پایان نامه بومی كردن چارچوب زكمن برای سازمان چابك

پایان نامه بومی كردن چارچوب زكمن برای سازمان چابك

دانلود فایل

پایان نامه بومی كردن چارچوب زكمن برای سازمان چابك فهرست مطالب   عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه  فهرست شكل ها الف فهرست جدول ها ب چكیده و كلمات كلیدی ……………………………………………………………………………………………………..1 فصل اول : معرفی موضوع ………………………………………………………………………………………………….2 1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………3 1-2- تعریف مساله ……………………………………………………………………………………………………….4 1-3- محدوده تحقیق …………………………………………………………………………………………………….5 1-4- اهداف تحق یق ………………………………………………………………………………………………………6 1-5- تحقیقات مرتبط ……………………………………………………………………………………………………7 1-6- ساختار پایان نامه …………………………………………………………………………………………………8 فصل دوم : ادبیات معماری سازمانی چابك ……………………………………………………………………………9 2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… 10 2-2- معماری چیست ؟ ……………………………………………………………………………………………… 11 2-3- معماری سازمانی ………………………………………………………………………………………………. 12 2-4- چابكی چیست ؟ ………………………………………………………………………………………………. 14 2-5- بیانیه چابك و بررسی آن ……………………………………………………………………………………. 15 2-6- تعریف معماری سازما نی چابك …………………………………………………………………………… 17 2-7- اصول حاكم بر معماری سازمانی چابك ……………………………………………………………….. 18 2-8- اهداف معماری سازمانی چابك …………………………………………………………………………… 23 2-9- معماران چابك …………………………………………………………………………………………………. 23 2-10- تیم های چابك ……………………………………………………………………………………………….. 27 2-11- فرآیند معماری چابك و چرخه حیات چابك ……………………………………………………….. 31 2-12-  متدولوژی ها و روش های چابك توسعه نرم افزار ………………………………………………. 38 2-12-1-  متدولوژی  XP ………………………………………………………………………………….. 39 2-12-2-  متدولوژی  Scrum………………………………………………………………………………. 43 2-12-3-  متدولوژی AUP ………………………………………………………………………………….. 45 2-12-4-  متدولوژی RAD………………………………………………………………………………….. 48 2-13- مشكلات تدوین معماری چابك ………………………………………………………………………… 49 2-14- خلاصه و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………. 50 فصل سوم : مبانی مورد نیاز برای چابكی ……………………………………………………………………………. 51 3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… 52  3-2-  بررسی مشكلات و چالش های روش های كلاسیك معماری سازمانی ………………………. 52  3-2-1-  فرسایشی بودن روش ها …………………………………………………………………………… 53 3-2-2- وجود حجم زیادی از مستندات و مدل ها …………………………………………………….. 54 3-2-3-  عدم تطبیق پذیری در مقابل تغییرات سازمان ………………………………………………… 54  3-2-4-   محدود شدن معماران  در كلیشه ها و تضعیف پویایی و خلاقیت آنها ………………. 55   3-2-5-  عدم پاسخگویی معماران به منظور توسعه سریع سیستم های اطلاعاتی ……………… 55   3-2-6-  عدم وجود تمركز در تعیین محدوده و چشم انداز معماری سازمانی …………………. 56  3-2-7-  عدم انطباق حوزه معماری سازمانی با راهبر دهای سازمان ………………………………. 56 3-3- متدولوژی ها و روش های چابك معماری سازمانی ………………………………………………… 57 3-3-1- چارچوب و متدولوژی معماری سازمانی چم ………………………………………………… 59 3-3-1-1- بررسی و نقد متدولوژی چم ………………………………………………………………. 63 3-3-2- معماری سازمانی مبتنی بر Scrum……………………………………………………………… 66 3-3-2-1- نقد معماری سازما نی مبتنی بر Scrum……………………………………………….. 68 3-3-3- معماری سازمانی سرویس گرا …………………………………………………………………….. 69 3-3-3-1- نقد معماری سازمانی سرویس گرا ………………………………………………………. 71 3-3-4- معماری سازمانی مبتنی بر مدلسازی چابك ……………………………………………………. 71 3-3-4-1- نقد معماری سازمانی مبتنی بر مدلسازی چابك ……………………………………… 73 3-4- بكارگیری  تجارب عملی چابك در معماری سازمانی ………………………………………………. 73 3-5- تجارب عملی چابك مورد استفاده در این تحقیق …………………………………………………… 78 3-6- معیارهای مورد انتظاراز چابكی در معماری سازمانی ……………………………………………… 79 3-6-1-  تطبیق پذیری در مقابل تغییرات  ……………………………………………………………….. 80 3-6-2- سرعت ………………………………………………………………………………………………….. 81 3-6-3- پویایی و خلاقیت   ………………………………………………………………………………… 81 3-6-4- پاسخگویی معماران برای توسعه سیستم های كاربردی  …………………………………. 82 3-7-  خلاصه و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………. 83 فصل چهارم :  بومی كردن چارچوب زكمن برای چابكی ………………………………………………………. 85 4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 86 4-2- بررسی تفصیلی چارچوب زكمن …………………………………………………………………………. 86 4-3- چالش های اصلی فراروی استفاده از چارچوب زكمن ……………………………………………. 88 4-3-1- چالش مدلسازی ………………………………………………………………………………………. 88 4-3-2- چالش متدولوژی ……………………………………………………………………………………… 89 4-4- آیا چارچوب زكمن چابك است؟  ……………………………………………………………………… 90 4-5- ضرورت بومی سازی چارچوب های معماری  ……………………………………………………… 91 4-6- راه حل پیشنهادی برای چابكی (بومی سازی زكمن )  …………………………………………….. 93 4-6-1- ایجاد تمركز در معماری سا زمانی (مدل های سطر اول ) ………………………………. 96 4-6-2- برنامه ریزی ترخیص (تعیین وضعیت موجود )  …………………………………………..100 4-6-3-  مدل ها و روش های چابك سطح ترخیص  ………………………………………………102 4-6-4-  برنامه ریزی تكرار (تعیین وضعیت مطلوب )………………………………………………..108 4-6-5-  مدل ها و روش های چابك سطح تكرار  ………………………………………………….109 4-6-6-  برنامه ریزی روزانه (طرح گذار)   …………………………………………………………….112 4-6-7-  مدل ها و روش های چابك طرح گذار …………………………………………………….112 4-7- بررسی و ارزیابی راه حل چابك پیشنهادی ………………………………………………………….113 4-8- خلاصه و نتیجه گیری  …………………………………………………………………………………….116 فصل پنجم : مطالعه موردی  …………………………………………………………………………………………..118 5-1- سازمان مورد مطالعه و لزوم مع ماری چابك برای آن  ……………………………………………119 5-2- روش (مدل) تعیین استراتژی اثربخش و تحول آفرین ……………………………………………120 5-3- حل مساله در حوزه راه حل  …………………………………………………………………………….121 5-3-1- مدل های مربوط به سطر اول چارچوب زكمن  …………………………………………..122 5-3-2- مدل ها وروش های سطح ترخیص  ………………………………………………………….125 5-3-3- مدل ها و روش ه ای سطح تكرار ……………………………………………………………..138 5-4- بررسی كاربردی بودن مدل ها و روش های چابك  ……………………………………………..147 5-5- خلاصه و نتیجه گیری  …………………………………………………………………………………….150 فصل ششم : نتایج و پیشنهادات ……………………………………………………………………………………..151 6-1- خلاصه تحقیق ……………………………………………………………………………………………….152 6-2- محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………….153 6-3- نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………………………………153 6-4- ارزیابی مدل ها و روش ها ی چابك …………………………………………………………………..154 6-4-1- نتایج نظر سنجی ……………………………………………………………………………………..154 6-4-2- تحلیل نتایج …………………………………………………………………………………………..155 6-5- مقایسه راه حل چابك پیشنهادی با سایر روش ها  ………………………………………………..156 6-6- پیشنهادات برای تحقیقات آینده  ………………………………………………………………………..166 مراجع و منابع ……………………………………………………………………………………………………………..167

 • پاورپوینت بهبود مستمر فرآیندها

  پاورپوینت بهبود مستمر فرآیندها دانلود فایل پاورپوینت بهبود مستمر فرآیندها اهداف دوره تعریف و شناخت فرآیندها  دسته بندی فرآیندها  فرآیندهای مشتری مدار  تعریف اثربخشی و کارایی  مدل FOCUS PDCA  مدل SAMIE نگرشی در شناسایی فرآیندها فرآیند زنجیره‌ای از فعالیتهای با…

 • پروژه کارآفرینی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی

  پروژه کارآفرینی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی,پروژه کارافرینی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی,دانلود پروژه تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی,دانلود کارآفرینی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی,طرح توجیه فنی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی,طرح توجیهی تولید تجهیزات…

 • مقاله تاثیرعوامل فیزیولوژیک دررفتارهای عاطفی

  مقاله تاثیرعوامل فیزیولوژیک دررفتارهای عاطفی دانلود فایل مقاله تاثیرعوامل فیزیولوژیک دررفتارهای عاطفی فهرست: انگیزه فیزیولوژیک اهمیت انگیزه های فیزیولوزیک فیزیولوژی هیجان منابع چکیده متن: انگیزه فیزیولوژیکانگیزه‌ها (Motivations) عامل بروز رفتار هستند و انگیزه‌های فیزیولوژیک (Physiological Motivation) یا نیازهای فیزیولوژیک بنیادی‌ترین…

 • مقاله پردازشها

  بررسی پردازشها,پایان نامه پردازشها,پردازشها,پروژه پردازشها,تحقیق پردازشها,دانلود پردازشها,مقاله پردازشها دانلود فایل [1]

 • گزارش کارآموزی کارخانه شیر و لبنیات چوپان

  چوپان,دانلود گزارش کارآموزی کارخانه شیر و لبنیات چوپان,شیر و لبنیات,کاراموزی کارخانه شیر و لبنیات چوپان,کارخانه,کارورزی کارخانه شیر و لبنیات چوپان,گزارش کارآموزی کارخانه شیر و لبنیات چوپان,گزارش کاراموزی کارخانه شیر و لبنیات چوپان دانلود فایل گزارش کارآموزی کارخانه شیر و لبنیات…

 • مقاله هیپوتیروئیدیسم مادرزادی و درمان آن

  مقاله هیپوتیروئیدیسم مادرزادی و درمان آن دانلود فایل مقاله هیپوتیروئیدیسم مادرزادی وقتی تولید هورمون تیروئید توسط غده تیروئید کاهش یابد یا اختلالی در گیرنده های این هورمون پیش بیاید هیپوتیروئیدیسم ایجاد می شود که ممکن است مادرزادی یا اکتسابی باشد…

 • سوالات مسابقات علمی کاربردی مراکز فنی و آموزش عالی رشته کامپیوتر سالهای 84 و 85

  سوالات مسابقات علمی کاربردی مراکز فنی و آموزش عالی رشته کامپیوتر سالهای 84 و 85 دانلود فایل سوالات مسابقات علمی کاربردی مراکز فنی و آموزش عالی رشته کامپیوتر سالهای 84 و 85

 • پاورپوینت اندازه گیری بهره وری (فصل چهارم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها تألیف شهنام طاهری)

  انواع شاخصهای بهره وری,بهره,بهره وری جزئی,بهره وری کل عوامل,پاورپوینت اندازه گیری بهره وری (فصل چهارم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها تألیف شهنام طاهری),پاورپوینت اندازه گیری بهره وری(فصل چهارم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل…

 • تحقیق آفات وبیماریهای سبزی وصیفی

  آفات وبیماریهای سبزی وصیفی,پایان نامه آفات وبیماریهای سبزی وصیفی,پروژه آفات وبیماریهای سبزی وصیفی,تحقیق آفات وبیماریهای سبزی وصیفی,درباره آفات وبیماریهای سبزی وصیفی,مقاله آفات وبیماریهای سبزی وصیفی دانلود فایل تحقیق آفات وبیماریهای سبزی وصیفی مقدمه امروزه با توجه به اینکه فوائد واهمیت…

 • مقاله ماه همسایه ما در كیهان

  پروژه ماه همسایه ما در كیهان,تحقیق ماه همسایه ما در كیهان,دانلود تحقیق ماه همسایه ما در كیهان,مقاله ماه همسایه ما در كیهان دانلود فایل مقاله ماه همسایه ما در كیهان در 14 صفحه ورد قابل ویرایش  فهرست ماه همسایه ما…

 • بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران

  ایران,بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران,پیشینه روابط ایران و سوریه,تحقیق و بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران,روابط ایران و سوریه,روابط سیاسی ایران و سوریه,روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از…

 • پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون

  پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون دانلود فایل پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون منابع ارشدی، نسرین. (1386). بررسی رابطه فشار روانی ناشی ازتعارض وابهام نقش باعملکردوخشنودی شغلی باتوجه به اثرهای تعدیل کننده استقلال کاری وپیوستگی گروهی درکارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب منطقه…

 • پایان نامه جرم

  پایان نامه جرم,جرم,دانلود پایان نامه جرم,دانلود جرم دانلود فایل پایان نامه جرم مقدمه پیشگیری  از جرم چند دهه ای است که به یکی از موضوعات مهم در مطالعات جرم شناسی تبدیل شده است . این موضوع را می توان حتی…

 • مبانی نظری پایان نامه روانشناسی با موضوع کمال گرایی

  پیشینه پژوهش,فصل دوم پایان نامه,مبانی نظری پایان نامه روانشناسی با موضوع تعاریف و مدل های تاب آوری,مبانی نظری پژوهش دانلود فایل مبانی نظری پایان نامه روانشناسی با موضوع کمال گرایی در 19 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات:…

 • مقاله قرص های شادی آور

  تحقیق قرصهای شادی بخش,مقاله قرص های شادی آور دانلود فایل مقاله قرص های شادی آور قسمتهایی از متن: قرصهای معروف اکستازی: مصرف قرصهای شادی آور، افزایش خطر ابتلا به ایدز با افزایش مصرف قرصهایی توهم زا و انرژی زا چون…

 • پایان نامه بررسی میکرو کنترلر avr وقابلیتهای سخت افزاری ونرم افزاری آن

  بررسی میکرو کنترلر avr وقابلیتهای سخت افزاری ونرم افزاری آن,پایان نامه بررسی میکرو کنترلر avr,پایان نامه بررسی میکرو کنترلر avr وقابلیتهای سخت افزاری ونرم افزاری آن,قابلیتهای سخت افزاری دانلود فایل پایان نامه بررسی میکرو کنترلر avr وقابلیتهای سخت افزاری ونرم…

 • مقاله درباره قیر

  دانلود مقاله قیر,مقاله بررسی قیر,مقاله درباره قیر,مقاله قیر دانلود فایل مقاله درباره قیر چکیده ی بخشهایی از مقاله: قیر قیر جسمی است كه از هیدروكربنهای مختلف تشكیل شده و این هیدروكربنها دارای وزن ملكولی بالا می باشند و دارای رنگی…

 • مقاله جوشکاری بوسیله پرتو لیزر

  مقاله جوشکاری بوسیله پرتو لیزر دانلود فایل مقاله جوشکاری بوسیله پرتو لیزر چکیده  درسالهای اخیر جوشکاری بوسیله پرتو لیزر یا جوشکاری بوسیله لیزرهای دوتایی به یک تکنیک متداول تبدیل گردیده است. مطالعات گذشته نشان می دهد استفاده از پرتوی لیزر…

 • مقاله انتخاب همسر

  انتخاب همسر,انتخاب همسر 14 ص,تحقیق در مورد انتخاب همسر,تحقیق و بررسی در مورد انتخاب همسر,مقاله انتخاب همسر دانلود فایل انتخاب همسر 14 ص انتخاب همسر در بسیاری از جوامع انتخاب همسر تحت مقررات و نظارت قواعد درون همسر گزینی و…

 • پایان نامه مقایسه‌ای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (PE) با بازده سهام در شركت‌های بورس تهران

  پایان نامه مقایسه‌ای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (PE) با بازده سهام در شركت‌های بورس تهران,پروژه مقایسه‌,دانلود مقایسه‌ای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (PE)…

 • پایان نامه مقایسه آسیب پذیری لرزه ای سازه های بتنی موجود به روش JICA (ژاپن ) ودستورالعمل های مقاوم سازی

  پایان نامه مقایسه آسیب پذیری لرزه ای سازه های بتنی موجود به روش JICA (ژاپن ) ودستورالعمل های مقاوم سازی دانلود فایل پایان نامه مقایسه آسیب پذیری لرزه ای سازه های بتنی موجود به  روش JICA (ژاپن ) ودستورالعمل های…

 • مقاله رابطه نرخ ارز و هزینه تولید، تورم با كسری بودجه

  بررسی نرخ ارز، هزینه تولید، تورم و بودجه عمرانی در ارتباط با كسری بودجه,بیماری برزیلی,مقاله رابطه نرخ ارز و هزینه تولید، تورم با كسری بودجه دانلود فایل نگاهی به نرخ ارز، هزینه تولید، تورم و بودجه عمرانی در ارتباط با…

 • پاورپوینت دیسكهای نرم

  پاورپوینت دیسكهای نرم دانلود فایل پاورپوینت دیسكهای نرم •آشنایی با دیسکZIP و HiFD zip drive نوعی از یک درایو قابل حذف بوده که دارای ظرفیت معمولی میباشد. علی رغم اینکه کاربران زیادی ZIP driveها در هنگام ارائه به بازار یعنی…

 • اشنایی با ژیمناستیک هنری

  اشنایی با ژیمناستیک هنری دانلود فایل اشنایی با ژیمناستیک هنری فهرست  ژیمناستیک هنری تعلیم رقص برای ژیمناستیك در مورد موسس رقص و  ژیمناست مرد نیازهای یگانه پیشنهادهای تدریس خلاصه مقدمه ژیمناستیكهای هنری ورزش است یا هنر؟ حركت عادی سطح  یك…

 • مقاله صنعت ساختمان و توسعه پایدار

  مقاله صنعت ساختمان و توسعه پایدار دانلود فایل مقاله صنعت ساختمان و توسعه پایدار چكیده توسعه پایدار و محیط زیست توجه متخصصان در صنعت ساختمان را به خود جلب كرده در حالی كه در كشور ما صنعت ساختمان در حال…

 • پایان نامه ناگفته های تبلیغات

  پایان نامه ناگفته ها,پایان نامه ناگفته های تبلیغات,ناگفته های تبلیغات دانلود فایل پایان نامه ناگفته های تبلیغات قسمتی از متن: تعریف تبلیغ تبلیغ در کلام از مصدر بلغ و به معنی آگاهی روان یا مطلع کردن می باشد و به…

 • سیاره تیر یا عطارد

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت سیاره تیر یا عطارد,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,سیاره تیر یا عطارد,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پاورپوینت سیاره تیر یا عطارد •در سال‌ ۱۹۷۴ میلادی،…

 • پایان نامه تهیه نرم افزار حقوق و دستمزد

  پایان نامه تهیه نرم افزار حقوق و دستمزد دانلود فایل پایان نامه تهیه نرم افزار حقوق و دستمزد چكیده: در نرم افزار محاسبه حقوق و دستمزد با توجه به مدرک و سابقه افراد حقوق و پایه در نظر گرفته می…

 • پاورپوینت نور طبیعی در معماری

  پاورپوینت نور طبیعی در معماری دانلود فایل  پاورپوینت نور طبیعی در معماری پاورپوینت نور طبیعی در معماریاین پاورپوینت که در40 اسلاید تهیه شده به موضوع نور طبیعی در معماری و بهره گیری از نور مطلوب در فضای ساختمانی می پردازد. …

 • گزارش کارآموزی حسابداری 3 کارو دانش

  حسابداری 3,دانلود گزارش کارآموزی حسابداری 3 کارو دانش,کاراموزی حسابداری 3 کارو دانش,کارو دانش,کارورزی حسابداری 3 کارو دانش,گزارش کارآموزی حسابداری 3 کارو دانش,گزارش کاراموزی حسابداری 3 کارو دانش دانلود فایل گزارش کارآموزی حسابداری 3 کارو دانش در 18 صفحه ورد قابل…

 • تحقیق طراحی و استخراج - پارامترهای طراحی معدن گل گهر

  تحقیق طراحی و استخراج - پارامترهای طراحی معدن گل گهر,دانلود مقاله پارامترهای طراحی معدن گل گهر دانلود فایل قسمتهایی از متن: - شیب دیواره:  زاویه شیب كلی دیواره معدن روباز اثرات تعیین كننده ای بر اقتصاد معدن می گذارد. تلفیق…

 • دانلود پاورپوینت تئوری اثباتی حسابداری

  تعریف تئوری اثباتی حسابداری,تفاوت تئوری اثباتی و تئوری هنجاری,دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی درس تئوری های حسابداری,دانلود پاورپوینت تئوری اثباتی حسابداری,دو دیدگاه پذیرفته شده توسط تحقیقات تئوری اثباتی حسابداری,دیدگاه فرصت طلب,دیدگاه کارایی,فرضیات زیربنایی تئوری اثباتی حسابداری,منشاء تئوری اثباتی حسابداری,نقش حسابداری در…

 • پایان نامه بررسی عوامل اثر گذار بر سلامت نوزاد(عمدتا وزن تولد)

  بررسی عوامل اثر گذار بر سلامت نوزاد(عمدتا وزن تولد),پایان نامه بررسی عوامل اثر گذار,پایان نامه بررسی عوامل اثر گذار بر سلامت نوزاد(عمدتا وزن تولد) دانلود فایل پایان نامه بررسی عوامل اثر گذار بر سلامت نوزاد(عمدتا وزن تولد) مقدمه: محیط اجتماعی…

 • پروژه بررسی و مطالعه انواع تلفات در شبکه های توزیع

  پروژه بررسی و مطالعه انواع تلفات در شبکه های توزیع دانلود فایل پروژه بررسی و مطالعه انواع تلفات در شبکه های توزیع فهرست مطالب عنوان                                                                           صفحه تخمین بازدهی و تلفات شبکه های توزیع............................................................................................ 1 نقش موادوطراحی اولیه در کاهش تلفات............................................................................................ …

 • مقاته نیروگاه آبی و اثرات زیست محیطی آن

  مقاته نیروگاه آبی و اثرات زیست محیطی آن,مقالةنیروگاه آبی و اثرات زیست محیطی آن دانلود فایل مقالة: نیروگاه آبی و اثرات زیست محیطی آن فهرست: مقدمه چرا تولید برق‌ از سدها برای‌ آمریكا،اهمیت‌ دارد؟ وضعیت‌ منابع‌ ملی‌ انرژی‌ برق‌ آبی‌…