پایان نامه بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد

دانلود فایل

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات  اداری در شهر خرم آباد چکیده هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر نگرش به قوانین و مقرارات  اداری در شهر خرم آباد می­باشد. روش پژوهش با توجه به اهداف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها میدانی و از نظر نحوه اجرا پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افراد 15 سال به بالا و ساکن در شهرستان­ خرم آباد تشکیل می دهند که تعداد آنها برابر یا 274359 نفر می باشد. حجم نمونه آماری نیز از طریق فرمول کوکران برابر با 384 نفر برآورد گردید. ابزار تحقیق حاضر پرسشنامه ای محقق ساخته و در قالب یک پرسشنامه 39 سوالی می‌باشد که جهت بررسی قابلیت اعتبار ابزار تحقیق از روش اعتبار صوری و برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. پس از تأید اعتبار و پایایی پرسشنامه، جهت گردآوری داده های تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده و سپس داده های تحقیق توسط نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده اند. براساس نتایج تحقیق  تاثیر 5 متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات اداری، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات و میزان تحصیلات بر نگرش به قوانین و مقررات اداری معنادار است. همچنین براساس نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چند متغیره، متغیرهای وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات با ضریب رگرسیونی 381/0 و کیفیت پاسخگویی کارمندان با ضریب رگرسیونی 255/0 دارای بالاترین ضریب رگرسیونی و متغیرهای نوع شغل با ضریب 018/0 و جنسیت پاسخگویان با ضریب 019/0، داری ضعیف ترین ضریب رگرسیونی بر روی متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری می باشند. مقدمه یکی از مسائلی که امروزه معمولاً بین کشورهای جهان سوم منجمله ایران مشترک است، خصوصیات نظام اداری حاکم بر این جوامع و مشکلات ناشی از آنهاست؛ خصوصیات مذکور به گونه ای مشابه اند که این کشورها را به نحو بارزی از دیگر ممالک متمایز می سازد. حکومت‌ها و دولت‌ها، از قرن‌ها پیش با مشکل سوء استفاده کارکنان و کارگزاران دولتی روبه‌رو بوده‌اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می‌دهد، حکومت‌ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده‌اند(مایر و سیرز،1378: 71). مسئولیت‌ها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض می‌شود، زمینه مساعدی را برای سوء استفاده تعدادی فراهم می‌کند. هزینه‌های اضافی متعددی که جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل که جرایم جدیدی نیستند به جامعه و دولت تحمیل می‌کنند، باعث شده که کارشناسان علوم سیاسی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر به پدیده تخلفات اداری و ابداع روش‌های موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند(زارعی،1376). اهداف تحقیق هدف کلی: هدف کلی تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات  اداری در شهر خرم آباد می باشد. اهداف ویژه: بررسی ارتباط بین میزان برآورده شدن انتظارات اداری و نگرش به قوانین و مقررات اداری. بررسی ارتباط بین کیفیت پاسخگویی کارمندان و نگرش به قوانین و مقررات اداری. بررسی ارتباط بین ثبات قوانین و مقررات اداری و نگرش به قوانین و مقررات اداری. بررسی ارتباط بین وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات و نگرش به قوانین و مقررات اداری. بررسی ارتباط بین ویژگی های جمعیت شناختی(جنسیت، سن، تحصیلات)، و نگرش به قوانین و مقررات اداری. بررسی ارتباط بین نوع شغل و نگرش به قوانین و مقررات اداری. فرضیه‏های تحقیق 1-5-1- فرضیه اصلی تحقیق: به نظر می رسد که عواملی همچون میزان برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات اداری، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی، ویژگی های فردی و نوع شغل شهروندان بر نگرش آنها نسبت به قوانین و مقرارات  اداری در شهر خرم آباد موثر می باشد. فرضیات فرعی تحقیق به نظر می رسد بین میزان برآورده شدن انتظارات اداری و نگرش به قوانین و مقررات اداری رابطه معناداری وجود دارد. به نظر می رسد بین کیفیت پاسخگویی کارمندان و نگرش به قوانین و مقررات اداری رابطه معناداری وجود دارد. به نظر می رسد بین ثبات قوانین و مقررات اداری و نگرش به قوانین و مقررات اداری رابطه معناداری وجود دارد. به نظر می رسد بین وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات و نگرش به قوانین و مقررات اداری رابطه معناداری وجود دارد. به نظر می رسد بین ویژگی های فردی(جنسیت، سن، تحصیلات)، و نگرش به قوانین و مقررات اداری رابطه معناداری وجود دارد. به نظر می رسد بین نوع شغل و نگرش به قوانین و مقررات اداری رابطه معناداری وجود دارد.  ویژگی های فردی(جنسیت، سن، تحصیلات) ویژگی­های فردی عبارت است از ویژگی ها یا متغیرهای پیشینه­ای یا زمینه ای از قبیل؛ جنسیت، سن، تحصیلات و … پاسخگو، که  از پاسخ­گویان پرسیده شد. نوع شغل به نوعی فعالیت جسمی و فکری که مولد، مفید، مجاز و دارای درآمد باشد شغل می گویند(گولد و کولب،1386: 231). بنابر تعریفی دیگر عبارت است از مجموعه وظایف و مسئولیت‌های مرتبط و مستمر و مشخصی است كه از طرف سازمان به عنوان كار واحد شناخته شده است. نگرش نسبت به قوانین و مقررات اداری واژه ی قانون به معنای روش، قاعده و ترتیب، سنّد، دستورالعمل و اصل هر چیز تعبیر شده است. در علم حقوق نیز، تعاریف زیادی از قانون شده است. از لحاظ حقوقی، قانون در دو معنای عام و خاص به كار می رود. فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق 1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..  2 1-2- بیان مسئله  …………………………………………………………………………………………………………………… 4 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………  5 1-4- اهداف تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………… 6 1-5- فرضیه‏های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………   6 1-6- مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..  7 1-7- تعریف واژه‏ گان کلیدی  ………………………………………………………………………………………………. 8 1-8- سازماندهی تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………… 11 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………  14 2-2- الگوهای سنتی مدیریت دولتی  ……………………………………………………………………………………… 15 2-3- مدیریت دولتی نوین ……………………………………………………………………………………………………  16 2-3-1- ویژگی های مدیریت دولتی نوین ………………………………………………………………………………  17 2-3-2- تاثیر مدیریت دولتی نوین در اصلاح نظام اداری  ………………………………………………………….. 20 2-3-4- انتقادهای مربوط به مدیریت گرایی نوین  ……………………………………………………………………. 22 2-4- حکمرانی خوب …………………………………………………………………………………………………………  23 2-4-1- ویژگی های حکمرانی خوب  …………………………………………………………………………………… 26 2-4-2- دلایل توجه به حکمرانی خوب  ………………………………………………………………………………… 26 2-4-3- تفاوت حاكمیت دولت با حکمرانی خوب …………………………………………………………………..  27 2-4-4- اصول پنج گانه حکمرانی خوب ………………………………………………………………………………..  29 2-5- پاسخگویی ……………………………………………………………………………………………………………….  35 2-5-1- مبادله قدرت بین دولت وجامعه در سیستم پاسخگویی …………………………………………………..  37  2-5-2- نشانه ها و نتایج مثبت پاسخگویی  …………………………………………………………………………….. 38 2-5-3- نشانه ها و تبعات منفی عدم پاسخگویی  ……………………………………………………………………… 39 2-5-4- هدفهای پاسخگوئی  ……………………………………………………………………………………………….. 39 2-5-5- انواع پاسخگویی  ……………………………………………………………………………………………………. 40 2-5-5-1- پاسخگویی عمومی و شهروندی  ……………………………………………………………………………. 41 2-5-5-2- پاسخگویی اداری  ………………………………………………………………………………………………. 41 2-5-5-3- پاسخگویی حقوقی  …………………………………………………………………………………………….. 42 2-5-5-4- پاسخگویی سیاسی ……………………………………………………………………………………………..  43 2-5-6- نظریه های پاسخگویی  ……………………………………………………………………………………………  44 2-5-7- دلایل نبود شفافیت وپاسخگویی در نظام اداری ایران  ……………………………………………………. 46 2-6- قانون  ………………………………………………………………………………………………………………………  47 2-6-1- ویژگی های قانون …………………………………………………………………………………………………..  48 2-6-1-1- ویژگی های ذاتی  ………………………………………………………………………………………………. 48 2-6-1-2- ویژگی های عرضی  ……………………………………………………………………………………………  50 2-6-2-تورم قوانین  ……………………………………………………………………………………………………………. 54 2-6-3- علل ایجاد تورم قوانین  ……………………………………………………………………………………………  55 2-6-3-1- خصوصیات ذاتی و عرضی قانون و تورم قوانین  ……………………………………………………….  55 2-6-3-2- قانون گذاری به مثابه تورم بالقوه قوانین  ………………………………………………………………….. 55 2-6-3-3- قانون گذار و تورم قوانین  ……………………………………………………………………………………. 56 2-6-3-4- نقائص قانون و تورم قوانین  ………………………………………………………………………………….. 56 2-6-3-5- متدهای تفسیر و تورم قوانین  ………………………………………………………………………………… 57 2-6-3-6- نظام سیاسی و تورم قوانین  ……………………………………………………………………………………. 57 2-6-3-7- فرهنگ و سنت های حقوقی و سیاسی و تورم قوانین  ………………………………………………… 57 2-6-3-8- کمال گرایی و حداکثر گرایی حقوقی و تورم قوانین …………………………………………………. 58 2-7- قانون گریزی  ……………………………………………………………………………………………………………. 58 2-7-1- ابعاد قانون گریزی  …………………………………………………………………………………………………. 59 2-7-2- قانون گریزی به مثابة رفتار نظام  ………………………………………………………………………………… 59 2-7-3- انواع قانون گریزی ………………………………………………………………………………………………….  60 2-7-3-1- قانون گریزی ابزاری ……………………………………………………………………………………………  60 2-7-3-2- قانون گریزی اعتراضی (ناهمنوایی)  ……………………………………………………………………….. 61 2-7-3-3- قانون گریزی اخلاقی   ………………………………………………………………………………………… 62 2-7-4- دلایل قانون گریزی  ……………………………………………………………………………………………….. 63 2-7-4-1- ریشه های تاریخی  ……………………………………………………………………………………………..  63 2-7-4-2- ضعف معرفتی نسبت به قانون  ……………………………………………………………………………….  64 2-7-4-3- بی توجهی به فرآیند حق و تکلیف  ……………………………………………………………………….. 64 2-7-4-4- تفکیک اخلاق از قانون  ………………………………………………………………………………………  64 2-7-4-5- بی توجهی به اهداف قانون  ………………………………………………………………………………….  64 2-7-4-6- ناهمخوانی میان فرهنگ و قانون   …………………………………………………………………………… 64 2-7-4-7- تحلیل شخصی در مورد قانون  ………………………………………………………………………………  65 2-7-4-8- ناهمخوانی میان سخن قانون و عمل مسئولین  …………………………………………………………….65  2-7-4-9- عدم تناسب میان مکا نیسم های تشویق و تنبیه قانونی   ……………………………………………….. 65 2-7-4-10- تفکیک میان قوانین و اولویت گذاری آنها  ……………………………………………………………  65 2-7-4-11- تعارض قوانین با منافع فردی  ………………………………………………………………………………  66 2-7-4-12- به روز نبودن قانون  …………………………………………………………………………………………..  66 2-7-4-13- برتری یافتن عرف و اعتقادات نسبت به حجیت قانونی   ……………………………………………. 66 2-7-4-14- تلقی اشتباه از قوانین الزام آور   ……………………………………………………………………………. 66 2-8- نافرمانی مدنی   ………………………………………………………………………………………………………….. 67 2-9- پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..  70 فصل سوم: روش شناسی تحقیق 3-1- مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………… 79 3- 2- روش تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………. 79 3-3- جامعۀ آماری  ……………………………………………………………………………………………………………. 80 3-4- حجم نمونه   ……………………………………………………………………………………………………………… 80 3-5- روش نمونه گیری  ……………………………………………………………………………………………………..  81 4-6- ابزار گردآوری اطلاعات  ……………………………………………………………………………………………. 82 3-7- اعتبار ابزار تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….  82 3-8- قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری (پایایی)  ……………………………………………………………….  83 3-9- تجزیه و تحلیل داده­ها  ………………………………………………………………………………………………… 84 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………  88 4-2- آمار توصیفی  ……………………………………………………………………………………………………………. 88 4-2-1- ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان  …………………………………………………………………… 89 4-2-2- توصیف داده­های مربوط به متغیر کیفیت پاسخگویی کارمندان  ………………………………………. 94 4-2-3-توصیف مرتبط با متغیر وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به­مشکلات ………………………………  95 4-2-4- توصیف داده­های مربوط­به متغیر وجود ثبات قوانین و مقررات اداری  ………………………………. 96 4-2-5- توصیف داده­های مربوط­به متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری ……………………………….  97 4-2-6- توصیف داده­های مربوط­به متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری …………………………………..  98 4-3- تحلیل فرضیات تحقیق(آمار استنباطی)  …………………………………………………………………………… 99 4-3-1- آزمون کولموگرف- اسمیرنف(K-S) …………………………………………………………………….  100 4-3-2- ضریب همبستگی اسپیرمن  …………………………………………………………………………………….  101 4-3-3- آزمون خودهمبستگی دوربین- واتسن  ……………………………………………………………………… 105 4-3-5- تحلیل رگرسیون چند متغیره ………………………………………………  106 4-3-6- آزمون فریدمن  ……………………………………………………………………………………………………. 109 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1- مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………. 111 5-2- یافته‌های توصیفی تحقیق  …………………………………………………………………………………………… 112 5-3- نتیجه­گیری از فرضیات تحقیق  ……………………………………………………………………………………  113 5-4-  نتایج تائید یا عدم تائید فرضیه­ها در یک نگاه  ……………………………………………………………….  115 5-5- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………….  116 5-6- پیشنهادهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………  118 5-7- محدودیت­های تحقیق ……………………………………………………………………………………………….  119 5-8- منابع   …………………………………………………………………………………………………………………….. 120 چکیده انگلیسی  ……………………………………………………………………………………………………………….. 130 پیوست پرسشنامه  ………………………………………………………………………………………………………………………… 132

 • پایان نامه طراحی و شبیه سازی سیستم تشخیص تهاجم به رایانه ها به كمك شبكه های عصبی مصنوعی

  پایان نامه طراحی و شبیه سازی سیستم تشخیص تهاجم به رایانه ها به كمك شبكه های عصبی مصنوعی دانلود فایل پایان نامه طراحی و شبیه سازی سیستم تشخیص تهاجم به رایانه ها به كمك شبكه های عصبی مصنوعی چکیده در…

 • بشر و مدیریت زمان

  بشر و مدیریت زمان,دانلو,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود جزوه آموزشی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود مقاله بشر و مدیریت زمان,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات دانلود فایل بشر…

 • پروژه بررسی نظرات كارشناسان ذیربط با اعتیاد در مورد نقش نظام مدیریت اطلاعات به هروئین در پیشگیری و درمان آن در شهرستان اصفهان

  بررسی نظرات كارشناسان ذیربط با اعتیاد در مورد نقش نظام مدیریت اطلاعات به هروئین در پیشگیری و درمان آن در شهرستان اصفهان,پروژه بررسی نظرات كارشناسان ذیربط با اعتیاد در مورد نقش نظام مدیریت اطلاعات به هروئین در پیشگیری و درمان…

 • تحقیق در مورد تفاوت جریان مستقیم با جریان متناوب

  تحقیق در مورد تفاوت جریان مستقیم با جریان متناوب دانلود فایل نیکلا تسلا

 • پاورپوینت عضلات بالا تنه و اندام فوقانی

  پاورپوینت عضلات بالا تنه و اندام فوقانی دانلود فایل پاورپوینت عضلات بالا تنه و اندام فوقانی انواع عضلات: ¨ سه نوع عضله عبارتند از عضله اسكلتی كه اسكلت را می پوشاند و به حركت درمی آورد؛ عضله قلبی كه دیواره…

 • مقاله اختلال شلی دریچه میترال قلب

  شلی دریچه میترال (MVP),مقاله اختلال شلی دریچه میترال قلب دانلود فایل مقاله اختلال شلی دریچه میترال قلب مطالب: علائم و نشانه ها علل بیماریابی و تشخیص عوارض درمان پیشگیری مراقبت از خود قسمتهایی از متن:   شلی دریچه میترال (MVP)…

 • تحقیق در مورداسترس 25 ص

  استرس,استرس 25 ص,تحقیق در مورداسترس 25 ص,تحقیق و بررسی در مورد استرس دانلود فایل تحقیق در مورد استرس 25 ص شرح بیماری استرس عبارت است از واکنشهای فیزیکی ، ذهنی و عاطفی که در نتیجه تغییرات و نیازهای زندگی فرد،…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت تحصیلی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت تحصیلی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت تحصیلی در 36 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • گزارش کاراموزی نقش کارآفرینان زن

  دانلود گزارش کارآموزی نقش کارآفرینان زن,کاراموزی نقش کارآفرینان زن,کارورزی نقش کارآفرینان زن,گزارش کاراموزی نقش کارآفرینان زن دانلود فایل گزارش کاراموزی نقش کارآفرینان زن در 32 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطال                                         ب عنوان                                          صفحه مقدمه                                       1 نقش كار آفرینان…

 • مقاله بررسی رژیم غذایی مكمل كرداتین و سازگار عضلانی با مقاومت اضافه بار

  پروژه بررسی رژیم غذایی مكمل كرداتین و سازگار عضلانی با مقاومت اضافه بار,تحقیق بررسی رژیم غذایی مكمل كرداتین و سازگار عضلانی با مقاومت اضافه بار,دانلود تحقیق بررسی رژیم غذایی مكمل كرداتین و سازگار عضلانی با مقاومت اضافه بار,مقاله بررسی رژیم…

 • گزارش کارآموزی برق صنعتی

  برق صنعتی,دانلود گزارش کارآموزی برق صنعتی,کاراموزی برق صنعتی,کارورزی برق صنعتی,گزارش کارآموزی برق صنعتی,گزارش کاراموزی برق صنعتی دانلود فایل گزارش کارآموزی برق صنعتی در 194 صفحه ورد قابل ویرایش خلاصه گزارش در این گزارش سعی شده است كه با رعایت اختصار…

 • پایان نامه گنجینه های فراموش شده - مرکز آفرینش های هنری

  پایان نامه گنجینه های فراموش شده - مرکز آفرینش های هنری,پایان نامه گنجینه های فراموش شده مرکز آفرینش های هنری دانلود فایل پایان نامه گنجینه های فراموش شده - مرکز آفرینش های هنری همراه با تصاویر فصل اول: پیشگفتار یكی…

 • کارآفرینی طرح تولید همبرگر

  تولید همبرگر,طرح تولید همبرگر,کارآفرینی طرح تولید همبرگر دانلود فایل کارآفرینی طرح تولید همبرگر قسمتی از متن: (6-8-3)- راهنمای نقشه جانمایی واحد تولید همبرگر: 1-    نگهبانی وسرایداری 2-   ساخمان اداری 3-نمازخانه و ناهار خوری 4-پاركینگ 5- انبار مواد اولیه 6- تاسیسات…

 • تحقیق جامع در مورد تغذیه

  تحقیق جامع در مورد تغذیه دانلود فایل تحقیق جامع در مورد تغذیه بخشهایی از متن: نیاز انسان به غذا یکی از احتیاجات ذاتی یا فیزیولوژیک است که مهمترین عامل بقای زندگی و طول عمر می باشد.احتیاج به غذا دائمی است…

 • پژوهش بررسی عوامل انحطاط و شكاف طبقاتی مسلمانان بعد از پیامبر و حركت اصلاحانه علی (ع) در این مورد

  پروژه بررسی عوامل انحطاط و شكاف طبقاتی مسلمانان بعد از پیامبر و حركت اصلاحانه علی (ع) در این مورد,پژوهش بررسی عوامل انحطاط و شكاف طبقاتی مسلمانان بعد از پیامبر و حركت اصلاحانه علی (ع) در این مورد,تحقیق بررسی عوامل انحطاط…

 • بروشور بهداشت روان

  بروشور بهداشت روان,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود بروشور بهداشت روان,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل بهداشت واژه بهداشت (Health) و سلامتی همیشه انسان را در طول تاریخ به…

 • پاورپوینت اینترنت ماهواره ای

  پاورپوینت اینترنت ماهواره ای دانلود فایل پاورپوینت اینترنت ماهواره ای پاورپوینت اینترنت ماهواره ای در 25 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx اینترنت ماهواره ای پرسرعت چگونه است ؟ - جعبه ابزار یوتلست برای دریافت چند رسانه ای را…

 • پرسشنامه سنجش رضایت شغلی ویسوکی و کروم (1991)

  پرسشنامه سنجش رضایت شغلی ویسوکی و کروم (1991) دانلود فایل !."$%> . &" %$; 7; X""" . ." $ V;d"  ; K;" ;!(1388).>!"b% S7J5 پرسشنامه سنجش رضایت شغلی ویسوکی و کروم (1991) منبع :  حبیب نژاد.ز.(1388).بررسی رابطه رضایت شغلی با…

 • مقاله مقایسات قانون كاری ایران و اروپا و اصلاحات قانون كاری ایران

  مقاله مقایسات قانون كاری ایران و اروپا و اصلاحات قانون كاری ایران دانلود فایل مقاله مقایسات قانون كاری ایران و اروپا و اصلاحات قانون كاری ایران فهرست: مقایسه بازار كار ایران با دول غربی بررسی وضعیت اشتغال و بیكاری از…

 • پاورپوینت روش های تأمین مالی در صنایع مختلف

  انواع روش‌های تامین مالی خارجی روش‌های قرضی,انواع روش‌های تامین مالی داخلی,پاورپوینت روش های تأمین مالی در صنایع مختلف,تامین مالی پروژه‌ای,تامین مالی شركتی,تامین مالی مبتنی بر بدهی,تامین مالی مبتنی برسرمایه,دانلود پاورپوینت روش های تأمین مالی در صنایع مختلف,روش های تامین مالی…

 • پیشینه و مبانی نظری پایان نامه درباره عملکرد تحصیلی

  پیشینه و مبانی نظری پایان نامه درباره عملکرد تحصیلی دانلود فایل پیشینه و مبانی نظری پایان نامه درباره عملکرد تحصیلی در 37  صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری…

 • بررسی عوامل مؤثر بر مرگ و میر كودكان در شهر میانه

  بررسی عوامل مؤثر بر مرگ و میر كودكان در شهر میانه دانلود فایل بررسی عوامل مؤثر بر مرگ و میر كودكان در شهر میانه فهرست مطالب فصل اول مقدمه........................................ طرح مساله..................................... اهمیت مو ضوع.................................. اهداف تحقیق................................... فصل دوم تحولات جمعیت…

 • مقاله نقشه كشی صنعتی

  مقاله نقشه كشی صنعتی دانلود فایل مقاله نقشه كشی صنعتی فهرست: مقدمه تاریخچه استاندارد نقشه کشی تاریخچه نقشه کشی صنعتی مقدمه سخنی با کاربران عزیز امروزه نقشه کشی به عنوان یکی از ارکان مهم صنعت به شمار می رود. هر…

 • تحقیق درباره زوفا

  پایان نامه زوفا,پروژه زوفا,تحقیق درباره زوفا,درباره زوفا,زوفا,گیاه زوفا,مقاله زوفا دانلود فایل تحقیق درباره زوفا مقدمه   زوفا   از كلمه یونانی آزوب به معنای گیاه مقدس گرفته شده است و یكی از مهمترین 130 گونه گیاهی است كه برای معطر كردن…

 • حذف دادسرا و تبعات آن

  حذف دادسرا و تبعات آن,دانلودمقاله حذف دادسرا و تبعات آن,مقاله حذف دادسرا و تبعات آن دانلود فایل  مقاله حذف دادسرا و تبعات آن حذف دادسرا مغایرت صریح با اصول 162 و 164 و [1]172 قانون اساسی دارد. با نگاهی به…

 • مقاله انتقال عین مستأجر در حقوق ایران (در اجاره ابنیه)

  انتقال عین مستأجر در حقوق ایران (در اجاره ابنیه),پروژه انتقال عین مستأجر در حقوق ایران (در اجاره ابنیه),تحقیق انتقال عین مستأجر در حقوق ایران (در اجاره ابنیه),مقاله انتقال عین مستأجر در حقوق ایران (در اجاره ابنیه) دانلود فایل مقاله انتقال…

 • پروژه کارآفرینی اهمیت کارآفرینان

  اهمیت,پروژه کارآفرینی اهمیت کارآفرینان,پروژه کارافرینی اهمیت کارآفرینان,دانلود پروژه اهمیت کارآفرینان,دانلود کارآفرینی اهمیت کارآفرینان,کارآفرینان,کارآفرینی اهمیت کارآفرینان دانلود فایل 3

 • پایان نامه مقایسه کارایی کانال¬های مستقیم و غیرمستقیم در بازاریابی بیمه با استفاده از تکنیک DEA

  پایان نامه مقایسه کارایی کانال¬های مستقیم و غیرمستقیم در بازاریابی بیمه با استفاده از تکنیک DEA دانلود فایل پایان نامه مقایسه کارایی کانال های مستقیم و غیرمستقیم در بازاریابی بیمه با استفاده از تکنیک DEA  چکیده صنعت بیمه به­عنوان یک…

 • بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روان دانشجویان پیام نور خرم آباد

  بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روان دانشجویان پیام نور خرم آباد,دانشجویان,سلامت روان,شوخ طبعی دانلود فایل روان شناسان مزاح را به مثابه یكی از ویژگیهای شخصیتی انسان در نظر گرفته و آن را از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار داده…

 • پروپوزال تاثیر پرایمینگ بذر گیاه دارویی همیشه بهار بر رقابت با تراکم های مختلف دو گونه علف هرز تاج خروس و گاو پنبه

  پروپوزال تاثیر پرایمینگ بذر گیاه دارویی همیشه بهار بر رقابت با تراکم های مختلف دو گونه علف هرز تاج خروس و گاو پنبه دانلود فایل پروپوزال تاثیر پرایمینگ بذر گیاه دارویی همیشه بهار بر رقابت با تراکم های مختلف دو…

 • پایان نامه بررسی ارتباط میان استرس های روزانه دانشجویان و سلامت عمومی انها

  پایان نامه بررسی ارتباط میان استرس های روزانه دانشجویان و سلامت عمومی انها دانلود فایل پایان نامه بررسی ارتباط میان استرس های روزانه دانشجویان و سلامت عمومی انها مقدمه  بدون شك با ارزش¬ترین و اساسی¬ترین ویژگی موجودات، سلامتی یا سالم…

 • تحقیق اصول و روشهای تربیت در اسلام

  اصول و روشهای تربیت در اسلام,تحقیق اصول و روشهای تربیت در اسلام دانلود فایل فهرست: فصل اول - تعریف و حدود تربیت در اسلام فصل دوم - مشخصات تربیت اسلامی فصل سوم - اهداف تربیت اسلامی فصل چهارم - اصول…

 • دانلود مقاله بلوتوث

  دانلود مقاله بلوتوث دانلود فایل  دانلود مقاله بلوتوث  فهرست: توضیح بلوتوث Bluetooth (تاریخچه بلوتوث) بلوتوث چگونه كار می كند ؟  مزایاى Bluetooth نصب بلوتوث اكسترنال بر لپتاپ: تهدیدات امنیتی مرتبط با فن آوری حفاظت در مقابل تهدیدات منابع بخشهایی از…

 • طرح های امکان سنجی و کارآفرینی کنسانتره آب هویج

  طرح های امکان سنجی و کارآفرینی کنسانتره آب هویج دانلود فایل طرح های امکان سنجی و کارآفرینی کنسانتره آب هویج عناوین:  معرفی محصول مشخصات کلی محصول شماره تعرفه گمرکی شرایط واردات استانداردهای ملی وجهانی قیمت تولید داخلی و جهانی محصول…

 • مبانی و پیشینه نظری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست

  مبانی و پیشینه نظری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست دانلود فایل مبانی و پیشینه نظری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست (فصل دو پژوهش) در 34 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی…