پایان نامه تاثیر آموزه های دینی بر رفتار شهروند سازمانی در شهرداری کاشان

پایان نامه تاثیر آموزه های دینی بر رفتار شهروند سازمانی در شهرداری کاشان

دانلود فایل

پایان نامه تاثیر آموزه های دینی بر رفتار شهروند سازمانی در شهرداری کاشان مقدمه تغییر در شرایط سازمانهای عصر حاضر، منجر به تغییر در نگرش به نیروی انسانی شده است. در این شرایط نیروی انسانی به عنوان سرمایه های اصلی سازمان و یك مزیت رقابتی منحصر به فرد معرفی می شود و به تبع آن كاركنان به گردانندگان اصلی جریان كار وشركای سازمان مبدل شده اند. بنابراین مدیران امروز علاوه بر مهارتهای رهبری، نیازمند برخورداری از كاركنانی با ویژگیهای مناسب می باشند و بر این اساس، همواره مدیران به دنبال بهره گیری حداكثری از مهم ترین سرمایه سازمانی خود،یعنی منابع انسانی هستند،  در واقع این نیروی انسانی است كه میتواند با توانایی های خود دیگر منابع را به خدمت گیرد.(یعقوبی، 1389:66) شناسایی ابعاد مختلف ارتقاء منابع انسانی جهت بهره برداری بهتر از آن، به عنوان یكی از اصلی ترین عوامل موفقیت سازمان به حساب میآید. بخشهای از متن بدون تردید باورهای دینی، اخلاقی و اعتقادی اسلام، از عناصر مؤثر در شكل گیری رفتارهای شایسته  و در نتیجه بهبود و ارتقاء رفتاركاركنان سازمان و همچنین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی است.  چرا كه از سویی موجب هدایت افكار و اندیشه ها بوده و از سوی دیگر، مشوق رفتار و كردار صحیح در سازمان است. از این رو شناخت آموزه های دینی در فرهنگ و رفتار سازمانی ،به عنوان یك مفهوم كاملاً بومی و تأثیر آن بر رفتار شهروندی سازمانی، میتواند موضوعی باشد كه خلاء آن در مطالعات اخیر دیده می شود.(کرمی یا،1389:11) مفهوم شهروندی، علاوه بر حقوق، دربردارنده وظایف و تعهدات نیز می باشد که شخص در قبال ملت و دولت دارد. حقوق شهروندی از ارکان اساسی زندگی اجتماعی عصر حاضراست و در جوامع صنعتی از طریق برنامه ریزی های متنوع به آموزش مهارتهای زندگی می پردازد.این مولفه در جهت استحکام دموکراسی و مشارکت مدنی شهروندان نقش بارزی دارد.این آموزه ها در برگیرنده یادگیری دانش,مهارتها و ارزش هایی است که با ماهیت و شیوه های اداری یک نظام مردم سالار و مشارکتی همخوانی دارد و از همان دوران کودکی به گونه ای است که را درگیر مشارکت با اجتماع و محیط پیرامون خود می کند .(صرافی،32:1387) امروزه در کشورهای بزرگ جهان بخش عظیمی از تحقیقات و منابع مصروف کشف این حقیقت می شود که شهروند مطلوب باید دارای چه خصوصیاتی باشد و چگونه می توان این ویژگی ها را در اقشار مختلف جامعه توسعه داد. در مطالعه ای که با مشارکت بیش از بیست کشور جهان تحت عنوان «مطالعات شهروندی» انجام گرفته است. اهمیت تخصیص موارد فوق آشکار می شود. و این در حالی است که متأسفانه اکنون توجه چندانی به آموزش بنیادین شهروند خوب نمی شود. (موحد،1381) تعاریف مفهومی: ابعاد اعتقادی: شامل اعتقادهای مربوط به اصول و فروع دین؛(رضایی،1391) ابعاد رفتاری: شامل التزام به فروع دین، شركت در مناسك، شعائر دینی و رعایت(رضایی،1391) شهروندی سازمانی: رفتاری فردی و داوطلبانه است كه مستقیم به وسیله ی سیستم ها ی رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده، اما با این وجود باعث ارتقای اثربخش  و كارآیی عملكرد سازمان می شود. آداب اجتماعی: به عنوان رفتاری است كه توجه به مشاركت در زندگی اجتماعی سازمانی را نشان می دهد. وجدان كاری: رفتاری است كه فراتر از الزامات تعیین شده به وسیله سازمان ازمحیط كار می باشد. نوع دوستی: عبارت است از كمك كردن به همكاران در عملكرد مربوط به وظایفشان و یا همكارانی كه دارای مشكلات كاری هستند (پادساكوف و همكاران،2000) جوانمردی: عبارت است از تمایل به شكیبایی در مقابل مزاحم تهای اجتناب پذیر و اجحاف كاری بدون این كه شكوه و شكایتی داشته باشد.  نزاكت و احترام درباره اندیشدن به این است كه چطور اقدامات و رفتارهای فرد بر دیگران تأثیر می گذارد (ماركوزی و زین[1]،2004) تعاریف عملیاتی ابعاد اعتقادی:این متغیر را با استفاده از گویه های2-3-5-8-10-13-14 در پرسشنامه آموزه های دینی مورد سنجش قرار داده ایم. ابعاد رفتاری: این متغیر را با استفاده از گویه های1-4-6-7-9-11-12-15 در پرسشنامه آموزه های دینی مورد سنجش قرار داده ایم. شهروندی سازمانی: این متغیر را با استفاده از جمع نمرات ابعاد پرسشنامه رفتارشهروندی سازمانی مورگان مورد سنجش قرار داده ایم. آداب اجتماعی: این متغیر را با استفاده از گویه های2-10-7-8-14در پرسشنامه رفتارشهروندی سازمانی مورگان مورد سنجش قرار داده ایم.  وجدان كاری: این متغیر را با استفاده از گویه های1-2-3-17-22 در پرسشنامه رفتارشهروندی سازمانی مورگان مورد سنجش قرار داده ایم.  نوع دوستی: این متغیر را با استفاده از گویه های9-11-18-19-21-23در پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی مورگان مورد سنجش قرار داده ایم.  جوانمردی: این متغیر را با استفاده از گویه های6-12-13-24 در پرسشنامه رفتارشهروندی سازمانی مورگان مورد سنجش قرار داده ایم. نزاکت: این متغیر را با استفاده از گویه های4-5-15-16در پرسشنامه رفتارشهروندی سازمانی مورگان مورد سنجش قرار داده ایم. [1] .Mardokczy&zeen برای اینکه «شهروندی» دارای مفهوم و جوهره واقعی باشد، شهروندان باید بر مبنای معیارهای عینی و شفاف مورد قضاوت قرارگیرند. لذا «شهروندی» در ابتدا خودش یک قواست و در ادامه زاینده حقوق متعدد دیگری برای شهروند می‌باشد. از این رو «شهروندی» توانائی افراد را برای قضاوت در مورد زندگی خودشان تصدیق می‌کند و زندگی آنها از پیش به وسیله نژاد، مذهب، طبقه، جنسیت و یا صرفاً از روی یکی از هویت‌شان تعیین نمی‌شود. موقعیت شهروند به یک حس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد. این موقعیت، کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه می‌کند، می‌پذیرد و به او استقلال می‌دهد. این استقلال در مجموعه‌ای از حقوق انعکاس پیدا می‌کند که هر چند از نظر محتوی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متفاوت‌اند لیکن، همیشه بر پذیرش کارگذاری و فاعلیت سیاسی دارندگان آن حقوق دخالت دارند. (کرمی نیا،1389) فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                         صفحه چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………1  فصل اول : کلیات تحقیق 1-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….3 2-1 بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………4 3-1 اهمیت و ضرورت موضوع …………………………………………………………………………………………………6 4-1 اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………7 5-1 چارچوب نظری تحقیق ………………………………………………………………………………………………….8 6-1 مدل تحلیلی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….8 7-1 سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….8 8-1 فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….9 9-1 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………9 10-1 روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………….11 11-1 قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….11 12-1 جامعه و نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………12 فصل دوم : ادبیات تحقیق 1-2مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..14 2-2تعریف بازاریابی…………………………………………………………………………………………………………..14 1-2-2بازارشناسی……………………………………………………………………………………………………………..16 2-2-2بازارسازی………………………………………………………………………………………………………………19 3-2-2بازارداری………………………………………………………………………………………………………………..20 3-2نقش اطلاع رسانی در صادرات………………………………………………………………… ……………………22 الف:تجزیه و تحلیل رقبا………………………………………………………….. ……………………………………….. 23 ب:تجزیه و تحلیل شركت……………………………………………………………………………………………………24 ج:تجزیه و تحلیل محیط………………………………………………………………………………………………………25 د:تجزیه و تحلیل بازار…………………………………………………………………………………………………………26 4-2پیدایش مفهوم p4………………………………………………………………………………………………………..26  5-2عنصر محصول……………………………………………………………………………………………………………27 1-5-2 محصولات مقایسه ای………………………………………………………………………………………………28 2-5-2 محصولات كاربردی………………………………………………………………………………………………..29 3-5-2 محصولات تخصصی………………………………………………………………………………………………. 33 4-5-2 محصولات نوآورانه…………………………………………………………………………………………………36 5-5-2چرخه عمر محصول…………………………………………………………………………………………………..37 6-5-2طول و عرض و عمق محصول……………………………………………………………………………………..37 7-5-2علائم تجاری،مارك تجاری و نام تجاری،لوگو……………………………………………………………..37 8-5-2استراتژی های تعیین علامت تجاری……………………………………………………………………………..38 9-5-2بسته بندی………………………………………………………………………………………………………………..38 6-2مشتریان………………………………………………………………………………………………………………………38 1-6-2تفاوت مشتری و خریداران………………………………………………………………………………………….39 2-6-2چرخه عمر مشتری…………………………………………………………………………………………………….40 3-6-2انواع مشتریان…………………………………………………………………………………………………………..40 از منظر سودآوری و وفاداری……………………………………………………………………………………………….43 از منظر پذیرش كالاهای نوآورانه………………………………………………………………………………………….44 7-2قیمت…………………………………………………………………………………………………………………………45 1-7-2مبانی فكری در قیمت گذاری……………………………………………………………………………………..45 2-7-2استراتژی های قیمت گذاری……………………………………………………………………………………….46 3-7-2كانالهای توزیع…………………………………………………………………………………………………………47 4-7-2طول و عرض كانال…………………………………………………………………………………………………. 47 5-7-2تعارض در كانال…………………………………………………………………………………………………….. 48 8-2ترفیع…………………………………………………………………………………………………………………………49 1-8-2آگهی و تبلیغات……………………………………………………………………………………………………….49 2-8-2روابط عمومی………………………………………………………………………………………………………….50 3-8-2پیشبرد فروش…………………………………………………………………………………………………………..51 4-8-2 فروش شخصی………………………………………………………………………………………………………..52 5-8-2بازاریابی مستقیم و بازاریابی الكترونیكی………………………………………………………………………..52 9-2 عوامل موثر در آمیخته بازاریابی……………………………………………………………………………………..54 10-2رفتار مصرف كننده…………………………………………………………………………………………………….55 1-10-2گرایش خریدار ……………………………………………………………………………………………………..56 2-10-2 ارزش………………………………………………………………………………………………………………….59 3-10-2كارایی………………………………………………………………………………………………………………….60 4-10-2 مقدار…………………………………………………………………………………………………………………..61 5-10-2 تنوع…………………………………………………………………………………………………………………….61 6-10-2 مزایا…………………………………………………………………………………………………………………..63 11-2 رفتار خریدار و آمیخته بازاریابی………………………………………………………………………………….64 12-2 بازارگردانی……………………………………………………………………………………………………………..64 13-2 بخش بندی بازار………………………………………………………………………………………………………65 1-13-2منافع بخش بندی…………………………………………………………………………………………………..65 2-13-2 مبنای بخش بندی بازارهای مصرفی…………………………………………………………………………..66 14-2 فرایند بخش بندی بازار……………………………………………………………………………………………….67 15-2 فرآیند تحقیقات بازاریابی……………………………………………………………………………………………70 فصل سوم: روش اجرایی تحقیق  1-3 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….73 2-3 بررسی نوع پژوهش ……………………………………………………………………………………………………73 3-3 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..74 4-3 متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………74 4-3-1 متغیر مستقل …………………………………………………………………………………………………………..75 4-3-2 متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………………………75 5-3 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………..75 6-3 نمونه آماری و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………..75 7-3 قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………77 8-3 روش های گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………..79 8-3-1 روش كتابخانه ای ……………………………………………………………………………………………………80 8-3-2 پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………..80 8-3-3 مصاحبه    ……………………………………………………………………………………………………………80 9-3 روایی(اعتبار)پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………….80 10-3 پایایی(قابلیت اعتماد)پرسشنامه …………………………………………………………………………………….80 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آمار داده های تحقیق 1-4 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..81 2-4  بخش اول توصیف آماری ……………………………………………………………………………………….81 3-4  بخش دوم تجزیه و تحلیل استنباطی داده های آماری(آزمون آماری فرضیه های تحقیق) ………81 3-4-1 آزمون كولموگروف-اسمیرنف ……………………………………………………………………………..83 فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهاد ها و محدودیت ها 1-5مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………..96 2-5 نتیجه گیری و پیشنهاد ………………………………………………………………………………………………97  فهرست منابع و ماخذ منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………..99 منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………102 پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………….103

 • پایان نامه بررسی نقش محیط در خلاقیت كودك

  پایان نامه بررسی نقش محیط در خلاقیت كودك,خلاقیت كودك,محیط در خلاقیت كودك دانلود فایل پایان نامه بررسی  نقش محیط در خلاقیت كودك چكیده : خلاقیت یك ویژگی ذاتی برای انسان به خصوص برای كودكان می باشد . كه این ویژگی…

 • کاراموزی کارخانه ارج

  کاراموزی کارخانه ارج دانلود فایل کاراموزی کارخانه ارج تاریخچه شرکت ارج: شرکت ارج یکی از بزرگترین، قدیمی ترین و معتبر ترین تولید کنندگان، وسایل خانگی در کشور ما می باشد. در سال 1315 مهندس خلیل ارجمند، استاد دانشکده فنی تهران،…

 • تحقیق در مورد پیدایش علم شیمی و بعضی اصطلاحات آن

  تحقیق در مورد پیدایش علم شیمی و بعضی اصطلاحات آن دانلود فایل تحقیق در مورد پیدایش علم شیمی و بعضی اصطلاحات آن فهرست مطالب مقدمه: علم شیمی شیمی آلی نظریه اتمی مواد پیشرفتهای شیمی بعضی اصطلاحات شیمی ماده در آغاز…

 • بررسی عملكرد طرح تعمیم خدمات كتابخانه ای (جدول و نمودار)

  بررسی عملكرد طرح تعمیم خدمات كتابخانه ای (جدول و نمودار) دانلود فایل بررسی عملكرد طرح تعمیم خدمات كتابخانه ای (جدول و نمودار) چکیده ایجاد امكان‌ دسترسی‌ مستقیم‌ به‌ خدمات‌ كتابخانه‌ها و بهره‌مندی‌ از خدمات‌ آنها به‌ عنوان‌ روش‌ پیشنهادی‌ برای‌…

 • پرسشنامه سازگاری ازدواج

  پرسشنامه سازگاری ازدواج دانلود فایل پرسشنامه سازگاری ازدواج  دکتر هارموهان سینگ 1987 دارای دو فرم A و B جداگانه برای مردان و زنان  دو صفحه پرسشنامه فرم الف یا مردانه  دو صفحه پرسشنامه فرم ب یا زنانه  و دارای 14 صفحه…

 • تکنیکهای قالب سازی(قالبگیری تزریقی)

  تحقیق تکنیک های قالب سازی,تحقیق تکنیکهای قالب سازی(قالبگیری تزریقی),تحقیق ریخته گری,تحقیق قالب سازی تزریقی,تحقیق قالبگیری در ریخته گری,تکنیکهای قالب سازی(قالبگیری تزریقی) دانلود فایل تحقیق تکنیکهای قالب سازی(قالبگیری تزریقی) در 40 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc مقدمه  جنس قالبهای…

 • مقاله بهینه سازی مدیریت آزمایشگاه و بررسی عدم تحقق TQM

  بهینه سازی مدیریت آزمایشگاه و بررسی عدم تحقق TQM,پروژه بهینه سازی مدیریت آزمایشگاه و بررسی عدم تحقق TQM,دانلود تحقیق بهینه سازی مدیریت آزمایشگاه و بررسی عدم تحقق TQM,مقاله بهینه سازی مدیریت آزمایشگاه و بررسی عدم تحقق TQM دانلود فایل مقاله…

 • پاورپوینت تقارن در معماری

  پاورپوینت تقارن در معماری دانلود فایل دانلود پاورپوینت تقارن در معماریاین پاورپوینت در 34 اسلاید می باشد گزیده ای از اسلاید ها :  تقارنsymmetry  یعنی یکی شدن تصویر یک شئ با خود آن شئ وقتی یک تبدیل روی آن صورت…

 • مقاله كاربرد الكترونیك قدرت

  مقاله كاربرد الكترونیك قدرت دانلود فایل مقاله كاربرد الكترونیك قدرت تاریخچه الكترونیك قدرت الكترونیك قدرت و محركهای الكتریكی چرخان  محركهای الكتریكی چرخان محركهای الكتریكی جریان مستقیم برشگرهای Dc اصول كار كاهش ولتاژ اصول كار افزایش پارامترهای عملكرد طبقه بندی برشگر…

 • مقاله ماه همسایه ما در كیهان

  پروژه ماه همسایه ما در كیهان,تحقیق ماه همسایه ما در كیهان,دانلود تحقیق ماه همسایه ما در كیهان,مقاله ماه همسایه ما در كیهان دانلود فایل مقاله ماه همسایه ما در كیهان در 14 صفحه ورد قابل ویرایش  فهرست ماه همسایه ما…

 • گزارش کارآموزی در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

  دانلود گزارش کارآموزی,شرکت پتروشیمی بوعلی سینا,گزارش کارآموزی در شرکت پتروشیمی,گزارش کارآموزی در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا,گزارش کارورزی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا دانلود فایل گزارش کارآموزی در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در 31 صفحه پی دی اف فهرست مطالب عنوان     صفحه…

 • مقاله ارشد حقوق: تأخیر در اجرای قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه

  مقاله ارشد حقوق: تأخیر در اجرای قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه دانلود فایل مقاله ارشد حقوق: تأخیر در اجرای قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده.......................................................................................................................1 مقدمه .......................................................................................................................2 بیان مسئله..................................................................................................................2 روش پژوهش و…

 • تحقیق اصول مدیریت كیفیت

  تحقیق اصول مدیریت كیفیت,مقاله اصول مدیریت كیفیت دانلود فایل بخش اول : اصول مدیریت کیفیت ..............................2 اصل اول تمرکز بر مشتری ..........................................2 اصل دوم رهبری در مدیریت ..........................................3 اصل سوم مشارکت کارکنان ......................................4 اصل چهارم رویکرد فرآیندی ....................................5 اصل پنجم…

 • سمینار برق رادارهای فرکانس بالا

  سمینار برق رادارهای فرکانس بالا دانلود فایل سمینار برق رادارهای فرکانس بالا لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده نمایید. چکیده در این تحقیق به بیان کلیات و کاربردهای…

 • مقاله ارتباط رهبری و سازمان

  مقاله ارتباط رهبری و سازمان دانلود فایل مقاله ارتباط رهبری و سازمان فهرست: مقــدمــه موقعیتهای رهــبــری دركجایافت می شود؟ مقــایســه مــدیــریــت بــارهــبــری مــدیــران عالــی چه انــدازه زمــان برای رهــبــری اختصاص می دهند؟ مهــارت مــدیــریــت:پیش نیازبرای رهبری گام های رهبری سازمان…

 • گزارش كارآموزی احداث واحد ساختمانی

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,ساختمان مسکونی,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,گزارش كارآموزی احداث واحد ساختمانی دانلود فایل دانلود گزارش كارآموزی احداث واحد ساختمانی    دانشجویان رشته عمران در دوره كاردانی…

 • مقاله بانك مسكن

  مقاله بانك مسكن دانلود فایل مقاله بانك مسكن فهرست: تاریخچه بانك مسكن تاریخچه تشكیل شعبه سرپرستی بانك مسكن استان مركزی خدمات بانك مسكن سپرده گذارى سهم بالایى از بدهى هاى بانك مسكن را تشكیل مى دهد افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری تسهیلات مسکن…

 • پروپوزال بررسی رابطه کار تیمی با تسهیم دانش سازمانی و اشتیاق شغلی

  پروپوزال بررسی رابطه کار تیمی با تسهیم دانش سازمانی و اشتیاق شغلی دانلود فایل پروپوزال بررسی رابطه کار تیمی با تسهیم دانش سازمانی و اشتیاق شغلی  بیان مسأله اساسی تحقیق به طور كلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان…

 • دانلود پاورپوینت مدیریت تعارض

  انواع اساسی تعارض,انواع تعارض درون فردی,انواع تعارض های میان فردی,پیش فرضهای اساسی سه گانه نسبت به تعارض و مدیریت آنها,تحولات در اندیشه تعارض,تعارض درون فردی,تعارض درون گروهی,تعارض میان فردی,تعارض میان گروهی,تعاریف تعارض,چند موضوع زیربنای همه این تعریف ها است,دانلود پاورپوینت…

 • دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش

  ابعاد مختلف دانش سازمانی,برون سازی,ترکیب,تفاوت بین داده، اطلاعات ودانش,تمایز بین دانش فردی و دانش جمعی,تمایز بین دانش نهفته و دانش صریح,دانش چیست ؟,دانش عمومی در مقابل دانش خصوصی,دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی (فصل دهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان),درونی…

 • كاربرد های روبوت در سطوح مختلف

  كاربرد های روبوت در سطوح مختلف دانلود فایل كاربرد های روبوت در سطوح مختلف -                  فعالیت های یادگیری دبستانی از روبوت ها می توان جهت آموزش و یادگیری فعالیت ها و عناوین زیر استفاده نمود: 1-       مفاهیم چپ و راست…

 • پایان نامه بررسی تاثیر مواد نانویی بر خواص بتن خود متراكم

  پایان نامه بررسی تاثیر مواد نانویی بر خواص بتن خود متراكم دانلود فایل پایان نامه بررسی تاثیر مواد نانویی بر خواص بتن خود متراكم نظام نوین سیستم "مقاومتی دوامی"  جهت رسیدن به اهداف عالی در فضای مشترك و مبتنی بر…

 • ترجمه جایگزین چربی - یک بررسی

  ترجمه جایگزین چربی - یک بررسی دانلود فایل نمونه ترجمه چکیده کاهش چربی در رژیم غذایی هدف اصلی رژیم غذایی برای بسیاری از مصرف کنندگان است. جایگزین چربی ترکیبات گنجانیده شده به محصولات غذایی با ارائه برخی از ویژگی­های چربی…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش تجارت الكترونیكی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش تجارت الكترونیكی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش تجارت الكترونیكی در  37 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • گزارش کاراموزی ماشینهای AC

  AC,دانلود گزارش کارآموزی ماشینهای AC,ژنراتور با تحریک جداگانه,ژنراتور سری,ژنراتور شنت,ژنراتور کمپوند,کاراموزی ماشینهای AC,کارورزی ماشینهای AC,گزارش کاراموزی ماشینهای AC,ماشین دانلود فایل گزارش کاراموزی ماشینهای AC در 16 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست: ماشینهای AC نقش AC در سنکرون ها درایو های…

 • پروژه بررسی پشتیبانی الكترونیك ES

  پایان نامه بررسی پشتیبانی الكترونیك ES,پروژه بررسی پشتیبانی الكترونیك ES,تحقیق بررسی پشتیبانی الكترونیك ES,دانلود پروژه بررسی پشتیبانی الكترونیك ES,مقاله بررسی پشتیبانی الكترونیك ES دانلود فایل

 • تحقیق ارسن وِلز

  تحقیق ارسن وِلز,زندگینامه ارسن وِلز دانلود فایل تحقیق ارسن وِلز در سال 1939، سالی كه فرانسه به اشغال نازی‌ها درآمد و اروپا در گرداب جنگ فروافتاد، یك كارگران جوان آمریكایی فیلمی ساخت كه ماهیت سینما را دگرگون كرد. اُرسُن وِلز…

 • پایان نامه بررسی و تحلیل منیفولد و سیستم اگزوز اتومبیل

  بررسی و تحلیل منیفولد,بررسی و تحلیل منیفولد و سیستم اگزوز اتومبیل,پایان نامه بررسی و تحلیل منیفولد و سیستم اگزوز اتومبیل,سیستم اگزوز اتومبیل دانلود فایل پایان نامه بررسی و تحلیل منیفولد و سیستم اگزوز اتومبیل در این مقاله به بررسی انواع…

 • تحقیق آلودگی خاک

  آلودگی خاک,بررسی آلودگی خاک,پروژه آلودگی خاک,تحقیق آلودگی خاک,دانلودآلودگی خاک,مقاله آلودگی خاک دانلود فایل تحقیق آلودگی خاک هر گونه تغییر در ویژگی های اجزاء متشکله خاک به طوری که استفاده از آن ناممکن گردد و آلودگی خاک نامیده می شود .…

 • تحقیق اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی

  تحقیق اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی دانلود فایل تحقیق اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی الف) اهدای گامت و حقوق جزا مسئله ای كه در دیدگاه حقوق جزا مطرح می باشد،…

 • تحقیق انواع اسلحه

  تحقیق انواع اسلحه دانلود فایل تحقیق انواع اسلحه قسمتی از متن: نام اسلحه : پانزرفوست (Panzerfaust ) ( مشت زرهی : armour-fist ) نوع اسلحه : راکت شانه پرتاب کشور سازنده : آلمان توسط شرکت هوگو اشنایدر آ.جی. (Hugo Schneider…

 • پمفلت (بروشور) اختلال وسواس فکری و عملی

  بروشور اختلال وسواس فکری و عملی پمفلت وسواس پمفلت وسواس فکری و عملی,پمفلت (بروشور) اختلال وسواس فکری و عملی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل…

 • تحقیق كمپوست كردن

  بررسی كمپوست كردن,پروژه كمپوست كردن,تحقیق كمپوست كردن,درباره كمپوست كردن,كمپوست كردن,مقاله كمپوست كردن دانلود فایل تحقیق كمپوست كردن مقدمه استفاده از سموم و كودهای شیمیای در مزارع، علیرغم بازدهی اولیه خوبی كه دارند، عملاً در درازمدت اثرات سوئی برجا می گذارند.…

 • پایان نامه بررسی رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شركت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت

  پایان نامه بررسی رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شركت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت,پروژه بررسی رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شركت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت,تحقیق بررسی رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و…

 • 21 نقشه به همراه پروژه اجزای ساختمان

  21 نقشه به همراه پروژه اجزای ساختمان,دانلود 21 نقشه مهندسی به همراه پروژه,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود 21 نقشه مهندسی به همراه…