پایان نامه بررسی متغیرهای اجرائی سدهای بتن غلتکی (RCC)

پایان نامه بررسی متغیرهای اجرائی سدهای بتن غلتکی (RCC)

دانلود فایل

پایان نامه بررسی متغیرهای اجرائی سدهای بتن غلتکی (RCC) چکیده فارسی بتن کوبید̥a غلتکی یا R.C.C1 یک روش جدید جهت اجرای بتن در کار های عمرانی میباشد که  اید̥a استفاده از آن به ده های ١٩٣٠ و ١٩٤٠ در انگلستان و به عنوان لا ی̇B ز یر اساس جاد ها و روسازی محوط ̇B فرودگاهها باز میگردد. این م صالح در م صارف اولیه بنام بتن کم ع یار یا خ شک شناخته شده و در ز یر قشر آسفالت بکار میر فت . R.C.C هرچ ند که در کلی̇B فعالیتهای عمرانی و عمدتاً به عنوان یکم صالح جنبی م طرح شده و مورد ا ستفاده قرار گر فت ، از اوائل دهḂ ١٩٦٠ میلادی، از سوی کارشناسان و محققان به عنوان مصالح و تکنیک اجرایی قابل استفاده در سد سازی مطرح گردید و دیری نپائید که مورد تو جه و توسع̇B روزافزون قرار گر فت . رواج استفاده از بتن غلتکی به عوامل متعددی بستگی داشت که مهمترین آنها سادگی در تولید و بکارگیری و عدم نیاز به تجهیزات و تأسیسات اجرایی ویژه میباشد. با توجه به تجارت حاصل از صنعت سدسازی خصوصاً در ک شورهای آمریکـا، ژاپـن چـین و اسـپانیا و ثبـوت مزایـای اسـتفاده از R.C.C، بنظـر مـیرسـد در هرکشوری لاجرم بایستی به سمت استفاده از این مزایا حرکت کرد. از آنجا که اجرای R.C.C بسیار وابسته به فرهنگ کاری و بکارگیری مصالح در دسترس و تجهیزات متفاوت در هر کشور میباشد، او لین تجربه در هر ک شور و ثبت کلی̇B مراحل و شرایط کاری و ثبت این متغیر ها و کنترل تأثیر متغیرهای اجرایی بر کیفیت بتن بسیار م هم بوده و میتواند بر امکانپذیری و رو نق استفاده از این روش مؤثر بوده و مبنای قضاوت قرار گیرد. سد جگین اولین تجرب̇B عملی استفاده از R.C.C در ایران بوده که به همت طراحان و حمایت کارفر مای پروژه و شجاعت پیمانکار این پروژه به اجرا رفته است .  مقدمه بتن کوبیده غلتکی یا R.C.C1 یک روش جدید جهت اجرای بتن در کار های عمرانی میباشد که ایـد̥a اسـتفاده از آن بـه دهـه هـای ١٩٣٠ و ١٩٤٠ در انگلسـتان و بـه عنـوان لایـ̇B زیراسـاس جـاده هـا و روسازی محوط Ḃ فرودگاه ها باز می گردد. R.C.C هرچند که در کلیḂ فعالیتهای عمرانی و عمدتاً به عنوان یک مصالح جنبیم طرح شده و مورد استفاده قرار گر فت ، از اوایل ده̇B ١٩٦٠ میلادی، از سوی کارشناسان و محققان به عنوان مصالح و تکنیک اجرای قابل استفاده در سدسازی مطرح گردیده و دیری نپائید که مورد توجه و توسع̇B روزافزون قرار گرفت .  تاریخچه استفاده از R.C.C مطالعات زیادی در کشورهای مختلف در رابطه با R.C.C تحت نامهای مختلفی همچون بتن کوبید̥a غلتکی (R.C.C)، سد بتنی کوبید̥a غلتکی (RCD)، رولکریت (Rollcrete)، بتن کم ع یار و بتن کم ع یار خ شک انجام گرفته است . سالهای متمادی بتن کوبید̥a غلتکی به ع نوان قشر زیراساس جاده ها و روسازی محوط ̇B فرودگاه ها مورد استفاده قرار گرفته است . به نحویکه استفاده از این روش تا سال ١٩٤٠ در انگلستان دام ن̇B گ سترده ای یافت . این توسعه به عوامل متعددی بستگی داشت که مهمترین آنها سادگی در تولید و اجرای آن و عدم نیاز به تجه یزات و تأسیسات اجرایی و یژه بود. مخ لوط ی که برای رو سازی مودر استفاده قرار میگ یرد دارای عیار سیمان کم و در حدود ١١٠ تا ١٢٠ کیلوگرم بر متر مکعب بوده و شامل سنگ دانه ش سته و مناسب برای بتن مگر بوده و عمو ماً دارای سنگدانه های بزرگتر از ١٩ میلیم تر به ع نوان در شت ترین سنگدانه میبا شد. ا جرای ا ین م صالح بدون ایجاد درز های انقبا ضی صورت میگیرد.  فهرست مطالب عنوان  ……………………………………………………………………………………………….. صفحه چکیده فارسی  …………………………………………………………………………………………………….. ١ مقدمه  …………………………………………………………………………………………………….. ٣ فصل اول : دیباچه ……………………………………………………………………………… هدف …………………………………………………………………………………………………….. ٥ ١-٢- زمین̇B تحقیق …………………………………………………………………………………………………. ٦ ١-٣- سؤالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………. ٧ ١-٤- لزوم انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………. ٨ ١-٥- شیو̥a تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. ٨ ١-٦- حدود تحقیق …………………………………………………………………………………………………. ٨ فصل دوم : سدهای بتنی غلتکی …………………………………………………………………. ٢-١- کلیات  …………………………………………………………………………………………………… ١٠ ٢-٢- تاریخچه استفاده از R.C.C………………………………………………………………………………. ١٠ ٢-٣- جایگاه R.C.C در سد سازی …………………………………………………………………………….. ١٢ ٢-٣-١- سد بتنی غلتکی کم سیمان ……………………………………………………………………………… ١٣ ٢-٣-٢- بتن غلتکی با خمیر سیمان زیاد ……………………………………………………………………….. ١٤ ٢-٣-٣- بتن غلتکی در ژاپن (R.C.D) ………………………………………………………………………… ١٥ ٢-٣-٤- جمع بندی………………………………………………………………………………………………… ١٥ ٢-٤- توجیه پذیری اقتصادی و اجرائی استفاده از R.C.C در سدسازی …………………………………….. ١٦ ٢-٤-١- کوتاه کردن دور̥a اجرا …………………………………………………………………………………. ١٧ ٢-٤-٢- افزایش سرعت اجرا …………………………………………………………………………………… ١٧ ٢-٤-٣- صرفه جویی در مصرف سیمان ……………………………………………………………………….. ١٧ ٢-٤-٤- فواید دیگر………………………………………………………………………………………………. ١٧ ٢-٤-٥- جمع بندی ………………………………………………………………………………………………… ١٨ ٢-٥- انواع سدهای بتن غلتکی از دیدگاه ط راحی ……………………………………………………………… ٢٠ ٢-٥-١- بتن غلتکی با اید̥a خاکها ……………………………………………………………………………….. ٢١ ٢-٥-٢- بتن غلتکی با اید̥a بتن معمولی …………………………………………………………………………. ٢٤ ٢-٥-٣- سدهای R.C.D ………………………………………………………………………………………… ٢٥ ٢-٦- پروژه های بتن غلتکی در جهان (٢٠٠١ Dunstan) …………………………………………………… ٢٦ ٢-٦-١- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………… ٢٦ ٢-٦-٢- کشورهای پیشرو در ساخت سد بتن غلتکی ………………………………………………………….. ٢٨ ٢-٦-٣- افزایش ابعاد سدهای R.C.C………………………………………………………………………….. ٣٠ ٢-٦-٤- بررسی آماری سدهای بتن غلتکی در جهان ………………………………………………………….. ٣١ ٢-٧- پروژه های بتن غلتکی در ایران ………………………………………………………………………….. ٣٩ ٢-٧-١- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………… ٣٩ ٢-٧-٢- پروژ̥a سد جگین ………………………………………………………………………………………… ٣٩ ٢-٧-٣- پروژ̥a سد زیردان ………………………………………………………………………………………. ٣٩ ٢-٧-٤- پروژه سد رودبار لرستان ……………………………………………………………………………… ٣٩ ٢-٧-٥- پروژه فرازبند و نشیب بند سد کارون ………………………………………………………………… ٤٠ ٢-٧-٦- پروژه سد مخزنی زالکی ………………………………………………………………………………. ٤٠ ٢-٧-٧- سد تنظیمی کرخه (پای پل ) ……………………………………………………………………………. ٤١ ٢-٧-٨- جمع بندی ……………………………………………………………………………………………….. ٤١ فصل سوم : معرفی مشخصات .R.C.C و مقایسه آنها با سد جگین …………………………………. ٣-١- کلیات  …………………………………………………………………………………………………… ٤٣ ٣-١-١- معرفی پروژ̥a سد جگین ……………………………………………………………………………….. ٤٣ ٣-٢- ویژگیهای فیزیکی R.C.C……………………………………………………………………………….. ٤٣ ٣-٢-١- کلیات  …………………………………………………………………………………………………… ٤٣ ٣-٢-٢- مصالح مخلوط بتن غلتکی …………………………………………………………………………….. ٤٦ ٣-٢-٢-١- مصالح سیمانی ………………………………………………………………………………………. ٤٦ ٣-٢-٢-١-١- کلیات ……………………………………………………………………………………………… ٤٦ ٣-٢-٢-١-٢- سیمان پرتلند………………………………………………………………………………………. ٤٧ ٣-٢-٢-١-٣- پوزولان …………………………………………………………………………………………… ٥٠ ٣-٢-٢-٢- سنگدانه ها ……………………………………………………………………………………………. ٥٧ ٣-٢-٢-٣- آب  …………………………………………………………………………………………………… ٦٥ ٣-٢-٣- تعیین نسبتهای اختلاط ………………………………………………………………………………….. ٦٨ ٣-٢-٣-١- ط رح اختلاط بتن R.C.C بر مبنای کارایی و روانی مطلوب (USBR و ACI) ……………… ٦٩ ٣-٢-٣-١-١- روش USBR جهت بدست آوردن کارآیی مطلوب ……………………………………………. ٧٠ ٣-٢-٣-١-٢- روش ACI- جهت بدست آوردن روانی مطلوب ………………………………………………. ٧١ ٣-٢-٣-٢- ط رح اختلاط به روش سعی و خ طا برای یافتن به ترین و اقتصادی ترین نسبت دانه بندی و مواد سیمانی …………………………………………………………………………………………… ٧١ ٣-٢-٣-٣- ط رح اختلاط بتن R.C.C با توجه به دیدگاه های مهندسی مکانیک خاک…………………………. ٧٢ ٣-٢-٣-٤- نسبت اختلاط در پروژه سد جگین …………………………………………………………………. ٧٥ ٣-٢-٤- خواص مهندسی بتن غلتکی ……………………………………………………………………………. ٧٥ ٣-٢-٤-١- خواص مقاومتی …………………………………………………………………………………….. ٧٨ ٣-٢-٤-١-١- مقاومت فشاری …………………………………………………………………………………… ٧٨ ٣-٢-٤-١-٢- مقاومت کششی …………………………………………………………………………………… ٨١ ٣-٢-٤-١-٣- مقاومت برشی ……………………………………………………………………………………. ٨٣ ٣-٢-٤-٢- خواص الاستیک …………………………………………………………………………………….. ٨٧ ٣-٢-٤-٢-١- مدول الاستیسیته ………………………………………………………………………………….. ٨٧ ٣-٢-٤-٢-٢- ضریب پواسون …………………………………………………………………………………… ٨٧ ٣-٢-٤-٣- دوام ………………………………………………………………………………………………….. ٨٨ ٣-٢-٤-٣-١- مقاومت در برابر انجماد و ذوب ………………………………………………………………… ٨٨ ٣-٢-٤-٣-٢- مقاومت سایشی …………………………………………………………………………………… ٨٨ ٣-٢-٤-٤- وزن مخصوص ……………………………………………………………………………………… ٨٩ ٣-٢-٤-٥- نفوذپذیری ……………………………………………………………………………………………. ٩٠ ٣-٢-٤-٦- تغییرات حجمی ……………………………………………………………………………………… ٩١ ٣-٢-٤-٦-١- ملاحظات حرارتی ……………………………………………………………………………….. ٩٢ ٣-٢-٤-٦-١-١- مقدمه …………………………………………………………………………………………… ٩٢ ٣-٢-٤-٦-١-٢- مطالعات حرارتی ……………………………………………………………………………… ٩٣ ٣-٢-٤-٦-١-٣- پارامترهای وابسته به زمان در بارگذاری حرارتی …………………………………………. ٩٣ ٣-٢-٤-٦-٢- انقباض در اثر خشک شدن ………………………………………………………………………. ٩٨ ٣-٢-٤-٦-٣- خزش (Creep)………………………………………………………………………………….. ٩٩ ٣-٣- آزمونهای آزمایشگاهی ……………………………………………………………………………………. ٩٩ ٣-٣-١- تهی̇B نمونه ………………………………………………………………………………………………. ٩٩ ٣-٣-١-١- نمونه های تهیه شده با روش تراکم ضربه ای ………………………………………………………. ٩٩ ٣-٣-١-٢- نمونه های ارتعاشی ………………………………………………………………………………… ١٠٠ ٣-٣-١-٣- نمونه های تخماقی ………………………………………………………………………………….. ١٠٠ ٣-٣-٢- آزمایشات روانی (Consistency)…………………………………………………………………. ١٠١ ٣-٣-٢-١- روابط دانسیته – رط وبت …………………………………………………………………………. ١٠١ ٣-٣-٢-٢- آزمایشات ارتعاشی ………………………………………………………………………………… ١٠٢ فصل چهارم : روش های اجرایی .R.C.C مقایسه آن با سد جگین …………………………………. ٤-١- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………. ١٠٦ ٤-٢- آموزش قبل از ساخت …………………………………………………………………………………… ١٠٦ ٤-٣- اجرای باند آزمایشی (Test pad) ……………………………………………………………………… ١٠٧ ٤-٤- تولید و ترتیب اجرای بتن R.C.C……………………………………………………………………… ١١٣ ٤-٤- ترتیب اجرای .RC.C ………………………………………………………………………………….. ١١٣ ٤-٥- جانمایی تجهیزات کارگاه ……………………………………………………………………………….. ١٢٨ ٤-٦-تولید مصالح سنگدانه ای …………………………………………………………………………………. ١٣٢ ٤-٧- بچینگ و اختلاط ………………………………………………………………………………………… ١٣٥ ٤-٨- ضخامت هر قشر بتن غلتکی …………………………………………………………………………… ١٤١ ٤-٩- حمل و نقل ……………………………………………………………………………………………….. ١٤٢ ٤-١٠- پخش مصالح …………………………………………………………………………………………… ١٤٤ ٤-١١- عملیات تراکم ………………………………………………………………………………………….. ١٤٧ ٤-١٢ – دانسیته ………………………………………………………………………………………………… ١٥٠ ٤-١٣- درزهای افقی ………………………………………………………………………………………….. ١٥٥ ٤-١٤-اجرای درزهای قائم (درزهای انقباض ) ………………………………………………………………. ١٦٠ ٤-١٥- اجرای بتن غلتکی در کنار قالبها……………………………………………………………………… ١٦٤ ٤-١٦- اجرا RCC بر روی شیب ……………………………………………………………………………. ١٦٧ ٤-١٧- روشهای اجرای پوشش سراب و کنترل نشت آب [١] ………………………………………………. ١٧١ ٤-١٧-١- پانلهای بتنی با غشاء پوششی ………………………………………………………………………. ١٧١ ٤-١٧-٢- پوشش بتنی مسلح درزدار………………………………………………………………………….. ١٧٢ ٤-١٧-٣- پوشش بتنی غیر مسلح با درزهای آب بندی شده ………………………………………………….. ١٧٣ ٤-١٧-٤- پوشش بتنی غیرمسلح بدون درزهای آب بندی شده ……………………………………………….. ١٧٣ ٤-١٧-٥- روشهای دیگر رویه سازی سراب …………………………………………………………………. ١٧٤ ٤-١٧-٦- اجرای روکش سراب در پروژه سد جگین ………………………………………………………… ١٧٤ ٤-١٨- آرماتورگذاری …………………………………………………………………………………………. ١٧٦ ٤-١٩- ملاحظات آب و هوایی ………………………………………………………………………………… ١٧٩ ٤-٢٠- زمان تأخیر و سرعت اجرا …………………………………………………………………………… ١٨٠ فصل پنجم : بررسی آزمایشات ، کنترل نتایج و نتیجه گیری …………………………………………. ٥-١- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………. ١٨٣ ٥-٢- حجم مغزه های تهیه شده …………………………………………………………………………………. ١٨٣ ٥-٣- آزمایشات به عمل آمده بر روی نمونه ها ………………………………………………………………. ١٨٥ ٥-٣-١- مقاومت فشاری تک محوری ………………………………………………………………………… ١٨٥ ٥-٣-٢- آزمایش تعیین مقاومت کششی ……………………………………………………………………….. ١٨٦ ٥-٣-٣- تعیین مشخصات الاستیک ……………………………………………………………………………. ١٨٧ ٥-٣-٤- آزمایش تعیین دانسیته و تخلخل ……………………………………………………………………… ١٨٧ ٥-٣-٥- آزمایش تعیین سرعت گذر امواج ط ولی و عرضی ………………………………………………… ١٨٧ ٥-٣-٦- آزمایش مقاومت برشی مابین دو لیفت متوالی بتن غلتکی (درزهای افقی ) ……………………….. ١٨٨ ٥-٣-٧-آزمایش تعیین نفوذپذیری صحرایی بتن غلتکی ……………………………………………………… ١٨٩ ٥-٤- بحث و نتیجه گیری از آزمایشات ……………………………………………………………………….. ١٨٩ ٥-٤-١- آزمایش مقاومت فشاری تک محوری ………………………………………………………………. ١٨٩ ٥-٤-٢- ثابتهای الاستیک ……………………………………………………………………………………… ١٩٤ ٥-٤-٣-دانسیته و تخلخل بتن غلتکی ………………………………………………………………………….. ١٩٥ ٥-٤-٤- مقاومت کششی ……………………………………………………………………………………….. ١٩٥ ٥-٤-٥- مقاومت برشی بین درزه های بتن غلتکی ……………………………………………………………. ١٩٥ ٥-٤-٦- سرعت امواج برشی و فشاری ………………………………………………………………………. ١٩٦ ٥-٤-٧- نفوذپذیری …………………………………………………………………………………………….. ١٩٦ ٥-٥- نتیجه گیری از تحقیق و ارائه پیشنهادات ……………………………………………………………….. ١٩٧ ٥-٦- پیشنهاداتی جهت زمینه های ادام̇B تحقیق ……………………………………………………………….. ١٩٩ فهرست منابع فارسی …………………………………………………………………………………………… ٢٠٠ 202 ………………………………………………………………………………………………….     Index 204 ………………………………………………………………………………………………….  Abstract

 • پایان نامه بررسی وضعیت خانوادگی و تحصیلی نوجوانان سارق (14-11) ساله ی کانون اصلاح و تربیت

  پایان نامه بررسی وضعیت خانوادگی,پایان نامه بررسی وضعیت خانوادگی و تحصیلی نوجوانان سارق (14-11) ساله ی کانون اصلاح و تربیت,وضعیت خانوادگی و تحصیلی نوجوانان سارق دانلود فایل پایان نامه بررسی وضعیت خانوادگی و تحصیلی نوجوانان سارق (14-11) ساله ی کانون…

 • مقاله ترجمه و تفسیر سوره تغابن

  مقاله ترجمه و تفسیر سوره تغابن دانلود فایل مقاله ترجمه و تفسیر سوره تغابن ترجمه و تفسیر سوره تغابن دسته: علوم انسانی فرمت فایل: docx حجم فایل: 32 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 18 ● ترجمه و نفسیر سوره تغابن ●…

 • چهره پردازی و صحنه آرایی از دیدگاه هنر گرافیك در شاهنامه ( هفت خوان رستم )‌

  چهره پردازی,چهره پردازی و صحنه آرایی از دیدگاه هنر گرافیك در شاهنامه ( هفت خوان رستم )‌,شاهنامه,صحنه آرایی,هفت خوان رستم,هنر گرافیك دانلود فایل چهره پردازی و صحنه آرایی از دیدگاه هنر گرافیك در شاهنامه  ( هفت خوان رستم )‌ اولین…

 • پایان نامه جهانگردی

  پایان نامه جهانگردی دانلود فایل پایان نامه جهانگردی پیشگفتار  در سالهای  اخیر  در ایران  مجموعه  های بسیار  متشكل  ازمجموعه های  فرهنگی – ورزشی  - تجاری  مخصوص  محصولات  ودستاوردهای  محلی  و فروش  مستقیم  آنان به مردم  ساخته  و یا در دست …

 • فناوری و زیرساخت

  فناوری و زیرساخت دانلود فایل این زیرسیستم شامل هر دو جزء با فن آوری­های متمایز و نیازهای زیربنایی یعنی ارتباطات و پردازش داده است. فن­آوری­های ارتباطی شامل تجهیزات مورد نیاز برای رمزگذاری پیام (میکروفن، صفحه کلید، خوانندگان بارکد، اسکنر، دوربین…

 • تحقیق بررسی میزان شیوع آژنزیس دندان مولر سوم

  آژنزیس دندان مولر سوم,تحقیق بررسی میزان شیوع آژنزیس دندان مولر سوم دانلود فایل چكیده سابقه و هدف تحقیق: هدف تحقیق حاضر بررسی میزان شیوع آژنزیس دندان مولر سوم می‌باشد و این تحقیق در نقاط مختلف دنیا انجام گرفته است و…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه موزائیک سازی

  پروژه کارآفرینی کارگاه موزائیک سازی,پروژه کارافرینی کارگاه موزائیک سازی,توجیه اقتصادی کارگاه موزائیک سازی,دانلود پروژه کارگاه موزائیک سازی,دانلود کارآفرینی کارگاه موزائیک سازی,طرح توجیه فنی کارگاه موزائیک سازی,طرح توجیهی کارگاه موزائیک سازی,کارآفرینی کارگاه موزائیک سازی,کارگاه,موزائیک سازی دانلود فایل پروژه کارآفرینی  کارگاه موزائیک…

 • پست الکترونیکی و اشاعه اطلاعات

  پست الكترونیكی,پست الکترونیکی و اشاعه اطلاعات,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل پست الکترونیکی و اشاعه اطلاعات پست الكترونیكی به عنوان یك ابزرا مهم ارتباطی…

 • نقشه زمین شناسی GIS ایلام

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,نقشه GIS,نقشه زمین شناسی GIS ایلام دانلود فایل دانلود نقشه زمین شناسی GIS ایلام

 • ترجمه مقاله ساختار و خواص رینک پیستون ساخته شده از چدن

  ترجمه مقاله ساختار و خواص رینک پیستون ساخته شده از چدن دانلود فایل ترجمه مقاله ساختار و خواص رینک پیستون ساخته شده از چدن  چکیده :  در این مقاله شرح مختصری از تکنولوژی ریخته گری رینک پیستون ساخته شده از…

 • پروژه کارآفرینی و راه اندازی خط تولید پنیر پیتزا

  پروژه کارآفرینی و راه اندازی خط تولید پنیر پیتزا,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه کارآفرینی و راه اندازی خط تولید پنیر پیتزا,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی…

 • پروژه بررسی سیستم مالی و کنترل داخلی

  پروژه بررسی سیستم مالی و کنترل داخلی,تجزیه تحلیل سیستم مالی,دانلود پروژه تحلیل سیستم مالی,کنترل داخلی,کنترل داخلی سیستم مالی دانلود فایل

 • پایان نامه مجموعه ورزشی تفریحی بانوان

  پایان نامه مجموعه ورزشی تفریحی بانوان دانلود فایل پایان نامه مجموعه ورزشی تفریحی بانوان فهرست مطالب عنوان            صفحه فصل اول : 1 مقدمه. 1 تاریخ ورزش در ایران. 1 ورزش در ایران باستان. 1 ورزش…

 • مقاله نگاهی به علم از دیدگاه قرآن و احادیث

  پروژه نگاهی به علم از دیدگاه قرآن و احادیث,تحقیق نگاهی به علم از دیدگاه قرآن و احادیث,دانلود تحقیق نگاهی به علم از دیدگاه قرآن و احادیث,مقاله نگاهی به علم از دیدگاه قرآن و احادیث دانلود فایل مقاله نگاهی به علم…

 • پژوهش درس روانشناسی رشد 2

  پژوهش درس روانشناسی رشد 2 دانلود فایل پژوهش درس روانشناسی رشد 2 این پژوهش در 20 صفحه تهیه و تنظیم شده است . پژوهش درس روانشناسی رشد 2 از پودمان روانشناسی و سلامت خانواده (مقطع کارشناسی رشته مدیریت خانواده دانشگاه…

 • پروژه معماری مراغه

  پروژه معماری مراغه,مقاله معماری مراغه دانلود فایل پروژه معماری مراغه فهرست مطالب : مقدمه مراغه قطب گردشگری شمال غرب كشور اسلام وهنرهای سنتی به كاررفته درمعماری بناهای مراغه موزه مراغه جلوه‌گاه بی‌نظیر تمدن عصر ایلخانی منابع .................................................................. چکیده: مراغه قطب…

 • مبانی نظری پایان نامه علوم تربیتی درباره اضطراب رایانه

  مبانی نظری پایان نامه علوم تربیتی درباره اضطراب رایانه دانلود فایل مبانی نظری پایان نامه علوم تربیتی درباره اضطراب رایانه در 20 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری…

 • پاورپوینت آشنایی با معمار فرانسوی لوکوربوزیه

  پاورپوینت آشنایی با معمار فرانسوی لوکوربوزیه دانلود فایل  پاورپوینت آشنایی با معمار فرانسوی لوکوربوزیه دانلود پاورپوینت آشنایی با معمار فرانسوی لوکوربوزیهاین پاورپوینت در 90 اسلاید می باشد  لو کوربوزیه (به فرانسوی: Le Corbusier) با نام اصلی شارل ادوارد ژانره (به فرانسوی: Charles-Édouard Jeanneret-Gris) (زادهٔ ۶ اکتبر ۱۸۸۷…

 • پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه

  پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب,پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه,ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه دانلود فایل پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه چکیده  این پایان نامه بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه…

 • آشنایی با موسیقی و نتها

  آشنایی با موسیقی و نتها,تحقیق آشنایی با موسیقی و نتها,مقاله آشنایی با موسیقی و نتها دانلود فایل آشنایی با موسیقی و نتهادارای 28ص وبا فرمت ورد فهرست مطالب: عنوان 1-  مقدمه 2-  بیان مسأله 3-  بیان اهداف 4-  بیان فرضیات…

 • پایان نامه بررسی تاثیر انگیزه های درونی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان ورودی سال 1385 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

  پایان نامه بررسی تاثیر انگیزه های درونی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان ورودی سال 1385 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر دانلود فایل پایان نامه بررسی تاثیر انگیزه های درونی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان ورودی سال 1385 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر…

 • گزارش کارآموزی در شركت سرمایه گذاری توسعه معادن

  گزارش کارآموزی در شركت سرمایه گذاری توسعه معادن دانلود فایل گزارش کارآموزی در شركت سرمایه گذاری توسعه معادن مرمریت یك سنگ دگرگونی به شمار‌می‌رود كه طیّ میلیون‌ها سال تحمّل فشار و حرارت بوجود آمده است. از بقایای معادن قدیمی كه…

 • مقالة:تئوری حسابداری مدیریت

  مقالة:تئوری حسابداری مدیریت دانلود فایل مقالة:تئوری حسابداری مدیریت فهرست: مقدمه درجستجوی تئوری حسابداری مدیریت هدف تئوری حسابداری مدیریت انواع تئوریها در حسابداری مدیریت تئوریهای برخوردار از ویژگیهای یک تئوری مرکز تئوری حسابداری مدیریت چگونه پژوهش منجر به ایجاد تئوریهای بهتر…

 • پمفلت (بروشور) بیماری اسهال

  پمفلت (بروشور) بیماری اسهال,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پمفلت (بروشور) بیماری اسهال تعریف اسهال اختلالات مختلفی ماننداختلال در هضم ، جذب ، و…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ذهن آگاهی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش ذهن آگاهی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش ذهن آگاهی در  16 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • مصاحبة بالینی : شرح حال روانپزشكی و وضعیت روانی

  مصاحبة بالینی : شرح حال روانپزشكی و وضعیت روانی دانلود فایل مصاحبة بالینی : شرح حال روانپزشكی و وضعیت روانی مقدمه : مصاحبة بالینی : شرح حال روانپزشكی و وضعیت روانی هدف مصاحبه تشخیصی جمع آوری اطلاعاتی است كه به…

 • گزارش کارآموزی نگرشی بر فعالیتهای بالادستی صنعت نفت (رشته صنایع شیمیایی)

  دانلود گزارش کارآموزی نگرشی بر فعالیتهای بالادستی صنعت نفت (رشته صنایع شیمیایی),کاراموزی نگرشی بر فعالیتهای بالادستی صنعت نفت (رشته صنایع شیمیایی),کارورزی نگرشی بر فعالیتهای بالادستی صنعت نفت (رشته صنایع شیمیایی),گزارش کارآموزی نگرشی بر فعالیتهای بالادستی صنعت نفت (رشته صنایع شیمیایی),گزارش…

 • ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﻛﺸﺎورزی (ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 4000 ﻫﻜﺘﺎر)

  ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﻛﺸﺎورزی (ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 4000 ﻫﻜﺘﺎر) دانلود فایل ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﻛﺸﺎورزی (ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 4000 ﻫﻜﺘﺎر) ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﻛﺸﺎورزی در اﻳﺮان از ﺳﺎل 1345 ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻗﺮارداد ﺑﻴﻦ اﻳﺮان و ﺟﻤﻬﻮری روﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺮﻳﺪ…

 • دانلود پاورپوینت روند توسعه مدل برنامه‌ریزی استراتژیک

  دانلود پاورپوینت روند توسعه مدل برنامه‌ریزی استراتژیک,سنجش مدل‌های نسل اول در قبال عوامل کلیدی موفقیت,شرایط خاص صنایع و شرکت‌های داخلی,شناسایی فاکتورهای بحرانی موفقیت مدل‌ تدوین استراتژی برای شرکت‌های ایرانی,مدل مطلوب برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت‌های ایر,مدل‌های نسل اول برنامه‌ریزی استراتژیک دانلود فایل…

 • نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

  توسعه اقتصادی,مالیات,نقش مالیات بر توسعه اقتصادی دانلود فایل نقش مالیات بر توسعه اقتصادی .تعارض میان معقولات توزیع درآمد و توسعه اقتصادی زمانی بالا گرفت که بلوک شرق خود را پرچمدار طبقات محروم و لذا پیشگام در توزیع عادلانه درآمد و…

 • بررسی رابطه اضطراب و بهداشت روانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

  بررسی رابطه اضطراب و بهداشت روانی,بررسی رابطه اضطراب و بهداشت روانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی,پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی دانلود فایل پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی بررسی رابطه اضطراب و بهداشت روانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی…

 • تحقیق بررسی آزمایش حرارت

  پروژه بررسی آزمایش حرارت,تحقیق بررسی آزمایش حرارت,دانلود تحقیق بررسی آزمایش حرارت,مقاله بررسی آزمایش حرارت دانلود فایل تحقیق بررسی آزمایش حرارت در 13 صفحه ورد قابل ویرایش   آزمایشگاه حرارت -        خطاهایی كه در هر آزمایش وارد می شود : 1-              خطای…

 • بررسی رابطه بین عزت نفس و سلامت روان در اضطراب امتحان دانشجویان

  بررسی رابطه بین عزت نفس و سلامت روان,بررسی رابطه بین عزت نفس و سلامت روان در اضطراب امتحان دانشجویان,پایان نامه کارشناسی در رشته ی روان شناسی عمومی,سلامت روان در اضطراب امتحان دانشجویان,عزت نفس و سلامت روان در اضطراب امتحان دانلود…

 • پایان نامه كشف و شهود در پنج كتاب - اللمع، اسرارالتوحید، رساله قشیریه، كشف المحجوب، تذكره الاولیاء

  پایان نامه كشف و شهود در پنج كتاب - اللمع، اسرارالتوحید، رساله قشیریه، كشف المحجوب، تذكره الاولیاء,تحقیق كشف و شهود در پنج كتاب اللمع، اسرارالتوحید، رساله قشیریه،,دانلود كشف و شهود در پنج كتاب اللمع، اسرارالتوحید، رساله قشیریه، كشف المحجوب، تذكره…

 • تحقیق دوپینگ

  تحقیق دوپینگ دانلود فایل تحقیق دوپینگ عنوان                                       صفحه مقدمه  ....................................4 دوپینگ......................................6 انواع داروهای دوپینگی..................10 قوانین ومجازاتهای دوپینگ.............11 عوارض.....................................13 دوپینگ باچای .قهوه وکوکاکولا........15 داروهای دوپینگی.........................16 داروها و موارد ممنوعه دوپینگ.........18 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: مقدمه درطول تاریخ , بسیاری از داروهای گیاهی و صنعتی…