پایان نامه بررسی و مقایسه تاثیرات برخی از افزودنیها بر خزش بتن آسفالتی

پایان نامه بررسی و مقایسه تاثیرات برخی از افزودنیها بر خزش بتن آسفالتی

دانلود فایل

پایان نامه بررسی و مقایسه تاثیرات برخی از افزودنیها بر خزش بتن آسفالتی مقدمه  حمل ونقل  یک عامل  اساسـی  در پیـشرفت  اقتـصادی  بـوده  و توسـعه  پایـدار و تحکـیم  موقعیـت  اقتصادی  یک منطقه  یا کشور بدون  توسعه  و بهبـود وضـعیت  حمـل  ونقـل  غیـرممکن  اسـت  . بهبـود در وضعیت  حمل  ونقل  مستلزم  دارابودن  شبکه  های  حمل  ونقل  با ک یفیت  بسیار مطلـوب  اسـت  . از آنجاییکـه  بخش  اعظم  شبکه  حمل  ونقل  در کشور ما مربوط  به  حمل  ونقل  جاده  ای  است  لذا فراهم  نمودن  جاده  هایی  با کیفیت  مطلوب  می  تواند زمینه  ساز رشد و پویایی  بیشتری  در زمینه  اقتصاد کشور شود . تحقیقات  اخیـر نشان  داده  است  وضعیت  روسازی  بطور مستقی م  بر محیط  زیست ، اقتصاد و … تأثیرگذار است . توسعه  و پیشرفت  سریع  صنعتی  جهان  در سالهای  اخیر باعث  ایجاد تقاضاهای  جدیدی  از قبیل  بار محوری  بیشتر، فشار چرخ  بیشتر و افزایش  در حجم  ترافیک شده  است  و همین  عوامل  میزان  تقاضا بـرای  روسـازی  بـا مقاومت  بالا را افزایش  داده  است . برای  دستیابی  به  روسازی  با مقاومت  بالا در اغلب  موارد بهترین  گزینه  استفاده  از قیرهای  اصلاح  شده  برای  تهیه  مخلوط  های  بتن  آسفالتی  می باشد. مطالعات  اخیر نشان  می دهـد که  صرف  استفاده  از یک قیر با مشخصات  رئولوژیکی  مشخص  نمی  توان  برآورد دقیقی  از مقاومـت  بـتن  آسفالتی  بع مل  آورد و به  همین  دلیل  انجام  آزمایشهای  تکمیلی  بر روی  نمونه  های  بتن  آسفالتی  ضـروری  است . با توجه  به  اینکه  بتن  آسفالتی  دارای  دو فاز الاستیک و ویسکوز می  باشـد هـر گونـه  تغییراتـی  در درجه  حرارت  و میزان  بارهای  وارده  به  طور مستقیم  بر عملکرد روسازی  تأثیر می  گذارد. آزمایش  خزش  یکی  از بهترین  آزمایشها برای  ارزیابی  خـصوصیات  مکـانیکی  مخلـوط  هـای  بـتن  آسـفالتی  در دماهـای  مختلف  و تحت  بارگذاریهای  مختلف  است  . در این  پژوهش  رفتار وابسته  بـه  زمـان  مخلـوط  هـای  بـتن  آسفالتی  اصـلاح  شـده  بـا افزودنیهـای  مختلـف  بـا رفتـار بـتن  آسـفالتی  معمـولی  در درجـه  حـرارت   و بارگذاریهای  مختلف  بررسی  شده  است .  درجه حرارت بتن  آسفالتی  مخلوطی  از قیر و سنگدانه  ها است  . از آنجا که  قیر مـاده  ای  ویـسکوز اسـت  بـا تغییـر درجه حرارت  رفتار آن  نیز تغییر می  کند که  ایـن  تغییـر رفتـار بـر خـصوصیات  بـتن  آسـفالتی  نیـز تـأثیر می گذارد. در هر صورت  می  توان  گفت  که  با افزایش  درجـه  حـرارت  میـزان  تغییرشـکل  دائمـی  در بـتن  آسفالتی  نیز افزایش  می یابد. شکل  (٢-٥) این  مطلب  را به  خوبی  نشان  می دهد.  وقوع  نشست  ناشی  از تحکیم  در خاکهای  رس دار فشردگی  یا تراکم  خاک در اثر تأثیر سربار، باعث  نشست  سازه  های  واقع  در روی  خـاک مـی  شـود . نشست  تحکیم  تغییرحجم  خـاک اشـباع  بعلـت  خـروج  آب  حفـره  ای  از خـاک مـی  باشـد . در خاکهـای  درشت دانه  (شن  و ماسه ) بعلت  نفوذپذیری  بالا، خروج  آب  به  سرعت  انجام  می گیرد. بعبارتی  دیگر ایـن  خاکها در زمان  کوبیده  شدن  توسط  غلتک ها تمام  نشست  ها را انجام  می  دهـد .  فهرست  مطالب عنوان                                                                                       صفحه فصل  اول : مقدمه ١-١- مقدمه                                                                                ٢ ١-٢- تعریف  مسأله                                                                      ٣ ١-٣- فرضیه  پژوهش                                                                   ٣ ١-٤- اهمیت  پژوهش                                                                    ٤ ١-٥- ضرورت  انجام  پژوهش                                                        ٤ ١-٦- اهداف  پژوهش                                                                    ٥ ١-٧- نحوه  انجام  پژوهش                                                              ٥ فصل  دوم : کاوش  در متون  فنی ٢-١- مقدمه                                                                                ٧ ٢-٢- تاریخچه  ارزیابی  تغییر شکل  دائمی  در روسازی  بتن  آسفالتی          ٧ ٢-٣- مکانیزم  ایجاد تغییر شکل های  دائمی  در روسازی                         ١٦ ٢-٣-١- تغییر شکل  دائمی  ترکیبی  رویه  بتن  آسفالتی                          ١٦ ٢-٣-٢- تغییر شکل  در لایه های  اساس  و بستر                                  ١٩ ٢-٤- عوامل  مؤثر بر تغییر شکل  دائمی  در روسازی  بتن  آسفالتی             ٢٠ ٢-٥- روشهای  ارزیابی  تغییر شکل های  دائمی  در بتن  آسفالتی               ٢٦ ٢-٥-١- آزمایشهای  متداول  برای  ارزیابی  تغییر شکل های  دائمی  در بتن  آسفالتی     ٢٦ ٢-٥-٢- انواع  روشهای  مدل سازی  رفتار بتن  آسفالتی                         ٣١ ٢-٦- روشهای  اصلاح  قیر و مخلوط های  آسفالتی                                ٣٥ ٢-٦-١- ضرورت  اصلاح  قیر و بتن  آسفالتی                                     ٣٥ ٢-٦-٢- معرفی  افزودنیهای  قیر و بتن  آسفالتی                                   ٣٧ ٢-٧- تأثیر افزودنیها بر خزش  بتن  آسفالتی                                          ٤٠ ٢-٧-١- مقدمه                                                                           ٤٠ ٢-٧-٢- تأثیر پودر لاستیک بر تغییر شکل های  دائمی   بتن  آسفالتی           ٤٢ ٢-٧-٣- تأثیر آهک هیدراته  بر تغییر شکل های  دائمی  بتن  آسفالتی           ٤٤ ٢-٧-٤- تأثیر پودر سنگ  قیر طبیعی  بر تغییر شکل های  دائمی  بتن  آسفالتی    ٤٥ فصل  سوم : شرح  آزمایشها و روش  تحقیق ٣-١- مقدمه                                                                               ٤٨ ٣-٢- آزمایشهای  مصالح  سنگی                                                      ٤٨ ٣-٢-١- آزمایشهای  مصالح  سنگدانه ای                                            ٤٨ ٣-٢-٢- آزمایشهای  فیلر                                                                ٤٩ ٣-٣- معرفی  چسبنده های  مورد استفاده  در پژوهش                               ٤٩ ٣-٣-١- قیرمعمولی  (اصلاح  نشده )                                                ٤٩ ٣-٣-٢- قیر اصلاح شده  با پودر لاستیک                                           ٥٠ ٣-٣-٣- قیر اصلاح شده  با آهک هیدراته                                           ٥٠ ٣-٣-٤- قیر اصلاح شده  با پودر سنگ  قیرطبیعی                                 ٥٠ ٣-٤- آزمایشهای  چسبنده  قیری                                                        ٥١ ٣-٥- آزمایشهای  نمونه های  بتن  آسفالتی                                            ٥١ ٣-٥-١- آزمایشهای  مربوط  به  تعیین  درصد قیر بهینه                           ٥١ ٣-٥-٢- آزمایش  خزش  و ترمیم  خزش                                            ٥٢ ٣-٦- روش  تحقیق                                                                       ٥٣ ٣-٦-١- آزمایشهای  قیر                                                                ٥٣ ٣-٦-٢- آزمایشهای  مصالح  سنگی                                                  ٥٤ ٣-٦-٣- آزمایشهای  فیلر                                                                ٥٤ ٣-٦-٤- آزمایشهای  بتن  آسفالتی  گرم                                              ٥٥ فصل  چهارم : ارائه  نتایج   آزمایشها و تجزیه  و تحلیل  نتایج ٤-١- مقدمه                                                                               ٥٧ ٤-٢- آزمایشهای  مصالح  سنگی                                                      ٥٧ ٤-٢-١- آزمایش  مصالح  سنگدانه ای                                               ٥٧ ٤-٢-٢- آزمایشهای  فیلر                                                               ٥٩ ٤-٢-٣- دانه بندی  مصالح  سنگی                                                   ٥٩ ٤-٣- آزمایش های  چسبنده  قیری                                                     ٦٠ ٤-٣-١- آزمایش های  قیر٦٠.٧٠ معمولی  (اصلاح نشده )                      ٦٢ ٤-٣-٢- آزمایشهای  قیر لاستیکی                                                    ٦٣ ٤-٣-٣- آزمایشهای  انجام شده  بر روی  قیر آهکی                               ٦٤ ٤-٣-٤- آزمایشهای  انجام  شده  بر روی  قیر اصلاح شده  با پودر قیر سنگ      ٦٤ ٤-٤- آزمایش های  بتن  آسفالتی                                                       ٦٥ ٤-٤-١- روش  تهیه  نمونه های  بتن  آسفالتی                                      ٦٥ ٤-٤-١-١- نمونه های  بتن  آسفالتی  ساخته شده  با قیرمعمولی  (UMAC) ٦٥ ٤-٤-١-٢- نمونه های  بتن  آسفالتی  ساخته شده  با قیرلاستیکی  (RMAC)     ٦٦ ٤-٤-١-٣- نمونه های  بتن  آسفالتی  ساخته شده  با قیرآهکی  (HLMAC)    ٦٧ ٤-٤-١-٤- نمونه  های  بتن  آسفالتی  ساخته  شده  با قیر اصلاح  شده  با پـودر قیـر سـنگ      ٦٧ (NMAC) ٤-٤-٢- نتایج  آزمایشهای  انجام شده  بر روی  نمونه های  بتن  آسفالتی       ٦٨ ٤-٤-٣- نتایج  آزمایش  مارشال  بر نمونه های  بتن  آسفالتی                    ٧٣ ٤-٤-٤- نتایج  آزمایش  خزش  استاتیکی  انجام شده  بر روی  انواع  نمونه های  بتن  آسفالتی     ٧٥ ٤-٤-٥- تحلیل  نتایج  آزمایش  خزش  و ترمیم  خزش                            ٨١ ٤-٤-٦- ارزیابی  تأثیر افزودنیها بر تغییرات  تنش  و کرنش  نمونه های  بتن  آسفالتی     ٨٤ ٤-٤-٧- ارزیابی  تأثیر افزودنیها بر مدول  سفتی  مخلوط های  بتن  آسفالتی ٨٦ ٤-٤-٨- ارزیابی  تأثیر افزودنیها بر خزش  بتن  آسفالتی                          ٨٩ ٤-٤-٩- ارزیابی  تأثیر افزودنیها بر بازگشت  ویسکوالاستیک مخلوط های  آسفالتی        ٩٤ فصل  پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات  ٥-١- جمع بندی                                                                          ٩٨ ٥-٢- تأثیر افزودنیها بر تغییر شکل های  دائمی  بتن  آسفالتی                     ١٠١ ٥-٣- بررسی  محاسن  و معایب  اصلاح  بـتن  آسـفالتی  بـا افزودنیهـای  مـورد اسـتفاده  در پژوهش            103 ٥-٤- محدودیت های  مطالعه                                                          ١٠٥ ٥-٥- نتیجه گیری                                                                        ١٠٥ ٥-٦- ارائه  پیشنهادات  برای  تحقیقات  آینده                                        ١٠٦ منابع  و مراجع                                            ١٠٨

 • سمینار نساجی بررسی رفتار فیزیکی و تولید پارچه های حلقوی تاری چند محوری در دهه گذشته

  سمینار نساجی بررسی رفتار فیزیکی و تولید پارچه های حلقوی تاری چند محوری در دهه گذشته دانلود فایل سمینار نساجی بررسی رفتار فیزیکی و تولید پارچه های حلقوی تاری  چند محوری در دهه گذشته چکیده:  نوشته های اخیر در مورد…

 • آشنایی با مفاهیم ارزی پول

  آشنایی با مفاهیم ارزی پول,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه آشنایی با مفاهیم ارزی پول ( خرید و فروش ارزهای غیر بازرگانی،اعتبار اسنادی و اعتبار اسنادی صادراتی),دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در…

 • ترجمه آلودگی هوا و مرگ و میر روزانه در وادی کوچلا، کالیفرنیا: یک مطالعه PM10 غالب توسط ذرات درشت

  ترجمه آلودگی هوا و مرگ و میر روزانه در وادی کوچلا، کالیفرنیا: یک مطالعه PM10 غالب توسط ذرات درشت,ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش,مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش دانلود فایل Abstract Many epidemiological studies…

 • دانلود پاورپوینت ارتباطات غیررسمی برای جبران خدمت كاركنان

  ارتباطات شفاهی,ارتباطگران اصلی ساز,انتخاب كانال ارتباطی,دانلود پاورپوینت ارتباطات غیررسمی برای جبران خدمت كاركنان,سطوح فعالیت ارتباطات غیررسمی,سودمندی ارتباطات غیررسمی,شایعه و ارتباطات غیررسمی,عوامل موثر بر ایجاد كانالهای غیررسمی,فرایند دو مرحله ای جریان اطلاعات,كانالهای غیررسمی چند جهتی,كانالهای فعال,متوقف كردن شایعه,مفهوم شایعه دانلود فایل…

 • پرسشنامه پیروزی - پیروزی ( برد - برد)

  پرسشنامه پیروزی - پیروزی ( برد - برد),دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پرسشنامه پیروزی پیروزی ( برد برد),دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود جزوه آموز,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود…

 • پایان نامه ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM

  پایان نامه ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM دانلود فایل پایان نامه ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM چکیده این تحقیق به دنبال  بررسی ارزیابی عملکرد…

 • پرسشنامه اضطراب

  پرسشنامه اضطراب دانلود فایل پرسشنامه اضطراب این آزمون جهت ارزیابی  از سطح کلی اضطراب شما طراحی شده است. ضمن توجه به عبارات زیر مشخص کنید کدام گزینه بیشتر با وضعیت شما منطبق است.  مترجم :فریده سلیمانی نسب کارشناس ارشد روانشناسی به…

 • مقاله بررسی انقلاب اسلامی

  انگیزه دینی موتور محركه انقلاب اسلامی,اهمیت انقلاب اسلامی,اهمیت انگیزه دینی در برپائی انقلاب اسلامی,ریشه اقتصادی انقلاب اسلامی,ریشه های سیاسی انقلاب اسلامی,عامل نیرومند انقلاب مشروطیت,گفتار شهید مطهری درباره انقلاب اسلامی,ماهیت انقلاب,مقاله بررسی انقلاب اسلامی دانلود فایل مطالب: مقدمه : معنی اصطلاحی…

 • مقاله عملکرد هیات مدیره انجمن داروسازان کرج

  دانلود عملکرد هیات مدیره انجمن داروسازان کرج,مقاله عملکرد هیات مدیره انجمن داروسازان کرج دانلود فایل بخشهایی از متن: بازگشتن مدتی این مثنوی تاخیر شد مهلتی بایست تا خون شیر شد تا نزاید بخت تو فرزند نو خون نگردد شیر شیرین…

 • طرح توجیهی ضایعات كشتارگاه باظرفیت 400 تن در سال

  باظرفیت 400 تن در سال,ضایعات كشتارگاه,طرح توجیهی,طرح توجیهی ضایعات كشتارگاه باظرفیت 400 تن در سال دانلود فایل بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح وبرنامه دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانكی طرح توجیهی ضایعات كشتارگاه باظرفیت 400 تن در سال تهیه شده…

 • پایان نامه بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها

  پایان نامه بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها دانلود فایل پایان نامه بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها سیاستهای مالیاتی…

 • مقاله بررسی مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی

  پروژه بررسی مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی,تحقیق بررسی مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی,دانلود تحقیق بررسی مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی,مقاله بررسی مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی دانلود فایل [5]

 • پایان نامه تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی در استانهای خراسان و سمنان

  پایان نامه تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی در استانهای خراسان و سمنان,پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی در استانهای خراسان و سمنان,تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی در استانهای خراسان و…

 • پایان نامه بررسی اهمیت و تأثیر توسعه ی صنعت کامپیوتر بر اشتغال

  بررسی عوامل موثر بر توسعه صنعت کامپیوتر,پایان نامه بررسی اهمیت و تأثیر توسعه ی صنعت کامپیوتر بر اشتغال,دانلود اندروید,دانلود بررسی عوامل موثر بر توسعه صنعت کامپیوتر ( نرم افزار و سخت افزار ) بر اشتغال و اشتغال زایی در کشور,دانلود…

 • پایان نامه مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی در بین دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی

  پایان نامه مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی در بین دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی,دانلود پایان نامه مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی دانلود فایل دانلود پایان نامه و پروژه پایانی پایان نامه مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی  در…

 • مقاله بررسی آتشكده های ایران

  پروژه بررسی آتشكده های ایران,تحقیق بررسی آتشكده های ایران,دانلود تحقیق بررسی آتشكده های ایران,مقاله بررسی آتشكده های ایران دانلود فایل مقاله بررسی آتشكده های ایران در 40 صفحه ورد قابل ویرایش  آتش و نور - عرفان وعناصر طبیعی اوج كمال…

 • آموزش و آزمون لغات تافل بخش هشتم

  آزمون تافل,آزمون لغات تافل,آموزش تافل,آموزش زبان,آموزش لغات تافل,آموزش و آزمون لغات تافل بخش هشتم,تافل دانلود فایل آموزش و آزمون لغات تافل  بخش هشتم این مجموعه شامل 14 قسمت شامل آزمون و لغات تافل میباشد و به تعدد فراوان سفارش شده…

 • رازهایی درباره ی مردان(مجله اندروید)

  رازهایی درباره مردان (اندروید),رازهایی درباره ی مردان(مجله اندروید),کتاب رازهایی درباره ی مردان دانلود فایل رازهایی درموردمردان که هرزنی بایدبداند به صورت مجله ی اندروید کتابی پرفروش وموفق که درفصول مختلف درموردویژگی هایی ازمردان که زنان بایدبدانند لینک دانلودبه صورت مستقیم…

 • پرسشنامه مقیاس بلوغ اجتماعی رائو (RSMS)

  پرسشنامه مقیاس بلوغ اجتماعی رائو (RSMS),دانلود پرسشنامه مقیاس بلوغ اجتماعی رائو (RSMS) دانلود فایل پرسشنامه مقیاس بلوغ اجتماعی رائو  (RSMS) به همراه راهنمای اجرا و تفسیر پرسشنامه  نیاز مبرم به یك مقیاس عملی برای ارزیابی پی آمدهای بلوغ جمعیت مدرسه…

 • طرح توجیهی شیشه سكوریت باظرفیت 12000 متر مربع

  طرح توجیهی شیشه سكوریت باظرفیت 12000 متر مربع دانلود فایل بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح وبرنامه دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانكی طرح توجیهی شیشه سكوریت باظرفیت 12000 متر مربع در سال تهیه شده در سال 1385 1 خلاصه طرح…

 • مقاله جامعه شناسی سیاسی ایران

  مقاله جامعه شناسی سیاسی ایران دانلود فایل قسمتهایی از متن : جامعه شناسی سیاسی ایران تاریخچه جامعه شناسی و علم سیاست درایران مطالعه جامعه شناسی سیاسی ایران به لحاظ ماخذ شناسی، از سه نوع منبع استفاده می­کند؛ اولین نوع این…

 • مقاله تاثیر اقتصاد بر مدیریت اخلاقی

  مقاله تاثیر اقتصاد بر مدیریت اخلاقی دانلود فایل مقاله تاثیر اقتصاد بر مدیریت اخلاقی فهرست: چكیدهمقدمهاخلاق و مدیریتمسایل اخلاقی در مدیریتویژگی های مسایل اخلاقی در مدیریتتجزیه و تحلیل مسایل اخلاقی در مدیریتاقتصاد و اخلاق مدیریتحقوق و اخلاق مدیریتفلسفه و اخلاق…

 • پایان نامه بررسی تأثیر عوامل محیطی در ابتلا به سرطان پستان

  پایان نامه بررسی تأثیر عوامل محیطی در ابتلا به سرطان پستان دانلود فایل فصل سوم: مواد و روش ها

 • گزارش کار های آز مدار الکتریکی

  گزارش کار های آز مدار الکتریکی دانلود فایل گزارش کار های آز مدار الکتریکی 9 فایل ورد = 9 گزارش کار 

 • تحقیق تخت فولاد

  تحقیق تخت فولاد دانلود فایل تحقیق تخت فولاد چکیده ای از قسمتهایی از متن: بعد از قبرستان وادی السلام درنجف اشرف وسایر گورستانهای اعتاب مقدسه و همچنین گورستان قدیمی قم و مقبره شیخان باید قبرستان تخت فولاد را شریفترین و…

 • پایان نامه ارتباط با پایگاه داده‌های Access در Visual Basic

  پایان نامه ارتباط با پایگاه داده‌های Access در Visual Basic دانلود فایل پایان نامه ارتباط با پایگاه داده‌های Access در Visual Basic   پیشگفتار : ما در عصری زندگی می‌كنیم كه آن را عصر اطلاع رسانی یا قرن ارتباطات نامیده‌اند،…

 • گزارش كارآموزی رشته حسابداری در بانك ملت

  بانك ملت,رشته حسابداری,گزارش كارآموزی,گزارش كارآموزی رشته حسابداری در بانك ملت دانلود فایل بانک ملت به موجب مصوبه‌ی مورخ ۲۹ آذر ۱۳۵۸ مجمع عمومی بانک‌ها از ادغام بانک‌‌های تهران، داریوش، بین‌المللی ایران، عمران، بیمه‌ی ایران، ایران و عرب، پارس، اعتبارات تعاونی…

 • زندگینامه ابو لنصر فارابی

  ابو لنصر فارابی,زندگینامه,زندگینامه ابو لنصر فارابی دانلود فایل زندگینامه ابو لنصر فارابی  زندگینامه ابو لنصر فارابی  فهرست مطالب مقدمه كودكی ابونصر فارابی زندگی اجتماعی و سیاسی زمان فارابی وضع علمی فارابی آثار و كتابهای فارابی آثار او در منطق احضاء…

 • تحقیق جامع در مورد تایرهای SBR

  تحقیق جامع در مورد تایرهای SBR دانلود فایل فهرست  مطالب:مقدمهلاستیک های SBRانواع لاستیک‌های سنتزیهم‌بسپارهای بوتا دی‌ان–استیرنلاستیکهای نیتریل (NBR)لاستیک نئوپرنلاستیک تیوکوللاستیک‌های سیلیکونلاستیک بوتیلچکیدهلاستیک فضا ویژه – پلی ایزوپرن و پلی بوتادی‌انبسپارها و سربسپارها اتیلن – پرو پیلنروش تولید لاستیک سنتزینکات قابل…

 • پرسشنامه رضایت شغلی

  پرسشنامه رضایت شغلی دانلود فایل پرسشنامه رضایت شغلی آزمون رضایت شغلی صدسال پیش مردم دربارۀ کار آیندۀ خودحرفی برای گفتن نداشتند . اکثرآنها فاقد تحصیلات بودند و بیسوادی چنان شایع بودکه تنها مشاغل دستی یا کارهای غیرتخصصی دردسترس آنان قرار…

 • بررسی درجه توسعه یافتگی شهرهای شهرستان خلخال با تأكید بر شاخص های توسعه شهری

  بررسی درجه توسعه یافتگی شهرهای شهرستان خلخال با تأكید بر شاخص های توسعه شهری,پایان نامه بررسی درجه توسعه یافتگی شهرهای شهرستان خلخال با تأكید بر شاخص های توسعه شهری دانلود فایل میزان بر خورداری از مواهب توسعه بوجود آمده است…

 • مقاله الكالوئید (گباه شناسی)

  الكالوئید (گباه شناسی),تحقیق الكالوئید (گباه شناسی),مقاله الكالوئید (گباه شناسی) دانلود فایل مقاله الكالوئید (گباه شناسی) مقدمه: الكالوئید‌ها متابولیت‌های پیچیده‌ای هستند كه توسط گیاهان تولید می‌شوند و به حفاظت آنها در برابر آسیب‌ها كمك می‌كنند. الكالوئیدها می‌توانند خواص دارویی و مخدر…

 • پایان نامه بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

  پایان نامه بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران,پروژه بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران,تحقیق بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون…

 • برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد

  برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد دانلود فایل برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد خونبها شامل مواردی میشده است كه پیش از اسلام افراد خانواده ها یا قبایل در قبال كشته شدن یكی از اعضای خود…

 • طرح توجیهی آیینه

  طرح توجیهی آیینه دانلود فایل طرح توجیهی آیینه به طور کلی مراحل تولید به شرح ذیل می باشد: ١- اختلاط ٢- تشکیل پوشش ٣- برش آئینه ۴- مونتاژ ۵- بسته بندی ۶- اختلاط با پیکمان رنگی ٧ -تزریق و قالبگیری…