچیدگی افزایش یافته ی فرایندها.. 71 2-4-2-مشارکت تامین کننده.. 72 2-4-3-مدیریت زنجیره ی تامین کل.. 74 2-4-4-فرایند دیدگاه های زنجیره ی تامین.. 76 2-4-5-دیدگاه چرخه ایی.. 77 2-4-6-دیدگاه کشش / رانش.. 78 2-4-7-ساختار زنجیره ی تامین.. 80 2-4-8-کانون تمرکز مشتری و تقاضا.. 81 2-4-9-مدیریت منابع و ظرفیت.. 82 2-4-10-خرید و کانون تمرکز تامین کننده.. 83 2-4-11-مدیریت موجودی.. 86 2-4-12-مدیریت عملیات.. 88 2-4-13-مدیریت توزیع.. 89 2-4-14-سیستم ها و روش ها.. 91 2-4-15-مدیریت عملکرد.. 92 2-4-16-آیا تمام این ساختارها برای همه ی انواع سازمانها مناسب است؟   94 2-4-17-مشتری و تقاضا در زنجیره تامین.. 95 2-4-18-تمرکز مشتری.. 98 2-4-19-مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) 99 2-4-20-مدلهای شکل گیری رضایت مشتری.. 102 2-4-21-یک طرفه نیست.. 102 2-4-22-تکنیک هایی برای پیش بینی تقاضا.. 103 2-4-23-پیش بینی کمی.. 103 2-4-24-نظر متخصصین.. 103 2-4-25-بررسی بازار.. 105 2-4-26-بررسی چرخه عمر.. 105 2-4-27-تصادفی.. 106 2-4-28-حس مشترک.. 106 2-4-29-عوامل تاثیر گذار بر اشتباهات پیش بینی.. 107 2-5-بخش پنجم: مشکلات زنجیره تامین و منابع آنها.. 107 2-5-1-راه حلهای مشکلات زنجیره تامین.. 109 2-5-2- برنامه ریزی نیازمندی مواد MRP:.. 112 2-5-3- برنامه ریزی منابع تولید (MRP):.. 113 2-5-4- برنامـه ریزی منابع موسسه (ERP):.. 113 2-5-5- دومین نسل برنامه ریزی منابع موسسه (ERP/SCM):.. 114 2-5-6- زنجیره تامین هوشمند:.. 115 2-5-7- ادغام و یکپارچگی سیستم ها:.. 116 2-5-8- منافع محسوس:.. 116 2-5-9- منافع نامحسوس:.. 116 2-5-10- تجــــارت الکترونیک و مدیریت زنجیره تامین.. 117 2-5-11- فعالیتهای داخلی:.. 117 2-5-12- فعالیتهای پایین دست:.. 118 2-5-13- مبادله ها (EXCHANGE):.. 118 2-5-14- فعالیتهای تجارت الکترونیک.. 119 2-6- پیشینه پژوهش:.. 119 فصل سوم.. 124 روش پژوهش.. 124 3-1-مقدمه.. 125 3-2- روش تحقیق:.. 125 3-3- روش جمع آوری داده ها.. 125 3-4- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه  :.. 126 3 – 6-  ابزار اندازه گیری اطلاعات.. 127 3 – 7-  قلمرو پژوهش.. 127 3 –  8 –  روش نمونه گیری  و تعیین حجم نمونه.. 128 3 – 9  – روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها.. 128 3 –  10 –  روایی :.. 129 3 -11-  پایایی  :.. 129 فصل چهارم.. 131 تجزیه و تحلیل داده ها.. 131 مقدمه :.. 132 آزمون نیکویی برازش کلموگروف- اسمیرنوف.. 132 آمار توصیفی.. 134 جدول فراوانی و نمودار مربوط به پاسخگویان.. 134 آمار استنباطی.. 136 فصل پنجم.. 142 نتیجه گیری و پیشنهادات.. 142 مقدمه:.. 143 خلاصه تحقیق:.. 143 فرضیه های پژوهش:.. 144 نتیجه‌‌گیری بر اساس فرضیات.. 144 4-5 – محدودیتهای تحقیق:.. 145 5-5 – پیشنهادها:.. 146 منابع و ماخذ:.. 147 پیوستها.. 152

 • پایان نامه مشاوره بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

  بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه,پایان نامه مشاوره بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه,مشاوره بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد…

 • مقاله فیزیک پایه های منطقی نظریه سی پی اچ

  پایه های منطقی نظریه سی پی اچ,دانلود مقاله نظریه سی پی اچ,مقاله فیزیک پایه های منطقی نظریه سی پی اچ دانلود فایل پایه های منطقی نظریه سی.پی.اچ مطالب: مقدمه مشكلات قوانین نیوتن نسبیت خاص نسبیت عام: اصل هم ارزی: مشکلات…

 • تحقیق بررسی انرژی گرمایی

  پروژه بررسی انرژی گرمایی,تحقیق بررسی انرژی گرمایی,دانلود تحقیق بررسی انرژی گرمایی,مقاله بررسی انرژی گرمایی دانلود فایل تحقیق بررسی انرژی گرمایی در 11 صفحه ورد قابل ویرایش  چرا آموزش گرما برای ما جالب است ؟ نگاهی به رشد جمعیت نشان می…

 • طراحی و شبیه ­سازی کنترل‌کننده‌های هوشمند بهینه برای کنترل بار فرکانس توربین‌های بادی

  طراحی و شبیه ­سازی کنترل‌کننده‌های هوشمند بهینه برای کنترل بار فرکانس توربین‌های بادی دانلود فایل طراحی و شبیه ­سازی کنترل‌کننده‌های هوشمند بهینه برای کنترل بار فرکانس توربین‌های بادی امروزه با توجه به نیاز روزافزون بشر به انرژی از یک سو…

 • پروژه کارآفرینی تراشکاری و قالب سازی قطعه سازی و ماشین کاری خودرو

  پروژه کارآفرینی تراشکاری و قالب سازی قطعه سازی و ماشین کاری خودرو,پروژه کارافرینی تراشکاری و قالب سازی قطعه سازی و ماشین کاری خودرو,دانلود پروژه تراشکاری و قالب سازی قطعه سازی و ماشین کاری خودرو,دانلود کارآفرینی تراشکاری و قالب سازی قطعه…

 • كارآموزی - دریچه هوا پراید

  كارآموزی - دریچه هوا پراید دانلود فایل كارآموزی - دریچه هوا پراید فهرست مقدمه تاریخچه مگاموتور فعالیتهای شركت تولیدی مگاموتور اهداف تولیدات ماموریت برنامه ریزی آینده مكانیزم  كل قطعات دریچة هوا پراید تاریخچه مگاموتور شركت تولیدی موتور، گیربكس و اكسل…

 • یـادگیـری TCP/ IP در معماری

  TCP IP در معماری,یـادگیـری,یـادگیـری TCP/ IP در معماری دانلود فایل [1]

 • سمینار نساجی بررسی رفتار فیزیکی و تولید پارچه های حلقوی تاری چند محوری در دهه گذشته

  سمینار نساجی بررسی رفتار فیزیکی و تولید پارچه های حلقوی تاری چند محوری در دهه گذشته دانلود فایل سمینار نساجی بررسی رفتار فیزیکی و تولید پارچه های حلقوی تاری  چند محوری در دهه گذشته چکیده:  نوشته های اخیر در مورد…

 • پایان نامه مقایسه‌ای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (PE) با بازده سهام در شركت‌های بورس تهران

  پایان نامه مقایسه‌ای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (PE) با بازده سهام در شركت‌های بورس تهران,پروژه مقایسه‌,دانلود مقایسه‌ای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (PE)…

 • پژوهش سازمانهای یادگیرنده و دانش آفرین

  بیمه کیفیت,پژوهش سازمانهای یادگیرنده و دانش آفرین,ده فرمان TQM,علما و مشاهیر TQM کیستند؟,مدیریت کیفیت فراگیر,مطالعه موردی,ویژگیهای سازمانهای یادگیرنده دانلود فایل پژوهش سازمانهای یادگیرنده و دانش آفرین فرمت ورد تعداد صفحات :72 فونت بی لوتوس 14 تعریف سازمان عبارت است از…

 • مقاله بررسی تاثیر تنش های شوری و خشکی بر روی جوانه زنی بذر گلرنگ

  مقاله بررسی تاثیر تنش های شوری و خشکی بر روی جوانه زنی بذر گلرنگ دانلود فایل مقاله بررسی تاثیر تنش های شوری و خشکی بر روی جوانه زنی بذر گلرنگ Effect stress by PEG and salinity on carthamus tinctorius seed…

 • پایان نامه اعتقاد به معاد در مكاتب مختلف

  پایان نامه اعتقاد به معاد در مكاتب مختلف دانلود فایل پایان نامه اعتقاد به معاد در مكاتب مختلف مقدمه بحث ما درباره مسأله معاد است. مسأله معاد از نظر اهمیت، بعد از مسأله توحید مهمترین مسأله دینی و اسلامی است.…

 • مقاله بررسی نقش پس اندازی بیمه در اقتصاد

  پروژه بررسی نقش پس اندازی بیمه در اقتصاد,تحقیق بررسی نقش پس اندازی بیمه در اقتصاد,دانلود تحقیق بررسی نقش پس اندازی بیمه در اقتصاد,مقاله بررسی نقش پس اندازی بیمه در اقتصاد دانلود فایل مقاله بررسی نقش پس اندازی بیمه در اقتصاد…

 • گزارش کارآموزی در کارگاه صافکاری (رعایت ایمنی در محیط کار)

  دانلود گزارش کارآموزی,کارگاه صافکاری (رعایت ایمنی در محیط کار),گزارش کارآموزی در کارگاه صافکاری,گزارش کارآموزی در کارگاه صافکاری (رعایت ایمنی در محیط کار),گزارش کارورزی در کارگاه صافکاری دانلود فایل گزارش کارآموزی در کارگاه صافکاری (رعایت ایمنی در محیط کار) در 32…

 • مبانی نظری هوش معنوی « پیشینه و فصل دوم پایان نامه »

  مبانی نظری هوش معنوی « پیشینه و فصل دوم پایان نامه »,مبانی و پیشینه نظری هوش معنوی دانلود فایل مبانی و پیشینه نظری هوش معنوی در 24 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی…

 • پایان نامه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن

  پایان نامه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن,پروژه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن,تحقیق بررسی رشد نقدینگی و مهار آن,دانلود پایان نامه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن,مقاله بررسی رشد نقدینگی و مهار آن دانلود فایل پایان نامه بررسی رشد…

 • تحقیق آنتی اکسیدان 8 ( Anti oxidant )

  تحقیق آنتی اکسیدان 8 ( Anti oxidant ) دانلود فایل تحقیق آنتی اکسیدان 8 ( Anti oxidant ) چکیده: Antioxidant Content of Whole Grain Breakfast Cereals, Fruits and Vegetables    ABSTRACT Background: Considerable scientific evidence suggests that wholegrains, as commonly…

 • ترجمه مقاله روش بهینه برای پاسخ پخش بار در شبکه های توزیع شعاعی

  ترجمه مقاله روش بهینه برای پاسخ پخش بار در شبکه های توزیع شعاعی دانلود فایل ترجمه مقاله روش بهینه برای پاسخ پخش بار در شبکه¬های توزیع شعاعی چکیده این مقاله روش جدید و دقیقی برای پاسخ پخش بار در شبکه­های…

 • بررسی رابطه اضطراب و بهداشت روانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

  بررسی رابطه اضطراب و بهداشت روانی,بررسی رابطه اضطراب و بهداشت روانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی,پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی دانلود فایل پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی بررسی رابطه اضطراب و بهداشت روانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی…

 • تحقیق عالم برزخ از دیدگاه اسلام

  تحقیق اندیشه اسلامی,تحقیق تاریخ اسلام,تحقیق درس اندیشه اسلامی,تحقیق درس تاریخ اسلام,تحقیق درس معارف اسلامی,تحقیق دروس عمومی,تحقیق عالم برزخ از دیدگاه اسلام,تحقیق معارف اسلامی,دانلود تحقیق اندیشه اسلامی,دانلود تحقیق دروس عمومی,عالم برزخ,عالم برزخ از دیدگاه اسلام دانلود فایل تحقیق عالم برزخ از…

 • پایان نامه نقد و بررسی دیوان سید رضی« ره»

  پایان نامه نقد و بررسی دیوان سید رضی« ره»,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه نقد و بررسی دیوان سید رضی« ره»,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل…

 • پروژه کارآفرینی شرکت تولید کننده نرم افزار های رایانه

  پروژه کارآفرینی شرکت تولید کننده نرم افزار های رایانه,پروژه کارافرینی شرکت تولید کننده نرم افزار های رایانه,توجیه اقتصادی شرکت تولید کنن,دانلود پروژه شرکت تولید کننده نرم افزار های رایانه,دانلود کارآفرینی شرکت تولید کننده نرم افزار های رایانه,طرح توجیه فنی شرکت…

 • مقاله آسیب شناسی فرار دختران از خانه

  آسیب شناسی اجتماعی زنان,پامدهای فرار دختران از منزل,دانلود مقاله علل فرار دختران,فرار دختران از خانه,مقاله آسیب شناسی فرار دختران از خانه دانلود فایل مقدمه………………………………………3 مسئله شناسی فرار از خانه……………….............4 تبیین عوامل موثر در فرار دختران………………....5 پیامدهای فرار دختران…………………….. .....12 نقد…

 • پروژه کارآفرینی تولید قفل های سوئیچی

  پروژه کارآفرینی تولید قفل های سوئیچی,پروژه کارافرینی تولید قفل های سوئیچی,توجیه اقتصادی تولید قفل های سوئیچی,تولید,دانلود پروژه تولید قفل های سوئیچی,دانلود کارآفرینی تولید قفل های سوئیچی,سوئیچی,طرح توجیه فنی تولید قفل های سوئیچی,طرح توجیهی تولید قفل های سوئیچی,قفل,کارآفرینی تولید قفل های…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش زیبایی شناختی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش زیبایی شناختی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش زیبایی شناختی در 27 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • مقاله اصول و اهداف عدالت ترمیمی

  مقاله اصول و اهداف عدالت ترمیمی دانلود فایل مقاله اصول و اهداف عدالت ترمیمی چگونه عدالت ترمیمی متفاوت از نظام كیفری سنتی است؟ نظام سنتی رسیدگی به جرم، به سمت منحرف نمودن بزه دیده از جایگاه واقعی او گرایش دارد…

 • پایان نامه بررسی تفاوت ضرایب تشدید تغییر مکان ساختمانهای بتنی و فولادی متداول

  پایان نامه بررسی تفاوت ضرایب تشدید تغییر مکان ساختمانهای بتنی و فولادی متداول دانلود فایل پایان نامه بررسی تفاوت ضرایب تشدید تغییر مکان ساختمانهای بتنی و فولادی متداول چکیــده از آنجائیکه سازه ها در زلزلههای قوی می توانند تغییرشکل های…

 • پروژه بررسی معماری سرویس گرا

  پایان نامه بررسی معماری سرویس گرا,پروژه بررسی معماری سرویس گرا,تحقیق بررسی معماری سرویس گرا,دانلود پایان نامه بررسی معماری سرویس گرا,سرویس گرا,معماری,مقاله بررسی معماری سرویس گرا دانلود فایل پروژه بررسی معماری سرویس گرا در 127 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب…

 • پروژه طراحی و ساخت صندلی چرخدار الكتریكی

  اجزاء صندلی چرخدار,انواع صندلی چرخدار,بررسی صندلی چرخدار,پارامترهای مهم در انتخاب صندلی چرخدار,پروژه طراحی و ساخت صندلی چرخدار الكتریكی,مشخصات صندلی چرخدار الكتریكی,نرم افزار هدایت صندلی چرخدار دانلود فایل [3]

 • دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر تئوری حسابداری

  ارتباط بین تئوری حسابداری و فرایند تدوین استانداردهای حسابداری,انواع اند,اهمیت تئوری,تعریف تئوری حسابداری,دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی درس تئوری های حسابداری,دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر تئوری حسابداری,ضرورت وجود تئوری در حسابداری,فرایند اندازه گیری,قلمرو تئوری حسابداری,نقش اندازه گیری در حسابداری,هدف تئوری حسابداری,هدف…

 • بررسی اثربخشی درمان با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر درد معنوی در دانشجویان با مشکلات افسردگی

  بررسی اثربخشی درمان با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر درد معنوی در دانشجویان با مشکلات افسردگی,پایان نامه بررسی اثربخشی درمان,پایان نامه بررسی اثربخشی درمان با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر درد معنوی در دانشجویان با مشکلات افسردگی,دانشجویان با مشکلات افسردگی,هستی‌شناسی اسلامی بر…

 • مبانی نظری هویت فرهنگی و شبکه های اجتماعی

  پیشینه پژوهش,فصل دوم پایان نامه,مبانی نظری هویت فرهنگی و شبکه های اجتماعی دانلود فایل هویت فرهنگی و شبکه های اجتماعی در 51 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری…

 • گزارش کارآموزی شرکت پارس خودرو

  پارس خودرو,دانلود گزارش کارآموزی شرکت پارس خودرو,شرکت,کاراموزی شرکت پارس خودرو,کارورزی شرکت پارس خودرو,گزارش کارآموزی شرکت پارس خودرو,گزارش کاراموزی شرکت پارس خودرو دانلود فایل گزارش کارآموزی شرکت پارس خودرو در 53 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول:…

 • بررسی عوامل تأثیرگذار بر تعلق خاطر دانشجویان دانشگاه یزد نسبت به تیم های فوتبال

  بررسی عوامل تأثیرگذار بر تعلق خاطر دانشجویان دانشگاه یزد نسبت به تیم های فوتبال دانلود فایل بررسی عوامل تأثیرگذار بر تعلق خاطر دانشجویان دانشگاه یزد نسبت به تیم های فوتبال چكیده در این تحقیق تحت عنوان بررسی عوامل تأثیرگذار بر…

 • تحقیق اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها

  اصل قانونی جرائم و مجازاتها,اصل قبح عقاب بلابیان,تحقیق اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها,تحقیق رشته حقوق دانلود فایل تحقیق اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها مقدمه: در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار…